เอกสารเผยแพร่ สถาบันสหสวรรษ

สงครามนกกระสา
สถาบันสหสวรรษ

 สงครามนกกระสา .

วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ หน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ที่  22 มกราคม 2554 วันนี้ประชาชนอย่างพวกเราถูกใช้เหมือนเป็นจิ้งหรีดที่เขาปั่นให้สู้กัน แท้จริงแล้วความขัดแย้งทางการเมืองในวันนี้เป็นสงครามระหว่างกลุ่มทุน การเมืองกับกลุ่มทุนการเมือง จะขอขยายความตรงนี้อีกสักเล็กน้อย การเมืองไทยจะมีคนอยู่สองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคืออภิมหาเศรษฐีและนักการเมืองไม่กี่ตระกูล ที่เหลือก็คือประชาชน อย่างพวกเราทั้งหลาย ประชาชนที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสียมหาเศรษฐี เหล่านี้ พวกนี้แหละคือตัวที่ปล้นประชาชน ซึ่งคอยเบียดบังและเบียดเบียน กิ น เนื้ อ และสู บ เลื อ ดประชาชนในรู ป แบบที่ แ ยบยล ซึ่ ง มั ก มาในรู ป ของธุ ร กิ จ ผูกขาด หรือโครงการขนาดยักษ์ ตลอดจนสัมปทานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กระบวนการ ปล้ น ประชาชนมั ก มี อ งค์ ป ระกอบสำคั ญ สามอย่ า ง คื อ (1) นั ก การเมื อ ง (2) นายทุ น ใหญ่ และ (3) ข้ า ราชการระดั บ สู ง สามอย่ า งนี้ คื อ สู ต รสำเร็ จ ของคอร์ รั ป ชั่ น บางคนก็ เรี ย กว่ า สามประสาน บางคนเรี ย กสามชั่ ว แต่ ผ ม เรียกมันว่า.สถาบันสหสวรรษ สงครามนกกระสา ตัดตอนจากการปราศรัยของ ดร.. สามเหลี่ยมทรราช จนกระทั่งวันหนึ่ง ไอ้สามเหลี่ยมทรราชนี้มันทะเลาะกันเอง กลายเป็น สามเหลี่ ย มสองอั น รบพุ่ ง แย่ ง ชิ ง อำนาจกั น เอง สามเหลี่ ย มทรราชฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น ของเศรษฐี ใ หม่ คื อ นายทุ น ของไทยรั ก ไทย ส่ ว นสามเหลี่ ย มอี ก อั น หนึ่ ง เป็นของเศรษฐีเก่า และพรรคประชาธิปัตย์ พอเศรษฐีเก่ากับเศรษฐีใหม่รบกัน พวกเราคนที่ ไ ม่ มี โ อกาสเป็ น เศรษฐี ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ทั้ ง อย่ า งเก่ า หรื อ อย่ า งใหม่ ก็เลยต้องออกมาตายแทน  ..

 สงครามนกกระสา ถ้าจะเล่าเป็นนิทานอีสป ก็พอเล่าได้ว่า ณ กาลครั้งหนึ่ง มีนกกระสา สองตัวจิกตีกัน แต่เอาแพ้เอาชนะกันไม่ได้ ต่างจึงไปเกณฑ์เอากบมาช่วยรบ ฝ่ายหนึ่งก็ไปเอากบมาทาสีแดง อีกฝ่ายเอากบมาทาสีเหลือง แล้วปล่อยให้ กบมารบกัน ผมขอถามว่า แล้วไอ้ทรี่ บกันตายกันข้างถนนนี่ เป็นนกกระสาตาย หรื อ กบตาย? กบตายทั้ ง นั้ น แหละ ความจริ ง เรื่ อ งมั น น่ า อนาถกว่ า นั้ น อี ก เพราะว่า ถ้านกกระสาตัวใดสามารถเอาชนะนกกระสาอีกตัวได้อย่างราบคาบ ตัวชนะก็จะกินกบทั้งสองสี หรือถ้าหากนกกระสาสองตัวเจรจากันได้ มันก็ จะเอากบทั้งหมดมาแบ่งกันกินอย่างปรีดิ์เปรมยิ่ง การต่ อ สู้ เ ท่ า ที่ เ ป็ น อยู่ วั น นี้ เ ป็ น เพี ย งการต่ อ สู้ กั น เพื่ อ ตั ด สิ น ใจแทน ประชาชน ว่ า ควรดื่ ม เบี ย ร์ ช้ า งหรื อ เบี ย ร์ สิ ง ห์ ดี จะใช้ โ ทรศั พ ท์ เ อไอเอสหรื อ ดีแทคหรือทรูมูฟดี เวลาเจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลพระรามเก้าหรือโรงพยาบาล กรุงเทพ เวลาขึ้นเครื่องบินควรจะใช้แอร์เอเชียหรือบางกอกแอร์เวย์ และเวลา สร้ า งถนนควรใช้ อิ ต าเลี ย นไทยหรื อ ซิ โ นไทยดี ถ้ า จะต่ อ สู้ กั น เพื่ อ ประโยชน์ เพียงแค่นี้ เราจะไปต่อสู้ทำไม? แท้จริงแล้วมวลชนทั้งฝ่ายเหลืองและฝ่ายแดงต่างก็ไม่ใช่ศัตรูของกัน และกัน แต่ศัตรูตัวจริงของมวลชนทั้งสองฝ่ายคือสามเหลี่ยมทรราช ที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยส่ ว นใหญ่ ข องประเทศจะเป็ น เหยื่ อ ตลอดกาล ไม่ ว่ า ใครจะ เข้ามาปกครองประเทศ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมองเห็นปัญหาตามความเป็นจริง และรูท้ นั ทรราช มวลชนทัง้ ฝ่ายเหลืองและฝ่ายแดงต่างก็มาต่อสูก้ บั ความอยุตธิ รรม ต่ อ สู้ กั บ สองมาตรฐาน ต่ อ สู้ เ พื่ อ หาความเป็ น ธรรมในสั ง คม และมาต่ อ สู้ เ พื่ อ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย โดยพื้นฐานแล้วมวลชนทั้ง ฝ่ ายเหลือ งและฝ่ ายแดงจึง ไม่ มีค วามแตกต่ างกัน เพียงแต่ว่าความอยุติธรรม ในสายตาของฝ่ า ยเหลื อ งเกิ ด จากกลุ่ ม ทั ก ษิ ณ ทว่ า ความอยุ ติ ธ รรมในสายตา ของฝ่ายแดงเกิดจากกลุ่มประชาธิปัตย์ผนวกกับกลุ่มอำมาตย์ ซึ่งแท้จริงแล้ว ก็ถูกต้องทั้งคู่ .

สถาบันสหสวรรษ  เราชาวกบทั้งหลาย เคยรู้ตัวหรือไม่ว่าพวกเราชาวกบ ล้วนถูกพวกนกกระสา ที่พวกเรานับหน้าถือตาเห็นเราเป็นอาหาร พากันสูบกินกบเราจนอ้วนพี และเมื่อนกกระสาเกิดแตกคอกันขึ้นมา เพราะแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัว พวกมันก็มายุยงพวกกบอย่างเรา ให้แบ่งสี เลือกข้าง ให้พวกเราสู้กันเองเพื่อพวกมัน .

... สงครามนกกระสา เมื่อนกกระสาตัวใดตัวหนึ่งชนะ กบทุกสีก็จะถูกกินอยู่ดี.

วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันสหสวรรษ  .สถาบันสหสวรรษ ทักษิณประกาศตัวสู้กับอำมาตย์ ทำตัวเป็นหัวหน้าไพร่ โธ่!! ใครจะโง่ พอที่จะมองว่าทักษิณเป็นไพร่ ไพร่อะไรมีเงินเป็นแสนล้าน แท้จริงแล้วทักษิณ เป็นอภิมหาอำมาตย์ต่างหาก ในช่วงที่ทักษิณมีอำนาจใหญ่คับฟ้า ในหมู่นักธุรกิจ ต่างรู้กันดีว่า จะไม่มีโอกาสทำมาหากินได้เลย ถ้าไม่ใช่พวกทักษิณ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งทุ ก วั น นี้ จึ ง เกิ ด จากการเสี้ ย มของ สามเหลี่ยมทรราชสองกลุ่ม ให้มวลชนปะทะกันเอง โดยความจริงแล้วสามเหลี่ยม ทรราชทั้ ง สองกลุ่ ม นั่ น แหละคื อ ศั ต รู ข องประชาชน ทั้ ง กลุ่ ม ทั ก ษิ ณ และกลุ่ ม อำมาตย์ต่างก็สร้างปัญหาให้กับประเทศพอกัน ดังนั้น เราควรที่จะต้องร่วมกันเพื่อกำจัดสามเหลี่ยมทรราช ไม่ว่าจะ เป็นฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายแดง และอย่าเพียงเพื่อเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมทรราช ของพรรคหนึ่งไปเป็นของอีกพรรคหนึ่ง แต่ควรที่จะต้องทำแบบล้างบ้านล้างเมือง ซึ่งไม่ใช่ทำโดยนักการเมืองกะล่อนสอพลอ หรือโดยทหารที่หลังปฏิวัติแล้วก็ เอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง แต่ต้องขับเคลื่อนโดยประชาชนคนธรรมดา อย่างพวกเรา เพือ่ สร้างรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ ประชาชน อย่างแท้จริงกันเสียที ผมขอร้องท่านทั้งหลายว่า หน้าที่ของประชาชนที่สำคัญที่สุดนั้น ไม่ใช่ เพียงแต่กระทำความดี แต่ต้องขัดขวางและปราบปรามคนชั่วด้วย แม้พวกเรา คนดีนับพันคนร่วมกันทำความดีนับพันวัน ก็จะยังไม่สามารถชดเชยความชั่ว ที่นักการเมืองชั่วเพียงคนเดียวทำในเวลาหนึ่งวัน ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเรา คนไทย จะต้องมาร่วมใจกันทุบทิ้งและสร้างใหม่การเมืองไทย ดร.

 สงครามนกกระสา ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราชาวกบทั้งหลาย ที่จะต้องรู้ ให้เท่าทันนกกระสา และลุกขึ้นมาร่วมมือกัน ต่อสู้และปกป้องตัวเองจากนกกระสาจอมละโมบ .

สถาบันสหสวรรษ  .

10 สงครามนกกระสา .

วุ ฒิ พ งษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ดร.สถาบันสหสวรรษ เรื่ อ งของกบหลงสี สิริอัญญา หนังสือพิมพ์ “แนวหน้า” 28 กุมภาพันธ์ 2555 ช่วงนี้นิทานเรื่อง นกกระสากับกบ กำลังเป็นเรื่องที่กล่าวขวัญและฮือฮา กันเป็นอันมาก เพราะนิทานเรื่องนี้จะทำให้เข้าใจสภาพความเป็นไปในบ้านเมือง ของเรากระจ่ า งชั ด สามารถทะลุ ท ะลวงม่ า นควั น และมายาภาพทั้ ง หลายได้ อย่างน่าอัศจรรย์ นิ ท านเรื่ อ งนกกระสากั บ กบ ที่ ว่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง นิ ท านเก่ า ดั้ ง เดิ ม ในเรื่องราวของนิทานอีสป แต่เป็นเรื่องราวที่จำลองขึ้นใหม่ และเป็นผลิตผล ทางความคิ ด ของนั ก วิ ช าการชื่ อ ดั ง ของประเทศไทย คื อ ดร.วุ ฒิ พ งษ์ เพรี ย บจริ ย วั ฒ น์ คิ ด เรื่ อ งนี้ แ ล้ ว ก็ พู ด กั น ภายในวงแคบ ต่ อ มาก็ มี ค นเอาไปขยายความทางสถานี โ ทรทั ศ น์ จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ฮื อ ฮาและ ทำให้ ค นทั้ ง หลายสามารถอ่ า นเกมกลอั น ชั่ ว ร้ า ยที่ ก ำลั ง ครอบงำสั ง คมไทย ของเราอยู่ ดังนั้นจึงต้องนำมาเล่าขานเพื่อบรรณาการแด่ท่านผู้อ่านสักครั้งหนึ่ง นิ ท านเรื่ อ งนกกระสากั บ กบ ที่ ว่ า นี้ เป็ น เรื่ อ งของนกกระสาสี แ ดง กั บ นกกระสาสี ฟ้ า ทะเลาะแย่ ง ชิ ง ผลประโยชน์ กั น แต่ น กกระสาพวกนี้ ฉลาดแกมโกง ถึงจะจิกตีแย่งประโยชน์กันก็ไม่อยากเจ็บตัวของตัวเอง จึง วางแผนให้พวกกบมารบและตายแทน นกกระสาสี แ ดงก็ เ อาสี แ ดงไปป้ า ยกบจำนวนหนึ่ ง แล้ ว หลอกให้ ก บ เหล่ า นั้ น สำคั ญ ผิ ด คิ ด ว่ า เป็ น พวกเดี ย วกั น กั บ นกกระสา ส่ ว นนกกระสาสี ฟ้ า ก็ เ อาสี เ หลื อ งไปป้ า ยกบอี ก จำนวนหนึ่ ง แล้ ว หลอกให้ ก บเหล่ า นั้ น สำคั ญ ผิ ด 11 .

12 สงครามนกกระสา คิ ด ว่ า เป็ น พวกเดี ย วกั น กั บ นกกระสา และเพื่ อ ให้ ก บสี เ หลื อ งสำคั ญ ผิ ด คิ ด ว่ า นกกระสาสีฟ้าเป็นพวกเดียวกัน ก็เอาสีเหลืองมาทาตัวเองด้วย ดั ง นั้ น จึ ง ก่ อ เกิ ด สภาพเป็ น สองพวกสองสี ขึ้ น คื อ นกกระสาสี แ ดงกั บ กบสี แ ดงพวกหนึ่ ง นกกระสาสี ฟ้ า ที่ ท าสี เ หลื อ งและกบสี เ หลื อ งอี ก พวกหนึ่ ง ต่ า งพวกต่ า งยึ ด ถื อ สี เ ดี ย วกั น ว่ า เป็ น พวกเดี ย วกั น และเห็ น พวกที่ สี ต่ า งกั น เป็ น ศั ต รู กั น จนหลงผิ ด ลื ม คิ ด ไปว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว นกกระสานั้ น ไม่ ว่ า สี แ ดง หรือสีเหลืองก็กินกบเป็นอาหารทั้งนั้น และหลอกกบให้ตายแทนด้วยกันทั้งนั้น จากนั้นก็ปั่นหัวกบให้หลงผิดหนักขึ้น จนกระทั่งเกิดความชิงชังตั้งตัว เป็นศัตรูกัน ถึงขนาดฆ่าฟันกันเองได้ ทั้งที่เป็นกบด้วยกันทั้งสิ้น นกกระสาก็ยืน หั ว ร่ อ คิ ก คั ก เพราะไม่ ต้ อ งเหนื่ อ ย ไม่ ต้ อ งเจ็ บ ตั ว และไม่ ต้ อ งตาย ปล่ อ ยให้ พวกกบเหนื่อย เจ็บตัวและตายแทน นกกระสาสีแดงนั้นเจ้าเล่ห์เชิงชั้นสูง และมีความเก่งกล้าสามารถมากกว่า นกกระสาสีฟ้า ปะทะกันทีไรก็ชนะทุกที แต่บังเอิญคราวหนึ่งนกกระสาสีฟ้า ได้ ร าชสี ห์ ม าช่ ว ย ตะเพิ ด นกกระสาสี แ ดงออกไป นกกระสาสี ฟ้ า ก็ ก ลายเป็ น เจ้าบึงนั้นแทน พอนกกระสาสี ฟ้ า เป็ น เจ้ า บึ ง แล้ ว ก็ ล งมื อ กิ น กบสี เ หลื อ ง จั บ ยั ด ข้ อ หาผู้ ก่ อ การร้ า ยบ้ า ง ส่ ง ไปติ ด คุ ก เขมรบ้ า ง และใช้ เ ล่ ห์ ห วั ง จะดึ ง เอา กบสีแดงมาเป็นพวก เอางบหลวงไปประกันตัวให้พ้นผิด จนพวกกบสีเหลือง รู้เช่นเห็นชาติ พากันประณามประจานกันลั่นทุ่ง และเป็นเหตุสำคัญทำให้ นกกระสาสีฟ้าพ่ายแพ้แก่นกกระสาสีแดงอีกครั้งหนึ่ง เมื่ อ นกกระสาสี แ ดงมี อ ำนาจกลายเป็ น เจ้ า บึ ง แล้ ว ก็ ไ ม่ ต่ า งอั น ใดกั บ นกกระสาสีฟ้า เริ่มหาทางกำจัดพวกกบสีแดง แต่เพราะเชิงชั้นเจ้าเล่ห์เพทุบาย ล้ำลึกกว่า ดังนั้นจึงค่อยๆ กำจัดตัวร้ายกาจก่อน ด้วยวิธีการหลากหลาย จากนั้น ก็แบ่งกลุ่มกบสีแดงออกเป็นหลายกลุ่ม แล้วตัดเชือกกบสีแดงที่เอะอะโวยวาย หิวไม่เลิกออกไปก่อน .

สถาบันสหสวรรษ พอเป็นเจ้าบึงเท่านั้น เจ้านกกระสาสีแดงก็เริ่มนโยบายฉ้อฉลโกงกิน อย่ า งมหาวายร้ า ย จนกบสี แ ดงและกบสี เ หลื อ งก็ เ ดื อ ดร้ อ นไม่ ยิ่ ง หย่ อ น ไปกว่ากัน ราคาน้ำมันและก๊าซที่ขึ้นเป็นรายวัน มันไม่ได้ขึ้นเฉพาะกับพวก สี เ หลื อ งเท่ า นั้ น แต่ มั น ขึ้ น เอากั บ ทุ ก พวก ทุ ก ผู้ ทุ ก คน และที่ ไ ด้ รั บ ความ เดื อ ดร้ อ นมากที่ สุ ด ก็ คื อ พวกกบสี แ ดงนั่ น แหละ นกกระสาสีแดงครั้นได้เป็นเจ้าบึงแล้วก็ฮึกเหิมลำพองยิ่งนัก ประกาศ ลั่ น ทุ่ ง ลั่ น บึ ง ว่ า ป่ า นี้ เ ป็ น ของกู กู เ ป็ น ใหญ่ ก ว่ า ใคร กู จ ะจั ด ระเบี ย บตามใจกู จนปั่นป่วนวุ่นวายไปทั้งบึงทั้งหนองทั้งป่า ทำให้ประดาเหยี่ยว ประดาราชสีห์ และเสื อ สางช้ า งหมี ต่ า งๆ พากั น ฉงนสนเท่ ห์ ว่ า นกกระสาสีแดงมันจะบ้าบอ คอแตกกันไปถึงไหน บ้างก็รำคาญทำนิ่งเฉยเสีย บ้างก็ขอแบ่งอาหารมากินกัน ตามประสาของนักเลียทั้งหลาย แต่ทว่าป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้น หาใช่ว่าจะมีแต่นักเลียพวกเดียวไม่ และหาใช่ว่าจะมีพวกขี้รำคาญหรือพวกพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทองก็หาไม่ หากยั ง มี จ ำพวกที่ ซุ่ ม จ้ อ ง และติ ด ตามดู พ ฤติ ก รรมพฤติ ก ารณ์ ข องนกกระสา สีแดงอยู่ ในขณะเดี ย วกั น นั้ น บรรดากบทั้ ง หลาย ก็ มี ต าสว่ า งขึ้ น โดยลำดั บ กบสี เ หลื อ งนั้ น รู้ เช่ น เห็ น ชาติ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า นกกระสาไม่ ว่ า สี ไ หนก็ เ ป็ น ภั ย แก่ ตั ว ทั้ ง สิ้ น และวั น นี้ ก บสี แ ดงจำนวนไม่ น้ อ ยก็ เ ริ่ ม เห็ น และเข้ า ใจ ความจริ ง แล้ ว ว่ า กบทั้ ง หลายนั้ น ก็ คื อ เผ่ า พั น ธุ์ เ ดี ย วกั น และศั ต รู ข องกบ ก็คือนกกระสานั่นเอง ก็ต้องดูกันต่อไปว่ากบจะจัดการนกกระสา หรือจะมีฝูงเหยี่ยว ฝูงเสือสาง ช้างหมีมาตะเพิดนกกระสาต่อไป! 13 .

14 สงครามนกกระสา เติ้ง เสี่ยว สา กล่าวไว้ว่า กบ สีอะไรก็ ได้ ล้วนกินอร่อยทั้งนั้น .

สถาบันสหสวรรษ เติ้ง เสี่ยว กบ กล่าวไว้ว่า กบ สีอะไรก็ ได้ ขอเพียงให้รู้เท่าทัน นกกระสา 15 .

ณ กาลครั้งหนึ่ง มีนกกระสาสองตัวจิกตีกัน แต่เอาแพ้เอาชนะกันไม่ ได้ ต่างจึงไปเกณฑ์เอากบมาช่วยรบ ฝ่ายหนึ่งก็ ไปเอากบมาทาสีแดง อีกฝ่ายเอากบมาทาสีเหลือง แล้วปล่อยให้กบมารบกัน . 662-196-2089 พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมษายน 2555 .com Tel...sahasavas... www. 662-196-2088 Fax.org Email : sahasavas@yahoo..