Patrijarhat: rod, red i disciplina

Lejla Mušić

Uvod odne studije proučavaju feminitete i maskulinitete ravnopravno, pa zahvataju poznavanje oblasti maskulinih i femininih studija kao i studije seksualnosti. Djelo Chris Beasley predstavlja jedan od najpreglednijih i najsveobuhvatnijih studija o rodu u savremenosti. Rodne studije kao savremeni konstitutivni dio društvenih nauka predstavljaju najveću opoziciju retradicionalizmu i repatrijarhalizmu, u kojoj se pružaju mogućnosti za otvaranje perspektiva u pogledu na rodne identitete, uz nužno potenciranje stajališta da postoji multiplicitet načina da se ispolji maskulinitet i feminitet. Postavljeno u kontekst savremene bosanskohercegovačke paradigme pruža mogućnost razumijevanja intersekcije rod, nacija, seksualnost otvarajući plejadu perspektiva za rješavanje pitanja rodne i spolne diskriminacije. Ključne riječi kao repatrijarhalizacija, retradicionalizacija, nacija, seksualnost, rod, maskuliniteti, feminiteti, rodne razlike, butch, lezbijski falus, macho, homoseksualac, queer označavaju probleme koje nose promjene društvenog sistema i prelaska sa socijalizma na kapitalistički sistem, a koji je uslovio ubrzano raslojavanje društva stvarajući ogromne diskrepancije u bogatstvu između vladajućih elitističkih slojeva s vrha piramide moći i velikog broja siromašnih i obespravljenih koji ostaju na marginama i na dnu hijerarhije moći. Bob Conell zagovara dekonstrukciju hegemonijskog maskuliniteta ističući da isti na jednak način opresira sve oblike muškosti i ženskosti. Ujedinjeni u zajedničkoj potrebi za afirmacijom sopstvenih identiteta muškarci i žene koji se opiru patrijarhatu, seksualne manjine, nacionalne i rasne manjine istupaju s borbom za svoja ljudska
111

R

^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku

prava. Zajedno sa promjenom društvenog sistema dolazi do jačanja nacionalnih identiteta, repatrijarhalizacije i retradicionalizacije društva usljed jačanja moći etnopolitika, koje postojeću stvarnost uzimaju za univerzalnu pri tom dokidajući smisao i značaj multikulturalizma i nacionalnog identiteta drugog kolektivnog identiteta. Maskuline studije su nastale zajedno s pokretima za rasna prava, a u svojoj profeminističkoj orijentaciji poput društvenog konstruktivizma Boba Conella, zagovaraju multiplicitet identiteta s naglaskom na ideju da postoji više načina da se ispolji maskulini identitet, odnosno više načina da se ispolji feminini identitet, što ujedno u potpunosti negira tradicionalne rodne uloge zastupljene u malestream teorijama. Rod i seksualnost Rodne studije kao dio društvenih nauka u tezi da je rod društvena konstrukcija, a spol biološka odlika koja se dobija rođenjem počinju da se razvijaju u jedno multidisciplinarno polje, ali njihovo širenje se time ne zaustavlja. Postmoderni diskurs zagovara pluralitet identiteta, multiplicitet razlika, iskazujući tvrdnju da su i rod i spol društvene konstrukcije, predmet su dogovora i samostalnog izbora individuuma, od napretka medicine koja je uslovila mogućnosti promijene spola moguće je reći da ni spol ne mora biti nepromjenjiva datost, već je produkt dogovora i promjene. Međutim, težina borbe za afirmaciju takvih identiteta i dokidanje ostracizma društva zahtijeva parnice poput slučajeva Frette vs. Francuska, Reese vs. UK1, Silva de Mounta vs. Portugal koji su prvi slučajevi pred Sudom u Strassbourgu vezano za pitanja spolne diskriminacije. Ovi slučajevi tiču se ostvarivanja prava homoseksualnih identiteta na jednak pristup društvenim resursima i prava na porodicu i odgajanje djece. Time se pokazuje da
1

Unutar presude Suda za ljudska prava poseban dio je posvećen činjenicama slučaja Reese v.Velika Britanija. Aplikant je rođen 1942.godine, kao britanski državljanin. Aplikant je pri svom rođenju pokazivao karakteristike ženskog pola, i u njegovom rodnom listu je određen kao osoba ženskog pola. Njegovo ime u rodnom listu i pri samom rođenju je Brenda Margaret Reese. Međutim, aplikant je pokazivao maskulinost u svom ponašanju. Nakon što je 1970. godine saznao da je stanje transseksualnosti poznato medicini, odlučio je da se podvrgne medicinoskom tretmanu. Kako piše u presudi, u odjeljku posvećenom faktima slučaja, Brendi je prepisan methil testosteron kao hormonska terapija u cilju razvijanja muških karakteristika. U novembru 1980, njegov advokat je tražio da se Marcu promijeni pol zbog greške i uz to dodao mišljenje liječnika Dr.C. N.Armstronga. Armstrong je u svom izvještaju napisao da su četiri kriterija koja određuju pol (hromosomski, gonadni, vidljivi i psihološki). S obzirom da se Marc psihološki osjeća kao muškarac treba da bude upisan u registar rođenja kao muškarac. Zahtjev je odbijen, uz objašnjenje da nije dovoljno samo psihološko određenje, nego moraju postojati i tri gore pomenuta da bi se promijenio pol. 112

Zeničke sveske

ne postoji samo heteroseksualni identitet nego i homoseksualni, transseksualni i interseksualni identitet. Patrijarhalni diskurs insistira na heterseksualnoj matrici ponašanja koristeći za svoju institucionalizaciju i patrijarhalnu interpretaciju religioznih stavaka ali i društvenu moć i nasilje prisiljavajući prokrustovski svaki identitet koji se razlikuje na odustajanje od razlike. Istraživanjima homoseksualnosti kao drugog oblika seksualnosti bavili su se Harry Brod2, Bob Conell3, Garry Dowsett4, i niz postmodernih francuskih psihoanalitički orijentiranih filozofa i sociologa poput Jaquesa Derride, Gillesa Deleuzea, Félixa Guattaria, ali i psihoanalitičkih feministica poput Julije Kristeve, Luce Irigaray, Hélène Cixous i mnogih drugih. Iako psihoanalitička teorija ima svoje ishodište u Freudovoj teoriji, njen dalji razvoj nije moguće pratiti bez kritike Freuda koju poduzima Lacan, ali ni bez kritike Lacana koju poduzimaju Deleueze i Guattari, naročito u istaknutom djelu Anti-Edip. Centralno pitanje je psihoanalitičko tumačenje Edipovog kompleksa, odnosno procesa socijalizacije ličnosti, a u tome progovara prije svega pitanje marginalizacije problema ženske seksualnosti (Zašto je problematično govoriti o ženskoj seksualnosti), potom pitanje homoseksualne želje (Šta je producira?), pitanje lezbijskog falusa (Na koji način isti dekonstruira tradicionalan pristup seksualnosti?). Queer teorija predstavlja mjesto propitivanja postojanja fluidnih identiteta, identiteta koji odbijaju da se identificiraju s tradicionalnim načinom pristupanja socijalizaciji rodnih uloga i heteronormativnosti vladajućeg partijarhalnog diskursa. Ovakvi identiteti odbacuju identificiranje s tradicionalnim konceptima rodnosti i seksualnosti, zagovarajući stav o multiplicitetu seksualnosti i rodnih
2

Vanredni profesor filozofije pri Northern Iowa Univerzitetu, napisao je niz značajnih djela u polju maskulinih studija. Najznačajnije djelo The making of masculinities, The new Men studies objavljeno je 1987.godine.
3

R.W.Conell je radikalni profeministički društveno konstruktivistički maskulini autor, predaje na Univerzitetu u Sidneyu. Najpisao je dvadesetak značajnih djela iz oblasti maskulinih studija, zagovornik je multipliciteta identiteta, a njegova hijerarhija rodnih identiteta je jedna od najoštrijih kritika hegemonijskog koncepta maskuliniteta.. Za detaljnije v. Gardiner, Judith K. (2002), Masculinity studies and feminist theories, new directions
4

Istaknuti australijski teoretičar homoseksualizma, predstavnik je maskulinizma razlika REI i gay (rasnih, etničkih, imperijalističkih i homoseksualnih razlika). 113

^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku

identiteta. Svako prisiljavanje na odustajanje od prava na izbor seksualnog i rodnog identiteta, predstavlja nasilje koje je ojačajno etnopolitikama i nacionalizacijom, jer nemogućnost pronalaženja adekvatnog obrasca društvenog uređenja producira povratak ka starim patrijarhalnim normama i vrijednostima produkujući nasilje prema svemu drugom i drugačijem. Judith Butler kao istaknuta queer teoretičarka zagovara koncept raščinjavanja roda, dekonstrukcije, dekonstitucije roda. Pored Butler ovim pitanjem se bavi i Judith Halberstam koja u potpunosti dokida tradicionalne obrasce mišljenja, i kao predstavnica postmodernog maskuliniteta, ukazuje na postojanje butch feminizma koji predstavlja feminini maskulinitet. Kako tvrdi autorica Rosemarie Tong 5, jedini način prevazilaženja rodnih diskriminacija nalazi se u instanci postmodernog femininog maskuliniteta, odnosno maskulinog feminiteta. Halberstam6 opisuje butch feminizam, kao ženski identitet koji koristi muškost za pristupanje javnom diskursu, dakle oblačenje muške odjeće, i naglasak na muškom načinu ponašanja u javnosti. Lezbijski falus kao dekonstrukcija tradicionalnog pristupa seksualnosti Butler7 u djelu Tijela koja nešto znače, o diskurzivnim granicama spola , u poglavlju naslovljenom „Fantazmatska identifikacija i usvajanje spola“, govori o socijalizaciji rodnih uloga i mogućnosti drugačijeg shvatanja socijalizacije rodnih uloga. Butler kritizira teoriju falusa s obzirom na status isticanja ontološke razlike ukoliko se pokazuje da falus kao simbol uvijek određuje, odnosno simbolizuje penis. U svojoj kritici Lacanovog ogleda „Značenje falusa“ Judith Butler citirajući Jane Gallop ističe: „Ponuditi definiciju falusa ili pokušati denotativno utvrđivanje njegovog značenja znači ponašati se kao onaj koji ima falus, dakle, pretpostaviti i ozakoniti ono što tek treba da bude objašnjeno“.

5

Američka filozofkinja i ekofeministkinja, predaje na North Carolina Univerzitetu, zagovara etiku brige u ostvarivanju bioregionalne saradnje
6

Predstavnica postmodernog maskuliniteta, u okviru maskulinističkog pokreta zastupa feminini maskulinitet
7

Eminentna filozofkinja i najpoznatija queer teoretičarka

114

Zeničke sveske

Upotreba izraza falus u psihoanalizi ističe simboličku funkciju penisa u intra- i intersubjektivnoj dijalektici, dok se izrazom penis označava anatomski organ, jedna je od definicija koja se nalazi u Rječniku psihoanalize. Laplanche i Pontalis ističu da je pojam falusa u središte psihoanalitičke teorije pokušao vratiti Lacan, definirajući ga kao označitelja želje. Bit Edipovog kompleksa u Lacanovoj reformulaciji je dijalektika alternativa između „biti ili ne biti falus“ i „imati ili nemati falus“. Izraz falusna žena u istom rječniku označava ženu koja ima falus, a ne sliku žene ili djevojčice identificirane s falusom. Napominje se da se izraz falusna žena često koristi u neobaveznijem smislu te se njime opisuje žena s crtama takozvanog muškog karaktera, primjerice autoritativnosti. ŠasgetSmiržel u svom djelu Ženska seksualnost citira djelo Ernesta Jonesa Falusna faza, napisano 1932. godine: „Ne mogu da nađem nikakav razlog za sumnju da za djevojčicu, ništa manje nego za dječaka, edipovska situacija u realnosti i u fantazmu ne čini odlučan događaj života“. Butler se pita kakva je priroda te veze ukoliko falus simbolizuje penis u tolikom stepenu da se diferencira od penisa, ali u kojoj je penis istovremeno privilegirani referent koji treba pobijati. Ako falus označava samo u mjeri u kojoj nije penis, a penis je opisan kao onaj dio tijela koji on ne smije biti, onda je sposobnost falusa da simbolizuje suštinski zavisna od penisa, pa Butler zaključuje da time falus ne bi bio ništa bez penisa. Dakle, ona smatra da uprkos neprekidnom nastojanju Lacana da prikaže relaciju između penisa i falusa kao relaciju simbolizacije, ipak utoliko što konstituisanje falusa iziskuje penis, penis ulazi u identitet falusa i između njih postoji relacija identiteta. Butler dalje radikalizira svoju tezu i kritički postavlja upitnim postojanje pretpostavke da je falusu potrebno da simbolizuje upravo taj dio tijela (dakle, penis) i zašto ne bi mogao da funkcioniše kroz simbolizaciju drugih dijelova tijela. Sama teorija Butler o lezbijskom falusu zavisi od ovog premještanja. Naglašava da bi trebalo biti jasno da „lezbijski falus ukršta poretke imanja i bivanja i da prijeti kastracijom („što je modus ’bivanja’ falusom kao što žene jesu falus) i pati od kastracionog straha (za njega se kaže da ‘ima’ falus i da strahuje od njegovog gubljenja“). Ističe da je sama tvrdnja o falusu kao simbolu za druge dijelove tijela osim penisa spojiva s Lacanovim stajalištima. Usvajanje polnih pozicija u simboličkom odigrava kroz prijetnju kastracijom, prijetnju upućenu muškom tijelu kao tijelu koje je obilježeno kao „muško“ prije nego što je usvojilo muškost, te da
115

^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku

se žensko tijelo mora shvatiti kao otjelovljenje te prijetnje, ali istovremeno kao jamstvo da se prijetnja neće ostvariti. Ovakav „edipovski scenarij“, naglašava Butler, počiva na neprihvatljivosti „demaskulizovane muškosti i falusizovane ženskosti“. Butler smatra da je u neprihvatanju demaskulizovane muškosti i falusizovane ženskosti sadržano odbacivanje i preziranje homoseksualnosti koje je kulturno proizvedeno, razglašeno, usaglašeno i uslovljeno Uvođenjem termina lezbijski falus , Butler dokida Freudov stav o homoseksualnosti kao pervertiranom identitetu, koji nije na vrijeme usmjerio seksualnost od prvobitne istospolne ka heteroseksualnoj, neophodno je promijeniti zastupajući stav o multiplicitetu seksualnih identiteta. Lezbijski falus kao izraz seksualnog identiteta dokida tradicionalno shvatanje falusoidne muškosti uvodeći u diskurs problem ženske želje, koju patrijarhalna kultura uvijek dokida i u zavisnosti od stepena društvene neslobode sankcionira u ritualnim sakaćenjima ili obrednim kaznama otkidanja genitalija, obrezivanja, spaljivanja. Odbijanje da se bude dio heteroseksualne norme, uključuje već pomenutu maskuliniziranu ženskost i feminiziranog muškarca, kao oblike seksualnosti koje patrijarhalna matrica ne prihvata. Butler ukazuje da društvo etiketira „pogrešnim identifikacijama poput muškarac koji želi da bude falus za drugog muškarca, žena koja želi da ima falus za drugu ženu, muškarac koji želi i da ima falus i da bude falus za drugog muškarca u sceni u kojoj falus ne samo prelazi između modaliteta bića i imanja već i između partnera u sklopu promjenljivog toka opštenja, muškaraca koji žele da budu falus za ženu koja ga ima, žene koje žele da budu falus za muškarca koji jeste falus“. Kako to Butler eksplicira je prijetnja od društvene sankcije od verbalnog do fizičkog zlostavljanja, gdje se prijetnja usmjerena na prisiljavanje da se patrijarhalni konstrukt socijalizacije prihvati univerzalnim dovršava preziranjem, kastriranjem žene, kastriranjem muškarca i slavljenjem patrijarhalne muškosti. Heteroseksualna matrica negira pluralitet seksualnosti od kojih neki autori navode čak do deset oblika. Profeministički autor Anthony Giddens8 navodi autoricu Judith Lorber i njeno naglašavanje multipliciteta seksualnosti, odnosno deset seksualnih identiteta od heteroseksualne žene, heteroseksualnog
8

Profeministički orijentiran engleski sociolog, kao najistaknutije probleme savremenog doba naglašava rod, društveni sistem, ekologiju. 116

Zeničke sveske

muškarca, homoseksualne žene (lezbejke), homoseksualnog muškarca, preko biseksualne žene, biseksualnog muškarca, do tranvestitkinje, tranvestita, transseksualke i transseksualca. Razlika tranvestita i transseksualca je u tome da je transvestit muškarac koji se oblači kao žena, a transseksualac je žena koja je postala muškarac. Dokidanje prava drugome na ispoljavanje identiteta predstavlja diskriminaciju na osnovu spola koja ne može biti opravdana nikakvim religijskim, političkim, nacionalnim zakonima, i koju uostalom treba dokinuti. Naročito značajno unutar mišljenja Judith Butler je stanovište o falusu koji nije kao što je to mislio Lacan začetak ili izvor označiteljske prakse već je otvoren za nova označavanja. Ukoliko kulturalna konstrukcija nameće neprekidno ponavljanje ovog označitelja Butler smatra da u samoj snazi ponavljanja shvaćenog kao ponovno označavanje ipak postoji mogućnost oduzimanja privilegije tom označitelju. Zavist na penisu U svome eseju „Značenje falusa“ Lacan ističe da postoji unutarnja antinomija u usvajanju pola kod ljudskih bića. Postavlja upitnim usvajanje pola putem prijetnji. Citirajući Freuda i njegovo djelo Nelagodnost u kulturi ističe Freudovo nastojanje na nesvodljivosti u analizi posljedica koje proizilaze iz kompleksa kastracije u muškarčevom nesvjesnom, a iz (zavisti zbog penisa) u nesvjesnom žene. Lacan ističe da je odnos subjekta prema falusu odnos koji se uspostavlja bez obzira na razliku polova, a ipak je, naročito, trnovit za ženu. Lacan se pita zbog čega djevojčica smatra da je kastrirana, zatim zbog čega su oba pola prvobitno smatrala da je majka falusna, zbog čega značenje kastracije kao kastracije majke poprima djelotvornost u pogledu formiranja simptoma, pa ističe da su ova tri pitanja sadržana u pitanju razloga, u razvoju falusne faze, te piše kritički osvrt na prethodna stajališta o falusnoj teoriji naglašavajući da su izvjesni autori bili navedeni da falusnu fazu promatraju kao učinak potiskivanja, a funkciju u koju u njoj stiče falusni objekt kao simptom. U Freudovom učenju, ističe Lacan, falus nije fantazam u smislu uobraziljske pojave. Falus za Lacana ne predstavlja objekat (parcijalni, unutanji, dobar, loš...) ukoliko se terminom nastoji vrednovati realnost koja sudjeluje u nekom odnosu. Falus nije ni organ koji simbolizuje. Falus je, naglašava Lacan, označitelj čija funkcija u „intersubjektivnoj ekonomiji analize možda podiže veo s funkcije koju je imao u misterijama“. Freud
117

^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku

pak smatra da osobe koje su duhovno nenormalne u nekom odnosu (u socijalnom i etičkom smislu) su u pravilu nenormalne i u svom seksualnom životu. Naročito mizoginim smatram sljedeći Freudov stav: „Seksualno procjenjivanje se najbolje može pratiti kod muškarca dok je kod žena djelomično zbog kulturalne zakržljalosti a djelomično zbog konvencionalne pritajenosti još uvijek zavijena u neprozirnu tamu“. Također i stav da žene imaju kompleks kastracije. Žena je jednom imala penis koji je nestao zbog kastracije, što kod muške osobe često ostavlja trag u potcjenjivanju suprotnog spola, smatra Freud. Djevojčica podliježe zavisti zbog penisa, kroz koji se javlja želja da i sama bude dječak. Seksualni razvoj kod muškaraca je, smatra Freud, konzekventniji i dostupniji našem razumijevanju, dok kod žena nastupa neka vrsta zaostajanja. Bez obzira da li se javlja kod muškarca ili žene, libido je zakonski muške prirode. Libido je muški jer je aktivan, a pasivnost se za Freuda vezuje isključivo za ženski pol. Zbog postiskivanja kod žena se javlja sklonost nervozi, a zatim histeriji i to je povezano sa samom suštinom ženstvenosti. Freudov stav je, pojednostavljeno rečeno, izuzetno tradicionalan, a lezbijski falus kao koncept u potpunosti ga dekonstruira i dokida. Ženska seksualnost Zašto je ženska seksualnost bila potisnuta, jedno je od ključnih pitanja feminističkog pokreta, ali i studija seksualnosti. Falus je za Lacana „označitelj određen da označi učinke označenog ukoliko ih označitelj uslovljava označiteljskom prisutnošću“. Otuđeno u potrebama uspostavlja prvotno potiskivanje iz razloga što se nije moglo pretvoriti u zahtjev, ono se ispoljava kao želja. U prirodi fenomenologije koja se razvija iz analitičkog iskustva je da pokaže paradoksalni devijantni i lutalački karakter ljudske želje, što je ujedno i njena distinkcija od želje. Zahtjev se ne odnosi na zadovoljenja koja poziva, nego na zahtjev prisutnosti ili odsutnosti. U Lacanovom mišljenju ovakav vid zahtjeva ispoljava prvobitnu vezu s majkom, zbog tog što je pun ovog Drugog kojeg treba situirati s ove strane potreba koje može da ispuni. Zahtjev, naglašava Lacan, ispoljava Drugog kao onog ko ima povlasticu da zadovoljava potrebe, tj. moć da ih liši onoga što ih jedino zadovoljava. Zahtjev time poništava osobenost svega što može biti dato, pretvarajući to u dokaz ljubavi. Želja ispunjava bezuslovnost zahtjeva apsolutnom uslovnošću. Želja je time razlika koja nastaje oduzimanjem prvog od drugog. Pošto je falus za Lacana označitelj, potrebno je da subjekt ima pristup k njemu na mjestu Drugog. Ali sam ovaj označitelj je skriven kao razlog
118

Zeničke sveske

želje Drugog i time subjekt mora da prizna želju Drugog kao takvu. Ukoliko je majčinska želja falus, dijete će htjeti da bude falus da bi zadovoljilo tu želju. Naročito značajnim Lacan smatra činjenicu da dijete saznaje da majka nema falus. To je momenat iskustva bez kojeg ne dejstvuje nikakva simptomatska ili strukturalna posljedica povezana s procesom kastracije. Budućnost želje ovisi od zakona koji otac uveo u taj sklad. Lacan naglašava da žena, da bi bila falus, tj. označitelj želje drugog, mora odbaciti suštinski dio ženskosti. Žena, kako misli Lacan, mora biti željena i ujedno voljena zbog nečeg što ona nije, a žena nalazi označitelj vlastite želje u tijelu onoga kome upućuje svoj zahtjev ljubavi. Freud govori o jednom libidu iako ga shvata kao izvorno muški, što je mjesto feminističke kritike njegove teorije. Jessica Benjamin9(1988) postavlja pitanje ženske želje, i želi da pođe od obrtanja relacije u kojoj je žena objekt želje u relaciju u kojoj je žena subjekt koji želi. Ženskost se i danas, naglašava Benjamin, definira kao „nedostatak, pasivnost, objekat nečije tuđe želje i stvarnost žene se toliko razlikuje od onog što smo davno odlučili da bi trebalo da bude“. Opisujući stav prema ženskoj seksualnosti psihoanalitička feministica Luce Irigaray tvrdi da su funkcije koje žena ima u ovakvom društvu okrenute, odnosno usklađene s muškim zadovoljstvima, a svugdje izostaje pravo žene na vlastito zadovoljstvo. Uloge koje se ženama pripisuju su „uloge prostitutke, djevice ili majke“. Unutar ovakvih stajališta žene se promatraju kao sredstvo razmjene među muškarcima, iako je sam taj proces usljed apstrakcije neprimjetan i nevidljiv, što su ujedno i značajke svake ideologije. Irigaray naglašava da maskulina želja kontrolira veze majke i kćerke u cilju ostvarenja kontrole jednog libida. Patrijarhalni diskurs naglašava porodicu kao središnje mjesto bitisanja žene i majke, a ne muškarca u cilju ostvarivanja muškarca kao vlasnika žene i djece u procesu reprodukcije. Patrijarhalni sistem time nastoji i umanjiti vrijednost relacije između majke i kćerke, te žena između sebe u cilju ostvarivanja kontrole nad njihovim tijelima i njihovim opredmećivanjem. Foucault kritički razmatra stajališta nametnuta viktorijanskim moralom i ističe „uprepodobljena kraljica stoji na grbu naše seksualnosti, nijema i licemjerna“.

9

Američka psihoanalitičarka i feministkinja. Najpoznatije djelo Bonds of love, razmatra problem dominacije, kao i odnos majke i kćerke objavljeno je 1988.godine. 119

^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku

Anarhofeministkinje/i poput Emme 10 dekostruiraju tradicionalne koncepcije seksualnosti oštro osuđujući kontrolu seksualnosti žene. Goldman smatra da brak “osujećuje, izbezumljuje, korumpira ženina očekivanja”, jer se utemeljuje na poruci “ samo ako slijediš moje zakone, rodi ć eš dijete ”. Socijalizacija rodnih uloga, podrazumijeva da je neophodno da muškarac ulaskom u Zakon Oca, Jezik, raskine s majkom, a potom s ocem, dok se za žene isto smatra manje značajnim. Potpun proces individuacije i osamostaljivanja žene prema savremenoj psihoanalitičkoj feminističkoj teoriji zahtijeva u skladu s teorijom Kristeve u djelu Stabat mother, potpuno odvajanje kćerke od majke, analogno odvajanju muškarca od oca, u smislu aproprijacije individuuma. Ovo stajalište zagovaraju i francuska sociologinja Heinich Natalie i francuska psihoanalitičarka Caroline Eliacheff, koje smatraju da je nužno preći s dijadnih relacija majka - kćerka, ka uključenju oca kreiranjem odnosa u troje što je podnaslov njihove studije Majke-kćeri u kojoj ukazuju da „smanjenje majčine svemoći nastaje prisustvom trećeg... Treći je uvijek onaj koji odvaja, onaj koji diferencira, uspostavlja razliku sprečavajući brkanje identiteta, i posrednik, koji sprečava vlast jedne osobe nad drugom - u ovom slučaju majke nad kćerkom i kćerke nad majkom“. U poglavlju Stabat Mother Kristeva piše da ukoliko nije moguće za ženu reći šta ona jeste možda bi trebali poći od pojma majčinstva jer je to izgleda jedina funkcija koju „drugi pol“ ima. Kristeva smatra da živimo u društvu u kojoj je reprezentacija femininog apsorbirana predstavom majčinstva. Feminizam zahtjeva novu reprezentaciju feminiteta. Vladavina muškaraca Pierre Bourdieu-a kritizira tradicionalne koncepcije muškosti ističući da se muškocentrično viđenje nameće kao neutralno i nema potrebe da se nameće u diskursima čiji je cilj da ga opravdaju. „Rad simboličke konstrukcije se završava i ostvaruje u dubokoj i trajnoj promjeni tijela(i mozgova), tj. u radu i pomoću rada konstruisanja prakse koji nameće različita određenja legitimnih, polnih upotreba tijela, rada koji teži da isključi sve što označava pripadnost drugom rodu, te da prouzrokuje društvenu vještačku tvorevinu snažan muškarac i ženstvena žena“. Psihoanalitičko učenje punom svojom odlučnošću odbija da homoseksualne osobe budu izdvojene kao zasebna grupa od ostalih ljudi.

10

Najistaknutija anarhofeministica rođena u Rusiji, smatra se da je utjecala na nastanak radikalnog feminizma i dekonstrukcije u teoriji francuskog filozofa Derride. V. detaljnije Mršević Z. , Rečnik temeljnih feminističkih pojmova 120

Zeničke sveske

Hijerarhija rodnih identiteta Bob Conell tvrdi da hegemonijska maskulinost opresira sve oblike rodnih identiteta jednako, time producirajući rodno zasnovano nasilje. Saučesnička muškost podržava hegemonijsku muškost zbog patrijarhalne dividende. Iako postoje razlike u odnosima između različitih formi muškosti i ženskosti, ipak se hegemonijska maskulinost u gotovo jednakim razmjerama, jednakoj mjeri uspostavlja i trenira u cilju uspostavljanja dominacije. Također i Alain Greig, Michaela Kimmel i James Lang u svom djelu Men, Masculinities and Development11 iznose svoja stajališta o maskulinitetima i rodnoj ravnopravnosti u kontekstu roda i razvoja. Oni ukazuju na to da se muškarci u društvu javljaju u različitim ulogama; muškarci su muževi, očevi, braća, sinovi, a zajednička im je osobina rodna privilegija. U poređenju s istraživanjima vezanim za žene i razvoj, u rodu i razvoju su evidentna odstupanja u tom smislu da se fokus pomjera sa žena na rod i nejednake odnose moći muškaraca i žena. Sve društvene, političke i ekonomske strukture promišljaju se iz perspektive rodnih razlika. U cilju postizanja rodne ravnopravnosti neophodna je transformacija rodnih odnosa, pa Greig, Kimmel i Lang definiraju maskulinitet kao način da se pojasne muškarci. Postoje tri različita pristupa u pojašnjenju maskuliniteta. Autori ističu da je neophodno uočiti distinkciju između biološkog determinizma, kulturalnog ili društvenog konstrukcionizma i maskuliniteta koji je određen kao diskurs moći. Biološki determinizam se ogleda u predispozicijama muškaraca ka agresiji, fizičkoj snazi i spolnosti, a političke, ekonomske i kulturalne privilegije koje muškarci imaju proizilaze iz njihove maskuline prednosti u odnosu spram žena.12 Kulturalni ili društveni konstrukcionizam nastoji da objasni muškarce i njihovo ponašanje određenjem maskuliniteta kao otjelovljenja kulturalnih normi i pritisaka koje društvo nameće muškarcima. Razumijevanje maskuliniteta kao diskursa proširuje razumijevanje maskuliniteta iza granica do kojih dosežu prethodni pristupi. Ukoliko se maskulinitet shvati kao diskurs moći, pomaže se razumijevanju
11

Alan Greig, Michael Kimmel, James Lang, “Men, Masculinities and Development: Broadening Our Work Towards Gender Equality,” Gender in Development, Monograph Series, no. 10 (2002) u Čitanka: Rod i razvoj, ur. dr Marina Blagojević (Sarajevo: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, 2007.), 168-193.
12

Ibid., 174. 121

^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku

odnosa moći, ne samo između rodova, nego i unutar jednog roda. “Mizoginija, homofobija, rasizam, klasna diskriminacija sadržane u maskulinoj politici, koju su razvili muškarci, da bi zadobili moć nad ženama i drugim muškarcima.”13 Izlaz iz pomenutog stanja je u pluralizaciji maskuliniteta, koja pomaže da se objasni da postoji mnogo načina da se bude muškarac. Razumijevanje maskulinih politika pokazuje da se prakse i vrijednosti koje stvaraju rodnu neravnopravnost pojavljuju u nastanku različitih hijerarhija opresije. Iskustvo potčinjenosti potencijalno povezuje neke muškarce i žene iznad patrijarhalnih podjela i pruža mogućnost da se povežu u rodne politike, koje predstavljaju izazov patrijarhatu zajedno s politikom društvene transformacije. Greig, Kimmel i Lang ističu da muškarci ne razmišljaju o sebi kao o “rodnim bićima”, pa se rodni problemi često vezuju isključivo za žene.14 Rod se vezuje uz odnose između muškaraca i žena, kao i odnose između grupa muškaraca i grupa žena, pa ostvarivanje rodne ravnopravnosti nije moguće bez promjena u životima muškaraca i žena. Ispitivanje značenja maskuliniteta stvara podlogu za uključivanje muškaraca u proces promjene ka rodnoj ravnopravnosti; propitivanje i diskutiranje o maskulinitetima omogućava da se rod učini vidljivim i za muškarce, što doprinosi ekonomskom i društvenom napretku. Greig, Kimmel i Lang navode primjer gender mainstreaming radionice, održane u februaru 1999. godine, u toku koje je grupa UNDP zaposlenika diskutirala o rodnoj ravnopravnosti. Ova grupa je navela niz problema ili prepreka rodnoj ravnopravnosti unutar same organizacije. Prepreku rodnoj ravnopravnosti, kako je to utvrdila pomenuta grupa, čine seksizam, odnos muškog i ženskog osoblja, hijerarhija u donošenju odluka i stavovi prema kojima je gender isključivo ženski problem, zatim nedovoljno prostora za diskusije muškaraca o rodnoj problematici s drugim muškarcima i ženama, kao i ograničen broj muškaraca uključenih u napore vezane uz mainstreaming. Grupa je zaključila da se iza pomenutih prepreka nalaze problemi poput straha, jer muškarci mogu smatrati da napredak
13

Alan Greig, Michael Kimmel, James Lang, “Men, Masculinities and Development: Broadening Our Work Towards Gender Equality,” Gender in Development, Monograph Series, no. 10 (2002) u Čitanka: Rod i razvoj, ur. dr Marina Blagojević (Sarajevo: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, 2007.), 177.
14

Ibid., 172.

122

Zeničke sveske

žena predstavlja prijetnju njihovom statusu, ličnom ili profesionalnom. Gender mainstreaming zahtijeva da se gender stavi u centar diskusija o razvoju, a da se ne promatra kao isključivo ženski problem, a muškarci se moraju uključiti u ove diskusije.15 Greig, Kimmel i Lang predlažu da se gender mainstreaming treba uključiti u održivi ljudski razvoj i agendu ljudskih prava i biti podržan od strane muškaraca i žena, te da se prestane smatrati isključivo ženskom oblašću djelovanja. Ističu da se treba posvetiti pažnja socijalizaciji i mladima, ukoliko se uzme u obzir veliki značaj porodice, obrazovnog sistema i religije u rodnoj socijalizaciji. Neophodno je obratiti pažnju na pitanja klase, rase i drugih oblika nejednakosti, te obratiti pozornost na distinkciju spola i roda, koja je značajna za rodne relacije.16 Mizoginija je, uz homofobiju i rasizam, samo jedan od načina na koji muškarci koji utjelovljuju dominantni hegemonijski model maskuliniteta ostvaruju moć i nad ženama i nad ostalim muškarcima. Stoga je za ostvarivanje ravnopravnosti potrebno da se u razvojnim programima, zajedno s nastojanjima da se transformiraju rodne strukture, posveti pažnja i pitanjima rase, klase, nacije i ostalih identitetnih karakteristika na osnovu kojih su uspostavljeni hijerarhijski odnosi u savremenom društvu.

15 16

Ibid, 188.

Ibid., 190. 123

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful