PRVI ODJEL

Zahtjev br. 5384/11 Ognjen GRUBIĆ protiv Hrvatske podnesen dana 30. prosinca 2010. godine

IZLAGANJE O ČINJENICAMA

ČINJENICE
Podnositelj zahtjeva, g. Ognjen Grubić, hrvatski je državljanin rođen 1972. godine i živi u Zagrebu. Pred Sudom ga zastupa gđa V. Drenški Lasan, odvjetnica iz Zagreba. A. Okolnosti predmeta Činjenično stanje predmeta kako ga je iznio podnositelj zahtjeva može se sažeti kako slijedi. Neutvrđenog datuma pred Županijskim sudom u Zagrebu pokrenut je kazneni postupak protiv podnositelja zahtjeva i drugih osoba zbog optužbe za oružanu pljačku i teško ubojstvo, kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Podnositelj zahtjeva smješten je u pritvor. Dana 21. travnja 2009. godine Županijski sud u Zagrebu proglasio je podnositelja zahtjeva krivim za oružanu pljačku i teško ubojstvo i osudio ga na trideset godina zatvora. Podnositelj zahtjeva je uložio žalbu Vrhovnom sudu. Dana 6. studenog 2011. godine Županijski sud u Zagrebu produljio mu je pritvor za daljnjih devet mjeseci, temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku. Dana 16. prosinca 2009. godine Vrhovni je sud potvrdio presudu prvostupanjskog suda. Podnositelj zahtjeva je uložio još jednu žalbu Vrhovnom sudu.

GRUBIĆ protiv HRVATSKE - IZLAGANJE O ČINJENICAMA I PITANJA

2

Dana 6. kolovoza 2010. godine Županijski sud u Zagrebu produljio je pritvor podnositelja zahtjeva za daljnja tri mjeseca, temeljem članka 109. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku. Dana 8. rujna 2010. godine Vrhovni je sud potvrdio svoju presudu od 16. prosinca 2009. godine čime je presuda kojom je podnositelj zahtjeva osuđen postala pravomoćna. B. Mjerodavno domaće pravo i praksa Mjerodavne odredbe Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br. 110/1997, 27/1998, 58/1999, 112/1999, 58/2002 i 62/2003, 178/2004 i 115/2006) glase:
OSNOVE ZA ODREĐIVANJE PRITVORA Članak 102. “ ... (4) Pri izricanju presude uvijek će se odrediti pritvor protiv okrivljenika kojem je izrečena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna."

DULJINA PRITVORA Članak 109. „(1) Do donošenje presude suda prvoga stupnja pritvor može trajati najdulje: ... 5) tri godine ako se za kazneno djelo može izreći kazna dugotrajnog zatvora. (2) U predmetima u kojima je donesena nepravomoćna presuda, ukupno trajanje pritvora do njezine pravomoćnosti može se produljiti ... za jednu četvrtinu u slučajevima iz točke 4. i 5. stavka 1. ovoga članka. (3) Vrhovni sud Republike Hrvatske može, na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika, u slučaju kada je prvostupanjska presuda ukinuta, trajanje pritvora produljiti za kaznena djela iz ... točke 4. i 5. stavka 1. ovoga članaka, za jednu godinu. (4) Od dana donošenja drugostupanjske presude protiv koje je dopuštena žalba, pritvor može trajati do pravomoćnosti presude ali najdulje tri mjeseca. (5) Okrivljenik koji se nalazi u pritvoru, a presuda kojom mu je izrečena kazna zatvora je postala pravomoćna, ostat će u pritvoru do upućivanja na izdržavanje kazne, a najdulje do isteka trajanja izrečene kazne.“

PRIGOVORI
Podnositelj zahtjeva ulaže nekoliko prigovora temeljem članka 5. Konvencije: zbog duljine svog pritvora, zbog nezakonitog pritvora od 16. ožujka do 8. rujna 2010. godine i zbog činjenice da niti on niti njegov branitelj nisu bili obaviješteni o sjednici izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu od 9. studenog 2009. godine na kojoj je njegov pritvor bio produljen.

GRUBIĆ protiv HRVATSKE - IZLAGANJE O ČINJENICAMA I PITANJA

3

Podnositelj zahtjeva također prigovara na temelju članka 13. Konvencije da nije imao nikakvo djelotvorno pravno sredstvo u odnosu na svoj prigovor na temelju članka 5. On nadalje prigovara temeljem istog članka da ga Vrhovni sud, postupajući kao žalbeni sud, nije osobno saslušao kad je odbio njegovu žalbu protiv osuđujuće presude.

PITANJE UPUĆENO STRANKAMA 1. Je li podnositelj zahtjeva od 16. ožujka do 8. rujna 1010. godine bio lišen slobode protivno članku 5., stavku 1. Konvencije? Vlada je pozvana dostaviti dva primjerka svih dokumenata u spisu kaznenog predmeta koji se tiče podnositelja zahtjeva koji datiraju od njegove osude od strane raspravnog suda nadalje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful