РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „ Гоце Делчев “ - Штип

ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА
,, Генерал Михаило Апостолски “ – Скопје
- придружна членка-

МОТОРИ И МОТОРНИ ВОЗИЛА

ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА МОТОРИТЕ СО
ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ
- Семинарска работа -

Предметен наставник:
д- р Елениор Николов, доцент, полк.

Скопје, Април 2013

Изработил:.
пит.раз Мики Петковски

...................................................... 6-8 4.......................................Индустриска револуција.................................. 11 6.....Литература........................................раз......... 12 7.....................................Мотори и моторни возила пит.................... 8-10 5....Заклучок.... 13 2 ....................................................... Поделба на моторите............................. Примена на моторите со внатрешно согорување ........... Мики Петковски 2013 СОДРЖИНА Вовед............Нова генерација на мотори со внатрешно согорување................................................. 4-5 2........................................................................................ 5-5 3.......................................................................Историски развој на моторите со внатрешно со согорување.................................. 3-3 1...................................................................................................................................

раз.Мотори и моторни возила пит. бидејки се трошат големи количини на суровини и полупроизводи. Како последица на согорувањето се добиваат продукти од согорувањето. Внатре. коишто имаат висока температура и висок притисок. Почнувајќи од мотори со мали брзини завршувајќи до мотори со големи брзини. Моторите со внатрешно согорување се машини во кои хемиската енергија на горивото се претвора во механичка енергија. Мики Петковски 2013 Вовед Развојот на моторната и автомобилската индрустрија е битен фактор во севкупниот развој на индустријата. се случил голем напредок во автомобилската историја. 3 . во метален цилиндар согорува гориво измешано со воздух. а со вклучувањето кооперанти моторната индустрија придонесува и за развој на недоволно развиените краишта и за зголемување на вработеноста.

главната сила на моторот со внатрешно согорување е движењето кое доминира како погон на автомобили. со различни предности и слабости. Примена на моторите со внатрешно согорување Моторот со внатрешно согорување е мотор во кој согорувањето на горивото се внатрешноста одвива на моторот. Мики Петковски 1. Иако се полни со статични елементи. МСВС добиваат енергија од густината на горивото (кое речиси секогаш е во течна состојба и се добива од фосилни горива) и има одличен сооднос на силата и тежината. Моторите со внатрешно согорување најчесто се користат кај возила со мобилен Слика 2 Четири тактен ото мотор погон и преносни машини. Направени се голем број различни дизајни на МСВС. без разлика дали се мали или големи. Моторите со внатрешно согорување (МСВС) се разликуваат од моторите со надворешно согорување како парниот и Стирлинговиот мотор каде енергијата се добива од течност загреана во бојлер.раз. секогаш се создава висока температура и збиени гасови кои ги подвижуваат мобилните елементи на моторот како клип и турбина. во цилиндар во Во мотор со внатрешно согорување. а многу малку недостатоци. Такви се млазни мотори (вклучувајќи ги и гасните турбини) и повеќето ракети. Втора генерација на мотори со Слика 1 Двотактен дизел мотор внатрешно согорување користи непрекинато согорување на ист принцип како претходните. Во мобилна 4 . авиони и бродови. Сепак направите кои се движат на електричен погон полека ги достигнуваат.Мотори и моторни возила 2013 пит. Терминот мотор со внатрешно согорување најчесто се однесува на мотор со наизменично согорување како познатите четиритактни и двотактни клипни мотори и нивни варијанти како ротационите мотори Венкел.

изгледот. Encyclop?dia Britannica. Главно користејќи фосилни горива (најчесто бензин).Мотори и моторни возила 2013 пит. според циклусот.com. 5 .раз.подвижувач ги означува сите машини кои произведуваат механичка сила. Сепак. бродови. камиони. изворот на енергија. Начини на работа:  Реципроцитен  двотактен  четиритактен  шесттактен  дизел мотор  аткинсонов мотор  Ротационен  венкел мотор Слика 3 Аткинсонов мотор 1 "History of Technology: Internal Combustion engines". 2. Често се користат и во електрични генератори и во индустријата1. Мики Петковски опрема има голема предност поради можноста да постигне висок сооднос насила со тежина и да ја искористи енергијата од густина на горивото. Поделба на моторите Зборот мотор (стар француски „ingenium“ . Britannica. кога се зборува за моторите со внатрешно согорување се мисли на терминот од латинско потекло. овие мотори се употребуваат во речиси сите транспортни возила (автомобили. МСВС се јавуваат и како вид на гасна турбина. Retrieved 2012-03-20. По традиција. и на места каде е потребна голема моќ како млазни авиони. а латинскиот за мотори кои бараат надворешен извор на енергија за да работат.способност) го означуваше секое парче машина кое се движи. многумина сметаат дека старофранцускиот израз се однесува на мотори кои произведуваат сила во својата внатрешност. мотоцикли. начинот на употреба или по системот за ладење. па и авиони и локомотиви). хеликоптери и големи бродови. Другиот израз повеќе се однесува на локомотивите кои работат со помош на струја. Латинскиот израз „motor„ . Моторите се делат на разни начини.

Проблемот на претворање на хемиската енергија на горивото во механичката енергија е решен со пронаоѓањето на парната клипна машина на крајот на 18 век (Џемс Ват 1736-1819).раз.Мотори и моторни возила пит.5 kW. Мики Петковски 2013  Непрекинато согорување  гасна турбина  млазен мотор 3. се користеле мотори со надворешно согорување. а претворањето на топлинската енергијаво друг елемент. Францускиот инвентитор Етијен Леноар во 1860 година го патентирал првиот успешен мотор со внатрешно согорување кој работеше на мешавин од јаглен гас и воздух. 6 .Историски развој на моторите со внатрешно со согорување Пред пронаоѓањето на моторите со внатрешно согорување. и Слика 5 Леноаров автомобил бил релативно едноставен. а моторот бил изработен во серија во неколку фабрики во Париз. предноста на моторото со внатрешно согорување во однос на парната машина се изразувала во избегнување на користење на парниот котел. кај кои согорувањето се вршело во еден елемент од постројката (на пример котел во кој се добива водна пара). кој постројката ја направел поскапа. што ја содржело горивото се претворала во механичка работа но тој степен на искористување бил ист со степенот на искористување на парната клипна машина. Моторот имал моќност од 1.Вкупното искористување на горивото во моторот изнесувало само 4% што покажува дека само 4% од вкупната енергија. Сепак. Многу Слика 4 Џејмс Ват истр ажув ачи ја искористиле клипната машина за своите пронајдоци.

коишто по името на пронаоѓачот се нарекуваат Ото-мотори.Мотори и моторни возила пит. Ото патентирал постапка во која моторот со внатрешно согорување можело да се користи течно гориво. Мики Петковски 2013 Во 1876 година H. MAN Diesel. Дизеловиот мотор имал моќност од 13. независно од H. Прв автомобил погонет со Дизелов мотор со директно впрскување на горивото призведен е во 1924 година во фабриката МАН.раз. 3 Low Speed Engines. Ото. А во 1893 година моторот по прв пат прорабтил во некогашната фабрика на МАН. Britannica. Слика 7 Николас ОТО Слика 6 Мотор со гасно гориво Во 1892 година. Првите Ото мотори постигнувале степен на ефективно искористување од 12.com. Слика 8 Робет Бош Посебно место во развојот на моторните зазема пронајдокот на Р. Овој таканаречен Стирлинг мотор станува актуелен во педесеттите години од ХХ век кога почнуваат да 2 "History of Technology: Internal Combustion engines". Encyclop?dia Britannica.6%. Стирлинг патентиран во 1817 година кој работи само со топол воздух. Retrieved 2012-03-20. а запалувањето на смесата го вршел во електрична искра. Тоа е прототипот на сите денешни мотори. Р. Патентот не бил прифатен па Ото истиот принцип го искористил и конструирал мотор кој работел со гасно гориво.Дизел ја патентирал идејата во цилиндарот да се внесува течно гориво по пат на вризгнување (впрскување) во загреан воздух2.1 kW и степен на ефективно искористување од 25. 7 . Предуслов за тоа била пумпата за впрскување3 на горивото во фабриката која ја изработил Роберт Бош ( 1861-1942 ).

ДМББелград (двадесетипрви мај .php?37676 8 .Риека.Белград). ТАМ со ДОЈЦ.4 4.com/showthread. УНИС-ТАС соработува со германската фабрика Фолксфаген.Сараев (Фабрика Мотора .kajgana. први производители на мотори во Југославија по војната биле ТАМ .Марибор). Поради значителната потрошувачка и поголемото загадување на околината. но до денес поради скапата изведба се уште не се произведува. автомобилот експресно започнал да влегува во сите пори на животите на луѓето. Така. Во рамките на општата индустријализација на нашата земја доаѓа и до развој на индустријата на мотори и моторни возила.марибор (товарна аутомобила . Индустриска револуција Во 1901 година започнало вадењето на нафта од 30-метарската бушотина Спиндлтоп во Тексас. ФАМОС .раз. со што започна развојот на американската нафтена индустрија која придонела за брз развој на автомобилската индустрија. Слика 9 Т-модел 4 http://forum. Менувајќи го изгледот на Новиот Континент. ТОМОС од Копар соработува со Цитроен од Франција.Ново Место со РЕНО. во јануари 1909 година за прв пат бил употребен автомобил во погребна поворка.наместо кочија. Потребна за вкучување на светските текови на производството на моторите и меѓународната поделба на трудот и производството. предизвикаа нашите фабрики да остварат соработка со светски познатите фирми по пат на кооперацијата и откуп на лиценци. испраќајќи ги и на нивните последни патувања . ИМВ . и покрај значајни други предности овој мотор се уште не е влезен во масовно производство и не се применува.Сарајево). ФАМОС со Мерцедес и СОЈРЕР. Мики Петковски се бараат конструкции коишто малку ја загадуваат човековата околина. Потполно нов вид практичноуотреблив мотор со внатрешно согорување конструирал Ф. Со оваа соработка се воведува современа опрема и технологија и се следат современите текови на развојот во оваа индустрија.Ванкел во 1960 година којшто е наречен Ванкел мотор или мотор со вртлив клип.Мотори и моторни возила 2013 пит. Торпедо . ''Застава'' од Крагуевац соработува со италјанската фабрика ФИАТ.

а во 1942 година. Ротационен мотор NSU WANKEL. веднаш откако го наследи татка си на директорското место во компанијата. Имплементирањето на подвижната лента како револуционерна замисла која набргу ги освои сите индустриски гранки. во 1936 година беше основана и филантропската фондација Ford. Ford . од 1908 до 1927 год. му овозможила пониски трошоци за производстви и поголем профит. Мики Петковски 2013 Во 1913 година Hudson Motor го претставил првиот автомобил во историјата со тврд покрив. Автомобилска ера Хенри Форд и неговата компанија. најверојатно кога дрвјата околу Кингсфорд разретчиле. во 1954 година GM го претставил прототипот Firebird XP-21 задвижуван со гасна турбина. Произведен бил во 15 милиони примероци. на изумителот Фелих Ванкел (1902-1988) за прв пат е вграден во автомобил во 1959 година.Мотори и моторни возила пит.во јануари 1924 година компанијата на својот имот покриен со дрвја кои ги користеше за производство на каросерии за автомобилите го основа местото Кингсфорд.раз. кој. Џорџ Селден. пронајдок на Хенри Форд. Исто така и во 1913 год е направена и првата монтажна лента. Ист поглед на работите имал и Слика 11 Хенри Форд и неговиот Т-модел неговиот син Едсел. Во британската пропис 1937 година влада донела за задолжителна примена на повеќеслојните сигурносни автомобилите. дело на младиот инженер. На слика 10 е прикажан мотор со дваротора кој развивал 85 kW а се вградувал во автомобилот RO 80. уште во 1895 година во САД го патентирал автомобилот со мотор со внатрешно согорување иако тоа не било негов изум. Моделот Т кој е прогласен за автомобил на векот. а во 1996 година и електричниот EV-1. стакла кај прв пат произведени уште во 1909 година од францускиот Слика 10 Автомобил со ротационен мотор хемичар Едуард Бенедиктус. кој бил познат уште во 1900-та година кога Detroit Automobile Company го претставил своето прво комерцијално возило. патентираше 9 .

Надежниот инженер Волтер Крајзлер.Мотори и моторни возила 2013 пит.раз. Футуристичката каросерија Под со големо растојание помеѓу осовините 3125 мм технички биле иновации дотогаш: хидропневматски Слика 12 Citroen DS сокриени за повеќе разлика единствен систем за потпирање. на кој релативно новиот материјал му ја намали тежината за 30%. Нова генерација на мотори со внатрешно согорување Со постепениот историски развој на автомобилите се постигнале гореми резултати во нивното усовршување. 5. во 1920 година компанијата Toyo Kogyo од која во 1960 година настана Mazda. која една година подоцна ја именувал со своето име. во 1919 година Bentley Motors. Јануари бил месец во кој повеќе автомобилски марки ги бележат своите почетоци: во 1899 година беше основан Adam Opel. сервоволан. Денска се произведуваат автомобили со 10 . Мики Петковски автомобил со пластична каросерија. Citroen DS предизвикал права сензација на автомобилскиот саем во Париз во 1955 година. во јануари 1924 година под ознаките на Maxwell Motor Company. преден погон. серво – кочница и сл. со банкрот на компанијата која го увезувала. во 1989 година и официјално. Во јануари. Во 1971 година биле претставен прототипот на идниот луксузен модел на Jaguar со ознака XJ13. својот роденден го слават марката Lincoln (1920) и моделите Chevrolet Corvette (1953) и Dodge Viper (1989). го претставил првиот свој модел. кој за GM го конструирал првиот автомобил со челична каросерија (наместо дрвена како што била дотогаш). завршил патот на Yugo во Соединетите Држави. а во 1967 година започнала изградбата на фабриката на Lada. кој на своето прво возење имал карамбол. по што неговиот развој бил прекинат.

11 и Слика 14 BMW X6 Според . Мики Петковски поголема безбедност на патникот. Слика 13 Lamborgini Veneno инженерите во BMW и Lamborgini новите мотори имаат доволно џус и се способни да му овозможат на возачот искуство зад волан како многу поголеми агрегати. И како што велат тие сето тоа без употреба на сложени хибридни системи и дополнително компликување поскапување на конструкциите.раз. ќе имаат ниска емисија на штетни издувни задоволуваат моќност со гасови и ќе иcпораката на продолжуваат.Мотори и моторни возила 2013 пит. поудобни и поекономични. Тенденциите да се конструираат што помали мотори кои ќе трошат малку. а воедно пијат значително помалку.

изворот на енергија. 12 .способност) го означуваше секое парче машина кое се движи. Зборот мотор (стар француски „ingenium“ . Латинскиот израз „motor„ . Мики Петковски 2013 6. Проблемот на претворање на хемиската енергија на горивото во механичката енергија е решен со пронаоѓањето на парната клипна машина на крајот на 18 век (Џемс Ват 1736-1819). Моторите се делат на разни начини.подвижувач ги означува сите машини кои произведуваат механичка сила. Во мотор со внатрешно согорување. изгледот. Заклучок Моторот со внатрешно согорување е мотор во кој согорувањето на горивото се одвива во цилиндар во внатрешноста на моторот. секогаш се создава висока температура и збиени гасови кои ги подвижуваат мобилните елементи на моторот како клип и турбина. начинот на употреба или по системот за ладење.Мотори и моторни возила пит. според циклусот.раз.

Encyclop?dia Britannica.nasa.edu. Britannica. Grc. Accessed April 2011 3) Low Speed Engines.wikipedia. MAN Diesel.раз. April 20. 3) Laser sparks revolution in internal combustion engines Physorg. Retrieved 2012-03-20. Courses.1999 год 2) "History of Technology: Internal Combustion engines". д-р Тодор Давчевски и потполковник Елениор Николов: Мотори и моторни возила.р Миле Димитровски.com. Мики Петковски 2013 7. Retrieved 2010-08-28. 2008-07-11. 4) "Ideal Otto Cycle".com 13 . Користена литература 1) Д. 5) "Improving IC Engine Efficiency". 6) www.washington. Retrieved 2010-08-28.Мотори и моторни возила пит.gov. 2011.com. Скопје.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful