UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ANUL II - DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ, FR

Disciplina: Procedura administrativă
Prof. univ. dr. Vasilica NEGRUŢ

Controlul administrativ

Masterand,

An universitar 2012-2013

...............................17 Cap.................3...................................................6............9......................................................Obiectul controlului................................ Introducere.15 Cap....................7..Concluzii.......................Elementele componente ale controlului......................Efectele controlului ...................................................................................1.....14 Cap...................................5 Cap.....................................................15 Cap............................10..................................Bibliografie..................3 Cap.....................1..........16 Cap....................................................5............................Principii....................................................8.Cuprins Cap.....................................................................................................................................18 2 ........................................... Organizarea şi efectuarea controlului administrativ...........................................Obiectivele controlului administrativ..9 Cap..........2..................... Funcţiile activităţii de control .........8 3.............................................................

Existenţa statului de drept presupune ca necesitate de prim rang desfăşurarea unui control atent asupra modului în care statul. Brânduşa Ştefănescu. Art. confruntarea acesteia cu obiectivele propuse. Necesitatea controlului este strâns legată de modul în care se derulează procesul decizional. în conformitate cu dispoziţiile exprese ale legii. cum se îndeplinesc deciziile administrative. realizată de autorităţile publice din administraţia publică. Titlul VIII. 1 Alexandru Negoiţă.156 3 . constatarea sau stabilirea situaţiei de fapt. Termenul de „control” provine din latinescul „rota”(roată) şi are semnificaţia observării unei activităţi în desfăşurare şi care este privită dimpotrivă. Editura Didactică şi Pedagogică. Într-una dintre accepţiunile sale controlul constă în “observarea.1. din contră. p. – op. spre a putea compara realitatea cu ceea ce ar trebui să fie.2 Acesta este una din componentele activităţii de administrare sau conducere şi este nelipsit. Manual pentru licee economice.. îşi exercită prerogativele conferite prin lege şi existenţa unui sistem de reglare în interiorul sistemului de drept. Controlul administrativ reprezintă verificarea activităţii administrative. Introducere În cadrul ştiinţei administraţiei. 2 Codul de procedura administrativă al României. prin control se verifică în mod nemijlocit. în sistemele administrative din toate timpurile. Exercitarea controlului se integrează în activitatea de administraţie şi semnifică mijlocul prin care se analizează modul in care organele administrative îşi îndeplinesc sarcinile. înlăturarea unor erori sau prevenirea lor. ca atare.Cap. 1996. Bucureşti. activitatea de control înseamnă acea activitate de constatare a rezultatelor aplicării actului decizional şi nu doar operaţiunea de a descrie abateri de la normele prescrise.3 În esenţa sa. se iniţiază noi demersuri şi se corectează eventualele disfuncţionalităţi. J. Dinu Ştefan. Controlul administrativ vizează legalitatea activităţii administrative şi/sau exercitarea dreptului de apreciere a autorităţilor publice. Astfel. combaterea unor fenomene nefavorabile şi sesizarea organelor competente”. cit. administrative şi de servicii – clasele XI – XII”. De aici cuvântul „control”1. fiind declanşat din oficiu sau la cerere. „Elemente de drept. prin organele sale. Pentru aceasta. controlul vizează îmbunătăţirea rezultatelor dintr-un anumit sector. el are nevoie de criterii şi de etaloane de măsură. 158 3 Starosciak.

 funcţia de control trebuie să fie realizată de un personal temeinic pregătit profesional. imparţial şi să nu denatureze situaţia 4 . Controlul din birou sau prin consfătuiri nu poate ajunge la o informare precisă cu privire la starea de fapt. spre a putea verifica modul de lucru şi rezultatele concrete ale activităţii. ea urmează să satisfacă următoarele condiţii:  să fie înfăptuită chiar de conducătorii instituţiilor sau compartimentelor administrative.  asigurarea caracterului principial. deoarece nu implică întreruperea activităţii celor controlaţi şi nici cheltuieli suplimentare. ci implică o contribuţie nemijlocită a organului de control la rezolvarea problemelor instituţiei publice. organul care efectuează controlul nu se poate limita. funcţionarii de conducere trebuie să efectueze un control permanent. conducerea poate lua măsuri. Eficienţa controlului asigură eficienţa conducerii. ele pot fi popularizate la nivelul tuturor instituţiilor administrative. la o singură inspecţie formală. Dacă verificarea se efectuează periodic. organele de control trebuie să propună soluţii concrete. însă. În acest sens.  controlul trebuie efectuat la locul realizării activităţii. capabil să analizeze în mod judicios aspectele pozitive şi negative ale activităţii verificate şi să propună soluţii privind îmbunătăţirea rezultatelor obţinute. la descoperirea deficienţelor în activitate sau a abaterilor de la dispoziţiile legale. fără a propune soluţii de îndreptare a situaţiei. Astfel. controlul trebuie să fie obiectiv. în scopul remedierii deficienţelor constatate. Este de dorit ca funcţia de control să contribuie practic la rezolvarea problemelor. se pot preveni erorile. iar atunci când se constată metode de lucru utile. din acest motiv.Necesitatea controlului rezultă din însăşi natura lui. prevenind apariţia consecinţe-lor negative. întrucât funcţia de control este inseparabilă de funcţia de conducere. fiind o activitate conştientă ce urmăreşte scopuri multiple. Ca atare. Şi controlul de la centru. prin îndrumări corecte. atunci când se descoperă deficienţe.  asigurarea caracterului preventiv.  asigurarea regularităţii controlului şi a caracterului său sistematic. înainte ca deficienţele să se amplifice. pentru aceasta. Controlul nu se rezumă. prin rapoarte şi dări de seamă este insuficient. deoarece misiunea sa se împleteşte cu acţiunea de organizare a executării sarcinilor. ca suport obiectiv al consta-tărilor şi măsurilor adoptate. doar la simple constatări. deoarece asemenea mijloace de informare necesită chiar ele o confruntare cu realitatea.

operaţiunile de control. dări de seamă. Chiar dacă atenţia trebuie focali-zată înspre compartimentele ineficiente. Editura All Beck. în care sunt prevăzute: obiectivele cu caracter general şi particular. În acelaşi timp. nu numai pe cele cu probleme. modul de întocmire şi remitere a actelor de control. 2003 5 . vol. se întocmeşte un plan operativ de control. să semnaleze atât aspectele negative. care în lipsa unei verificări a activităţilor pot comite erori. Cap. reclamaţii. deficienţelor constatate şi măsurilor întreprinse de organul de control anterior. de pregătire a acţiunii de control. Pe baza acestor documentări. ci şi resorturile unde nu s-au semnalat lipsuri. modalităţile de control şi durata verificării. Tematica de control precizează scopul. Organizarea şi efectuarea controlului administrativ Orice activitate de control presupune un program.  asigurarea integralităţii controlului. sesizări. statistici etc. criteriile de apreciere a gradului de realizare a obiectivelor verificate. cât şi pe cele pozitive.  controlul trebuie să aibă un caracter organizat. controlul trebuie să fie complet. Drept administrativ. I. perioada în care urmează a fi controlată. metodele şi modalităţile de control. astfel el urmează să cuprindă toate compartimentele de activitate. precum şi căile şi mijioacele care pot fi utilizate pentru întărirea laturii de prevenire a fenomenelor negative. Înainte de începerea controlului este necesară examinarea materialelor privind activitatea compartimentului care urmează a fi verificată (procese verbale. rapoarte informative.). controlorul are obligaţia de a studia tematica de control. rezultatelor activităţii din trecut. aceasta nu înseamnă neglijarea celorlalte. documentarea asupra problemelor specifice compartimentului.constatată. pentru însuşirea corectă a dispoziţiilor legale. trebuie să se refere la reperele activităţii ce urmează să facă obiectul controlului. inclusiv instrucţiunile de aplicare a lor. ce reglementează activitatea organului de controlat şi pe baza căreia s-au stabilit obiectivele controlului. să prevadă metodologia de control şi modul de valorificare a constatărilor făcute.2. Bucureşti. Acest studiu are ca scop. principalele obiective ce se urmăresc în cadrul acţiunii. precum şi studierea actelor normative. Totodată.4 În prima etapă. în activitatea de documentare organul de control trebuie să-şi însuşească datele informative ale 4 Tofan Dana Apostol. pentru fiecare instituţie în parte. care sub aspect organizatoric.

Controlul prealabil este un control preventiv având menirea de a împiedeca producerea unor ilegalităţi. Controlul de fond (integral) cuprinde întreaga activitate desfăşurată. El poate privi activitatea unei singure autorităţi sau a mai multor organe administrative. atât în cadrul formei de control administrativ intern. dintr-un anumit domeniu de activitate. de la data ultimei verificări. tematic sau de fond şi urmăreşte să surprindă 6 . Controlul operativ curent este specific controlului administrativ intern şi reprezintă un instrument de lucru cu multiple valenţe. cât şi în cazul controlului administrativ ierarhic. Metodele şi tehnicile de control diferă de la o formă de control la alta. iar alegerea lor prezintă o deosebită importanta în activitatea practică. El se exercita de către funcţionarii de decizie. în orice moment. în activitatea unor funcţionari. potrivit programului de control. a modului în care îşi îndeplineşte sarcinile fiecare funcţionar. când se urmăreşte cunoaşterea modului în care se respectă dispoziţiile legale. în mod permanent. de către autoritatea controlată şi se exercita cu o anumită regularitate. sub aspectul celor două lături inseparabile. deoarece decizia administrativă nu poate fi luată fără avizul sau aprobarea organului prevăzut de lege. Cele mai eficiente modalităţi de efectuare a controlului sunt: controlul operativ curent. acesta poate fi: prealabil. Acest procedeu este utilizat de către controlor cu ocazia efectuării controlului operativ curent. de verificare propriu-zisă. Controlul concomitent se referă la verificarea activităţii organului controlat. concomitent sau posterior. Controlul tematic se exercita periodic şi urmăreşte modul de realizare a unor sarcini sau activităţi determinate. odată cu desfăşurarea acţiunii de control. În etapa a doua a controlului. legalitatea şi oportunitatea. El oferă concluzii asupra întregii activităţi juridice şi nejuridice a organului controlat. a problemelor cu care se confruntă.acţiunilor de control desfăşurate anterior şi să stăpânească criteriile de apreciere a gradului de realizare a obiectivelor controlate. În funcţie de momentul desfăşurării controlului. se urmăreşte conformitatea acţiunii administrative cu sarcinile care revin organului controlat. şi urmăreşte cunoaşterea de către conducere. controlul tematic şi controlul de fond (integral).

şi a tematicilor complexe care nu permit libertatea de acţiune a controlorului. Controlul efectuat de o singură persoană. vol. Controlul la faţa locului este cel mai eficient mijioc de control. care reuneşte opiniile mai multor persoane în aprecierile făcute. Controlul anunţat urmăreşte să surprindă calitatea actelor şi faptelor administrative. prevăzute pentru acţiunile de control. Acest control stimulează iniţiativa şi răspunderea organelor controlate în activitatea administrativă. El poate duce la descoperirea unor aspecte negative. de a se orienta la faţa locului. pentru a se putea crea posibilitatea cunoaşterii prompte a cauzelor acestora. 5 Santai Ioan. Controlul posterior este procedeul eel mai des utilizat în activitatea de control şi intervine după ce acţiunile administrative s-au materializat în acte şi fapte juridice. Cel controlat cunoaşte dinainte dată efectuării controlului şi obiectivele acestuia. asupra obiectivelor de verificare.105-106 7 . prin pregătirea documentaţiei necesare şi prin informaţiile oferite controlorului. deoarece permite controlorului să ia act de întreaga activitate a celui controlat şi se poate efectua concomitent cu realizarea actelor şi faptelor administrative. datorită gradului mai mare de obiectivitate din partea controlorului. Editura RISOPRINT. având posibilitatea să conlucreze la efectuarea lui. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei.fenomenele negative în momentul producerii lor. Controlul dirijat urmăreşte respectarea anumitor norme procedurale. ca urmare. ce nu pot fi prevăzute prin tematicile de control. în realizarea şi corectarea rapidă a deciziei administrative. urmăreşte obţinerea de date şi informaţii care pot ajuta conducerea. Controlul pe acte şi documentaţia lor are loc la sediul controlorului după ce autorităţile administrative au înaintat aceste acte în termenul prevăzut de lege sau la cererea organului de control. Controlul liber se referă la posibilitatea organului de control. Cluj-Napoca. I. Controlul inopinat priveşte descoperirea deficientelor în activitatea administrativă şi. influenţând pozitiv operativitatea acţiunii de control.5 Controlul unilateral se efectuează fără participarea celui controlat. numai pe actele şi documentaţia pusă la dispoziţia controlorului. 2002. Controlul în echipa sau colegial este un procedeu eficient de verificare. în aprecierea obiectivelor de verificare. cel controlat nu este încunoştiinţat despre dată începerii controlului. pag.

precum şi folosirea în mod judicios şi cu simţ gospodăresc a mijloacelor bugetare şi extrabugetare. acesta va lua măsurile prevăzute în tematica de control. Controlul de legalitate se referă la conformitatea deciziilor administrative cu normele juridice. prezentând avantajul că oferă conducerii informaţii utile şi rapide. cu toate elementele stabilite în tematica.Controlul contradictoriu este un procedeu eficient de control. http://juristconsulting. precum şi la existenţa mijioacelor materiale şi băneşti ale autorităţilor administrative.6 Cap.ro/?p=108. site accesat in data de 3. respectarea de către autorităţile administrative a normelor legale financiare. permiţând celui controlat să ofere explicaţiile şi informaţiile necesare. într-un termen optim. Controlul exhaustiv este procedeul de control prin care se verifică întreaga activitate a organului controlat.3. de finalizare a acţiunii de control. Apoi. Controlorul. poate aplica sancţiunile prevăzute de lege.1013 8 . unde sunt indicii de nereguli. despre acele activităţi. în funcţie de formă de control. putem să distingem trei elemente principale ale acestuia. de regulă. pentru o corectă evaluare şi interpretare a rezultatelor acţiunii de control. În etapa a treia. cu cheltuieli minime de resurse de muncă.Elementele componente ale controlului Oricare ar fi forma de control şi oricare ar fi autorul controlului. Controlul prin sondaj priveşte aspecte particulare ale activităţii celui controlat. se trece la redactarea actului de control care trebuie să cuprindă prezentarea constatărilor. materiale şi spirituale.02. Controlul de eficienta priveşte. în vederea înlăturării fenomenelor negative din activitatea organului controlat. precum şi alegerea celor mai potrivite mijloace pentru realizarea scopului legii. El este propriu controlului de fond şi prezintă avantajul că oferă concluzii de ansamblu asupra activităţii organelor administrative. Controlul de oportunitate urmăreşte realizarea de către autoritatea controlată. 6 Jurist Monica-Virginia BAIDOC . a sarcinilor şi atribuţiilor legale. pentru valorificarea constatărilor. Controlul de materialitate serveşte la identificarea actelor şi faptelor administrative.

1. în vederea realizării sarcinilor care revin acestei administraţii. În baza de referinţă se cuprind apoi elemente privitoare la mijloacele folosite pentru atingerea obiectivelor propuse. 3. Astfel. Desigur. elemente care se raportează la procedeele folosite pentru realizarea obiectivelor propuse. baza de referinţă a controlului poate fi mai amplă sau mai restrânsă. în primul rând. În baza de referinţă a controlului se cuprind. cu folosirea unor mijloace materiale şi financiare.Avem astfel : un obiect al controlului. sau elemente de apreciere a folosirii mijloacelor materiale şi a celor financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice. materiale. o bază de referinţă a controlului şi operaţiunile de control propriu-zise. financiare.Baza de referinţă a controlului cuprinde acele elemente care trebuie urmărite în cadrul obiectului controlului. după cum se referă la un număr mai mic sau mai mare de elemente pe care le cuprinde activitatea autorităţilor administraţiei publice. În această privinţă. în administraţia publică. obiectul controlului îl constituie acţiunile şi inacţiunile sau. de asemenea. sunt elemente de apreciere cu privire la folosirea personalului organului controlat. Acestea sunt apreciate. totalitatea mijloacelor umane. 3. având un anumit criteriu de apreciere. În baza de referinţă se cuprind reglementări 9 . conduita autorităţii administraţiei publice sau a funcţionarilor acesteia. în ceea ce priveşte diferitele însuşiri pe care trebuie să le aibă pentru a putea fi folosit în acţiunea autorităţilor administraţiei publice. modul concret în care aceştia şi-au exercitat atribuţiile cu care au fost învestiţi. La fel şi personalul care este supus controlului.2. precum şi prin întrebuinţarea unor operaţiuni administrative şi materiale sau a unor acte juridice. dar şi sub acela al felului în care sunt întrebuinţate. Aşadar. Mijloacele materiale şi financiare sunt supuse controlului sub aspectul existenţei lor. Într-o altă opinie. din punctul de vedere al legalităţii lor.Obiectul controlului Activitatea autorităţilor administraţiei publice se realizează cu ajutorul oamenilor. baza de referinţă a controlului poate să cuprindă obiectivele pe care trebuie să le realizeze diferitele autorităţi ale administraţiei publice. precum şi mijloacele şi procedeele folosite de autorităţile administraţiei publice pot face obiect al controlului. altfel spus.

activităţile autorităţilor administraţiei locale şi pe care aceste autorităţi trebuie să le respecte. din categoria sus-menţionată. eficienţa. Pregătirea juridică de specialitate este necesară. operativitatea. Bucureşti 10 . operativitatea. Astfel. Mult mai complexe sunt operaţiunile de control al legalităţii diferitelor acte pe care le fac autorităţile administraţiei publice. Aceste acţiuni sunt mai dificile. Drept administrativ. De asemenea. Noţiunea de oportunitate poate cuprinde elemente destul de variate.7 7 Trăilescu Anton. Tratat elementar. în baza de referinţă pot intra elemente care privesc calitatea activităţii autorităţii administraţiei publice supusă controlului.Operaţiunile de control au caracterul unor operaţiuni administrative realizate de către autorii controlului care urmăresc să stabilească conformitatea obiectivului controlat cu elemente cuprinse în baza de referinţă. fiecare dintre aceste elemente constituie un criteriu de apreciere pentru activitatea controlată. necesită o bună cunoaştere a specificului activităţii autorităţilor supuse controlului. Din acest punct de vedere apare necesitatea specializării activităţii de control prin jurisdicţii administrative.3. Editura All Beck. rentabilitatea.prohibitive. 3. procedeele folosite pentru atingerea scopurilor propuse pot fi apreciate din punct de vedere al oportunităţii. Desigur. finalitatea. Această calitate este apreciată printr-o serie de criterii care vizează eficienţa serviciului. după cum elementele din baza de referinţă comportă un grad mai mic sau mai mare de apreciere şi de tehnicitate din partea autorului controlului. Operaţiunile de control pot fi simple sau complexe. cât şi a particularităţilor în care acţionează. Uneori. spre exemplu. controlul de materialitate a unor obiecte aflate în gestiunea unor autorităţi ale administraţiei publice cuprinde operaţiuni relativ simple care constau în constatarea existenţei acestor obiecte. În sfârşit. Complexe sunt şi acţiunile de control al oportunităţii activităţii autorităţilor administraţiei publice. al rentabilităţii sau al eficienţei lor. operaţiunile de control. de asemenea. sau imperative la care sunt supuse. oportunitatea ş.a. Rezultatul pozitiv al controlului constă în constatarea realizării cerinţelor din baza de referinţă. funcţionalitatea. în cadrul controlului exercitat de instanţele judecătoreşti. funcţionalitatea. cum sunt rentabilitatea. pentru că necesită cunoaşterea atât a reglementărilor legale privitoare la activitatea controlată.

Controlul intern general are loc în virtutea subordonãrii ierarhice din interiorul organului administrativ. Controlul intern poate avea un caracter general sau specializat. controlul judecătoresc asupra administraţiei publice în ansamblu) În literatura de specialitate s-au indentificat următoarele criterii de clasificare asupra activităţii organelor administraţiei publice: 4.4. eficace şi eficient şi pentru a raporta conducerii constatãrile fãcute. garantat şi de Constituţia României. Auditul intern este o activitate organizatã independent în structura unei instituţii publice şi în directa subordonare a conducãtorului acesteia. pe o treaptã superioarã controlului intern propriu-zis. situându-se însã. Funcţionarul ierarhic superior are drept de control asupra întregii activitãţi a funcţionarilor inferiori. Controlul financiar preventiv este o activitate prin care se verificã legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. cât şi asupra faptelor subordonaţilor şi urmãreşte atât legalitatea.Cap.Clasificarea controlului administrativ Principiul separaţiei puterilor în stat. Obiectul controlului financiar preventiv îl constituie toate actele şi operaţiunile din care se nasc. de cãtre conducãtorul acestuia sau de alţi funcţionari. Controlul intern specializat este un control financiar preventiv şi un control de gestiune. inspecţii şi analize ale sistemului propriu de control intern. deci. Este general pentru cã se exercitã atât asupra actelor. slãbiciunile identificate şi mãsurile propuse de corectare a deficienţelor şi de ameliorare a performanţelor sistemului de control intern. presupune un control reciproc al puterilor existente în stat (de exemplu controlul parlamentar asupra executivului.1. care constã în efectuarea de verificãri. în scopul evaluãrii obiective a mãsurii în care acesta asigurã îndeplinirea obiectivelor instituţiei publice şi utilizarea resurselor în mod economic. Controlul administrativ intern Controlul administrativ intern se caracterizeazã prin aceea cã se exercitã de cãtre funcţionari din interiorul organului administrativ. înainte de aprobarea acestora. cu caracter general. Auditul intern este. cât şi oportunitatea mãsurilor luate de aceştia. se modificã ori se sting drepturi şi obligaţii patrimoniale 11 . tot o formã de control intern.

care îl deosebesc de controlul ierarhic: în timp ce controlul ierarhic este exercitat de organul ierarhic superior. subordonat direct conducãtorului organului administraţiei publice. E. Controlul tutelar este un control administrativ exercitat de organele centrale ale administraţiei publice asupra administraţiei publice descentralizate. tocmai pentru cã. Dreptul de control ierarhic. Controlul intern de gestiune se exercitã de cãtre un compartiment specializat. Controlul ierarhic este exercitat de organele ierarhic superioare celor controlate. instituţii şi alte entitãţi publice 8. El apare ca o consecinţã a raporturilor de subordonare dintre cele douã organe. serviciilor sau compartimentelor financiar-contabile din ministere şi alte organe centrale de stat. pãstrarea şi paza bunurilor şi valorilor de orice fel. Bucureşti. în numerar sau prin cont bancar. Controlul intern de gestiune are ca obiectiv verificarea respectãrii normelor juridice privitoare la: integritatea. 233 A se vedea I. în timp ce controlul tutelar trebuie expres reglementat prin lege.Gliga. De asemenea. deţinute cu orice titlu. deşi se aflã în sistemul administraţiei publice la un nivel superior de reprezentare a intereselor generale ale societãţii. Controlul tutelar are anumite trãsãturi caracteristice. în cazul controlului ierarhic.pentru organe de stat. Bucureşti. întocmai ca şi cel intern general. cât şi oportunitatea activitãţii organelor inferioare. Controlul administrativ extern Controlul administrativ extern este exercitat de cãtre organe sau funcţionari din afara celor controlate. între organul de control şi organul controlat existã un raport de subordonare administrativã. 4. cât şi asupra faptelor. Controlul ierarhic se exercitã asupra întregii activitãţi a organelor subordonate.P.2. controlul tutelar şi controlul extern specializat. p. el are în vedere atât legalitatea. atât asupra actelor.D. întocmirea şi circulaţia documentelor de evidenţã primarã tehnico-operativã şi contabilã9. În funcţie de raporturile dintre organele de control şi organul controlat. efectuarea încasãrilor şi plãţilor în lei şi valutã. respectiv din cadrul administraţiei publice locale şi al instituţiilor subordonate lor. 12 . distingem: controlul ierarhic. p. el nu trebuie prevãzut expres de lege. Dreptul finanţelor publice. 304. controlul tutelar nu este exercitat de un organ supraordonat ierarhic.. în timp ce organul de control ierarhic poate revoca sau anula 8 9 Ioan Gliga. nu trebuie prevãzut expres de lege. 1992. Controlul financiar preventiv este de competenţa conducãtorilor direcţiilor. utilizarea valorilor materiale şi casarea de bunuri. Editura ALL. 1994. Drept financiar public.

la rândul sãu. Dreptul administraţiei şi elemente de ştiinţa administraţiei . Controlul extern specializat. 1977. ale consiliului judeţean şi ale preşedintelui consiliului judeţean. Corpul de Control al Guvernului. l14. ci numai asupra anumitor aspecte precis determinate şi care se încadreazã în specificul activitãţii organului de control. aflatã. a autoritãţilor din subordinea acestora. Prin reorganizarea Corpului de control al primului-ministru din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru. întocmai ca şi controlul ierarhic şi controlul tutelar. organul de control tutelar poate doar sesiza organul emitent. controlul extern specializat este efectuat nu de organe ierarhic superioare. Spre deosebire de controlul ierarhic însã. ale primarului. în subordinea Guvernului). Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte printre alte funcţii şi pe acelea de îndrumare. ci de alte organe administrative. exercitat de organe speciale de control. 10 Ilie Iovãnaş. 13 . Sfera de competenţã a acestui organism de control este: controlul activitãţilor aparatului de lucru al Guvernului. Controlul extern specializat exercitat de organele administrative ce rãspund de activitatea dintr-un anumit domeniu sau ramurã se limiteazã la acte şi fapte ale organelor controlate. dreptul de control nu este subînţeles. Guvernul sau instituţia de contecios administrativ. Editura Didacticã şi Pedagogicã. în aplicarea corectã a prevederilor legale şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite de lege. sprijin şi control al autoritãţilor administraţiei publice locale şi al aparatului propriu al acestora. a ministerelor şi celorlalte organe de specialitate. p. ce se încadreazã în profilul organului de control. care se vor pronunţa prin acte definitive asupra legalitãţii sau oportunitãţii actelor controlate. prin aceea cã este exercitat din exteriorul organului controlat. este înfãptuit de Autoritatea Naţionalã de Control şi Curtea de Conturi. iar prefectul exercitã controlul asupra legalitãţii actelor administrative ale consiliului local. Bucureşti. ci trebuie prevãzut expres de lege.actele organului inferior controlat. s-a înfiinţat ca instituţie publicã cu personalitate juridicã. Iovănaş Ilie. aflat în subordinea Autoritãţii Naţionale de Control (aceasta din urmã. Controlul administrativ extern specializat se caracterizeazã . De aici decurg douã importante consecinţe10: acest control nu se exercitã asupra întregii activitãţi a organelor controlate.

precum şi prin rolul şi obiectivele ce le urmăreşte. Funcţiile activităţii de control Prin modul de organizare şi exercitare. Formele procedurale legale de recuperare sunt recuperarea pe calea executării silite. recuperarea pe calea răspunderii materiale. organele de control au obligaţia de a stabili forma prin care urmează să se facă recuperarea. acţiunea preventivă se manifestă înaintea emiterii actelor sau efectuării operaţiunilor. persoanele care alcătuiesc corpul de control. funcţia recuperatorie. În acest sens. trebuie să prezinte un 14 .5.Funcţia educativă permite acţiuni de modelare a celor care au atribuţii în formarea şi utilizarea fondurilor publice.Cap. 5. a rezultatelor activităţii din structurile economice. precum şi o funcţie educativă. prin rezultatele sale. abuzuri. prin nivelul de pregătire şi atitudine civică. a răspunderii juridice.1. pentru restabilirea integrităţii avutului public.5.4.Funcţia preventivă constă într-o serie de măsuri luate de organele de control în vederea evitării şi eliminării unor fraude. controlul are sarcina de a opri actele şi operaţiunile care nu sunt legale.Funcţia de documentare a controlului asupra administraţiei permite cunoaşterea proceselor care au loc în activitate. precum şi a unor entităţi organizate ca persoane juridice. La rândul lor. furnizând date şi informaţii pentru fundamentarea deciziilor. deoarece ea nu se limitează la prevenirea şi aprecierea stării de fapt. precum şi identificarea acţiunilor eficiente pentru a fi generalizate. dar acţionează şi pentru descoperirea şi recuperarea pagubelor. Astfel. pe lângă constatarea stării reale.funcţia de documentare. Controlul. Pentru recuperarea prejudiciilor constatate. se efectuează şi o apreciere a performanţelor unei acţiuni economice. 5. 5. funcţia preventivă. îndeosebi a celor implicaţi. contribuie la realizarea deontologiei profesionale. prin identificarea şi anularea cauzelor care le generează sau favorizează.2. 5.controlul administrativ îndeplineşte importante funcţii: funcţia de evaluare. precum şi pentru stabilirea. relevarea fraudelor şi depistarea cauzelor acestora. astfel încât să se preîntâmpine eventualele prejudicii.3.Funcţia de evaluare .Funcţia recuperatorie evidenţiază un aspect foarte important al controlului administrativ. conform legii. înainte de a se produce efectele negative ale acestora. controlul contribuie nemijlocit la actul de management. Prin această acţiune.Prin intermediul acestei funcţii. 5.

În temeiul constatărilor controlului. 2005 Dumitrescu Cristian.6.  verificarea modului în care este utilizat ansamblul mijloacelor juridice aflat la dispoziţia instituţiilor publice pentru înfăptuirea funcţiilor organizatorice. Autorităţile sau structurile cu atribuţii de control au competenţa.  cunoaşterea comportamentului personalului administrativ. pentru a fi generalizate. 159 . Efectuarea controlului constituie un prilej de a verifica dacă activitatea şi structura administraţiei sunt eficiente şi pe măsura sarcinilor primite. prin descoperirea cauzelor generatoare ale abaterilor constatate şi a soluţiilor de corectare. Editura Sitech. astfel:  descoperirea şi evidenţierea celor mai adecvate metode de lucru în administraţia publică. în vederea aprecierii corecte a contribuţiei acestuia la optimizarea activităţii din administraţie. la promovarea elementelor valoroase şi la adoptarea de măsuri adecvate faţă de cei care nu-şi îndeplinesc sarcinile de serviciu. 2010. Editura CH Beck.Controlul administrativ se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: a) preeminenţa scopului corector .12 Cap.11 Cap. Tratat de drept administrativ.Principii Potrivit Art.  stabilirea cauzelor care frânează activitatea şi propunerea de mă-suri pentru înlăturarea lor.Drept administrativ”. pag 96 15 . iar în subsidiar sancţionarea persoanelor vinovate.model de comportament corect. Saracacianu Haida Maria . conducerea poate proceda la o altă organizare a activităţii. dar şi intransigent.  verificarea îndeplinirii din punct de vedere cantitativ a sarcinilor din administraţia publică.are ca scop în primul rând perfecţionarea activităţii administrative. în condiţiile legii şi a regulamentului propriu de funcţionare: 11 12 Antonie Iorgovan. în raport cu volumul resurselor consumate.Obiectivele controlului administrativ Obiectivele controlului administrativ pot fi prezentate succint. prin depistarea şi sancţionarea lor cu fermitate.7. Craiova. Această funcţie se realizează şi în combaterea manifestărilor ilegale..

în acest mod. În mod practic. dacă în aprecierea pe care o face organul de control. fiecare autoritate publică beneficiind de tratament egal. între ceea ce trebuia să facă admi-nistrația şi ceea ce a realizat. al căror scop este restabilirea conformității.  publicarea constatărilor.8. -sancţionarea persoanelor vinovate. Unor situaţii identice li se aplică soluţii identice. luarea măsurilor necesare pentru restabilirea legalităţii. 13 Codul de procedura administrativă al României. b) egalitatea de tratament . înseamnă că aceasta funcționează normal.se desfăşoară într-un termen rezonabil. Astfel. modificarea sau înlocuirea actelor ori a operaţiunilor administrative considerate nelegale sau inoportune. 159 16 . în scopul de a lua măsuri pentru remedierea deficiențelor semnalate. obiecțiuni şi propunându-se măsuri pentru îmbunătățirea activității. Punerea în evidență a neconcordanțelor produce efecte derivate. -abrogarea. dacă este cazul. concluziile controlului sunt dezbătute în instituția administrativă supusă verificării. c) celeritate .13 Cap. Titlul VIII. Efectele derivate sunt:  transmiterea constatărilor organului competent. astfel ca activitatea administrativă să nu sufere perturbări un timp îndelungat. Art. Efectul direct al controlului administrativ constă în stabilirea unei aprecieri de conformitate. funcționarii pot să se conformeze cu normele de referință. rezultă concordanța dintre activitatea administrației cu ceea ce se aştepta de la ea. pentru a-şi desfăşura activitatea mai eficient.Efectele controlului Exercitarea controlului administrativ produce efecte primare şi efecte derivate.-să dispună sau să solicite revocarea sau anularea unor acte ori operaţiuni administrative. având ca scop informarea opiniei publice.se desfăşoară în mod obiectiv. formulându-se.

prin propriile sale decizii. confruntarea acesteia cu obiectivele propuse. raţiuni de eficienţă. În vederea realizării acestui scop. în acest mod. în sistemele administrative din toate timpurile. 14 Cristian Dumitrescu. ca atare. ca un ansamblu unitar. Drept administrativ. pe un plan secundar. Într-una dintre accepțiunile sale controlul constă în “observarea. iar aceea a controlului. Prin acestea se urmăreşte respectarea legilor de către instituţiile publice.9. Acțiunea administrației apare pe primul plan. combaterea unor fenomene nefavorabile şi sesizarea organelor competente”. 2. Întrucât controlul urmăreşte respectarea normelor juridice. 3. Exercitarea controlului se integrează în activitatea de administrație şi semnifică mijlocul prin care se analizează modul cum organele administrative îşi îndeplinesc sarcinile. pentru a restabili conformitatea şi pentru a remedia deficiențele. constatarea sau stabilirea situației de fapt. Controlul are un efect dinamic şi devine un factor de progres. se ține cont de următoarele rațiuni: 1. autocontrolul constă în acțiunile întreprinse de către organul de control. urmărind optimizarea activităților administrative.2011. Activitatea de control urmăreşte ca administraţia publică să funcţioneze în mod raţional şi eficient. raţiuni de legalitate. Controlul se derulează într-o succesiune logică de operațiuni. 14 Cap. fiind urmat de acțiunea de evaluare care finalizează întrgul demers al verificării. administraţia publică devine mai eficientă.Concluzii Controlul este una din componentele activității de administrare sau conducere şi este nelipsit. Bucuresti. rezultatul său constă în conformarea Administrației cu această stare şi cu aplicarea legii de către toți funcționarii publici. pag 112-114 17 . deoarece lucrează în interesul general. O importantă funcţie a controlului este aceea că verifică în ce măsură administraţia transpune în practică concepţia politico-juridică a statului. pentru a acţiona în cadrul legitimităţii. raţiuni de legitimitate.

Astfel. Drept administrativ. controlul vizează îmbunătățirea rezultatelor dintr-un anumit sector. Drept Administrativ. Editura All Beck. Bucuresti. 2002. „Elemente de drept. el are nevoie de criterii şi de etaloane de măsură. Editura RISOPRINT. Manual pentru licee economice. înlăturarea unor erori sau prevenirea lor.. Editura Sitech. Tratat de drept administrativ. Craiova. Necesitatea controlului este strâns legată de modul în care se derulează procesul decizional. Bucureşti. Antonie Iorgovan. Tratat elementar. E. 1996. Tofan Dana Apostol. vol. 2003. cum se îndeplinesc deciziile administrative. de care trebuie să ţină cont cel care organizează şi efectuează controlul.Drept administrativ”. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Editura All Beck. Pentru aceasta. Drept administrativ. Editura Universul Juridic. Bucureşti. de care depinde calitatea şi eficienţa unei asemenea activităţi. Bucureşti. vol. Controlul administrativ apare ca un element necesar.02. Vedinas. Editura CH Beck. spre a putea compara realitatea cu ceea ce ar trebui să fie. I. ClujNapoca. 2010 Iovănaş Ilie. Saracacianu Haida Maria . Titlul VIII. Bucureşti. Brânduşa Ştefănescu.1013 Santai Ioan. http://juristconsulting. Dinu Ştefan. 2006 Codul de procedura administrativă al României. efectuarea controlului este un proces minuţios şi responsabil. administrative şi de servicii – clasele XI – XII”. se inițiază noi demersuri şi se corectează eventualele disfuncționalități . Cap. Dreptul finanţelor publice..D. 158 18 . I. 1992 Monica-Virginia BAIDOC .ro/?p=108.În esența sa.Bibliografie Alexandru Negoiţă. Bucureşti. Dreptul administraţiei şi elemente de ştiinţa administraţiei. se stabilesc anumite reguli recomandări. Art. 1977 Ioan Gliga. În concluzie. Virginia. Bucureşti.P.2011 Dumitrescu Cristian. prin control se verifică în mod nemijlocit. Pentru a nu admite diverse practici şi modalităţi în efectuarea controlului. Drept administrativ. site accesat in data de 3. 2005 Cristian Dumitrescu. Editura Didacticã şi Pedagogicã. impus de stat asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru a îmbunătăţi calitatea activităţii acestora şi nu în scopul de a limita această activitate sau de a face abuz. Editura Didactică şi Pedagogică.10. Trăilescu Anton.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful