C1.

1 – M 142 CONTRACT DE FINANŢARE
Nr. C142............................... /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIŢIILE PROGRAMULUI NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ROMÂNIA Între: AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT România, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-22750/Fax40-21315.67.79; email: cabinet@apdrp.ro reprezentată legal de ................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ...................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte, şi GRUPUL DE PRODUCĂTORI recunoscut de către autoritatea competentă a statului în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, Aviz de recunoaştere nr. ...................................., din data de………………… persoană juridică înfiinţată la data de……….., cod fiscal………… cu sediul în Localitatea…………., str. ..........................., judeţul................, cod poştal...................., tel......................, fax ......................., cod RO.............(Cod Unic de Înregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA) şi reprezentată prin ...................... în funcţia de.........., identificat prin B.I / C.I / PASS seria .......... nr................................, CNP ................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte, s-a convenit încheierea prezentului Contract de finanţare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanţare nr. F …………….. în următoarele condiţii: Articolul 1 – Obiectul Contractului 1(1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Proiectului intitulat: „....................” 1(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Contract, care este constituit din Contractul cadru şi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă. Cererea de finanţare depusă de beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare, devine obligatorie pentru beneficiar. Dispoziţiile financiare prevăzute conform Cererii de finanţare rezultate în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare, devin Anexa III la prezentul contract. 1(3) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să desfăşoare activităţile specificate în Cererea de finanţare pe propria răspundere şi în strictă conformitate cu dispoziţiile prezentului contract. Articolul 2 – Perioada de execuţie a activităţilor specificate în Cererea de finanţare şi durata de valabilitate a contractului

2(1) Executarea prezentului contract va începe la data semnării acestuia de către ambele părţi, conform Prevederilor generale specificate în Anexa I, care face parte integrantă din prezentul contract. 2(2) Durata de execuţie a activităţilor specificate în Cererea de finanţare, este de 5 ani calendaristici, începând cu data recunoaşterii grupului de producători. Prin an calendaristic se întelege o perioadă de 12 luni calendaristice calculate începand cu data recunoaşterii grupului de producători. 2(3) Contractul de Finanţare va intra în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante. Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuţie a activităţilor specificate în Cererea de finanţare, respectiv 5 ani calendaristici, la care se adaugă o perioadă de maxim 90 de zile calendaristice aferentă ultimului an de execuţie, calculată, din momentul depunerii ultimei Cereri de plată. Articolul 3 – Valoarea Contractului de finanţare 3(1) Valoarea Contractului de Finanţare este variabilă şi se stabileşte sub formă de procent, aplicat la producţia comercializată de către beneficiar, în perioada de execuţie a activităţilor specificate în Cererea de finanţare şi este în valoare totală estimată la .............. euro (cifre si litere) echivalent a maxim ..................lei (cifre si litere). 3(2) Valoarea totală maximă a finanţării nerambursabile acordată de Autoritatea Contractantă pentru primul an calendaristic de execuţie a activităţilor specificate în Cererea de finanţare, este estimată la ..................................... euro (cifre şi litere), echivalent a maxim ........................lei (cifre şi litere). Valoarea totală maximă a finanţării nerambursabile se calculează în funcţie de valoarea producţiei marfă vândută şi încasată echivalentă în lei conform Art. 4 Modalitatea de plată. 3(3) Conversia valorii producţiei comercializate, din lei în euro, se realizează la cursul de schimb publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html, din ziua întocmirii Programului de comercializare. 3(4) Dacă la sfârşitul anului de execuţie valoarea producţiei marfă comercializată este mai mică decât echivalentul în lei a 10.000 euro, şi situaţia care a condus la acest fapt nu reprezintă un caz de forţă majoră contractul va înceta. 3(5) În situaţia în care la finalizarea unui an de execuţie a activităţilor specificate în Cererea de finanţare se constată că beneficiarul a respectat prevederile prezentului contract, Autoritatea Contractantă va angaja printr-un act adiţional valoarea maximă a finanţării nerambursabile pentru anul următor de execuţie. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile, angajată anual prin act adiţional, se va calcula în baza valorilor în euro prevăzute în Anexa III la prezentul contract, conversia sumelor din euro în lei realizându-se la cursul de schimb publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html din ultima zi a anului de execuţie încheiat (precedent). 3(6) Pe parcursul derulării proiectului, la fiecare tranşă de plată se va calcula valoarea platită în euro şi în lei la cursul de schimb cel mai recent stabilit de către Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaborează decizia de acordare a ajutorului (contractul de finanţare), astfel încat să nu se depăşească valorile în lei şi în euro prevăzute la art 3(1) şi 3(2).

000 Euro pentru primul. • 100. 5%. sub forma unor rate anuale variabile şi se va încadra într-un plafon maxim de: • 100. 2. cererile de plată pentru anii anteriori se vor depune odată cu cererea de plată aferentă primului an. Sprijinul va fi calculat pe baza producţiei comercializate anual de către grupul de producători. astfel: a) 5%. al treilea. al patrulea şi respectiv al cincilea an. dar numai dupa 1 an calendaristic de la data recunoaşterii grupului de producători.000 EURO pentru al patrulea an. obţinut/obţinute în cursul anului de execuţie.000. . 4(6) Pentru determinarea valorii ce constituie ajutorul financiar nerambursabil anual.000 EURO pentru al doilea an. Anexa IV la prezentul contract. 4(5) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată depuse de beneficiari. 4%. al treilea. respectiv valoarea producţiei marfă vândută şi încasată. autorizate de Autoritatea Contractantă.000 EURO pentru al treilea an. • 60. 1.5%.Instrucţiuni de Plată pentru beneficiarii Măsurii 142.000.0%. al doilea. • 50. Valoarea producţiei comercializate reprezintă valoarea totală a vânzărilor şi încasărilor efectuate de beneficiar pentru produsul/produsele pentru care deţine aviz de recunoaştere. 4(4) Termenul limită pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării Dosarului Cererii de plată. al patrulea şi respectiv al cincilea an. a activităţilor specificate în Cererea de finanţare. fundamentate de documente justificative. Beneficiarul va depune cererea de plată pentru primul an de la data recunoaşterii ca grup de producători.000 EURO pentru al cincilea an. calculată fără TVA. 2.5% pentru valoarea producţiei comercializate care depăşeşte 1.000 Euro pentru primul.Articolul 4 – Modalitatea de plată 4(1) Beneficiarul va prezenta documente justificative pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Anexa IV . Plata se va efectua în maxim cinci tranşe.5%. se va utiliza ca bază de calcul valoarea producţiei comercializate.5% şi 1.000 EURO pentru primul an. 3% şi 2% din valoarea producţiei comercializate de până la 1. după 60 de zile calendaristice de la data semnării Contractului de Finanţare de către ambele părţi. 4(2) Plata se va efectua în 5 rate anuale. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată. • 80. de beneficiar pentru fiecare an de execuţie de la data recunoaşterii grupului de producatori. 4(3) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată depuse de beneficiari şi autorizate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. b) 2. al doilea. În cazul în care grupul de producători a fost recunoscut cu cel puţin 2 ani înainte de data semnării contractului de finanţare.

5(2) Plăţile se vor efectua în lei în următorul cont: număr cont IBAN: titular cont : denumirea şi adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat : Articolul 6 – Anexe Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi sunt parte integrantă a acestuia. în limba Română. Anexa IV. un original fiind pentru Autoritatea Contractantă şi un original pentru Beneficiar. Articolul 5 – Dispoziţii de plată 5(1) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată în conformitate cu Instrucţiunile de plată. informa țiile sunt puse la dispoziție în conformitate cu cerințele Directivei 95/46/CE. iar beneficiarii sunt informa ți cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul respectivei directive și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi. având aceeaşi forţă juridică: Anexa I Prevederi Generale Anexa II Panouri si autocolante publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR Anexa III Bugetul estimativ Anexa IV Instrucţiuni de plată Articolul 7 – Dispoziţii legale 7(1) Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil şi reglementărilor în vigoare. 7(3) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menţionate în contract.5. 7(4) Datele beneficiarilor vor fi făcute publice în conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce prive ște publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre. În cazul datelor cu caracter personal. conversia se va face la cursul de schimb prevăzut la art 3. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. aferente fiecarui an de execuţie. 7(2) Prezentul contract are natură administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ.4(7) Pentru calcularea echivalentului în euro a valorii producţiei comercializate de beneficiar. fiind încheiat în două exemplare originale. în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților. Articolul 8 – Notificări şi comunicări .

....................................................... Semnătura................... se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate...... 8(4) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax..................................................... Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 30 zile de la data afişării anunţului....................... Data :.............. din motive neimputabile Autorităţii Contractante............. dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la art............................................................. Ştampilă.. Data . Pentru APDRP Director General Adjunct CRPDRP Nume/prenume.......... Data :.................. la sediul Autorităţii Contractante şi pe pagina de internet a Autorităţii Contractante.1 – M 142 ......................................... Semnătura................. 8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.............. 8(2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală.............. concomitent..................... 8(6) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale poştală nu este posibilă................. va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract..... Semnătura Compartiment Juridic şi Contencios Nume/prenume........ 8(5) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi................. Data :...... Semnătura. Autoritatea Contractantă va menţine afişarea anunţului timp de 30 zile de la data la care actul este considerat comunicat............................................................ notificarea/ comunicarea se va realiza prin publicitate. Director CRPDRP Nume/prenume..........................................8(1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte........................................ cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare......... 2) si alin....... ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată..... Pentru Beneficiar Nume/prenume................... Vizat Control Financiar Preventiv Propriu Nume/prenume..... 3).. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afişarea............... Data :... C1.................. 8....... Semnătura.......................... alin 1)... a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului................ alin....................

Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului. 1(2) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru implementarea obiectivelor din cadrul Programului de comercializare. incluzând o conferinţă sau un .Obligaţii generale 1(1) Beneficiarul se obligă sa execute Proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare astfel cum a fost aprobată împreună cu toate documentele anexate şi în urma verificărilor.Confidenţialitate 5(1) Autoritatea Contractantă şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea rapoartelor şi a oricărui document. eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract. Informaţiile pot fi furnizate doar autorităţilor competente. definit conform legislaţiei în vigoare.ANEXA I PREVEDERI GENERALE Articolul 1 . condiţiile minime de acordare a sprijinului din Cererea de finanţare. prin orice notă sau publicare făcută de Beneficiar privind obiectivele prevăzute în Cererea de finanţare. 3(2) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării obiectivelor prevăzute în Cererea de finanţare.Conflict de interese 4(1) Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va evita conflictul de interese.Publicitate 6(1) Autoritatea Contractantă cere ca. modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare. informaţie sau alt material de care se ia la cunoştinţă în executarea prezentului contract. Articolul 6 . 1(3) Beneficiarul trebuie să implementeze obiectivele prevăzute cu maximum de profesionalism. Articolul 5 . Articolul 4 . Articolul 3 – Obligaţii 3(1) Beneficiarul se obligă să respecte pe toata durata contractului. parte integrantă din Cererea de finanţare. Articolul 2 – Obligaţii privind informarea şi raportarea financiară şi tehnică 2(1) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau financiară solicitate de Autoritatea Contractantă.

iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media.Monitorizarea şi Evaluarea obiectivelor prevazute în Programul de comercializare 8(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract. 8(2) Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante. Articolul 7 . Articolul 9 . a contului bancar sau al băncii pentru proiectul PNDR. 9(2) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante.Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor 7(1) Drepturile de proprietate industrială şi intelectuală rezultate din aplicarea obiectivelor prevăzute în proiect sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului. toate documentele care derivă din Cererea de finanţare. Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi. beneficiarul fiind singurul răspunzător pentru drepturile de proprietate industrială sau intelectuala revendicate de terţe persoane.Amendament la Contract 9(1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de finanţare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia şi nu poate avea efect retroactiv.14(2). cu excepţia cazului în care normele europene prevăd un termen mai mare. se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere a programului. trebuie să specifice că a primit fonduri de la Uniunea Europeană. parte integrantă din Cererea de finanţare şi să admită drepturile lor de acces descrise în art. conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 9(4) Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului acoperit prin contractul iniţial. a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Programul de comercializare. 7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf. a sediului administrativ. 9(5) În cazul modificării adresei.Toate actele adiţionale vor fi încheiate în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanţare. beneficiarul se obligă a notifica Autoritatea Contractantă. când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări. în orice formă a lor. Beneficiarul poate acorda Autorităţii Contractante dreptul de a utiliza în mod liber aşa cum crede de cuviinţă.seminar. Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării Autorităţii Contractante. cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile. Beneficiarul trebuie să facă referiri la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită. Articolul 8 . 9(3) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie făcut în scris printrun act adiţional/notă de modificare. . 8(3) Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil. comunicată oficial de către Comisia Europeană prin emiterea declaraţiei finale de închidere. în caz de înlocuire a responsabilului legal.

nu corespund realităţii sau documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu corespund realităţii. Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plata ca o măsură de precauţie. 16 din prezenta Anexă. caz în care devine parte integrantă a contractului. de plin drept. . Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de execuţie a contractului conferă Autorităţii Contractante dreptul de a nu prelungi durata de execuţie şi de a proceda la încetarea contractului în condiţiile prevăzute de art. cu aprobarea expresă şi prealabilă a Autorităţii Contractante. 11(3) În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului. notificarea va fi însoţită de documente justificative eliberate de autorităţile competente. inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii. inclusiv penalităţile în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare. prin reprezentanţii săi. 12(2) Durata de execuţie a Contractului de finanţare începe de la data semnării de către ambele părţi. 11 alin. în conformitate cu prevederile art. neimputabilă Beneficiarului. de a executa prevederile contractuale. prin acord. precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar. Toate dovezile de susţinere necesare pentru aprobare trebuie să însoţească cererea. În aceste cazuri. Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului. fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. Articolul 12 – Modificarea duratei de execuţie a Contractului de finanţare 12(1) Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere despre orice circumstanţă probabilă să împiedice sau să întârzie executarea contractului. Beneficiarul poate cere. înainte de sfârşitul duratei de execuţie. fără o avertizare prealabilă. aprobată de Autoritatea Contractantă. Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului printr-o notificare scrisă. Articolul 10 – Cesiunea În caz de imposibilitate.Pentru oricare din aceste cazuri. încetarea Contractului. dar nu mai mult de 5 ani. 11(4) Anterior încetării Contractului de finanţare. ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului. prelungirea duratei de execuţie a contractului. (3) din Anexa Ia prezentul contract. Articolul 11 – Încetarea contractului 11(1) În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite. 11(2) Părţile pot decide. beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă. fără a fi cerută plata finanţării nerambursabile. printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului. activitatea va fi preluată de succesorii săi în drepturi. în situaţia în care beneficiarului i s-a retras avizul de recunoaştere a grupului de producători. Autoritatea Contractantă poate aproba modificarea solicitată de beneficiar. inclusiv în cazul în care beneficiarul este in stare de faliment sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului. fără punere în întârziere.

. calitativă şi valorică a producţiei membrilor. faptul că grupul de producători: stabileşte o strategie de piaţă. dovedeşte prin evidenţa contabilă o valoare minimă a producţiei comercializate. b) Beneficiarul. să dispună de organe de conducere şi mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de producători. adaptează în comun structura producţiei la cerinţele pieţei. pentru a fi eligibil trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • • • să îndeplinească condiţiile de recunoaştere. în scopul echilibrării raportului cerereofertă. a) Beneficiarul. facturare.12(3) Contractul de finanţare încetează la data limită menţionată în articolul 2 al prezentului Contract.000 Euro. depozitarea. stabileşte reguli unitare de producţie. PREVEDERILE FINANCIARE Articolul 13 – Eligibilitatea cheltuielilor 13(1) Sprijinul va fi acordat de către Autoritatea Contractantă pe baza documentelor justificative depuse de grupul de producători care îndeplineşte condiţiile minime de acordare a acestuia. ambalarea. înregistrare şi urmărire cantitativă. stabileşte reguli unitare pentru sortarea. . • să prevadă în statut clar şi fără echivoc. • să aibă personalitate juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor agricoli şi forestieri care să-i permită să-şi exercite drepturile şi obligaţiile în conformitate cu legislaţia naţională. prin care să se asigure un nivel de calitate a produselor. pentru a fi recunoscut trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • • • • • • • grupul de producători să fie format din cel puţin 5 membri. să comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie prin intermediul grupului de producători. regulile comerciale specifice fiecărei categorii de produs/grupe de produse. pentru grupa de produs pentru care solictă recunoaşterea. obligatorii pentru toţi membrii producători ai grupului. echivalent în lei. de cel puţin 10. să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor şi ale grupului de producători. membrii grupului de producători au obligaţia de a plăti contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupului de producători. pe toată durata de acordare a sprijinului. elaborează şi aplică unitar. precum şi garantării unor venituri certe şi echitabile membrilor săi. să respecte condiţiile minime de recunoaştere. preia şi comercializează producţia membrilor grupului de producători stabilită pentru valorificare. să fie recunoscut oficial de către Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. deţine un sistem centralizat de contabilitate. transportul şi comercializarea produselor.

Articolul 14 . precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară. specialitate. Comisiei Europene sau al oricărui organism cu atribuţii în domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituţii. se înţelege orice abatere de la legalitate.Contabilitate şi controale tehnice şi financiare 14(1) Beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise referitoare la executarea contractului. inclusiv acces la sistemele informatice. în maxim un an de la semnarea Contractului de finanţare. efectuată de către Autoritatea Contractantă. cu toate veniturile şi cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului. precum şi de prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii. ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăţi în exces din partea Autorităţii Contractante. Începând . Beneficiarul se angajează să acorde personalului Autorităţii Contractante. regularitate şi conformitate în raport de dispoziţiile naţionale şi/sau europene. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate. sume necuvenite şi restituirea finanţării 16(1) Prin ”neregulă” în accepţiunea prezentului contract. Articolul 15 . Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea Contractantă de locul unde sunt arhivate documentele. 16(2) Orice plată excedentară. atestat oficial. Pentru fiecare obiectiv trebuie ţinută o evidenţiere separată. 14(2) Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe bază de documente sau la faţa locului efectuate de Autoritatea Contractantă. constituie plată necuvenită. Responsabilul grupului de producători trebuie să prezinte. astfel încât să permită verificarea lor.• grupul de producători a fost recunoscut de către MADR începând cu 1 ianuarie 2007. conform legislaţiei naţionale în vigoare. liceu) care să ateste pregătirea profesională în domeniul de activitate al grupului de producători sau declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că reprezentantul legal al grupului de producători va urma şi va absolvi un stagiu de pregătire. 13(2) Beneficiarul trebuie să notifice Autoritatea Contractantă la apariţia oricărei modificări survenite în derularea obiectivelor prevazute în Cererea de finanţare. diploma (studii superioare. Articolul 16 .Suma finală a finanţării Comunitare 15(1) Valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă nu va depăşi suma finanţării nerambursabile prevăzută în lei şi în euro la Articolul 3 din Contract. Comisia Europeană şi orice alt organism cu atribuţii în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului.Neregularităţi. care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene şi/fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit. În acest scop. dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează obiectivele prevăzute în Cererea de finanţare. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanţele profesionale şi legale.

în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare. embargou etc. 17(6) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 6 luni. inundaţii. . 17(4) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu această ocazie de către Autoritatea Contractantă. război. conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare. în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră. până la apariţia acesteia. Articolul 17 . partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.Forţă majoră 17(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil. în condiţiile şi termenele prevăzute. insurmontabil şi imposibil de înlăturat. face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi. fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor. independent de voinţa părţilor contractante. care împiedică executarea contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. Autoritatea Contractantă va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare aferentă oricărui Contract de finanţare. pentru fiecare zi de întârziere. alunecări de teren. În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată aferentă prezentului contract şi debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei aferentă oricărui alt Contract de finanţare încheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR. 17(2) Partea contractantă care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi. 17(5) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a Forţei Majore. Autoritatea Contractantă va sesiza instituţia competentă în domeniu. în vederea declanşării executării silite.cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi. să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forţă majoră. la data respectivă. pentru a conveni fie asupra modului de executare a Contractului. părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei. a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. în termen de 5 zile şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. revoluţie. 16(3) În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi conform prezentului contract sau conform oricărui alt Contract de finanţare încheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR. intervenit după data semnării contractului. fără a crea o imposibilitate de executare. 17(3) Dacă părţile nu procedează la anunţare. până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea penalităţilor. fie asupra încetării acestuia. Pot constitui cauze de forţă majoră calamităţile naturale cum ar fi: cutremure. Nu constituie forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care.

Articolul 18 . pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ. survenit din încheierea ori executarea acestui Contract. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă.Legea aplicabilă şi dispoziţii finale 18(1) Prezentul Contract de finanţare este guvernat de legea română. se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. partea interesată se va adresa instanţelor de contencios administrativ competente potrivit legii. . 18(2) În eventualitatea apariţiei unui diferend între Autoritatea Contractantă şi Beneficiar.

trebuie să asigure transparenţa necesară privind alocarea şi utilizarea fondurilor europene nerambursabile acordate de către Uniunea Europeană şi Guvernul României în cazul proiectelor care au fost aprobate pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR). font Arial. astfel încât să se asigure următoarele: 1. 3.1 – ANEXA II PANOURI. stema României având sdeasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI. 100. • În partea dreapta sus. lăţime 200 cm. . 100. trebuie să furnizeze informaţii clare privind beneficiarul. font Arial. reprezentate de panouri. o Textul „Beneficiar” şi denumirea beneficiarului – font Georgia.000 de euro. vizibilitatea optimă a panoului. bold. plăcuţe şi autocolante informative.C1. în cazul proiectelor de modernizare sau dezvoltare a infrastructurii rurale. valoarea proiectului contractat. următoarele texte: o „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013” – font Verdana. PLĂCUŢE ŞI AUTOCOLANTE INFORMATIVE PRIVIND FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN PNDR Elementele de identitate vizuală ale proiectului. vor fi amplasate minim 2 panouri informative astfel încât să fie marcată clar zona în care se desfăşoară investiţia respectivă. vor fi realizate din tablă sau PVC şi vor respecta următoarele dimensiuni: înălţime 150 cm. Panourile informative vor fi realizate de către beneficiarul contractului de finanţare prin PNDR şi vor fi amplasate în imediata vecinătate a spaţiului în care se implementează proiectul. titlul investiţiei finanţate. 54. bold. autoritatea contractantă. bold. majuscule. majuscule. proiectantul şi executantul proiectului. steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA EUROPEANĂ. PANOURI INFORMATIVE Panourile informative vor fi utilizate pentru asigurarea transparenţei alocării fondurilor europene pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă este mai mare de 500. Panourile informative vor fi de tip „outdoor” amplasate la sol. 2. precum şi pentru o perioadă obligatorie de 5 ani de la data semnarii contractului de finantare şi vor respecta caracteristicile tehnice de mai jos. Stema României va avea dimensiunile 29 x20 cm. 80. Elementele de identitate vizuală ale proiectului vor fi afişate pe întreaga perioadă de realizare a investiţiei finanţate prin PNDR. respectarea normelor specifice circulaţiei pe drumuri publice. majuscule. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: 19 x28 cm. De asemenea. la o distanţă recomandată de 150 cm faţă de nivelul solului. 54. • În partea superioară. în mijloc. o „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Planul European de Redresare Economică” – font Verdana. bold. • Caseta I stânga va contine următoarele informaţii: o Textul „Proiect finanţat cu fonduri nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” şi denumirea proiectului – font Georgia. 80. Elementele de informare afişate pe panou vor fi următoarele: • În partea stânga sus.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” şi „Agenţia de Plăţi pentru Dezoltare Rurală şi Pescuit” – font Georgia.o Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” şi menţionarea valorii respective – font Georgia. caracterele textelor negre (cu excepţia denumirii Guvernului României şi a Uniunii Europene care vor fi albastre). o Textul „din care Finanţare publică” cu menţiunea fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR pentru proiectul respectiv – font Georgia. bold.apdrp. cod de culoare CMYK 100/ 40/ 0/ 0.ro>>Informaţii utile): PLĂCUŢELE INFORMATIVE . 80. „Demarare” cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi „Finalizare” cu menţiunea datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului – font Georgia. italic. 90. cu fundal alb. • Caseta III dreapta jos va contine următoarele informaţii: o Textele „Proiectant” cu menţiunea denumirii proiectantului. De asemenea. • Caseta II dreapta sus va contine următoarele informaţii: o Textele „Autoritatea Contractantă”. 72. raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului – font Georgia. Caseta I va avea fundal albastru. italic. pentru a evita disproportile se recomandă ca panourile să fie executate conform modelului prezentat mai jos (modelul este disponibil în fomat electronic editabil pe pagina de internet a APDRP – www. „Executant” cu menţiunea denumirii executantului. 80. o Sigla APDRP – dimensiuni de 21X19 cm. o Textul „Cofinanţare privată” cu menţiunea contribuţiei financiare a beneficiarului. 72. Panoul informativ trebuie realizat în policromie (color). Marginea de siguranţă va fi de 5 cm între limita exterioară a panoului şi elemente de conţinut ale acestuia.

30. majuscule. bold. 30. italic. Arial. • În partea dreaptă sus. steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA EUROPEANĂ. în mijloc. „Executant” cu menţiunea denumirii executantului. o Textul „Beneficiar” şi denumirea beneficiarului – font Georgia. o Textul „Cofinanţare privată” cu menţiunea contribuţiei financiare a beneficiarului. Stema României va avea dimensiunile 10x7 cm. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: 7x10 cm. majuscule. o Textul „din care Finanţare publică” cu menţiunea fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR pentru proiectul respectiv – font Georgia. 18. Plăcuţele informative vor fi realizate de către beneficiarul contractului de finanţare prin PNDR şi vor fi amplasate pe suprafaţa exterioară a obiectului finanţării prin PNDR. „Demarare” cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi „Finalizare” cu menţiunea datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului – font Georgia. – Arial. Caseta I va avea fundal albastru. . bold. 24. majuscule. • În partea superioară. Elementele de informare afişate pe plăcuţă vor fi următoarele: • În partea stânga sus.000 de euro. 18. stema României având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI. cod de culoare CMYK 100/ 40/ 0/ 0. bold. astfel încât să se asigure vizibilitatea optimă a plăcuţei. lăţime: 70 cm. Plăcuţele informative vor fi realizate din tablă sau PVC şi vor respecta următoarele dimensiuni: înălţime: 50 cm. „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” şi „Agenţia de Plăţi pentru Dezoltare Rurală şi Pescuit” – font Georgia. 30. o Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” şi menţionarea valorii respective – font Georgia. caracterele textelor negre (cu excepţia denumirii Guvernului României şi a Uniunii Europene care vor fi albastre).Plăcuţele informative vor fi utilizate pentru asigurarea transparenţei alocării fondurilor europene pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă este mai mare de 50. următoarele texte: o „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013” – font Verdana. 22. • Caseta II dreapta sus va contine următoarele informaţii: o Textele „Autoritatea Contractantă”. bold. 30. Plăcuţa informativă trebuie realizată în policromie (color). bold. 30. 30. o „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Planul European de Redresare Economică” – font Verdana. 30. • Caseta I stânga va conţine următoarele informatii: o Textul „Proiect finanţat cu fonduri nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” şi denumirea proiectului – font Georgia. • Caseta III dreapta jos va contine următoarele informaţii: o Textele „Proiectant” cu menţiunea denumirii proiectantului. italic. o Sigla APDRP – dimensiuni de 7X6 cm. raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului – font Georgia. cu fundal alb.

Arial. în mijloc. Autocolantul informativ va respecta următoarele dimensiuni: Înălţime: 15 cm. . bold.Marginea de siguranţă va fi de 2.4 cm • În partea superioară. majuscule. pentru a evita disproportile se recomandă ca plăcuţele să fie executate conform modelului prezentat mai jos (modelul este disponibil în fomat electronic editabil pe pagina de internet a APDRP – www. steagul Uniunii Europene având deasupra textul UNIUNEA EUROPEANĂ. majuscule. Lăţime: 21 cm (format A5 landscape). instalaţii sau alte achiziţii mobile finanţate prin PNDR. bold. 10. în zone de vizibiliate maximă. astfel încât să asigure vizibilitatea optimă. majuscule. Arial. Elementele de informare afişate în autocolant vor fi următoarele: • În partea stânga sus.6 cm. • În partea dreapta sus.3 cm. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni mai mari de 2 m – în acest caz autocolantele se vor aplica pe mai multe feţe ale obiectului sau în părţi opuse. stema României având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI.apdrp. 8. 8. următoarele texte: o „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013” – font Verdana. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: Î= 2.5 cm între limita exterioară a plăcuţei şi elemente de conţinut ale acestuia. Stema României va avea dimensiunile de Î= 3. De asemenea. bold.ro>>Informaţii utile): AUTOCOLANTE INFORMATIVE Textul autocolantului informativ privind cofinanţarea proiectelor cu participarea Uniunii Europene va fi afişat pe fiecare utilaje. L= 3.5 cm. L= 2.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” şi „Agenţia de Plăţi pentru Dezoltare Rurală şi Pescuit” – font Georgia. Autocolantul informativ trebuie realizat în policromie (color). 30.1X2. o Sigla APDRP – dimensiuni de 3. cu fundal alb.apdrp. bold.ro>>Informaţii utile): . o Textul „Beneficiar” şi denumirea beneficiarului – font Georgia. • Caseta II dreapta va contine următoarele informaţii: o Textele „Autoritatea Contractantă”. • Caseta I stânga va conţine următoarele informatii: o Textul „Proiect” şi denumirea proiectului – font Georgia.o „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Planul European de Redresare Economică” – font Verdana. Caseta I va avea fundal albastru. Marginea de siguranţă va fi de 1 cm între limita exterioară a autocolantului şi elemente de conţinut ale acestuia. caracterele textelor negre (cu excepţia denumirii Guvernului României şi a Uniunii Europene care vor fi albastre). 10. bold.9 cm. o Textul „Finalizat la” cu menţiunea datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului – font Georgia. 10. 10. 9. 10. o Textul „Contractat la” cu menţiunea datei la care a fost încheiat contractul de finanţare a proiectului – font Georgia. pentru a evita disproportile se recomandă ca autocolantele să fie executate conform modelului prezentat mai jos (modelul este disponibil în fomat electronic editabil pe pagina de internet a APDRP – www. De asemenea. 10. cod de culoare CMYK 100/ 40/ 0/ 0. o Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” şi menţionarea valorii respective – font Georgia. o Textul „din care Finanţare publică” cu menţiunea fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR pentru proiectul respectiv – font Georgia. 10.

5.. avand mentiunea “Conform cu originalul”.Acest dosar contine ……. numerotate de la 1 la ……. beneficiarul va depune o Declaratie de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0. Raportul de executie... .  Beneficiarii pot solicita decontarea sprijinului in cinci transe de plata anuale. Documentele contabile – Jurnalul de vanzari-cumparari.  Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de esalonare a platilor. . Centralizatorul facturilor privind valoarea productiei comercializate.INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII MASURII 142 A. Cererea de plata. Centralizatorul facturilor privind valoarea productiei comercializate de grupul de producatori in perioada . ... Balantele de verificare lunare... Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Balanta analitica a contului clienti....Copiile documentelor de plata. la care ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. 7... 8. Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar.. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.1 rectificata. iar documentele pe care le contine trebuie numerotate. in doua exemplare pe suport de hartie.Copiile extraselor de cont. Documentele care sa ateste provenienta productiilor comercializate. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie lizibile.  Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 3. 2.” Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea „Program FEADR”.Copiile facturilor emise.  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis. pagini. in baza unui Memoriu justificativ.  Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative: 1. semnate si stampilate de catre beneficiar.ro)  Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.. In acest caz. Avizul de recunoastere al grupului de producatori ... Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Raportul de executie.. va avea atasate: . Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www... Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului: . Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in condiţii excepţionale.1 in maxim 30 zile lucratoare de la data semnarii Contractului de finantare.. 6.. 4.apdrp.

iar documentele pe care le contine trebuie numerotate. precum si motivul respingerii. se va anexa o traducere in limba romana realizata fie de un traducator autorizat. redactate in alte limbi. dar numai dupa 1 an calendaristic de la data recunoasterii grupului de producatori. in maxim 30 de zile lucratoare dupa implinirea a 12 luni. efectuarea platilor din documentul/documentele de plata corespondente.  Beneficiarul are obligatia sa depuna dosarul cererii de plata pentru prima transa dupa 60 de zile de la data incheierii contractului de finantare. exceptand documentele de plata aferente platilor electronice. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii. III.  sa aiba semnatura si stampila bancii emitente. fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea “Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii“. asumate prin contractul de finantare. Urmatoarele transe de plata (transele II.  Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:  sa fie datate si stampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finantarii. data inscrisa pe factura nu este anterioara datei recunoasterii grupului de producatori data inscrisa pe factura este cuprinsa in perioada de 12 luni pentru care se acorda ajutorul financiar se regaseste in Jurnalul de vanzari cumparari. 24 luni.  Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile respinse.• • • • sa aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sa fie completate in conformitate cu acestea. poate conduce la rezilierea acestuia.  sa ateste. referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.  sa mentioneze in clar numarul facturii pe care o achita. Dosarul va avea opis (atasat la Cererea de plata).  Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:  documentul de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar. valoric si ca data. IV si V) se vor depune anual.  Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului. . semnate si stampilate de catre beneficiar.  Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata. 36 luni si respectiv 48 luni de la data depunerii primei cererii de plata  Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor. va semna si va stampila). B.

000 Euro pentru al doilea an.5% din valoarea productiei comercializate. • pentru al patrulea an: 1.000 Euro pentru al treilea an. avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.5% din valoarea productiei comercializate. • pentru al treilea an: 2% din valoarea productiei comercializate. Anexa la Cererea de plata – Identificarea financiara.Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu originalul” si „Program FEADR”. semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. • pentru al cincilea an: 1. • pentru al doilea an: 2. • pentru al treilea an: 4% din valoarea productiei comercializate.000. trebuie sa fie completata.000 Euro pentru primul an.5% din valoarea productiei comercializate. Valoarea transei de plata anuala solicitata de beneficiar trebuie sa fie: a) Pentru valoarea productiei comercializate < 1.000 Euro. • pentru al doilea an: 5% din valoarea productiei comercializate. semnata (cu numele mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului. • pentru al patrulea an: 3% din valoarea productiei comercializate. • 60. Acesta trebuie sa fie insotit de facturi. echivalent in lei. Valoarea transei de plata anuala va avea un plafon maxim de: • 100.5% din valoarea productiei comercializate.000 Euro/an: • pentru primul an: 5% din valoarea productiei comercializate.000. • 50.  Cererea de plata trebuie sa fie completata. datata. aceasta se determina raportand valoarea productiei comercializate eligibila in Lei. precum si datata si semnata de titularul contului  Centralizatorul facturilor privind valoarea productiei comercializate trebuie sa fie completat.000 Euro pentru al patrulea an.000 Euro/an: • pentru primul an: 2. • 80. Valoarea anuala a productiei comercializate de grupul de producatori trebuie sa fie de minim 10.000 Euro pentru al cincilea an. • 100. documente de plata si documente care atesta plata. la cursul de schimb leu/euro mentionat in contractul de finantare in primul an sau in actele aditionale in urmatorii ani. datata. In Centralizator trebuie sa fie inscrise produsele care au fost comercializate. semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii. In vederea stabilirii valorii productiei comercializate in Euro. datat. . • pentru al cincilea an: 2% din valoarea productiei comercializate. b) Pentru acea parte a productiei comercializate a carei valoare depaseste 1.

Daca in urma verificarii Dosarelor cererilor de plata beneficiarul nu este de acord cu cheltuielile declarate eligibile si decontate. semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. datata. semnate si stampilate de autoritatea emitenta. datat.  Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1. semnate si stampilate de emitent.  Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate.  Avizul de recunoastere a grupurilor de producatori trebuie completat.  Documentele care sa ateste provenienta productiilor comercializate Acestea trebuie sa fie datate.4 este completata. semnate si stampilate de beneficiar. Documentele trebuie completate. datate. Beneficiarul trebuie sa aiba o contabilitate analitica separata pentru operatiunile privind programul FEADR. Balanta analitica a contului clienti si Balantele de verificare lunare aferente anului de executie. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul APDRP documente din contabilitatea acestuia. o adresa prin care sa conteste modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor.cumparari. semnata si stampilata de beneficiar. Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate. semnat si stampilat. sa fie datat. Beneficiarul are obligatia de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul finantat prin Programul FEADR. acesta poate depune la CRPDRP-ul de care apartine. Acesta este emis de autoritatile teritoriale competente ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare. . Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul productiei realizate si comercializate de grupul de producatori.  Documentele contabile Se vor atasa Jurnalul de vanzari .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful