Što se sve ubraja u osnovna sredstva TRŽIŠTA19.7.2010. 22:00Poslovni dnevnik 1.

0 Postoji nekoliko klasifikacija osnovnih sredstava, a osnovna je podjela prema funkciji i strukturi Osnovne karakteristike osnovnih sredstava su: koriste se u poslovnim aktivnostima poduzeda u dužem vremenskom razdoblju, u vijeku uporabe ne mijenjaju svoj fizički oblik, postepeno se troše, tako što dio svoje vrijednosti prenose na gotove proizvode ili usluge, te podliježu obračunu amortizacije kojom se mjeri postupno trošenje osnovnih sredstava. Osnovna sredstva mogu biti stečena kupnjom, izgradnjom odnosno izradom u vlastitoj izvedbi, razmjenom za drugo sredstvo ili darivanjem. Okvir za izvještavanje osnovnih sredstava su HSFI 5-dugotrajna nematerijalna imovina, HSFI 6-dugotrajna materijalna imovina, HSFI 7-ulaganja u nekretnine i HSFI 8-dugotrajna imovina namijenjena prodaji. Podjela stredstava Postoji nekoliko klasifikacija osnovnih sredstava. Tako se s aspekta funkcije dijele na osnovna sredstva u pripremi, osnovna sredstva u upotrebi i osnovna sredstva izvan upotrebe. S aspekta predmetne strukture postoje materijalna, nematerijalna i osnovna sredstva u obliku novca ili potraživanja. Oblici dugotrajne nematerijalne imovine su: koncesije, patenti, licence, software, zaštitni znakovi, goodwill te slična imovinska prava koja čine nematerijalna osnovna sredstva. Osnovna sredstva u materijalnom obliku se dalje mogu podijeliti na prirodna bogatstva i sredstva za rad. Prirodna bogatstva su zemljišta i šume, te čine dio imovine koja ne podliježe obračunu amortizacije. Sredstva za rad su najveda i najznačajnija grupa osnovnih sredstava. Sredstva za rad obuhvadaju građevinske objekte, postrojenja i opremu (strojevi, alati, pogonski, skladišni i uredski inventar, namještaj, transportna sredstva), te višegodišnje nasade i osnovno stado. Trošak nabave materijalnih sredstava sastoji se od kupovne cijene, uvoznih pristojbi i carine, nepovratnog poreza na promet i svih troškova koji se mogu povezati s dovođenjem sredstva u radno stanje. Porez na dodanu vrijednost koji je po ulaznom računu dobavljača za osnovno sredstvo priznat kao pretporez ne čini dio nabavne vrijednosti osnovnog sredstva. Prema tome, početno nabavljena sredstva se vrednuju po trošku nabave. Za naknadno mjerenje vrijednosti osnovnih sredstava postoje dvije metode. Metoda troška podrazumijeva da se trošak nabave umanjuje za akumuliranu amortizaciju, tj. da se vodi po knjigovodstvenoj vrijednosti. Metoda revalorizacije podrazumijeva da se vrijednost osnovnog sredstva prikazuje po fer vrijednosti. Prilikom povedanja fer vrijednosti stvara se revalorizacijska pričuva, a umanjenjem fer vrijednosti nastaje rashod. Rashodovanje i otpis Nakon određenog vremena od osnovnih sredstava se ne očekuju budude ekonomske koristi pa se ona otuđuju ili povlače iz upotrebe. Rashodovanje osnovnih sredstava se događa kada su sredstva dotrajala. Prilikom rashodovanja obvezno je obavijestiti nadležnu poreznu upravu o namjeri uništenja osnovnog sredstva s pozivom djelatniku porezne uprave da nazoči uništenju ili odvozu na otpad osnovnog sredstva. U suprotnom bi nastala obveza obračunavanja PDV-a na ostatak vrijednosti osnovnog sredstva, te bi se zajedno s obračunatim porezom na dodanu vrijednost radilo o porezno nepriznatom trošku u smislu poreza na dobit. U slučaju da je osnovno sredstvo u potpunosti amortizirano, nastala bi obveza obračuna PDV-a na tržišnu vrijednost u trenutku rashodovanja.

Ukoliko se naknadnim izdacima za osnovno sredstvo produžuje vijek upotrebe ili se postiže poboljšanje upotrebne vrijednosti. Osnovna sredstva se vode kao ulaganja u nekretnine ako se osnovno sredstvo nabavlja i drži radi zarade od najma ili povedanja kapitalne vrijednosti osnovnog sredstva uslijed povedanja tržišne vrijednosti. takav izdatak imat de obilježje rashoda. dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave vedi od 3500 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana. takav izdatak imat de obilježje dodatnog ulaganja i povedat de vrijednost osnovnog sredstva. Izdaci Naknadni izdaci Tijekom korištenja osnovnog sredstva mogu se pojaviti naknadni izdaci. srpnja 2010.hr/trzista/sto-se-sve-ubraja-u-osnovna-sredstva-153132 . Ukoliko se radi o obnovi postojede funkcije u obliku tekudeg ili investicijskog održavanja. ovisno o tome što je niže. http://www.Osnovna sredstva namijenjena prodaji čine dio kratkotrajne imovine poduzeda i vode se kao zalihe po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit od 1.poslovni.