Cursul 1 Aspecte generale privind aplicarea Directivei a IV-a a Comunităților Economice Europene în contabilitatea româneasc ă – 2 ore 1.1.Aria de aplicabilitate 1.2.

Moneda de raportare 1.3.Politici contabile 1.4.Planul general de conturi 1.1. Aria de aplicabilitate Reglementările contabile conforme cu directivele europene stabilesc formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, și publicare a
situațiilor financiare anuale, unele reguli privind contabilitatea de gestiune, Planul de conturi general, precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile. Acestea cuprind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-

a Comunităților Economice Europene și Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene. Aceste reglementările conforme cu directiva a IV-a CEE transpun în contabilitatea națională: a) Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificările și completările ulterioare; b) Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene 83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din data de 18 iulie 1983, cu modificările și completările ulterioare; c) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achiziție, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004; d) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE; e) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE; f) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L164 din 26 iunie 2009, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE. În prezent, contabilitatea româneasc ă este reglementată, în principal, de Legea contabilității nr.82/1991 (republicată în 2011 în Monitorul Oficial nr.285) și prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009 conform cu Directivele a IV-a i a VII-a europene. Reglementările contabile se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entități): a) societățile comerciale: - societățile în nume colectiv; - societățile în comandită simplă; - societățile pe acțiuni; - societățile în comandită pe acțiuni; și - societățile cu răspundere limitată.
1

d) institutele naționale de cercetare-dezvoltare. respectiv a balanţei de verificare. administratorul) trebuie s ă ţină cont că o serie de lucrări periodice de sinteză poartă pe lâng ă semnătura sa i semnătura conducătorului compartimentului financiar contabil. c) regiile autonome. în baza legilor speciale de organizare. funcționează pe principiile societăților comerciale. situație în care răspunderea pentru conducerea 2 . Organizarea i ţinerea contabilităţii se realizează. b) contabilitatea poate fi organizată i condusă pe bază de contacte de prestări de servicii i de persoanele juridice autorizate sau de persoanele fizice care au calitatea de expert contabil. Acest personal trebuie să îndeplinească anumite condiţii de studii i stagiu. Prin sistem simplificat de contabilitate se înţelege un set de reguli de bază privind evaluarea. în speţă să fie absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ economic de nivel mediu sau superior. valabil la data încheierii aceluia i exerciţiu financiar.000 euro i totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35. e) societățile cooperative și celelalte persoane juridice care. de regulă. g) subunitățile fără personalitate juridică. Aceste persoane trebuie aibă studii economice superioare i răspund de organizarea i conducerea contabilităţii. respectiv contabil autorizat. f) subunitățile fără personalitate juridică. potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Subunităţile deschise în România de societ ăţi rezidente în state aparţinând Spa ţiului Economic European au obligaţia să organizeze i să conducă contabilitatea proprie. încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Angajatorul (patronul. utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. cu sediul în România. care apar țin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate. înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de contu ri simplificat i prezentarea acestora în situa ţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ i cont de profit i pierdere simplificate. Încadrarea în aceste criterii se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale. contabilul ef sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie. care răspund potrivit legii. Astfel.b) societățile/companiile naționale. Societățile comerciale care au subunități. care aparțin persoanelor prevăzute la a) e). având în vedere i prevederile comunitare în domeniu. care apar țin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România . aprobat prin ordin al ministrului finan ţelor publice. prin compartimente distincte conduse de directorul financiar – contabil. organizează și conduc contabilitatea astfel încât s ă fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități. Entitățile patrimoniale care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri net ă sub echivalentul în lei al sumei de 35. Organizarea compartimentului contabilitate presupune: a) crearea unor compartimente distincte cu personal angajat. h) subunitățile din România. cu sediul sau domiciliul în România . managerul. în condițiile prevăzute de lege.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. în condiţiile legii. potrivit prezentei legi. entitățile patrimoniale au obligația să conducă contabilitatea în partidă dublă i să întocmească situaţii financiare anuale. fără a întocmi situaţii financiare anuale pentru propria activitate. c) organizarea i ţinerea contabilităţii pe bază de contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare. cu sediul în străinătate.

adică tranzacțiile economice sunt recunoscute (înregistrate) atunci când se produc și nu atunci când sunt încasate sau pl ătite.Moneda de raportare Contabilitatea se ține în limba român ă și în moneda națională. spre a determina rezultatul financiar al acesteia. . potrivit legii. organizarea i conducerea corectă i la zi a contabilităţii. capitalizarea dobânzii sau cheltuială. reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora. denumite în continuare criterii de mărime: . condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice.contabilității revine acestor persoane fizice. alegerea metodei de evaluare a stocurilor. . persoanele juridice vor întocmi situații financiare simplificate. Dacă în două exerciții financiare consecutive nu sunt depășite două din cele 3 criterii. În cazul entităților care nu au administratori.cifra de afaceri netă: 7. contabilitatea stocurilor intermitent etc. cât și în valută. 1. convențiile.Politici contabile Politicile contabile reprezintă principiile. Exemple de politici contabile sunt: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor. .3. Contabilitatea româneasc ă este o contabilitate de angajamente. regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. .situația fluxurilor de numerar. păstrarea documentelor justificative. 1.cont de profit și pierdere. .situația modificărilor capitalului propriu.note explicative la situațiile financiare anuale.” 1 Potrivit OMF nr. Aceste politici recunoa șterea acesteia drept prin inventarul permanent sau 1 Ordinul nr.2.3055/2009. exprimat în moneda națională.650. a registrelor i situaţiilor financiare anuale.000 euro. depunerea la termen a acestora la organele de drept i publicarea lor. organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv.000 euro.3055/2009. Contabilitatea are ca obiect înregistrarea tuturor operațiunilor care afectează resursele economice controlate de întreprindere. respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare anuale. Persoanele care răspund de organizarea i conducerea contabilităţii trebuie să asigure. . inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație.număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50 . Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda na țională.300. politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective.bilanț. Administratorii societății comerciale trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate. societățile comerciale care la data bilanțului depășesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii. bazele. Prin valută se înțelege altă monedă decât leul.total active: 3. întocmesc situații financiare anuale care cuprind: . pentru aprobarea Reglemen ărilor contabile conforme cu directivele europene a IV-a și a VII-a a CEE 3 . precum i valorificare rezultatelor acesteia.

stabilirea unor reguli generale de evaluare noi etc. riscurile i pierderile posibile generate de desfă urarea activităţii exerciţiului curent sau anterior. se vor avea în vedere următoarele aspecte: a) se vor lua în considerare numai profiturile obţinute pân ă la data încheierii exerciţiului financiar: b) se va ţine cont de toate obligaţiile previzibile i pierderile potenţiale care au luat na tere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior. evaluarea elementelor patrimoniale cuprinse în situaţiile financiare ale unei întreprinderi trebuie să fie efectuată în acord cu principiile următoare: 1. Continuitatea activităţii se exprimă clar în actul de constituire. Independenţa exerciţiului presupune că un document justificativ trebuie să se regăsească în cheltuielile. respectiv subevaluarea elementelor de pasiv i a cheltuielilor ţinând cont de deprecierile. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale. Potrivit acestuia. Modificarea metodelor de la un an la altul trebuie să fie determinată de o profundă motivaţie. Astfel. 5. domenii de activitate etc. a acelora i metode de la un exerciţiu financiar la altul. conform căruia bilanţul de deschidere a unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent. se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv. întrucât as upra lor nu se mai poate interveni din punct de vedere contabil. fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor. 6. Principiul continuităţii activităţii presupune că entitatea patrimonială î i continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil. Principiul independenţei exerciţiului presupune delimitarea în timp a veniturilor i cheltuielilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe măsura angajării acestora i trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referă. Aceasta exclude schimbarea metodelor în cursul exerciţiului. Acest principiu asigură aplicarea pentru acelea i elemente. cunoscători ai activității desfășurate și ai strategiei adoptate de entitate. În mod special. 4 . ca de exemplu modificarea unor acte normative.Principiul permanenţei metodelor presupune continuitatea aplicării acelora i reguli i norme privind evaluarea.trebuie elaborate având în vedere specificul activi tății. asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. chiar dacă rezultatul exerciţiului este profit sau pierdere. Atunci când func ţionarea este delimitată în timp sunt menţionate datele de începere i de încetare a activităţii. chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi apar între data încheierii exerciţiului i data întocmirii bilanţului: c) se va ţine cont de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor. înregistrarea în contabilitate i prezentarea elementelor patrimoniale i a rezultatelor. Principiul evaluării separate a elementelor de activ i de pasiv prevede că în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ. Principiul intangibilităţii. Prudenţa presupune anticiparea efectelor unor acţiuni i în special a transferului de proprietate cu efecte posibile asupra exerciţiului curent sau a celor parcurse deja. nu sunt admise supraevaluarea elementelor de activ i a veniturilor. de către specialiști în domeniul economic și tehnic. fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără o reducere majoră a acesteia. 4. Aceasta presupune ca soldurile elementelor patrimoniale din bilanţul de închidere al exerciţiului precedent să devină solduri iniţiale pentru acelea i elemente la începutul exerciţiului următor. veniturile i rezultatele exerciţiului la care se referă. 3. structuri. 2. Principiul prudenţei.

nu numai forma lor juridică. pot exista contracte care să asigure întreprinderii dreptul de a se bucura în continuare de beneficii economice viitoare de pe urma activului respectiv. Fondul tranzacţiilor sau a al altor evenimente nu este întotdeauna în concordanţă cu ceea ce transpare din forma lor juridică. De exemplu: o întreprindere înstrăinează un activ altei întreprinderi. pentru orice resursă care reflectă drepturi i obligaţii etc. Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea. care au aceea i natur ă sau cu funcţii similare.sunt neutre. 8. se vor prezenta motivele pentru care au avut loc asemenea abateri i o evaluare a efectului acestora asupra activelor. nefiind admisă compensarea între posturile de activ i cele de pasiv ale bilanţului. În cazul modificării unei politici contabile. Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității. poziţiei financiare i profitului sau pierderii entităţii patrimoniale. De asemenea. respectiv între venituri i cheltuieli. vor fi însumate. pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost rezultatelor activității entității. Conform principiului necompensării. nefiind necesară prezentarea lor separată. b) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor. . prin situațiile financiare anuale. precum și motivele pentru care informații credibile și aleasă în mod adecvat. într-un astfel de mod încât documentele s ă susţină transmiterea dreptului de proprietate părţii respective. Necompensarea nu trebuie confundată cu rectificarea prevăzută în scopul reflectării valorii rămase.sunt complete sub toate aspectele semnificative. cu excepţia compensărilor între activele i pasivele permise de reglementările legale.evenimentele și tranzacțiile sunt contabilizate și prezentate conform principiului prevalenței economicului asupra juridicului. Elementele cu valori nesemnificative.sunt prudente. atunci când a fost aplicat acest principiu. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului stabile te că informaţiile prezentate în situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor i tranzacţiilor.reprezintă fidel activele. Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai în cazuri excepţionale i vor fi prezentate în situaţiile financiare.7. Nu se consideră modificări ale politicilor contabile: 5 . a unor informații care trebuie să fie: a) inteligibile. datoriilor. și c) credibile în sensul că: . entitatea trebuie să menționeze în notele explicative natura modificării politicii contabile. câte un cont. Necompensarea trebuie înţeleasă în sensul că pentru fiecare element patrimonial cu substanţă materială. Valorile rectificative sunt evidenţiate distinct chiar dacă în cazul unor elemente patrimoniale cuprinderea în bilanţ (de exemplu) se face la valoarea considerată netă sau rămasă. cu toate acestea. Conform principiului pragului de semnificaţie orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat separat în cadrul situaţiilor financiare. trebuie să fie deschis. poziția financiară și profitul sau pierderea entității. . 9. . elementele de activ i de pasiv trebuie să fie evaluate i înregistrate în contabilitate separat. efectul modificării asupra rezultatelor aplicarea noii politici contabile oferă raportate ale perioadei și tendința reală a mai relevante. datoriile.. . în contabilitate.

4. conturi de rezultate.). produs finit.Planul general de conturi Natura diversă a materiei contabile obligă la numeroase clasificări.   planul de conturi al instituţiilor economici. Concentrarea sau detalierea structurilor patrimoniale în conturi trebuie să se facă după criterii unitare. b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative. conturi. În clasificarea conturilor trebuie să primeze conţinutul economic al structurilor patrimoniale pe care le reflectă. Această sistematizare unitară se realizează prin planul de conturi. rezult ă că prin clasificarea conturilor se pun de acord mijloacele de înregistrare i calcul cu structurile posibil să apară i să se utilizeze într-un perimetru patrimonial.  conturi de bilanţ. unitate monetară etc.  Conturi de active circulante Conturi de resurse economice    Conturi de capitaluri Conturi de datorii Conturi de venituri etc. După conţinutul economic al structurilor patrimoniale pe care le reflect ă conturile pot fi conturi de mijloace economice i conturi de resurse economice: Conturi de mijloace economice   Conturi de imobilizări Conturi de cheltuieli etc. sortiment.   planul de conturi al trezoreriei publice.  6 . în sistemul contabil al agenţilor economici gruparea conturilor se face pe:        clase. fie că privim din punct de vedere al detalierii pân ă la obiectul singular de evidenţă (clădiri. Una dintre acestea o reprezintă clasificarea conturilor.   planul de conturi al unităţilor bancare. prin intermediul conturilor reflectând specificul de activitate al f iecărei unităţi patrimoniale. Potrivit specificului acestora astfel distingem:     planul de conturi al agenţilor economici. 1. Diversitatea materiei de înregistrat prin intermediul conturilor obligă la măsuri de sistematizare a acestora.  conturi sintetice de gradul I i gradul II. Astfel. În determinarea planurilor de conturi se porne te de la criteriul zecimal de grupare al structurilor patrimoniale conform fluxului de activitate. Pentru fiecare diviziune de structuri patrimoniale se creează macrodiviziuni sau microdiviziuni. Deoarece contul este mijlocul de calcul al unei structuri patrimoniale. ma ină. gradul de cuprindere a unui cont este extrem de larg.a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacțiile produse anterior. Planul de conturi sistematizează instrumentele de calcul pe domenii de activitate. grupe. fie că privim din punct de vedere a concentrării unui număr important de structuri în acela i cont.  două circuite de activităţi.  În cadrul acestora se aplică criterii unitare de sistematizare a structurilor patrimoniale. A a după cum s-a observat.

Aceste conturi se numesc conturi sintetice de gradul unu). cont sintetic de gradul II. 2 21 – clasa „Conturi de imobiliz ări” – grupa de conturi „Imobiliz ări corporale” 211 – contul „Terenuri” (sintetic de gradul I) 2112 – contul „Amenaj ări de terenuri” (sintetic de gradul II) 3 30 – clasa „Conturi de stocuri i producţie în curs de execuţie” – grupa „Stocuri de materii prime i materiale” 302 – contul „Materiale consumabile” (sintetic d e gradul I) 3024 – contul „Piese de schimb” (sintetic de gr adul II) 4 43 431 – clasa „Conturi de ter ţi” – grupa „Asigur ări sociale. protecţie socială i conturi asimilate” – contul „Asigur ări sociale” (sintetic de gradul I) 4311 – contul „Contribu ţia unităţii la asigurările sociale”(sintetic de gradul II) 5 51 512 – clasa „Conturi de trezorerie” – grupa „Conturi la b ănci” – contul „Conturi curente la b ănci” (gradul I) 5124 – contul „Conturi la b ănci în valută” (gradul II 6 65 – clasa „Conturi de cheltuieli” – grupa „Alte cheltuieli de exploatare” 658 – contul „Alte cheltuieli de exploatare” (gra dul I) 6581 – contul „Desp ăgubiri. conturi în afara bilanţului i conturi de gestiune. amenzi i penalităţi” (gradul II) 7 76 – clasa „Conturi de venituri” – grupa „Venituri financiare” 7 762 – contul „Venituri din investi ţii financiare pe termen scurt” (gradul I) . astfel:      prima cifră semnifică clasa de conturi. mic orarea sau dispariţia acestora.  a doua cifră reprezintă grupa de conturi.  Denumirilor conturilor li se asociază un simbol cifric alcătuit după criterii bine determinate în vederea identificării mai rapide a acestora.   a patra cifră delimitează contul sintetic de gradul doi. adică noţiunea cea mai generală de lucru în contabilitate (structurile patrimoniale asociate conturilor cu simbol din trei cifre se regăsesc în contabilitate i admit înregistrarea existentului.  – clasa „Conturi de capitaluri” – grupa „Capital i rezerve” Exemple: 1 10 101 – contul „Capital social”. cont sintetic de g radul I 1011 – contul „Capital subscris nev ărsat”. apariţia.  a treia cifră nominalizează contul sintetic.

De exemplu: dacă contul „Furnizori” este simbolul 401 din planul de conturi. unităţile pot aplica simbolizări în vederea dezvoltării în analitic a informaţiilor i a evidenţei. astfel simbolul 401. Conturile obţinute se numesc conturi analitice. Pentru nevoile curente. 8 .După cum se poate observa.00324 reprezintă codul acordat de unitate unui anumit furnizor în vederea identificării acestuia în masa furnizorilor. Dezvoltările ulterioare prin extinderea simbolului cifric sunt specifice unităţii patrimoniale care utilizează acest cont pentru nevoile sale de înregistrare. nu în toate cazurile conturile sunt dezvoltate în conturi sintetice de gradul II. acesta este contul sintetic cu care se înregistrează mi carea acestei structuri patrimoniale. unităţile nu au dreptul să creeze alte conturi prin atribuirea unor simboluri noi. Peste această simbolizare convenită în planul de conturi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful