P. 1
Cursul+1+Aspecte+Generale+Privind+Aplicarea+Directivei+a+IV

Cursul+1+Aspecte+Generale+Privind+Aplicarea+Directivei+a+IV

|Views: 1|Likes:
Published by Gabriel Mogodan

More info:

Published by: Gabriel Mogodan on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

Cursul 1 Aspecte generale privind aplicarea Directivei a IV-a a Comunităților Economice Europene în contabilitatea româneasc ă – 2 ore 1.1.Aria de aplicabilitate 1.2.

Moneda de raportare 1.3.Politici contabile 1.4.Planul general de conturi 1.1. Aria de aplicabilitate Reglementările contabile conforme cu directivele europene stabilesc formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, și publicare a
situațiilor financiare anuale, unele reguli privind contabilitatea de gestiune, Planul de conturi general, precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile. Acestea cuprind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-

a Comunităților Economice Europene și Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene. Aceste reglementările conforme cu directiva a IV-a CEE transpun în contabilitatea națională: a) Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificările și completările ulterioare; b) Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene 83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din data de 18 iulie 1983, cu modificările și completările ulterioare; c) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achiziție, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004; d) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE; e) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE; f) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L164 din 26 iunie 2009, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE. În prezent, contabilitatea româneasc ă este reglementată, în principal, de Legea contabilității nr.82/1991 (republicată în 2011 în Monitorul Oficial nr.285) și prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009 conform cu Directivele a IV-a i a VII-a europene. Reglementările contabile se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entități): a) societățile comerciale: - societățile în nume colectiv; - societățile în comandită simplă; - societățile pe acțiuni; - societățile în comandită pe acțiuni; și - societățile cu răspundere limitată.
1

respectiv contabil autorizat. respectiv a balanţei de verificare.000 euro i totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35. entitățile patrimoniale au obligația să conducă contabilitatea în partidă dublă i să întocmească situaţii financiare anuale. Organizarea i ţinerea contabilităţii se realizează. Subunităţile deschise în România de societ ăţi rezidente în state aparţinând Spa ţiului Economic European au obligaţia să organizeze i să conducă contabilitatea proprie. Societățile comerciale care au subunități. Prin sistem simplificat de contabilitate se înţelege un set de reguli de bază privind evaluarea. cu sediul în străinătate. în baza legilor speciale de organizare. c) regiile autonome. valabil la data încheierii aceluia i exerciţiu financiar. funcționează pe principiile societăților comerciale. în speţă să fie absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ economic de nivel mediu sau superior. f) subunitățile fără personalitate juridică. prin compartimente distincte conduse de directorul financiar – contabil. care apar țin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România .b) societățile/companiile naționale. Încadrarea în aceste criterii se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale. utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. situație în care răspunderea pentru conducerea 2 . cu sediul în România. înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de contu ri simplificat i prezentarea acestora în situa ţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ i cont de profit i pierdere simplificate. aprobat prin ordin al ministrului finan ţelor publice. cu sediul sau domiciliul în România . de regulă. Angajatorul (patronul. contabilul ef sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie. având în vedere i prevederile comunitare în domeniu. h) subunitățile din România. b) contabilitatea poate fi organizată i condusă pe bază de contacte de prestări de servicii i de persoanele juridice autorizate sau de persoanele fizice care au calitatea de expert contabil. c) organizarea i ţinerea contabilităţii pe bază de contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare. Entitățile patrimoniale care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri net ă sub echivalentul în lei al sumei de 35. potrivit prezentei legi. care aparțin persoanelor prevăzute la a) e). Aceste persoane trebuie aibă studii economice superioare i răspund de organizarea i conducerea contabilităţii. Astfel. organizează și conduc contabilitatea astfel încât s ă fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități. în condițiile prevăzute de lege. potrivit reglementărilor contabile aplicabile.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. fără a întocmi situaţii financiare anuale pentru propria activitate. g) subunitățile fără personalitate juridică. administratorul) trebuie s ă ţină cont că o serie de lucrări periodice de sinteză poartă pe lâng ă semnătura sa i semnătura conducătorului compartimentului financiar contabil. d) institutele naționale de cercetare-dezvoltare. care răspund potrivit legii. încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. care apar țin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate. managerul. în condiţiile legii. Acest personal trebuie să îndeplinească anumite condiţii de studii i stagiu. Organizarea compartimentului contabilitate presupune: a) crearea unor compartimente distincte cu personal angajat. e) societățile cooperative și celelalte persoane juridice care.

1. potrivit legii. . Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda na țională. persoanele juridice vor întocmi situații financiare simplificate. politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective. exprimat în moneda națională. inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație.000 euro.contabilității revine acestor persoane fizice.650. capitalizarea dobânzii sau cheltuială. depunerea la termen a acestora la organele de drept i publicarea lor.situația modificărilor capitalului propriu.2. . Prin valută se înțelege altă monedă decât leul.cont de profit și pierdere. În cazul entităților care nu au administratori. adică tranzacțiile economice sunt recunoscute (înregistrate) atunci când se produc și nu atunci când sunt încasate sau pl ătite. păstrarea documentelor justificative.total active: 3.3055/2009. Persoanele care răspund de organizarea i conducerea contabilităţii trebuie să asigure. pentru aprobarea Reglemen ărilor contabile conforme cu directivele europene a IV-a și a VII-a a CEE 3 . condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice.cifra de afaceri netă: 7. regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.bilanț.000 euro. organizarea i conducerea corectă i la zi a contabilităţii. Contabilitatea are ca obiect înregistrarea tuturor operațiunilor care afectează resursele economice controlate de întreprindere. Aceste politici recunoa șterea acesteia drept prin inventarul permanent sau 1 Ordinul nr. Exemple de politici contabile sunt: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor. societățile comerciale care la data bilanțului depășesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii. precum i valorificare rezultatelor acesteia. reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora. a registrelor i situaţiilor financiare anuale. 1. . Administratorii societății comerciale trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate.număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50 .situația fluxurilor de numerar.note explicative la situațiile financiare anuale. . denumite în continuare criterii de mărime: .Moneda de raportare Contabilitatea se ține în limba român ă și în moneda națională. bazele.3. cât și în valută.Politici contabile Politicile contabile reprezintă principiile.3055/2009. respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare anuale. alegerea metodei de evaluare a stocurilor. convențiile. Contabilitatea româneasc ă este o contabilitate de angajamente. .300. organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv. întocmesc situații financiare anuale care cuprind: . spre a determina rezultatul financiar al acesteia.” 1 Potrivit OMF nr. contabilitatea stocurilor intermitent etc. . Dacă în două exerciții financiare consecutive nu sunt depășite două din cele 3 criterii.

asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. Principiul intangibilităţii.Principiul permanenţei metodelor presupune continuitatea aplicării acelora i reguli i norme privind evaluarea. Independenţa exerciţiului presupune că un document justificativ trebuie să se regăsească în cheltuielile. Principiul independenţei exerciţiului presupune delimitarea în timp a veniturilor i cheltuielilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe măsura angajării acestora i trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referă. riscurile i pierderile posibile generate de desfă urarea activităţii exerciţiului curent sau anterior. întrucât as upra lor nu se mai poate interveni din punct de vedere contabil. 4. Continuitatea activităţii se exprimă clar în actul de constituire. nu sunt admise supraevaluarea elementelor de activ i a veniturilor. 5. structuri. 4 . Aceasta exclude schimbarea metodelor în cursul exerciţiului.trebuie elaborate având în vedere specificul activi tății. respectiv subevaluarea elementelor de pasiv i a cheltuielilor ţinând cont de deprecierile. se vor avea în vedere următoarele aspecte: a) se vor lua în considerare numai profiturile obţinute pân ă la data încheierii exerciţiului financiar: b) se va ţine cont de toate obligaţiile previzibile i pierderile potenţiale care au luat na tere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior. înregistrarea în contabilitate i prezentarea elementelor patrimoniale i a rezultatelor. de către specialiști în domeniul economic și tehnic. cunoscători ai activității desfășurate și ai strategiei adoptate de entitate. chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi apar între data încheierii exerciţiului i data întocmirii bilanţului: c) se va ţine cont de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor. Potrivit acestuia. Astfel. ca de exemplu modificarea unor acte normative. domenii de activitate etc. 6. a acelora i metode de la un exerciţiu financiar la altul. 3. fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor. Atunci când func ţionarea este delimitată în timp sunt menţionate datele de începere i de încetare a activităţii. fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără o reducere majoră a acesteia. Acest principiu asigură aplicarea pentru acelea i elemente. stabilirea unor reguli generale de evaluare noi etc. conform căruia bilanţul de deschidere a unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent. Principiul prudenţei. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale. se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv. Modificarea metodelor de la un an la altul trebuie să fie determinată de o profundă motivaţie. Aceasta presupune ca soldurile elementelor patrimoniale din bilanţul de închidere al exerciţiului precedent să devină solduri iniţiale pentru acelea i elemente la începutul exerciţiului următor. Principiul evaluării separate a elementelor de activ i de pasiv prevede că în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ. În mod special. chiar dacă rezultatul exerciţiului este profit sau pierdere. evaluarea elementelor patrimoniale cuprinse în situaţiile financiare ale unei întreprinderi trebuie să fie efectuată în acord cu principiile următoare: 1. veniturile i rezultatele exerciţiului la care se referă. Principiul continuităţii activităţii presupune că entitatea patrimonială î i continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil. 2. Prudenţa presupune anticiparea efectelor unor acţiuni i în special a transferului de proprietate cu efecte posibile asupra exerciţiului curent sau a celor parcurse deja.

a unor informații care trebuie să fie: a) inteligibile. Elementele cu valori nesemnificative.. nefiind admisă compensarea între posturile de activ i cele de pasiv ale bilanţului. cu excepţia compensărilor între activele i pasivele permise de reglementările legale. .7. De asemenea. în contabilitate.sunt prudente.sunt neutre. În cazul modificării unei politici contabile. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului stabile te că informaţiile prezentate în situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor i tranzacţiilor. Nu se consideră modificări ale politicilor contabile: 5 . entitatea trebuie să menționeze în notele explicative natura modificării politicii contabile. care au aceea i natur ă sau cu funcţii similare. precum și motivele pentru care informații credibile și aleasă în mod adecvat. . Fondul tranzacţiilor sau a al altor evenimente nu este întotdeauna în concordanţă cu ceea ce transpare din forma lor juridică. b) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor. Conform principiului pragului de semnificaţie orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat separat în cadrul situaţiilor financiare. nu numai forma lor juridică. Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea. vor fi însumate.reprezintă fidel activele. pot exista contracte care să asigure întreprinderii dreptul de a se bucura în continuare de beneficii economice viitoare de pe urma activului respectiv. Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai în cazuri excepţionale i vor fi prezentate în situaţiile financiare. datoriile.evenimentele și tranzacțiile sunt contabilizate și prezentate conform principiului prevalenței economicului asupra juridicului. poziţiei financiare i profitului sau pierderii entităţii patrimoniale. poziția financiară și profitul sau pierderea entității. Necompensarea trebuie înţeleasă în sensul că pentru fiecare element patrimonial cu substanţă materială. atunci când a fost aplicat acest principiu. Conform principiului necompensării. Necompensarea nu trebuie confundată cu rectificarea prevăzută în scopul reflectării valorii rămase. cu toate acestea. prin situațiile financiare anuale. efectul modificării asupra rezultatelor aplicarea noii politici contabile oferă raportate ale perioadei și tendința reală a mai relevante. Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității. 9. și c) credibile în sensul că: . pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost rezultatelor activității entității. nefiind necesară prezentarea lor separată. elementele de activ i de pasiv trebuie să fie evaluate i înregistrate în contabilitate separat. se vor prezenta motivele pentru care au avut loc asemenea abateri i o evaluare a efectului acestora asupra activelor. Valorile rectificative sunt evidenţiate distinct chiar dacă în cazul unor elemente patrimoniale cuprinderea în bilanţ (de exemplu) se face la valoarea considerată netă sau rămasă. respectiv între venituri i cheltuieli. datoriilor. De exemplu: o întreprindere înstrăinează un activ altei întreprinderi. 8. pentru orice resursă care reflectă drepturi i obligaţii etc. într-un astfel de mod încât documentele s ă susţină transmiterea dreptului de proprietate părţii respective. câte un cont. trebuie să fie deschis.sunt complete sub toate aspectele semnificative. . .

a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacțiile produse anterior.  două circuite de activităţi. în sistemul contabil al agenţilor economici gruparea conturilor se face pe:        clase. 1. Planul de conturi sistematizează instrumentele de calcul pe domenii de activitate. Această sistematizare unitară se realizează prin planul de conturi. sortiment. După conţinutul economic al structurilor patrimoniale pe care le reflect ă conturile pot fi conturi de mijloace economice i conturi de resurse economice: Conturi de mijloace economice   Conturi de imobilizări Conturi de cheltuieli etc.  Conturi de active circulante Conturi de resurse economice    Conturi de capitaluri Conturi de datorii Conturi de venituri etc.  conturi de bilanţ.   planul de conturi al unităţilor bancare.).Planul general de conturi Natura diversă a materiei contabile obligă la numeroase clasificări.   planul de conturi al trezoreriei publice. rezult ă că prin clasificarea conturilor se pun de acord mijloacele de înregistrare i calcul cu structurile posibil să apară i să se utilizeze într-un perimetru patrimonial.  În cadrul acestora se aplică criterii unitare de sistematizare a structurilor patrimoniale. Deoarece contul este mijlocul de calcul al unei structuri patrimoniale. fie că privim din punct de vedere a concentrării unui număr important de structuri în acela i cont.  6 . b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative. În clasificarea conturilor trebuie să primeze conţinutul economic al structurilor patrimoniale pe care le reflectă. Diversitatea materiei de înregistrat prin intermediul conturilor obligă la măsuri de sistematizare a acestora. ma ină. fie că privim din punct de vedere al detalierii pân ă la obiectul singular de evidenţă (clădiri. prin intermediul conturilor reflectând specificul de activitate al f iecărei unităţi patrimoniale. conturi. conturi de rezultate. A a după cum s-a observat. Pentru fiecare diviziune de structuri patrimoniale se creează macrodiviziuni sau microdiviziuni.   planul de conturi al instituţiilor economici. În determinarea planurilor de conturi se porne te de la criteriul zecimal de grupare al structurilor patrimoniale conform fluxului de activitate. unitate monetară etc. grupe. Concentrarea sau detalierea structurilor patrimoniale în conturi trebuie să se facă după criterii unitare. Potrivit specificului acestora astfel distingem:     planul de conturi al agenţilor economici. Astfel.  conturi sintetice de gradul I i gradul II. Una dintre acestea o reprezintă clasificarea conturilor. gradul de cuprindere a unui cont este extrem de larg. produs finit.4.

 conturi în afara bilanţului i conturi de gestiune. adică noţiunea cea mai generală de lucru în contabilitate (structurile patrimoniale asociate conturilor cu simbol din trei cifre se regăsesc în contabilitate i admit înregistrarea existentului. apariţia. protecţie socială i conturi asimilate” – contul „Asigur ări sociale” (sintetic de gradul I) 4311 – contul „Contribu ţia unităţii la asigurările sociale”(sintetic de gradul II) 5 51 512 – clasa „Conturi de trezorerie” – grupa „Conturi la b ănci” – contul „Conturi curente la b ănci” (gradul I) 5124 – contul „Conturi la b ănci în valută” (gradul II 6 65 – clasa „Conturi de cheltuieli” – grupa „Alte cheltuieli de exploatare” 658 – contul „Alte cheltuieli de exploatare” (gra dul I) 6581 – contul „Desp ăgubiri.  Denumirilor conturilor li se asociază un simbol cifric alcătuit după criterii bine determinate în vederea identificării mai rapide a acestora.   a patra cifră delimitează contul sintetic de gradul doi. mic orarea sau dispariţia acestora.  a treia cifră nominalizează contul sintetic.  – clasa „Conturi de capitaluri” – grupa „Capital i rezerve” Exemple: 1 10 101 – contul „Capital social”. cont sintetic de gradul II. cont sintetic de g radul I 1011 – contul „Capital subscris nev ărsat”. amenzi i penalităţi” (gradul II) 7 76 – clasa „Conturi de venituri” – grupa „Venituri financiare” 7 762 – contul „Venituri din investi ţii financiare pe termen scurt” (gradul I) .  a doua cifră reprezintă grupa de conturi. Aceste conturi se numesc conturi sintetice de gradul unu). 2 21 – clasa „Conturi de imobiliz ări” – grupa de conturi „Imobiliz ări corporale” 211 – contul „Terenuri” (sintetic de gradul I) 2112 – contul „Amenaj ări de terenuri” (sintetic de gradul II) 3 30 – clasa „Conturi de stocuri i producţie în curs de execuţie” – grupa „Stocuri de materii prime i materiale” 302 – contul „Materiale consumabile” (sintetic d e gradul I) 3024 – contul „Piese de schimb” (sintetic de gr adul II) 4 43 431 – clasa „Conturi de ter ţi” – grupa „Asigur ări sociale. astfel:      prima cifră semnifică clasa de conturi.

Pentru nevoile curente. Conturile obţinute se numesc conturi analitice. Dezvoltările ulterioare prin extinderea simbolului cifric sunt specifice unităţii patrimoniale care utilizează acest cont pentru nevoile sale de înregistrare. unităţile nu au dreptul să creeze alte conturi prin atribuirea unor simboluri noi. astfel simbolul 401.00324 reprezintă codul acordat de unitate unui anumit furnizor în vederea identificării acestuia în masa furnizorilor. acesta este contul sintetic cu care se înregistrează mi carea acestei structuri patrimoniale. Peste această simbolizare convenită în planul de conturi. De exemplu: dacă contul „Furnizori” este simbolul 401 din planul de conturi.După cum se poate observa. nu în toate cazurile conturile sunt dezvoltate în conturi sintetice de gradul II. 8 . unităţile pot aplica simbolizări în vederea dezvoltării în analitic a informaţiilor i a evidenţei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->