Šest tipova regulacije ponašanja; od vrha prema dnu piramide raste razina autonomije pri regulaciji ponašanja (prema

TEORIJI INTEGRACIJE ORGANIZAMA – Ryan i Deci)

NEMA REGULACIJE

EKSTERNALNA REGULACIJA INTROJEKTIRANA REGULACIJA

IDENTIFICIRANA REGULACIJA

INTEGRIRANA REGULACIJA

INTRINZIĈNA REGULACIJA

glazba..INTEGRACIJA NEMOTIVIRANO STANJE: Stanje u kojem nema namjere. volje za akciju. INTRINZIĈNA MOTIVACIJA: Izvršavanje neke aktivnosti zbog njenih zadovoljavajuĉih uĉinaka (sport.)..TEORIJA INTEGRACIJE ORGANIZAMA – Ryan i Deci subteorija TEORIJE SAMOODREĐENJA kontekstualni faktori: .INTERNALIZACIJA . U ovom stanju nema regulacije ponašanja. .

. Ponašanja se izvode kako bi se izbjegla krivnja/anksioznost ili da bi se povećao ego. INTROJEKTIRANA REGULACIJA: pojedinac sudjeluje u regulaciji ponašanja.Ekstrinzično motivirana ponašanja: EKSTERNALNA REGULACIJA: ponašanja se izvode zbog izvršavanja izvanjske zapovijedi ili nagrade. Najmanje su autonomna. ali ju ne prihvaća kao “autorski” svoju.

a samo se djelovanje prihvaća kao osobno bitno. Ovo je najautonomniji oblik ekstrinziĉne motivacije. .IDENTIFICIRANA REGULACIJA: Identifikacija je rezultat svjesnog vrednovanja cilja djelovanja ili naĉina regulacije ponašanja. INTEGRIRANA REGULACIJA: Integracija se dogaĊa kada je regulacija ponašanja evaluirana i kada je uklopljena u pojedinĉev sustav vrijednosti i potreba.

odbacivali su odgovornost.. .Ryan i Connel (1989. ispitanici su se više trudili. bili su uĉinkovitiji.): ispitivali kontinuum relativne autonomije. Otkrili su da: što su više uĉenici bili eksternalno motivirani. manje su evaluirali ponašanja..Što je autonomnija bila ekstrinziĉna motivacija. ulagali su manje truda. pokazivali su manje interesa. manje su odustajali. .

BOLJA ASIMILACIJA POJEDINCA .POJAĈANA SVIJEST O OPĆEM STANJU .Prednosti veće INTERNALIZACIJE: .VEĆA PONAŠAJNA UĈINKOVITOST .VEĆA VOLJNA UPORNOST .

Koji su to socijalni uvjeti koji olakšavaju procese internalizacije i integracije? SRODNOST POTREBA ZA PRIPADNOŠĆU POVEZANOST S DRUGIMA .OLAKŠAVANJE INTEGRACIJE EKSTRINZIĈNE MOTIVACIJE .

. kritičan je element za integraciju regulacije.OSJEĆAJ AUTONOMIJE: facilitira internalizaciju. ukoliko se osjećaju djelotvorni u tim aktivnostima.. KOMPETENCIJA POTPOMAŢE INTERNALIZACIJU! .SVIJEST O KOMPETENCIJI: ljudi će radije izvoditi aktivnosti.

. je potpomoglo internalizaciju i integraciju tog ponašanja. .STRAHAN (1995).DECI. PATRICK & LEONE (1994): Omogućavanje racionalnog principa za izvršavanje NEZANIMLJIVOG zadatka.GROLNICK & RYAN (1989): Internalizacija pozitivnih vrijednosti vezanih uz školu je bolja kod djece ĉiji su roditelji podupirali njihovu autonomiju i povezanost.Rezultati nekih istraţivanja: . WILLIAMS & DECI (1996): Podupiranje pojedinĉeve autonomije vodi ka većoj internalizaciji! . EGHARI. uz pomaganje za osjećaj AUTONOMIJE i POVEZANOSTI.

.Potpora ljudskoj KOMPETENCIJI.Deprivacija psihičkih potreba je glavni uzrok ljudske nesreće! .OTUĐENJE I NJEGOVA PREVENCIJA . AUTONOMIJI i POVEZANOSTI omogućava veću predanost i autentičnost u ponašanju.

TRI SU TEMELJNE POTREBE:-KOMPETENCIJA -AUTONOMIJA -POVEZANOST Sve tri potrebe moraju biti zadovoljavane kroz ţivot! .PSIHOLOŠKE POTREBE I MENTALNO ZDRAVLJE .ŠTO JE TEMELJNA POTREBA? .

KASSER. REIS & RYAN(1996): Ispunjavanje temeljnih psiholoških potreba je presudno za doţivljavanje najboljeg iskustva te za dnevno blagostanje. .. . 2) Ljudi ponekad pridaju vaţnost odreĊenim ţivotnim ciljevima koji ne ispunjavaju temeljne potrebe( npr: materijalizam). RYAN. koji su bili izloţeni bezosjećajnoj. (1997).1) KASSER & RYAN (1993.. ZAX & SAMEROFF (1995): Tinejdţeri. 1996): Pridavanje veće vaţnosti intrinziĉki motiviranim teţnjama je pozitivno povezano sa pokazateljima općeg blagostanjasamopouzdanjem. su u većini materijalistiĉki orjentirani. 3) SHELDON I sur. SHELDON. kontroliranoj majĉinoj brizi.

školstvu. zdravstvu. jednostavna..SDT je provjerljiva..Primjenivost u obitelji. . .Teškoće u razlikovanju tipova motivacije? .ZAKLJUČAK . konzistentna.

HVALA NA PAŢNJI! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful