seminar on shloka

PARPATI PATANI…..
(R.R.S.11/25)
by

Dr.Amit mane

Tuesday, April 28, 2009

Dept of Rasashastra

1

Shloka
mÉmÉïOûÏ mÉÉOûlÉÏ pÉåSÏ SìÉuÉÏ qÉsÉMüÉUÏ iÉjÉÉ | AlkÉMüÉUÏ iÉjÉÉ kuÉÉlYzÉÏ ÌuÉalÉårÉÉ: xÉmiÉ MülcÉÑMüÉ: |
U.U.xÉ.11/25

Tuesday, April 28, 2009

2

• There are seven types of kanchuka doshas or oupadika doshas – 2.Parpati 3.Patani 4.Bhedi 5.Dravi 6.Malakari 7.Andhakari 8.Dhwankshi
Tuesday, April 28, 2009 3

• • • • •

Parpati-causing roughness of skin Patani-Causing rupture in flesh Bhedi-Causing holes in to body Dravi-causing decomposition of body Malakari-causing vitiation of three doshas • Andhakari-causing blindness • Dhwankshi-causing darkness of the skin
Tuesday, April 28, 2009 4

Kanchuka dosha utpatti
LuÉqpÉÔiÉxrÉ xÉÔiÉxrÉ qÉirÉïqÉÚirÉÑaÉSÎcNûSèÈ| mÉëpÉÉuÉÉlqÉÉlÉÑwÉÉ eÉÉiÉÉ SåuÉiÉÑsrÉÉoÉsÉÉrÉÑwÉÈ| iÉÉlSÛ¹uÉÉprÉÍjÉïiÉÉå ÃSìÈ zÉ¢åühÉç iÉSlÉliÉUqÉç| SÉåwÉæ¶Éç MülcÉÑÌMüÍpɶÉç UxÉUÉeÉÉå ÌlÉrÉÉåÎeÉiÉÈ| iÉSmÉëpÉÚÌiÉ xÉÔiÉÉåÅxÉÉæ lÉæuÉ

Tuesday, April 28, 2009

5

Three doshas of Parada
• Naisargika dosha( natural Impurities) • Yougika dosha/ vyaparika dosha( Artificial impurities) • Kanchuka dosha/oupadika dosha(Covering /chemical impurities)

Tuesday, April 28, 2009

6

Naisargika dosha
• It means doshas those which comes from natural sources. Parada is a khanija. It is found in sahaja, swatantra, mukta and mishrita form. Parada have swabhavika guna ie. Mixes with other khanijas in bhugarbha, this is called naisargika dosha. • There are three in no3.Visha 4.Vanhi

Tuesday, April 28, 2009

7

Yougika dosha
• Yougika doshas are those which have been mixed in mercury from out side the mines by the traders for commercial point of veiw. They commonly use lead & tin. They use this to increase weight of parada. • These are two in no 3.Naga 4.Vanga
Tuesday, April 28, 2009 8

Kanchuka dosha
• What is kanchuka means? - Covering or outer layer. - Acc to literature -pÉÉåÌaÉlÉÈ MülcÉÑMü ÌuÉ¹È There is covering on snake skin. This is called as kanchuka. Ancient authors observed these and given kanchuka name to doshas which are externally occurs on parada. These are seven parpati,patini….etc
Tuesday, April 28, 2009 9

• Kanchuka dosha means these form a covering on parada like a layer. These doshas comes in mercury either from bhumi(earth), giri(mountain), or from the metallic ores which are found associated with mines. The lead & tin ores are commonest to form kanchuka like impurities in parada. • As per RPS, copper & iron ores are also contribute such impurities

Tuesday, April 28, 2009

10

Naisargik a(3) Visha Vanh i Mala
Parpati
Andhakari

Yougika (2) Naga Vanga

Kanchuka(7 )

Patani Dhwakshi

Bhedi

Dravi

Malakari

Bhumija Girija Vangaja
Tuesday, April 28, 2009

Varija

Nagaja
11

• So mercury posseses 12 doshas which either come from nature, mixed artificially or produced due to some chemical reactions taking place either inside earth or outside atmosphere. These impurities likely to produce some toxic effects or diseases in body-

Tuesday, April 28, 2009

12

Toxic effects
Sl.N o. 01 02 03 04 05 06 07 Dosha Parpati Patani Bhedi Dravi Malakari Sources Bhumija (Earth) Girija (Mountains) Jalaja (Water) Nagaja (Kapali) Nagaja (Kalika) Toxic Effects Kushta Jadyata Khalithya, palitya Dadru Sweat kusta, udara, pandu, kamala Veeryahani Marmacheda, bastivedana
13

Andhaka Vangaja ri (Shyama) Dhwank shi Vangaja (Kapalika)

Tuesday, April 28, 2009

Opinion of diff authors
• Number of kanchuka doshas are 7 • All authors accepted it, but there is difference in naming. • In some texts like RPS, two doshas are added ie, Shulbaja (copper) & Ayas (iron) apart from naga & vanga. • Acc to Anandakanda & Rasakamadhenu indicates diff colours like Rakta, Pingala, Kapota, Shyama etc. • These colours indicates diff films of oxidation forms on surface of

Tuesday, April 28, 2009

14

• Acc to Pandit Shrimadashubod vidyabhushan and Shrimannityaboda vidyaratna in RRS BODHINI TEEKA – • iÉ§É mÉmÉïOûÏxÉSìÖwÉç zÉÉåwÉMüiuÉÉimÉmÉïOûÏ mÉmÉïOûÏ rÉjÉÉ zÉÉåÌwÉlÉÏ aÉëÉWûÏÌlÉ cÉ| mÉÉUSxrÉ mÉmÉïšÉZrÉÉMülcÉÔMüÉåÌmÉ lÉUSåWåû iÉi¢üÏrÉÉeÉlÉlÉÏ| ÌuÉSÉUMüiuÉÉimÉÉÌOûlÉÏ| qÉsÉpÉåSMüiuÉÉSè pÉåSÏ| zÉUÏUkÉÉiÉÔlÉÉqÉç SìuÉiuÉxÉqmÉÉSlÉÉSè SìÉuÉÏ| SÉåwÉuÉkÉïMüiuÉÉiÉç qÉsÉMüÉUÏ| AlkÉiuÉeÉlÉlÉÉiÉç AlkÉMüÉUÏ| Tuesday, April 28, 2009 15

Kanchuka dosha
Grantha Sankh ya R.Ra. , A.P. 1 2 3 4 5 6 7 Anandaka nd 1 2 3 4 5 6 7 Kanchuka Bhumija Girija Varija Nagaja Nagaja Vangaja Vangaja Kalika Girija Salomi Raktakanchuka Malini Pingali Kapoti Vikruti Kusta Jadyata Vataroga Doshavrudh ,, ,, ,, Krishnavarnata Jadyata Vamana Vispota Malasangraha Netra rupaghna Swarasada

Tuesday, April 28, 2009

16

R.Chu.

1 2 3 4 5 6 7

Bhu Shaila Jala Tamra Ayas Naga Vanga

Kusta Jadya Vatadosha Daha Avruta kanthata Unmada Mahashula

RPS

1 2 3 4 5 6 7

Mrita Shaila Jalaja Shulbam Ayas Naga Vanga

Same like R.Chu.

Tuesday, April 28, 2009

17

RKD

1 2 3 4 5 6 7

Manmaya Pashana Jalaja Kapalika Shyama Kalika Kapali

Kusta Jadyata Khalitya, Palitya Dadru, Gajacharma Kamala, pandu Udara, prameha bastivedana

RRS

1 2 3 4 5 6 7

Parpati Patani Bhedi Dravi Malakari Andhakari Dhwankshi

Shoshini, grahini Vidarakatwa Malabhedana Dehadhatunam dravatwa sampadana Doshavardhaka Andhatwa Swara parusha

Tuesday, April 28, 2009

18

Modern view
 Why these doshas form layer externally?? • Specific gravity of Parada is 13.59. It is 14 times more than water and other dhatus. Hence the impurities which are mixes with Parad they floats only external layer. • Due to oxidation of diff dhatus it forms diff layaers of various shape, nature, colour etc.

Tuesday, April 28, 2009

19

Contd…
• Kanchuka doshas of Parada are the result of chemical reaction taking place in between mercury & other associated metallic ores inside or outside the earth. • Even trace element present in mercury are sufficient to produce chemical reaction. • Hence it is seen that if mercury is kept open for some time in atmosphere a thin blackish layer

Tuesday, April 28, 2009

20

Contd…
• Acc to Chemistry of H.E.Roscoe & Scholemmer• Impure mercury when shaken with air yields a black powder caused by the oxidation of the metallic impurities and the film of oxide incloses a small globule of the liquid metal.

Tuesday, April 28, 2009

21

Discussion
• 1) Why these doshas are only 7 in number or it consider as a Saptakanchuka • 2) In R.R.S. text there is explation about Bhumija,Girija,Varija,2 Nagaja & 2 Vangaja like 7 doshas. But it is unclear that why again R.R.S. different 7 kanchukas hav been described ?
Tuesday, April 28, 2009 22

References
• Rasaratna samucchaya • R.R.S. Pratham bhag-Dattatraya Kulakarni • Parada Samhita • Parada vignan • Rasendra sara sangrahaDr.Gopalkrishna • Alchemy and metallic medicine in ayurveda-Dr.Bhagwan dash • Text book of Rasashastra1)Dr.Himasagar Chandramurthy

Tuesday, April 28, 2009

23

Thank you…
Tuesday, April 28, 2009 24