OMUL TRUP ȘI SUFLET - C. SÂRBU______________________________________ Concepția religioasă îl vede pe om format din două elemente: T. și S. ⇒ prin T. și S.

omul participă la 2 lumi: cea a naturii și cea spiritului ⇒ omul este un microcosmos. T. raportat la natură are din regnul vegetal func țiile vegetative(materia este organizată ca la plante se hrăne ște și înmul țe ște ca ele), iar din regnul animal are func țiile senzitive ⇒ multiple asemănări cu celelalte vie țuitoare. T. deosebit de cel al vie țuitoarelor: • va fi părtaș învierii și nemuririi la judecata de apoi. • are o ținută dreapă/verticală îndreptată spre Absolut • prin mâna dreapă(unealta tuturor uneltelor-Aristotel) realizează ce cugetă. • conformație diferită a feței și craniului . S. : este rațional și spiritual ⇒ prin acest omul este coroana crea ției ⇒ Nu este punte de trecere de la animal la om. Însușiri ale omului: 1. cugetă și are idei abstracte: - noțiuni ca: Dumnezeu, cauză, efect, timp, spa țiu, știin ță etc ⇒ animalul are inteligen ță care se mărgine ște doar la sensibil, individual. 2. graiul convențional: - consecvență a rațiunii ⇒ animalul doar sunete nearticulate. 3. ființă etică: - omul poate impune sau interzice săvârșirea unui scop conform cu ideile sale de bine și rău. 4. inventiv și progresist: - datorită raținunii și imaginației. 5. religios: - se poate ridica cu mintea la D-zeu ⇒ legătură cu El ⇒ pune via ța în slujba ideilor despre D-zeu ⇒ „a vorbi despre om, înseamnă a vorbi de D-zeu”( un rus) RAPORTUL DINTRE SUFLET ȘI TRUP – C. SÂRBU________________________ Teorii: • Ocazionalism= două substanţe independente, modificările uneia dintre ele reprezentînd doar „cauza ocazională" a modificărilor celeilalte- Descartes • Armonie prestabilită – Lebnitz • Paralelism- Wundt, Paulme etc • Interacțiunii psiho-fizice – Strumf, Hartman, coexistența solidară Sf. Ioan Gură de Aur: dacă sufletul este în bucurie/tristețe se vede pe fa ță lumina/umbra  Omul este întreg numai cu trup și suflet într-o unitate ființială.  primatul îl deține sufletul, iar trupul este instrumentul său.  Există un raport de solidaritate și destin a sufletului și a trupului ⇒iad/rai amândouă după învierea cea de apoi. La JOHN CHRISSAVGIS:___________________________________________________

Filosofia ⇒ separare între suflet și trup: Platon-trupul temni ța sufletului. Plotin- vede „niveluri distincte al fiin ței” în tot. ⇒ raportul dintre T. și S. depă șe ște dualismul filosofic:  Hristos a venit pentru a preamări persoana umană.  În V.T. nu sunt deficien țe - iudeii vedeau omul ca o unitate raportată la D-zeu, în N.T. omul este fiin ță nefragmentată și raportată la D-zeu, iar Sf. Ap. Pavel: T. = „omul cel din afară”(2 Cor 4,16); S. „omul lăuntric”(Rom 7,22).  Ceia ce face o separa ție este condiția păcatoasă = carnea(sarx 1) ⇒ îl separă de duh ⇒ Gândirea patristică: Casian – o luptă între „carnis et animae”, Sf. Atanasie, Marcu Ascetul, Grigorie de Nazianz, Isaac Sirul … motivează că trupul de o valoare mai mică ca sufletul sau Evagrie nu găse ște un rol pozitiv în trup decît numai atunci cînd ste vorba de lacrimi, iar Sf. Chiril spune că trupul trebuie omorât prin asceză.  Despre raportul dintre T. și S. ne putem face o imagine clară atunci când le punem în legătură cu crearea omului „după chipul și aemănarea lui D-zeu”. CHIPUL2 = înzestrare inițială a creației, a potențialității ASEMĂNAREA = indică scopul final, speranța eshatologică SOMA – TRUPUL______________________________________________________________________ FORMULARE POZITIVĂ: • nu este tratat cu dispreț, repulsie pt că este motiv pt slăvirea lui D-zeu și sfin țirea omului. • Hainele din piele3(Fac 3,21) nu se referă la trup pt că este un obiect de admira ție și minunare, o revelare a iubirii și înțelepciunii dumnezeiești(Sf. Ioan Scăraru). FORMULARE NEGATIVĂ: • Îndemnuri de a curăți „sufletele, dar mai ales truprile” ⇒ trupurile înseamnă o atitudine adecvată, armonioasă în rela ția reciprocă trup suflet. • „Un prieten nerecunoscător și viclean”: de 60 ori folose ște soma, iar jumătate se referă la trup în starea rănită. RESTAURAREA: • Nu se poate vorbi de trup decât prin raportarea lui la Întruparea, Schimabrea la Fa ță, Patimile, Învierea și Înalțarea lui Hristos. • Trupul omenesc este strâns legat de trupul lui Hristos, arhetipul nostru. • Ținta umanității este de a ridica trupul la înălțimea ridicată de Hristos(Simeon N. T.). LUPTA ASCETICĂ: • după cum Hristos s-a folosit de trupul Său pentru a birui diavolul, păcatul și moartea ⇒ să ne folosim de trupul nostru pentru a lupta împotriva anumitor aspecte ale trupului. • Încă de la Pahomie există identificarea învierii trupe ști și spirituale cu iubirea.
1 2

Soma(t.) se de deosebește de sarx ⇒ soma- corporalitate iar sarx – starea căzută Chipul nu se pierde niciodată(se întunecă), ci doar asemănarea – Sf. Ioan Damascchin

3

Sfinţii Părinţi spun că la creaţie primii oameni aveau un alt trup decât cel de după cădere, era unul luminos care le permitea să fie în relaţie cu Dumnezeu. Trupul acesta luminos a devenit după cădere trup pământesc. El a fost restaurat în starea lui originară prin Înviere de către Mântuitorul Iisus Hristos. În Vechiul Testament transformarea din trupul luminos în trup pământesc e arătată prin tunicile de piele îmbrăcate de om după cădere – curs V. Cristescu; primul care a dat interpretarea ast este Grigore de Nyssa.

ÎNVIEREA: • „aerul Învierii se poate respira încă de aici”(Isaac Sirul) . • Simeon N.T . vorbește despre „renașterea și învierea duhovnicească a sufletelor moarte”. • După cum Hristos este divino-uman în ceruri, prin har, devenim umano-divini pe pământ, chiar dacă suntem supuși morții. • Prin Întruparea lui Hristos ⇒ biruința asupra trupului prin asceză; participarea la slava învierii; refacerea trupului bolnav la învierea cea de ob ște. SARX - CARNEA___________________________________________________________ ÎN SCRIPTURĂ: • basâr – ebraică; • sarx – Septuaginta și în N.T. ⇒ trupul(Lc 24,29); cuget trupesc(Rom 8,6); firea omenească ca întreg; • t. și s. sunt ale noastre de-abia atunci când sunt pe deplin ale lui D-zeu. SENSURI: • 30 ori menționat, jumătate se referă la firea umană căzută. • Uneori aproape identifică sarx cu soma, indicând membrele fizice al trupului, o nume ște „so ția noastră” , dar care trebuie urmărită în tot ceasul, „du șman” care este descris ca intim. MIJLOACE DE LUPTĂ: Trei căi: • cuprinde o mulțime de chestiuni lumești(bani, avuții, slava lumească, prieteni, rude cf Mt. 10,36) ⇒ netratarea acestora ca scopuri în sine. • să devenim făptura pe care a dorit-o D-zeu când ne-a făcut, anume regi și preo ți ⇒ ascetul nu suprimă carnea, ci o educă; țelul este de a domni asupra ei(Mt 8,9). • mortificarea ei(Ioan Scăraru) pt a se putea învrednici de Înviere; „mori și fii viu”(Simeon N. T.). KARDIA – INIMA_________________________________________________________________________ FILOSOFIA:  Platon – centrul ființei umane se găsește în cap. omul identificat mai mult cu nous-ul.  Homer – omul gândește și simte cu ajutorul diafragmei.  Aristotel – inima este un pivot al omului. SCRIPTURA:  V.T. – definește nu doar emoțiile, sentimentele și afectele, ci și centrul spiritual al fiin ței umane și chiar reședința gîndirii.  N.T – o abordare semită, în plus gândurile rele ies din inimă: centru moral al omului, cauza ac țiunilor. PATRISTIC:  O abordare biblică …. CENTRU AL FIINȚEI UMANE:  Punct simbolic de convergență; loc unde ne întâlnim cu noi înșine, cu ceilal ți și cu cosmosul.  Este un mister și numeni nu o cunoaște decât D-zeu:„cititorul inimilor”(Marcu Ascetul).

 Diavolul nu cunoaște decât acele gânduri pe care el le-a pus în inimile noastre(Ioan Scăraru). LOCAȘ A LUI D-ZEU:  Adâncimea unde omul se poate întâlni cu D-zeu(Ps. 63,7).  Cuprinde nivelurile subconștientului, conștientului și supraconștientului(Macarie).  Mijlocitor între firea omenească și cea dumnezeiască(Ioan Scăraru). LOC AL ILUMINĂRII ȘI VEDERII DUMNEZEIEȘTI  În tradiția „misticilor luminii” – locul unde poate fi întrezărită lumina dumnezeiască. Lumina veacului viitor este o realitate efectivă, nu doar o figură de stil raportată la viitor și este izvorâtă din iubire care strălucește în inimile noastre. Lumina dumnezeiască este percepută atunci când nous-ul este nemi șcat, departe de grijile iubirii de sine, înecate în smerenie. Ioan Scăraru reprezintă tradiția „misticilor luminii” sta țnd alături de Origen(2-3), Evagrie(4), Macrie(4-5), Simeon N.T(10-11) li Grigore Palama(13-14). TEREN DE LUPTĂ ÎNTRE BINE ȘI RĂU:  Demonii uneltesc mereu ⇒ gânduri bune și rele ⇒ o împietrire a inimii. Cel mai des instrument utilizat ⇒ lăcomia. CALITĂȚI: Conștiința veghetoare:  Îl ajută pe om să discearnă primejdia, aflându-se în centru min ții(gândirii), inima aproximează ceia ce astăzi am numi conștiință. Hesychia(liniște, împăcare) și rugăciunea:  Când hesychia a atins adâcurile inimii, aceasta devine imună la atacurile demonilor.  „simțirea” continuă a inimii4 prezintă actul rugăciunii. Smerenia:  Prezența lui D-zeu nu apare din senin, ea trebuie anticipată, a șteptată cu răbdare, iar smerenia este predarea de sine, ceia ce reprezintă starea naturală a inimii.  Sf. Ioan Scăraul o numește: corabie sigură; dreptatea și cură ția inimii. Iubirea(agape):  Nu trebuie să judecăm niciodată pe nimeni ⇒ Inima este locul de întâlnire dintre iubirea lui D-zeu și iubirea de oameni. Ea se revarsă prin Sf. Duh.

4

Inima și funcțiile ei țin de interioritate ființei umane.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful