Гръцки (и български) за начинаещи

Βουλγαρικὰ γιὰ ἀρχαρίους

Разговорник на два езика - δίγλωσσο βιβλίο

1 [ ἕνα ]
Πρόσωπα
1 [ едно ]
Лица

ἐγὼ

аз

ἐγὼ καὶ εσὺ

аз и ти

ἐμεῖς οἱ δύο

ние двамата

αὐτὸς

той

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

αὐτοὶ οἱ δύο

те двамата

ὁ ἄνδρας

мъж

ἡ γυναῖκα

жена

τὸ παιδὶ

дете

μία οἰκογένεια

семейство

ἡ οἰκογένειά μου

моето семейство

Ἡ οἰκογένειά μου εἶναι ἐδῶ.

Моето семейство е тук.

Ἐγὼ εἶμαι ἐδῶ.

Аз съм тук.

Ἐσὺ εἶσαι ἐδῶ.

Ти си тук.

Αὐτὸς εἶναι ἐδῶ καὶ αὐτὴ εἶναι ἐδῶ.

Той е тук и тя е тук.

Ἐμεῖς εἴμαστε ἐδῶ.

Ние сме тук.

Ἐσεῖς εἶστε ἐδῶ.

Вие сте тук.

Εἶναι ὅλοι ἐδῶ.

Те всички са тук.

2 [ δύο ]
Ἡ οἰκογένεια
2 [ две ]
Семейство

ὁ παπποῦς

дядо

ἡ γιαγιὰ

баба

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ πατέρας

баща

ἡ μητέρα

майка

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ γιὸς

син

ἡ κόρη

дъщеря

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ ἀδελφὸς

брат

ἡ ἀδελφὴ

сестра

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ὁ θεῖος

вуйчо / чичо

ἡ θεία

леля / вуйна

αὐτὸς καὶ αὐτὴ

той и тя

ἐμεῖς εἴμαστε μία οἰκογένεια.

Ние сме семейство.

Ἡ οἰκογένεια δὲν εἶναι μικρή.

Семейството ни не е малко.

Ἡ οἰκογένεια εἶναι μεγάλη.

Семейството ни е голямо.

3 [ τρία ] Γνωρίζω 3 [ три ] Запознанство Γειά! / Γειά σου! Здравей! / Здравейте! Καλημέρα! Добър ден! Τί κάνεις. Ἀντίο! Чао! Εἰς τὸ ἐπανιδεῖν! Довиждане! Τὰ ξαναλέμε! До скоро! . Съжалявам. Как си? Εἶσθε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Ще се видим ли утре? Λυπᾶμαι. От Европа ли сте? Εἶσθε ἀπὸ τὴν Ἀμερική. В кой хотел сте отседнали? Πόσον καιρὸ εἶστε ἤδη ἐδῶ. Вие на почивка ли сте тук? Περιμένω ἐπίσκεψή σας! Елате ми на гости! Ὁρίστε ἡ διεύθυνσή μου. Ето адреса ми. От Азия ли сте? Σὲ ποιό ξενοδοχεῖο μένετε. Харесва ли Ви тук? Κάνετε διακοπὲς ἐδῶ. ἔχω ἤδη κανονίσει κάτι. От Америка ли сте? Εἶσθε ἀπὸ τὴν Ἀσία. Θὰ τὰ ποῦμε αὔριο. вече имам нещо предвид. Колко време ще останете? Σᾶς ἀρέσει ἐδῶ. / Τί κάνετε. Колко дълго сте тук? Πόσο θὰ μείνετε.

Имаме часове. Ние учим. Αὐτὸς μαθαίνει γερμανικά. Ние учим език. Τί κάνουμε. . εἶναι ἐνδιαφέρον. Ἐμεῖς μαθαίνουμε γαλλικά. Ἐγὼ μαθαίνω ἀγγλικά. Това са учениците. Ние учим френски. Това е класът. Това е учителката. Ние сме в училище. Αὐτοὶ μαθαίνουν ρωσσικά. Μαθαίνουμε μία γλῶσσα. Ние искаме да разбираме хората. Αὐτοὶ εἶναι οἱ μαθητές. Къде сме? Εἴμαστε στὸ σχολεῖο. Αὐτὴ εἶναι ἡ τάξη. Вие учите италиански. Те учат руски. Ти учиш испански. Ἐσὺ μαθαίνεις ἱσπανικά. Ἐσεῖς μαθαίνετε ἰταλικά. Аз уча английски.4 [ τέσσερα ] Στὸ σχολεῖο 4 [ четири ] В училище Ποῦ εἴμαστε. Ἔχουμε μάθημα. Да се учат езици е интересно. Той учи немски. Τὸ νὰ μαθαίνεις γλῶσσες. Αὐτὴ εἶναι ἡ δασκάλα. Ние искаме да разговаряме с хората. Θέλουμε νὰ μιλᾶμε μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Θέλουμε νὰ καταλαβαίνουμε τοὺς ἀνθρώπους. Какво правим ние? Διαβάζουμε.

Той говори английски. Лондон се намира във Великобритания. Мария е от Мадрид. Петер и Марта са от Берлин. Вие двамата говорите ли немски? Τὸ Λονδῖνο εἶναι πρωτεύουσα. Τὸ Λονδῖνο βρίσκεται στὴν Μεγάλη Βρεττανία. Ἡ Βραζιλία βρίσκεται στὴν Νότιο Ἀμερική. Египет се намира в Африка. Берлин се намира в Германия. Ἡ Μαδρίτη βρίσκεται στὴν Ισπανία. Тя говори испански. Οἱ πρωτεύουσες εἶναι μεγάλες καὶ θορυβώδεις. Мадрид се намира в Испания. Ἡ Γαλλία βρίσκεται στὴν Εὐρώπη. Мадрид и Берлин също са столици. Ἡ Μαδρίτη καὶ τὸ Βερολῖνο εἶναι ἐπίσης πρωτεύουσες. Αὐτὸς μιλάει ἀγγλικά. Τὸ Βερολῖνο βρίσκεται στὴν Γερμανία. Ὁ Καναδᾶς βρίσκεται στὴν Βόρειο Ἀμερική. Ἡ Ἰαπωνία βρίσκεται στὴν Ἀσία.5 [ πέντε ] Χῶρες καὶ γλῶσσες 5 [ пет ] Страни и езици Ὁ Τζῶν εἶναι ἀπὸ τὸ Λονδῖνο. Ἡ Μαρία εἶναι ἀπὸ τὴν Μαδρίτη. Αὐτὴ μιλάει ἱσπανικά. Ἡ Αἴγυπτος βρίσκεται στὴν Ἀφρική. Франция се намира в Европа. . Столиците са големи и шумни. Лондон е столица. Ὁ Παναμᾶς βρίσκεται στὴν Κεντρικὴ Ἀμερική. Ὁ Πέτρος καὶ ἡ Μάρθα εἶναι ἀπὸ τὸ Βερολῖνο. Бразилия се намира в Южна Америка. Панама се намира в Централна Америка. Μιλᾶτε καὶ οἱ δύο γερμανικά. Джон е от Лондон. Япония се намира в Азия. Канада се намира в Северна Америка.

Ἐγὼ διαβάζω ἕνα γράμμα. ἐσὺ γράφεις Ти пишеш. αὐτὸς γράφει Той пише. Ἐγὼ διαβάζω ἕνα γράμμα [τῆς ἀλφαβήτου]. Ἐγὼ διαβάζω μιὰ λέξη. ἐγὼ διαβάζω μιὰ πρόταση Аз чета едно изречение. Аз пиша една книга. ἐγὼ διαβάζω Аз чета. Аз чета една дума. Аз чета една книга. ἐσὺ διαβάζεις Ти четеш. Ἐγὼ διαβάζω ἕνα βιβλίο. Ἐγὼ γράφω ἕνα βιβλίο. Аз чета едно писмо.6 [ ἕξι ] Διαβάζω καὶ γράφω 6 [ шест ] Четене и писане ἐγὼ διαβάζω Аз чета. Ἐγὼ γράφω μιὰ λέξη. Аз пиша една буква. αὐτὸς διαβάζει Той чете. ἐγὼ γράφω Аз пиша. . Аз пиша една дума. ἐγὼ γράφω μία πρόταση Аз пиша едно изречение. Аз пиша едно писмо. Ἐγὼ γράφω ἕνα γράμμα [ τῆς ἀλφαβήτου ]. ἐγὼ γράφω Аз пиша. Ἐγὼ γράφω ἕνα γράμμα. Аз чета една буква.

Ὁ ἕκτος. Осем. Ὁ ἔνατος. Ὁ τέταρτος. четири. девет (ἐγὼ) μετράω. Трети. Четири. Ἕνα. Πέντε. Две. Той брои. Ти броиш. Аз броя до три. Ὁ ὄγδοος. Ὁ δεύτερος. δύο. Аз броя. Втори. Девет. Осми. ἕξι. три (ἐγὼ) μετράω ὣς / μέχρι τὸ τρία. осем. Седем. Ὀκτώ. Четвърти. Шести. (ἐγὼ) συνεχίζω νὰ μετράω: Аз продължавам да броя: τέσσερα. Пети. пет. Ὁ πέμπτος. πέντε. Първи. Седми. (ἐσὺ) μετρᾶς. Ἐννέα. Ὁ τρίτος. Девети. Τέσσερα. Едно. Три. ἐννέα седем. (αὐτὸς) μετράει. Ἕξι.7 [ ἑπτὰ ] Οἱ ἀριθμοὶ 7 [ седем ] Числата (ἐγὼ) μετράω: Аз броя: ἕνα. Ἑπτά. Ὁ ἕβδομος. Ὁ πρῶτος. две. ἑπτά. шест. ὀκτώ. Шест. . Пет. Δύο. τρία едно. Τρία.

Часът е девет. / Εἶναι ἕξι ἡ ὥρα. Един час има шейсет минути. Ἡ ὥρα εἶναι ἑπτά. Часът е осем. Ἡ ὥρα εἶναι δύο. / Εἶναι ὀκτὼ ἡ ὥρα. Часът е два. Часът е четири. Μία (ἡ)μέρα ἔχει εἴκοσι τέσσερις ὧρες. Часът е три. Колко е часът. Една минута има шейсет секунди. Ἡ ὥρα εἶναι δώδεκα. / Εἶναι ἕνδεκα ἡ ὥρα. Часът е пет. / Εἶναι δέκα ἡ ὥρα. Ἡ ὥρα εἶναι ἐννέα. Часът е единайсет. моля? Εὐχαριστῶ πολύ. / Εἶναι πέντε ἡ ὥρα. / Εἶναι τρεῖς ἡ ὥρα. Ἡ ὥρα εἶναι μία. / Εἶναι τέσσερις ἡ ὥρα. Μία ὥρα ἔχει ἑξῆντα λεπτά. / Εἶναι μία ἡ ὥρα. Ἡ ὥρα εἶναι τρεῖς. Ἡ ὥρα εἶναι πέντε. Ἡ ὥρα εἶναι ἕντεκα. / Εἶναι δύο ἡ ὥρα. Ἕνα λεπτὸ ἔχει ἑξῆντα δευτερόλεπτα. Ἡ ὥρα εἶναι ὀκτὼ. Ἡ ὥρα εἶναι τέσσερις. Денонощието има двайсет и четири часа. Часът е седем.8 [ ὀκτὼ ] Ἡ ὥρα 8 [ осем ] Часът Μὲ συγχωρεῖτε! Извинете! Τί ὥρα εἶναι. Часът е шест. Часът е един. Много благодаря. / Εἶναι ἐννέα ἡ ὥρα. / Εἶναι ἑπτὰ ἡ ὥρα. . Часът е десет. Ἡ ὥρα εἶναι δέκα. Ἡ ὥρα εἶναι ἕξι. Часът е дванайсет. / Εἶναι δώδεκα ἡ ὥρα. παρακαλῶ.

Δουλεύουμε μόνο τὶς πέντε ἡμέρες. Ἡ πέμπτη μέρα εἶναι ἡ Παρασκευή.9 [ ἐννέα ] Οἱ ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος 9 [ девет ] Дните на седмицата ἡ Δευτέρα понеделник ἡ Τρίτη вторник ἡ Τετάρτη сряда ἡ Πέμπτη четвъртък ἡ Παρασκευὴ петък τὸ Σάββατο събота ἡ Κυριακὴ неделя ἡ ἑβδομάδα седмица απὸ τὴν Δευτέρα ἕως τὴν Παρασκευὴ от понеделник до неделя Ἡ πρώτη ἡμέρα εἶναι ἡ Δευτέρα. Петият ден е петък. Ἡ ἕκτη μέρα εἶναι τὸ Σάββατο. Вторият ден е вторник. Ἡ ἑβδομάδα ἔχει ἑπτὰ ἡμέρες. . Седмицата има седем дни. Третият ден е сряда. Ἡ ἕβδομη μέρα εἶναι ἡ Κυριακή. Ἡ τρίτη ἡμέρα εἶναι ἡ Τετάρτη. Ἡ τέταρτη μέρα εἶναι ἡ Πέμπτη. Първият ден е понеделник. Шестият ден е събота. Четвъртият ден е четвъртък. Ἡ δεύτερη ἡμέρα εἶναι ἡ Τρίτη. Седмият ден е неделя. Ние работим само пет дни.

Вчера бях на кино. Ἡ Μάρθα εἶναι ἡ φίλη τοῦ Πέτρου. Θὰ μείνω στὸ σπίτι. Δουλεύω στὸ γραφεῖο. Ἡ Μάρθα εἶναι γραμματέας. . Днес е неделя. Ἡ ταινία ἦταν ἐνδιαφέρουσα. Ποιά εἶναι αὐτή. Петер и Марта са приятели. Филмът беше интересен. Кой е това? Αὐτὴ εἶναι ἡ Μάρθα. Αὔριο δουλεύω πάλι. Ποιός εἶναι αὐτός. Ὁ Πέτρος καὶ ἡ Μάρθα εἶναι φίλοι. Марта е приятелката на Петер. Χθὲς πῆγα σινεμά. Това е Петер. Аз работя в офис. Петер е приятелят на Марта. Ὁ Πέτρος εἶναι φοιτητής. Днес не работя. Утре е понеделник. Марта е секретарка.10 [ δέκα ] Χθὲς – σήμερα – αὔριο 10 [ десет ] вчера – днес – утре Χθὲς ἦταν Σάββατο. Кой е това? Αὐτὸς εἶναι ὁ Πέτρος. Петер е студент. Αὔριο εἶναι Δευτέρα. Вчера беше събота. Аз оставам вкъщи. Това е Марта. Ὁ Πέτρος εἶναι ὁ φίλος τῆς Μάρθας. В понеделник аз отново работя. δὲν δουλεύω. Σήμερα. Σήμερα εἶναι Κυριακή.

ὁ Ἰούλιος юли ὁ Αὔγουστος август ὁ Σεπτέμβριος септември ὁ Ὀκτώβριος октомври ὁ Νοέμβριος ноември ὁ Δεκέμβριος декември Αὐτοὶ εἶναι ἐπίσης ἕξι μῆνες. Ἀπρίλιος. Ἰανουάριος. Φεβρουάριος. октомври. май и юни. юли.11 [ ἕνδεκα ] Οἱ μῆνες 11 [ единайсет ] Месеците ὁ Ἰανουάριος януари ὁ Φεβρουάριος февруари ὁ Μάρτιος март ὁ Ἀπρίλιος април ὁ Μάιος май ὁ Ἰούνιος юни Αὐτοὶ εἶναι ἕξι μῆνες. август. януари. Σεπτέμβριος. ноември и декември. . Μάιος καὶ Ἰούνιος април. Ἰούλιος. март. септември. Това са шест месеца. Това са шест месеца. Ὀκτώβριος. Μάρτιος. Αὔγουστος. февруари. Νοέμβριος καὶ Δεκέμβριος.

Пиеш ли уиски? Πίνεις κόκα-κόλα μὲ ροῦμι. Аз не обичам вино. Аз пия кафе. Аз не обичам шампанско. Аз не обичам бира. Пиеш ли вода с лед? Ἐδῶ γίνεται ἕνα πάρτυ. Στὸ παιδί ἀρέσει τὸ κακάο καὶ ὁ χυμὸς μήλου. (ἐγὼ) πίνω καφέ. Детето обича какао и ябълков сок. Пиеш ли кафе със захар? Πίνεις τὸ νερὸ μὲ πάγο. Πίνεις τσάι μὲ λεμόνι. (ἐγὼ) πίνω μεταλλικὸ νερό. Πίνεις ἀλκοόλ. Ὁ κόσμος πίνει σαμπάνια. Ὁ κόσμος πίνει κρασί καὶ μπύρα. Δὲν μοῦ ἀρέσει τὸ κρασί. Аз пия чай.12 [ δώδεκα ] Τὰ ποτὰ 12 [ дванайсет ] Напитки (ἐγὼ) πίνω τσάι. Пиеш ли алкохол? Πίνεις οὐΐσκυ. Στὴν γυναῖκα ἀρέσει ὁ χυμὸς πορτοκάλι καὶ τὸ γκραίηπ φροῦτ. Жената обича портокалов сок и сок от грейпфрут. Пиеш ли кола с ром? Δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ σαμπάνια. Тук има парти. Бебето обича мляко. Хората пият шампанско. Пиеш ли чай с лимон? Πίνεις τὸν καφὲ μὲ ζάχαρη. Δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ μπύρα. Хората пият вино и бира. . Στὸ μωρὸ ἀρέσει τὸ γάλα. Аз пия минерална вода.

На концерт. В кафенето. Те къде обичат да ходят? Σὲ συναυλίες. Те не обичат да танцуват. В дискотеката. Δὲν τοῦς ἀρέσει ὁ χορός. Ποῦ εἶναι ἡ Μάρθα. Πίνει καφέ. Ποῦ εἶναι ὁ Πέτρος. Τί κάνει ὁ Πέτρος. Тя гледа филм. Те обичат да слушат музика. Τοῦς ἀρέσει νὰ ἀκοῦν[ε] μουσική. Σπουδάζει γλῶσσες. На кино. Той следва в университета. Тя работи на компютъра. Те къде не обичат да ходят? Στὴν ντίσκο. Какво прави Петер? Σπουδάζει στὸ πανεπιστήμιο. Къде е Петер? Στὴν καφετέρια. Ποῦ δὲν τοῦς ἀρέσει νὰ πηγαίνουν.13 [ δεκατρία ] Δραστηριότητες 13 [ тринайсет ] Дейности Τί κάνει ἡ Μάρθα. . Βλέπει μιὰ καινούργια ταινία. Той учи езици. Тя работи в офис. Δουλεύει στὸν ὑπολογιστή. Той пие кафе. Ποῦ τοῦς ἀρέσει νὰ πηγαίνουν. Какво прави Марта? Δουλεύει στὸ γραφεῖο. Къде е Марта? Στὸ σινεμά.

14 [ δεκατέσσερα ]
Τὰ χρώματα
14 [ четиринайсет ]
Цветовете

Τὸ χιόνι εἶναι λευκό.

Снегът е бял.

Ὁ ἥλιος εἶναι κίτρινος.

Слънцето е жълто.

Τὸ πορτοκάλι εἶναι πορτοκαλί.

Портокалът е оранжев.

Τὸ κεράσι εἶναι κόκκινο.

Черешата е червена.

Ὁ οὐρανὸς εἶναι γαλανός.

Небето е синьо.

Τὸ γρασίδι εἶναι πράσινο.

Тревата е зелена.

Τὸ χῶμα εἶναι καφέ.

Пръстта е кафява.

Τὸ σύννεφο εἶναι γκρί[ζο].

Облакът е сив.

Τὰ λάστιχα εἶναι μαῦρα.

Автомобилните гуми са черни.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ χιόνι; Λευκό.

Какъв цвят е снегът? Бял.

Τί χρῶμα ἔχει ὁ ἥλιος; Κίτρινο.

Какъв цвят е слънцето? Жълт.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ πορτοκάλι; Πορτοκαλί.

Какъв цвят е портокалът? Оранжев.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ κεράσι; Κόκκινο.

Какъв цвят е черешата? Червен.

Τί χρῶμα ἔχει ὁ οὐρανός; Μπλέ.

Какъв цвят е небето? Син.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ γρασίδι; Πράσινο.

Какъв цвят е тревата? Зелен.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ χῶμα; Καφέ.

Какъв цвят е пръстта? Кафяв.

Τί χρῶμα ἔχει τὸ σύννεφο; Γκρί[ζο].

Какъв цвят е облакът? Сив.

Τί χρῶμα ἔχουν τὰ λάστιχα; Μαῦρο.

Какъв цвят са гумите? Черен.

15 [ δεκαπέντε ]
Φροῦτα καὶ τρόφιμα
15 [ петнайсет ]
Плодове и хранителни продукти

Ἔχω μία φράουλα.

Имам една ягода.

Ἔχω ἕνα ἀκτινίδιο κι’ ἕνα πεπόνι.

Имам едно киви и една диня.

Ἔχω ἕνα πορτοκάλι καὶ ἕνα γκραίηπ φρουτ.

Имам един портокал и един грейпфрут.

Ἔχω ἕνα μῆλο καὶ ἕνα μάγγο.

Има една ябълка и едно манго.

Ἔχω μία μπανάνα καὶ ἕναν ἀνανᾶ.

Има един банан и един ананас.

Φτιάχνω μιὰ φρουτοσαλάτα.

Аз правя плодова салата.

Τρώω μία φέτα ψωμί.

Аз ям препечена филия.

Τρώω μία φέτα ψωμὶ μὲ βούτυρο.

Аз ям препечена филия с масло.

Τρώω μία φέτα ψωμὶ μὲ βούτυρο καὶ μαρμελάδα.

Аз ям препечена филия с масло и мармалад.

Τρώω ἕνα σάντουιτς.

Аз ям сандвич.

Τρώω ἕνα σάντουιτς μὲ μαργαρίνη.

Аз ям сандвич с маргарин.

Τρώω ἕνα σάντουιτς μὲ μαργαρίνη καὶ ντομάτα.

Аз ям сандвич с маргарин и домат.

Χρειαζόμαστε ψωμὶ καὶ ρύζι.

Трябват ни хляб и ориз.

Χρειαζόμαστε ψάρι καὶ μπριζόλες.

Трябват ни риба и месо за скара.

Χρειαζόμαστε πίτσα καὶ μακαρόνια.

Трябват ни пица и спагети.

Τί ἄλλο χρειαζόμαστε;

Какво още ни трябва?

Χρειαζόμαστε καρότα καὶ ντομάτες,
γιὰ τὴν σούπα.

Трябват ни моркови и домати за супата.

Ποῦ ὑπάρχει σοῦπερ μάρκετ;

Къде има супермаркет?

16 [ δεκαέξι ]
Οἱ ἐποχὲς καὶ ὁ καιρὸς
16 [ шестнайсет ]
Сезоните и времето

Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐποχές:

Това са сезоните:

Ἡ ἄνοιξη, τὸ καλοκαῖρι,

пролет, лято,

τὸ φθινόπωρο καὶ ὁ χειμῶνας.

есен и зима.

Τὸ καλοκαῖρι εἶναι ζεστό.

Лятото е горещо.

Τὸ καλοκαῖρι λάμπει ὁ ἥλιος.

През лятото слънцето грее.

Τὸ καλοκαῖρι, μᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνουμε
περίπατο.

През лятото ние с удоволствие се разхождаме.

Ὁ χειμῶνας εἶναι κρύος.

Зимата е студена.

Τὸν χειμῶνα, χιονίζει ἢ βρέχει.

През зимата вали сняг или дъжд.

Τὸν χειμῶνα, μᾶς ἀρέσει νὰ μένουμε στὸ σπίτι.

През зимата обичаме да стоим вкъщи.

Κάνει κρύο.

Студено е.

Βρέχει.

Вали дъжд.

Φυσάει.

Духа вятър.

Κάνει ζέστη.

Топло е.

Ἔχει ἥλιο / λιακάδα.

Слънчево е.

Ἔχει λίγη συννεφιά.

Ясно е.

Τί καιρὸ κάνει σήμερα;

Какво е времето днес?

Σήμερα κάνει κρύο.

Днес е студено.

Σήμερα κάνει ζέστη.

Днес е топло.

Горе е покривът. Δίπλα στὸ σπίτι. Ние влизаме във всекидневната. Κάνει ζέστη σήμερα. Тук е нашата къща. εἶναι δέντρα. Долу е мазето. Там е моят компютър. ὅμως. Πᾶμε στὸ σαλόνι. Ἐκεῖ εἶναι τὸ σαλόνι καὶ τὸ ὑπνοδωμάτιο. [Ἐ]πάνω εἶναι ἡ σκεπή. . Пред къщата няма улица. Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ στερεοφωνικὸ μου. До къщата има дървета. Κάτω εἶναι τὸ ὑπόγειο. Там има диван и фотьойл / кресло.17 [ δεκαεπτὰ ] Στὸ σπίτι 17 [ седемнайсет ] Вкъщи Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι μας. Но прозорците са отворени. Зад къщата има градина. Στὸ πίσω μέρος τοῦ σπιτιοῦ εἶναι ἕνας κῆπος. Там е моята стерео-уредба. Днес е горещо. εἶναι ἕνας μικρὸς δρόμος. Ἐδῶ εἶναι ἡ κουζίνα καὶ τὸ μπάνιο. Ἡ κεντρικὴ πόρτα εἶναι κλειστή. Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι μου. Καθίστε! Седнете! Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ ὑπολογιστής μου. εἶναι ἀνοιχτά. Тук е моето жилище. Тук са кухнята и банята. Μπροστὰ ἀπὸ τὸ σπίτι. Телевизорът е съвсем нов. Входната врата е затворена. Ἡ τηλεόραση εἶναι ὁλοκαίνουργια. Ἐκεῖ εἶναι ἕνας καναπὲς καὶ μία πολυθρόνα. Τὰ παράθυρα. Там са всекидневната и спалнята.

Τὰ παράθυρα εἶναι βρώμικα. Ὁ ἄντρας μου θὰ πλύνει τὸ αὐτοκίνητο. Τὰ παιδιὰ θὰ καθαρίσουν τὰ ποδήλατα. Аз простирам прането. Σήμερα ἔχουμε χρόνο. Аз гладя прането. Децата разтребват детската стая. Ποιός θὰ καθαρίσει τὰ παράθυρα. Днес ние чистим жилището. Прозорците са мръсни. Подът е мръсен. Днес е неделя. Τὰ πιάτα εἶναι βρώμικα. Аз слагам прането в пералнята. Θὰ σιδερώσω τὰ ροῦχα. Ἡ γιαγιὰ θὰ ποτίσει τὰ λουλούδια. Кой чисти с прахосмукачката? Ποιός θὰ πλύνει τὰ πιάτα. Децата чистят велосипедите / колелата. Кой чисти прозорците? Ποιός θὰ βάλει ἠλεκτρικὴ σκούπα. Θὰ βάλω τὰ ροῦχα στὸ πλυντήριο. Θὰ καθαρίσω τὸ μπάνιο. Моят мъж разтребва бюрото си. Τὰ παιδιὰ θὰ τακτοποιήσουν τὸ δωμάτιο. Съдовете са мръсни. Θὰ ἁπλώσω τὰ ροῦχα. Баба полива цветята. Моят мъж мие колата. Τὸ πάτωμα εἶναι βρώμικο. Кой мие съдовете? .18 [ δεκαοκτὼ ] Ὁ καθαρισμὸς τοῦ σπιτιοῦ 18 [ осемнайсет ] Почистване на къщата Σήμερα εἶναι Σάββατο. Ὁ ἄντρας μου θὰ τακτοποιήσει τὸ γραφεῖο του. Аз чистя банята. Σήμερα θὰ καθαρίσουμε τὸ σπίτι. Днес ние имаме време.

В този тиган ли ще пържиш рибата? Σὲ αὐτὴν τὴν ψησταριὰ θὰ ψήσεις τὰ λαχανικά. чиниите и салфетките. Това са ножовете. Къде са чашите? Ποῦ εἶναι τὰ πιάτα. Това са чашите. Аз слагам масата. Къде са съдовете? Ποῦ εἶναι τὰ μαχαιροπήρουνα. Ἐδῶ εἶναι τὰ ποτήρια. Нова кухня ли имаш? Τί θέλεις νὰ μαγειρέψεις σήμερα. . На тази скара ли ще печеш зеленчуците? Θὰ στρώσω τὸ τραπέζι. Ἐδῶ εἶναι τὰ μαχαίρια. На електрическа печка ли готвиш или на газ? Νὰ κόψω τὰ κρεμμύδια. Какво искаш да сготвиш днес? Μαγειρεύεις μὲ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ἢ μὲ φυσικὸ ἀέριο. Имаш ли отварачка за бутилки? Ἔχεις τίρ-μπουσόν. Да обеля ли картофите? Νὰ πλύνω τὴν σαλάτα. τὰ πιάτα καὶ οἱ χαρτοπετσέτες. Да измия ли салатата? Ποῦ εἶναι τὰ ποτήρια.19 [ δεκαεννέα ] Στὴν κουζίνα 19 [ деветнайсет ] В кухнята Ἔχεις καινούργια κουζίνα. Имаш ли отварачка за консерви? Ἔχεις ἀνοιχτῆρι μπουκαλιών. Къде са приборите? Ἔχεις ἀνοιχτῆρι κονσέρβας. Да нарежа ли лука? Νὰ καθαρίσω τὶς πατάτες. В тази тенджера ли ще готвиш супата? Σὲ αὐτὸ τὸ τηγάνι θὰ τηγανίσεις τὸ ψάρι. вилиците и лъжиците. τὰ πηρούνια καὶ τὰ κουτάλια. Имаш ли тирбушон? Σὲ αὐτὴν τὴν κατσαρόλα θὰ φτιάξεις τὴν σούπα.

Имате ли деца? Ἔχετε σκῦλο. Имате ли котка? Ἐδῶ εἶναι τὰ βιβλία μου. Σᾶς ἀρέσει νὰ τραγουδᾶτε. Обичате ли да ходите ли на опера? . Свирите ли на нещо? Ἐδῶ εἶναι ἡ κιθάρα μου. Чувствайте се като у дома си! Τί θὰ θέλατε νὰ πιεῖτε. Тъкмо чета тази книга. Какво желаете за пиене? Ἀγαπᾶτε τὴν μουσική. Обичате ли да пеете? Ἔχετε παιδιά. Τί σᾶς ἀρέσει νὰ διαβάζετε. Обичате ли музика? Μοῦ ἀρέσει ἡ κλασσικὴ μουσική. Обичате ли да ходите ли на концерт? Σᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνετε στὸ θέατρο. Ἐδῶ εἶναι τὰ σῆ-ντῆ μου.20 [ εἴκοσι ] Κουβεντοῦλα (α') 20 [ двайсет ] Кратък разговор 1 Βολευθεῖτε! Настанете се удобно! Σὰν στὸ σπίτι σας. Παίζετε κανένα ὄργανο. Τώρα διαβάζω αὐτὸ τὸ βιβλίο. Това е моята китара. Това са моите книги. Имате ли куче? Ἔχετε γάτα. Това са моите компактдискове. Аз харесвам класическа музика. Какво обичате да четете? Σᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνετε σὲ συναυλίες. Обичате ли да ходите ли на театър? Σᾶς ἀρέσει νὰ πηγαίνετε στὴν ὄπερα.

Νὰ σᾶς συστήσω τὸν κύριο Μύλλερ. Εἶστε μόνος / μόνη ἐδῶ. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι πολὺ συμπαθεῖς. Но само за една седмица. От Базел. Ἡ Βασιλεία βρίσκεται στὴν Ἑλβετία. моята жена / моят мъжът също е тук. За пръв път ли сте тук? Ὄχι. А там са двете ми деца. Не. Ἀλλὰ μόνο γιὰ μία [ἑ]βδομάδα. . ἡ γυναῖκα μου / ὁ ἄντρας μου εἶναι ἐπίσης ἐδῶ. Откъде сте? Ἀπὸ τὴν Βασιλεία.21 [ εἴκοσι ἕνα ] Κουβεντοῦλα (β) 21 [ двайсет и едно ] Кратък разговор 2 Ἀπὸ ποῦ εἶστε. Може ли да Ви представя господин Мюлер? Εἶναι ἀλλοδαπός. Много. Μιλάει πολλὲς γλῶσσες. Аз превеждам книги. Сам / сама ли сте тук? Όχι. Καὶ τὸ τοπίο μοῦ ἀρέσει. Харесва ли Ви при нас? Πολύ ὡραία. И местността ми харесва. Μεταφράζω βιβλία. Базел се намира в Швейцария. Хората са приятни. Καὶ εκεῖ εἶναι τὰ δύο μου παιδιά. Той е чужденец. миналата година бях вече тук. Не. Какъв /каква сте по професия? Εἶμαι μεταφραστής. Аз съм преводач / преводачка. Τί δουλειὰ κάνετε. Πῶς σᾶς φαίνεται ἡ χώρα μας. Ἔρχεσθε πρώτη φορὰ ἐδῶ. ἤμουν(α) καὶ πέρυσι ἐδῶ. Той говори няколко езика.

Ἀλλὰ τώρα. Пътувате ли много? Ναί· τὶς περισσότερες φορές εἶναι ἐπαγγελματικὰ ταξείδια. Да. обикновено в командировка. Αὔριο θὰ γίνει ἐδῶ ἕνα πάρτυ. въобще не. Утре тук ще има парти. Не. днес наистина е горещо. σήμερα πράγματι κάνει πολλὴ ζέστη. Θὰ πιεῖτε κάτι. Ще дойдете ли и Вие? Ναί. Един коняк? Ὄχι. Τί ζέστη! Каква жега! Ναί. ако аз пуша? Ὄχι. . προτιμῶ μιὰ μπύρα. ναί. καθόλου. Да. δὲν καπνίζω πιά. ние също сме поканени. Пушите ли? Παλιότερα. Да излезем на балкона. Но сега вече не пуша. Да. Това не ми пречи. σὲ καμμία περίπτωση. Ἂς βγοῦμε στὸ μπαλκόνι. Не. предпочитам бира. / Ὄχι. εἴμαστε καὶ ἐμεῖς καλεσμένοι. По-рано да.22 [ εἴκοσι δύο ] Κουβεντοῦλα (γ) 22 [ двайсет и две ] Кратък разговор 3 Καπνίζετε. Θὰ σὰς ἐνοχλήσει ἂν καπνίσω. Пречи ли Ви. Δὲν μὲ ενοχλεῖ. Ἀλλὰ τώρα εἴμαστε ἐδῶ γιὰ διακοπές. Но сега сме тук на почивка. Ще пиете ли нещо? Ἕνα κονιάκ. Ταξιδεύετε πολύ. Θὰ ἔρθετε καὶ ἐσεῖς.

Κάνω ἀκόμα πολλὰ λάθη. Разбира се откъде сте. Какъв е майчиният Ви език? Παρακολουθεῖτε μαθήματα ξένων γλωσσῶν. δύσκολο. . Езиците са доста близки. Δὲν μπορῶ νὰ θυμηθῶ τὸν τίτλο. Σὰς παρακαλῶ. Имате слаб акцент. Но говоренето и писането са трудни. Произношението Ви е много добро. Все още правя много грешки. Забравих го. Τὸν ἔχω ξεχάσει. Можете ли да говорите и португалски? Ναί. Къде сте учили испански? Ξέρετε καὶ πορτογαλικά. Кой учебник използвате? Αὐτὴν τὴν στιγμή. δὲν θυμᾶμαι πῶς λέγεται. В момента не зная как се казва. поправяйте ме винаги. Не се сещам за заглавието. Мисля. Καταλαβαίνω καλὰ αὐτὲς τὶς γλῶσσες. Ποιά εἶναι ἡ μητρική σας γλῶσσα. καὶ ξέρω ἐπίσης καὶ λίγα ἰταλικά.23 [ εἴκοσι τρία ] Μαθαίνω ξένες γλῶσσες 23 [ двайсет и три ] Изучаване на чужди езици Ποῦ μάθατε [τὰ] ἱσπανικά. говоря и малко италиански. νὰ μὲ διορθώνετε πάντα. Да. Моля. Аз мога да ги разбирам добре. Τὸ νὰ μιλᾶς καὶ νὰ γράφεις εἶναι. Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς ἀπὸ ποῦ εἶσθε. Ἠ ἄρθρωσή σας εἶναι ἀρκετὰ καλή. Οἱ γλῶσσες μοιάζουν ἀρκετὰ μεταξύ τους. Посещавате ли езиков курс? Ποιό βιβλίο χρησιμοποιεῖτε. Νομίζω πὼς μιλᾶτε πολὺ καλά. че говорите много добре. ὅμως. Ἔχετε μία μικρὴ προφορά.

Да се срещнем утре? Λυπᾶμαι· αὔριο δὲν μπορῶ. Ще те взема от къщи. Да отидем в планината? Θὰ περάσω νὰ σὲ πάρω ἀπὸ τὸ γραφεῖο. Θὰ συναντηθοῦμε αὔριο. Имаш ли нещо предвид за края на седмицата? Ἤ μήπως ἔχεις ἤδη ραντεβοῦ μὲ κανέναν. Δὲν ἔχεις κινητὸ μαζύ σου. Съжалявам. . Утре съм свободен / свободна. Πᾶμε γιὰ πικνίκ. Предлагам да се срещнем в края на седмицата. Да отидем на плажа? Πᾶμε βόλτα στὸ βουνό. Нямаш ли мобилен телефон със себе си? Τὴν ἑπόμενη φορὰ νὰ εἶσαι συνεπής! Следващия път бъди точен / точна! Τὴν ἑπόμενη φορὰ πᾶρε ταξί! Следващия път вземи такси! Τὴν ἑπόμενη φορὰ πάρε μαζύ σου ὀμπρέλλα! Следващия път вземи чадър със себе си! Αὔριο ἔχω ρεπό. Да направим пикник? Πᾶμε βόλτα στὴν παραλία. утре не става. Ще те взема от автобусната спирка. Ще те взема от офиса. Ἔχεις κανονίσει τίποτε γιὰ αὐτὸ τὸ σαββατοκύριακο. Автобуса ли изпусна? Σὲ περιμένω ἐδῶ καὶ μισὴ ὥρα. Θὰ περάσω νὰ σὲ πάρω ἀπὸ τὴν στάση τοῦ λεωφορείου. Аз те чаках половин час. Θὰ περάσω νὰ σὲ πάρω ἀπὸ τὸ σπίτι.24 [ εἴκοσι τέσσερα ] Τὸ ραντεβοῦ 24 [ двайсет и четири ] Уговорка Ἔχασες τὸ λεωφορεῖο. Или вече имаш уговорка? Προτείνω νὰ συναντηθοῦμε τὸ σαββατοκύριακο.

Κάντε μιὰ περιήγηση στὸ λιμάνι. Как да стигна до центъра на града? Χρειάζομαι ἕνα ταξί. Трябва ми карта на града.25 [ εἴκοσι πέντε ] Στὴν πόλη 25 [ двайсет и пет ] В града Θέλω νὰ πάω στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Бих искал / искала да отида на летището. Ето кредитната ми карта. Ὁρίστε ἡ πιστωτική μου κάρτα. Идете на пристанището. Какви други забележителности има ? . Бих искал / искала да отида на гарата. Χρειάζομαι ἕναν χάρτη τῆς πόλης. Ποιά ἄλλα ἀξιοθέατα ὑπάρχουν. Ὁρίστε τὸ δίπλωμά μου. Ето шофьорската ми книжка. Πῶς θὰ πάω στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Как да стигна до летището? Πῶς θὰ πάω στὸ κέντρο τῆς πόλης. Χρειάζομαι ξενοδοχεῖο. Θὰ ἤθελα νὰ νοικιάσω ἕνα αὐτοκίνητο. Трябва ми такси. Κάντε μιὰ περιήγηση στὴν πόλη. Θέλω νὰ πάω στὸ κέντρο τῆς πόλης. Бих искал / искала да наема кола. Трябва ми хотел. Πηγαίνετε στὸ λιμάνι. Направете обиколка на пристанището. Бих искал / искала да отида в центъра на града. Τί μπορεῖ νὰ δει κανεὶς στὴν πόλη. Θέλω νὰ πάω στὸ ἀεροδρόμιο. Направете обиколка на града. Как да стигна до гарата? Πῶς θὰ πάω στὸ ἀεροδρόμιο. Какво може да се види в града? Πηγαίνετε στὴν παλιὰ πόλη. Идете в стария град.

Скалата тук ми харесва. Спoред мен това е ужасно. Градината ей там ми харесва. Виждаш ли моста там? Βλέπεις τὴν λίμνη ἐκεῖ πέρα. Спoред мен това е интересно. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ἐνδιαφέρον. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω βαρετό. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ἀπαίσιο. Виждаш ли реката там? Βλέπεις τὴν γέφυρα ἐκεῖ πέρα. Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ λουλοῦδι μοῦ ἀρέσει.26 [ εἴκοσι ἕξι ] Στὴν φύση 26 [ двайсет и шест ] Сред природата Βλέπεις τὸν πῦργο ἐκεῖ πέρα. Дървото ей там ми харесва. Цветето тук ми харесва. Виждаш ли върха там? Βλέπεις τὸ χωριὸ ἐκεῖ πέρα. Виждаш ли кулата там? Βλέπεις τὸ βουνὸ ἐκεῖ πέρα. Спoред мен това е хубаво. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω φρικτό. Паркът ей там ми харесва. Спoред мен това е скучно. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ὄμορφο. Виждаш ли селото там? Βλέπεις τὸ ποτάμι ἐκεῖ πέρα. Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ δέντρο μοῦ ἀρέσει. Спoред мен това е прекрасно. Ἐκείνη ἐκεῖ ἡ πέτρα μοῦ ἀρέσει. Птичката ей там ми харесва. Ἐκεῖνος ἐκεῖ ὁ κῆπος μοῦ ἀρέσει. Виждаш ли езерото там? Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ πουλί μοῦ ἀρέσει. (Αὐτὸ) τὸ βρίσκω ὑπέροχο. . Ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ πάρκο μοῦ ἀρέσει. Спoред мен това е грозно.

θὰ τὸ κλείσω τὸ δωμάτιο.27 [ εἴκοσι ἑπτὰ ] Στὸ ξενοδοχεῖο – ἡ ἄφιξη 27 [ двайсет и седем ] В хотела – Пристигане Ἔχετε ἐλεύθερο δωμάτιο. Имате ли свободна стая? Ἔχω κρατήσει ἕνα δωμάτιο. Χρειάζομαι ἕνα μονόκλινο δωμάτιο. Има ли тук гараж? Ὑπάρχει ἐδῶ χρηματοκιβώτιο. Името ми е Мюлер. Бих желал / желала стая с душ. Трябва ми единична стая. Това е багажат ми. Ὁρίστε τὰ κλειδιά. Има ли тук сейф? Ὑπάρχει ἐδῶ φάξ. Трябва ми двойна стая. Ето ключовете. Бих желал / желала стая с баня. Πόσο κοστίζει ἡ διανυκτέρευση. Χρειάζομαι ἕνα δίκλινο δωμάτιο. В колко часа е закуската? Τί ὥρα σερβίρεται τὸ μεσημεριανό. ще взема стаята. Τί ὥρα σερβίρεται τὸ πρωινό. Колко струва стаята за една нощ? Θὰ ἤθελα ἕνα δωμάτιο μὲ μπάνιο. Има ли тук факс? Ἐντάξει. Добре. В колко часа е обядът? Τί ὥρα σερβίρεται τὸ βραδυνό. Μπορῶ νὰ δῶ τὸ δωμάτιο. Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀποσκευές μου. Θὰ ἤθελα ἕνα δωμάτιο μὲ ντούς. В колко часа е вечерята? . Аз запазих стая. Τὸ ὄνομά μου εἶναι Μύλλερ. Може ли да видя стаята? Ὑπάρχει ἐδῶ γκαράζ.

Стаята няма балкон. Αὐτὸ εἶναι πολὺ ἀκριβὸ γιὰ μένα.28 [ εἴκοσι ὀκτὼ ] Στὸ ξενοδοχεῖο – ἡ ἔκφραση παραπόνων 28 [ двайсет и осем ] В хотела – Оплакване Τὸ ντοὺς δὲν λειτουργεῖ. Има ли тук наблизо младежка туристическа спалня? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ πανσιόν. В стаята няма телевизор. Парното не работи. Твърде скъпо е за мен. Τὸ κλιματιστικὸ δὲν λειτουργεῖ. Τὸ δωμάτιο δὲν ἔχει μπαλκόνι. Има ли тук наблизо ресторант? . Στὸ δωμάτιο ὑπάρχει πολλὴ φασαρία. Топлата вода не тече. Има ли тук наблизо пансион? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ ἑστιατόριο. Телевизорът е повреден. Душът не работи. Климатикът не работи. Στὸ δωμάτιο δὲν ὑπάρχει τηλεόραση. Стаята е твърде малка. Δὲν ὑπάρχει ζεστὸ νερό. Стаята е твърде тъмна. Стаята е твърде шумна. Αὐτὸ δὲν μοῦ ἀρέσει. Може ли да отстраните повредата? Στὸ δωμάτιο δὲν ὑπάρχει τηλέφωνο. Ἔχετε κάτι πιὸ φτηνὸ / τίποτε φθηνότερο. Τὸ δωμάτιο εἶναι πολὺ σκοτεινό. В стаята няма телефон. Това не ми харесва. Τὸ δωμάτιο εἶναι πολὺ μικρό. Ἡ θέρμανση δὲν λειτουργεῖ. Имате ли нещо по-евтино? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ ξενῶνας νεότητας. Ἡ τηλεόραση ἔχει χαλάσει. Μπορεῖτε νὰ τὸ φτειάξετε.

Θὰ ἤθελα ἕνα τσάι μὲ γάλα. Бих желал / желала менюто. Θὰ ἤθελα ἕνα τσάι μὲ λεμόνι. Δὲν ἔχω μαχαῖρι. Какво ще ми препоръчате? Θὰ ἤθελα μία μπύρα. Бих искал / искала едно кафе. Μὲ ζάχαρη. Бих искал / искала един чай. Δὲν ἔχω κουτάλι. Нямам вилица. Нямам лъжица. Θὰ ἤθελα ἕναν καφέ. моля. Бих искал / искала една бира. Τί θὰ συνιστούσατε / προτείνατε. Имате ли пепелник? Ἔχετε φωτιά. . Със захар.29 [ εἴκοσι ἐννέα ] Στὸ ἑστιατόριο (α’) 29 [ двайсет и девет ] В ресторанта 1 Εἶναι ἐλεύθερο τὸ τραπέζι. Бих искал / искала едно кафе с мляко. Θὰ ἤθελα ἕναν καφὲ μὲ γάλα. Бих искал / искала чай с лимон. παρακαλῶ. Ἔχετε τσιγάρα. Масата свободна ли е? Θὰ ἤθελα τὸ μενοῦ. Θὰ ἤθελα ἕνα τσάι. Θὰ ἤθελα ἕναν χυμὸ πορτοκάλι. моля. Θὰ ἤθελα ἕνα μεταλλικὸ νερό. Нямам нож. Бих искал / искала един портокалов сок. Бих искал / искала една минерална вода. παρακαλῶ. Имате ли цигари? Ἔχετε ἕνα σταχτοδοχεῖο. Бих искал / искала един чай с мляко. Имате ли огънче? Δὲν ἔχω πηροῦνι.

Μία λεμονάδα. Един доматен сок. Σοῦ ἀρέσει τὸ ψάρι. Обичаш ли свинско месо? Θὰ ἤθελα κάτι χωρὶς κρέας. Θὰ ἤθελα ἕνα μπουκάλι σαμπάνια. Τὸ φαγητὸ εἶναι κρύο. Θὰ ἤθελα μία μερίδα λαχανικά. Обичаш ли говеждо месо? Σοῦ ἀρέσει τὸ χοιρινὸ κρέας. Бих искал / искала чаша бутилка шампанско. Не съм поръчвал / поръчвала това. Храната е студена. моля. παρακαλῶ. моля. Θὰ τὸ θέλατε μὲ ρύζι. Един ябълков сок. Желаете ли това с паста? Θὰ τὸ θέλατε μὲ πατάτες. моля. Θὰ ἤθελα κάτι γρήγορο. Желаете ли това с ориз? Θὰ τὸ θέλατε μὲ χυλοπῆτες. παρακαλῶ. което се приготвя бързо. Бих искал / искала чаша бяло вино.30 [ τριάντα ] Στὸ ἑστιατόριο (β’) 30 [ трийсет ] В ресторанта 2 Ἕναν χυμὸ μήλου. Бих искал / искала нещо без месо. Обичаш ли риба? Σοῦ ἀρέσει τὸ βοδινὸ κρέας. Бих искал / искала нещо. Θὰ ἤθελα ἕνα ποτῆρι κόκκινο κρασί. Бих искал / искала плато със зеленчуци. ἕναν τοματοχυμό. παρακαλῶ. Желаете ли това с картофи? Αὐτὴ ἡ γεύση δὲν μοῦ ἀρέσει. Бих искал / искала чаша червено вино. Αὐτὸ δὲν τὸ παρήγγειλα. . Това не е вкусно. Θὰ ἤθελα ἕνα ποτῆρι λευκὸ κρασί. Една лимонада.

Θὰ ἤθελα φροῦτα ὴ τυρί. παρακαλῶ. Искаме да закусим. Θὰ θέλαμε νὰ πάρουμε πρωϊνό. Моля. .31 [ τριάντα ἕνα ] Στὸ ἑστιατόριο (γ’) 31 [ трийсет и едно ] В ресторанта 3 Θὰ ἤθελα ἕνα ὀρεκτικό. Бих искал / искала плодове или сирене. Хлебчета с мармалад и мед? Ψωμὶ μὲ λουκάνικο καὶ τυρί. Θὰ θέλαμε νὰ φᾶμε βραδυνό. Θὰ ἤθελα μία σαλάτα. Бих искал / искала супа. още сол и черен пипер. още едно кисело мляко. Искаме да обядваме. Ἕνα ποτῆρι νερό. Θὰ ἤθελα μιὰ σούπα. Моля. още една чаша вода. παρακαλῶ. Θὰ θέλαμε νὰ φᾶμε μεσημεριανό. Бих искал / искала предястие. Искаме да вечеряме. Бих искал / искала десерт. Бих искал / искала сладолед със сметана. Λίγο ἁλάτι καὶ πιπέρι. Омлет? Ἕνα γιαοῦρτι. Τί θὰ θέλατε γιὰ πρωϊνό. Θὰ ἤθελα ἕνα παγωτὸ μὲ σαντιγύ. Печени филийки със салам и сирене? Ἕνα βραστὸ αὐγό. παρακαλῶ. Бих искал / искала салата. Моля. Яйце на очи? Μία ὀμελέττα. Какво желаете за закуска? Ψωμὶ μὲ μαρμελάδα καὶ μέλι. Θὰ ἤθελα ἐπιδόρπιο. Сварено яйце? Ἕνα αὐγὸ μάτι.

Имате ли цветно зеле? Μοῦ ἀρέσει τὸ καλαμπόκι. Аз обичам краставици. Τί λαχανικὰ ἔχετε. . И две порции с майонеза. Аз не обичам лук. Аз не обичам маслини. И Вие ли обичате чесън? Σᾶς ἀρέσει καὶ ἐσᾶς τὸ ξινολάχανο. И ти ли обичаш моркови? Σοῦ ἀρέσουν καὶ σένα τὰ μπρόκολα. Аз обичам царевица. Имате ли зелен боб? Ἔχετε κουνουπίδι. Καὶ δύο μερίδες μὲ μαγιονέζα. Δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ μανιτάρια. Καὶ τρεῖς μερίδες τηγανητὸ λουκάνικο μὲ μουστάρδα. И ти ли обичаш броколи? Σοῦ ἀρέσει καὶ σένα ἡ πάπρικα. Аз обичам домати. Σᾶς ἀρέσουν καὶ ἐσᾶς τὰ πράσα. Μοῦ ἀρέσουν οἱ ντομάτες. Аз не обичам гъби. Една порция пържени картофи с кетчуп. И ти ли обичаш пипер? Δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ κρεμμύδια.32 [ τριάντα δύο ] Στὸ ἑστιατόριο (δ’) 32 [ трийсет и две ] В ресторанта 4 Μία μερίδα πατάτες τηγανητὲς μὲ κέτσαπ. И три порции печени наденички с горчица. Μοῦ ἀρέσουν τὰ ἀγγούρια. Какви зеленчуци имате? Ἔχετε φασόλια. Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ ἐλιές. И Вие ли обичате кисело зеле? Σᾶς ἀρέσουν καὶ ἐσᾶς οἱ φακές. И Вие ли обичате леща? Σοῦ ἀρέσουν καὶ σένα τὰ καρότα.

33 [ τριάντα τρία ] Στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου 33 [ трийсет и три ] На гарата Πότε φεύγει τὸ ἑπόμενο τραῖνο γιὰ Βερολῖνο. Бих искал / искала билет само за отиване до Брюксел. Бих искал / искала билет само за връщане до Копенхаген. Колко струва място в спалния вагон? . Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο μετ’ ἐπιστροφῆς γιὰ (τὴν) Κοπεγχάγη. Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Πράγα. Πόσο κοστίζει μία θέση σὲ κλινάμαξα. Кога пристига влакът в Амстердам? Πρέπει νὰ ἀλλάξω τραῖνο. В колко часа тръгва влакът за Стокхолм? Τί ὥρα φεύγει τὸ τραῖνο γιὰ Βουδαπέστη. Бих искал / искала един билет за Берн. Πότε φτάνει τὸ τραῖνο στὴν Βιέννη. Бих искал / искала един билет за Прага. Бих искал / искала един билет за Мадрид. Кога тръгва следващият влак за Берлин? Πότε φεύγει τὸ ἑπόμενο τραῖνο γιὰ Παρίσι. В колко часа тръгва влакът за Будапеща? Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Μαδρίτη. От кой коловоз тръгва влакът? Ἔχει τὸ τραῖνο κλινάμαξες. Има ли спален вагон във влака? Θὰ ἤθελα ἁπλῆ μετάβαση στὶς Βρυξέλλες. Кога пристига влакът във Виена? Πότε φθάνει τὸ τραῖνο στὴν Μόσχα. Кога тръгва следващият влак за Лондон? Τί ὥρα φεύγει τὸ τραῖνο γιὰ Βαρσοβία. Кога тръгва следващият влак за Париж? Πότε φεύγει τὸ ἑπόμενο τραῖνο γιὰ Λονδῖνο. Θὰ ἤθελα ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Βέρνη. Трябва ли да се прекачвам? Ἀπὸ ποιά ἀποβάθρα ἀναχωρεῖ τὸ τραῖνο. Кога пристига влакът в Москва? Πότε φθάνει τὸ τραῖνο στὸ Ἄμστερνταμ. В колко часа тръгва влакът за Варшава? Τί ὥρα φεύγει τὸ τραῖνο γιὰ Στοκχόλμη.

σὰς παρακαλῶ. Може ли да спя долу? Μπορῶ νὰ κοιμηθῶ στὴν μέση. Имате ли нещо за четене? Μπορεῖ κανεὶς νὰ φάει καὶ νὰ πιεῖ τίποτε ἐδῶ. Кога пристига влакът в Берлин? Μὲ συγχωρεῖτε. Може ли да спя горе? Πότε φθάνουμε στὰ σύνορα. Кога тръгва влакът? Πότε φθάνει τὸ τραῖνο στὸ Βερολῖνο. Колко трае пътуването до Берлин? Ἔχει καθυστέρηση τὸ τραῖνο. че това е моето място. Спалният вагон е в края на влака. Мисля. Бихте ли ме събудили в 7.34 [ τριάντα τέσσερα ] Στὸ τραῖνο 34 [ трийсет и четири ] Във влака Εἶναι αὐτὸ τὸ τραῖνο γιὰ Βερολῖνο. Влакът има ли закъснение? Ἔχετε τίποτε νὰ διαβάσετε. Къде е спалният вагон? Ἡ κλινάμαξα εἶναι στὸ τέλος τοῦ τραίνου. Мисля. че седите на моето място. μπορῶ νὰ περάσω. Тук може ли да се купи нещо за ядене и пиене? Μὲ ξυπνᾶτε. Кога ще стигнем границата? Πόσο διαρκεῖ τὸ ταξεῖδι μέχρι τὸ Βερολῖνο.00 часа. Ποῦ εἶναι ἡ κλινάμαξα. – Στὴν ἀρχή. Μπορῶ νὰ κοιμηθῶ κάτω. А къде е вагон – ресторантът? – В началото. Καὶ ποῦ εἶναι τὸ ἑστιατόριο τοῦ τραίνου. Νομίζω πὼς κάθεστε στὴν θέση μου. Това ли е влакът за Берлин? Πότε ἀναχωρεῖ τὸ τραῖνο. Може ли да спя в средата? Μπορῶ νὰ κοιμηθῶ ἐπάνω. στὶς 7:00. моля? . може ли да мина? Νομίζω πὼς αὐτή εἶναι ἡ θέση μου. Извинете.

Πότε προσγειωνόμαστε. Бих искал / искала да променя резервацията си. Има ли още две свободни места? Ὄχι. Полетът директен ли е? Παρακαλῶ. Бих искал / искала да резервирам полет до Атина. Θὰ ἤθελα νὰ ἐπιβεβαιώσω τὴν κράτησή μου. Това Вашият багаж ли е? Πόσες ἀποσκευὲς μπορῶ νὰ πάρω. μόνο εἴκοσι κιλά. само двайсет килограма? . Кога ще кацнем? Πότε θὰ φτάσουμε. имаме само едно място свободно още. Моля. Това Вашата чанта ли е? Εἶναι αὐτὲς οἱ ἀποσκευές σας. Бих искал / искала да потвърдя резервацията си. Бих искал / искала да откажа резервацията си. Двайсет килограма. Θὰ ἤθελα νὰ ἀλλάξω τὴν κράτησή μου. Τί. Πότε εἶναι ἡ ἑπόμενη πτήση γιὰ Ρώμη. Колко багаж мога да взема? Εἴκοσι κιλά. Кога има автобус за центъра на града? Εἶναι αὐτὴ ἡ βαλίτσα σας. στὸν τομέα τῶν μὴ καπνιστῶν. непушачи. Θὰ ἤθελα νὰ ἀκυρώσω τὴν κράτησή μου. Кога ще сме там? Πότε φεύγει λεωφορεῖο γιὰ τὸ κέντρο τῆς πόλης. Кога излита следващият самолет за Рим? Ὑπάρχουν ἀκόμα δύο ἐλεύθερες θέσεις.35 [ τριάντα πέντε ] Στὸ ἀεροδρόμιο 35 [ трийсет и пет ] На летището Θὰ ἤθελα νὰ κλείσω ἕνα εἰσιτήριο γιὰ (τὴν) Ἀθήνα. Εἶναι ἀπ’ εὐθείας πτήση. ἔχουμε μόνο μία ἐλεύθερη θέση. Не. едно място до прозореца. Какво. μία θέση σὲ παράθυρο. Това Вашият куфар ли е? Εἶναι αὐτὴ ἡ τσάντα σας.

Кога е последният влак на метрото? Πότε εἶναι τὸ τελευταῖο δρομολόγιο τοῦ τράμ. Τὸ ἑπόμενο δρομολόγιο τοῦ τρὰμ εἶναι σὲ 10 λεπτά. Τὸ ἑπόμενο λεωφορεῖο ἔρχεται σὲ 15 λεπτά. Колко струва един билет? Πόσες στάσεις εἶναι μέχρι τὸ κέντρο. Трябва ли да се прекачвам? Ποῦ πρέπει νὰ κάνω μετεπιβίβαση. Имате ли билет? Εἰσιτήριο. Колко спирки има до центъра? Ἐδῶ πρέπει νὰ κάνετε μετεπιβίβαση. Къде е автобусната спирка? Ποιό λεωφορεῖο πηγαίνει στὸ κέντρο. Πρέπει νὰ κατέβετε ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα.36 [ τριάντα ἕξι ] Δημόσια συγκοινωνία γιὰ κοντινὲς ἀποστάσεις 36 [ трийсет и шест ] Градски транспорт Ποῦ εἶναι ἡ στάση τοῦ λεωφορείου. Тогава трябва да платите глоба. Кога е последният трамвай? Πότε φεύγει τὸ τελευταῖο λεωφορεῖο. Τότε. Кога е последният автобус? Ἔχετε εἰσιτήριο. πρέπει νὰ πληρώσετε πρόστιμο. Τὸ ἑπόμενο δρομολόγιο τοῦ ὑπόγειου σιδηροδρόμου εἶναι σὲ 5 λεπτά. Къде трябва да се прекачвам? Πόσο κοστίζει ἕνα εἰσιτήριο. нямам. Кой автобус отива в центъра? Ποιά γραμμή πρέπει νὰ πάρω. Трябва да слезете отзад. Следващият автобус пристига след 15 минути. Πότε εἶναι τὸ τελευταῖο δρομολόγιο τοῦ ὑπόγειου σιδηροδρόμου. δὲν ἔχω. Кой автобус трябва да взема? Πρέπει νὰ κάνω μετεπιβίβαση. Трябва да слезете тук. Следващият влак на метрото пристига след 5 минути. Следващият трамвай пристига след 10 минути. Билет? Не. . Ὄχι.

Ποῦ μπορεῖ κανεὶς νὰ παρκάρει ἐδῶ. Опасно ли е тук? Εἶναι ἐπικίνδυνα νὰ κάνεις ὠτοστὸπ μόνος. Πρέπει νὰ γυρίσουμε πίσω. Πάει μὲ πλοιάριο. Къде може да се паркира тук? Ὑπάρχει ἐδῶ χῶρος στάθμευσης / πάρκινγκ. Със ски лифта ли ще се качите? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανεισθεῖ ἐδῶ ἐξοπλισμὸ γιὰ σκί. Πάει κολυμπῶντας. Той плува. Πάει μὲ τὸ πλοῖο. Ние трябва да се върнем. Той пътува с кораб. Εἴμαστε σὲ λάθος δρόμο. Той пътува с лодка. Тъй пътува с велосипед / колело. Може ли да се заемат тук ски? . Той пътува с мотор. Тук има ли паркинг? Γιὰ πόσο μπορεῖ κανεὶς νὰ παρκάρει ἐδῶ. Πάει μὲ τὸ ποδήλατο. Той върви пеш. Πάει μὲ τὰ πόδια. Ние объркахме пътя. Карате ли ски? Πᾶτε ψηλὰ μὲ τὸ τελεφερίκ. Ние сме на погрешен път. Колко време може да се паркира тук? Κάνετε σκί. Опасно ли е да се разхождаш нощем сам? Χαθήκαμε.37 [ τριάντα ἑπτὰ ] Καθ’ ὁδόν 37 [ трийсет и седем ] На път Πάει μὲ τὴν μηχανή. Εἶναι ἐπικίνδυνα ἐδῶ. Опасно ли е да се пътува сам на автостоп? Εἶναι ἐπικίνδυνα νὰ πηγαίνεις γιὰ περίπατο τὴν νύχτα.

Имам време. Нямам дребни пари. моля. καλέστε ἕνα ταξί. моля. Закарайте ме до моя хотел. Изчакайте един момент. Карайте по-бавно.38 [ τριάντα ὀκτὼ ] Στὸ ταξί 38 [ трийсет и осем ] В таксито Παρακαλῶ. Δὲν ἔχω ψιλά. Πηγαίνετέ με στὸ ξενοδοχεῖο μου. Веднага се връщам. тук надясно. Πόσο κοστίζει ἡ διαδρομὴ μέχρι τὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Πηγαίνετέ με σὲ αὐτήν τὴν διεύθυνση. Παρακαλῶ. Βιάζομαι. Ἐντάξει εἶναι – τὰ ρέστα δικά σας. Θὰ γυρίσω ἀμέσως. Колко струва до летището? Εὐθεῖα. Закарайте ме на този адрес. ἀριστερά. Моля. ἐκεῖ στὴν γωνία. Колко струва до гарата? Πόσο κοστίζει ἡ διαδρομὴ μέχρι τὸ ἀεροδρόμιο. Παρακαλῶ. дайте ми квитанция. . παρακαλῶ. πηγαίνετε πιὸ ἀργά. извикайте такси. Така е добре. Спрете тук. ἐδῶ δεξιά. σταματῆστε ἐδῶ. Моля. рестото е за Вас. Παρακαλῶ. Моля. Παρακαλῶ. Παρακαλῶ. δῶστε μοῦ μία ἀπόδειξη. моля. направо. Моля. Ἔχω χρόνο. περιμένετε ἕνα λεπτό. Бързам. Πηγαίνετέ με στὴν παραλία. Παρακαλῶ. Закарайте ме на плажа. там на ъгъла наляво. Моля.

παρακαλῶ. Имате ли мобилен телефон със себе си? Χρειαζόμαστε βοήθεια. . παρακαλῶ. Документите Ви. моля. Нямам повече бензин. Τὸ δίπλωμά σας.39 [ τριάντα ἐννέα ] Βλάβη αὐτοκινήτου 39 [ трийсет и девет ] Автомобилна авария Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο βενζινάδικο. Μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὸν τροχό. Ψάχνω συνεργεῖο αὐτοκινήτων. Ἔμεινα ἀπὸ βενζίνη. Трябва ни помощ. Трябва ми „Пътна помощ”. Къде е най-близката бензиностанция? Ἔπαθα λάστιχο. Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο τηλέφωνο. Ἔχετε ἐφεδρικὸ μπιτόνι βενζίνη. моля. Търся работилница. Документите на автомобила. Къде мога да се обадя по телефон? Χρειάζομαι ὁδικὴ βοήθεια. Шофьорската Ви книжка. παρακαλῶ. Καλέστε ἕναν γιατρό! Извикайте лекар! Καλέστε τὴν ἀστυνομία! Извикайте полиция! Τὰ χαρτιά σας. Ἔγινε ἀτύχημα. Къде е най-близкият телефон? Ἔχετε κινητὸ μαζύ σας. Τὴν ἄδεια κυκλοφορίας σας. Трябват ми няколко литра дизел. моля. Случи се злополука. Имате ли резервна туба? Ποῦ μπορῶ νὰ κάνω ἕνα τηλεφώνημα. Можете ли да смените колелото? Χρειάζομαι ἕνα-δυὸ λίτρα ντῆζελ. Имам спукана гума.

Μπορεῖτε ἁπλῶς νὰ μὲ ἀκολουθήσετε μὲ τὸ αὐτοκίνητο μέχρι ἐκεῖ. Вървете след това направо. πῶς θὰ πάω στὸ ἀεροδρόμιο. Можете ли да ми помогнете? Ποῦ ὑπάρχει ἐδῶ κανένα καλὸ ἑστιατόριο. καλύτερα. Μετά. Най-добре вземете метрото. κάντε δεξιά. Можете да вземете и трамвай. как да стигна до летището? Πᾶρτε. μετὰ καὶ τὴν ἑπόμενη διασταύρωση. Πῶς θὰ πάω στὸ γήπεδο ποδοσφαίρου. Στὰ 100 μέτρα. След това завийте по първата улица надясно. Μετά. Завийте наляво зад ъгъла. τὸν ὑπόγειο σιδηρόδρομο. Можете и да карате след мен.40 [ σαράντα ] Ρωτάω γιὰ τὸν δρόμο 40 [ четирийсет ] Осведомяване за пътя Μὲ συγχωρεῖτε! Извинете! Μπορεῖτε νὰ μὲ βοηθήσετε. Ὕστερα. Къде има тук добър ресторант? Πηγαίνετε στὴν γωνία ἀριστερά. . Πηγαίνετε ἁπλῶς μέχρι τὸν τερματικὸ σταθμό. Μπορεῖτε νὰ πάρετε καὶ τὸ λεωφορεῖο. Извинете. Как да стигна до футболния стадион? Διασχίστε τὴν γέφυρα! Пресечете моста! Περᾶστε μέσα ἀπὸ τὸ τούννελ! Карайте през тунела! Πηγαίνετε ἕως τὸ τρίτο φανάρι. После карайте направо през следващото кръстовище. После продължете сто метра надясно. πηγαίνετε γιὰ λίγο εὐθεῖα. Συγγνώμη. πηγαίνετε ὅλο εὐθεῖα. Карайте до третия светофар. Пътувайте просто до последната спирка. Μπορεῖτε νὰ πάρετε καὶ τὸ τράμ. στρίψτε στὸν πρῶτο δρόμο δεξιά. Можете да вземете и автобус.

Къде е пазарът? Ποῦ εἶναι τὸ παλάτι. Кога започва туристическата обиколка? Πότε τελειώνει ἡ ξενάγηση. Имате ли карта на града? Μπορεῖ κανεὶς νὰ κρατήσει ἕνα δωμάτιο ἐδῶ. Бих искал / искала екскурзовод. Може ли да се резервира тук хотелска стая? Ποῦ εἶναι ἡ παλιὰ πόλη. Къде е замъкът? Πότε ἀρχίζει ἡ ξενάγηση. Къде е музеят? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει κανεὶς γραμματόσημα. който говори италиански. Къде е старият град? Ποῦ εἶναι ὁ καθεδρικὸς ναός. Къде може да се купят пощенски марки? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει κανεὶς λουλούδια. Къде е пристанището? Ποῦ εἶναι ἡ ἀγορά. Θὰ ἤθελα ἕναν ἰταλόφωνο ξεναγό. Къде може да се купят билети? Ποῦ εἶναι τὸ λιμάνι. Къде може да се купят цветя? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀγοράσει κανεὶς εἰσιτήρια. .41 [ σαράντα ἕνα ] Προσανατολισμὸς 41 [ четирийсет и едно ] Ориентиране Ποῦ εἶναι τὸ γραφεῖο τουρισμοῦ. Θὰ ἤθελα ἕναν γαλλόφωνο ξεναγό. Бих искал / искала екскурзовод. Къде е катедралата? Ποῦ εἶναι τὸ μουσεῖο. Кога свършва туристическата обиколка? Πόσο διαρκεῖ ἡ ξενάγηση. който говори френски. който говори немски. Къде е туристическото бюро? Ἔχετε ἕναν χάρτη τῆς πόλεως. Колко време трае туристическата обиколка? Θὰ ἤθελα ἕναν γερμανόφωνο ξεναγό. Бих искал / искала екскурзовод.

Може ли да се снима? Πρέπει νὰ πληρώσεις εἴσοδο. Има ли намаление за студенти? Τί κτήριο εἶναι αὐτό. Пазарът отворен ли е в неделя? Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ ἔκθεση τὴν Δευτέρα. Аз се интересувам от изкуство. Зоопаркът отворен ли е в сряда? Εἶναι ἀνοιχτὸ τὸ μουσεῖο τὴν Πέμπτη. Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ζωγραφική. Колко стара е сградата? Ποιός ἔχτισε τὸ κτήριο. Има ли намаление за деца? Ὑπάρχει ἔκπτωση γιὰ φοιτητές. Аз се интересувам от архитектура.42 [ σαράντα δύο ] Ἐπίσκεψη στὴν πόλη 42 [ четирийсет и две ] Разглеждане на града Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ ἀγορὰ τὴν Κυριακή. Музеят отворен ли е в четвъртък? Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ πινακοθήκη τὴν Παρασκευή. Панаирът отворен ли е в понеделник? Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ ἔκθεση τὴν Τρίτη. Кой е построил сградата? Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ἀρχιτεκτονική. Галерията отворена ли е в петък? Ἐπιτρέπεται ἡ λήψη φωτογραφιῶν. Колко струва входът? Ὑπάρχει ἔκπτωση γιὰ γκροὺπ / ὁμάδες πολλῶν ἀτόμων. Каква е тази сграда? Πόσο παλιὸ εἶναι τὸ κτήριο. Аз се интересувам от живопис. Трябва ли да се плаща вход? Πόσο κοστίζει ἡ εἴσοδος. Изложбата отворена ли е във вторник? Εἶναι ἀνοιχτὸς ὁ ζωολογικὸς κῆπος τὴν Τετάρτη. . Има ли намаление за групи? Ὑπάρχει ἔκπτωση γιὰ παιδιά. Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ τέχνη.

Къде са змиите? Ποῦ εἶναι τὰ λιοντάρια. Там има ресторант. Къде са пингвините? Ποῦ εἶναι τὰ καγκουρώ. Имам и камера.43 [ σαράντα τρία ] Στὸν ζωολογικὸ κῆπο 43 [ четирийсет и три ] В зоопарка Ἐκεῖ εἶναι ὁ ζωολογικὸς κῆπος. Ποῦ εἶναι οἱ ἀρκοῦδες. Там са жирафите. Там има кафене. Ἔχω καὶ μιὰ κινηματογραφικὴ κάμερα. Аз имам фотоапарат. Къде са носорозите? Ποῦ ὑπάρχει τουαλέττα. Къде са тигрите и крокодилите? . Ἐκεῖ εἶναι ἕνα ἑστιατόριο. Къде са камилите? Ποῦ εἶναι οἱ γορίλλες καὶ οἱ ζέβρες. Къде са мечките? Ποῦ εἶναι οἱ ἐλέφαντες. Ἐκεῖ εἶναι οἱ καμηλοπαρδάλεις. Къде са слоновете? Ποῦ εἶναι τὰ φίδια. Ποῦ εἶναι οἱ καμῆλες. Ποῦ ὑπάρχει μία μπαταρία. Къде са горилите и зебрите? Ποῦ εἶναι οἱ τίγρεις καὶ οἱ κροκόδειλοι. Къде са кенгурутата? Ποῦ εἶναι οἱ ρινώκεροι. Там е зоопаркът. Къде има батерия? Ποῦ εἶναι οἱ πιγγουῖνοι. Къде има тоалетна? Ἐκεῖ εἶναι μία καφετέρια. Къде са лъвовете? Ἔχω μιὰ φωτογραφικὴ μηχανή.

Бих искал / искала да седя най-отзад. Можете ли да ми препоръчате нещо? Πότε ἀρχίζει ἡ ταινία / ἡ παράσταση. Има ли още билети за футболния мач? Θὰ ἤθελα μία θέση πίσω-πίσω. Бих искал / искала да седя най-отпред. Има ли тук дискотека? Ὑπάρχει ἐδῶ [νάιτ-]κλάμπ. Какъв филм дават тази вечер в киното? Τί παίζει ἀπόψε ἡ τηλεόραση. Θὰ ἤθελα μία θέση κάπου στὴν μέση. Има ли тук наблизо закрит басейн? . Има ли още билети за театъра? Ὑπάρχουν ἀκόμη εἰσιτήρια γιὰ τὸ σινεμά. Има ли тук кръчма? Τί παράσταση ἔχει ἀπόψε στὸ θέατρο. Има ли тук нощен клуб? Ὑπάρχει ἐδῶ πάμπ. Θὰ ἤθελα μία θέση μπροστά-μπροστά. Кога започва представлението? Μπορεῖτε νὰ μοῦ βρεῖτε ἕνα εἰσιτήριο. Какво се играе тази вечер в театъра? Τί παίζει ἀπόψε στὸ σινεμά.44 [ σαράντα τέσσερα ] Ἡ βραδυνὴ ἔξοδος 44 [ четирийсет и четири ] Вечерна разходка Ὑπάρχει ἐδῶ ντισκοτέκ. Бих искал / искала да седя някъде в средата. Можете ли да ми вземете билет? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ γήπεδο γκόλφ. Τί μοῦ συστήνετε. Има ли тук наблизо голф-игрище? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ γήπεδο τέννις. Има ли още билети за киното? Ὑπάρχουν ἀκόμα εἰσιτήρια γιὰ τὸ μάτς. Има ли тук наблизо игрище за тенис? Ὑπάρχει ἐδῶ κοντὰ ἐσωτερικὴ πισίνα. Какво има тази вечер по телевизията? Ὑπάρχουν ἀκόμα εἰσιτήρια γιὰ τὸ θέατρο.

Как беше музиката? Πῶς ἦταν οἱ ἠθοποιοί.45 [ σαράντα πέντε ] Στὸ σινεμὰ 45 [ четирийсет и пет ] В киното Θέλουμε νὰ πᾶμε σινεμά. Σήμερα παίζει μιὰ καλὴ ταινία. Днес дават хубав филм. Къде е касата? Ὑπάρχουν ἀκόμη ἐλεύθερες θέσεις. Имаше ли субтитри на английски език? . Ἀλλὰ τὸ βιβλίο ἦταν καλύτερο. Бих искал / искала да седя отзад. Πῶς ἦταν ἡ μουσική. Ἡ ταινία δὲν ἦταν βαρετή. Може ли да се запазват билети? Θὰ ἤθελα μία θέση στὶς πίσω σειρές. Ποῦ εἶναι τὸ ταμεῖο. Филмът не беше скучен. Колко време продължава филмът? Μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνει κράτηση θέσεων. Ἡ ταινία μόλις βγῆκε στὶς αἴθουσες. Θὰ ἤθελα μία θέση στὶς μπροστινὲς σειρές. Но книгата към филма беше по-добра. Кога започва представлението? Πόσο διαρκεῖ ἡ ταινία. Как бяха артистите? Ὑπῆρχαν ἀγγλικοὶ ὑπότιτλοι. Филмът е съвсем нов. Колко струват билетите? Πότε ἀρχίζει ἡ ταινία. Θὰ ἤθελα μία θέση στὶς μεσαῖες σειρές. Бих искал / искала да седя отпред. Има ли още свободни места? Πόσο κοστίζουν τὰ εἰσιτήρια. Филмът беше напрегнат / вълнуващ. Ἡ ταινία εἶχε ἀγωνία. Бих искал / искала да седя в средата. Ние искаме да отидем на кино.

Περιμένετε κανέναν. По-късно може би. Често ли идвате тук? Ὄχι. Εἶναι πολὺ εὔκολο. Съвсем просто е. С удоволствие. за първи път. Χορεύετε. Ще Ви покажа. Но групата свири много добре. Не. Може ли да седна при Вас? Εὐχαρίστως. Аз не мога да танцувам добре. εἶναι ἡ πρώτη φορά. Никога не съм бил / била тук. Мястото свободно ли е? Μπορῶ νὰ καθίσω μαζύ σας. по-добре някой друг път. Малко силна. Θὰ σᾶς δείξω. Πῶς σᾶς φαίνεται ἡ μουσική. . Танцувате ли? Ἀργότερα. Ἔρχεσθε συχνὰ ἐδῶ. Да.46 [ σαράντα ἕξι ] Στὴν ντισκοτὲκ 46 [ четирийсет и шест ] В дискотеката Εἶναι αὐτὴ ἡ θέση ἐλεύθερη. Ἀλλὰ τὸ συγκρότημα παίζει πολὺ καλά. ἴσως. Δὲν χορεύω τόσο καλά. Ὄχι. Ἐκεῖ στὸ βάθος / Ἐκεῖ πέρα· ἔρχεται! Ето го идва. Не. καλύτερα μία ἄλλη φορά. Как намирате музиката? Λίγο δυνατά. моя приятел. τὸν φίλο μου. Δὲν ἔχω ξαναέρθει ἐδῶ. Чакате ли някого? Ναί.

Не забравяй вратовръзките. Не забравяй пътническите чекове! Πάρε ἀντηλιακό. Трябват ти гребен. Не забравяй пижамите. Трябват ти обувки. Χρειάζεσαι χτένα. Χρειάζεσαι πετσέτες. . Χρειάζεσαι παπούτσια. τὰ πουκάμισα καὶ τὶς κάλτσες. четка за зъби и паста за зъби. Не забравяй панталоните. Искаш ли да вземеш пътна карта? Θέλεις νὰ πάρουμε καὶ ταξειδιωτικὸ ὁδηγό. Вземи слънчевите очила. Не забравяй самолетния билет! Μὴν ξεχάσεις τὶς ταξειδιωτικὲς ἐπιταγές. Искаш ли да вземеш пътеводител? Θέλεις νὰ πάρουμε καὶ ὀμπρέλλα. Трябват ти носни кърпички. Θυμήσου τὶς γραβάτες.47 [ σαράντα ἑπτὰ ] Προετοιμασίες γιὰ τὸ ταξεῖδι 47 [ четирийсет и седем ] Подготовка за пътуване Πρέπει νὰ φτειάξεις τὴν βαλίτσα μας! Трябва да стегнеш багажа! Δὲν πρέπει νὰ ξεχάσεις τίποτα! Внимавай да не забравиш нещо! Χρειάζεσαι (μιὰ) μεγάλη βαλίτσα! Трябва ти голям куфар! Μὴν ξεχάσεις τὸ διαβατήριο. Πάρε τὸ καπέλλο γιὰ τὸν ἥλιο. τὶς ζῶνες καὶ τὰ σακίδια. нощниците и тениските. Искаш ли да вземеш чадър? Θυμήσου τὰ παντελόνια. сандали и ботуши. чорапите. Θέλεις νὰ πάρουμε καὶ ὁδικὸ χάρτη. Πάρε τὰ γυαλιὰ ἡλίου. Вземи слънчевата шапка. σαποῦνι καὶ νυχοκόπτη. Не забравяй паспорта! Μὴν ξεχάσεις τὸ ἀεροπορικὸ εἰσιτήριο. σανδάλια καὶ μπότες. ризите. Θυμήσου τὶς πυτζάμες καὶ τὰ κοντομάνικα μπλουζάκια. саката. коланите. Вземи крем против слънце. сапун и ножичка. ὀδοντόβουρτσα καὶ ὀδοντόκρεμα.

Може ли да се заеме лодка? Θὰ ἔκανα εὐχαρίστως σέρφινγκ. Θὰ ἔκανα εὐχαρίστως κατάδυση. Плажът чист ли е? Μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνει μπάνιο ἐκεῖ. Къпането там не е ли опасно? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανεισθεῖ ἐδῶ μία ὀμπρέλλα. Може ли да се наеме екипировка за гмуркане? Μπορεῖ κανεὶς νὰ νοικιάσει πέδιλα γιὰ θαλάσσιο σκί. Εἶμαι ἀρκετὰ ἐξοικειωμένος μὲ τὸ ἄθλημα. Може ли да се наеме сърф? Μπορεῖ κανεὶς νὰ νοικιάσει ἐξοπλισμὸ κατάδυσης. Може ли да се наемат водни ски? Εἶμαι ἀρχάριος. Средно добър / добра съм. Бих искал / искала да се гмуркам. Може ли да се къпем там? Δὲν εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ κάνεις μπάνιο ἐκεῖ. Θὰ ἔκανα εὐχαρίστως θαλάσσιο σκί.48 [ σαράντα ὀκτὼ ] Δραστηριότητες στὶς διακοπές 48 [ четирийсет и осем ] Занимания през отпуската Εἶναι καθαρὴ ἡ παραλία. Бих искал / искала да карам сърф.. Бих искал / искала да карам водни ски. Εἶμαι μέσου ἐπιπέδου. Може ли да се заеме шезлонг? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανεισθεῖ ἐδῶ μία βάρκα. Къде е ски лифтът? Ἔχεις πέδιλα τοῦ σκὶ μαζύ σου. Аз съм начинаещ / начинаеща. Имаш ли ски? Ἔχεις παπούτσια τοῦ σκὶ μαζύ σου. Може ли да се заеме плажен чадър? Μπορεῖ κανεὶς νὰ δανειστεῖ ἐδῶ μία σαιζ-λόνγκ. Имаш ли ски обувки? . Това ми е познато вече. Ποῦ εἶναι τὸ τελεφερίκ. Μπορεῖ κανεὶς νὰ νοικιάσει μία σανίδα τοῦ σερφ.

Ние играем футбол. Ποιός κερδίζει. Πηγαίνω σὲ ἕναν ἀθλητικὸ σύλλογο. Немският отбор играе срещу английския. Сега бият дузпа. Нямам представа. Съдията е от Белгия. Ὑπάρχει καὶ μία πισίνα μὲ σάουνα. Στὴν πόλη μας ἔχουμε γήπεδο ποδοσφαίρου. Τώρα ἐκτελεῖται πέναλτυ. Занимаваш ли се със спорт? Ναί. Има и голф игрище. аз трябва да се движа. Γκόλ! Ἕνα-μηδέν! Гол! Един на нула! . Ходя в един спортен клуб. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Ὑπάρχει καὶ γήπεδο γκόλφ. Понякога плуваме. Τί ἔχει ἡ τηλεόραση. Ἡ γερμανικὴ ὁμάδα παίζει ἐναντίον τῆς ἀγγλικῆς. Αὺτὴν τὴν στιγμὴ εἶναι ἰσοπαλία. Или караме велосипед / колело. В момента резултатът е равен. Кой печели? Δὲν ἔχω ἰδέα. В нашия град има футболен стадион. Ὁ διαιτητής εἶναι ἀπὸ τὸ Βέλγιο. Да. Тъкмо дават футболен мач.49 [ σαράντα ἐννέα ] Ὁ ἀθλητισμὸς 49 [ четирийсет и девет ] Спорт Κάνεις ἀθλητισμό. Какво има по телевизията? Τώρα ἔχει ἕναν ἀγῶνα ποδοσφαίρου. Ἢ κάνουμε ποδήλατο. πρέπει νὰ κινοῦμαι. Πολλές φορές κολυμπᾶμε. Има също басейн със сауна.

Днес е горещо. . Можеш ли да скачаш във водата? Ποῦ εἶναι τὰ ντούς.50 [ πενῆντα ] Στὴν πισίνα 50 [ петдесет ] В басейна Σήμερα κάνει ζέστη. Искаш ли да отидем да плуваме? Ἔχεις πετσέτα. Сега излизам от водата. Студено ми е. Водата чиста ли е? Εἶναι ζεστὸ τὸ νερό. Πᾶμε στὴν πισίνα. Βγαίνω τώρα ἀπὸ τὸ νερό. Водата е доста студена. Водата дълбока ли е? Εἶναι καθαρὸ τὸ νερό. Имаш ли хавлия? Ἔχεις μαγιώ. Можеш ли да се гмуркаш? Ξέρεις νὰ κάνεις βουτιές. Къде е съблекалнята? Ποῦ εἶναι τὰ γυαλιὰ κολύμβησης. Да отидем на басейн? Ἔχεις διάθεση γιὰ κολῦμπι. Имаш ли бански гащета? Ἔχεις μαγιώ. Имаш ли бански костюм? Ξέρεις κολύμπι. Къде са очилата за плуване? Εἶναι βαθὺ τὸ νερό. Можеш ли да плуваш? Ξέρεις κατάδυση. Τὸ νερὸ εἶναι πάρα πολὺ κρύο. Къде е душът? Ποῦ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει κανείς. Водата топла ли е? Παγώνω.

. γιὰ νὰ ἀγοράσω μιὰ εφημερίδα. Искам да отида в оптичния магазин. Θέλω νὰ πάω στὸ κατάστημα ὀπτικῶν. Искам да купя плодове и зеленчуци. Искам да отида в библиотеката. Искам да отида в оптичния магазин. за да купя очила. Θέλω νὰ πάω στὸ φοῦρνο. Искам да отида до вестникарския павилион. Искам да купя една книга. Θέλω νὰ ἀγοράσω ψωμάκια καὶ ψωμί. Θέλω νὰ δανεισθῶ ἕνα βιβλίο. Θέλω νὰ πάω στὸ περίπτερο. Искам да отида в супермаркета. Θέλω νὰ πάω στὸ κατάστημα ὀπτικῶν. Искам да отида в библиотеката. Искам да купя хлебчета и хляб. за да заема една книга. Искам да купя един вестник. Θέλω νὰ πάω στὸ σοῦπερ-μάρκετ. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα ζευγάρι γυαλιά. Искам да заема една книга. за да купя един вестник. Искам да отида до хлебарницата.51 [ πενῆντα ἕνα ] Ψωνίζω 51 [ петдесет и едно ] Покупки Θέλω νὰ πάω στὴν βιβλιοθήκη. Θέλω νὰ ἀγοράσω ἕνα βιβλίο. Θέλω νὰ ἀγοράσω μία ἐφημερίδα. Искам да отида до павилиона. Искам да купя очила. за да купя плодове и зеленчуци. Θέλω νὰ πάω στὸ περίπτερο. γιὰ νὰ δανεισθῶ ἕνα βιβλίο. Искам да отида до хлебарницата. γιὰ νὰ ἀγοράσω ψωμάκια καὶ ψωμί. Искам да отида в книжарницата. за да купя хлебчета и хляб. Θέλω νὰ πάω στὴν βιβλιοθήκη. Искам да отида в супермаркета. Искам да отида в книжарницата. за да купя една книга. Θέλω νὰ πάω στὸ βιβλιοπωλεῖο. Θέλω νὰ ἀγοράσω ἕνα ζευγάρι γυαλιά. Θέλω νὰ πάω στὸν φοῦρνο. Θέλω νὰ πάω στὸ βιβλιοπωλεῖο. Θέλω νὰ ἀγοράσω φροῦτα καὶ λαχανικά. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα βιβλίο. Θέλω νὰ πάω στὸ σοῦπερ-μάρκετ. γιὰ νὰ ἀγοράσω φροῦτα καὶ λαχανικά.

Искам да напазарувам много неща. Трябват ми дрелка и отвертка. Χρειάζομαι στυλὸ καὶ μαρκαδόρους. Трябват ми кукла и плюшено мече. Трябват ми гердан и гривна. Къде са мебелите? Χρειάζομαι μία ντουλάπα καὶ μία σιφινιέρα. Трябват ми пръстен и обеци. Ποῦ εἶναι τὰ ἔπιπλα. Ποῦ εἶναι τὰ εἴδη παιχνιδιού. Χρειάζομαι ἕνα δαχτυλίδι καὶ σκουλαρίκια. Трябват ми шкаф и скрин. Ще отидем ли в магазина? Πρέπει νὰ ψωνίσω. Къде са канцеларските изделия? Χρειάζομαι φακέλλους καὶ χαρτὶ ἀλληλογραφίας. Ποῦ εἶναι τὰ εἴδη γραφείου. Θέλω νὰ ψωνίσω πολλὰ πράγματα. Къде са инструментите? Χρειάζομαι ἕνα σφυρὶ καὶ μία πένσα. Трябват ми химикалки и маркери. Χρειάζομαι ἕνα γραφεῖο καὶ ἕνα ράφι. Ποῦ εἶναι τὰ κοσμήματα. Трябва да направя няколко покупки. Трябват ми пликове и хартия за писма.52 [ πενῆντα δύο ] Στὸ κατάστημα 52 [ петдесет и две ] В магазина Πᾶμε σὲ ἕνα πολυκατάστημα. Трябват ми футболна топка и шах. Къде са играчките? Χρειάζομαι μιὰ κούκλα καὶ ἕνα ἀρκουδάκι. Ποῦ εἶναι τὰ ἐργαλεῖα. Трябват ми бюро и етажерка. Къде са бижутата? Χρειάζομαι μία ἁλυσίδα καὶ ἕνα βραχιόλι. Χρειάζομαι ἕνα τρυπάνι καὶ ἕνα κατσαβίδι. Χρειάζομαι μιὰ μπάλλα ποδοσφαίρου καὶ ἕνα σκάκι. . Трябват ми от чук и клещи.

γιὰ νὰ ἀγοράσουμε σαλάμι. Ψάχνω ζαχαροπλαστεῖο. Σκοπεύω νὰ ἀγοράσω ἕνα δαχτυλίδι. Σκοπεύω νὰ ἀγοράσω ἕνα φίλμ. Ψάχνω κοσμηματοπωλεῖο. за да купя торта. Всъщност искам да купя пръстен. Ние търсим спортен магазин. Аз търся бижутер. . Ψάχνουμε κρεοπωλεῖο. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα δαχτυλίδι. Ψάχνω φωτογραφεῖο. Всъщност искам да купя торта. Θέλουμε νὰ ἀγοράσουμε σαλάμι. Ние търсим спортен магазин. Ψάχνω φωτογραφεῖο. Θέλουμε νὰ ἀγοράσουμε μία μπάλλα ποδοσφαίρου. Ние търсим месарница. за да купим лекарства. γιὰ νὰ ἀγοράσω ἕνα φίλμ. Аз търся сладкарница. Аз търся фотомагазин. Ψάχνω ζαχαροπλαστεῖο. Σκοπεύω νὰ ἀγοράσω μία τούρτα. Искаме да купим салам. Θέλουμε νὰ ἀγοράσουμε φάρμακα. Ψάχνουμε φαρμακεῖο. за да купя пръстен. Ψάχνουμε φαρμακεῖο. за да купим футболна топка. γιὰ νὰ ἀγοράσω μιὰ τούρτα. Аз търся бижутер. Ние търсим аптека. Ние търсим месарница. Аз търся сладкарница. за да купя лента. Ψάχνουμε κρεοπωλεῖο. Искаме да купим лекарства. Ние търсим аптека. γιὰ νὰ ἀγοράσουμε μία μπάλλα ποδοσφαίρου. γιὰ νὰ ἀγοράσουμε φάρμακα. Ψάχνω κοσμηματοπωλεῖο.53 [ πενῆντα τρία ] Τὰ μαγαζιὰ 53 [ петдесет и три ] Магазини Ψάχνουμε μαγαζὶ μὲ ἀθλητικὰ εἴδη. Искамеда купим футболна топка. Ψάχνουμε μαγαζὶ μὲ ἀθλητικὰ εἴδη. Всъщност искам да купя лента. за да купим салам. Аз търся фотомагазин.

Харесва ми. καφὲ ἢ λευκό. Ще я взема. Чантата действително е на много изгодна цена. Μπορῶ ἐνδεχομένως νὰ τὴν ἀλλάξω. От кожа естествено. ἴσως. . Μία τσάντα.54 [ πενῆντα τέσσερα ] Γιὰ ψώνια 54 [ петдесет и четири ] Пазаруване Θὰ ἤθελα νὰ ἀγοράσω ἕνα δῶρο. Може ли евентуално да я подменя? Φυσικά. Голяма или малка? Μπορῶ νὰ δῶ αὐτήν. Но не нещо прекалено скъпо. Какъв цвят желаете? Μαῦρο. Касата е там отсреща. Това е особено добро качество. Μοῦ ἀρέσει. Ἐκεῖ πέρα. πραγματικά. кафяв или бял? Μεγάλη ἢ μικρή. Ἀλλὰ ὄχι κάτι πολὺ ἀκριβό. εἶναι τὸ ταμεῖο. От кожа ли е? Ἢ εἶναι ἀπὸ συνθετικὸ ὑλικό. Θὰ τὴν πάρω. Бих искал / искала да купя подарък. Може ли да видя тази? Εἶναι δερμάτινη. Καὶ ἡ τσάντα. Εἶναι ἰδιαίτερα καλῆς ποιότητας. Θὰ τὴν τυλίξουμε γιὰ δῶρο. Може би дамска чанта? Τί χρῶμα θὰ θέλατε. Разбира се. ἀξίζει τὰ λεφτά της. Или от изкуствена материя? Δερμάτινη. Черен. φυσικά. Ние ще я опаковаме като подарък.

Мъжът ми е лекар по професия. Καὶ ἡ ἰατρικὴ ἀσφάλεια εἶναι δαπανηρή. ὑπάρχουν ὑπερβολικὰ πολλοὶ ἄνεργοι. Аз не печеля много. Ἐγώ. А данъците са високи. Аз работя на половин ден като медицинска сестра. . Δὲν βγάζω πολλά. Ψάχνω γιὰ δουλειά. Аз имам приятни колеги. Това е моят шеф. Вече една година съм безработен. Скоро ще получаваме пенсия. Искам да следвам в университета. В тази страна има много безработни. Εἶμαι ἤδη ἕνα χρόνο ἄνεργος. Σὲ αὐτήν τὴν χώρα. Θέλω νὰ σπουδάσω στὸ πανεπιστήμιο. Τί θέλεις νὰ γίνεις ὅταν μεγαλώσεις. πηγαίνουμε πάντα στὸ κυλικεῖο. Τὸ μεσημέρι. Аз съм практикант. Αὐτὸς εἶναι τὸ ἀφεντικό μου. Какъв / каква сте по професия? Ὁ ἄνδρας μοῦ εἶναι γιατρός.55 [ πενῆντα πέντε ] Ἡ ἐργασία 55 [ петдесет и пет ] Работа Τί δουλειὰ κάνετε. Κάνω τὴν πρακτική μου. Аз си търся работно място. Ἀλλὰ οἱ φόροι εἶναι ὑψηλοί. Κάνω πρακτικὴ στὸ ἐξωτερικό. Ἔχω συμπαθεῖς συναδέλφους. Аз съм на практика в чужбина. Καὶ οἱ δύο εἴμαστε συνταξιοῦχοι. На обяд винаги ходим в стола. δουλεύω λίγες ὧρες τὴν ἡμέρα ὡς νοσοκόμα. И здравната осигуровка е висока. Бих искал / искала да стана инженер. Какъв / каква искаш да станеш? Θὰ ἤθελα νὰ γίνω μηχανικός.

Гладни ли сте? Δὲν πεινᾶτε. Тя скучае. Те не са жадни. Не сте ли гладни? Διψάω жаден / жадна съм Διψᾶνε. Ние имаме желание / настроение. Той няма време. Той има време. (Αὐτὸς) δὲν ἔχει χρόνο. Аз се страхувам. Δὲν ἔχουμε κέφι. Δὲν φοβᾶμαι. Аз не се страхувам.56 [ πενῆντα ἕξι ] Τὰ συναισθήματα 56 [ петдесет и шест ] Чувства Ἔχω κέφι имам желание / настроение Ἔχουμε κέφι. . Βαριέμαι скучая (Αὺτὴ) βαριέται. (Αὐτὴ) δὲν βαριέται. Ние нямаме желание / настроение. Φοβᾶμαι страхувам се Φοβᾶμαι. Те са жадни. Тя не скучае. Ἔχω χρόνο имам време (Αὐτὸς) ἔχει χρόνο. Πεινάω гладен / гладна съм Πεινᾶτε. Δὲν διψᾶνε.

Ποῦ εἶσθε ἀσφαλισμένος / ἀσφαλισμένη. Τὸ ραντεβοῦ εἶναι στὶς 10 (δέκα). Имам час за 10. Къде Ви боли? Πονάει συνέχεια ἡ πλάτη μου. моля! Παρακαλῶ. Аз имам час при лекаря. Ще Ви напиша рецепта. / Πῶς λέγεσθε. Как се казвате? Παρακαλῶ. Θὰ σᾶς δώσω μία συνταγὴ γιὰ τὸ φαρμακεῖο. . Θὰ σᾶς δώσω χάπια. Πῶς εἶναι τὸ ὄνομὰ σας. Лекарят ще дойде веднага.57 [ πενῆντα ἑπτὰ ] Στὸν γιατρὸ 57 [ петдесет и седем ] При лекаря Ἔχω ἕνα ραντεβοῦ στὸν γιατρό. седнете в чакалнята. Къде сте застрахован / застрахована? Τί μπορῶ νὰ κάνω γιὰ σᾶς. Имате ли болки? Ποῦ πονᾶτε. моля! Ἡ πίεση εἶναι ἐντάξει. περιμένετε στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς. Какво мога да направя за Вас? Ἔχετε πόνους. Ще Ви дам таблетки. Ὁ γιατρὸς θὰ ἔρθει ἀμέσως. Ще Ви направя инжекция. Често имам главоболие. Πολλὲς φορὲς πονάει ἡ κοιλιά μου. Кръвното налягане е нормално. Παρακαλῶ. Ἔχω συχνὰ πονοκεφάλους. ξαπλῶστε! Легнете на кушетката. Постоянно ме боли гърбът. Θὰ σᾶς κάνω μία ἔνεση. Понякога ме боли коремът. Моля. γδυθεῖτε ἀπὸ τὴν μέση καὶ πάνω! Съблечете се до кръста.

Εἶναι χειμῶνας. Ръцете му са силни. Първо главата. Τὰ μαλλιὰ δὲν φαίνονται. Той не носи панталон и палто. Τὰ πόδια εἶναι ἐπίσης γυμνασμένα. Зима е и е студено. Той е снежен човек. Косата му не се вижда. И ушите му не се виждат. Ὁ άνδρας χορεύει καὶ γελάει. Човекът носи шапка. Ὁ ἄντρας εἶναι ἀπὸ χιόνι. Той носи пръчка в ръцете си. Δὲν φοράει παντελόνι. Οὔτε τὰ αὐτιὰ φαίνονται. Πρῶτα τὸ κεφάλι. Οὔτε ἡ πλάτη φαίνεται. Ὁ ἄνδρας φοράει καπέλλο. Но не му е студено. . Човекът има дълъг нос. Τὰ χέρια εἶναι γυμνασμένα. Аз рисувам човек. И краката му са силни. καὶ κάνει κρύο. Κρατάει ἕνα μπαστοῦνι στα χέρια. Човекът танцува и се смее. Рисувам очите и устата. Носи и шал около врата си. Σχεδιάζω τὰ μάτια καὶ τὸ στόμα. οὔτε παλτό. Ἀλλὰ ὁ ἄνδρας δὲν παγώνει. Ὁ ἄνδρας ἔχει μεγάλη μύτη. Φοράει καὶ ἕνα κασκὸλ γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό. Човекът е от сняг.58 [ πενῆντα ὀκτὼ ] Τὰ μέρη τοῦ σώματος 58 [ петдесет и осем ] Частите на тялото Σχεδιάζω ἕναν ἄνδρα. Εἶναι ἕνας χιονάνθρωπος. Гърбът му също не се вижда.

Γιὰ μία κάρτα καὶ ἕνα γράμμα.59 [ πενῆντα ἐννέα ] Στὸ ταχυδρομεῖο 59 [ петдесет и девет ] В пощата Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο ταχυδρομεῖο. Мога ли да го изпратя с въздушна поща? Πόσο θὰ κάνει μέχρι νὰ φθάσει. Къде е най-близката телефонна кабина? Ἔχετε τηλεκάρτες. Πόσο κοστίζει ἕνα γραμματόσημο γιὰ Ἀμερική. Момент. Имате ли телефонен указател? Ξέρετε τὸν κωδικὸ κλήσεως τῆς Αὐστρίας. Колко е пощенската такса до Америка? Πόσο ζυγίζει τὸ πακέτο. Телефонната линия постоянно е заета. Знаете ли телефонния код на Австрия? Μια στιγμή· θὰ κοιτάξω. Имате ли фонокарти? Ἔχετε τηλεφωνικὸ κατάλογο. Къде мога да се обадя по телефон? Ποῦ εἶναι ὁ πλησιέστερος τηλεφωνικὸς θάλαμος. Ποιόν ἀριθμὸ πήρατε. ще проверя. Кой номер избрахте? Πρέπει πρῶτα νὰ πάρετε τὸ μηδέν! Първо трябва да изберете нула! . Далеч ли е до най-близката пощенска служба? Ποῦ εἶναι τὸ πλησιέστερο γραμματοκιβώτιο. Колко тежи колетът? Μπορῶ νὰ τὸ στείλω ἀεροπορικῶς. Къде е най-близката пощенска кутия? Χρειάζομαι δύο γραμματόσημα. За колко време ще пристигне? Ποῦ μπορῶ νὰ κάνω ἕνα τηλεφώνημα. За една картичка и едно писмо. Къде е най-близката пощенска служба? Εἶναι μακρυὰ ὣς τὸ πλησιέστερο ταχυδρομεῖο. Ἡ γραμμὴ εἶναι πάντα κατειλημμένη. Трябват ми няколко пощенски марки.

Очаквам превод от Германия. Ὁρίστε τὸ διαβατήριὸ μου. Бих искал / искала да осребря един пътнически чек. Какви са таксите? Ποῦ πρέπει νὰ ὑπογράψω. Каква сума може да се тегли? Ποιές πιστωτικὲς κάρτες μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει κανείς. Бих искал / искала да обменя тези пари. дайте ми дребни банкноти.60 [ ἑξῆντα ] Στὴν τράπεζα 60 [ шейсет ] В банката Θὰ ἤθελα νὰ ἀνοίξω ἕναν λογαριασμό. ὁ ἀριθμὸς τοῦ λογαριασμοῦ μου. Χρειάζομαι δολλάρια Ἀμερικῆς. Ето паспорта ми. Θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω χρήματα στὸν λογαριασμὸ μου. Θὰ ἤθελα νὰ εξαργυρώσω μία ταξειδιωτικὴ ἐπιταγή. Ὑπάρχει ἐδῶ μηχάνημα αὐτόματης ἀνάληψης. Коя кредитна карта може да се използва? . Това е адресът ми. Парите пристигнаха ли? Θὰ ἤθελα συνάλλαγμα. Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си. Ὁρίστε. Моля. δώστε μου μικρὰ χαρτονομίσματα. Πόσο εἶναι ἡ ἐπιβάρυνση. Θὰ ἤθελα νὰ κάνω ἐνημέρωση τοῦ λογαριασμοῦ μου. Бих искал / искала да внеса пари по сметката си. Това е номера на метката ми. Ἔχουν ἔρθει τὰ χρήματα. Παρακαλῶ. Καὶ αὐτή εἶναι ἡ διεύθυνσή μου. Трябват ми щатски долари. Тук има ли банкомат? Πόσα χρήματα μπορεῖ νὰ βγάλει κανείς. Къде да се подпиша? Περιμένω ἕνα ἔμβασμα ἀπὸ [τὴν] Γερμανία. Бих искал / искала да взема извлеченията от сметката. Бих искал / искала да си отворя сметка. Θὰ ἤθελα νὰ κάνω ἀνάληψη ἀπὸ τὸν λογαριασμὸ μου.

Φεβρουάριος. Ὁ τρίτος μῆνας εἶναι ὁ Μάρτιος. Ἰανουάριος. Деветият месец е септември. Осмият месец е август. септември. Ὁ ἕκτος μῆνας εἶναι ὁ Ἰούνιος. Αὔγουστος. Δώδεκα μῆνες εἶναι ἕνας χρόνος. Единайсетият месец е ноември. януари. Четвъртият месец е април. Шестият месец е юни. Ὁ δεύτερος μῆνας εἶναι ὁ Φεβρουάριος. Μάρτιος. април. Ὁ ἑνδέκατος μῆνας εἶναι ὁ Νοέμβριος. март. Шест месеца са половин година. Ἰούλιος. . Ἀπρίλιος. август. ноември и декември. Дванайсет месеца са една година. Ὁ όγδοος μῆνας εἶναι ὁ Αὔγουστος. Ὁ τέταρτος μῆνας εἶναι ὁ Ἀπρίλιος. май и юни. Σεπτέμβριος. Третият месец е март. Ἕξι μῆνες εἶναι μισὸς χρόνος. Десетият месец е октомври. Първият месец е януари. октомври. Μάιος καὶ Ἰούνιος. Вторият месец е февруари. Ὁ δέκατος μῆνας εἶναι ὁ Ὀκτώβριος. Дванайсетият месец е декември.61 [ ἑξῆντα ἕνα ] Τὰ ἀριθμητικὰ 61 [ шейсет и едно ] Числителни редни Ὁ πρῶτος μῆνας εἶναι ὁ Ἰανουάριος. юли. Ὁ δωδέκατος μῆνας εἶναι ὁ Δεκέμβριος. Ὁ πέμπτος μῆνας εἶναι ὁ Μάιος. Ὁ ἔνατος μῆνας εἶναι ὁ Σεπτέμβριος. Ὀκτώβριος. Ὁ ἔβδομος μῆνας εἶναι ὁ Ἰούλιος. Седмият месец е юли. Νοέμβριος καὶ Δεκέμβριος. февруари. Петият месец е май.

отговарям Ἀπαντῆστε. Учениците учат ли много? Ὄχι. Ἔρχομαι идвам Ἔρχεσθε. μένω στὸ Βερολῖνο. Ρωτάω питам Ρωτᾶτε συχνὰ τὸν δάσκαλο. веднага идваме. Идвате ли? Ναί. Да.62 [ ἑξῆντα δύο ] Θέτω ἐρωτήσεις (α’) 62 [ шейсет и две ] Задаване на въпроси 1 Διαβάζω уча Διαβάζουν πολὺ οἱ μαθητές. те учат малко. Не. аз живея в Берлин. δὲν τὸν ρωτάω συχνά. διαβάζουν λίγο. Отговорете. . Аз отговарям. Често ли питате учителя? Ὄχι. παρακαλῶ. Той работи ли сега? Ναί. Μένω живея Μένετε στὸ Βερολῖνο. Δουλεύω работя (Αὐτὸς) δουλεύει τώρα. той работи сега. В Берлин ли живеете? Ναί. Да. δουλεύει τώρα. Ἐγὼ ἀπαντάω / ἀπαντῶ. Да. аз не го питам често. Ἀπαντάω / ἀπαντῶ. моля. ἐρχόμαστε ἀμέσως. Не.

Аз имам кола. Παίζω τέννις. Аз имам чиния. Аз играя тенис. Имам и мотор. Ποῦ ὑπάρχει ἕνας γιατρός. Къде има пералня? Ἔχω ἕνα πιάτο. Πονάει τὸ πόδι μου καὶ τὸ χέρι μου. Къде има лекар? Ἔχω ἕνα αὐτοκίνητο. вилица и лъжица. Къде има паркинг? Ἔχω ἕνα πουλλόβερ. Ἔχω μία μηχανή. Къде има сол и черен пипер? . Аз имам хоби. Къде има игрище за тенис? Ἐσὺ ἔχεις κανένα χόμπυ. Ποῦ ὑπάρχει ἁλάτι καὶ πιπέρι. Аз играя футбол. Къде има футболно игрище? Πονάει τὸ χέρι μου. Ἔχω ἐπίσης ἕνα μπουφὰν καὶ ἕνα τζῆν παντελόνι. Ἔχω ἕνα μαχαῖρι. Аз имам пуловер. Ходилото и китката също ме болят. Ποῦ ὑπάρχει πλυντήριο. Ποῦ ὑπάρχει χῶρος στάθμευσης / πάρκιγγ. Ти имаш ли хоби? Παίζω ποδόσφαιρο.63 [ ἑξῆντα τρία ] Θέτω ἐρωτήσεις (β’) 63 [ шейсет и три ] Задаване на въпроси 2 Ἔχω ἕνα χόμπυ. Ръката ме боли. Ποῦ ὑπάρχει γήπεδο τέννις. Ποῦ ὑπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου. ἕνα πηροῦνι καὶ ἕνα κουτάλι. Имам също яке и дънки. Имам нож.

Разбирате ли учителя? Ναί. . ἡ κόρη Дъщеря Ἔχετε κόρη. ἔχω. аз я разбирам добре. не ги разбирам съвсем добре. Да. Аз не разбирам думата. Да. Имате ли приятелка? Ναί. имам. нямам. Не. Аз не разбирам значението. ἡ φίλη Приятелка Ἔχετε φίλη. Разбирате ли хората? Ὄχι. τὸν καταλαβαίνω καλά. Δὲν [τὴν] καταλαβαίνω τὴν σημασία. δὲν τοὺς καταλαβαίνω τόσο καλά. Аз не разбирам изречението. Не. Δὲν [τὴν] καταλαβαίνω τὴν πρόταση. τὴν καταλαβαίνω καλά. Разбирате ли учителката? Ναί. δὲν ἔχω. ἡ δασκάλα Учителка [Τὴν] καταλαβαίνετε τὴν δασκάλα. Да. аз го разбирам добре.64 [ ἑξῆντα τέσσερα ] ἡ ἄρνηση (α’) 64 [ шейсет и четири ] Отрицание 1 Δὲν [τὴν] καταλαβαίνω τὴν λέξη. οἱ ἄνθρωποι Хора [Τοὺς] καταλαβαίνετε τοὺς ἀνθρώπους. Имате ли дъщеря? Ὄχι. ὁ δάσκαλος Учител [Τὸν] καταλαβαίνετε τὸν δάσκαλο.

Ἀλλὰ σὲ πολὺ λίγο θὰ εἶμαι (ἕτοιμος / ἕτοιμη). ἐγὼ ἔχω μόνο πενῆντα. Ἀλλὰ ἔχει ἤδη φίλο. едва от един месец. Дъщеря ти голяма ли е вече? Ὄχι. Но ей сега съм готов / готова. Не. Θὰ ἤθελες καὶ ἄλλη σούπα. Не. Не. Не. Но вече познавам много хора. κοστίζει μόνο ἑκατὸ[ν] εὐρώ. Ἔχει ἐνηλικιωθεῖ ἡ κόρη σου. Не. тя е едва на седемнайсет. δὲν θέλω ἄλλη σούπα. Отдавна ли живееш тук? Ὄχι. Ἀλλὰ ἔχω ἤδη πολλοὺς γνωστούς. Не. Но вече има приятел. той струва само сто евро. Μένεις καιρὸ ἐδῶ. εἶναι μόλις δεκαεπτά. чак в края на седмицата. Πηγαίνεις / Πᾶς αὔριο σπίτι. Готов / готова ли си вече? Ὄχι ἀκόμα. Ще пътуваш ли утре за вкъщи? Ὄχι· τὸ σαββατοκύριακο. Искаш ли още супа? Ὄχι. Скъп ли е пръстенът? Ὄχι. μόνο ἕναν μῆνα.65 [ ἑξῆντα πέντε ] ἡ ἄρνηση (β’) 65 [ шейсет и пет ] Отрицание 2 Εἶναι ἀκριβὸ τὸ δαχτυλίδι. Εἶσαι ἕτοιμος / ἕτοιμη. Ὅμως. не искам повече. . още не. Но още в неделя ще се върна. Ἀλλὰ τὴν Κυριακὴ κιόλας θὰ ἐπιστρέψω. Ἀλλὰ ἕνα παγωτό. Но искам още един сладолед. Но аз има само петдесет.

66 [ ἑξῆντα ἕξι ] Οἱ κτητικὲς ἀντωνυμίες (α’) 66 [ шейсет и шест ] Притежателни местоимения 1 ἐγὼ – δικό μου аз – мой / свой / си Δὲν βρίσκω τὸ κλειδί μου. къде е вашият баща / баща ви? Παιδιά. Нейните пари / парите й ги няма. Ἔχασε καὶ τὴν πιστωτική της κάρτα. Намери ли твоя ключ /своя ключ / ключа си? Βρῆκες τὸ εἰσιτήριό σου. Намери ли твоя билет /своя билет / билета си? αὐτὸς – δικό του той – негов / му Ξέρεις ποῦ εἶναι τὸ κλειδί του. Нашата баба / баба ни е здрава. Не мога да намеря моя билет / своя билет / билета си. Знаеш ли къде е неговият ключ / ключът му? Ξέρεις ποῦ εἶναι τὸ εἰσιτήριὸ του. ἐμεῖς – δικό μας ние – наш / ни Ὁ παπποῦς μας εἶναι ἄρρωστος. Нейната кредитна карта /кредитната й карта също я няма. Деца. къде е вашата майка /майка ви? . Деца. ἐσύ – δικὸ σου ти – твой / свой / си Βρῆκες τὸ κλειδί σου. Нашият дядо / дядо ни е болен. ἐσεῖς – δικό σας вие – ваш / ви Παιδιά. ποῦ εἶναι ὁ μπαμπᾶς / πατέρας σας. ποῦ εἶναι ἡ μαμά / μητέρα σας. Ἡ γιαγιά μας εἶναι ὑγιής. Δὲν βρίσκω τὸ εἰσιτήριό μου. Знаеш ли къде е неговият билет / билетът му? αὐτὴ – δικό της тя – неин / й Ἔχασε τὰ λεφτὰ της. Не мога да намеря моя ключ / своя ключ / ключа си.

ἔρχονται οἱ γονεῖς τους! Но ей там техните родители / родителите им идват! ἐσεῖς – δικό σας Вие – Ваш / Ви Πῶς ἦταν τὸ ταξεῖδι σας. κυρία Σμίθ. κύριε Μύλλερ. τὸ διαβατήριο Паспорт Ἔχασε τὸ διαβατήριό του. госпожо Шмит? Ποῦ εἶναι ὁ ἄντρας σας. Той забрави своите очила / очилата си. Къде е Вашият мъж / мъжът Ви. Къде ли е неговият паспорт / паспортът му? αὐτὰ – δικό τους те – техен / свои / си Τὰ παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν τοὺς γονεῖς τους.67 [ ἑξῆντα ἑπτὰ ] Οἱ κτητικὲς ἀντωνυμίες (β’) 67 [ шейсет и седем ] Притежателни местоимения 2 τὰ γυαλιὰ Очила Ξέχασε τὰ γυαλιά του. Μά. Ἀλλὰ νά. Τὸ ρολόι κρέμεται στὸν τοῖχο. ποῦ [τὸ] ἔχει τὸ διαβατήριό του. господин Мюлер? Ποῦ εἶναι ἡ γυναῖκα σας. Неговият часовник / часовникът му е повреден. κυρία Σμίθ. Къде е Вашата жена / жена Ви. Часовникът виси на стената. Децата не могат да намерят своите родители / родителите си. Μά. Той загуби своя паспорт / паспорта си. господин Мюлер? ἐσεῖς – δικό σας Вие – Ваш / Ви Πῶς ἦταν τὸ ταξεῖδι σας. ποῦ [τὰ] ἔχει τὰ γυαλιά του. госпожо Шмит? . Къде ли са неговите очила / очилата му? τὸ ρολόι Часовник Τὸ ρολόι του χάλασε. Как беше Вашето пътуване / пътуването Ви. Как беше Вашето пътуване / пътуването Ви. κύριε Μύλλερ.

ἀκριβὸ καὶ φθηνὸ скъп и евтин Τὸ αὐτοκίνητο εἶναι ἀκριβό. Пеперудата е красива. Ἡ [ἡ]μέρα εἶναι φωτεινή. Жена с тегло 100 килограма е дебела. σκοτεινὸς καὶ φωτεινὸς тъмен и светъл Ἡ νύχτα εἶναι σκοτεινή. Мъж с тегло 50 килограма е слаб. Ἡ εφημερίδα εἶναι φθηνή. Слонът е голям. Ἡ ἀράχνη εἶναι ἄσχημη. ἦταν ἀκόμη νέος. μεγάλος καὶ μικρὸς (σὲ ἡλικία) / νέος καὶ γέρος стар и млад Ὁ παπποῦς μας εἶναι πολὺ μεγάλος. Нощта е тъмна. Колата е скъпа. Ἕνας ἄνδρας βάρους 50 [=πενῆντα] κιλῶν εἶναι ἀδύνατος. ὄμορφος καὶ ἄσχημος красив и грозен Ἡ πεταλούδα εἶναι ὄμορφη. Вестникът е евтин. Паякът е грозен. Нашият дядо е много стар. Мишката е малка. . Преди 70 години е бил още млад. Πρὶν [ἀπὸ] 70 [=ἑβδομῆντα] χρόνια. χοντρὸς καὶ ἀδύνατος дебел и слаб Μία γυναῖκα βάρους 100 [=ἑκατὸ] κιλῶν εἶναι χοντρή.68 [ ἑξῆντα ὀκτὼ ] μεγάλο – μικρὸ 68 [ шейсет и осем ] голям – малък μεγάλο καὶ μικρὸ голям и малък Ὁ ἐλέφαντας εἶναι μεγάλος. Денят е светъл. Τὸ ποντίκι εἶναι μικρό.

Трябва ми химикалка. Θέλω νὰ τραβήξω φωτογραφίες. Ὑπάρχει ἐδῶ καμμία κάμερα. Ὑπάρχει ἐδῶ κανένα κρεββάτι. Θέλω νὰ γράψω κάτι. Трябва ми камера. Ὑπάρχει ἐδῶ ὑπολογιστής. Ὑπάρχει ἐδῶ ἕνα φύλλο χαρτὶ καὶ ἕνα στυλό. Θέλω νὰ κοιμηθῶ. Трябва ми легло. Θέλω νὰ στείλω ἕνα ἦ-μαίηλ. Искам да спя. Искам да напиша нещо. Θέλω νὰ διαβάσω. Тук има ли телефон? Χρειάζομαι μία κάμερα. Тук има ли лампа? Χρειάζομαι ἕνα τηλέφωνο. Тук има ли лист хартия и химикалка? . Искам да се обадя. Трябва ми компютър. Ὑπάρχει ἐδῶ καμμία λάμπα.69 [ ἑξῆντα ἐννέα ] χρειάζομαι – θέλω 69 [ шейсет и девет ] трябва ми / имам нужда – искам Χρειάζομαι ἕνα κρεββάτι. Тук има ли камера? Χρειάζομαι ἕναν ὑπολογιστή. Θέλω νὰ τηλεφωνήσω. Тук има ли компютър? Χρειάζομαι ἕνα στυλό. Трябва ми телефон. Искам да снимам. Тук има ли легло? Χρειάζομαι μία λάμπα. Ὑπάρχει ἐδῶ τηλέφωνο. Искам да чета. Искам да изпратя е-майл. Трябва ми лампа.

Искам да пия нещо. Искам да ям нещо. Θὰ ἤθελα νὰ πιῶ κάτι. Искате ли да се разходите? Θὰ ἤθελα νὰ καπνίσω. Бих искал / искала да Ви попитам нещо. Искам да пуша. Τί θὰ θέλατε. Той иска огънче. Искате ли да танцувате? Θὰ θέλατε νὰ πᾶμε περίπατο. бих искал нещо Θὰ θέλατε νὰ καπνίσετε. искам. Те искат да се обадят по телефона. . Бих искал / искала да Ви поканя на нещо. Искате ли да пушите? Θὰ θέλατε νὰ χορέψετε. бих желал. Θὰ ἤθελα νὰ σὰς καλέσω σὲ κάτι. Какво обичате / желаете.70 [ ἑβδομῆντα ] θὰ ἤθελα κάτι 70 [ седемдесет ] желая. Ние искаме да се приберем вкъщи. моля? Θὰ θέλατε ἕναν καφέ. Бих искал / искала да Ви помоля за нещо. Θὰ ἤθελα νὰ φάω κάτι. Или предпочитате чай? Θὰ θέλαμε νὰ πᾶμε σπίτι. Искам да си отдъхна малко. Θὰ ἤθελα νὰ ξεκουραστῶ λίγο. Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ρωτήσω κάτι. παρακαλῶ. Искате ли цигара? Θὰ ἤθελε φωτιά. Θὰ ἤθελα νὰ σὰς παρακαλέσω γιὰ κάτι. Θὰ θέλατε ἕνα ταξί. Θὰ ἤθελες ἕνα τσιγάρο. Желаете ли такси? Θὰ ἤθελαν νὰ κάνουν ἕνα τηλεφώνημα. Желаете ли кафе? Ἢ μήπως θὰ προτιμούσατε ἕνα τσάι.

Θέλεις νὰ μείνουμε ἐδῶ. Искам да съм сам / сама. Искам да си отида у дома.71 [ ἑβδομῆντα ἕνα ] θέλω κάτι 71 [ седемдесет и едно ] искам. На кино ли искате да отидете? Θέλετε νὰ πᾶμε στὴν καφετέρια. Искаш ли да спиш тук? Θέλετε νὰ φύγετε αὔριο. желая нещо Τί θέλετε. Δὲν θέλω νὰ πάω. Какво искате? Θέλετε νὰ παίξουμε ποδόσφαιρο. Искаш ли да се храниш тук? Θέλεις νὰ κοιμηθοῦμε ἐδῶ. Искате ли да посетите приятелите си? θέλω Искам Δὲν θέλω νὰ ἀργήσω. В кафенето ли искате да отидете? . Искам да остана у дома. Искате ли да играете футбол? Θέλετε νὰ ἐπισκεφθοῦμε φίλους. Утре ли желаете да платите сметката? Θέλετε νὰ πᾶμε στὴν ντίσκο. Не искам да закъснявам. На дискотека ли искате да отидете? Θέλετε νὰ πᾶμε [στὸ] σινεμά. Искаш ли да останеш тук? Θέλεις νὰ φᾶμε ἐδῶ. До утре ли желаете да останете? Θέλετε νὰ πληρώσετε αὔριο τὸν λογαριασμό. Утре ли искате да заминете? Θέλετε νὰ μείνετε ὣς αὔριο. Не искам да ходя там. Θέλω νὰ πάω [στὸ] σπίτι. Θέλω νὰ μείνω [στὸ] σπίτι. Θέλω νὰ μείνω μόνος / μόνη.

Трябва да станеш рано. Πρέπει νὰ βάλει βενζίνη. Πρέπει νὰ πᾶμε ἀμέσως στὸ σχολεῖο. . Πρέπει νὰ σηκωθεῖς νωρίς. Тя трябва да пазарува. Той трябва да поправи колата. Πρέπει νὰ ἐπισκευάσει τὸ αὐτοκίνητο. Πρέπει νὰ περιμένετε τὸ λεωφορεῖο. Трябва да работиш много. Πρέπει νὰ πᾶμε ἀμέσως στὴν δουλειά. Πρέπει νὰ δουλέψεις πολύ. Πρέπει νὰ καθαρίσει τὸ σπίτι. Πρέπει νὰ περιμένετε τὸ ταξί. Тя трябва да изпере прането. Πρέπει νὰ περιμένετε τὸ τραῖνο. Ние трябва да тръгваме веднага за училище. Πρέπει νὰ πᾶμε ἀμέσως στὸν γιατρό. Ние трябва да тръгваме веднага за работа. Вие трябва да чакате влака. Той трябва да измие колата.72 [ ἑβδομῆντα δύο ] πρέπει νὰ κάνω κάτι 72 [ седемдесет и две ] трябва да направя нещо πρέπει Трябва Πρέπει νὰ στείλω τὸ γράμμα. Тя трябва да изчисти жилището. Вие трябва да чакате таксито. Πρέπει νὰ πληρώσω τὸ ξενοδοχεῖο. Πρέπει νὰ ψωνίσει. Πρέπει νὰ πλύνει τὸ αὐτοκίνητο. Трябва да изпратя писмото. Той трябва да зареди колата. Трябва да платя хотела. Πρέπει νὰ εἶσαι συνεπής. Πρέπει νὰ πλύνει τὰ ροῦχα. Трябва да си точен. Вие трябва да чакате автобуса. Ние трябва да отидем веднага на лекар.

Той не може да спи в парка. Може ли да седнем? Μποροῦμε νὰ ἔχουμε τὸ μενού. Може ли да се плаща само в брой? Μπορῶ νὰ κάνω ἕνα τηλέφωνο. Може ли да се пуши тук? Μπορεῖ κανεὶς νὰ πληρώσει μὲ πιστωτικὴ κάρτα. Може ли да платим поотделно? . Той не може да спи на гарата. Можеш ли вече да пиеш алкохол? [Σοῦ] επιτρέπεται νὰ ταξιδεύεις μόνος στὸ ἐξωτερικό. Той не може да спи в колата. Може ли менюто? Μποροῦμε νὰ πληρώσουμε χωριστά. Може ли да се обадя по телефона? Μπορῶ νὰ ρωτήσω κάτι. Δὲν επιτρέπεται νὰ κοιμηθεῖ στὸν σταθμὸ τοῦ τραίνου. Може ли да се плаща с кредитна карта? Μπορεῖ κανεὶς νὰ πληρώσει μὲ ἐπιταγή. Може ли да се плаща с чек? Μόνο [μὲ] μετρητὰ μπορεῖ νὰ πληρώσει κανείς. Може ли да попитам нещо? Μπορῶ νὰ πῶ κάτι. Μποροῦμε νὰ καθίσουμε. Може ли да кажа нещо? Δὲν ἐπιτρέπεται / ἀπαγορεύεται νὰ κοιμηθεῖ στὸ πάρκο.73 [ ἑβδομῆντα τρία ] ἐπιτρέπεται νὰ κάνω κάτι 73 [ седемдесет и три ] мога / разрешено ми е / бива [Σοῦ] ἐπιτρέπεται νὰ ὁδηγεῖς αὐτοκίνητο. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κοιμηθεῖ στὸ αὐτοκίνητο. Може ли да пушим тук? Ἐπιτρέπεται τὸ κάπνισμα ἐδῶ. Можеш ли вече да пътуваш сам / сама в чужбина? ἐπιτρέπεται / μπορῶ мога / разрешено ми е / бива Μποροῦμε νὰ καπνίσουμε ἐδῶ. Можеш ли вече да караш кола? [Σοῦ] ἐπιτρέπεται νὰ πίνεις ἀλκοόλ.

Малко по-късо. Пушите ли лула? . Пушите ли пури? Καπνίζετε τσιγάρα. παρακαλῶ. Може ли да изгладите ризата? Μπορεῖτε νὰ καθαρίσετε τὸ παντελόνι. Τέλειωσε ἡ μπαταρία. Стъклото е счупено. Може ли да поправите часовника? Ἔσπασε τὸ γυαλί. Μπορεῖτε νὰ σιδερώσετε τὸ πουκάμισο. Λίγο πιὸ κοντά. Οἱ φωτογραφίες εἶναι στὴν κάμερα. Батерията е изтощена. Пушите ли цигари? Καπνίζετε πίπα. Може ли да поправите обувките? Μπορεῖτε νὰ μοῦ δώσετε φωτιά.74 [ ἑβδομῆντα τέσσερα ] παρακαλῶ γιὰ κάτι 74 [ седемдесет и четири ] моля за нещо Μπορεῖτε νὰ μοῦ κόψετε τὰ μαλλιά. Може ли да проявите снимките? Οἱ φωτογραφίες εἶναι στὸ σῆ-ντῆ. παρακαλῶ. Може ли да ми дадете огънче? Ἔχετε σπίρτα ἢ ἀναπτήρα. Μπορεῖτε νὰ ἐμφανίσετε τὶς φωτογραφίες. Снимките са на компактдиска. Не много късо. Може ли да мe подстрижете ? Ὄχι πολὺ κοντά. Снимките са в камерата. Имате ли пепелник? Καπνίζετε ποῦρα. Имате ли кибрит или запалка? Ἔχετε σταχτοδοχεῖο. моля. моля. Μπορεῖτε νὰ επισκευάσετε τὸ ρολόι. Може ли да почистите панталона? Μπορεῖτε νὰ φτιάξετε τὰ παπούτσια.

ἐπειδὴ / διότι ὁ καιρὸς εἶναι χάλια. Защо той няма да дойде? Δὲν τὸν κάλεσαν. Защо си тръгвате вече? Εἶμαι κουρασμένος / κουρασμένη. Γιατί φεύγετε κιόλας. Δὲν ἔρχεται. Φεύγω. Защо няма да дойдеш? Δὲν ἔχω χρόνο. . Аз съм уморен / уморена. защото вече е късно. Защо не останеш? Ἔχω ἀκόμα δουλειά. Аз нямам време. Времето е лошо. ἐπειδὴ εἶμαι κουρασμένος / κουρασμένη. Аз няма да дойда. Вече е късно. защото времето е лошо.75 [ ἑβδομῆντα πέντε ] Δικαιολογῶ κάτι (α’) 75 [ седемдесет и пет ] аргументирам нещо 1 Γιατί δὲν ἔρχεσθε. защото не е поканен. Заминавам. ἐπειδὴ εἶναι ἤδη ἀργά. защото нямам време. ἐπειδὴ / διότι δὲν τὸν κάλεσαν. Γιατί δὲν μένεις. Аз си тръгвам. ἐπειδὴ ἔχω ἀκόμα δουλειά. Аз трябва да работя още. Δὲν ἔρχομαι. Аз няма да остана. ἐπειδὴ δὲν ἔχω χρόνο. Аз няма да дойда. Φεύγω. Той няма да дойде. Защо няма да дойдете? Ὁ καιρὸς εἶναι χάλια. Той не е поканен. защото съм уморен / уморена. Δὲν μένω. Γιατί δὲν ἔρχεται. защото трябва да работя още. Защо заминавате вече? Εἶναι ἤδη ἀργά. Γιατί δὲν ἔρχεσαι. Γιατί φεύγετε κιόλας. Δὲν ἔρχομαι.

Той не дойде. Колата ни е повредена. Защо не дойдохте? Χάλασε τὸ αὐτοκίνητό μας. защото колата ни е повредена. Δὲν ἦρθε. защото нямаше желание. Не биваше. Аз не дойдох. Γιατί δὲν ἦρθε. защото изпуснаха влака. διότι / ἐπειδὴ ἦταν κουρασμένη. Γιατί δὲν ἦρθε ὁ κόσμος. ἐπειδὴ δὲν εἶχε κέφι / διάθεση. Γιατί δὲν ἦρθες. ἐπειδὴ ἔχασαν τὸ τραῖνο. защото беше уморена. ἐπειδή δὲν [μοῦ] ἐπιτρεπόταν. Γιατί δὲν ἤρθατε.76 [ ἑβδομῆντα ἕξι ] Δικαιολογῶ κάτι (β’) 76 [ седемдесет и шест ] аргументирам нещо 2 Γιατί δὲν ἦρθες. защото не биваше. Δὲν ἦρθαν. Γιατί δὲν ἦρθε. Δὲν ἦρθε. Δὲν ἦρθα. ἐπειδὴ / διότι ἤμουν ἄρρωστος / ἄρρωστη. Тя не дойде. Ти защо не дойде? Ἤμουν ἄρρωστος / ἄρρωστη. Защо хората не дойдоха? Ἔχασαν τὸ τραῖνο. Δὲν ἦρθα. Аз не дойдох. Δὲν ἤρθαμε. защото бях болен / болна. Аз бях болен / болна. ἐπειδὴ χάλασε τὸ αὐτοκίνητό μας. Той нямаше желание. Тя беше уморена. Ние не дойдохме. Защо тя не дойде? Ἦταν κουρασμένη. . Те изпуснаха влака. Защо той не дойде? Δὲν εἶχε κέφι / διάθεση. Защо не дойде? Δὲν [μοῦ] επιτρεπόταν. Те не дойдоха.

Γιατί δὲν τρῶτε τὸ κρέας. защото трябва да отслабна. Вегетарианец съм.77 [ ἑβδομῆντα ἑπτὰ ] Δικαιολογῶ κάτι (γ’) 77 [ седемдесет и седем ] аргументирам нещо 3 Γιατί δὲν τρῶτε τὴν τούρτα. Защо не пиеш чая? Δὲν ἔχω ζάχαρη. ἐπειδὴ πρέπει νὰ ὁδηγήσω μετά. Защо не ядете супата? Δὲν τὴν παρήγγειλα. Γιατί δὲν πίνετε τὴν μπύρα. Аз няма да я ям. ἐπειδὴ εἶναι κρύος. Γιατί δὲν πίνεις τὸν καφέ. ἐπειδὴ δὲν ἔχω ζάχαρη. Трябва да отслабна. защото нямам захар. Не съм я поръчвал / поръчвала. То е студено. Γιατί δὲν τρῶτε τὴν σούπα. защото трябва да шофирам. Аз няма да я пия. защото не съм я поръчвал / поръчвала. Трябва да шофирам. Защо не пиеш кафето? Εἶναι κρύος. ἐπειδὴ εἶμαι χορτοφάγος. Защо не ядете тортата? Πρέπει νὰ χάσω κιλά. Δὲν τὴν τρώω. Δὲν τὴν τρώω. Δὲν τὸν πίνω. ἐπειδὴ πρέπει νὰ χάσω κιλά. защото съм вегетарианец. Защо не ядете месото? Εἶμαι χορτοφάγος. Γιατί δὲν πίνεις τὸ τσάι. Аз няма да го пия. Δὲν τὸ πίνω. Аз няма да я ям. Аз няма да го пия. Аз няма да го ям. Нямам захар. Δὲν τὸ τρώω. Δὲν τὴν πίνω. . ἐπειδὴ δὲν τὴν παρήγγειλα. защото е студено. Защо не пиете бирата? Πρέπει νὰ ὁδηγήσω μετά.

78 [ ἑβδομῆντα ὀκτὼ ] Ἐπίθετα (α’) 78 [ седемдесет и осем ] Прилагателни 1 μία μεγάλη γυναῖκα възрастна жена μία χοντρὴ γυναῖκα дебела жена μία περίεργη γυναῖκα любопитна жена ἕνα καινούργιο αὐτοκίνητο нова кола ἕνα γρήγορο αὐτοκίνητο бърза кола ἕνα ἄνετο αὐτοκίνητο удобна кола ἕνα μπλὲ φόρεμα синя рокля ἕνα κόκκινο φόρεμα червена рокля ἕνα πράσινο φόρεμα зелена рокля μία μαύρη τσάντα черна чанта μία καφὲ τσάντα кафява чанта μία λευκὴ τσάντα бяла чанта συμπαθητικοὶ ἄνθρωποι приятни хора εὐγενικοὶ ἄνθρωποι учтиви хора ἐνδιαφέροντες ἄνθρωποι интересни хора ἀγαπητὰ παιδιὰ мили деца αὐθάδη παιδιὰ нахални деца φρόνιμα παιδιὰ послушни деца .

Ἀγοράζω μία λευκὴ τσάντα. Но съседите имат нахални деца. Οἱ γείτονες. Ἐκεῖ κάτω μένει μία περίεργη γυναῖκα. Имам нужда от бърза кола. Гостите ни бяха учтиви хора. Ἐκεῖ πάνω μένει μία χοντρὴ γυναῖκα. Οἱ καλεσμένοι μας ἦταν ἐνδιαφέροντες ἄνθρωποι. Аз купувам черна чанта. Облечена съм в синя рокля.79 [ ἑβδομῆντα ἐννέα ] Ἐπίθετα (β’) 79 [ седемдесет и девет ] Прилагателни 2 Φοράω ἕνα μπλὲ φόρεμα. Имам нужда от удобна кола. ὅμως. Εἶναι τὰ παιδιά σας φρόνιμα. Вашите деца послушни ли са? . Облечена съм в зелена рокля. Аз имам мили деца. Аз купувам бяла чанта. Φοράω ἕνα κόκκινο φόρεμα. Φοράω ἕνα πράσινο φόρεμα. Χρειάζομαι ἕνα καινούργιο αὐτοκίνητο. Горе живее една дебела жена. Гостите ни бяха приятни хора. Гостите ни бяха интересни хора. Οἱ καλεσμένοι μας ἦταν συμπαθητικοὶ ἄνθρωποι. Аз купувам кафява чанта. Ἀγοράζω μία μαύρη τσάντα. Χρειάζομαι ἕνα ἄνετο αὐτοκίνητο. Горе живее една възрастна жена. ἔχουν αὐθάδη παιδιά. Ἐκεῖ [ἐ]πάνω μένει μία μεγάλη γυναῖκα. Οἱ καλεσμένοι μας ἦταν εὐγενικοὶ ἄνθρωποι. Ἔχω ἀγαπητὰ παιδιά. Χρειάζομαι ἕνα γρήγορο αὐτοκίνητο. Ἀγοράζω μία καφὲ τσάντα. Облечена съм в червена рокля. Имам нужда от нова кола. Долу живее една любопитна жена.

Филмът е напрегнат. Той чете скучен роман. Διαβάζει ἕνα μυθιστόρημα. Той е отседнал в хотел. Αὐτὴ βλέπει μία ταινία ποὺ ἔχει ἀγωνία. Αὐτὸς μένει σὲ ἕνα φθηνὸ ξενοδοχεῖο. Той е отседнал в евтин хотел. Μένει σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο. Διαβάζει ἕνα βαρετὸ μυθιστόρημα. Ἡ ταινία ἔχει ἀγωνία. Ἔχει ἕναν μεγάλο σκύλο. Романът е скучен. Βλέπει μιὰ ταινία. Тя гледа напрегнат филм. Τὸ μυθιστόρημα εἶναι βαρετό. Тя има малка къща. Къщата е малка. Той чете роман. . Тя има куче. Τὸ ξενοδοχεῖο εἶναι φθηνό. Ἔχει ἕνα ἀκριβὸ αὐτοκίνητο. Ἔχει ἕνα αὐτοκίνητο.80 [ ὀγδόντα ] Ἐπίθετα (γ’) 80 [ осемдесет ] Прилагателни 3 Αὐτὴ ἔχει ἕναν σκύλο. Колата е скъпа. Тя има голямо куче. Ἔχει ἕνα σπίτι. Хотелът е евтин. Тя гледа филм. Ὁ σκύλος εἶναι μεγάλος. Τὸ αὐτοκίνητο εἶναι ἀκριβό. Кучето е голямо. Ἔχει ἕνα μικρὸ σπίτι. Той има скъпа кола. Тя има къща. Τὸ σπίτι εἶναι μικρό. Той има кола.

Καὶ αὐτὴ διάβασε ἕνα βιβλίο. . а несимпатичен. Той беше мързелив. Той взе цигара. Αὐτὸς ἦταν ἄπιστος. Той нямаше пари. Δὲν ἦταν εὐχαριστημένος. Δὲν εἶχε καθόλου χρήματα.81 [ ὀγδόντα ἕνα ] Παρελθoντικὸς χρόνος (α’) 81 [ осемдесет и едно ] Минало време 1 γράφω Пиша Αὐτὸς ἔγραψε ἕνα γράμμα. Δὲν εἶχε καθόλου τύχη. но тя беше предана. Той не беше доволен. Той не беше щастлив. Δὲν εἶχε καθόλου ἐπιτυχία. ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν ἐπιμελής. Тя взе парче шоколад. Той четеше илюстровано списание. Той нямаше късмет. но тя беше богата. Αὐτὴ πῆρε ἕνα κομμάτι σοκολάτα. Δὲν ἦταν συμπαθητικός. Той нямаше успех. но тя беше старателна. а недоволен. Той не беше предан. ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν πλούσια. ἀλλὰ δυστυχισμένος. ἀλλὰ ἀτυχία. Той беше беден. а нещастен. ἀλλὰ χρέη. διαβάζω Чета Αὐτὸς διάβασε ἕνα περιοδικό. Той не беше симпатичен. А тя четеше книга. ἀλλὰ ἀποτυχία. а само несполука. Δὲν ἦταν εὐτυχισμένος. Καὶ αὐτὴ ἔγραψε μία κάρτα. А тя надписваше картичка. а дългове. Αὐτὸς ἦταν φτωχός. Той написа писмо. ἀλλὰ ἀντιπαθητικός. ἀλλὰ δυσαρεστημένος. а неуспех. ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν πιστή. παίρνω Вземам Αὐτὸς πῆρε ἕνα τσιγάρο. Αὐτὸς ἦταν τεμπέλης.

защото музиката беше много силна. Защо не можа да намериш пътя? Γιατί δὲν μπόρεσες νὰ τὸν καταλάβεις. Трябваше да купя карта на града. Ἦρθε στὴν ὥρα του. ἐπειδὴ δὲν εἶχα χάρτη. защото нямаше автобус. Той навреме ли дойде? Той не можа да дойде навреме. Трябваше ли да викаш линейка? Χρειάσθηκε νὰ καλέσεις τὸν γιατρό. Δὲν μπόρεσε νὰ μὲ καταλάβει. Μόλις τώρα τὸν εἶχα. Γιατί δὲν μπόρεσες νὰ ἔρθεις στὴν ὥρα σου. Ἔχετε τὸν χάρτη. Трябваше за взема такси. Ἔπρεπε νὰ κλείσω τὸ ράδιο. Защо не можа да го разбереш? Δὲν μπόρεσα νὰ εἶμαι στὴν ὥρα μου. Не можах да го разбера. Трябваше за изключа радиото. Σὲ κατάλαβε. Трябваше ли да викаш лекаря? Χρειάσθηκε νὰ καλέσεις τὴν ἀστυνομία. Имате ли телефонния номер? Тъкмо го взех. Не можах да дойда навреме. Δὲν μπόρεσε νὰ βρεῖ τὸν δρόμο. Δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ τὸν δρόμο.82 [ ὀγδόντα δύο ] Παρελθοντικὸς χρόνος (β') 82 [ осемдесет и две ] Минало време 2 Χρειάσθηκε νὰ καλέσεις ἀσθενοφόρο. Имате ли адреса? Тъкмо го взех. . Не можах да намеря пътя. Δὲν μπόρεσα νὰ τὸν καταλάβω. Δὲν μπόρεσε νὰ ἔρθει στὴν ὥρα του. Μόλις τώρα τὴν εἶχα. ἐπειδὴ ἡ μουσική ἦταν πολὺ δυνατά. Защо не можа да дойдеш навреме? Γιατί δὲν μπόρεσες νὰ βρεῖς τὸν δρόμο. Той намери ли пътя? Той не можа да намери пътя. ἐπειδή δὲν ὑπῆρχε λεωφορεῖο. Ἔπρεπε νὰ πάρω ταξί. Имате ли карта на града? Тъкмо я взех. Βρῆκε τὸν δρόμο. Ἔχετε τὴν διεύθυνση. Трябваше ли да викаш полицията? Ἔχετε τὸν ἀριθμό. Той разбра ли те? Той не можа да ме разбере. защото нямах карта на града. Ἔπρεπε νὰ ἀγοράσω χάρτη. Μόλις τώρα τὸν εἶχα.

83 [ ὀγδόντα τρία ] Παρελθοντικὸς χρόνος (γ’) 83 [ осемдесет и три ] Минало време 3 τηλεφωνῶ звъня / обаждам се по телефона Μιλοῦσα στὸ τηλέφωνο. τρώω Ям Ἔφαγα. Аз работих. Аз учих. Διάβαζα ὅλο τὸ βράδυ. Διηγήθηκα ὅλη τὴν ἱστορία. Аз постоянно питах. διηγοῦμαι Разказвам Διηγήθηκα. Аз ядох. Аз изядох всичката храна. Аз разказах цялата история. Аз учих цяла вечер. Аз работих цял ден. ρωτάω Питам Ρώτησα. Ὅλη τὴν ὥρα μιλοῦσα στὸ τηλέφωνο. Ἔφαγα ὅλο τὸ φαγητό. Δούλευα ὅλη μέρα. διαβάζω Уча Διάβαζα. Аз звънях по телефона. δουλεύω Работя Δούλευα. Аз разказвах. Говорих по телефона през цялото време. . Πάντα ρωτοῦσα. Аз питах.

84 [ ὀγδόντα τέσσερα ]
Παρελθοντικὸς χρόνος
(δ’)
84 [ осемдесет и четири ]
Минало време 4

διαβάζω

Чета

Διάβασα.

Аз четох.

Διάβασα ὅλο τὸ μυθιστόρημα.

Аз прочетох целия роман.

καταλαβαίνω

Разбирам

Κατάλαβα.

Аз разбрах.

Κατάλαβα τὸ κείμενο.

Аз разбрах целия текст.

ἀπαντῶ

Отговарям

Ἀπάντησα.

Аз отговорих.

Ἀπάντησα σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις.

Аз отговорих на всички въпроси.

Τὸ ξέρω – τὸ ἤξερα.

Аз зная това – аз знаех това.

Τὸ γράφω – τὸ ἔγραψα.

Аз пиша това – аз написах това.

Τὸ ἀκούω – τὸ ἄκουσα.

Аз чувам това – аз чух това.

Τὸ φέρνω – τὸ ἔφερα.

Аз донасям това – аз донесох това.

Τὸ φέρνω – τὸ ἔφερα.

Аз нося това – аз носих това.

Τὸ ἀγοράζω – τὸ ἀγόρασα.

Аз купувам това – аз купих това.

Τὸ περιμένω – τὸ περίμενα.

Аз очаквам това – аз очаквах това.

Τὸ ἐξηγῶ – τὸ ἐξήγησα.

Аз обяснявам това – аз обясних това.

Τὸ γνωρίζω – τὸ γνώριζα.

Аз познавам това – аз познавах това.

85 [ ὀγδόντα πέντε ]
ἐρωτήσεις –
παρελθοντικὸς χρόνος
(α’)

85 [ осемдесет и пет ]
Въпроси – Минало време 1

Πόσο ἤπιατε;

Колко пихте?

Πόσο δουλέψατε;

Колко работихте?

Πόσο γράψατε;

Колко писахте?

Πῶς κοιμηθήκατε;

Как спахте?

Πῶς περάσατε τὶς εξετάσεις;

Как взехте изпита?

Πῶς βρήκατε τὸν δρόμο;

Как намерихте пътя?

Μὲ ποιόν μιλήσατε;

С кого говорихте?

Μὲ ποιόν ἔχετε ραντεβοῦ;

С кого се уговорихте?

Μὲ ποιόν γιορτάσατε τὰ γενέθλιά σας;

С кого празнувахте рождения ден?

Ποῦ ἤσασταν;

Къде бяхте?

Ποῦ μένατε;

Къде живяхте?

Ποῦ δουλεύατε;

Къде работихте?

Τί συστήσατε;

Какво препоръчахте?

Τί φάγατε;

Къде се хранихте?

Τί μάθατε;

Какво научихте?

Πόσο γρήγορα ὁδηγούσατε;

Колко бързо шофирахте?

Πόσο διήρκεσε ἡ πτήση σας;

Колко време летяхте?

Πόσο ψηλὰ πηδήξατε;

Колко високо скочихте?

86 [ ὀγδόντα ἕξι ]
ἐρωτήσεις –
παρελθοντικὸς χρόνος (β’)
86 [ осемдесет и шест ]
Въпроси – Минало време 2

Ποιά γραβάτα φόρεσες;

Ти каква вратовръзка носеше?

Ποιό αὐτοκίνητο ἀγόρασες;

Ти каква кола си купи?

Σὲ ποιὰ[ν] ἐφημερίδα παρήγγειλες συνδρομή;

Ти за какъв вестник се абонира?

Ποιόν εἴδατε;

Кого видяхте?

Ποιόν συναντήσατε;

Кого срещнахте?

Ποιόν ἀναγνωρίσατε;

Кого разпознахте?

Πότε σηκωθήκατε;

Кога станахте?

Πότε ξεκινήσατε;

Кога започнахте?

Πότε σταματήσατε;

Кога свършихте?

Γιατί ξυπνήσατε;

Защо се събудихте?

Γιατί γίνατε δάσκαλος;

Защо станахте учител?

Γιατί πήρατε ταξί;

Защо взехте такси?

Ἀπὸ ποῦ ἤρθατε;

Откъде дойдохте?

Ποῦ πήγατε;

Къде отидохте?

Ποῦ ἤσασταν;

Къде бяхте?

Ποιόν βοήθησες;

Ти на кого помогна?

Σὲ ποιόν ἔγραψες;

Ти на кого писа?

Σὲ ποιόν ἀπάντησες;

Ти на кого отговори?

Ἤθελα νὰ πάω σπίτι. Νόμιζα πὼς ἤθελες νὰ πάρεις τὴν γυναῖκα σου. . Кой трябваше да се сбогува? Ποιός ἔπρεπε νὰ πάει νωρὶς σπίτι. Ние трябваше да разтребим жилището. Νόμιζα πὼς ἤθελες νὰ παραγγείλεις πίτσα. че искаш да се обадиш на „Информация”. Трябваше ли да платите вход? Ἔπρεπε νὰ πληρώσετε πρόστιμο. Ἤθελα νὰ κάνω ἕνα τηλεφώνημα. Кой трябваше да вземе влака? Δὲν θέλαμε νὰ μείνουμε πολύ. Ἔπρεπε νὰ τακτοποιήσουμε τὸ σπίτι. Трябваше ли да платите сметката? Ἔπρεπε νὰ πληρώσετε εἴσοδο. Ἤθελα νὰ καλέσω ἕνα ταξί. Ние не искахме да останем дълго. Νόμιζα πὼς ἤθελες νὰ πάρεις τὶς πληροφορίες καταλόγου. Δὲν θέλαμε νὰ πιοῦμε πολύ. Тъкмо исках да се обадя по телефона.87 [ ὀγδόντα ἑπτὰ ] Παρελθοντικὸς χρόνος τῶν βοηθητικῶν ρημάτων (α’) 87 [ осемдесет и седем ] Минало време на модалните глаголи 1 Ἔπρεπε νὰ ποτίσουμε τὰ λουλούδια. Аз си мислех. Аз си мислех. Ἔπρεπε νὰ πλύνουμε τὰ πιάτα. Ние трябваше да полеем цветята. Ние трябваше да измием съдовете. Ἔπρεπε νὰ πληρώσετε τὸν λογαριασμό. Аз исках да поръчам такси. Кой трябваше да си тръгне рано за вкъщи? Ποιός ἔπρεπε νὰ πάρει τὸ τραῖνο. Аз си мислех. Ние не искахме да пием нищо. Ние не искахме да пречим. че искаш да се обадиш на жена си. че искаш да поръчаш пица. Аз всъщност исках да си отида вкъщи. Трябваше ли да платите глоба? Ποιός ἔπρεπε νὰ πεῖ ἀντίο. Δὲν θέλαμε νὰ ἐνοχλήσουμε.

Ἐπέτρεψα στὸν ἑαυτό μου νὰ ἐπιθυμήσει κάτι. Можех да си купя рокля. Μποροῦσαν νὰ παίζουν πολλὴ ὥρα στὴν αὐλή. τὰ παιδιὰ μποροῦσαν νὰ μείνουν ἔξω πολλὴ ὥρα. . Τὰ παιδιὰ μου δὲν ἤθελαν νὰ πᾶμε περίπατο. Ἡ κόρη μου δὲν ἤθελε νὰ παίξει ποδόσφαιρο. Μποροῦσαν νὰ μείνουν ξύπνια μέχρι ἀργά. Δὲν μποροῦσε νὰ φάει σοκολάτα. Ἡ γυναῖκα μου δὲν ἤθελε νὰ παίξει σκάκι μαζύ μου. Δὲν ἤθελαν νὰ πᾶνε γιὰ ὕπνο. Ἐπιτρεπόταν νὰ καπνίσεις στὸ ἀεροπλάνο. Моите деца не искаха да се разхождат. Моята дъщеря не искаше да играе футбол. Δὲν ἤθελαν νὰ τακτοποιήσουν τὸ δωμάτιο. Δὲν μποροῦσε νὰ φάει παγωτό. Ἐπέτρεψα στὸν ἑαυτό μου νὰ φάει ἕνα σοκολατάκι. През ваканцията децата можеха да остават дълго навън. Можеше ли да пушиш в самолета? Ἐπιτρεπόταν νὰ πιεῖς μπύρα στὸ νοσοκομεῖο. Ἐπέτρεψα στὸν ἑαυτό μου νὰ ἀγοράσει ἕνα φόρεμα. Можеше ли да пиеш бира в болницата? Ἐπιτρεπόταν νὰ πάρεις τὸν σκύλο μαζύ σου στὸ ξενοδοχεῖο. Той не биваше да яде сладолед. Той не биваше да яде шоколад. Можех да си пожелая нещо. Можех да си взема бонбон. Δὲν μποροῦσε νὰ φάει καραμέλλες. Моята жена не искаше да играе с мен на шах. Можеше ли да вземеш кучето в хотела? Στὶς διακοπές. Те не искаха да си лягат. Те можеха дълго да играят на двора. Той не биваше да яде бонбони.88 [ ὀγδόντα ὀκτὼ ] Παρελθοντικὸς χρόνος τῶν βοηθητικῶν ρημάτων (β’) 88 [ осемдесет и осем ] Минало време на модалните глаголи 2 Ὁ γιός μου δὲν ἤθελε νὰ παίξει μὲ τὴν κούκλα. Те не искаха да разтребят стаята. Моят син не искаше да си играе с куклата. Те можеха дълго да не се прибират.

господин Мюлер! Μείνετε στὴν θέση σας. κύριε Μύλλερ! Седнете. κύριε Μύλλερ! Останете на мястото си. господин Мюлер! Ἔχετε ὑπομονή! / Κάνετε ὑπομονή! Имайте търпение! Μὲ τὸ πάσσο σας! Не бързайте! Περιμένετε μιὰ στιγμή! Почакайте един момент! Προσέχετε! Бъдете внимателни! Νὰ εἶστε συνεπής! Бъдете точни! Μὴν εἶστε κουτός / ἀνόητος! Не бъдете глупави! .89 [ ὀγδόντα ἐννέα ] ἡ προστακτικὴ (α’) 89 [ осемдесет и девет ] Повелително наклонение 1 Εἶσαι τόσο τεμπέλης – μὴν εἶσαι τόσο τεμπέλης! Ти си толкова мързелив – не бъди толкова мързелив! Κοιμᾶσαι τόσο πολὺ – μὴν κοιμᾶσαι τόσο πολύ! Ти спиш до толкова късно – не спи до толкова късно! Ἔρχεσαι τόσο ἀργὰ – μὴν ἔρχεσαι τόσο ἀργά! Ти идваш толкова късно – не идвай толкова късно! Γελᾶς τόσο δυνατὰ – μὴ γελᾶς τόσο δυνατά! Ти се смееш толкова силно – не се смей толкова силно! Μιλᾶς τόσο σιγὰ – μὴ μιλᾶς τόσο σιγά! Ти говориш толкова тихо – не говори толкова тихо! Πίνεις ὑπερβολικὰ πολὺ – μὴ πίνεις τόσο πολύ! Ти пиеш твърде много – не пий толкова много! Καπνίζεις ὑπερβολικὰ πολὺ – μὴ καπνίζεις τόσο πολύ! Ти пушиш твърде много – не пуши толкова много! Δουλεύεις ὑπερβολικὰ πολὺ – μὴ δουλεύεις τόσο πολύ! Ти работиш толкова много – не работи толкова много! Ὁδηγεῖς πολὺ γρήγορα – μὴν ὁδηγεῖς τόσο γρήγορα! Ти караш толкова бързо – не карай толкова бързо! Σηκωθεῖτε. κύριε Μύλλερ! Станете. господин Мюлер! Καθίστε.

90 [ ἐνενῆντα ] ἡ προστακτική (β’) 90 [ деветдесет ] Повелително наклонение 2 Ξυρίσου! Избръсни се! Πλύσου! Измий се! Χτενίσου! Среши се! Πᾶρε τηλέφωνο! Πᾶρτε τηλέφωνο! Позвъни по телефона! Позвънете по телефона! Ἄρχισε! Ἀρχίστε! Започни! Започнете! Σταμάτα! Σταματῆστε! Престани! Престанете! Ἄσ’ το! Ἀφῆστε το! Остави това! Оставете това! Πές το! Πεῖτε το! Кажи това! Кажете това! Ἀγόρασέ το! Ἀγοράστε το! Купи това! Купете това! Μὴν εἶσαι ποτὲ ἀνειλικρινής! Никога не бъди нечестен! Μὴν εἶσαι ποτὲ αὐθάδης! Никога не бъди нахален! Μὴν εἶσαι ποτὲ ἀγενής! Никога не бъди неучтив! Νὰ εἶσαι πάντα εἰλικρινής! Бъди винаги честен! Νὰ εἶσαι πάντα εὐχάριστος! Бъди винаги мил! Νὰ εἶσαι πάντα εὐγενικός! Бъди винаги учтив! Καλόν δρόμο! Да се приберете благополучно вкъщи! Νὰ προσέχετε! Грижете се за себе си! Νὰ μὰς ξαναεπισκεφθεῖτε / ξανάρθετε! Елате ни пак скоро на гости! .

Намирате ли? Βρίσκω. Σίγουρα θὰ τηλεφωνήσει. . Зная. Знаете ли това със сигурност? Ὑποθέτω ὅτι εἶναι παλιό. Откъде знаете това? Ἐλπίζω ὅτι θὰ βελτιωθεῖ. Той непременно ще дойде. Виното сигурно е старо. Сигурно ли е? Ξέρω ὅτι θὰ ἔρθει. Намирам. Τὸ ἀφεντικὸ ἔχει σίγουρα φιλενάδα. Наистина ли мислите така? Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι ἔχει φιλενάδα. Той непременно ще звънне. че ще дойде. μάλιστα. че е старо. Наистина ли? Πιστεύω ὅτι θὰ τηλεφωνήσει. Мисля. Надявам се. Βρίσκετε. Ἀλήθεια τὸ πιστεύετε. Τὸ ἀφεντικό μας ἔχει ὡραία ἐμφάνιση. Πῶς τὸ ξέρετε αὐτό.91 [ ἐνενῆντα ἕνα ] Δευτερεύουσες προτάσεις μὲ τὸ ὅτι (α’) 91 [ деветдесет и едно ] Подчинени изречения с че 1 Ὁ καιρὸς ἴσως βελτιωθεῖ αὔριο. Ἀλήθεια. ὅτι εἶναι πολὺ ὡραίος. Τὸ κρασὶ εἶναι σίγουρα παλιό. че ще е по-хубаво. че ще звънне. Εἶναι σίγουρο. Τὸ ξέρετε σίγουρα αὐτό. Твърде възможно е да има приятелка. Предполагам. Нашият шеф изглежда добре. Σίγουρα θὰ ἔρθει. Шефът определено има приятелка. Времето утре може би ще е по-хубаво. че изглежда дори много добре.

Ἐλπίζουμε ὅτι εἶναι ἑκατομμυριοῦχος. Дразня се. че той ще се ожени за нашата дъщеря. Μὲ θυμώνει ποὺ ἔρχεσαι τόσο ἀργά. Χαίρομαι ποὺ θέλετε νὰ ἀγοράσετε τὸ σπίτι. че дойдохте. че той спи сега. Мисля. че жена ти е претърпяла злополука. Надяваме се. Ἐλπίζουμε ὅτι θὰ παντρευτεῖ τὴν κόρη μας. Ἄκουσα ὅτι εἶναι στὸ νοσοκομεῖο. че колата ти е съвсем смачкана. че проявявате интерес. Ἐλπίζουμε ὅτι ἔχει πολλὰ χρήματα. че тя лежи в болницата. Μὲ θυμώνει ποὺ πίνεις τόση μπύρα. че искате да купите къщата. . Опасявам се. Надяваме се. Ἄκουσα ὅτι ἡ γυναῖκα του εἶχε ἕνα ἀτύχημα. Дразня се. че трябва да вземем такси. Φοβάμαι πὼς τὸ τελευταῖο λεωφορεῖο ἔχει ἤδη φύγει. че се връщаш толкова късно. че той има много пари. Чух. че хъркаш. Χαίρομαι ποὺ ἤρθατε. Πιστεύω ὅτι χρειάζεται γιατρό. Χαίρομαι γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον σας. Πιστεύω ὅτι τώρα κοιμᾶται. Πιστεύω ὅτι εἶναι ἄρρωστος. че последният автобус вече е отпътувал. Надяваме се. че той е болен. Дразня се. Φοβᾶμαι ὅτι δὲν κρατάω χρήματα. Опасявам се. Ἄκουσα ὅτι τὸ αὐτοκίνητό σου καταστράφηκε ὁλοσχερῶς. Опасявам се. Радвам се. че той е милионер. че пиеш толкова много бира. Чух. Φοβᾶμαι πὼς πρέπει νὰ πάρουμε ταξί. Мисля. Чух. Мисля. че нямам пари в себе си. че той има нужда от лекар. Радвам се. Радвам се.92 [ ἐνενῆντα δύο ] Δευτερεύουσες προτάσεις μὲ τὸ ὅτι καὶ τὸ ποὺ (β’) 92 [ деветдесет и две ] Подчинени изречения с че 2 Μὲ θυμώνει ποὺ ροχαλίζεις.

Δὲν ξέρω ἂν θὰ γυρίσει. Питам се дали той мисли за мен. Съмнявам се че той наистина ме харесва. Ἀναρωτιέμαι ἂν μὲ ἀγαπάει. Не зная дали той ще ми се обади по телефона. Дали той има друга? Ἀναρωτιέμαι ἂν λέει τὴν ἀλήθεια. Ἀμφιβάλλω ἂν θὰ μοῦ γράψει. Дали казва истината? Ἀμφιβάλλω ἂν τοῦ ἀρέσω πραγματικά. Не зная дали той ме обича. Дали ще ми пише? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ μὲ παντρευτεῖ. Ἀναρωτιέμαι ἂν λέει ψέματα. Дали ще се ожени за мен? . Дали ще се върне? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ μὲ πάρει τηλέφωνο. Дали наистина ме харесва? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ μοῦ γράψει. Δὲν ξέρω ἂν θὰ μοῦ τηλεφωνήσει. Дали мисли за мен? Ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχει ἄλλη. Ἀναρωτιέμαι ἂν μὲ σκέφτεται. Дали ще ми се обади по телефона? Ἀναρωτιέμαι ἂν μὲ σκέφτεται. Не зная дали той ще се върне. Съмнявам се че ще ми пише. Съмнявам се че ще се ожени за мен. Ἀμφιβάλλω ἂν θὰ μὲ παντρευτεῖ. Питам се дали той има друга. Питам се дали той лъже. Ἀναρωτιέμαι ἂν τοῦ ἀρέσω στ’ ἀλήθεια. Ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχει ἄλλη.93 [ ἐνενῆντα τρία ] Δευτερεύουσες προτάσεις μὲ τὸ ἂν 93 [ деветдесет и три ] Подчинени изречения с дали Δὲν ξέρω ἂν μὲ ἀγαπάει. Дали ме обича? Ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ γυρίσει.

ὅταν τελειώσει τὸ μάθημα. Περίμενε (μέχρι) νὰ γυρίσει. той замина за Америка. Πλύνε τὰ χέρια σου πρὶν / προτοῦ κάτσεις στὸ τραπέζι. . Кога ще се върнеш вкъщи? Μετὰ τὸ μάθημα. той забогатя. преди да започне зимата. преди да излезеш. докато светофарът светне зелено. Измий си ръцете. докато свърша. Ἀφοῦ πῆγε στὴν Ἀμερική. Πότε φεύγεις γιὰ διακοπές.94 [ ἐνενῆντα τέσσερα ] Οἱ σύνδεσμοι (α’) 94 [ деветдесет и четири ] Съюзи 1 Περίμενε (μέχρι) νὰ σταματήσει ἡ βροχή. След като замина за Америка. ἔγινε πλούσιος. докато той се върне. Чакай. Ще чакам. докато дъждът престане. Περιμένω (μέχρι) νὰ στεγνώσουν τὰ μαλλιά μου. Ἀφοῦ ἔχασε τὴν δουλειά του. Чакай. докато филмът свърши. Πότε θὰ ἔρθεις σπίτι. Да. След като претърпя злополука. Кога заминаваш на почивка? Πριν ἀπὸ τὸ καλοκαῖρι. преди да седнеш на масата. Περιμένω (μέχρι) νὰ τελειώσει ἡ ταινία. πρὶν μπεῖ τὸ καλοκαῖρι. Да. След като си беше загубил работата си. Още преди лятната ваканция? Ναί. Κλεῖσε τὸ παράθυρο πρὶν / προτοῦ βγεῖς ἔξω. Затвори прозореца. Ще чакам. Ще чакам. δὲν μπόρεσε νὰ δουλέψει πιά. Поправи покрива. той не можеше да работи повече. Ἐπισκεύασε τὴν σκεπή πρὶν / προτοῦ μπεῖ ὁ χειμῶνας. Περιμένω (μέχρι) νὰ ἀνάψει πράσινο. πῆγε στὴν Ἀμερική. Μετὰ τὸ ἀτύχημα ποὺ εἶχε. Περίμενε (μέχρι) νὰ ἑτοιμασθῶ. още преди да започне лятната ваканция. Чакай. след като свършат часовете. докато косата ми изсъхне. След часовете? Ναί.

Тя гледа телевизия. Ще вземем такси. . докато работи. те рядко излизат. Δὲν βλέπω τίποτα ὅταν δὲν φοράω γυαλιά. докато глади. Не подушвам нищо. ако спечелим от тотото. Тя откога не работите вече? Ἀπὸ τότε ποὺ παντρεύτηκε. Да. Ἀπὸ τότε ποὺ γνωρίζονται. Θὰ ξεκινήσουμε νὰ τρῶμε. βγαίνουν σπάνια ἔξω. докато шофира. ако / когато нямам очила. Аз не виждам нищо. Βλέπει τηλεόραση ἐνῶ σιδερώνει. Θὰ κάνουμε τὸν γῦρο τοῦ κόσμου. ἀπὸ τότε ποὺ παντρεύτηκε. Да. Откакто имат деца. Аз не разбирам нищо. εἶναι εὐτυχισμένοι. ἂν κερδίσουμε τὸ Λόττο. Δὲν καταλαβαίνω τίποτα ὅταν ἡ μουσικὴ εἶναι τόσο δυνατά. Откакто се омъжи. Δὲν μπορῶ νὰ μυρίσω τίποτα ὅταν εἶμαι συναχωμένος. По време на пътуването? Ναί. ако той не дойде скоро. Ще започнем да се храним. Тя слуша музика. ако / когато имам хрема. тя не работи вече. δὲν δουλεύει πιά. докато шофира. ако / когато музиката е силна. Откакто се познават. тя не работи повече. Ἀπὸ τότε ποὺ παντρεύτηκε.95 [ ἐνενῆντα πέντε ] Οἱ σύνδεσμοι (β’) 95 [ деветдесет и пет ] Съюзи 2 Ἀπὸ πότε δὲν δουλεύει πιά. откакто се омъжи. δὲν δουλεύει πιά. Ἀκούει μουσική ἐνῶ κάνει τὰ μαθήματά της. Θὰ πάρουμε ταξὶ ἂν βρέχει. те са щастливи. Μιλάει στὸ τηλέφωνο ἐνῶ ὁδηγεῖ. ἂν δὲν ἔρθει σύντομα. ἐνῶ ὁδηγεῖ. Πότε μιλάει στὸ τηλέφωνο. От женитбата си ли? Ναί. Ἀπὸ τότε ποὺ ἀπέκτησαν παιδιά. Тя кога се обажда по телефона? Ἐνῶ ὁδηγεῖ. Ще направим околосветско пътешествие. ако вали. Тя се обажда по телефона.

вместо да сготви. Μὲ πῆρε ὁ ὕπνος. διαφορετικὰ θὰ ἤμουν συνεπής. Ἀπ’ ὅσο ξέρω. Аз се уморявам. ἀντὶ νὰ πάει σπίτι. Той лежи в леглото. Διαβάζει ἐφημερίδα. Аз ставам. Аз ще работя. жена му е болна.96 [ ἐνενῆντα ἕξι ] Οἱ σύνδεσμοι (γ’) 96 [ деветдесет и шест ] Съюзи 3 Σηκώνομαι μόλις χτυπήσει τὸ ξυπνητῆρι. Аз ще работя. Доколкото зная. Тя чете вестник. Θὰ τηλεφωνήσει μόλις βρεῖ λίγο χρόνο. διαφορετικὰ θὰ ἤμουν συνεπής. той е безработен. Изпуснах автобуса. Той седи в кръчмата. ἡ γυναῖκα του εἶναι ἄρρωστη. Успах се. . Доколкото зная. щом има малко време. иначе щях да дойда навреме. μένει ἐδῶ. вместо да си отиде вкъщи. иначе щях да дойда навреме. Κάθεται στὸ μπάρ. Δὲν βρῆκα τὸν δρόμο. докато мога. Той ще се обади по телефона. Щом имам секунда време. διαφορετικὰ θὰ ἤμουν συνεπής. щом будилникът звънне. Аз ще спра да работя. Πότε θὰ πάρετε τηλέφωνο. Πόσον καιρὸ θὰ δουλεύετε. Μὲ πιάνει νύστα ὅταν ἔχω διάβασμα. Колко време ще работите? Θὰ δουλεύω ὅσο μπορῶ. εἶναι ἄνεργος. иначе щях да дойда навреме. Кога ще се обадите по телефона? Μόλις ἔχω / βρῶ ἕνα λεπτὸ ἐλεύθερο. щом трябва да уча. ἀντὶ νὰ μαγειρεύει. Ἀπ’ ὅσο ξέρω. Ἀπ’ ὅσο ξέρω. щом стана на 60. Ἔχασα τὸ λεωφορεῖο. Εἶναι στὸ κρεββάτι ἀντί νὰ δουλεύει. вместо да работи. Θὰ δουλεύω ὅσο εἶμαι ὑγιής. Не намерих пътя. докато съм здрав. той живее тук. Θὰ σταματήσω νὰ δουλεύω ὅταν φθάσω τὰ 60 [=ἑξῆντα]. Доколкото зная.

той кара кола. Въпреки това той не дойде. Телевизорът работеше. Εἴχαμε κανονίσει νὰ συναντηθοῦμε. Παρ’ ὅλο ποὺ ὁ δρόμος γλυστράει. Θὰ ἀγοράσει αὐτοκίνητο. Тя има болки. παρ’ ὅλο ποὺ ἔχει σπουδάσει. Тя не си намира работа. Тя няма пари. πάει μὲ τὸ ποδήλατο. πάει μὲ τὸ ποδήλατο. Тя не отива на лекар. Ние се бяхме уговорили. Въпреки това тя си купува кола. въпреки че е следвала. ἔμεινε κι’ ἄλλο. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. παρ’ ὅλο ποὺ εἴχαμε δώσει ραντεβοῦ. Той няма шофьорска книжка. Въпреки това тя не отива на лекар. Той е пиян. той кара бързо. Въпреки това той остана още. Въпреки това той кара бързо. ὁδηγεῖ γρήγορα. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Той заспа. παρ’ ὅλο ποὺ ἡ τηλεόραση ἦταν ἀνοιχτή. Δὲν πάει στὸ γιατρό. въпреки че вече беше късно. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Ἦταν ἤδη ἀργά. δὲν βρίσκει δουλειά. Той не дойде. Δὲν βρίσκει δουλειά. Παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ἔχει δίπλωμα. Вече беше късно. Δὲν ἔχει χρήματα. . Въпреки това тя не си намира работно място. Δὲν ἔχει δίπλωμα. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Въпреки това той заспа. Тя си купува кола. δὲν ἦρθε. Въпреки това той кара велосипед / колело. ὁδηγεῖ αὐτοκίνητο. въпреки че няма пари. Ἔμεινε κι’ ἄλλο. въпреки че телевизорът работеше. Δὲν ἦρθε. Въпреки че няма шофьорска книжка. Ὁ δρόμος γλυστράει. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ἔχει χρήματα.97 [ ἐνενῆντα ἑπτὰ ] Οἱ σύνδεσμοι (δ’) 97 [ деветдесет и седем ] Съюзи 4 Ἀποκοιμήθηκε. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. той кара велосипед / колело. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. ὁδηγεῖ αὐτοκίνητο. Тя е следвала. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Ἔχει σπουδάσει. Въпреки че пътят е хлъзгав. παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν ἤδη ἀργά. Παρ’ ὅλ’ αὐτά. Пътят е хлъзгав. въпреки че се бяхме уговорили. Παρ’ ὅλο ποὺ εἶναι μεθυσμένος. ὁδηγεῖ πολὺ γρήγορα. Въпреки това той кара кола. παρ’ ὅλο ποὺ πονάει. ἀποκοιμήθηκε. Ἡ τηλεόραση ἦταν ἀνοιχτή. Той остана още. δὲν πάει στὸν γιατρό. θὰ ἀγοράσει αὐτοκίνητο. Въпреки че е пиян. въпреки че има болки. Εἶναι μεθυσμένος. Πονάει.

но доста скъп. нито на китара. или на хотел. Аз не мога да танцувам нито валс. така и английски. ἀλλὰ καὶ τεμπέλης. . τόσο πιὸ νωθρὸς γίνεται. Тя говори както испански. Εἶναι ὄχι μόνο χαζός. ἀλλὰ καὶ ἔξυπνη. ἀλλὰ πολὺ κουραστικό. Аз не обичам нито опера. Δὲν ξέρω νὰ χορεύω οὔτε βὰλς οὔτε σάμπα. толкова по-рано ще свършиш. Колкото по-рано дойдеш. но и интелигентна. Εἶναι ὄχι μόνο ὄμορφη. но и френски. Той ще отседне или при нас. Колкото по-бързо работиш. Колкото по-остаряваш. ἀλλὰ καὶ γαλλικά. или утре рано. Тя е не само хубава. така и Англия. Тя познава както Испания. Παίρνει εἴτε τὸ λεωφορεῖο εἴτε τὸ τραῖνο. Той ще дойде или днес вечерта. Μιλάει ὄχι μόνο γερμανικά. Ὅσο μεγαλώνει κανείς. нито самба. Τὸ ξενοδοχεῖο ἦταν μὲν ἄνετο. Влакът всъщност дойде навреме. Τὸ τραῖνο ἦρθε μὲν στὴν ὥρα του. Той е не само глупав. толкова по-рано можеш да си тръгнеш. Пътуването всъщност беше хубаво. но доста пълен. Δὲν μοῦ ἀρέσει οὔτε ἡ ὄπερα οὔτε τὸ μπαλέτο. Той ще вземе или автобуса. или влака. τόσο πιὸ νωρίς θὰ τελειώσεις. Μιλάει τόσο ἱσπανικὰ ὅσο καὶ ἀγγλικά. Ὅσο πιὸ νωρίς ἔρθεις. Тя говори не само немски. но доста напрегнато. Хотелът всъщност беше уютен. Ἔχει ζήσει τόσο στὴν Μαδρίτη ὅσο καὶ στὸ Λονδῖνο. Θὰ μείνει εἴτε σὲ ἐμᾶς εἴτε στὸ ξενοδοχεῖο. Θὰ ἔρθει εἴτε ἀπόψε εἴτε αὔριο πρωί-πρωί. толкова по-удобен ставаш. Аз не мога да свиря нито на пиано. Ὅσο πιὸ γρήγορα δουλέψεις. Тя е живяла както в Мадрид. нито балет. така и в Лондон. Δὲν παίζω οὔτε πιάνο οὔτε κιθάρα. Γνωρίζει τόσο τὴν Ἱσπανία ὅσο καὶ τὴν Ἀγγλία.98 [ ἐνενῆντα ὀκτὼ ] Διπλοῖ σύνδεσμοι 98 [ деветдесет и осем ] Сложни съюзи Τὸ ταξεῖδι ἦταν μὲν ὡραῖο. τόσο πιὸ νωρίς θὰ μπορέσεις νὰ φύγεις. ἀλλὰ ἦταν γεμᾶτο. ἀλλὰ πολὺ ἀκριβό. но и мързелив.

Ποιοί εἶναι οἱ γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ. Ὁ ὑπολογιστὴς τοῦ ἀφεντικοῦ χάλασε. Ξηλώθηκε τὸ κουμπί ἀπὸ τὸ πουκάμισο. Πῶς λέγεται ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλβετίας. Χάθηκε τὸ κλειδὶ τοῦ γκαράζ. Как да стигна до къщата на твоите родители? Τὸ σπίτι εἶναι στὸ τέλος τοῦ δρόμου. Ключът на гаража го няма. Къщата е в края на улицата. Αὐτὸ εἶναι τὸ αὐτοκίνητο τοῦ συναδέλφου μου.99 [ ἐνενῆντα ἐννέα ] ἡ γενικὴ πτώση 99 [ деветдесет и девет ] Родителен падеж ἡ γάτα τῆς φίλης μου котката на моята приятелка ὁ σκύλος τοῦ φίλου μου кучето на моя приятел τὰ παιχνίδια τῶν παιδιῶν μου играчките на моите деца Αὐτὸ εἶναι τὸ παλτὸ τοῦ συναδέλφου μου. Как се казва столицата на Швейцария? Πῶς λέγεται ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου. Кога е приемният час на лекаря? Ποιές εἶναι οἱ ὧρες λειτουργίας τοῦ μουσείου. Това е колата на моята колежка. Компютърът на шефа е повреден. Копчето на ризата се скъса. Какво е заглавието на книгата? Πῶς λέγονται τὰ παιδιὰ τῶν γειτόνων. Как се казват децата на съседите? Πότε εἶναι οἱ σχολικὲς διακοπὲς τῶν παιδιῶν. Кога е ваканцията на децата? Πότε δέχεται ὁ γιατρὸς ραντεβοῦ. Това е палтото на моя колега. Това е работата на моите колеги. Кои са родителите на момичето? Πῶς θὰ πάω στὸ σπίτι τῶν γονιῶν της. Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειὰ τῶν συναδέλφων μου. Какво е работното време на музея? .

κάποιος ἀκόμα – κανεὶς ἄλλος още някой – никой повече Θὰ ἤθελε κάποιος ἀκόμα καφέ. δὲν θὰ ἤθελα τίποτα ἄλλο. Ядохте ли вече нещо? Ὄχι. κάποιος – κανεὶς / κανένας някой – никой Ξέρετε κάποιον / κανέναν ἐδῶ. никой. Желаете ли още нещо за пиене? Ὄχι. Не. Ще останете ли още дълго тук? Ὄχι. δὲν ἔχω φάει τίποτα ἀκόμα. няма да остана дълго тук. . Не. ἤδη κάτι – τίποτα ἀκόμα вече нещо – още нищо Ἔχετε φάει ἤδη κάτι. още не. не познавам никого тук. Познавате ли някого тук? Ὄχι. още нищо не съм ял. δὲν ξέρω κανέναν ἐδῶ. κάτι ἀκόμα – τίποτα ἄλλο още нещо – нищо повече Θὰ θέλατε νὰ πιεῖτε κάτι ἀκόμα. Не. κανεὶς ἄλλος. Желае ли още някой кафе? Ὄχι.100 [ ἑκατόν ] τὰ ἐπιρρήματα 100 [ сто ] Наречия ἤδη – ποτὲ μέχρι τώρα вече – още не Ἔχετε ἤδη ἐπισκεφθεῖ τὸ Βερολῖνο. Не. ποτὲ μέχρι τώρα. Били ли сте вече в Берлин? Ὄχι. Не. не желая нищо повече. Не. ἀκόμα – όχι πιὰ / πλέον още – няма Θὰ μείνετε πολὺ ἀκόμα ἐδῶ. θὰ φύγω σύντομα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful