DEPUTA'IT i N PARLAN/I,E I'{TU L REPUB LIC

MD-2073, Chi5iniiu, bd. $tefan cel Mare 9i Sfint 105

T

I MO LDOVA
www.parlament,md

'/2

cuoie

zo:.r

W

nr. /85

Biroului permanent
al Parlamentului Republicii Moldova
F

in conformitate

cu prevederile errt. ?'3 din Constitulia Republicii Moldova

9i

art. 47 din Regulamentul Parlamentului R.epublicii Moldova se inainteazd cu titlur

de iniliativd legislati''r6, proiectul de

le,Be pentru modificarea

9i

completarear

articolului 5 din Legea cu privire la rnodr-rl de introducere qi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de c6tre persoane fizice nr. 1569 din 2(l
decembrie 2002

Anex6: 1. Proiec;tul de lege
2. Nota informativd , '

liEer,rniarur.
REPUBLICII

*

D,D,F. Xr.

"/o1r"

Cu respect,

!C)ra _-_---_ "

//

tfl
-/

Deputa{i in Parlament

/'fl b'7''/

Proiect

PARLAMENTUL REPTIBLICII MOLDOVA

I..,EGE

pentru nnodificarea $i complgtarea articolului 5 din Legea cu privil"e la modul de iintroducere gi scoatere a bunurilor
de pe

teritoriul Republicii lvloldgva
nr. 1569 din

de

cltre persoane fizice

ilO deoembrie 2002

Parlamentul adoptd prezenta lege,crganilcd.

Articolul unic.

--

Articolul 5 al:ineatu[ (1) litera d) din Legea nr. 1569-XV

din 20 decembri e 2002 cu privire la modul dB introducere gi scoatere a bunurilor de

pe teritoriul Republicii Moldova de cdtre persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2002, nr. 185-1139, arf. 1416), cu modificdrile ulterioare,
modificd gi se completeazl, dupd cum ttrmea7d:
se

-

dupi cuvintele ,,trimiterilor pogtale iinternafionale"
neinsolite"; cifra ,,20Q" se ilnlocuiegte cu cifra,,500".

se introduce textul ,,sau

a bagajelor

PRE $EDINTEL]E

PARLAMEI\ITULUI

NOTA INITORMATIVA
5 din la proiectul de Legr: pentru modificarea qi completarea articolului

Legea cu p:rivire la modul de introducere 9i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Nloldova de c5tre persoane fizice

nr. 1569 din 20 decembrie2002
Prin intermediul intreprinderilor p'gtale sunt expediate zilnic, cdtre destinatari bunuri din Republica Mo1dovtq sute de trimiteri poqtale, multe dintre care conlin
de valoare.

peste Av6nd in veclere numdrul regretirbil de mare de conalionali emigrati

cetalerrii hotare, dar gi dezvoltareil extensivi a oomr;rfului electronic interna{ional, cd Republicii Moldova beneficiaza deseori de trirniteri poqtale interna{ionale, fie

din afara frontierelor, acestea conlin lucruri expediate de cdtre persoana apropiatd
electronice sau de produse procurate prin intermediul internetului de Ia magazine

str6ine.

cazutile, conform rr:glermentbrilor actuale, cetdlenii Republicii Moldova sunt nevoili sra achite taxe vamale atunci cdnd valoarea in vamd a mdrfii tlepigegte 200 de euro, llapt care, in opiniil noastr6, nu corespunde necesitdlilor 9i

in toate

realitdlilor actuale.
Considerdm oporturnd majorarea cel pu{in pdnd la 500 euro a limitei valorii in
vamd a m6rfurilor expecliate destinatarilor din Republica Moldova prin intermediul

rtrimiterilor pogtale intermalionale, avdnd irr vedere circumstanlele enunlate mai

sus.,

dar gi intenlia de a descuraja transrrLiterea ilegald a mdrfurilor de peste hotare,, precum qi pentru a corrtribui la dezvoltare'a serviciilor poqtale nalionale 9i la o maii
jLnterna{ionale. bund reglemen tarr> api e{ei transportur ilor

IJrmeazd a rrnen{iona cd

in

cadrul spaJiului vamal unic comunitar asupra

trimiterilor asemindtoare nu se aplicd taxe de irnport, iar in unele state vecine, cufil
ar

fi Federalia Rus[,

aceastd limitd este de 1000 de euro, iar

in altele, de exemplu,

Ucraina, au fost de.ia inregistrare proiecte legislative de majorare
menlionate.

a

cotei

La lrel, vrmeazd a

fi

subliniat faptul cd majorarea limitei se vil

rdsfrAnge doar raporturile c Avdnd in
contractuale i
aslgurarea unel o

bunurilor destinate uzului per$onal, fdrd
iale ale persoanelor jruridi

a prejudicia

cele de mai su$, {ionale in rdndul

gi

in sc0pul promovdrii relatiilor

ilor Republicii Moldova gi, implicit,

mai diversificatp, dar i flndnd cont de cregterea veniturilor
adoptdrii in 2002 a legii curentg, propunem acest proiect
de la 200 la 500 de a valorii mffrfurilor neimpozabile cu

populatiei din
de lege de maj taxe vamale,

prin intermediull trimi

ilor pogtale.