PROIECT DIDACTIC

DATA: 12.06.2013 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE COLAN” PROPUNĂTOR: TODOR ANCA CLASA A VII- a A ARIA CURRICULARA: LIMBA SI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA SI LITERATURA ROMANA UNITATEA DE INVATARE: IMNUL. ODA CONTINUTUL: ATRIBUTUL TIPUL LECTIEI: DE RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE COMPETENŢE GENERALE : -dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral - dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris COMPETENŢE SPECIFICE: 1.4 - să sesizeze corectitudinea gramaticală a unui enunţ, şi/sau a formelor lexicale 2.2 - să construiască propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical 3.4 – să sesizeze corectitudinea utilizării categoriilor învăţate 4.3 – să scrie propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de punctuaţie OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: -să definească atributul -să precizeze care sunt întrebările la care răspunde atributul -să precizeze felurile atributului -să identifice atributele în diferite enunţuri -să precizeze partea de vorbire pe care o determină atributul -să numească părţile de vorbire prin care sunt exprimate atributele -să realizeze enunţuri în care să utilizeze atribute exprimate prin diferite părţi de vorbire OBIECTIVUL GENERAL : de a recapitula, sistematiza şi evalua cunoştinţe despre părţile de propoziţie şi despre atribut, în special. STRATEGII DIDACTICE: Metode si procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic ,problematizarea Forma de organizare a clasei: frontal, individual, pe grupe. Resurse: ♦ materiala didactice: pixuri, caiete, markere,planşe, manual, fise de lucru. Locul: sala de clasa. Timpul de invatare: 50 min. Modalitati de evaluare: ♦ prin aprecieri verbale; ♦ observarea sistematica.

Didactica si Pedagogica R.BIBLIOGRAFIE: .Ada Iliescu. . Editura Humanitas.A 2005 . Metodica predarii limbi si literaturii romane in scoala. Polirom 1999. .Constantin Parfene.programa scolara. Ed.Manual pentru clasa a VII-a. Gramatica aplicata a limbii romane. Ed. . .

EVENIMENT DIDACTIC Moment Organizatoric ACTIVITATEA DIDACTICA Activitatea profesorului Activitatea elevilor Propunatorul verifică dacă elevii au toate materialele necesare pentru buna desfăşurare a lecţiei Elevii scot pe bănci cele necesare bunei desfăşurări a lecţiei Elevii se pregătesc pentru a rezolva rebusul Elevii răspund întrebărilor adresate de către profesor Metode si procedee Conversaţia RESURSE Mijloace Forme de de organizare invatare Frontal EVALUARE Captarea atenţiei Se va face printr-un rebus. iar pe vericala A-B vom descoperi subiectul lecţiei Verificarea Se va face prin câteva cunoştinţelor întrebări: anterioare -Care sunt părţile principale de propoziţie? ---Prin ce întrebări le recunoaştem? -Care sunt părţile secundare de propoziţie? Anunţarea Anunţ elevii ca astăzi vom temei si a recapitula atributul si obiectivelor felurile atributului Scriu titlul lectiei si data la tabla. Exerciţiul Problemati -zarea Conversaţia Frontal Observarea sistematică . Conversaţia Exerciţiul Conversaţia Jocul didactic Frontal Observarea sistematică Elevii îşi notează titlul în caiete Conversaţia Frontal Elevii îşi notează propoziţiile în caiete. iar elevii in caiete. Asigurarea Voi nota pe tablă dirijării învăţării propoziţiile: Blăniţa iepuraşului strălucea.

Pe potecă alergau doi iepuri. Fiecare grupă îşi va desemna un lider care va răspunde cerinţelor fişei.după ce aceasta a fost rezolvată în prealabil de către toţi membrii grupei. Elevii rezolvă cerinţele fişelor. Prezint planşa cu atributul şi recapitulăm felurile atributului. Vom sublinia subiectele şi predicatele. Fiecare grupă va primi fişe de lucru cu exerciţii.Pădurea deasă foşnea uşor. Pe baza întrebărilor puse vom reda definiţia atributului. Explicatia Exercitiul Individual . Conversaţia Explicaţia Frontal Pe grupe Elevii rezolva fisele. Le vom sublinia şi nota. Voi pune întrebări pentru a descoperi şi celelalte părţi de propoziţie. Împart elevii pe grupe. Caietul meu este ordonat. Obtinerea performantei Fiecare elev primeste cate o fisa pe care o va rezolva individual Elevii sunt atenţi la explicaţii.

Elevii completează fişele Individual Frontal Aprecieri individuale si finale .Încheierea lecţiei Fac aprecieri individuale si frontale asupra desfăşurării lecţiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful