Către

,
Primarul Municipiului Craiova

Cerere,
pentru emiterea certificatului de urbanism
Subsemnatul................................................................................................................
CNP

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l cu domiciliul / sediul în, judeţul ..................................,

municipiul/oraşul/comuna........................................, satul ..............................................,
sectorul..............., cod poştal................................, str.........................................................,
nr............., bl............., sc..........., et............, ap..................., telefon/fax..............................,
email................................., în calitate de/reprezentant al..................................................,
CUI .................................................., în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism în scopul :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
pentru imobilul – teren şi/sau construcţii – situat în judeţul ...........................................
municipiul/oraşul/comuna............................................, satul.............................................
sectorul.........................., cod poştal....................., str..........................................................
nr...................., bl................., sc..........., et............., ap.........., sau identificat prin
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Suprafaţa terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de............mp
Anexez:..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Data,....................

Nume,Prenume,..................................................
Semnătura,.................................................................

FP-39-01,ver.04
Datelele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Municipiului Craiova, potrivit notificării nr.17169, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de înregistrare a notificărilor şi statistică. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi
exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe
adresa autorităţii

partaje. extindere. numarul cadastral si numarul de carte funciara. 4. reparare. tonete. reconstruire. g) organizarea de tabere de corturi.4 Cererii in justitie 4.1.1:2000 sau 1:10 000.1. consolidare. 3) Alte elemente de indentificare : În situatia in care amplasamentul imobilului nu este evidentiat in planurile cadastrale sau topografice ale localitatii/teritoriului administrativ (la scarile 1:500. reconstruire. amenajari de spatii verzi. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel.Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind: Lucari de construire . 4. precum si a instalatiilor aferente acestora: b) lucari de construire. firme si reclame precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan. cabine.localitatea.cesionari. casute sau rulote.14. parcuri. concesionari.PRECIZĂRI privind completarea formularului „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism” 1) Numele şi prenumele solicitantului: .se completeaza cu date privind sediul social al firmei. noi capacitati de producere. sau . inclusiv explicitarile necesare definirii scopului : 4.1. balastiere.inclusiv la cele din zonele lor de protectie.2.vanzari. conform enumerarii de mai jos: a) lucrari de construire. stabilite conform legii. precumsi orice alte lucrari.se va inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza. reconstruire.2. modificare.spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice.3.se completeaza cu date privind domiciliul acesteia. restaurare. care urmeza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. 2) Pentru persoană fizică : . necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. de distributie a energiei electrice si/sau termice precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente. reabilitare. precum si alte axploatari. i) cimitire – noi si extinderi . conservare. comasari. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. indiferent de valoarea lor. 4. e) lucari de foraje si escavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. in cazul in care legea nu dispune altfel . d) imprejmuiri si mobilier urban. c) lucrari de construire . de transport.1.Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara: . dupa caz) aflate in gestiunea oficiului de cadastru si publicitate imobiliara teritorial.consolidare.modificare. prospectiunilor geologice. reparare. retele si dotari tehnico-edilitare.sau . . 4) Scopul emiterii certificatului de urbanism : Se completeaza – obligatoriu – de catre solicitant corespunzator categoriilor prevazute la pozitiile 4.5. daca nu au fost autorizate odata cu acestea . pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta dupa caz informatii privind: . Pentu persoana juridica : . chioscuri. general cunoscute. extindere. modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie.dezmemvrari.etc 4. conform enumerarii pe la pct.reprezentant al firmei (persoană juridică) cu precizarea denumirii acesteia şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.5 Alte scopuri 5) La rubrica „ semnatura” se v a inscrie si in clar numele solicitantului : persoana fizica sau reprezentant al presoanei juridice.succesiuni. protejare. f) lucrari. sau . exploatarilor de cariere.numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol.piete si alte lucrari de amenajari a spatiilor publice.elemente de reper. corpuri si panouri de afisaj. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice 4.parcelari.amenajari si constructii cu caracter provizoriu.plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona.persoană fizică. sonde de gaze si petrol.Lucari de desfiintare – se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se inadreaza. extindere. sau . cumparari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful