3 &20(5

8/(;7(5,25ù,

TEHNOLOGIA

6H SRDWH LQWHUSUHWD F 0RGHOXO OXL 5LFDUGR VH ED]HD] SH GLIHUHQ H

intHUQD LRQDOHGHWHKQRORJLH
0RGHOXO SULYLQG vQ]HVWUDUHD FX IDFWRUL GH SURGXF LH SUHVXSXQH F ILHFDUH
DU DUH DFFHV OD DFHHDúL WHKQRORJLH &X WRDWH DFHVWHD HO SRDWH IL XúRU PRGLILFDW

pentru a accepta diIHUHQ HGHWHKQRORJLL
A devenit evident în ultimele GHFHQLL F WHKQRORJLD QX HVWH VWDWLF 
ProgreVXO WHKQLF SRDWH IL OXDW vQ FDOFXO vQ DFHVWH PRGHOH VXE IRUPD XQHL FUHúWHUL D
eficien HL SURGXFHULL XQXL EXQ GDW ÌQ PRGHOXO ULFDUGLDQ HIHFWXO SURJUHVXOXL WHKQLF
GHSLQGH

GH

VHFWRUXO

FDUH

Heckscher-2KOLQ SH OkQJ

FXQRDúWH

SHUIHF LRQDUHD

WHKQLF 

LDU

vQ

PRGHOXO 

VHFWRUXO YL]DW HVWH LPSRUWDQW úL IDSWXO GDF SURJUHVXO

WHKQLF HVWH RULHQWDW VSUH HFRQRPLVLUHD GH PXQF VDX GH FDSLWDO 'DU SURJUHVXO
WHKQLF vQ DFHVWH PRGHOH HVWH FRQVLGHUDW FD XQ SURFHV FX XQLF DSDUL LH VD

u

GLVFRQWLQXX 0RGHOHOH QRL DOH FRPHU XOXL LQWHUQD LRQDO SXQ vQ OXPLQ UROXO
WHKQRORJLHL vQ FUHDUHD GH QRL SURGXVH úL SURFHVH DFFHQWXkQG DVXSUD QDWXULL
GLQDPLFH D SURJUHVXOXL WHKQLF úL HYLGHQ LLQG UHOD LD GLQWUHFUHúWHUHD FKHOWXLHOLORU GH

cercetare-dezvolWDUHúLFRPHU XOLQWHUQD LRQDO
'LIHUHQ HOH vQWUH

UL vQ SULYLQ D ULWPXOXL SURJUHVXOXL WHKQLF FRQGXF OD

inWHQVLILFDUHD VFKLPEXULORU FRPHUFLDOH LQWHUQD LRQDOH ULOH FX ULWP vQDOW DO
progreVXOXL WHKQLF H[SRUWkQG SURGXVH FX FRQ LQXW vQDOW GH WHKQRORJLH Lntensive în
tehnologie). Din totalul mondial al cheltuielilor de cercetare-dezvoltare peste 96 %
VXQW vQUHJLVWUDWH vQ

ULOH LQGXVWULDOH GH]YROWDWH DVWIHO F PDMRULWDWHD LQYHQ LLORU úL

LQRYD LLORU VH SURGXF vQ DFHVWH
vQ

UL 1RLOH SURGXVH VDX SURFHVH VXQW SURGXVH LQL LDO

ULOH LQRYDWRDUH GDU WHKQRORJLD VH SRDWH GLIX]D SHVWH KRWDUHOH DFHVWRUD LDU

SURGXF LD VH SRDWH GHSODVD vQ

inGXVWULDOH VH DSUHFLD]

ecalajul

ULDYkQGGUHSWFRQVHFLQ 

GLPLQXDUHDVSRUXOXLGH

ULOH GH]YROWDWH úL VF GHUHD LQWHUHVXOXL SHQWUX QRL LQYHQ LL VDX

LQRYD LL LQ DFHVWH

UL 'H DFHHD

diIX]DUHQRLORUWHKQRORJLLF

WUH

ULOH GH]YROWDWH FDXW SH GLYHUVH F L V UHGXF 
ULOHvQFXUVGH GH]YROWDUHIDSWLHúLW vQHYLGHQ

5XQGD 8UXJXD\ GH OD *$77 $FHDVW DWLWXGLQH D
VXSRUWvQúWLLQ DHFRQ

oPLF

3.1

ULOH 

vQV F SULQ GLIX]DUHD WHKQRORJLLORU QRL VH UHGXFHG

WHKQRORJLFGLQWUHHOHúLFHOHODOWH
EXQ VWDUH GLQ

ULOH FH EHQHILFLD] GH FRVWXUL VF ]XWH ÌQ 

OD

ULORU GH]YROWDWH QX úL J VHúWH

- 

Modelul decalajului tehnologic22.

În acest model se sXV LQH F
- 

QRLOH SURGXVH VDX SURFHVH VXQW GH]YROWDWH vQ

PRGFRQWLQXXúL DUDvQFDUHV DSURGXVRLQYHQ LHVDXLQRYD LHYDGH LQHSHQWUXXQ
DQXPLWLQWHUYDOGH WLPSXQDYDQV ID

22

Posner (1961). 

GH FHOHODOWH

UL $FHDVW DU YDILvQP VXU 

7HRULLúLPRGHOHSULYLQGUHOD LLOHHFRQRPLFHLQWHUQD LRQDOH V H[SRUWHEXQXOQRXSURGXVFKLDUGDF QXYDDYHDXQDYDQWDMFRPSDUDWLYDSDUHQW UH]XOWDW GLQ vQ]HVWUDUHD FX IDFWRUL GH SURGXF LH $SDUH FRPHU XO LQWHUQD LRQDO FX DFHO SURGXV GHRDUHFH WLPSXO VFXUV SkQ FH EXQXO UHVSHFWLY HVWH FHUXW úL vQ DOWH (decalajul cererii) este mai mic deckW FHO VFXUV SkQ DOWH UL FH DFHODúL EXQ HVWH IDEULFDW vQ UL GHFDODMXOLPLW ULL.

Exista ULOH FX DYDQV GLQ SXQFW GH YHGHUH WHKQRORJLF WLQG V -úL 23 RULHQWDW GH OD SURJUHVXO WHKQLF VSUH VWUXFWXUD H[SRUWXOXL úL QX LQYHUV S UHUHD SRWULYLW F UHLD S VWUH]H VDX V -úL H[WLQG DYDQWDMXO LQL LDO ILH SHQWUX F LQRYD LLOH FRQGXF OD QRL progUHVHvQWHKQRORJLHILHGDWRULW PHQ LQHULLORLDOLW LLFRQVXPDWRULORUID GHQRXO SURGXV úL FD XUPDUH D VF GHULL FRVWXULORU GH SURGXF LH FD XUPDUH D SURFHV vQY ului ULL 7RWXúL XQ IHQRPHQ HYLGHQW vQ GH]YROWDUHD UHFHQW D HFRQRPLHL PRQGLDOH este reducerHD DYDQVXOXL WHKQRORJLF DO ULORU LQGXVWULDOH 8Q LQWHUHVDQW PRGHO DO FRPHU XOXL LQWHUQD LRQDO ED]DW SH GLIHUHQ HOH GH WHKQRORJLL D IRVW HODERUDW GH .$FHVW GLQXUP GHFDODMDSDUHDWXQFLFkQGLQRYD LDHVWH SURWHMDW SULQ EUHYHWH VDX FkQG WLPSXO GH vQY DUH SHQWUX DSOLFDUHD HL HVWH îndelungat.UXJPDQ . 7HRULD PHQ LRQDW VXV LQH F GDWRULW GLVSDULW LORU GLQWUH ULWPXOXL úL QDWXULL LQRYD LLORU DSDUH VFKLPEXO LQWHUQD LRQDO UL vQ SULYLQ D ULOH FX ULWP vQDOW DO LQRYD LLORU WLQG V H[SRUWH EXQXUL FRQ LQkQG WHKQRORJLH DYDQVDW VSUH ULWPXO UHVSHFWLY HVWH VF ]XW úL V LPS vQ PXQF ùL UL OD FDUH orte în schimb bunuri standardizate. intensive în utili]DUHD GH PXQF FX IRDUWH vQDOW FDOLILFDUH ÌQ FRQVHFLQ ULOH UHODWLY ELQH înzesWUDWH FX DVHPHQHD PXQF DX PDL PXOWH LQRYD LL .QRYDWRULL WUHEXLH V ILH FRQúWLHQ L GH FRQGL LLOH FHUHULL GHFL vQ FRQWDFW GLUHFW FX SLD D vQ FDUH VH LQWURGXFH LQL LDO QRXO SURGXV 1RLOH SURGXVH FH LQFRUSRUHD] FHOH PDL UHFHQWH SURJUHVH DOH WHKQRORJLHL VXQW LQWURGXVH FX PDL PXOW XúXULQ aceste consideUHQWH vQUHJLVWUDWH GH SH SLH HOH ULORU ERJDWH 7RDWH VXJHUHD] F FHOH PDL ULGLFDWH ULWPXUL DOH LQRYD LHL VXQW ULOH GH]YROWDWH ULOH FX ULWP vQDOW DO LQRYD LHL H[SRUW SURGXVH LQWHQVLYH vQ WHKQRORJLH DYDQVDW GHFL ULOH ERJDWH WLQG V H[SRUWH P UIXUL FX FRQ LQXW ULGLFDW GH WHKQRORJLL DYDQVDWH 6H UHFXQRDúWH F UHOD LD FDX]DO H ste . intensive ULOH FDUDFWHUL]DWH SULQ ULWPXUL DSURSLDWH DOH LQRYD LHL YRU GHVI úXUD VFKLPEXUL UHFLSURFH DYkQG vQ YHGHUH GLIHUHQ LHUHD vQWUH EXQXULOH UH]XOWDWH GLQ LQRYD LL .QRYD LD UH]XOW GLQ DFWLYLW LOH de cercetare-dezvoltare.

 YD SURGXFH WRDWH EXQXULOH FX FKHOWXLHOL ucât 3.J) ÌQ DFHVWH FRQGL LL I úL J UXO GH DQL SHQWUX DUD . Ca urmare a HVF FRQWLQXX VF ]kQG W LUH D WHKQLFLL GH YkUI úL EXQXULOH SRW IL RUGRQDWH GXS FULWHULXO LQWHQVLW LL ULOH SRW IL RUGRQDWH GXS FULWHULXO QLYHOXOXL WHKQRORJLF P VXUD ILLQG GLIHUHQ D GH WLPS FDUH OH VHSDU GH QLYHOXO GH YkUI $VWIHO GDF UHSUH]LQW GHFDODMHOH ID ULOH .1 DUD . DWXQFL GHPXQF PDLPLFLGHFkW DUD-vQWU aI(z) = e-g(z)(t. exprimate în num J. úL - UHVSHFWLY úL GH QLY I < elul de vârf.I) < aJ(z) = e-g(z)(t. YD GH LQH DYDQWDM DEVROXW OD WRDWH SURGXVHOH Avantajul ei comparativ se va situa în domeniul bunurilor cu o mai mare intensitate 23 Krugman (1986). . (O FRQVLGHU F SHQWUX ILHFDUH EXQ ] H[LVW R WHKQLF GH SURGXF LH GH YkUI GHILQLW VXE IRUPD FHULQ HL GH PXQF D progreVXOXL WHKQLF DFHVWH WHKQLFL GH YkUI VH vPEXQ W FKHOWXLDOD GH PXQF DGLF  GLIHU vQWUH L nGXVWULL WHKQRORJLFH ùL a*(z) =e-g(z)t 5DWD GH vPEXQ * (z).

6 SUHVXSXQHP F VXQW GRX UL XQD FX WHKQRORJLH PDL DYDQVDW DOWD FX QLYHO PDL VF ]XW DO WHKQRORJLHL &RQVLGHU P SHQWUX VLPSOLILFDUHD UD LRQDPHQWX lui. F SUHIHULQ HOHGHFRQVXPVXQWLGHQWLFHvQFHOHGRX ULúLF SHQWUXILHFDUHEXQVH YD UHSDUWL]D R SURSRU LH FRQVWDQW GLQ FKHOWXLHOL )LLQG GDW XQ LQWHUYDO FRQWLQXX GH bunuri (z).&RPHU XOH[WHULRUúLWHKQRORJLD WHKQRORJLF GHFDODMXO WHKQRORJLF vQWUH UL ILLQG PDL VF ]XW OD SURGXVHOH FH FXQRVF un progres tehQLF PDL OHQW ULOH DIODWH vQ YkUIXO LHUDUKLHL SULYLQG GH]YROWDUHD tehnologiei au salarii mai ridicate. va exista un bun marginal (z*.

PDLPLF DGLF ]] LDU DUD YD SURGXFH EXQXUL FX LQWHQVLWDWH * . 2 SHUIHF LRQDUH H[RJHQ D WHKQRORJLHL ULL PDL GH]YROWDWH YD DYHD GUHSW P ULUHDGHFDODMXOXLvQWRDWHLQG FRQVHFLQ ustriile. dar sporul de productivitate va fi PDL PDUH SHQWUX EXQXULOH FX LQWHQVLWDWH WHKQRORJLF PDL vQDOW 6DODULXO UHODWLY DO ULL PDL ERJDWH YD FUHúWH VH YD P UL QXP UXO GH P UIXUL SH FDUH DFHDVWD OH produFH úL LPSOLFLW QXP VF GHD expriP UXO GH P UIXUL IDEULFDWH GH DUD PDL SX LQ DYDQVDW YD DUDPDLERJDW FkúWLJ VDODULXOHLUHDOFUHVFkQGLQGLIHUHQWvQFHP UIXULVH 'DF VH H[SULP vQ P UIXUL IDEULFDWH vQ DUD FUHúWHUHD VH GDWRUHD] ULGLF ULL SURGXFWLYLW LL GLQ DFHDVW DU 'DF VH H[SULP vQ P UIXUL IDEULFDWH vQ DUD FUHúWHUHD HVWH FDX]DW GH VSRULUHD VDODULXOXL UHODWLY GLQ DUD 'DF VH H[SULP vQ P UIXULDQWHULRUIDEULFDWH vQ DUD úLDFXPSURGXVH PDLLHIWLQvQ DUD FDX]D HVWH FUHúWHUHD SURSRU LRQDO PDL PDUH D SURGXFWLYLW LL muncii comparativ cu cea a salaULXOXLvQ DUD w w 1 2 = a a (z ) (z ) * 2 3. SHQWUX FDUH FRVWXULOH GH SURGXF LH Gin FHOH GRX UL VXQW HJDOH ÌQWUXFkW DUD HVWH PDL DYDQVDW vQ SULYLQ D GH]YROW ULL WHKQRORJLFH PXQFD VD YD IL PDL SURGXFWLY úL OD OLPLW DFHVW DYDQWDM GH productivitate va determina rata salariului ÌQ DFHVWH FRQGL LL DUD YD SURGXFH EXQXULOH ] FX LQWHQVLWDWH WHKQRORJLF VXSHULRDU OXL ] tehnologiF *. DGLF ] ! ] *.2 * 1 DUDFXQLYHOPDLVF ]XWDOWHKQRORJLHLFXQRDúWHRPRGLILFDUHSRWULYQLF D VDODULXOXLUHODWLYúLvúLvQJXVWHD] VSHFLDOL]DUHDODEXQXULFXLQWHQVLWDWHDPDLVF ]XW D WHKQRORJLHL 7RWXúL DUHXQ FkúWLJFD XUPDUH D FUHúWHULL SXWHULL VDOH GH FXPS UDUH 6DODULXOUHDOH[SULPDWvQEXQXULSURGXVHODLQWHUQDU PDVQHVFKLPEDW'DUSUH XULOH P UIXULORUFXPS UDWHvQPRG WUDGL LRQDOGLQ DUD VFDG$úDGXS FXPUH]XOW GLQ * HFXD LD .

 D ].

 FUHúWH GDU QXP UXO EXQXULORU SURGXVH GH DUD FUHúWH LDU QRXO salariu relativ este determinat de un produs z* FX UDQJ PDL PLF vQ VFDUD LQWHQVLW LL WHKQRORJLFHDEXQXULORU'HRDUHFHFUHúWHUHDGH SURGXFWLYLWDWH HVWH PDL mare pentru toate bunurile z > z* SUH XULOH WXWXURU EXQXULORU SURGXVH WUDGL LRQDO GH DUD VH reGXFÌQSOXVEXQXULOHFDUHHUDXSURGXVH DQWHULRUGH DUDSRWILDFXPFXPS UDWH PDLLHIWLQGLQDIDU FUHVFkQGDVWIHOVDODULXOUHDOH[SULPDWúLvQDFHVWHP rfuri. 2GLPLQXDUHDGHFDODMXOXLWHKQRORJLFUH]XOWDW vQXUPDXQHLSHUIHF LRQ ULD WHKQRORJLHLGLQ DUDPDLSX LQGH]YROWDW DGXFHFkúWLJFHUWDFHVWHLDGLQXUP &UHúWH VDODULXO UHODWLY GLQ DFHDVW DU LDU JDPD P UIXULORU SURGXVH GH HD VH H[WLQGH incluzkQG EXQXUL FX LQWHQVLWDWH WHKQRORJLF PDL ULGLFDW DUD PDL ERJDW SRDWH pierGH 6DODULXO UHDO H[SULPDW vQ EXQXUL SURGXVH vQ FRQWLQXDUH vQ DFHDVW DU U PkQHQHVFKLPEDW6DODULXOUHDOFUHúWHSHQWUXEXQXULOHSURGXVHDQWHULRUvQ DUDúL care pot fi procuUDWH DFXP PDL LHIWLQ GLQ DUD 6FDGH vQV FDSDFLWDWHD GH D FXPS UDEXQXULSURGXVHWUDGL LRQDOvQ DUDvQWUXFkWFUHúWHUHDVDODULXOXLUHODWLYGLQ .

2 Teoria ciclului produsului. prin stimularea inova LHL VDX SULQ ULGLFDUHD GH nIRUPD LHLWHKQRORJLFH REVWDFROHvQFDOHDGLVHPLQ ULLL 3. )DEULFDUHD LQL LDO D QRLORU SURGXVH DUH ORF vQ FDGUXO HFRQRPLHL QD LRQDOH XQGH FRQWDFWXO FX FRQVXPDWRULL úL FX IXUQL]RULL VSHFLDOL]D L GH IDFWRUL SHQWUX proceVXO GH SURGXF LH HVWH XúRU GH UHDOL]DW 3URGXVHOH FX WHKQRORJLH DYDQVDW VXQW fabriFDWH LQL LDO vQ UL FX YHQLW ULGLFDW XQGH RSRUWXQLW LOH SHQWUX GH]YROWDUHD DFHVWRUD VXQW PDL HYLGHQWH 1RXO SURGXV HVWH GLIHUHQ LDW GH F WUH FRQVXPDWRUL GH EXQXULOH H[LVWHQWH SH SLD IDSW FH FRQIHU SURGXF WRUXOXL vQWU -un anumit grad.QL LDO HVWH SURGXV úL comercializatGRDUvQ DUDGHRULJLQHDLQRYD LHL ID]DLQWURGXFHULL. SXWHUH GH PRQRSRO ÌQ FRQGL LLOH XQHL FRQFXUHQ H VF ]XWH SUH XO SRDWH IL VWDELOLW I U D LQHVHDPDGHFRVWXULOHGHSURGXF LHDOHILUPHORUULYDOH ÌQILJXUDHVWHLOXVWUDWFLFOXOSURGXVXOXLvQFRPHU XOLQWHUQD LRQDO (O HVWH LQWURGXV SH SLD vQ PRPHQWXO W0 . 7HRULDGHFDODMXOXLWHKQRORJLFQHH[SOLF PRWLYHOHSHQWUXFDUHLQRYD LDHVWH PDL UDSLG vQ ULOH GH]YROWDWH GDU QX SRDWH H[SOLFD GH FH SURGXF LD QRLORU EXQXUL HVWHDPSODVDW FHOSX LQODvQFHSXWvQ DUDXQGH V DSURGXVLQL LDOLQRYD LDúLQX vQ - UL FX FRVWXUL PDL PLFL6H FRQVLGHU SURGXVH QHFHVLW FDQWLW maUHP 24 F GH]YROWDUHD úL SURGXF LD LQL LDO D QRLORU L PDUL GH PXQF VXSHULRU FDOLILFDW GLVSRQLELO vQ PDL 25 VXU vQ DUD GHRULJLQH DLQRYD LHL7HRULD FLFOXOXLSURGXVXOXL OD SUHPLVD F WRDWH ILUPHOH GLQ tehniFH GDU DSOLFDUHD DFHVWRU FXQRúWLQ H QHFHVLW FRQúWLHQ L úL GLVSRQLELOL ID SRVLELOLW SRUQHúWHGH ULOH GH]YROWDWH DX DFFHV OD DFHOHDúL FXQRúWLQ H GH RSRUWXQLW vQWUHSULQ] WRUL QX WR L OD IHO GH LOH DS UXWH 'LVSRQLELOLWDWHD úL UHDF LD OD LOH ODQV ULL GH QRL SURGXVH DU IL GHWHUPLQDWH GH XúXULQ D FRPXQLF ULL FX SLD D OD UkQGXO HL IXQF LH GH SUR[LPLWDWHD JHRJUDILF (VWH GH DVHPHQHD QHFHVDU IOH[LELOLWDWHvQXWLOL]DUHDIDFWRULORUGHSURGXF LHvQSULPHOHHWDSHDOHDFHVWHLD7RWvQ DFHVWH HWDSH XQ URO LPSRUWDQW UHYLQH SURFHVXOXL GH vQY DUH GRPHQLX vQ FDUH eviGHQW DUDGHRULJLQHDLQRYD LHLDUHDYDQWDMFRPSarativ.7HRULLúLPRGHOHSULYLQGUHOD LLOHHFRQRPLFHLQWHUQD LRQDOH DFHD DU HVWH SURSRU LRQDO PDL PDUH GHFkW FUHúWHUHD SURGXFWLYLW UHVSHFWLY 'DF GHFDODMXOWHKQRORJLFGLQWUH SXWHUHGHFXPS UDUHDO LL GLQ DUD ULHVWHPLFHVWHSUREDELOFDVSRUXOGH ULLPDLERJDWHUH]XOWDWGHODSURGXVHOHFXQLYHOWHKQRORJLF PHGLX RE LQXWH DFXP PDL LHIWLQ GLQ DUD SDUWHQHU V QX SRDW DFRSHUL SLHUGHUHD UH]XOWDW GLQ GLPLQXDUHD SXWHULL GH FXPS UDUH OD EXQXULOH FX QLYHO WHKQRORJLF VF ]XW LPSR WDWH vQ PRG WUDGL LRQDO GLQ r vPSUHMXUDUH GHWHUPLQ DUD PDL SX LQ GH]YROWDW $FHDVW DUD PDL GH]YROWDW V DGRSWH SROLWLFL DYkQG FD RELHFWLY PHQ LQHUHD DYDQVXOXL WH hnologic.

ÌQVFXUWWLPSYD apare ceUHUHSHQWUXDFHVWSURGXVúLvQDOWH ULFXQLYHOGHGH]YROWDUHVLPLODUúL DUD inovaWRDUHYDvQFHSHV -OH[SRUWH3RDWHDSDUHFHUHUHúLGLQSDUWHDFHORUvQVW UL LGLQ ULOHFXQLYHOPDLVF ]XWDOYHQLWXOXL 3H P VXUD H[WLQGHULL FHUHULL SURGXVXO VH VWDQGDUGL]HD] I FkQG SRVLELOH HFRQRPLLGHVFDU SULQSURGXF LDGHPDV &DSLWDOXOIL]LFvOvQORFXLHúWHSHFHOXPDQ vQ SULYLQ D LQWHQVLW LL vQ FRPSRQHQ D EXQXOXL $FHDVW vQOR cuire se produce în a GRXD ID] D FLFOXOXL SURGXVXOXL úL FRQGXFH OD FUHúWHUHD LPSRUWDQ HL FRVWXULORU relatiYHID 24 25 GHILUPHOHULYDOH ID]DFUHúWHULL.

Vernon (1966) .'DF GLIHUHQ HOHvQSULYLQ DSUH XULORU Hirsch (1967).

poate apare stimulentul DPSODV ULL SURGXF LHL vQ VWU LQ WDWH XQGH FRVWXO HVWH PDL VF ]XW &HULQ HOH GH IDFWRUL U PkQkQG VLPLODUH FHORU GLQ DUD LQRYDWRDUH SURGXF LD VH YD ORFDOL]D vQ DOWH UL GH]YROWDWH FDUH GLVSXQ GH SUH XUL DOH IDFWRULORU PDL VF ]XWH ÌQ DFHVWH UL DUH ORF VXEVWLWXLUHD LPSRUWXULORU 'DF LQRYD LD HVWH XúRU GH LPLWDW SURGXF LD VH GHSODVHD] GLQWU R - DU vQ DOWD úL I U D IL QHFHVDU R LQYHVWL LH SHVWH KRWDUH 3URGXVHOH ILUPHL LQRYDWRDUH úL D FHORU LPLWDWRDUH DMXQJ V FRQFXUH]H SH SLH H WHU H (în UL vQ FXUV GH GH]YROWDUH.&RPHU XOH[WHULRUúLWHKQRORJLD factorilor sunt mai mari decât costurile exportului.

DUD Exporturi $OWH ri dezvoltate inovatoare ULvQFXUV de dezvoltare t0 Importuri Stadiul 2 Stadiul 1 Stadiul 3 Figura 3. DYkQG FD HIHFW GLPLQXDUHD SUH XOXL GH SLD SURGXVXOXL +RW UkWRU GHYLQH DFXP QLYHOXO FRVWXULORU XQLWDUH vQ VSHFLDO DO F DO elor cu salariul.1&LFOXOSURGXVXOXLvQFRPHU XOL nWHUQD Pe parcursul celui de-DO GRLOHD VWDGLX DúD GXS YROXPXOH[SRUWXOXL LRQDO FXP HVWH LOXVWUDW vQ ILJXUD ULLLQRYDWRDUHVFDGHSHP VXU FHSURGXF LDVHGHSODVHD] vQ VWU LQ WDWH (VWH FKLDU SRVLELO FD acesWXLEXQFDUHDFXPvQFRUSRUHD] DUD LQL LDWRDUH V GHYLQ LPSRUWDWRU QHW DO XQYROXPUHODWLYULGLFDWGHFDSLWDOIL]LF 6WDGLXOILQDODOFLFOXOXLSURGXVXOXLDSDUHDWXQFLFkQGSURFHVXOGHSURGXF LH HVWH FRPSOHW VWDQGDUGL]DW ID]D GH PDWXULWDWH.

 &UHúWH LPSRUWDQ D PXQFLL QH speciaOL]DWH vQ SURFHVXO GH SURGXF LH LDU FRQFXUHQ D GHYHQLW KRW UkWRU V GHYLQ DUJXPHQWXO FRVWXULORU )LUPHOH GLQ DPSODVD IDEULFL vQ DFHUE IDFH FD DUD LQRYDWRDUH vúL SRW UL vQ FXUV GH GH]YROWDUH FX VDODULL MRDVH 'DF WHKQROR GLVSRQLELO SURGXF LD VH SRDWH FRQFHQWUD vQ LQYHVWL LL GLQ SDUWHD ILUPHORU GLQ UL GH]YROWDWH ÌQ DFHVW VWDGLX GH]YROWDUH SRW GHYHQL H[SRUWDWRU QHW DO SURGXVXOXL PHQ LRQDW ÌQ DUH ORF R VXEVWLWXLUH D H[SRUWXULORU SULQ LPSRUWXUL SURYHQLQG GLQ GH]YROWDUH ÌQWUH WLPS HVWH SRVLELO V -úL ILI gia este UL vQ FXUV GH GH]YROWDUH úL I U FXW DSDUL LD SH SLD ULOH vQ FXUV GH ULOH GH]YROWD te UL vQ FXUV GH XQ DOW SURGXV QRX úL V VH GHFODQúH]H XQ DOW FLFOX DO SURGXVXOXL 'H DVHPHQHD HVWH SRVLELO FD QRXO pURGXV V DSDU vQDLQWHD PDQLIHVW ULL YUHXQXLD GLQ XOWLPHOH VWDGLL ÌQ DFHVW VHQV VH .

ÌQFRQFOX]LHvQFXUVXOFLFOXOXLHYLGHQ LDWSURGXVXOHVWHODvQFHSXWLQWHQVLY în cDSLWDOXPDQDSRLvQFDSLWDOIL]LFúLvQILQDOvQPXQF QHVSHFLDOL]DW $YDQWDMXO FRPSDUDWLY VH GHSODVHD] GH OD DUD GH]YROWDW LQRYDWRDUH OD DOWH UL GH]YROWDWH úL UL vQ FXUV GH GH]YROWDUH ÌQ VWDGLXO ILQDO FRPHU XO LQWHUQD LRQDO FX DFHVW DSRL OD SURGXV VH GHVI úRDU SRWULYLW FHULQ HORU PRGHOXOXL +HFNVFKHU 2KOLQ &XQRDúWHUHD ILUPHLSHQWUXIRUPXODUHDVWUDWHJLHLGHLnWHUQD LRQDOL]DUH ID]HLFLFOXOXLHVWHXWLO (YROX LLOH GLQ XOWLPLL DQL DOH HFRQRPLHL SH SODQ LQWHUQD LRQDO PDL DOHV diminuarea diferHQ HORU GLQWUH ULOH GH]YROWDWH vQ SULYLQ D FRVWXOXL IDFWRULORU GH SURGXF LH DX GHWHUPLQDW vQJXVWDUHD GRPHQLXOXL GH PDQLIHVWDUH D FHOXL GH -al doilea VWDGLX DO SURGXVXOXL VDX FKLDU HYLWDUHD OXL 3H GH DOW SDUWH SURJUHVHOH HQRUPH vQ GRPHQLXOFRPXQLFD LLORUSHSODQPRQGLDOúLFUHúWHUHDGHQVLW LLUH HOHORUJOREDOHDOH vQWUHSULQGHULORU PXOWLQD LRQDOH DX UHGXV QHYRLD XQXL FRQWDFW QHPLMORFLW vQWUH ingiQHUL PDQDJHUL úL FRPHUFLDQ L &DSDFLWDWHD vQWUHSULQGHULORU PXOWLQD LRQDOH GH D cerFHWD SLD D PRQGLDO SULYLQG FRQGL LLOH GH FHUHUH úL GH FRVWXUL SHUPLWH DFHVWRU întreSULQGHUL V ORFDOL]H]H FKLDU GH OD vQFHSXW SURGXF LD QRLORU EXQXUL vQ ULOH FX FHOH PDL DWUDFWLYH SUH XUL DOH IDFWRULORU RULHQWkQG GHFL FRPHU XO LQWHUQD LRQDO GH OD EXQvQFHSXWGXS FHUL n HOHPodelului Heckscher-Ohlin. %XQXULOH SRW IL FODVLILFDWH vQ GRX JUXSH WUDGL LRQDOH úL QRL 7HKQRORJLD SHQWUXSURGXFHUHDEXQXULORUWUDGL LRQDOHHVWHXQLYHUVDOGLVSRQLELO 3UHVXSXQkQGF salariile sunt mai ridicate în Nord (wN > wS . Utilizarea unui model de echilibru general privind schimburile Nord-Sud28 SHUPLWH LGHQWLILFDUHD FODU D HOHPHQWHORU GHWHUPLQDQWH SHQWUX FLFOXO SURGXVXOXL DQXPH LQRYD LD WHKQRORJLF úL WUDQVIHUXO GH WHKQRORJLH VSUH ULOH vQ FXUV GH dezvoltare.7HRULLúLPRGHOHSULYLQGUHOD LLOHHFRQRPLFHLQWHUQD LRQDOH DSUHFLD] F IRU D GH PXQF GH PLF U VSkQGLUH GDU VFXPS HVWH SURPRWR LQRYD LHL area 26 . 0RGHOXO FRQVLGHU XQ VLQJXU IDFWRU GH SURGXF LH PXQFD úL SUHVXSXQH identice costurile pentru toate cele “n” bunuri în fiecare regiune. 0RGHOXO FLFOXOXL SURGXVXOXL SH SODQ LQWHUQD LRQDO U PkQH WRWXúL UHOHYDQW SHQWUX SURFHVXO RULHQW ULL ILUPHORU PLFL úL PLMORFLL GH OD H[SRUW OD LQYHVWL LD SHVWH hotare27úLSHQWUXH[SOLFDUHDFRPHU XOXL1RUG-Sud.

iar nHVWHQXP UXO total de bunuri (n = nN + nS. are forma : U =    n ∑ q i = 1 α i    1 α 3. Astfel. conform modelului lui Vernon. Noile bunuri sunt produse doar în Nord.3 unde . qi este cantitatea conVXPDW GLQEXQXOi. UH]XOW F EXQXULOH WUDGL LRQDOH VXQW produse doar în Sud. iar nS HVWH QXP UXO EXQXULORU SURGXVH vQ 6XG HFKLYDOHQW FX DO FHORUWUDGL LRQDOH )XQF LD GH XWLOLWDWH LGHQWLF SHQWUX WR L FRQVXPDWRULL úL SHQWUX WRDWH bunurile. nN HVWH QXP UXO EXQXULORU SURGXVH vQ 1RUG HFKLYDOHQW FX QXP rul celor noi.

E. 3RWULYLW DFHVWHL IXQF LL GH XWLOLWDWH ILLQG GDW QLYHOXO YHQLWXOXL EXQ VWDUHD YD VSRUL FD XUPDUH D XQHL FUHúWHUL D FDQWLW QXP UXOXL GH EXQXUL FRQVXPDWH &RQVLGHUkQG FRQGL LL GH FRQFXUHQ 26 Porter. pag.. (1993).108 Vernon (1979) 28 Krugman (1979 b) 27 LL úL VDX D SHUIHFW úL . M.

atunci SUH XO RULF UXL EXQ SURGXV vQ 1RUG VDX vQ 6XG HVWH HJDO FX UDWD VDODULXOXL GLQ DFHD regiune (pN = wN.&RPHU XOH[WHULRUúLWHKQRORJLD QRUPDOL]kQGDVWIHOFDRXQLWDWHGHPXQF V SURGXF RXQLWDWHGLQWU -un bun.4 UHSUH]LQW FRQVXPXO XQXL EXQ SURGXV vQ 1RUG respectiv în 6XG &HUHUHD GH PXQF  . Deci produsele din Nord vor avHDXQSUH XQLFLDUFHOH GLQ 6XG DOW SUH XQLF 3RWULYLW IXQF LHL GH XWLOLWDWH EXQXULOH FX DFHODúL SUH YRU IL FRQVXPDWH vQ DFHHDúL FDQWLWDWH OXFUX FDUH SHUPLWH FD PRGHOXO V ILH XWLOL]DW considerând resSHFWLYXQEXQUHSUH]HQWDWLYSHQWUX1RUGúLXQXOSentru Sud. &HUHUHD SHQWUX EXQXULQRLUDSRUWDW ODFHDSHQWUXEXQXULWUDGL LRQDOHYDIL deWHUPLQDW q q     = N S SULQSUH XULUHODWLYHUHVSHFWLYSULQUDWHOHUHODWLYHDOHVDODULLORU p p S unde qN 1  −   1 − α     N    = úL qS     w w 1  −   1 − α     N S    3. pS = wS).

6 'LQUHOD LD . GLQ ILHFDUH UHJLXQH YD IL GHWHUPLQDW GH QXP UXO GH l EXQXULSURGXVHúLGHFDQWLWDWHDRE LQXW GLQILHFDUHEXQ l l = N S n n N S q q     = N S n n N S         w w     N S 1  −   1 − α    3.5 $FHDVW UHOD LHVHPDLSRDWHVFULH w w = N S     n n N S     1 −     l l N S     − (1 − ) 3.

ÌQ DFHVW PRGHO LQRYD LD WHKQRORJLF VH PDQLIHVW SULQ FUHúWHUHD QXP UXOXL GH SURGXVH QX vQ FUHúWHUHD SURGXFWLYLW LL vQ RE LQHUHD FHORU H[LVWHQWH.UH]XOW F UDSRUWXOGLQWUHVDODULXOGLQ1RUGúLFHOGLQ6XG GHSLQGH GHQXP UXO QRLORU SURGXVHGHWHUPLQDWGH LQRYD LDWHKQRORJLF úL QXP UXO SURGXVHORUWUDGL LRQDOHRE LQXWHvQ6XGFDUH]XOWDWDOWUDQVIHUXOXLGHWHKQ ologie.

proces prin care bunurile noi trec în categoria celor WUDGL LRQDOH GHFL IDEULFDWH vQ 6XG QX PRGLILF QXP UXO WRWDO GH EXQXUL 6 FRQVLGHU P F LQRYD LD  . LDU transferul de tehnologie.

7 Q LDUWUDQVIHUXOGHWHKQRORJLH . HVWH R IUDF LH FRQVWDQW GLQ QXP UXO WRWDO GH EXQXUL produse la un moment dat Q 3.

UHSUH]LQW GXUDWDPHGLHQHFHVDU SHQWUXD apareLPLWD LDDGLF QS 3.8 QN deci : QN 3.9 - Q QN ÌQ FRQGL LL GH HFKLOLEUX vQ PRGHO SRQGHUHD QRLORU SURGXVH vQ WRWDO YD IL VWDELO n n N = + .

sunt produse acum în Sudul cu salarii mici. 0 ULUHD WUDQVIHUXOXL GH WHKQRORJLH QX DIHFWHD] QXP UXO WRWDO GH EXQXUL GDU UHGXFH UDSRUWXO QRLORU EXQXUL ID GH FHOH WUDGL LRQDOH FRUHVSXQ] WRU VFDGH salariXOUHODWLYvQ1RUGúLVHGHWHULRUHD] UDSRUWXOGHVFKLPEDODFHVWHL]RQH (IHFWXO PRGLILF ULL FRQFRPLWHQWH D UDWHL LQRYD LHL úL D FHOHL GH WUDQVIHU GH WHKQRORJLHVHHYLGHQ LD] SULQPRGLILFDUHDUDSRUWXOXLGLQWUHQXP UXOSURGXVHORUQRL úL DO FHORU WUDGL LRQDOH QN /nS.7HRULLúLPRGHOHSULYLQGUHOD LLOHHFRQRPLFHLQWHUQD LRQDOH 3. Are loc o ecoQRPLVLUHGHUHVXUVHvQSURGXFHUHDXQRUEXQXUL$WkWLQRYD LDFkWúLWUDQVIHUXOGH WHKQRORJLH DX GUHSW HIHFW FUHúWHUHD HILFLHQ HL HFRQRPLFH OD QLYHO JOREDO F FL VSRUHúWHSURGXF LDPRQGLDO RE LQXW FXXQYROXPGDWGHUHVXUVH 'DF  FUHúWH FRQVXPDWRULL GLQ 1RUG EHQHILFLD] GH R PDL PDUH YDULHWDWH GHEXQXULFUHúWHVDODULXOUHODWLYvQDFHDVW ]RQ GHFLVHvPEXQ W HúWHúLUDSRUWXOGH VFKLPE FRUHVSXQ] WRU ùL FRQVXPDWRULL GLQ 6XG YRU DYHD GH FkúWLJDW GH SH XUPD VSRULULL QXP UXOXL GH EXQXUL GDU VDODULXO UHODWLY úL UHVSHFWLY UDSRUWXO GH VFKLPE DO acestei zone se vor deteriora.11 1RUGXO H[SRUW SURGXVH QRL vQ VFKLPEXO FHORU WUDGL LRQDOH RE LQXWH FX WHKQRORJLLVWDQGDUGL]DWHvQ ULOHFXVDODULLVF ]XWH6WUXFWXUDDFHVWXLFRPHU HVWHvQ SHUPDQHQW VFKLPEDUH QRLOH SURGXVH WUHFkQG SH P VXUD GLIX] ULL WHKQRORJLHL vQ JUXSDFHORUWUDGL LRQDOH &UHúWHUHDUDWHLLQRYD LHLGXFHODRFUHúWHUHDQXP UXOXLWRWDOGHSURGXVHvQ WLPSFHFUHúWHUHDUDWHLWUDQVIHUXOXLGHWHKQRORJLHDUDW F EXQXULSURGXVHDQWHULRUvQ Nordul cu salarii mari.10 GHFLUDSRUWXOGLQWUHQXP UXOSURGXVHORUGLQ1RUGúLDO n n N celor din Sud va fi : = S 3.

W LUHD LDU VF GHUHD OXL DUH FD HIHFW vPEXQ W LUHD 3URGXVH úL LQGXVWULL QRL DSDU SHUPDQHQ t în Nord. 'H DOWIHO HYROX LLOH GLQ DQLL ¶ úL ¶ DX DU WDW F QRLOH SURGXVH úL QRLOH industrii n-DXJHQHUDWVXILFLHQWHORFXULGHPXQF 29 Dollar (1986) SHQWUXDFRPSHQVDSLHUGHUHDFHORU . GDWRULW FRPSHWL LHL VDODULLORU UHGXVH GLQ DFHDVW ]RQ 3ULQ SULVPD HILFLHQ HL globale. &UHúWHUHD DFHVWXL UDSRUW GXFH OD vPEXQ raSRUWXOXL GH VFKLPE DO 1RUGXOXL raportului de schimb al Sudului.QWURGXFkQG vQ DFHVW PRGHO FRQGL LD FD UDWD WUDQVIHUXOXL GH WHKQRORJLH V GHSLQG GH GLIHUHQ D vQWUH FRVWXULOH GH SURGXF LH GLQ FHOH GRX UHJLXQL consideUkQG FDSLWDOXO PRELO SH SODQ LQWHUQD LRQDO VH GHPRQVWUHD] úL F VSRULUHD SRSXOD LHLvQ6XGDUHFDHIHFWSHWHUPHQOXQJVF GHUHDFHUHULLSHQWUXPXQF v úLDFFHO 29 n Nord erarea transferului de tehnologie. proceVXO PHQ LRQDW HVWH IDYRUDELO 'DU SHQWUX FD vQ 1RUG V QX VFDG VDODULLOH V QX FUHDVF úRPDMXO úL V VH PHQ LQ QLYHOXO EXQ VW ULL HVWH QH cesar ca UDWD GH FUHúWHUH D QXP UXOXL SURGXVHORU QRL V QX ILH LQIHULRDU FHOHL DIHUHQWH SURGXVHORU WUDGL LRQDOH ÌQ FRQVHFLQ FHOH GRX UHJLXQL DX LQWHUHVH RSXVH vQ SULYLQ DWUDQVI erului de tehnologie. Dar monopolul este continuu erodat de WUDQVIHUXO GH WHKQRORJLH D F UHL FRQVHFLQ HVWH GHSODVDUHD XQRr industrii în Sud. prin efectul progresului WHKQLF 0RQRSROXO DFHVWHL ]RQH vQ RE LQHUHD GH SURGXVH QRL HVWH UHIOHFWDW GH salariile relativ mai mari decât în Sud. .

&RPHU XOH[WHULRUúLWHKQRORJLD 63 GDWRUDWHGHSODV ULLXQRULQGXVWULLFDVLGHUXUJLDWH[WLOHOHFRQIHF LLOHvQF O PLQWHúL chiar de autoturisme din Nord în Sud. ULOHERJDWHDUWUHEXLRULHQWDWH VSUHVWLPXODUHDIDFWRULORUSXUW WRULDLLQRYD LHLúLJHQHUDWRULGHQRLLGHL 3. 3RWULYLW DFHVWXL PRGHO vQFHUF ULOH GH D PHQ LQH LQGXVWULL WUDGL LRQDOH vQ 1RUG SULQ UHGXFHUL GH VDODULL QX SRW DYHD VXFFHV F FL HURGDUHD SULPHL OD VDODULLOH GLQ1RUGID GH6XGFRQGXFHvQILQDOODVWU PXWDUHDDFWLYLW 5 VSXQVXO LLGHLQRYDUHvQ6XG ULORU ERJDWH OD FRQFXUHQ D FHORU FX VDODULL MRDVH HVWH FHO PDL DGHVHD FRQFUHWL]DW vQ UHVWULF LL FRPHUFLDOH úL SROLWLFL LQGXVWULDOH PDQLIHVWDWH PDL DOHV SULQ VXEYHQ LL DFRUGDWH VHFWRDUHORU DIHFWDWH GH FRQFXUHQ $FHVWH P VXUL QX vQFHDUF V DMXVWH]H UHVXUVHOH XWLOL]DWH vQ UHVSHFWLYHOH LQGXVWULL FL FDXW V PHQ LQ QLYHOXO GH DFWLYLWDWH H[LVWHQW 0RGHOHOH DQDOL]DWH QX RIHU VXSRUW LGHLL F SULQ LQWHUYHQ LD VWDWXOXL ILUPHOH GLQ LQGXVWULL DMXQVH OD PDWXULWDWH WHKQRORJLF vQ ULOH ERJDWHPDLSRWUHFkúWLJDFRPSHWLWLYLWDWHDSHSODQLQWHUQD LRQDO &DQDOL]DUHD UHVXUVHORU VSUH DQXPLWH LQGXVWULL IDYRUL]DWH SRDWH IL ULVFDQW DWXQFLFkQGLQRYD LDHVWHVXUVDGHED] DDYDQWDMXOXLFRP ÌQDFHVWHFRQGL LLSROLWLFLOHHFRQRPLFHGLQ parativ30.3 &XUEHOHvQY 7HRULDFXUEHORUvQY ULL tehnologia (de proces) dintr-R GRPHQLXOUHVSHFWLY 31 vQFRPHU XOLQWHUQD LRQDOSRUQHúWHGHODLGHHDF DU HVWH GHWHUPLQDW GH SURGXF LD HL FXPXODW vQ DUDFXFHOPDL PDUHYROXPDOSURGXF LHLFXPXODWHUHDOL]HD] FD XUPDUH D HIHFWHORU GH vQY dezYROW ULLúLFRPHU XOLQWHUQD LRQDO DUH H[SHULHQ HL.

QL LDO V D REVHUYDW vQ SURGXF LD GH DYLRDQH F OD R GXEODUH D YROXPXOXL - DFHVWHLDFDXUPDUHDHIHFWXOXLvQY ULL /HDUQLQJE\'RLQJ. FHOH PDL VF ]XWH FRVWXUL DGLF  R WHKQRORJLH SHUIRUPDQW úL GLVSXQH GH úDQVH PDL PDUL GHH[SRUW GHFkW R DU FX R SURGXF LH FXPXODW PDL PLF $FHVW HIHFW HVWH FX DWkW PDL DFFHQWXDW FX FkWHVWHPDLPDUHSLD DLQWHUQ VDXFHDH[WHUQ vQSHULRDGDGHF alajuOXLLPLW ULL .

VFDGFRVWXULOHXQLWDUH FX&HUFHW ULOHDXDWHVWDWH[LVWHQ DDFHVWXLHIHFWGHVF GHUHDFRVWXULORUOD LQGXVWULLOHFXXQHOHGLIHUHQ HvQWUHLQGXVWULLvQSULYLQ DIRUPHLFXUEHLGHvQY toate DUH Posibile forme ale acestor curbe sunt ilustrate în figura 3. unde. pe ordoQDW VH UHSUH]LQW HILFLHQ D H[SULPDW FD ORJDULWP DO FRVWXOXL XQLWDU VDX DO cheltuieOLL GH PXQF SH XQLWDWHD IL]LF GH SURGXV ORJ <.2.

 LDU SH DEVFLV VH UHSUH]LQW H[SHULHQ D H[SULPDW FD ORJDULWP DO YROXPXOXL FXPXODW DO SURGXF LHL ORJ [.

 S-DFRQVWDWDWF UHJXODFXUEHLvQY ULLVHDSOLF QXGRDUODGRPHQLXOVWULFW DOSURGXF LHLFLúLODGHVIDFHUHFHUFHWDUHGH]YROWDUH 32 etc. 7UHEXLH UHPDUFDWIDSWXOF QRXO YHQLW LPLWDWRUXO.

 vQSURGXF LH úLFRPHU XO LQWHUQD LRQDO EHQHILFLD] GH R VHULH GH DYDQWDMH SRDWH SURILWD GH R WHKQLF PDL moGHUQ SRDWHIRORVLH[SHULHQ DSUHFXUVRUXOXLúLSRDWHGHPDUDSURGXF LDFXFRVWXUL unitare mai mici decât acesta. 30 Audretsch (1995) Posner (1961). Arrow (1962) 32 Henderson (1974) 31 .

7HRULLúLPRGHOHSULYLQGUHOD LLOHHFRQRPLFHLQWHUQD LRQDOH Log Y /RJ Figura 33RVLELOHIRUPHDOHFXUEHLvQY [ ULL Fenomenul se poate ilustra (figura 3. în care inovatorul este o vQWUHSULQGHUH HXURSHDQ LDU LPLWDWRULL VXQW OD vQFHSXW R întreprinGHUHMDSRQH] úLDSRLXQDFRUHHDQ 2 vQWUHSULQGHUH HXURSHDQ .3) cu un ipotetic exemplu.E.

7RW DVWIHO R ILUP FRUHHDQ FDUH LQWU PDL WkU]LX SH SLD FRVW GH SRUQLUH PDL VF ]XW GHFkW FHDMDSRQH] FX RFXUE DvQY úL SURILW GH XQ ULL PDL vQFOLQDW ajunge într-XQ WLPS úL PDL VFXUW UHVSHFWLY FX R SURGXF LH FXPXODW QLYHOXOGHFRVWXQLWDUUHDOL]DWGHILUPDMDSRQH] UHVSHFWLYHXURSHDQ  PDL PLF OD . Concurentul japonez ULL PDL vQFOLQDW 'H DVHPHQHD SURILWkQG GH IDSWXO F ILUPD HXURSHDQ D WHVWDW GHMD SRWHQ LDOXO SLH HL VH FRQFHQWUHD] DVXSUD XQHL VWUDWHJLLJOREDOHGHH[SRUWFHHDFHvLSHUPLWHV -úLP UHDVF FRQVLGHUDELOSURGXF LD úLDMXQJHUDSLGODYROXPXO.J . D IDEULFDW XQ SURGXV QRX úL SULQ SURGXF LD FXPXODW GH . ÌQFHSkQGFXUEDGHvQY HFRQRPLVHúWH DUHODXQQLYHOPDLVF ]XWGHFRVWvQWUHSULQGHUHDUHVSHFWLY [SURGXF LHFXPXODW &RQFXUHQWXO MDSRQH] LQWUkQG PDL WkU]LX SH SLD DFKL]L LRQHD] FHD PDL QRX WHKQRORJLH úL vúL RSWLPL]HD] SURGXF LD OD XQ QLYHO VXSHULRU vQWUHSULQGHULL euURSHQH FDUH XWLOL]HD] WHKQRORJLD GH FDUH GLVSXQHD LQL LD EHQHILFLD] GH R FXUE D vQY l.E D DMXQV OD R H[SHULHQ FDUH vL SHUPLWH VF GHUHD FRVWXULORU XQL SkQ ODQLYHOXO3E'XS XQDQXPLWLQWHUYDOLQWU SHSLD tare RvQWUHSULQGHUHMDSRQH] FDUHSRDWHSRUQHúWHGHODRVLWXD LHLQL LDO DFRVWXULORUPDLIDYRUDELO V ]LFHP.JDOSURGXF LHLFXPXODWHUHDOL]kQGDFHODúLQLYHOGHFRVW FDúLILUPDHXURSHDQ 3J =PE).

1983. 33 34 Perlitz. XE ULLODLQL LDWRUúLODQRLLYHQL L În literatura de specialitate s-DX I 33 FXW HVWLP UL FRQVLVWHQWH cu privire la GXUDWD GH WLPS QHFHVDU DMXQJHULL GLQ XUP D LQRYDWRULORU GH F WUH LPLWDWRUL ILLQG GDWHFDSDFLW LOHGHSURGXF LHULWPXOGHFUHúWHUHDSLH HLQLYHOXOLQL LDODOFRVWXULORU úLYLWH]DSURFHVXOXLGHvQY 2 SUREOHP DUH DFWXDO VH UHIHU OD DVSHFWH FRPHUFLDOH vQ OHJ WXU FX drepturile de proprietate intelectuDO În acordurile negociate la Runda UrugXD\ GLQ FDGUXO *$77 R LPSRUWDQ FHQWUDO V-DFRQIHULWLQYHVWL LLORULQWHUQD LRQDOHFRPHU XOXLFXVHUYLFLLúLGUHSWXULORU GHSURSULHWDWHLQWHOHFWXDO vQOHJ WXU FXFRPHU XOLQWHUQD LRQDO 3UREOHPD GUHSWXULORU GH SURSULHWDWH LQWHOHFWXDO D IRVW LQFOXV O GH ]L D UXQGHL OD LQVLVWHQ D a ordinea ULORU ERJDWH 6ROLFLWDUHD ORU SRUQHD GH OD WHPHUHD F SURGXVH úL SURFHVH QRL GH]YROWDWH vQ DFHVWH UL VXQW vQ WRW PDL PDUH P VXU copiDWHGHDOWH ULPDLDOHVvQFXUVGHGH]YROWDUHFDUHQXDSOLF DFHOHDúLVWDndarde priYLQG SURWHF LD GUHSWXULORU GH SURSULHWDWH LQWHOHFWXDO FD úL ULOH ERJDWH ÌQ ORFXO SURGXF LHL LQRYDWRUXOXL SHVWH KRWDUH V-D U VSkQGLW WRW PDL PXOW LPLWDUHD FD principal vehicul al transferului de tehnologie din Nord în Sud34. ORJ 1 XJ XC Figura 3&XUEHOHvQY .&RPHU XOH[WHULRUúLWHKQRORJLD Log K KE KJ IE IJ KE IC PJ PC PE . 26 GrossmDQúL+HOSPDQ . M. p..

Prin aceasta. iar avantajele –vQFUHúWHUHDYLitoare a gamei de SURGXVHúLSURFHVH ([WLQGHUHDSURWHF LHLUHVSHFWLYHSHSODQLQWHUQD LRQDOLPSOLF GHDVHPHQHD FRVWXUL úL EHQHILFLL ÌQ DEVHQ D SURWHF LHL DU DSDUH R RIHUW FRPSHWLWLY GLQ SDUWHD SURGXF WRULORUGLQ6XG'LIX]DUHDI U FRVWXULDQRLORUWHKQRORJLLVSUH GH GH]YROWDUH SRDWH GHVFXUDMD LQYHVWL LLOH vQ FHUFHWDUH GLQ FRQVHFLQ UHGXFH QXP UXO G ULOHvQFXUV ULOH GH]YROWDWH úL vQ e produse noi. din punct de vedere geografic. SHQWUX ILUPHOH GLQ 1RUG úL V UHGXF UDWD GH GLIX]DUH D (VWHHYLGHQWvQV F DFHVW SXQFWGHYHGHUHQXDUHIXQGDPHQWDUHúWLLQ LILF 3RWULYLW úWLLQ HL HFRQRPLHL FXQRDúWHUHD DUH SULQ H[FHOHQ public (colectiv) –RGDW FDUDFWHULVWLFLOH XQXL EXQ FHDIRVWSURGXVSRDWHILXWLOL]DWGHRULFHLQGLYLGVDXILUP OD XQ FRVW DGL LRQDO IRDUWH VF ]XW 1XPDL SULQWU R ODUJ GLVHPLQDUH D LGHLORU QRL - SRDWHILPD[LPL]DW HILFLHQ D 3HGHDOW SDUWHFXFkWHVWHPDLPDUHGLIX]DUHDLGHLORUQRLFXDWkWHVWHPDL OLPLWDW EHQHILFLXO LQYHQWDWRULORU UHVSHFWLY HVWH PDL PLF UHQWDELOLWDWHD LQYHVWL LLORU în FHUFHWDUH úL GH]YROWDUH SURFHV SULQ FDUH VH JHQHUHD] QRLOH LGHL FH vPEUDF forPD QRLORU SURFHVH VDX SURGXVH 3URWHMDUHD GUHSWXULORU GH SURSULHWDWH LQWHOHFWXDO  XUP UHúWH V RIHUH VWLPXOL SHQWUX LQRYDUH $S UkQG VXE IRUPD EUHYHWHORU drepturilor de autoU úL D P UFLORU vQUHJLVWUDWH SURWHF LD PHQ LRQDW DUH GUHSW FRQVHFLQ UiGLFDUHD UDWHL LQRYD LHL UHVSHFWLY FUHúWHUHD YLLWRDUH D QXP UXOXL GH SURGXVH úL SURFeVH $SDUH XQ FRVW VXE IRUPD DFRUG ULL PRQRSROXOXL ILUPHL inovatoare. consumul nu vD DWLQJH QLYHOXO RSWLP DGLF VH YD YLQGH R FDQWLWDWH PDL PLF OD XQ SUH PDL ULGLFDW FRPSDUDWLY FX VLWXD LD vQ FDUH WHKQRORJLD DUILIRVWODUJGLVSRQLELO SHRSLD GHFRPSHWL LH$úDGDUvQWHUPHQLGHFRVWXULúL DYDQWDMH VRFLDOH FRVWXULOH SURWHF LHL GUHSWXULORU GH SURSULHWDWH LQWHOHFWXDO V -ar concretiza în limitarea consumului. R DULH LQIHULRDU Dnsamblului mondial.7HRULLúLPRGHOHSULYLQGUHOD LLOHHFRQRPLFHLQWHUQD LRQDOH ULOH ERJDWH úL DXDUJXPHQWDW SR]L LD VXV LQkQG F HVWH FKLDU vQ LQWHUHVXO - ULORU vQ FXUV GH GH]YROWDUH V DVLJXUH R PDL PDUH SURWHF LH D GUHSWXULORU GH propriHWDWH LQWHOHFWXDO tehnologiei. ÌQ ULOH ERJDWH SURWHF LD EUHYHWHORU DUH GUHSW FRQVHFLQ XQ WUDQVIHU GH veQLWGHODFRQVXPDWRULODILUPDFDUHDLQWURGXVLQYHQ LD'DF SURWHF LDUHVSHFWLY s-DU H[WLQGH OD WRDWH ULOH DU DYHD ORF XQ WUDQVIHU GH EXQ VWDUH GH OD V UDFL OD 35 Deardorff (1990) . disponibile pentru consumatorii din 6XG 3H GH DOW SDUWH SURWHF LD GUHSWXULORU GH SURSULHWDWH LQWHOHFWXDO vQ FXUV GH GH]YROWDUH DU GXFH OD FUHúWHUHD SXWHULL GH SLD SLH HOH GLQ 6XG &RQVXPDWRULL GLQDFHVWH GLQ XUP ULOH vQ D ILUPHORU GLQ 1RUG SH UL DU FRQVXPD PDL SX LQ GHFkW vQ DEVHQ D SURWHF LHL QRLORU SURGXVH 'LPLQXDUHD UHQWHL FRQVXPDWRULORU GLQ 6XG DU GHS úL FD YDORDUH FUHúWHUHD SURILWXOXL ILUPHORU GLQ 1RUG FHHD FH DU HFKLYDOD FX R sc GHUHDHILFLHQ HLSHSODQPRQGLDO Se aprecLD] vQGUHSW 35 F GLQ SHUVSHFWLY JOREDO QX H[LVW QLFL XQ PRWLY FDUH V HDVF D VH FRQVLGHUD GUHSW RSWLP SURWHF LD XQLYHUVDO D SURSULHW LL inteOHFWXDOH FRVWXULOH H[WLQGHULL DFHVWHLD OD QLYHO PRQGLDO GHS úLQG DYDQWDMHOH HL Beneficiile marginale afeUHQWH XQHL VXSOLPHQW UL D SURWHF LHL SURSULHW LL LQWHOHFWXDOH GHVFUHVF SH P VXU FH QXP UXO ULORU DFRSHULWH FUHúWH 6H DSOLF vQ SUDFWLF LQYHQ LLOHFHOHPDLSURILWDELOH&XFkWHVWHPDLPDUHSLD DSURWHMDW FXDWkW HVWH PDL PDUH QXP UXO GH LQYHQ LL DSOLFDWH úL PDL PLF QXP UXO FHORU U PDVH QH DSOLFDWH ILLQG PDL SX LQ SURILWDELOH ÌQ DFHHDúL P VXU VH DPSOLILF SLHUGHUHD GH UHQW D FRnVXPDWRULORU 3DUH FRUHFW LSRWH]D F RSWLPXO SURWHF LHL SURSULHW LL intelectuale este.

3V. $FRUGXOSULYLQGDVSHFWHFRPHUFLDOHvQOHJ WXU F * LQWHOHFWXDO 75. încât le-DUSHUPLWHDFRUGDUHDGHFRPSHQVD LL6XGXOXL3HQWUXFHOHODOWHLQRYD LL EXQ VWDUHD OD QLYHO PRQGLDO DU IL PDL ULGLFDW vQ FRQGL LLOH FRPSOHWHL GLIX] UL D tehnologiei36. ÌQSULYLQ DLQRYD LLORUGHSURFHVUD LRQDPHQWXOHVWHDVHP Q WRU6 -ar putea vQUHJLVWUD XQ VSRU GH EXQ VWDUH SH DQVDPEOXO PRQGLDO vQ FRQGL LLOH H[WLQGHULL SURWHF LHLLQWHOHFWXDOHODWRDWH ULOHQXPDLvQFD]XOLQYHQ LLORUFDUHDWUDJRULGLFDUH H[WUHP GH DFFHQWXDW D SURGXFWLYLW LL úL SURILWXULOH ILUPHORU GLQ 1RUG DU IL DWkW GH mari.&RPHU XOH[WHULRUúLWHKQRORJLD ERJD L $U IL HFKLWDELO FD ULOH FHOH PDL V UDFH V ILH VFXWLWH GH D SDUWLFLSD OD DFHVW proces. 'DF FHOH GRX ]RQH DU DYHD QHYRL WHKQRORJLFH GLIHULWH SUREDELO F SURWHF LD SURSULHW FH DX DILQLW LL LQWHOHFWXDOH vQ 6XG DU vQFXUDMD LQRYD LL le unor firme din Nord L SHQWUX 6XG 'DF vQV SUHIHULQ HOH SHQWUX WHKQRORJLH DU IL VLPLODUH HVWH HYLGHQW F 6XGXO QX DU DYHD VWLPXOHQW SHQWUX DVLJXUDUHD SURWHF LHL SURSULHW LL intelectuale37.

3V DELD GXS  DQL GH OD FUHDUHD 2UJDQL]D LHL 0RQGLDOH D &RPHU XOXL 6H SDUH F DFHDVW DSOLFDUH YD IL vQ detrimenWXO EXQ VW ULL GLQ FHOH PDL V UDFH UL LDU GLQ SHUVSHFWLY JOREDO YD IL chiar nociv economic. SULQ FDUH VH FHUH anuPLWHQRUPHGHSURWHF LHDSURSULHW u drepturile de proprietate ULORU vQ FXUV GH GH]YROWDUH V DGRSWH LLLQWHOHFWXDOHYDLQWUDvQYLJRDUHGLIHUHQ LDW vQ WLPS vQ IXQF LH GH QLYHOXO GH GH]YROWDUH HFRQRPLF D GLYHUVHORU JUXSH GH UL &HOH PDL V UDFH YRU DSOLFD SUHYHGHULOH DFRUGXOXL 75. S-D DUJXPHQWDW F DFRUGXO 75.3V YD VWLPXOD LQYHVWL LLOH VWU LQH HIHFWXDWH vQ ULOHvQFXUVGHGH]YROWDUH'DUFHUFHW ULOHHPSLULFHQXHYLGHQ LD] ROHJ WXU GH FDX]DOLWDWH vQWUH SURWHMDUHD SURSULHW LL LQWHOHFWXDOH úL IOX[XULOH GH LQYHVWL LL VWU LQH 'LPSRWULY HOH VXJHUHD] F VFKLPEXULOH LQWUD ILUP WLQG V ILH PDL ULGLFDWH vQ - ULOH FX SURWHF LH VF ]XW D SURSULHW 38 LL LQWHOHFWXDOH SUHIHU FRPHU XOXL LQYHVWL LLOH GLUHFWH vQ intelectuDOH XUP ULQG V  )LUPHOH PXOWLQD LRQDOH UL FX R SURWHF LH VF ]XW D SURSULHW QLYHO PDLULGLFDWDOSURWHF LHLSURSULHW LLLQWHOHFWXDOH vQ ULOHvQ FXUVGH GH]YROWDUH ar dimiQXDVWLPXOHQWHOHvQWUHSULQGHULORUPXOWLQD LRQDOHGHDLnYHVWLvQDFHVWH 36 &KLQúL*URVVPDQ .

 37 'LZDQúL5RGULN .

 * “Trade Related Intellectual Property” issues Ferrantino (1993). 38 LL -úL DVLJXUH FRQWUROXO DVXSUD LQIRUPD LHL WHKQRORJLFH 8Q UL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful