Fisa de date

UTILITATI Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serv. ACHIZITII, Tel. +40 0372115081, In atentia: Violeta PESTE, Email: violeta.peste@enel.com, Fax: +40 0372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate contractanta definita conform art. 8 lit. d) din OUG 34/2006 actualizat la zi

Activitate (Activitati)
- Electricitate

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2013 12:05

Pagina 1/7

2013 1 euro = 4.A.1.1.A.Fisa de date II.1) Cantitatea totala sau domeniul Lucrarile se vor realiza conform PT+CS anexat prezentei documentatii de atribuire.29 alin (21) din OUG 34/2006 (actualizat la zi) este 6.1. Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.(1). Stefan cel Mare Nr. DUBLIN. 234 Sector 2. Echivalenta pentru garantiile de participare in euro. Valabilitatea garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. b).M.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.1. deschis la CITIBANK EUROPE plc. Garantia de participare este irevocabila. astfel cum au fost acestea definite de catre proiectant in Devizul General de lucrari.1) DESCRIERE II. sau fila CEC. 25-04-2013 12:05 Pagina 2/7 .5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Schimbarea destinatiei spatiului. 33. birouri). FINANCIARE SI TEHNICE III.2012.2. Daca este cazul. In cazul unei contestatii. Valoarea estimata fara TVA: 436.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor.art.8) Impartire in loturi Nu II. ECONOMICE.250 RON pt I. lit. pentru amenajari numai de birouri.2) Optiuni Nu II. conform HG 925/2006 (actualizata la zi) art.1. II. pana la data deschiderii ofertelor. relatii clienti. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi incheiat (functie de care se vor elabora si evalua ofertele) este 430. b) si c) din HG 925/2006 (actualizata la zi). b).4.Romania. valabila la data limita de depunere a ofertelor. ce are in prezent functie comerciala (casierie.1.a) Garantie de participare Da Garantia Participare: 6. 1 lit. cu confirmarea lor de catre banca.b) Garantie de buna executie Da Sistemul Electronic de Achizitii Publice. in contul ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA Cod IBAN RO33CITI0000000760023019.Bucuresti II. a).4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI II.500 RON/3.1. de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor Lucrari Executarea Locul principal de prestare: Sos.00 lei (fara T. in conformitate cu OUG 34/2006 (actualizata la zi) art. se va face la cursul BNR din data 17. 87 alin.1.1.1. (3). in masura in care CNSC respinge contestatia.12.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.M.1.2. 234 Sector 2. Autoritatea Contractanta va retine garantia de participare in situatiile prevazute la art.299.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 2 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor II. completata cu datele de la 31.00 lei (fara T.1. 278^1 alin.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI II.546. Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare.O. lit. in original. Bucuresti Codul NUTS: RO321 . Stefan cel Mare Nr.).1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta AMENAJARE SPATII PT BIROURI CENTRUL 2 din Sos.2) 45312200-9 Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev. alin.9) Vor fi acceptate variante Nu II. III.) si Valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute. pentru incadrarea in categoria IMM se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere.3668 lei. Suc. conf. Bucuresti II.1.V.04.P. Mod de constituire: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in original.1) Ajustarea pretului contractului Nu SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE.845. fara relatii cu publicul.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II.2) II.00 RON II.V.

4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.Membru Comisie de evaluare -Daniela SARBU . 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.1.1. documentul in original/copie legalizata. eliberata de Inspectoratul judetean de Politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti dupa caz. urmand ca pe parcursul indeplinirii contractului. inclusiv cele locale . Sistemul Electronic de Achizitii Publice. in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit.Presedinte Comisie de evaluare . 2)Sa detina licenta pentru activitatile de proiectare.U. Se vor completa esalonarile sau compensarile. privind aprobarea formularelor standard ale PV si Raportului procedurii. 180 din OUG nr. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document tb sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. copie lizibila certificata "conform cu originalul" (formulare tip. 44 din O. III. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Formularul se va prezenta pentru ofertant/ofertant asociat/tertul sustinator (conform legii 279/2011). cf.Modul de constituire a garantiei: a) prin retineri succesive din facturile prezentate.original. cu depunerea in max. deschise la Trezoreria de Stat.Cristian Ljubomir BOGDAN . copie legalizata. privind punerea a aplicare a certificatelor de participare la licitatii cu oferta independenta . 3)Sa detina autorizare IGSU pentru executia sistemelor si instalatiilor de detectie si avertizare incendiu conform Legii 307/2006 si Ordinul MAI/IGSU 701/2009. b)Instrument de garantare. Autoritatea Contractanta sa alimentez acest cont pana la cuantumul stabilit.5% din valoarea contractului de achizitie publica.ANRMAP. b)Pentru persoane juridice straine .G. Formularul se va prezenta pentru ofertant/ofertant asociat/tertul sustinator (conform legii 279/2011). din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Adina Georgiana ALEXE Formularul se va prezenta pentru ofertant/ofertant asociat/tertul sustinator/subcontractant (conform OUG 34/2006 modificata prin legea 279/2011.k)Legislatia prezentata in CS.Cuantum: 10% (5% pt IMM) din valoarea contractului. 15 zile de la semnarea contractului a 0. vor prezenta pt conformitate. 5) Cerinte referitoare la obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre stat.Carmen IANCU . Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta este o societate comerciala cu capital majoritar privat si finantarea contractelor se face din surse proprii si nu din fonduri publice.privind punerea a aplicare a certificatelor de participare la licitatii cu oferta independenta. de instalare si de întretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei sau a componentelor acestora.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.Fisa de date 1.Perioada pt care se constituie garantia este de 24 luni.Adina-Daniela TUDORAN . din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".ro. de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Violeta PESTE . aferente procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art.Cosmin TROFIN . III. 4) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Formularul F 2-4.ANRMAP. 25-04-2013 12:05 Pagina 3/7 .509/2011.d)Ordin nr 314/2010 al presed. aprobate de catre organele competente in domeniu si dovada incadrarii in termen. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante: . conform Ordin nr. cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica.g)Ordinul nr.1.privind clarificarile la documentatia de atribuire. Documentul se va prezenta insotit de traducere in limba romana. 3) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de servicii. 2) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. Ofertantii declarati castigatori. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document tb sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. privind formularea criteriilor de calificare si selectie.Formularul F2-1.2.Membru Comisie de evaluare .a)Pentru persoane juridice romane .1. cu modificarile si completarile ulterioare. 34/2006 (actualizata la zi) .j)site-ul www.Membru Comisie de evaluare . 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. III. cu modificarile si completarile la zi si HG 301/2012-Norme metodologice. in situatia in care a fost prezentat in copie cu mentiunea "conform cu originalul".b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 1. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.Formularul F2-2. 86 alin. (2)-(4). nu se aplica prevederile HG 1045/2011 ref.Director Achizitii . 181 din OUG nr. 34/2006 (actualizata la zi) . 3. emis in conditiile legii. nr.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante SURSE PROPRII III. care devina anexa la contract.al presedintelui ANRMAP.Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal. inainte de a primi comunicarea privind rezultatul procedurii.Membru Comisie de evaluare .2. eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). 92 alin (4). la achitarea in conturile benef. b) Hotararea Guvernului nr. c)Legea Nr 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM(actualizata la zi).e)Ordin nr 302/2011 al presed.i)Ordin 171/2012. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.1. inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III. intr-un cont de garantie bancara de buna executie. Legii 333/2003.Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 1)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC. Certificatele mentionate mai sus tb sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. 2. 3. cu respectarea HGR 925/2006 (actualizata la zi) art.privind interpretarea art69-1 din OUG 34/2006. a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de servicii.Manager Achizitii . aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. in cazul existentei unor datorii.5) Legislatia aplicabila a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in echivalentul codului CAEN din documentul care dovedeste o forma de inregistrare ca persoana juridica. actualizata la zi).h)Ordin 170/2012.anrmap.2.1) Situatia personala a operatorilor economici.313/2011 al presedintelui ANRMAP.Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 (actualizata la zi) art.f)Ordinul nr. 34/2006 (actualizata la zi) . 337/2006. in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Formularul F2-3. fara TVA. 314/2010 al presedintelui ANRMAP.

La incheierea contractului. persoane responsabile de indeplinirea contractului. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR. In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR. la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare. mijloace de protectie pt a demonstra ca societatea are capacitatea organizatorica de executare a lucrarilor prevazute in Caietul de Sarcini. 4. Se va prezenta CV persoana responsabila SSM. 2012 .V. Indicarea activitatilor ce se vor realiza de subcontractanti si valoarea acestora. copii ale contractelor sau conventiilor de inchiriere sau ale altor documente corespunzatoare pentru alte forme de punere la dispozitie a resurselor tehnice necesare. art. la standarde de asig.000 ron. are obligatia de a preciza: 1. respectiv indicarea procentajului din total lucrare. Persoana care va face masuratorile trebuie sa aiba un document care sa ateste ca a absolvit un curs pentru utilizarea acestuia. conf. care tb sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui anexa la contract.2099 ron.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cifra de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani (2010. relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere prezentat la data limita de deschidere a ofertelor. pe intreaga durata de derulare a contractului.Prezentarea Formularului F6 . În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna.CV-uri cu diplome atasate pt personalul tehnic necesar executarii lucrarii Prezentare CV persoana responsabila SSM Prezentarea Formularului F21 Informatii privind subcontractantii . ofertantul are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii. Subcontractantii nu pot subcontracta la randul lor parte din activitatile alocate. CV-uri cu diplome atasate pt personalul tehnic necesar executarii lucrarii. 2. Prezentarea Formularului F7 Sa faca dovada faptului ca detine analizor de tip DTX pentru testele Documente doveditoare dinamice la curentii slabi si sa detina Certificat de Omologare Metrologica si Buletin de etalonare metrologica valabil pentru acest aparat.Contracte sau procese verbale sau certificari de buna executie. Se va prezenta Formularul F8.2099 ron.1 euro=4. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului.).conform Ordin presedinte ANRMAP nr.2012) tb sa fie minim 860. Declaratie care contine informatiile privind dotarile cu utilaje.4560 lei. I. etc. Aceasta lista va fi insotita de maxim doua document prin care sa se confirme executarea lucrarilor similare obiectului contractului. c) din OUG 34/2006 (actualizata la zi). in situatia in care este desemnat castigator.2.Fisa de date III.1 euro=4.insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Informatii privind asociatii (daca este cazul).II ANRE . Modalitatea de indeplinire Prezentare: . daca este cazul detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze. Documente doveditoare pt electrician autorizat gr.4560 lei.3.II ANRE.II ANRE. si anume: 2010 -1 euro=4. fara T.M.1 euro=4. etc.M. si anume: 2010 -1 euro=4. Se vor prezenta documente doveditoare. Se va prezenta Formularul F3. in masura in care informatiile respective sunt disponibile.Documente doveditoare pt electrician autorizat gr. . conform Ordin 90-2009). Datele de recunoastere ale subcontractantilor.echipamente tehnice. 25-04-2013 12:05 Pagina 4/7 . Se va prezenta Formularul F7. Se va prezenta Formularul F21. precum si specializarea acestora. Ofertantul va face dovada cel putin a unei persoane responsabile pe tema securitatii si sanatatii in munca. pregatirea profesionala si calificarea cadrelor de conducere. Se va prezenta Formularul F6. cerinta este considerata îndeplinita daca unul din asociati – respectiv subcontractantul. Declaratia SSM (Formularul F26) se va prezenta de fiecare asociat in parte si subcontractanti. ofertantul castigator va transmite in 5 zile lucratoare de la comunicarea privind rezultatul procedurii. In Formularul F21 se va prezenta liderul asociatiei. Sistemul Electronic de Achizitii Publice. a calitatii si a standardelor de protectia mediului) tb prezentate de fiecare asociat in parte. instalatii.2379 lei.pt. 2011.2379 lei. in valoare de cel putin 344.000 ron (430. III.in situatia in care ofertantul intentioneaza Prezentarea Formularului F8 sa subcontracteze parti din contractul de executie. 185 lit.1 euro=4. 2011 .A. Declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea cu personal tehnic de specialitate.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Ofertantii vor prezenta o lista a lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani. Modalitatea de indeplinire Prezentarea Formularului F3. 3.000 ron . 2011 . conform L13/2007. 2012 .2. 509/2011.Formular F5 . Se va prezenta Formularul F5 insotit de Contracte sau procese verbale sau certificari de buna executie. Pentru resursele tehnice inchiriate. Situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asociatiei. Personalul/organismul tehnic de specialitate tb sa fie calificat in domeniile aferente obiectivului de investitii (inclusiv electrician autorizat gr.

25-04-2013 12:05 Pagina 5/7 .Fisa de date III.2.4) PREZENTAREA OFERTEI IV. Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului conform ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.1.3. Se vor prezenta Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Modalitatea de indeplinire Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.2.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.1.1. caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.4. III.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor) 90 zile IV. caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.ISO 9001:2008.1) PROCEDURA IV.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare Romana IV.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii privind asigurarea calitatii în conformitate cu standardele europene relevante .1) Modul de prezentare a propunerii tehnice Sistemul Electronic de Achizitii Publice.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.2.2.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV. caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III.3. pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului .1.ISO 14001:2005 Se vor prezenta Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului conform ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.b) Tipul procedurii Cerere de oferta IV. caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare. Informatii privind asigurarea protectiei mediului.3.3.3.1.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.4) Contracte rezervate Nu III.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline IV.

prin posta. f. in conformitate cu cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini. cu urmatorul inscris: „COPIE”. are obligatia de a prezenta la semnarea contractului sau in maxim de 15 zile de la semnarea contractului. respectiv descrierea lucrarilor de executat (devizele continand normele folosite si cantitatile de lucrari. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE Sistemul Electronic de Achizitii Publice.documentele care fac dovada incadrarii in categoria IMM. bd. inainte de ora limita de depunere a ofertelor.. g. F17. prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 33 alin. Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la data si ora mentionate in invitatia de participare. propunerea tehnica si propunerea financiara (pentru exemplarul in original) vor fi introduse in plicuri distincte. . punctele: a. etaj 1. respectiv 1 euro=4.3) Modul de prezentare a ofertei 1) Adresa la care se va depune oferta: Bucuresti. Paginile vor fi numerotate si semnate de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2) Modul de prezentare a propunerii financiare Va cuprinde: 1)formularele: F9(inclusiv anexa). Ofertantii au obligatia de a prezenta in cel mult 2 (doua) zile de la primirea unei solicitari din partea Autoritatii Contractante.2013.. . .4. F15. 5 alin. clarificarile solicitate de catre comisia de evaluare la oferta depusa etc. bd.Fisa de date Va fi intocmita in conformitate cu Proiectul Tehnic si Caietul de Sarcini.. Propunerea tehnica se va intocmi in conformitate cu cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini si anexele sale si va cuprinde cel putin urmatoarele documente: .. in vederea executarii lucrarilor oferite. ofertele tehnice. Pentru echipamentele care se pun la dispozitie de catre executant si materialele cele mai importante necesare la executia lucrarilor. F14. sector 1.. Ion Mihalache nr..Toate documentele solicitate prin Caietul de Sarcini.. in conformitate cu art.împuternicirea scrisa.. 3) Modul de prezentare a ofertei . Violeta PESTE.Declaratie privind acceptarea/ neacceptarea clauzelor contractuale (se vor enumera obiectiunile). F15. prevazute în caietul de sarcini si de legislatia în vigoare si ca va respecta aceste norme pe parcursul îndeplinirii contractului – Formular F26. corpul C. Persoana contact: Violeta PESTE. d.Declaratie pe proprie raspundere prin care executantul se obliga sa execute lucrarile cu cerintele impuse in Caietul de Sarcini si anexele sale . insotita de o copie a actului de identitate. F16. etaj 1.Descriere a operatiilor efectuate de catre executant. astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata la sediul Autoritatii Contractante pâna la data si ora limita stabilite pentru depunere. Neprezentarea dovezii platii garantiei de participare duce la respingerea ofertei in cadrul sedintei de deschidere in conformitate cu HG 925/2006 art. Materialele/echipamentele utilizate la executia lucrarii vor respecta in totalitate cerintele si conditiile impuse prin PT si CS. F14. Formularul se va prezenta pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractanti. h.. denumirea tuturor asociatilor participanti la procedura (in cazul depunerii ofertei comune).com. F16..Declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul confirma ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca. sector 1. Se vor respecta toate cerintele si conditiile impuse prin PT+CS. punandu-le la dispozitia Autoritatii Contractante – Directia Achizitii. Conversia se va face la Cursul leu-euro comunicat de BNR la data de 17. in conformitate cu Legea 346/2004. 41-43. 2) Denumirea serviciului unde se înregistreaza depunerea ofertei: Serviciul Achizitii. Executantul ce va fi desemnat castigator al procedurii de atribuire. in forma si continutul mentionate. oferta: documentele de calificare. respectiv formularele F13.” . corpul C. care se va inregistra la sediul autoritatii contractante mentionat la punctul 2.09.3668 lei. sector 1. tel. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior..Partea tehnica a devizelor. servicii de curierat: Bucuresti. Valoarea totala a lucrarilor ofertate obtinuta in Formularul F11 va fi scrisa si in Formularul de oferta F9. etaj 1. IV. de PSI.. Se accepta preturi cu maxim doua zecimale. F13. Ion Mihalache nr. Indiferent de modalitatea de depunere sau transmitere. Persoana contact: Violeta PESTE.2011. Bucuresti. ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei. F10. F15. specifice lucrarilor ofertate. F16. marcând corespunzator plicul cu „ORIGINAL”. 509/28. in atentia Serviciului Achizitii. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile. bd. Ion Mihalache nr. Ion Mihalache nr. Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la sedinta de deschidere a ofertelor prin prezentarea unor împuterniciri scrise in care se vor preciza datele de identificare ale reprezentantului ofertantului. propunerea tehnica si propunerea financiara. b) (actualizata la zi).Formularul F24. Ofertele întârziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cea stabilita în invitatia de participare si prezenta in Fisa de Date a Achizitiei vor fi respinse în cadrul sedintei de deschidere. Violeta PESTE. Aceste documente nu se vor introduce in plic/colet. Documentele de calificare.inclusiv forta majora. conform invitatiei de participare. conform reglementarilor in vigoare si a standardelor SR EN ISO 9001/2008 si SR EN ISO 14001/2005. In scrisoarea de inaintare a ofertei se va preciza. . inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i). si devizele continand normele folosite si cantitatile de lucrari. .direct la sediul autoritatii contractante: Bucuresti. se vor prezenta ofertele tehnice proprii producatorilor (F18). Dosarul SSM cuprinzând documentele mentionate in Formularul F26.. . respectiv formularele F13. închis. calitate. Fiecare exemplar va contine: documentele de calificare. 41-43. corespunzator si netransparent. c. tertului sustinator. etaj 1. 3 lit. daca este cazul. Ofertantul va detalia la solicitarea achizitorului orice cerinta/conditie impusa prin Caietul de Sarcini. documentele mentionate in Formularul F26.se va depune oferta astfel: un exemplar in original si un exemplar in format electronic (CD/DVD).peste@enel. F17. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul în plic separat. dna.. Documentele vor fi prezentate intr-un dosar cu sina avand in fata anexat un opis al documentelor prezentate si in ordinea inscrisa in opis.) se vor prezenta in original. F20 . e-mail: violeta. precum si o copie a actului de identitate.4. 41-43. marcate cu denumirea si adresa ofertantului. . .dovada platii garantiei de participare. F17. Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica (clarificari solicitate la documentatia de atribuire. punctele: b si i. Oferta se poate depune astfel: .046. F14.04. sector 1. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE . 25-04-2013 12:05 Pagina 6/7 . Serviciul Achizitii. Depunerea ofertei se va face la data si ora mentionate in invitatia de participare. IV. de securitate si sanatate in munca. F11..232. corpul C. 41-43. Oferta va fi însotita de urmatoarele documente (care nu se introduc in plic/colet): . corpul C. bd. dna. subcontractantilor. Serviciul Achizitii... e. Exemplarul in format electronic (CD/DVD) va fi introdus intr-un plic sigilat. 0722.scrisoarea de înaintare întocmita în conformitate cu Formularul F25.Dosarul privind sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii adaptat la lucrarile ofertate (inclusiv Programul de control. 3 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. .verificari si inspectii aferente lucrarilor).

in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cun. lit.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere VI. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/candidat care în ultimii 2 ani nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL.despre un act al AC considerat nelegal/data publicarii docum de atribuire in SEAP. din motive imputabile ofertantului în cauza.ro.4) CAI DE ATAC VI. 25-04-2013 12:05 Pagina 7/7 . Tel. Tel. etaj 1. Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate la fax: 0372/871.c1) VI. Email: office@cnsc.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Pers vatamata poate sesiza CNSC in vederea anul actului si/sau recun dr pretins ori a interesului legitim.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: VI. Ion Mihalache nr.3) ALTE INFORMATII Modalitatea de departajare a ofertelor care au acelasi pret: Daca pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare. art.4.911 sau e-mail violeta. corpul C. fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 34/2006. Localitatea: Bucuresti. 41-43. Stavropoleos. Fax: +40 213104642 / +40 218900745. Documentatia de atribuire este atasata invitatiei de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". VI. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA Nu Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Alte fonduri VI.com.cnsc. Violeta PESTE. Cod postal: 030084. Ofertele depuse in plic inchis de catre ofertantii participanti nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze. Cod postal: 011172. autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. dnei. Adresa internet (URL): http://www. 6. Localitatea: Bucuresti. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa invitatiei de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". 41-43. nr. sector 1.peste@enel. Fax: +40 0372871908 Sistemul Electronic de Achizitii Publice.4.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. originalele tuturor documentelor intocmite/emise de catre candidat/ofertant urmand a fi transmise in original la sediul autoritatii contractante: Bucuresti.Fisa de date VI. Romania. bd. sector 3. +40 0372115089. +40 213104641.4. Bucuresti. 181. Romania.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Serviciul Juridic Adresa postala: Bd-ul Ion Mihalache nr. in atentia Serviciului Achizitii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful