PITULUNG NU DATANG TI LUHUR

Disusun ku: Watson Goodman

Haratis lain pikeun jualeun

PITULUNG NU DATANG TI LUHUR
”PITULUNG NU DATANG TI LUHUR” dibukukeun dina ukuran alit supados gampil dicacandak, sarengna deui ku saderek tiasa dianggo pikeun ngeusi waktos, sabot saderek ngantosan salah sawios kenalan atanapi nuju ngantosan kendaraan. Waktos anu kosong ieu tiasa ku saderek dieusi ku halhal anu teu kinten mangpa'atna pikeun jiwa saderek. Ayat-ayat anu ngeunaan poko-poko dina buku ieu kenging nyutat tina Kitab Suci ku sabab sim kuring percanten, yen komentar anu pangsaena ngeunaan sagala bagian Kitab Suci nya Kitab Suci eta. Dawuhan Allah nu datangna ''ti Nu Agung'' teu kinten mangpa'atna pikeun hate anu lapar sarta hanaang ku bebeneran. Sing saha anu tobat sareng ninggalkeun dosa-dosana sarta percaya ka Gusti Yesus Kristus salaku Jurusalametna kalayan sagemblengna hate, tinangtos Anjeunna ngauban ka manehna sarta masihan kabungahana-Na sareng katengtremana-Na. Sim kuring ngalaman ieu dina taun 1937 sarta ti mimiti harita hubungan anu endah antara sim kuring sareng Gusti Allah teu acan kantos pegat. Sim kuring ngajak ka saderek pikeun masrahkeun hirup saderek ka Anjeunna upami saderek teu acan ngalaksanakeun hal ieu, waktosna nya ayeuna pisan. —Watson Goodman (1920-2002)

KAASIH GUSTI ALLAH 1 Tapi Allah mah geus nembongkeun dunya. Kristus teh asih ka urang, asih-Na ka urang. Kristus pupus pupus-Na teh ngajait urang tina dosa. ngaganti urang sajeroning urang keur BWahyu 1:5 hirup keneh dina dosa. BRum 5:8 Karana kacida mikaasihna Allah ka Pisapoeeun deui kana poe Pesta alam dunya, nepi ka masihkeun Putra Paska, Yesus uningaeun yen An- tunggal-Na, supaya sakur anu jeunna geus tereh ngantunkeun alam percaya ka Anjeunna ulah binasa, dunya, kudu mulih ka Rama-Na. tapi meunang hirup langgeng. BYohanes 3:16 Anjeunna kacida mikaasihna ka umat kagungana-Na anu araya di ieu Anu henteu boga sipat asih teu dunya, asih nepi ka ahir. terang ka Allah, sabab Allah teh sipat BYohanes 13:1 asih. Allah geus ngabuktikeun sipat asih-Na, ku ngutus Putra tunggal-Na Jeung ti Yesus Kristus, Saksi anu ka ieu dunya, supaya ku jalan Putrasatia, anu pangheulana digugahkeun Na urang meunangkeun hirup. B1 Yohanes 4:8, 9 tina maot, panguasa raja-raja saalam .............

2 KAILAHIAN YESUS KRISTUS Geus teu bisa dibantah deui, rasiah @Anu geus nenjo Kami tangtu nenjo ibadah urang teh kacida agungna: ka Rama, ku naon ceuk maneh bieu Kristus geus mijalma jadi manusa, 'Tingalikeun Rama teh ka abdi-abdi'? hal eta ku Roh Suci geus dibuktikeun Na teu percaya maneh, Pilipus, yen benerna, para malaikat saksina, Kami jadi hiji jeung Rama?@ BYohanes 14:9b, 10a dimashurkeun ka bangsa-bangsa, Ari nu disebut Pangandika teh geus dipercaya ku saalam dunya, ayeuna Anjeunna geus diangkat ka sawarga. jumeneng ti memeh ieu dunya B1 Timoteus 3:16 dijadikeun; Pangandika sasarengan jeung Allah, Pangandika sarua jeung Pang kajadian kitu teh supaya Allah . . . Pangandika teh terus mijallaksana sabda Allah anu diandi- ma, jadi manusa, hirup di kalangan kakeun ka nabi baheula, ungelna, urang, jembar kurnia jeung saestu @Hiji parawan bakal ngandung, sipat-Na tur mulya kaayaana-Na, ngowokeun putra pameget anu sarta kamulyaana-Na teh tembong ka pijenenganeunana Immanuel@ (harti- urang, kamulyaan ti nu jadi Rama ka Putra tunggal. na @Allah nyarengan ka urang@). BYohanes 1:1, 14 BMateus 1:22, 23

YESUS, PUTRA ALLAH 3 Sakumna sipat katuhanan Allah aya Masing ngagugu ka Anjeunna!’’ BMateus 17:5 di Kristus dina wujud kamanusaanaNa. BKolosa 2:9 Jelema anu ngaku yen Yesus teh Malaikat ngawaler, @Nyai bakal Putra Allah, hirupna satunggal jeung disumpingan ku Roh Suci, bakal Allah, nya kitu keneh Allah madiliputan ku kakawasaan Allah. Ku nunggal dina hirupna. B1 Yohanes 4:15 sabab kitu eta putra anu bakal medal teh suci, bakal disebut Putra Allah.@ Eusina ngeunaan Putra-Na, Gusti BLukas 1:35 urang Yesus Kristus, turunan Daud dina kaayaan kamanusaana-Na mah, Petrus keur unjukan keneh, bray aya tapi sacara rohani Anjeunna teh Putra mega ngagebray turun mayungan ka Allah. Hal ieu dibuktikeunana teh ku aranjeunna. Tina eta mega aya soara, hiji kakawasaan anu luar biasa, ungelna, @Tah ieu teh Putra Kami, Anjeunna digugahkeun tina maot. kaasih Kami, anu kamanah ku Kami. BRum 1:3, 4 ..........

4

YESUS NETELAKEUN KA URANG, SAHA ANJEUNNA TEH Maraneh ka Kami nyarebut Guru deui, anu percaya ka Kami moal jeung Gusti. Bener eta teh. nyorang halabhab deui.@ BYohanes 13:13 BYohanes 6:35 Waler Yesus, @ Kami teh anu Pilahir Yesus, @Aranjeun asal ti handap, ti ieu dunya. Ari Kaula mah ngahudangkeun jeung anu ngahiasal ti luhur. Aranjeun asal ti dunya, rupkeun. Anu percaya ka Kami tangtu bakal hirup sanajan geus Kaula mah lain ti ieu dunya.@ BYohanes 11:25 BYohanes 8:23 maot.@ Waler Yesus, @Saenyana, memeh @Ari kami, sapanjang di dunya Ibrahim dijurukeun, Kami geus jukeneh, Kami teh caangna alam meneng.@ BYohanes 8:58 dunya.@ BYohanes 9:5 Yesus nyarios deui, @Supaya kaharti Saur Yesus, @Eta roti anu matak Urang terangkeun: Anu diupahirup teh kapan ieu, Kami. Jalma anu makeun lawang teh Kami.@ datang ka Kami moal nyorang lapar BYohanes 10:7 ..........

SABABARAHA TANDA AJAIB ANU 5 DIPIDAMEL KU YESUS Jalma rea ku Anjeunna dipiwarang lauk.@ Ceuk Simon, @Parantos sawedariuk dina jukut. Anjeunna nyandak wengi abdi-abdi ngala lauk teh, Juroti anu lima siki jeung laukna dua ragan! Nanging henteu kekengingan. siki, tuluy tanggah muji sukur ka Ayeuna ku margi Juragan miwarang, Allah. Rotina disemplekkan tuluy mangga jaring bade dipasang.@ Prak diasongkeun ka murid-murid sina di- maranehna nurunkeun jaring. Lauk bagikeun. Jalma rea dalahar sareu- anu beunang kacida lobana, jaringna beuheun. Sesa ngadahar ku murid- mani meh bedah. BLukas 5:4-6 murid dikumpulkeun meunang dua Di sisi jalan aya nu lolong duaan welas karanjang. Nu disuguh dahar keur dariuk. Barang ngadarengeeun teh aya lima rebu urang, jaba awewe Yesus ngalangkung, tuluy tinggarero, jeung barudak. BMateus 14:19-21 @Putra Daud! Sing hawatos ka Rengse ngawulang Anjeunna nga- abdi!@...Yesus welaseun, seug panon lahir ka Simon, @Ieu parahu ka te- maranehna diusap, bray bae bareunta ngahkeun deui ka nu jero, pasang barisa nenjo, tuluy ngiring ka deui jaringna jeung batur, ngala Anjeunna. BMateus 20:30, 34 ............

6

YESUS KRISTUS NU NYIPTAKEUN SAGALA RUPI TEH GUSTI Ayeuna, dina jaman ahir, ngandika- pangawasa-pangawasa jeung sakur Na ka urang ku perantaraan Putra- anu nyakrawati di alam gaib. Na, anu geus digadangkeun bakal Sakumna alam ciciptan Allah diwudiserenan hak kana saniskara hal. judkeunana teh ku Kristus jeung keur Allah ngajadikeun langit jeung bumi Kristus. BKolosa 1:16 oge ku perantaraan Putra-Na. BIbrani 1:2 Ku sabab kitu sakumna urang Israil perlu terang enya-enya, yen anu ku Kapan Kristus pupus jeung gugah Allah geus dijenengkeun Gusti jeung hirup deui teh supaya jadi Gustina Jurusalamet teh nya eta Yesus anu anu harirup jeung nu geus maraot. disalibkeun ku aranjeun tea. BRum 14:9 BRasul-rasul 2:36 Sabab nya ku Anjeunna Allah Allah anu nuyun aranjeun ngahiji ngajadikeun saniskara nu aya di langit jeung di bumi, nu katingal jeung Yesus Kristus Putra-Na teh jeung nu teu katingal, kaasup roh-roh bisa ku aranjeun diandel. B1 Korinta 1:9 kawasa, pupunjungan-pupunjungan, ..........

YESUS KRISTUS HAKIM PIKEUN SAKABEHNA 7 Ku sabab kitu aranjeun anu ngan sagemblengna geus diserenkeun ka BYohanes 5:22 ngadahar sayur-sayuran, ku naon Putra. nyalahkeun ka pada dulur? Sarta Nurutkeun Injil Kasalametan anu ku aranjeun anu yakin meunang ngada- sim kuring diwawarkeun, nya kitu har naon bae, ku naon moyok ka pijadieunana engke teh, dina Poe pada dulur? Urang kabeh bakal jogo Hukuman. Poe eta Allah ku jalan Yesus Kristus bakal nerapkeun di payuneun Allah pikeun diadilan. BRum 14:10 hukum adil kana sagala hal anu aya BRum 2:16 Jelema-jelema saalam dunya bakal di jero hate manusa. Bapa sareng babaturan ku Anjeunna dijagragkeun ka payuneuna-Na. Anjeunna bakal misah-misahkeun ma- dipiwarang ngembarkeun Injil ranehna jadi dua bagian, saperti Kasalametan sareng mertelakeun yen pangangon misah-misahkeun domba Anjeunna teh ku Allah parantos dijenengkeun hakim sakumna ti embe. BMateus 25:32 manusa, boh anu harirup keneh boh Rama ku manten moal ngahukum anu parantos maraot. BRasul-rasul 10:42 ka saha-saha, sabab hak ngahukum ..........

8

PANEBUSAN MUNG NGALANGKUNGAN KRISTUS Anjeunna, sareng mung Anjeunna pang urang bisa diangken bener ku bae anu tiasa nyalametkeun manusa Allah teh, pang urang jadi umat suci teh. Di saalam dunya teu aya deui Allah, pang urang bisa bebas. manusa anu ku Allah dipaparin B1 Korinta 1:30 kawasa nyalametkeun, mung Yesus Anu matak ceuk Kaula tadi arKristus. BRasul-rasul 4:12 anjeun bakal maraot dina dosa. Nya Kami lawangna. Anu asupna ti Tangtu aranjeun teh bakal maraot Kami tangtu salamet, jeung bisa asup dina dosa, lamun teu palercaya yen 'Kami teh Anu Jumeneng.' atawa kaluar ka sampalan. BYohanes 8:24 BYohanes 10:9 Ku lantaran kitu Yesus salawasna Aranjeun oge pang bisa ngahiji iasa nyalametkeun manusa anu jeung Kristus Yesus teh ku sih kurnia datang ka Allah liwat Anjeunna, Allah, ari Kristus ku Mantenna sabab Anjeunna, anu jumeneng dijadikeun kabijaksanaan urang, salalanggengna bakal mangmunduttegesna kabijaksanaan urang teh keun kasalametan manusa ka Allah. asalna ti Kristus. Nya ku Anjeunna BIbrani 7:25 ................

PANEBUSAN MUNG NGALANGKUNGAN KRISTUS 9 Putra Manusa pang sumping teh rek meunang bagian ti nu geus disadianeangan jeung nyalametkeun jelema keun pikeun umat-Na di karajaan nu leungit. BLukas 19:10 caang. Urang ku Mantenna geus dijait tina genggeman kawasa poek, Waler Gusti ka Tomas, @Kami salamet dicandak ka karajaan Putrajalanna, Kami kayaktian, Kami Na kaasih, anu geus ngabebaskeun sumberna hirup. Ku sabab eta, lamun urang, tegesna ngahampura dosadosa BKolosa 1:11-14 henteu ku jalan Kami, moal aya anu urang. bisa datang ka Rama.@ BYohanes 14:6 Aranjeunna ngawihkeun hiji pupujian anyar, ungelna: @Nya Andika Mugi tekad dulur-dulur dikuatkeun anu layak nampina, sareng muka ku kaagungan kawasa Allah, sanggup segel-segelna. Reh Andika parantos jeung sabar tawekal nandangan ditelasan. Nyawa Andika nebus umat sagala cocoba, dibarengan ku kabu- Allah sakumna, ti saban kaom, saban ngah jeung pamuji sukur ka Rama, basa, saban bangsa, saban seler BWahyu 5:9 anu mikersa supaya aranjeun layak bangsa.@ ..........

10 PANEBUSAN DOSA MUNG KU GETIH KRISTUS Ku pupusna Kristus, urang bisa upamana perak atawa emas, tapi ku diangken bener deui ku Allah, malah- anu kacida mulyana, ku anu malah ku Anjeunna bakal di- diibaratkeun @domba anu taya cacad luputkeun tina bebendu Allah. kuciwana@, nya eta Kristus anu BRum 5:9 dikurbankeun ka Allah. Lamun hirup urang geus di nu B1 Petrus 1:18, 19 caang sakumaha Mantenna anu jadi Lamun getih jeung lebu sato tea Cahaya Caang, eta ciri diri urang bisa ngaberesihkeun kokotor diri geus beresih tina dosa ku karana manusa, geus komo deui getih getih Yesus Putra-Na, sarta bakal Kristus! Ku jalan Roh anu langgeng bisa hirup sabeungkeut jeung pada Kristus ngurbankeun salira-Na ku batur. B1 Yohanes 1:7 anjeun ka Allah, jadi kurban anu Aranjeun geus terang, naon anu ku sampurna. Getih Anjeunna ngabereMantenna dianggo nebus aranjeun sihkeun batin urang tina hal-hal anu supaya bebas tina kalakuan anu taya taya mangpa'atna, nepi ka urang bisa paedahna tuturunan ti karuhun. Lain ngabakti ka Allah anu jumeneng. ku barang anu sok ruksak saperti BIbrani 9:14 ..........

KASALAMETAN MUNG KU LANTARAN 11 IMAN DI LEBET KRISTUS Aranjeun oge pang salamet teh ku nya eta percaya, ari percaya bisa karana sih kurnia Allah lantaran ditembongkeunana teh ku silih percaya ka Yesus, nugraha ti Allah, pikanyaah. BGalata 5:6 lain beunang ihtiar sorangan. Moal Tapi sakabeh anu geus dituliskeun aya jelema anu salamet ku ihtiarna sorangan, jadi ulah nyombong ku hal maksudna netelakeun yen Yesus teh eta. BEpesus 2:8, 9 Kristus Jurusalamet, Putra Allah, supaya dulur-dulur percaya. Sabab dulur-dulur percaya ka AnSanggeus urang diangken bener lamun hirup. deui ku Allah ku jalan percaya, urang jeunna tangtu meunangkeun BYohanes 20:31 teh ku Allah dirapihan deui ku jalan Yesus Gusti urang. Piunjuk maranehna, @Kedah kuBRum 5:1 maha atuh abdi-abdi supados tiasa ngalampahkeun pangersa Allah?@ Pikeun anu hirupna ngahiji jeung Waler Yesus, @Kudu percaya ka anu Kristus Yesus, disunat jeung teu diutus ku Allah! Kitu pangersa-Na BYohanes 6:28, 29 disunat teu jadi sual. Nu perlu mah teh.@ ..........

12 RAHMAT Malah saenyana mah, sakumaha jauhna tanah ka langit, nya sakitu rosana kawelasana-Na ka sakur anu hormat ka Mantenna teh. BJabur 103:11
Urang teh dijait disalametkeun. Tapi disalametkeun ge lain ku sabab urang geus migawe anu hade, tapi ngan ku perbawa sih piwelas-Na, anu dilaksanakeunana ku Roh Suci. Rereged diri urang teh ku Roh Suci dikumbah beresih, nepi ka hirup urang jadi anyar. BTitus 3:5 Puji jeung sukur kasanggakeun ka Allah, Ramana Gusti urang Yesus Kristus! Allah teh ku bawaning mikawelas geus midamel urang jadi ..........

ALLAH manusa anu anyar dina hirup anu anyar, anu geus boga hiji pangharepan anu moal pareum-pareum, ku jalan Mantenna ngahirupkeun deui Yesus Kristus tina pupus-Na. B1 Petrus 1:3
Tapi Allah teh jembar ku piwelas, sakitu asih-Na ka urang. Urang anu keur paeh rohani lantaran baha, ku Mantenna dihirupkeun deui bareng jeung Kristus. Jadi pang urang salamet teh ku karana sih kurnia Allah. BEpesus 2:4, 5 Sugri nu mikaajrih ka Mantenna, turun-tumurun ku Mantenna dipikawelas. BLukas 1:50

ALLAH NYAURAN URANG SANGKAN 13 DATANG KA ANJEUNNA Hiap datang ka Kami, sakur nu labhab, hiap ka Kami nginum!@ BYohanes 7:37 maropo jeung nu kalempohan sarta nu ngarasa beurat ku momotan, ku Jelema anu ku Rama dipaparinkeun Kami rek direureuhkeun. ka Kami, tangtu datang ka Kami BMateus 11:28 sarta ku Kami moal datang ka ditolak. BYohanes 6:37 Roh jeung Panganten Istri tea unGeus kitu ngalahir ka sarerea, saurjukan, @Sumangga sumping!@ Anu ngadarenge hal ieu oge kudu unjukan Na, @Lamun aya anu rek milu ka kitu, @Sumangga sumping!@ Nu Kami kudu miceun kapentingan halabhab ka darieu! Saha bae anu sorangan, unggal poe kudu manggul hayang cai anu matak hirup, jadi salibna, heug anut ka Kami.@ BLukas 9:23 ganjaran. BWahyu 22:17 Sakumaha ungel Kitab Suci, @SahaDina panutupan pesta, poe anu saha anu sasambat neda pitulung ka pangpentingna, Yesus ngadeg tuluy Mantenna tangtu disalametkeun.@ BRum 10:13 ngalahir tarik, @Saha-saha anu ha..........

14 SANES SADAYANA JALMI PUTRA-PUTRA ALLAH Ari bedana antara putra-putra Allah Ku sabab kitu ngandika Allah, jeung anak-anak Iblis teh tetela pisan, @Tinggalkeun jalma anu daroraka, nya eta: Sing saha anu lampahna teu pisahkeun diri ti maranehna. Ulah bener jeung teu nyaah ka dulur, eta ngayakeun naon-naon jeung sakur nu lain putra Allah. B1 Yohanes 3:10 najis, tangtu maraneh ditarima ku Sakur jelema anu dituyun ku Roh Kami. Kami baris jadi Rama maraneh, maraneh baris diaku anak ku Allah, eta teh putra-putra Allah. BRum 8:14 Kami, anak lalaki anak, awewe, kitu Tembongkeun yen aranjeun mulus timbalan Pangeran Nu Maha KawaB2 Korinta 6:17, 18 laku beresih hate, sampurna taya sa.@ kuciwa, sakumaha layakna anu jadi putra Allah di tengah jelema-jelema Tapi loba oge anu narima jeung nu teu balener di ieu dunya nu pinuh ku dosa. Enggoning ngawartakeun palercaya ka Anjeunna teh; jelemawawaran perkara hirup ka nu sejen, jelema anu kitu ku Anjeunna dipakudu jadi saibarat bentang-bentang parin hak jadi putra-putra Allah. BYohanes 1:12 anu nyaangan langit. BPilipi 2:15 ...........

NAON ANU DIDAWUHKEUN KU ALLAH 15 PERKAWIS PANGAJAK NAPSU JEUNG INUMAN KERAS Jaga diri! Ulah beuki teuing pepes- bok, ria-ria, jeung salian ti eta. Sim taan jeung nginum-nginum atawa mi- kuring rek ngingetan deui cara nu kiran teuing kipayah, bisi ujug-ujug enggeus-enggeus yen anu kalakuakagubed ku eta Poe. BLukas 21:34 nana kitu moal meunang tempat di Karajaan Allah. BGalata 5:19-21 Nginum anggur ulah nepi ka mabok, matak ruksak awak, sabalikna Tingkah laku masing luyu sakukudu kacicingan ku Roh Allah. BEpesus 5:18 maha pantesna hirup dina caangna beurang - ulah pepestaan bae, ulah Napsu badan ngajakna kana rucah, mabok, ulah rucah, ulah aeb, ulah aeb, teu uni, muja brahala, sihir, gelut, ulah dengki. Cekel pakarang ti ngamusuh, gelut, dengki, ngumbar Gusti Yesus Kristus, ulah ngumbar amarah, mentingkeun sorangan, pa- pidosaeun ngalajur napsu. pecah, sirik-pidik, beuki kana maBRum 13:13, 14 ..........

KU KARIDOAN WUNGKUL MAH TEU ACAN CEKAP @Lain anu ngan semet nyambat ka ulah ngaranyed; ulah maling; ulah Kami ‘Gusti, Gusti!’ anu bakal asup jadi saksi bohong; ulah nipu; sing ka sawarga teh, tapi anu ngalampah- hormat ka indung bapa.@ @Pa Guru,@ keun pangersa Ama Kami nu di sa- jawabna, @eta ku abdi parantos warga.@ BMateus 7:21 dilakonan ti aalit.'' Eta jelema ku Barang Yesus rek angkat neruskeun Yesus dipeleng bangun nyaah. perjalanan, aya nu lumpat @Tinggal sarupa deui,@ saur-Na, nyampeurkeun, terus deku di payu- @jualan kabeh babandaan hidep, neuna-Na. @Pa Guru nu sae,@ carekna, duitna serenkeun ka kaom miskin @kedah kumaha lampah abdi supados supaya hidep beunghar di sawarga. kenging hirup langgeng?@ Waler Geus kitu ka dieu, tuturkeun Kami.@ Yesus, @Ku naon Kami disebut hade? Diwaler kitu teh beungeutna mani Jelema mah taya nu hade, ngan Allah alum, terus undur bangun nalangsa, bae. Hidep tangtu nyaho parentah- kawantu kacida beungharna. BMarkus 10:17-22 parentah anu kieu: Ulah maehan; ..........

16

ULAH KATIPU 17 Eta pangandika-Na ulah ngan semet mon jeung lalaki deui, atawa anu didengekeun, kudu jeung prak maling, atawa anu hawek, atawa dilampahkeun, supaya ulah disebut bangsat - moal jadi umat Karajaan nipu diri sorangan. BYakobus 1:22 Allah. B1 Korinta 6:9, 10
Kade, ulah kaperdaya ku omonganomongan anu sipatna gejul. Sabab tina hal-hal nu karieu pisan pang Allah bendu ka nu baha ka Mantenna teh. BEpesus 5:6 Sageuy aranjeun tacan tarerang, jelema jahat moal bisa jadi umat Karajaan Allah. Ulah ngabobodo maneh. Jelema anu ingkar tina susila, atawa anu nyembah ka brahala, atawa anu jinah, atawa lalaki sapate.......... Kade anaking, ulah rek kabengbat ku sasaha. Sing saha anu milampah sapangersa Allah, eta teh putra Allah, sakumaha Kristus jadi Putra Allah. Sing saha anu milampah keneh dosa eta teh biluk ka Iblis, sabab Iblis mah geus nyieun dosa ti barang mimiti. B1 Yohanes 3:7, 8a Anu sok ieu aing jelema penting padahal teu aya naon-naonna, sasat ngabobodo maneh. BGalata 6:3

18 DOSA TEH MAWA KANA MAOT Hawa napsu anu dijujur ngaba- era lamun ngalampahkeun? Balukarlukarkeun dosa; lamun dosa geus na taya lian ti maot! BRum 6:21 meujeuhna gedena, bakal ngabalukarkeun maot. BYakobus 1:15 Sabalikna anu jejerih ku paeh, anu Pikiran anu dipurba ku tabeat so- hianat, anu murtad, anu maehan, anu rangan nungtun kana maot; pikiran tuna susila, tukang sihir, anu muja anu ditungtun ku Roh Allah nungtun brahala, jeung tukang bohong, bagianana paeh kadua, nya eta lautan kana hirup jeung kanugrahaan. BRum 8:6 seuneu jeung walirang. BWahyu 21:8 @Pantes lamun urang ayeuna sukansukan suka bungah, sabab adi ujang Dosa asup ka dunya ku lantaran anu sasatna geus paeh ayeuna hirup jelema saurang. Eta dosa mawa madeui, leungit datang deui.@ BLukas 15:32 ot. Balukarna, maot teh sumebar sarta tumerap ka sakumna manusa, saNaon kauntungan aranjeun tina eta bab sakabeh manusa geus keuna ku BRum 5:12 kalakuan, anu ayeuna mah aranjeun dosa. ..........

KRISTUS NGELEHKEUN MAOT 19 Sanggeus ngalahir kitu, soanten-Na renkeun, kawasa nyokotna deui. Kitu ditarikkeun, @Lasarus! Geura bijil!@ pangersana Ama Kami. Kurunyung, Lasarus nu geus maot BYohanes 10:17, 18 teh kaluar, suku jeung leungeunna Kami teh anu jumeneng. Kami geus kabungkus keneh ku boeh, beungeutna kabulen ku cindung. Saur paeh, tapi ayeuna Kami hirup saYesus, @Bukaan; sina bisaeun leum- lalanggengna. Kami kawasa kana pang.@ BYohanes 11:43, 44 paeh jeung ka tempat nu paraeh. BWahyu 1:18
Ama nyaaheun ka Kami, lantaran Kami iklas ngorbankeun nyawa anu tangtu bakal katarima deui. Saenyana moal aya anu bisa ngarebut nyawa Kami. Dikorbankeun oge ku karana kaiklasan Kami; Kami kawa sa nye.......... Anjeunna nyaketan pasaran terus pasaranana dicabak. Anu ngagarotongna ngarandeg. Yesus ngalahir, @Agus, Kami nitah, geura hudang!@ Mayit teh ngulisik, diuk tuluy ngomong. BLukas 7:14, 15a

20 HUKUM-HUKUM ALLAH Pokna, @Guru, parentah nu mana oge kudu silih pikanyaah sabaturdina Hukum Agama anu pangutama- batur. BYohanes 13:34 na?@ Waler-Na. @ ’Masing nyaah ka Pangeran Allah maneh terus jeung Hidep tangtu nyaho parentahhate, terus jeung nyawa, sarta terus parentah anu kieu: Ulah maehan; jeung budi akal.’ Ieu parentah anu ulah ngaranyed; ulah maling; ulah pangutamana jeung pangpentingna. jadi saksi bohong; ulah nipu; sing Nu kadua sarua pentingna, nya eta: hormat ka indung bapa. ’Masing nyaah ka batur kawas ka diri BMarkus 10:19 sorangan.’ Sakabeh eusi Hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi Naon bae anu ku urang disuhunlianna, gumantungna ka ieu dua keun ka Mantenna bakal dipaparinparentah.@ BMateus 22:36-40 keu eta: Urang kudu percaya ka Yesus Ayeuna maraneh ku Kami dibere Kristus Putra-Na, reujeung kudu silih hiji parentah anyar, nya eta: Masing pikanyaah sakumaha anu dipiwarang silih pikanyaah. Sakumaha Kami ku Kristus. mikanyaah ka maraneh, maraneh B1 Yohanes 3:22, 23 ..........

URANG MOAL TIASA NYUMPUT TI ALLAH 21 Naon bae anu dibuni-buni bakal rurusiahan di kamar anu nutup, geus katembong sarta kabuka, jeung naon tangtu bakal diuar-uar. bae anu ditutupan bakal kapanggih BLukas 12:3 sarta kanyahoan. BLukas 8:17 Taya hiji hal anu bisa nyamuni ti Allah, kabeh mahluk eces nonggeNgungsi ka langit, Gusti aya di rak katingalieun. Ka Mantenna urang dinya, nyempod ka alam maot, Gusti kabeh kudu nyanggakeun tanggung aya di dinya. Poek oge keur Gusti jawab kalakuan. BIbrani 4:13 mah henteu poek, wengi oge sami caang sapertos siang. Poek sareng Anu matak ari tacan waktuna mah caang keur Gusti mah sami bae. ulah waka nangtukeun batur salah. BJabur 139:8, 12 Dago nepi ka Gusti sumping deui, Anjeunna nu bakal ngaguarkeun saJadi naon bae anu ku maraneh dio- kur anu ayeuna buni, jeung nemmongkeun di nu poek, bakal kadenge brakkeun sagala kereteg anu nyumsaterang-terangna, jeung naon bae put dina pikiran manusa. B1 Korinta 4:5a anu ku maraneh diharewoskeun ..........

22

HUKUMAN ANU LANGGENG PIKEUN JALMA-JALMA KAPIR Anak Manusa bakal miwarang para Ari langit jeung bumi anu ayeuna, malaikat-Na nyabutan sakur anu dimumulena ku Pangandika Allah ngalantarankeun manusa jadi dosa, keneh, sarta bakal dibasmi ku seujeung sakur anu garoreng lampah, neu. Ayeuna diingkeun keneh, ngadicabutan ti Karajaana-Na, tuluy dago waktuna, nya eta dina poean dialung-alungkeun ka jero pameuleu- ngabasmi jelema-jelema doraka. B2 Petrus 3:7 man anu keur hurung ngagedurgedur. @Eta jelema-jelema anu karitu bakal BMateus 13:41, 42a dijongklokkeun ka tempat siksaan Leungeun atawa suku maraneh la- langgeng,@ saur Yesus. @Ari anu mun nu hiji pidosaeun mah teukteuk balener, anu ngalakonan pangersa bae, piceun! Mending ngan boga leu- Allah, bakal hirup bagja tur langBMateus 25:46 ngeun ngan hiji atawa suku ngan hiji geng.@ tapi salamet, ti batan leungeun suku Jelema-jelema anu ngaranna henteu jangkep tapi diri sakujur dialungkeun aya dina kitab anu harirup, digebrusgebruskeun ka eta lautan seuneu. kana seuneu langgeng. BWahyu 20:15 BMateus 18:8

PANGADILAN BAKAL LAKSANA 23 Margi Allah parantos nangtoskeun Sipat asih anu aya di diri urang poe pikeun ngahukum saalam dunya bakal jadi sampurna, nepi ka urang kalawan adilna. Demi nu bakal jadi engke teger ngadeuheus dina Poe hakimna hiji manusa anu dipilih ku Hukuman. Jeung tangtu urang mah Mantenna. Hal ieu ku Mantenna teger, lantaran hirup urang di ieu parantos diyakinkeun ka unggal dunya geus nulad ka Kristus. B1 Yohanes 4:17 jelema, ku jalan nanghikeun eta manusa ti nu maraot! Saban jelema kudu maot ngan BRasul-rasul 17:31 sakali, tuluy dibawa ka pangadilan BIbrani 9:27 Tah kitu, Pangeran teh uninga ka Allah. Sabab urang kabeh engke kudu jelema anu nurut ka Mantenna, anu kudu disalametkeun tina sagala jonghok di payuneun Kristus, dipariksa gogoda; uninga ka jelema doraka, kalakuan. Unggal jelema bakal anu kudu dihukum jeung dikerem narima bagianana satimpal jeung kalakuan hirupna di dunya, hade ngadago Poe Hukuman. B2 Korinta 5:10 B2 Petrus 2:9 atawa goreng.

24 SIH KURNIA YESUS KRISTUS Hayu urang maruji sukur ka Allah kamulyaan manah hiji manusa, Yeanu berkah-Na taya papadana. sus Kristus. B Rum 5:15 B 2 Korinta 9:15 Jadi kabeh oge wungkul gumantung kana sih kurnia Allah, henteu Aranjeun geus terang kumaha murah asihna Gusti urang Yesus Kristus. gumantung kana kahayang jeung kaAnjeunna teh sugih, tapi iklas hirup lakuan jelema. B Rum 9:16 miskin, supaya kasugihan Anjeunna ngabeungharkeun aranjeun. Sabab ceuk Kitab Suci, @Allah B 2 Korinta 8:9 ngalawan ka nu kamagungan, tapi mikaasih ka nu rendah ati. @ B 1 Petrus 5:5b Tapi sipatna mah teu sarua, sabab eta kurnia Allah teh sipatna kacida bedana ti dosa Adam. Memang, ku Ari rasul-rasul mertelakeun hal gudosa hiji jelema, balukarna kudu g ah na Gusti Yesus tina pupus teh maot sarerea. Tapi sabalikna kurnia gede pisan pangaruhna sarta kacida Allah mah sipatna leuwih jembar, diberkahanana ku Allah. anu dipaparinkeunana ku lantaran B Rasul-rasul 4:33 ..........

PATOBATAN 25 Lain kitu! Kami ngingetan, maraneh Jaman manusa teu terang ka Allah oge lamun henteu tarobat mah bakal ku Allah parantos teu diemut-emut. paraeh cara kitu. BLukas 13:3 Ayeuna Mantenna mundut supaya manusa di mana-mana tarobat tina dosana. BRasul-rasul 17:30 Saur Petrus, @Kudu tarobat, jeung kudu dibaptis kalawan asmana Yesus @Geura tarobat,@ saurna, @sabab Kristus, tangtu dosa-dosa aranjeun Karajaan Sawarga geus tereh ngadihampura sarta bakal narampa sih deg!@ BMateus 3:2 kurnia Allah, nya eta Roh Suci.@ BRasul-rasul 2:38 Kanalangsaan oge ari ku Allah dianggo lantaran sangkan urang eling Ku sabab kitu ayeuna aranjeun teh mah matak jamuga, taya ngarugikudu tarobat, kudu marulang deui ka keunana. Beda deui jeung nalangsa Allah sangkan ku Mantenna diham- ku lantaran nyeri hate, eta mah pura. BRasul-rasul 3:19a nungtun kana paeh. B2 Korinta 7:10

26 PANGHAMPURA DOSA Ieu Kami geus ngetrokan panto. lahan batur, kasalahan maraneh ge Anu malire kana sora Kami jeung ku Rama di sawarga tangtu dihammuka panto, tangtu ku Kami dica- pura. BMateus 6:14 likan Kami rek milu dahar di imahna Tadina saenyana aranjeun teh maot, babarengan. BWahyu 3:20 maot rohani, ku karana dosa jeung ku Anjeunna ku Allah parantos di- karana jadi jelema anu teu disunat jungjung, dijenengkeun Pamingpin sacara lahir. Tapi ayeuna ku Allah sareng Jurusalamet, baris mingpin geus dihirupkeun bareng jeung urang Israil kana pertobat supados Kristus. Dosa-dosa urang ku Allah kenging panghampura dosa. dihampura kabeh. BKolosa 2:13 BRasul-rasul 5:31 Dawuhan Pangeran, @ Hukum Kami Ningali kapercayaan maranehna sakitu mantepna, Yesus ngalahir ka sina ngancik dina batinna, ditulis eta nu lumpuh, saur-Na, @Anaking, dina hatena.@ Saur-Na deui, @Dosa jeung kadorakaan-kadorakaanana ku dosa-dosa hidep geus dihampura.@ BMarkus 2:5 Kami moal diinget-inget deui.@ BIbrani 10:16b, 17 Lamun maraneh ngahampura kasa

NGAJAUHKEUN DIRI Sabab Allah teh geus nurunkeun nugraha-Na kersa nyalametkeun sakabeh manusa. Eta nugraha Mantenna teh ngadidik sangkan urang miceun kabiasaan anu doraka jeung napsu kadunyaan, malar hirup di alam dunya teh bisa ngadalian diri, jujur, ibadah. BTitus 2:11, 12
Ulah milu-milu kana lampah mubadir jelema-jelema nu caricing di nu poek. Sabalikna anggur bawa maranehna ka nu caang. BEpesus 5:11 Ulah kagendam ku perbawa dunya, atawa naon bae anu asal ti dunya. Lamun kagendam, tanda aranjeun ..........

TINA KADUNYAAN 27 teu nyaraah ka anu jumeneng Rama. Naon-naon anu aya di dunya, anu jadi panyileukan jelema dosa, anu narik ati jeung kahayang jelema, jeung saniskara bae anu aya di ieu dunya anu diugung-ugung ku jelema, sarupa ge taya anu asalna ti Rama, asal ti dunya keneh. B1 Yohanes 2:15, 16 Ulah miluan adat kabiasaan ieu dunya. Batin teh sina dianyarkeun ku Mantenna, supaya pikiran aranjeun barobah anyar sama sakali. Ari geus kitu mah tangtu bakal terang kana pangersa Allah, mana nu hade, nu sampurna, nu matak bisa nyukakeun manah-Na. BRum 12:2

28 DIJURUKEUN DEUI Jalma anu geus satunggal jeung Waler Yesus, @Kaula rek ngabejaKristus, geus jadi manusa anyar, keun hal anu saenyana, nya eta: manusa heubeulna geus sirna, kari Saurang oge moal aya anu bisa asup anu anyarna. B2 Korinta 5:17 ka Karajaan Allah, kajaba lamun dijurukeun deui.@ BYohanes 3:3 Urang terang yen anu geus jaradi putra Allah moal kateterusan migawe Maraneh nyaho yen Kristus teh bedosa, sabab diasuh ku Putra Allah, ner. Jadi kudu terang deuih yen sing moal beunang dijailan ku si Jahat. saha anu lampahna bener, nurut ka B1 Yohanes 5:18 Allah, eta teh putra Allah. B1 Yohanes 2:29 Sabab ku karana sabda Allah anu sipatna hirup tur langgeng, aranjeun Ganti kabeh ku hate jeung pikiran geus jadi jalma anyar, lir anu diju- anu anyar. Kudu jaradi manusa anyar rukeun deui, lain ku manusa anu si- anu diciptakeunana nurut tuladan patna keuna ku paeh, tapi ku rama nu Allah, hirup kudu bener, lempeng, sipat langgeng. B1 Petrus 1:23 suci. BEpesus 4:23, 24

PAEH TINA DOSA - HIRUP DEUI 29 DI LEBET KRISTUS Bareto, mungguh rohani mah arantina kakawasaan dosa, hirup nurutjeun teh paeh ku karana dosa, baha keun pangersa Allah. Raheut-raheut ka salira-Na ngalantarankeun aranjeun j eung Kristus Yesus bareng dihu- cageur. B 1 Petrus 2:24 dangkeun tina maot supaya milu Napsu badan jeung sagala pangamarentah di sawarga jeung Kristus jakna teh ku jelema anu geus jadi Yesus. B Epesus 2:1, 6 kagungan Kristus Yesus mah geus Aranjeun geus dihirupkeun bareng dipaehkeun. B Galata 5:24 jeung Kristus. Upayakeun supaya biKapan urang teh geus maot tina sa meunangkeun anu aya di sawarga, dosa, piraku bisa keneh hirup dina tempat Kristus linggih di tengeneun dosa ...Aranjeun oge nya kitu, kudu Allah. B Kolosa 3:1 ngarasa yen diri geus maot tina dosa, tapi geus hirup deui jeung Allah ku Kristus ku anjeun geus ngabegbrejalan Kristus Yesus. gan salira-Na dina kayu salib ku doB Rum 6:2, 11 sa-dosa urang, supaya urang bebas ..........

30 HIRUP ANU Sakumaha oorayan tambaga ku Musa ditanjeurkeun dina tihang di gurun keusik, nya kitu Putra Manusa oge kudu diangkat ka luhur, supaya saha bae anu percaya ka Anjeunna bisa meunangkeun hirup langgeng. Saha bae anu percaya ka Putra-Na bakal meunang hirup langgeng; tapi anu teu anut ka Putra-Na, moal boga hirup, sabalikna bakal tetep aya dina hukuman Allah. BYohanes 3:14, 15, 36 Upahna dosa teh maot, sabalikna ari kurnia Allah mah nya eta hirup langgeng sarta ngahiji jeung Kristus Yesus Gusti urang. BRum 6:23

LANGGENG Dupi hirup langgeng teh nya eta: Terang ka Ama, Allah sajati anu mung hiji, sareng ka utusan Ama, Yesus Kristus. BYohanes 17:3
Melak anu asalna tina kahayang badani, tina eta pepelakan, maot nu bakal kaala. Melak anu asalna ti Roh Allah, hirup langgeng anu asal ti Roh Allah nu bakal kaala. BGalata 6:8 Kaula ngomong saenyana: Sing saha anu ngaregepkeun omongan Kaula jeung percaya ka anu ngutus Kaula, tinangtu hirup langgeng, moal dihukum, malah ucul tina paeh sarta asup kana hirup. BYohanes 5:24

KAYAKINAN KANA KASALAMETAN JIWA 31 Pikeun bukti yen aranjeun putra- urang terang yen urang aya dina kaputra Allah, Allah ngutus Roh Putra- yaktian ti Allah. Lamun geus terang Na ka jero hate aranjeun, nya eta Roh kitu, urang aya di payuneun Allah anu nyambat ka Allah, @Ama, nun teh bisa ngarasa teger. Ama!@ BGalata 4:6 B1 Yohanes 3:18, 19 Ku sabab urang geus diterapan Sing saha anu narima jeung ngalampahkeun parentah-parentah Kami, Roh-Na, yakin yen hirup urang aya eta tandaning nyaah ka Kami. Sing dina kasatunggalan jeung Mantenna, saha anu nyaah ka Kami, bakal kitu keneh Mantenna satunggal jeung B1 Yohannes 4:13 dipikaasih ku Rama; Kami oge tang- urang. tu bakal mikaasih jeung bakal ngaTapi tekad bapa tetep, sabab nyaho nyatakeun diri ka manehna. pisan ka anu dipercaya ku bapa. BYohanes 14:21 Sarta bapa yakin yen Mantenna kaAnaking, nyaah teh ulah ngan semet wasa ngajaga eta amanat-Na anu dibiwir jeung ucap wungkul, kudu percayakeun ka bapa nepi ka Poe nyata dina prakna. Ku jalan kitu Kiamat. B2 Timoteus 1:12b ..........

KRISTUS ANU AYA DI LEBET HATE URANG ANU MAPARIN KABUNGAHAN Ayeuna Abdi sumeja wangsul ka nan teh, hirup reujeung percaya ka Ama. Perkawis ieu ku Abdi diunjuk- Putra Allah, anu geus ngurbankeun keun sabot di dunya keneh, supados hirup-Na ku anjeun ku tina asih-Na maranehna tiasa ngarasakeun sapi- ka sim kuring. BGalata 2:20 nuhna rasa suka hate Abdi. Nu matak dibarejaan kitu teh supaBYohanes 17:13 ya kabungah Kami jadi kabungah Di Karajaan Allah mah nu penting maraneh, jeung supaya kabagjaan teh lain hal anu didahar jeung diin- maraneh lengkep sampurna. BYohanes 15:11 um, tapi nya eta bener lampah, hirup Aranjeun nyaraah ka Yesus Kristus, rukun, narimakeun reujeung suka sakur anu dipaparinkeun ku Roh Suci. padahal can nenjo-nenjo acan, BRum 14:17 aranjeun percaya ka Anjeunna sanajan ayeuna Anjeunna geus teu katenAyeuna anu hirup di jero diri sim jo. Ku sabab kitu aranjeun bakal kuring geus lain sim kuring, tapi meunang kabungah anu taya caturB1 Petrus 1:8 Kristus. Ieu hirup anu keur dilako- keunana. ..........

32

KATAATAN KA GUSTI ALLAH TEH PERYOGI PISAN 33 Urang terang, jelema anu kumawula Maranehna bakal ngarasa hukumakudu ngawula kana parentah nu nana, binasa salalanggengna, dipedikawulaan, boh ngawula kana dosa clengkeun ti payuneun Gusti jeung ti anu temahna maot, boh ngawula ka lingkungan kakawasaana-Na anu B2 Tesalonika 1:7-9 Allah anu ngalantarankeun bisa agung. diangken deui ku Mantenna. Sabab jelema anu dibenerkeun ku BRum 6:16 Allah teh lain ku sabab nyaho kana Aranjeun anu ayeuna lara balang- eta Hukum, tapi ku sabab ngalakonsak, kitu deui sim kuring, bakal di- an sakur anu diparentahkeun ku HuBRum 2:13 luginakeun ku Allah, ari Gusti Yesus kum tea. sumping ti sawarga diiring ku para Salamet jelema anu jubahna geus malaikat anu garagah, sumping dina gedurna seuneu. Anjeunna bakal beunang nyeuseuh beresih, meunang ngahukum sakur anu nolak ka Allah ngadahar buah tangkal kahirupan, jeung ka anu embung narima Injil meunang asup ka eta kota liwat Kasalametan hal Yesus Gusti urang. lawang-lawangna. BWahyu 22:14 ..........

34 NGANGKEN KA KRISTUS TEH PERYOGI PISAN Kabeh bakal ngaku Yesus Kristus ku Allah, sarta ku jalan ngaku ka teh Gusti. Ku hal eta Allah Rama Anjeunna urang tangtu salamet. dimulyakeun. BPilipi 2:11 BRum 10:9, 10 ''Anu ngaku di hareupeun umum Anu teu ngaku ka Putra-Na, eta teu yen anut ka Kami, ku Kami ge tangtu ngaku ka Rama-Na. Anu ngaku ka diaku di payuneun Ama Kami di Putra-Na, eta ngaku ka Rama-Na. sawarga. Anu ngangles di hareupeun B1 Yohanes 2:23 umum magar lain anut ka Kami, ku Lamun jelema era ngaku ka Kami Kami ge tangtu diangles di payuneun Ama Kami di sawarga.'' jeung kana pangajaran Kami, Putra BMateus 10:32, 33 Manusa oge bakal era ngaku ka eta Lamun aranjeun ngaku jeung per- jelema, lamun Anjeunna engke sumcaya yen Yesus teh Gusti, anu ku ping dina kamulyaana-Na jeung kaAllah geus digugahkeun tina maot, mulyaan Rama katut kamulyaan matangtu aranjeun salamet. Ku jalan laikat-malaikat saruci. BLukas 9:26 percaya, urang bisa diangken bener ............

IBLIS TEH MUSUH URANG NU UTAMA 35 Sing caringcing taki-taki, sabab IbManusa jahat tea munculna nyanglis musuh aranjeun keur guar-gaur king pangawasa Iblis, nyieun rupakawas singa, kukulayaban neangan rupa mujijat jeung rupa-rupa kaaleglegeun. B1 Petrus 5:8 hengan anu nyasabkeun. B2 Tesalonika 2:9
Ti dinya Yesus dicandak ku Roh ka gurun keusik, sina digoda ku Iblis . . . Ku Yesus diwaler, @Geura nyingkah, Iblis! Kieu ceuk Kitab Suci: ’Maneh kudu nyembah ka Pangeran, Allah maneh. Ngan Mantenna anu kudu dibakti!’ @ Iblis nyingkah ti Yesus. Geus kitu sarumping malaikat ngalalayanan ka Yesus. BMateus 4:1, 10, 11 Sing samakta ku pakarang-pakarang ti Allah, malar tagen ngayonan tipu daya Iblis. BEpesus 6:11 Bareuntakeun panonna, tarobatkeun tina poek kana caang, tina pangawasa Iblis kana kakawasaan Allah, sina palercaya ka Kami supaya dosa-dosana bisa dihampura, jeung mareunang tempat di kalangan umat Allah. BRasul-rasul 26:18

36 KAUNGGULAN NU NGELEHKEUN IBLIS Geus kitu kakara eta Manusa Jahat maranehanana, hirup Anjeunna sateh datang nembongkeun maneh. kumaha hirup maranehanana, sarta Tapi dina mangsa Gusti Yesus sum- manah-Na iklas nyorang pupus, suping, manehna bakal paeh ditiup ku paya ku jalan kitu iasa ngabinasanapas anu ngahebos tina baham keun Iblis anu kawasa kana maot. Gusti, lebur ku kilat tina salira-Na. BIbrani 2:14 B2 Tesalonika 2:8
Ku sabab kitu masing sumerah ka Allah. Iblis kudu dilawan, tangtu kabur ti aranjeun. Allah raketan, Mantenna ge tangtu ngaraketan deui. BYakobus 4:7-8a Ku lantaran jelema-jelema anu ku Anjeunna disebut anak teh mahluk tina sipat daging jeung getih, Yesus ngajadikeun salira-Na sasipat jeung .......... Jadi, saha anu bisa megatkeun asihna Kristus ka urang? Naha kabalangsakan, atawa panganiayaan, atawa kalaparan, atawa kamalaratan, atawa bahya, atawa maot, bisaeun megatkeun?. . . Moal, moal bisaeun! Eta kabeh malah geus eleh, urang geus unggul ku pitulung Anjeunna anu welas asih ka urang! BRum 8:35, 37

KAASIH MANGRUPIKEUN UJIAN 37 PIKEUN JADI MURID Sanajan upama sim kuring bisa satia, handap asor, nahan napsu. ngajar make rupa-rupa basa manusa, BGalata 5:22, 23a atawa malah bisa make basa malaiLamun aya anu majar nyaah ka kat, ari teu nyaah ka batur mah Allah tapi ngewa ka dulurna, eta teh pangajaran sim kuring teh teu beda ti bohong. Sabab lamun ka dulur anu sora goong atawa genta, harus tapi katenjo bungkeuleukan geus teu taya hartina. B1 Korinta 13:1 nyaah, komo ka Allah, anu henteu B1 Yohanes 4:20 Ku jalan silih pikanyaah jeung ba- tembong. baturan, bakal katara ka sarerea yen Geus kitu mariksa deui kadua kalimaraneh teh murid-murid Kami. na, @Simon anak Yonas, enya hidep BYohanes 13:35 nyaah ka Kami?@ Walon Petrus, Sabalikna anu hirupna dituyun ku @Sumuhun Gusti, Gusti uninga yen Roh Allah mah sipatna teh nyaahan, abdi nyaah ka Gusti.@ Saur Yesus, galumbira, resep rapih, tengtrem ha- @Panguruskeun domba-domba Kate, sabar, hade ka batur, leuleuy, mi.@ BYohanes 21:16 ..........

38 GUGAHNA DEUI YESUS KRISTUS Sagala perkawis anu ku Anjeunna jalan kitu urang bisa diangken jelema dipidamel di tanah Israil sareng di bener ku Allah. BRum 4:25 Yerusalem, Bapa sareng babaturan saksina. Anjeunna ditelasan ku urang Heuleut saminggu ti harita muridYahudi, dipaku dina kayu salib. Nanging dina katilu dintenna ti sa- murid kumpul deui di jero imah anu parantos pupus, ku Allah dihirupkeun kamari ieu, Tomas oge aya. Pantona deui lajeng diebrehkeun. Nanging ditulakan, tapi Yesus sumping, ujugdiebrehkeunana henteu ka sadayana, ujug geus ngadeg di dinya. Tuluy mung ka sawatara urang anu ku Al- ngalahir, @Salam rahayu.@ Ti dinya lah parantos dipilih baris jadi saksi, ngalahir ka Tomas, @Rampakeun ramo maneh kana ieu, tenjo ieu nya eta Bapa sareng babaturan. BRasul-rasul 10:39-41a leungeun Kami. Sodorkeun leungeun maneh, cabak ieu cangkeng Kami. Geus, ulah cangcaya, sing percaya!@ Ku karana dosa urang, Yesus dise- @Gusti sim abdi, Allah sim abdi!@ renkeun sina ditelasan, ti dinya di- walon Tomas. hirupkeun deui ku Allah, supaya ku BYohanes 20:26-28 ..........

DIGUGAHKEUN DEUI, PANGHAREPAN 39 ANU MULYA PIKEUN URANG Sing percaya lamun ceuk Kaula rang dibaptis supaya ngahiji jeung bakal aya mangsa anu paraeh bakal Kristus Yesus, eta urang dibaptis teh ngadarenge soara Putra Allah. Eta supaya maot jeung Anjeunna. Jadi ku mangsa ayeuna oge geus mimiti. Anu eta baptisan teh urang geus dikubur ngadarenge kana soara-Na tinangtu jeung Anjeunna, milu maot jeung hirup. Ulah hareran, pasti datang Anjeunna, supaya sakumaha Kristus mangsa anu paraeh bakal ngadarenge geus digugahkeun ku kakawasaan soara Anjeunna, tuluy kalaluar ti jero Rama anu mulya, urang oge bisa kuburna. Anu keur hirupna hade, nyorang hirup anu anyar. Ku sabab harudangna bakal terus kana hirup urang geus ngahiji jeung Kristus langgeng, anu keur hirupna jahat sarta maot bareng jeung Anjeunna, harudangna pikeun narima hu- nya kitu keneh urang bakal dihukumanana. -Yohanes 5:25, 28, 29 dangkeun tina maot saperti Anjeunna, bakal hirup ngahiji jeung Anjeunna. -Rum 6:3-5 Aranjeun ge terang, yen waktu u-

40 KASUCIAN KANGGO GUSTI Ka Ibrahim rama urang Mantenna penting, husus keur Gustina baris disumpah, jangji ngaleupaskeun urang anggo ngajalankeun pagawean-pagati musuh-musuh, sarta ngidinan u- wean mulya. B 2 Timoteus 2:21 rang ngabdi ka Mantenna kalawan taya karisi. Sangkan urang di payuM ugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu ti Allah. Geus jadi pangersa neuna-Na mulus jeung bener saumurumur. B Lukas 1:73-75 Allah Rama aranjeun ku Mantenna dipilih dijadikeun umat-Na anu geus Dulur-dulur! Eta jangji teh kabeh disucikeun ku Roh Mantenna sangditujukeunana ka urang. Ku sabab kan aranut ka Yesus Kristus, supaya kitu urang kudu miceun sagala rerebebas tina dosa ku jalan disucikeun ged lahir batin, hirup kudu beresih ku getih Anjeunna. B 1 Petrus 1:2 jeung kudu ajrih ka Allah. B 2 Korinta 7:1 Sabalikna masing suci kalakuan, Jalma anu beresih tina kajahatan sabab Allah anu geus nyaur aranjeun teh suci. B 1 Petrus 1:15 bakal dipake pikeun pagawean anu ..........

KASUCIAN KANGGO GUSTI 41 Sabalikna lamun ngakukeun dosa tunggalkeun jeung Kristus, supaya ka Allah, urang bakal dipaparin bukti suci jeung mulus di payuneuna-Na. tina hal jangji-Na, nya eta dihampura BEpesus 1:4 dosa, jeung disucikeun tina sagala Eta sababna Yesus oge ditelasanana lampah urang anu salah. di luareun kota, getih Anjeunna B1 Yohanes 1:9 nyucikeun umat-Na tina dosana. Kaula ngabaptis aranjeun teh ku cai, BIbrani 13:12 pikeun tanda yen aranjeun geus Sing akur jeung pada batur, kudu tarobat. Tapi anu engke sumping dialajar hirup suci, sabab lamun teu pandeurieun kaula, ngabaptisna teh kitu pamohalan bisa patenjo jeung ku Roh Suci jeung seuneu. Anjeunna Gusti. BIbrani 12:14 leuwih agung ti batan kaula, Hidep sing sakedah polah sangkan mangjingjingkeun tarumpah-Na ge kaanggo ku Allah, jadi pagawe anu kaula geus teu layak. BMateus 3:11 teu era ngemban parentah Mantenna, Malah ti memeh dunya gumelar, jeung bener ngajarkeunana amanat urang geus dipilih baris dijadikeun kayaktian Allah. milik kagungan Mantenna ku disaB2 Timoteus 2:15 ..........

42 JALMI ANU DIPINUHAN KU ROH SUCI Tapi hirup aranjeun mah henteu pikeun jaradi saksi-saksi Kami di nurutkeun tabeat sorangan, geus nu- Yerusalem, di sakuliah Yudea, di rut ka Roh Allah. Kitu soteh lamun Samaria, nepi ka tungtung bumi. bener Roh Allah aya di jero hate arBRasul-rasul 1:8 anjeun. Saha-saha anu henteu ngaTamat pakumpulan nenedana, tembogaan Roh Kristus, eta lain ka- pat anu keur dipake kumpul teh inggungana-Na. BRum 8:9 geung. Aranjeunna dieusian Roh SuSakumaha jahatna maraneh, tangtu ci, jadi kacida laludeungna nguarkeun pangandika Allah. nya BRasul-rasul 4:31 anak! Komo deui Rama maraneh nu di sawarga mah! Mantenna tangtu Aranjeun kudu tarerang, raga armaparinkeun Roh Suci ka sing saha anjeun teh tempat tinggalna Roh Suanu menta ka Mantenna. ci, Roh paparin ti Allah, dilinggihBLukas 11:13 keun di jero diri aranjeun. Diri arTapi maraneh, lamun Roh Suci geus anjeun lain boga aranjeun, tapi kasumping bakal narampa kawasa, gungan Allah. B1 Korinta 6:19 ..........

JANGJI-JANGJI ENDAH PIKEUN URANG KRISTEN 43 Sing percaya ka PANGERAN, sangkan kasenangan hate maraneh lampahkeun nu hade pek cicing di sampurna. B Yohanes 16:24 lemah cai, sing tengtrem. Mantenna bakal nyusutan cipanon B Jabur 37:3 maranehna. Paeh, kasedih, piceurik eun, kanyeri, moal aya-aya deui. Dulur-dulur! Ulah kaget ku cocoba Sakur nu heubeul geus sirna. anu sakitu peurihna, kawas anu lain B Wahyu 21:4 samanea. Malah kudu atoh dumeh nandangan sangsara saperti Kristus, Upayakeun heula diri tunduk kana sabab engke lamun Kristus geus ngaparentah jeung pangersa Allah. Sanyatakeun kamulyaana-Na, aranjeun gala kaperluan maraneh mah tangtu bakal pinuh ku kabungah. ku Mantenna dipaparin. B 1 Petrus 4:12, 13 B Mateus 6:33 Nepi ka ayeuna maraneh can barang penta naon-naon mawa ngaran Kami. Pek marenta, tangtu bakal na rima, .......... Kami tangtu nyarengan ka maraneh salalawasna nepi ka ahir jaman. B Mateus 28:20b

44 JANGJI-JANGJI PIKEUN Ku jalan kitu Anjeunna iasa nulung ka sakur anu keuna ku cocoba, lantaran Anjeunna oge geus nandangan cocoba jeung sangsara. BIbrani 2:18 Allah sumber kabagjaan urang, bakal gancang-gancang ngaremukkeun Iblis, pikeun idekeun aranjeun. BRum 16:20a Jalma bener memang loba kasusahna, tapi pasti ku PANGERAN dijait tina sakabeh karerepetna. BJabur 34:20 Urang terang, sagala perkara ku Allah diatur sina alus pijadieunana pikeun sakur anu cumantel ka Mantenna, anu ku Mantenna geus disa..........

JALMI ANU KAGODA laur sakumaha tujuan Mantenna. BRum 8:28 Unggal cocoba anu kasorang ku aranjeun kabeh oge jamak kaalaman ku sarerea. Tapi Allah anu tigin kana jangji-Na, moal ngantep aranjeun meunang cocoba leuwih tina kakuatan. Satiap aranjeun meunang cocoba, ku Mantenna dipaparin kakuatan jeung jalan kaluarna. B1 Korinta 10:13 Salamet jelema anu tabah ku gogoda, sabab sanggeusna tamat nahan eta gogoda, manehna bakal nampa ganjaran nya eta hirup anu sajati sakumaha jangji Allah ka sakur anu nyaah ka Mantenna. BYakobus 1:12

JANGJI-JANGJI PIKEUN Saha-saha anu unggul ku Kami rek dibawa diuk ngarendeng dina tahta Kami, cara Kami sanggeusna unggul diuk gedengeun Ama Kami dina tahta-Na. BWahyu 3:21
Ku sabab kitu lamun enya boga ceuli, regepkeun kumaha dawuhan Roh Allah ka jamaah-jamaah! Sing saha nu unggul, ku Kami rek dibere ngadahar buah tangkal kahirupan nu aya di Taman Allah. BWahyu 2:7 Jelema anu unggul ku Kami rek dijadikeun ibarat hiji tihang baitna Allah Kami sarta moal ngiser deui ti dinya. Dirina rek diukiran ku jenengan Allah Kami jeung ngaran ..........

JALMI ANU UNGGUL 45 kota panglinggihana-Na, nya eta Yerusalem anyar, anu bakal turun ti sawarga, ti Allah Kami. Kitu deui ngaran Kami anu anyar rek diukir dina dirina. BWahyu 3:12
Sing saha nu unggul, bakal make pakean kitu bodasna, jeung ngaranna ku Kami moal dicoret tina kitab catetan anu harirup, bakal diangken yen kagungan Kami di hadirat Ama Kami jeung para malaikat-Na. BWahyu 3:5 Sakur nu unggul eta putra Kami, ku Kami rek dibere cai eta, Kami pijadieun Allahna. BWahyu 21:7

46 DAWUHAN GUSTI ALLAH NGEUNAAN PIPIRAKAN Pikeun anu eukeur laki rabi, ieu aya Contona, awewe kabeungkeutna ku nasehat. Lain ti sim kuring, tapi hukum ka salakina teh ngan satungnasehat ti Gusti. Pamajikan teu meu- tung salakina hirup keneh. Sapanjang nang ninggalkeun salaki. Tapi lamun salakina hirup keneh, lamun eta nepi ka ninggalkeun kudu tetep awewe milu ka lalaki sejen, disebutlelengohan, atawa alusna mah balik na awewe serong. Kajaba lamun sadeui ka salaki, kitu deui salaki teu lakina geus maot, meunang kawin meunang nyerahkeun pamajikan. deui sarta sah, lain jinah. B1 Korinta 7:10, 11 BRum 7:2, 3
ALalaki anu nyerahkeun pamajikanana tuluy kawin ka awewe sejen, eta lalaki teh jinah; kitu deui lalaki anu ngawin awewe anu geus diserahkeun, eta oge lalaki teh jinah.@ BLukas 16:18 rahkeun pamajikan lain ku sabab pamajikanana nyelewer, sarua jeung ngalantarankeun awewena ngaranyed. Lamun awewena kawin deui ka nu sejen, lalaki anu ngawinna oge kaasup ngaranyed. BMateus 5:32

SUMPINGNA DEUI KRISTUS ANU KADUA KALINA 47 Sanggeus nyadiakeun pitempateun geus aya dina kamulyaan Rama-Na maraneh, Kami ti ditu tangtu bakal jeung para malaikat saruci, bakal era datang deui nyokot maraneh, supaya ngaku ka jelema kitu. maraneh oge aya di tempat Kami. BMarkus 8:38 BYohanes 14:3 Geus kitu tembong di langit tanda Kami teh tereh datang. Sakur anu Putra Manusa. Barang narenjo Putra geus beunang ku maneh cekel sing Manusa sumping nitih mega di langit pageuh, supaya ganjaran kaunggulan tur kawasa jeung kacida agungna, maneh ulah aya anu ngarebut. jelema-jelema bakal ear sasambat. BWahyu 3:11 BMateus 24:30 Dulur-dulur oge kudu kitu, kuatTah ayeuna urang teh jadi putrakeun hate, moal lila deui ge Gusti putra Allah, ngan bae tacan terang sumping. BYakobus 5:8 engkena kumaha. Kakara terang yen Jelema anu era ngaku ka Kami lamun Kristus geus sumping, urang jeung kana pangajaran Kami dina ja- bakal jadi saperti Anjeunna, sabab man anu doraka jeung jahat kawas bakal nenjo Mantenna kumaha nu ayeuna, Putra Manusa oge lamun sajatina. B1 Yohanes 3:2 ..........

48 SUMPINGNA DEUI KRISTUS ANU KADUA KALINA Putra Manusa mah pisumpingeuna@Keur naraon narangtung di dieu Na lir kilat meuntasan langit nga- taranggah ka langit, urang Galilea? Yesus anu dicandak ka sawarga teh baranyay ti wetan ka kulon. BMateus 24:27 engke bakal sumping deui cara kitu, sakumaha anu bieu katarenjo ku ma@Regepkeun! Kami datang mo ka- raneh keur munggahna ka sawarga.@ BRasul-rasul 1:11 sangka-sangka ibarat datangna bangsat. Salamet nu nyaring ngajaga paMoal lila deui Putra Manusa teh keanana, moal taranjang leumpangna bakal sumping nganggo kamulyaan di tengah umum sarta moal nan- Rama-Na, diiring ku para malaikatdangan kaera!@ BWahyu 16:15 Na, rek ngabales ka unggal jelema satimpal jeung kalakuanana. BMateus 16:27 Nya kitu maraneh oge kuda caringcing ngadago pisumpingeunana Geus kitu breh Putra Manusa temPutra Manusa, sabab pisumpingeuna- bong, sumping dina mega, kacida Na teh dina waktu anu teu kasangka- kawasa-Na, kacida mulya-Na. BLukas 21:27 sangka pisan. BLukas 12:40

DAWUHAN ALLAH
Langit jeung bumi bakal musna, tapi pangandika Kami mah moal datang ka musna. —Lukas 21:33 Waler Yesus, ”Aranjeun kacida kaliruna, lantaran tacan ngalarti kana Kitab Suci jeung kana kakawasaan Allah.” —Mateus 22:29 Jeung jelema mah moal aya anu bisa sorangan ngawartakeun dawuhan Allah perkara nu bakal pijadieun engke. Nabi-nabi oge ngawejangkeunana teh estu ku karana pangersa Roh Suci. —2 Petrus 1:21 Eusi Kitab Suci, sagemblengna wahyu ti Allah, sarta mangpa'at pikeun ngawurukkeun kayaktian, pikeun ngaweweleh anu salah, pikeun ngomean kasalahan, jeung pikeun nungtun kana hirup bener. —2 Timoteus 3:16 Pangandika Gusti teh lampu pikeun abdi, sinar caang nu nyaangan jalan abdi. — Jabur 119:105 Pangandika Allah teh nya hirup, nya kuat, tur leuwih seukeut ti batan pedang nu seukeut kenca katuhu, sanggup nusuk nepi kana nyawa jeung jiwa, tembus kana tulang sandi jeung sungsum, bisa maca pikiran jeung angen-angen manusa. —Ibrani 4:12

Teks Basa Sunda Pitulung Nu Datang Ti Luhur diambil dari Kitab Suci LAI ©1991. Dikutip atas izin Lembaga Alkitab Indonesia.

__________________________________________________________ Published in numerous languages by World Missionary Press as God supplies funds in answer to prayer. If you would like more copies for careful distribution, please write to us in English. W. M. Press, Inc. P.O. Box 120 New Paris, IN 46553-0120 USA

www.wmpress.org

Sundanese HFA

11-12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful