Međukulturalna i kulturalna psihologija

kontekst psihologijskih fenomena  npr. a postoje li pripisuju se kulturalnim razlikama. ni koherentnog koncepta kulture  . okoliš. roditeljsko ponašanje prema djeci. odvojeni entiteti. prethodi li kultura ponašanju. istražuju se psihološke razlike između dviju populacija. u kojoj mjeri ga uzrokuje Ratner (2000):  Kultura kao nedefinirana pozadina. Odvaja se psihologija od kulture! Kultura kao zbir pojedinačnih varijabli (npr.Kako se kultura najčešće koncipira u međukulturalnim istraživanjima?  u samoj biti je pitanje jesu li kultura i ponašanje zasebni. kulturalne vrijednosti)  nema konceptualne integracije tih varijabli.

Tri teorijska stajališta o odnosu psiholoških fenomena i kulture Lonner. relativizam  jedinstvenost fenomena u svakoj kulturi – oni dobivaju svoje pravo značenje tek u specifičnim kontekstima   usporedba kultura nije moguća ponašanje se može razumjeti samo u njegovom prirodnom ekokulturalnom sistemu. kultura i um proizvode jedno drugo. a komparativne studije se izbjegavaju . Kagitcibasi i Poortinga (2000): 1. razlike se tumače kvalitativno i pripisuju kulturalnom kontekstu.  relativisti ne pokazuju puno interesa za sličnosti između kultura.

definiraju se izvan konteksta  mogućnost da su istraživani konstrukti kulturalno pristrani se ignorira  usporedbe na temelju istih mjernih instrumenata se smatraju opravdanima   nema mjesta kulturi! . apsolutizam   postoje zakoni ljudskog ponašanja koji nadilaze kulturu kultura je tek tanak sloj koji prikriva širok niz univerzalnih zakona koji rukovode ljudskim ponašanjem psihologijski konstrukti smatraju se istovjetnima svugdje.2.

3. univerzalizam vjerovanje da postoji značajno preklapanje u ljudskom ponašanju i mišljenju osnovni psihologijski procesi i obilježja su zajednički svim ljudima. univerzalni konstrukti dopunjavaju se lokalnim kulturalnim znanjem osnovno pitanje kako i do koje mjere kulturalne varijable oblikuju ponašanje      . ali njihove manifestacije proizvod su kulture kultura ima izuzetnu ulogu u posredovanju ili oblikovanju ponašanja međukulturalne usporedbe se rade oprezno.

(2000) kažu da vjerojatno postoji određen broj biološki uvjetovanih dimenzija kao što je ekstraverzija. pozicija većine psihologa danas  Marsella i sur. no kultura oblikuje: a) način njihovog iskazivanja b) situacije u kojima se iskazuju c) reakcije drugih na njih d) njihovu upotrebljivost u opisu ponašanja e) značenje koje im se pridaje  Harkness i Kefer (2000) predviđaju razvoj globalne psihologije koja će kombinirati osjetljivost za kulturu s valjanim međukulturalnim usporedbama – integrativni pristup .

3. kulturalno specifična psihologija (indigenous psychology) kulturalna psihologija međukulturalna psihologija 2.Sub-discipline u istraživanjima odnosa kulture i psihologije 3 najvažnija pristupa (Triandis. 2000): 1. .

Kulturalno specifična psihologija (indigenous psychology)  sustav psihologijskog učenja i prakse ukorijenjen u određenoj kulturi . svojstveni pojedinoj kulturi     . amae (jap.bavi se vlastitom kulturom psihologija određene kulturne skupine utemeljena u lokalnom shvaćanju koje daje paradigmu za prikupljanje i interpretaciju podataka odabiru se značenja.) emički pristup – psihologijski procesi jedinstveni su.). pojmovi ili kategorije koje se široko koriste u pojedinoj kulturi i opisuje se njihovo značenje uglavnom se naglašava emičke konstrukte (npr. philotimos (grč.

a ne antropologija koliko su stvarno proučavani emički konstrukti važni. svojstveni samo toj kulturi vrlo korisni u dopunjavanju i tumačenju podataka dobivenih drugim pristupima   Nedostaci  mnogi psiholozi odbacuju –zanimaju ih univerzalni psihološki fenomeni.Prednosti i nedostaci Prednosti  omogućuje istraživaču da upozna samu srž kulture tako što će analizirati središnje pojmove te kulture koje koristi većina njezinih članova tako se mogu otkriti emički koncepti. za koliko pripadnika te kulture? tretira kulturu kao homogenu upitna valjanost podataka    .

a ne postoje u drugima psiholozi sa Zapada često proučavaju vrlo različite kulture na razmeđu psihologije. intervjui traži ono što je zajedničko pripadnicima određene kulture nema interesa za međukulturalne usporedbe.      . naglašava se jedinstvenost kulture. antropologije i lingvistike (Shweder) svega nekoliko sudionika istraživanja može dati informacije o kulturi – etnografske metode.Kulturalna psihologija  otkrivanje mogućih fenomena koji su svojstveni određenoj kulturi.

ali ne i mogućnost predviđanja ponašanja! .Prednosti i nedostaci Prednosti  obično najbolji način da se započne istraživanje o odnosu kulture i psihologije (npr. jer se radi o kvalitativnim podacima. etnografskim metodama  nudi razumijevanje. fokus-grupama s pripadnicima specifične kulture)  jedina nudi metode kojima se mogu proučavati predpismena društva Nedostaci  pouzdanost i valjanost podataka je problematična.

pokušavajući povezati individualno ponašanje s kulturalnim okruženjem u kojem se ono zbiva međukulturalna psihologija i kulturalna psihologija se sve približavaju i sve više postaju dio mainstream psihologije   . (2002):  međukulturalna psihologija je znanstveno proučavanje varijacija u ljudskom ponašanju. uzimajući u obzir načine na koje je ponašanje pod utjecajem kulturalnog konteksta opisuje raznolikost ljudskog ponašanja.Međukulturalna psihologija Berry et al.

koncepti i mjerni instrumenti nastali u jednoj kulturi prenose se u druge kulture da bi se vidjelo funkcioniraju li na isti način i izvan kulture u kojoj su nastali   osnovna pretpostavka da su psihičke osobine i procesi univerzalni.Međukulturalna psihologija   glavni cilj je provjera generalnosti postojećih hipoteza i teorija prikuplja podatke na većem broju ljudi u različitim kulturama i to ekvivalentnim metodama teorije. samo se u pojedinim kulturama različito manifestiraju – to su etički konstrukti psihičke univerzalnosti su osnova. a kulturalne razlike su nadgradnja međukulturalni psiholozi istražuju kako su temeljne osobine i procesi oblikovani u različitim okolinama   .

etička prihvatljivost metoda može biti upitna u nekim kulturama  ako je velika udaljenost između kulture istraživača i kulture koju proučava ne mogu se koristiti uobičajene metode  izaziva reaktivnost sudionika . što omogućuje nalaženje sličnosti  nudi pouzdane i valjane podatke Nedostaci  upitna ekvivalentnost značenja konstrukata u različitim kulturama  upitna istovjetnost razine motivacije. ali i podatke za usporedbu kultura. ekvivalentnost uzoraka.Prednosti i nedostaci Prednosti  može ponuditi generalizacije o tome koji su konstrukti univerzalni. a koji su kulturalno specifični  može mjeriti konstrukte i s emičkim i s etičkim česticama i tako dati i kulturalno osjetljive mjere. značenja test situacije.

ona je ljubazna)   više pažnje obraćaju kontekstu – kad je ponuđena pomoć. kolektivističke kulture koriste akcijske izraze (npr. nudila je pomoć) a ne izraze stanja ili osobina (npr. kome. gdje . a međukulturalna psihologija sadržaju npr.Dimenzije koje razlikuju ova tri pristupa Kontekst nasuprot sadržaju  kulturalno specifična i kulturalna psihologija više pažnje posvećuju kontekstu.

neodvojiva od bilo kojeg psihološkog procesa (Markus i Kitayama – kultura i psihologija stvaraju jedna drugu) ili da je izvan osobe. pa utječe na pojedine aspekte ponašanja i doživljavanja osobe u međukulturalnim istraživanjima kultura se tretira kao nezavisna varijabla Kultura shvaćena kao dinamična ili statična   međukulturalna psihologija više se bavi stabilnim elementima kulture i načinom na koji su oni povezani s psihološkim obilježjima kulturalna i kulturalno specifična psihologija više se bave dinamičnim elementima kulture i reakcijom na njih . tj.Kultura izvan ili unutar osobe   stajalište da je kultura unutar osobe.

jer one otežavaju ekvivalentno mjerenje konstrukata . proučavanje svakodnevne kognicije Međukulturalna psihologija više voli situacije koje omogućuju eksperimentalnu kontrolu varijabli Razlike u značenju kao fokus istraživanja ili kao prepreka   kulturalni i kulturalno specifični psiholozi vrlo su zainteresirani za razlike u značenju konstrukata međukulturalni psiholozi smatraju te razlike u značenju konstrukata preprekom.Proučavanje stvarnih životnih situacija ili "umjetnih" situacija   Kulturalna i kulturalno specifična psihologija više su usmjerene na proučavanje stvarnih životnih situacija – npr.

osjetljive na kontekst psiholozi koriste intruzivnije metode (upitnici.oslanja se više na deskriptivne metode.Odnos s drugim disciplinama  međukulturalna psihologija najviše se i prvenstveno oslanja na spoznaje iz opće psihologije antropologija . antropologije i lingvistike (Shweder)    . intervjui) kulturalna psihologija – na razmeđu psihologije. testovi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful