P. 1
Dusan Moraca - Radiestezija

Dusan Moraca - Radiestezija

|Views: 34|Likes:
Published by Robert Vrbnjak
Dusan Moraca - Radiestezija
Dusan Moraca - Radiestezija

More info:

Published by: Robert Vrbnjak on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2014

pdf

text

original

Sections

 • VAŠE MOGUĆNOSTI SU:
 • PRAVILNO DRŽANJE VISKA
 • ORIJENTACIJA
 • KOMUNIKACIJA
 • SUGESTIJA
 • KOMENTAR
 • KUMULIRANJE - PRAŽNJENJE
 • RADIESTEZISKI INSTRUMENTI
 • POLARITET
 • RADIESTEZISKI PRIBOR
 • ZONE ZRAČENJA POZITIVNIH TALASA
 • ŠTETNI TALASI
 • UTVRĐJIVANJE ŠTETNIH ZRAČENJA
 • RADIESTEZISKA DIJAGNOSTIKA
 • DEO)
 • PRONALAŽENJE NESTALIH OSOBA ILI PREDMETA
 • TRAŽENJE 1 NALAŽENJE PODZEMNE VODE
 • UNIVERZALNI UGLOMER
 • UTVRĐIVANJE
 • RADIESTEZIJSKOG
 • POTENCIJALA
 • FOTOGRAFIJA
 • BIOENERGETSKI POTENCIJAL
 • LITERATURA

DUŠAN MORAČA RADIESTEZIJA BEOGRAD 1989

Izdavač Dušan Morača i Dragana Morača Kosmajska 19b Recenzent Dragana Virijević Tehnički urednik Dragoljub Mprača Naslovna strana i ilustracije Željka Momirov Korektor i lektor Slobodan Virijević Foto slog Mikro knjiga , Beograd

UVOD

Zahvaljujući hrabrosti i trudu domaćih radieste-zista i nekolicine izdavača poslednjih godina je sa ra-diestezije skinut veo tajne. Tako je i u našoj zemlji jedna naučno neobjašnjiva ali apsolutno evidentna i korisna pojava, napokon približena širokoj javnosti. Baviti se radiestezijom je ZANIMLJIVO, KORISNO i HUMANO. Zanimljivo, jer će se pred vama otvoriti novi nepoznati svet. Stupit ćete u kontakt sa nečim, što ko-liko je meni poznato, još niko nije racionalno objas-nio. Korisno, jer ćete doći do zanimljivih informacija koje vam mogu pomoći u životu. Smatram korisnim i svako vaše novo poznanstvo i prijateljstvo koje ćete ostvariti sa radiestezistima, ili onima za koje ćete vi biti radiestezist. Humano, jer pravilnim bavljenjem radiestezijom pomažete sebi, svojoj porodici, prijateljima. Služeći se viskom, možemo odrediti štetna zrače-nja u prostorijama u kojima boravimo, odrediti slaba mesta u Ijudskom organizmu ili životinjskom, pomo-ći svome cveću, ustanoviti trudnoću a kasnije i pol deteta. Možete naći pijaću vodu, utvrditi dejstvo le-kova na vaš organizam, napraviti lični jelovnik, biti od pomoći arheolozima numizmatičarima... slika br. 1. Raznovrsni viskovi

uključi u to za nas vančulno područje. lagan je i možete ga imati uza se u svakoj prilici a da vam ne predstavlja nikakvu smetnju. Možemo samo pretpostaviti zašto je čovek progovorio.pripreme i radnje koje su osnova svakog radiestezijskog istrživanja. ili je to jedna blokada koja je čoveka zauvek odvojila od onog što danas nazivamo vančulnim. pismom.To su samo neke mogućnosti korisne primene radiestezije u svakodnevnom životu. Najvažnija mu je karakteristika da je pouzdan. ali za to postoji i razlog. Uspostavljen je kontakt izme-du dva mozga. Zanemarili smo u tom slučaju onu animistič-ku vezu koja je bila osnova svega. Ljudi su talasi. za mene lično je vrio pouzdan. Trudio sam se da u knjizi opišem najjednostavnije. Majka u jednoj prostoriji oseća potrebe svoje bebe u drugoj prostoriji. To poverenje se polako gradi kao neko prijateljstvo. pre nego što je čo-vek progovorio. Ko se jednom saživi sa viskom može biti siguran da će us-postaviti savršen kontakt. savršeno se razumeju i osećaju iako nisu u bliskom kontaktu. Zasigumo je to svet odvojenih predmeta. Smatramo da dva čoveka uspostavljaju kontakt govorom. Visku morate verovati stopos-totno. Da li je to potreba da se Ijudi brže razumeju i da lakše uspostave kontakt. Uostalom nije li vam kao predznak nečeg lošeg prvo reagovao stomak bolovima ili nekom nelagodom koja bi se posle pre-tvorila u nesnosnu bol i uvrtanje. koji se povezuju samo ako medu njima po-stoji mehaničko dejstvo. Primetićete da se viskom bavim najviše. Najbliža istini je tvrdnja da se glavni sen-zorni centar nalazi u zoni trbušne duplje i to izmedu grudne kosti i pupka. ako postoji. Otud mogućnost radiesteziste da se koncetracijom pomoću viska kao instrumenta radiiesteziskog istraživanja. Radiestezista u datoj tački prostora fokusacijom pronalazi u svakoj tački prostora skrivene talase strukture objekata ili Ijudi koji su od njega prostorno i vremenski znatno udaljeni. animis-tičko u nama otkrivamo sa iznenadenjenjem i neveri-com. predmeti su talasi. 2. Pretpostavimo da ti talasi čestice koji poseduju talasna svojstva i kao takvi prisutni su na čitavoj Zemlji ravnomerno a po nekim pretpostavkama i u čitavom kosmosu. Veza postoji i bez pravog kontakta. Mis-linl da je on neophodan gotovo u svim radiesteziskim istraživanjima a. ili nekim drugim sig-nalima. Obrada tako dobijenih podata-ka vrši se u mozgu da bi ih preko nekog radiestezis-kog instrumenta i mi postali svesni. Sigurno je ta blokada bi-la potrebna kad ju je priroda ostavila. slika br. Veza je uspostavljena preko talasa ko-je nazivamo i moždanim. Oni se sporazumevaju instiktivno a što se majke tiče i nesvesno. Talasi su prisutni u vremenu i prostoru. U početku će biti problema ali i oni će nesta-ti kad shvatite da je greška. znakovima. uvek na vašoj strani.(koliko je moguće). Usmerila je čo-veka u samo njoj znanom pravcu. Ono staro. Kao takav je praktičan. Ova pretpostavka objašnjava mogućnost radies-teziste da bude u svakom trenutku prisutan na onom prostoru koji je predmet radiesteziskog istraživanja. Uzmimo za primer vezu majke i njene bebe. Na sličnom principu po-smatramo i Ijude i njihove medusobne odnose i kon-takte. Baveći se svakodnevno radiestezijom susrećem se sa pitanjima saradnika i interesenata na kom prin-cipu deluje radiestezist. najvažnije . Pravilno držanje viska . Postavlja se pitanje glavnog prijemnika tih talasa u Ijudskom or-ganizmu. Prednosti viska: -lak -malen -praktičan Prednost mu je što je malih dimenzija. Da li je radiestezist čovjek koga se treba bojati? Da li je on vidovnjak? Da bih izložio svoje mišljenje moram početi od naše svakodnevice i od toga kako posmatramo svet koji nas okružuje. ali su deo radiesteziskog istraživanja. Ne smem zaboraviti još jednu važnu činjenicu.

sa crnim ili belim koncem. Što je visak pravilnijeg oblika to su mu i pokreti raznovrsniji. najčešće do 7cm udaljenosti od viska. zato da prilikom ra-da stvara što manje otpora.VISAK Visak ste sigurno videli u praksi ili na slici. Na vama je. pa i rad sa viskom. eventualno niklovani. No. Najčešće je visak na crnom ili belom koncu sa čvorićima ili bez njih. Svi instrumenti koji se mogu naći u prodaji su od mesin-ga. Visak može da bude šupalj radi boljeg mentalnog podešavanja. Sigurno ste svesni da svaki rad zahteva odredeni utrošak energije. . ne-ma razloga za bojazan. da uzmete vama odgovarajući visak. Poznato je da kraće rastojanje od viska do čvorića omogućuje isti rad sa viskom uz trošenje manje lične energije. Nad-am se da se niste uplašili kad sam spomenuo trošenje vaše energije. Visak treba da je kružnog oblika. jer normalan rad sa viskom ili drugim radiestezijskim instrumentom ne iscrpljuje vas više nego bilo koji sličan rad. ako se prodavac ne razume. U prodaji ćete naći gotove pripremljene viskove. normalno ako ne preterujete i ne pridržavate se principa rada sa vi-skom. osim. Tamo gde nema čvorića vezat čete ga sami i to na onom mestu koje vam odgovara. Viskovi su ili kompaktni ili iz više delova.

Greške u držanju viska Za rad sa viskom. Osnovni uslovi koji moraju biti ispunjeni za va-Ijano istrživanje su: -psihofizički uslovi -uticaji okoline Psihofizički uslovi su psihofizičko stanje radies-teziste u momentu radiesteziskog istraživanja.Slika br. Pored emocionalne stabilnosti potrebno je samopouzdanje i podrazumevajuća radiesteziska senzibilnost. Ona je os-novni preduslov uspeha pa joj zato posvetimo više mesta i vremena. Radies-tezist mora biti zdrav. Vežbom i boljom konceracijom isključujemo sve spoljne i unutrašnje faktore koji nas ometaju i odvla-če nam pažnju sa predmeta israživanja. Kako je maksimalnu koncentrisanost moguće postići samo iz stanja maksimalne opušte-nosti.3. ili bilo kojim radiestezijskim instrumentom. neke osobe se koncentrišu veoma lako i bez napora. Među njima je najvažniji tempo koji nas održava u slalnoj napetosti. a neke veoma teško ili nikako. jasno je da je rad radiesteziste pod direktnim uticajem okoline. Mogućnost koncentrisanja zavisi od urodenih sposobnosti pojedinaca i od vežbe. Pored urodenih sposobnosti na mogućnost koncetrisanja utiču i spoljašni faktori. Usled toga. značajna je koncentracija. .

Zato samo uravnotežite disanje sa deset dubo-kih udisaja koji će vas smiriti i opustiti. U prilog tome i idu tvrdnje da su Ijudi koji su postigli mnogo u graničnim poljima psihologije kao što su telekineza. a to su mir tiši-na. Sugestija . 4.loši uslovi za radiestezistu. više Ijudi. pravilna geografska orjenta-cija i na one koji mogu da štete ili ometaju rad. loše svetlo . Objašnjenje za njihove "uspehe" upravo se i na-lazi u njihovom psihofizičkom poremećaju. itd. U radiesteziji sve je drugčije upravo zato što i sa-mi možete postati radiestezist i proveriti sve kroz lič-no iskustvo. prirodno osvetljenje. Postoje sumnje da je to zato što smo sigurni u sopstveno zdravlje pa ga postavljamo i drugima kao uslov.Na rad radiesteziste loše utiče konzumiranje al-kohola makar i u manjim količinama . telepatija. Ima jedna zanimljivost vezana za zdravlje radi-esteziste na kome svi od reda insistiramo. Samim tim njegova radiesteziska ko-munikacija je osuđena na neuspeh. bu-ka. odnosno ravnoteža pozitivne i ne-gativne energije. prekognicija bili Ijudi po-merene svesti ili u najblažem smislu čudni Ijudi. pretoplo ili hladno.Kod bolesnog čoveka poremećenje ener-getski potencijal. Slika br. Uticaji okoline mogu se podeliti: na one koji mo-gu da pomognu radiestezisti u radu. Njihove kočnice izmedu čulnog i vančulnog su mnogo labavi-je nego kod velike većine Ijudi. Uzbuđenje od mogućeg uspeha jako će vas de-koncentrisati. Mislim da su one up-ravo i zaslužne za njihove nadnaravne mogućnosti. prisutnost više Ijudi. a to su: buka loše svetlo. duvana ili na-rkotika. uključeni radio aparat i TV. ali ništa manje ni saznanje da nećete uspeti. duvan.

a zatim se usredsreduje na predmet tog istraživanja. Sve ostalo je stvar vežbe.VAŠE MOGUĆNOSTI SU: Ako niste znali velika većina Ijudi je sposobna za rad sa radiesteziskim instrumentima. Orijentacijom se pripremamo za prijem infbrmacija o ispitivanom predmetu. To je zbog toga što izazivate kratak spoj. 5. Premestite burmu iznad kažiprsta i ona će se pokrenuti u suprotnom pravcu. a po-sledica toga su pogrešni odgovori. U slučaju da vam položaj ili uslovi rada ne odgovaraju možete lakat oslonili na neki predmet Slika br. Šaka treba da je niže lakta. PRAVILNO DRŽANJE VISKA Konac držite izmedu palca i kažiprsta tako da su jagodice istih okrenute prema zemlji. ORIJENTACIJA Orijentacija je važna etapa u radiestezijskom ra-du. Osnovni simboli za DA i NE Dok radite sa viskom. a ne otsustva sposobnosti. Premestite burmu iznad kažiprsta i ona će se pokrenuti u suprot-nom pravcu. da ste potencikalni radi-estezista. . Sigurno ste videli Ijude koji sa burmom na kon-cu ocreduju pol deteta ili mere pritisak. ako ne-mate momentalno visak pri ruci poslužite se bur-mom. nemoguć-nost rada sa radiesteziskim instrumenta je posledica nezainteresovanosti i unutrašnjih otpora i blokada. Držite je iznad palca. ne ukrštajte noge a nemoj-te ni da dodirujete ili poduipirete ruku drugom ru-kom. i što je još važnije. Važno je da upamtite da i štetna zračenja imaju svoj polaritet i da nisu sva podjednako štetna i opas-na po vas. Zato. U toj fazi radiestezista (u ovom slučaju vi) se mentalno uključuje na područje koje će se istraživati. Upravo ste utvrdili da su prsti različtog polariteta. desiće se isto. Burma će se zaljuljati u jednom pravcu. Čak i kod osoba manje osetljivosti. Isto pokušajte iznad dlana onda izftad nad-lanice.

Vaša pitanja moraju biti precizna i kratka. delimično. Prilikom komunikacije DA i NE su osnovni od-govori. Budite mirni i skoncentrisani. Osim osoba. Ukoliko pokaže NE. Zato se u početku obraćajte visku i to s punim pove-renjem. Postoje i drugi: na primer možda. Preko njega samo dešifrujemo odgovore. odlično.Primer: Područje istraživanja . loše itd. tako da se na njih može odgovoriti samo potvrdno ili od-rično. postavljeno pitanje mora ispuniti sledeće uslove: 1. ni da ni ne. Drugi primer: utvrdite da iza ulaznih vrata po-stoji štetno zračenje. Kad kažem postavite pitanje visku zapamtite da je visak samo radiesteziski instrument. više da. otprilike. Slučajno ugledate na tom mestu televizor (koji inače ne radi već dve godine). Postavite visku (u sebi ili na glas) pitanje kako ćc da vam pokaže DA. Ovo je najvažnija komunikacija koja sadrži afir-maciju (DA) i negaciju (NE). Pitanje mora biti jasno postavljeno Postoji još nekoliko uzroka pogrešnih rezultata u radiestezijskom istražiavanju. Pitanje mora biti što je moguće kraće 3. Te odgovore (simbole) razumećete dužim ra-dom sa viskom. U slučaju da je visak ostao miran ponovite pitanje. Kad ste utvrdili DA i NE zapitajte visak da li će uvek da vam ta dva odgo-vora tako pokaže. Od tih okolnosti zavisiće i vaši od-govori. Nepoznavanje materije predmeta istraživanja . a to su: SUGESTIJA Ako ste podložni sugestiji jedne ili više osoba oni vas uporno ometaju u radu a da toga niste svesni. Slično je i sa auto-sugestijom.antičko grnčarstvo. Visak će promeniti smer kretanja najčešće u suprotan smer. Ukoliko pokaže DA. skoro ne. promenite pita-nje i pitajte ga kako će vam pokazati NE. Radiestezijski instrument . Visak stvara radiestezijske simbole koji nam omogućuju da razumemo odgovore. Na primer: ako tražite zainteresovanoj osobi (primera radi) skrivene porodične vrednosti a ona je prisutna. dok se ne pokrene. Kad se visak zaljuljao i ostao u tom položaju na ponovljeno pitanje. Pitanje mora biti unutar istraživanja kojim se bavite 2.visak. onda u sva-kom istraživanju možete da se oslonite na te simbole. Praksa je najbo-Iji način da se ovo razume i shvati. a ne neka sveznalica. slabo. opustite se. Uzmite visak.antička po-suda. tada morate pre svakog ispitiva-nja proveriti simbole DA i NE. njena želja da isto nade će vas ometati i na-vesti na one odgovore koji njoj odgovaraju. proverite da li vam visak pravilno stoji i počnite. KOMUNIKACIJA Komunikacija ili razgovor sa viskom nije ništa drugo nego odgonetanje ili dešifrovanje pokreta ko-ji čini visak u vašoj ruci. Kontakt sa predmetom istraživanja . pa kon-statujete da je zračenje tehničko. mogu sugestivno delovati na vas okolnosti pod kojima radite.arheologija Predmet istraživanja . Ukoliko visak ne odgovori na pitanje ili da po-grešan odgovor.

Ovim redosledom ste odabrali visak koji vam odgovara i našli mesto na kome možete da radite. Pi-tanja su da li mi odgovara visak od 4 grama. Ti komentari su odgovori na postavljeno pita-nje. Ako ste pozitvni. Naša psiha ih skuplja. vama od-govara i pozitivan visak ili suprotno. . Da biste izbegli slične situacije najbo-Ije je da konsultujete stručnjaka.Dužina konca. . . skrećem vam pažnju da ne treba biti brzoplet pa ne sačekati da instmment definitvno potvrdi simbol. auto sugestiju i za druge subjektiv-ne i objektivne smetnje koje srećemo u radu s vi-skom. Dešnjaci visak drže u desnoj ruci. ali je kod radiestezista pojačan.Možemo utvrditi koji nam materijal odgovara ali u stvarnosti moramo da nabavimo onaj koji nam je jedino ponuden u prodaji. a to je mesingani visak. a levaci u levoj. Po-stavimo pitanje visku kolika nam dužina konca odgo-vara. . 8. jer se desi da prvo krene na jednu stranu. To je faza kada se tumače simboli koje opisuje visak ili neki drugi radioestezijski instru-ment. ..Određivanje polariteta odgovarajućeg viska počinjemo utvrdivanjem sopstvenog polariteta. što je osnovna obaveza radi-estezičara. a poneko se obruka na zadovoljstvo nekog prisutnog i zlonamernog. Kasnije vam to neće biti potrebno jer ćete naučiti jednu korisnu blokadu koja će vam u radu otkloniti sva štetna zračenja i sugestije. Ko je odmah prešao na dmgo pitanje. finalna faza radiestezij-skog istraživanja. Proveru ćete izvršiti jednostavnim pitanjem vi-sku da li je mesto na kome radite štetno ozračeno. .. . Pošto ste se obučili da pravilno pročitate simbole i da ih rastumačite. čitav dan nam je ispunjen kontaktima koji na nas os-lavljaju različite utiske. dobio je pogrešan odgovor. Ako jeste pomerite se na drugo mesto. dok ne odgovori da. može naneti dosta štete. a i lič-no sam se uverio u njenu delotvornost. odnosno. Krenemo od 4 centimetra na dalje. Postupak ponovimo za dužinu konca od 4 centimetra pa na dalje. mesto na kome ćemo vezati čvorić mora da bude nama odgovarajuća. a on-da i viska istog polariteta. zatim 5. KOMENTAR Komentar je zaklJučna. Tamo gde se zaustavi vežemo i ubuduće u radu sa viskom uvek držimo za taj čvorić. da li je pod uticajem štetnih zrače-nja. ili ga konsultovati za svaku nepoznanicu. 6. što zavisi da li je iz-loženo štetnim talasima ili nije. Sad kad smo naučili osnovnu komunikaciju sa viskom (DA i NE) možemo ukratko sumirati osnovne radnje za pravilan izbor odgovarajućeg viska.Visak držite čvrsto izmedu palca i kažiprsta sa jagodicama okrenutim prema dole. dok su ostali prsti stisnuti u pesnicu.PRAŽNJENJE Uz ova objašnjenja za pravilan rad sa viskom dužan sam da vam skrenem pažnju i na ovaj fenomen koji le inače prisutan u svakodnevnom životu. aonda na suprotnu i tu se ustali. Poznato je da čovek kao jedinka trpi raznovrsne uticaje najbliže okoline kojih najčešće nije nisvestan. dok jedan ne prevagne. ali nam ni tu izbor nije veliki jer se mogu nabaviti viskovi težine 4. Na kursevima za radioesteziste se ustalila kao za sad najbolja blo-kada za sugestiju. 12 grama i Karnak i Izis koje pravi Hasan-pašić i koji imaju veću težinu. Na toj blokadi najviše insistira Fabijanić. U početku. Dotle se strpite. u radu sa viskom uvek proverite mes-to na kome radite. direktno ga ukljućivši u radiestezijsko istraživanje. i dok su oni u proporciji (pozitivni i negativni) najčešće ih nismo svesni.Nepoznavanje materije.Odredimo odgovarajuću težinu viska. koje ćete pro-naći viskom ili rašljama.Još vam ostaje da utvrdite da li je mesto na ko-me stojite pogodno za rad ili nije. KUMULIRANJE . a nije sačekao da se visak ustali.

K-ad završite postupak. Neki radiestezisti otresa-njem ruku odbacuju kumulirane uticaje. Držite ruku (nadlanicu) pod mlazom dok se vi-sak ne počne smirivati i dok se konačno potpuno ne umiri.Za visak je dovoljno udariti lagano sa njim po nekoj drvenoj podlozi . ili ga staviti pod mlaz vode i držati ga dok se ne zausta-vi. RADIESTEZISKI INSTRUMENTI .Radiestezista radeći sa viskom. Pitate visak da vam pokaže da li je potreb-no da se praznite. Drugi se prazne meditacijom ili joga vežbama za relaksaciju. Visak se zaljulja u suprotnom sme-ru od kazaljke na satu što je znak da je naboj prisu-tan. mnogo je više iz-ložen i zato je potrebno da se redovno prazni.6. Koji ćete izabrati lična je stvar. Poznati radiestezisti se prazne uz pomoć tekuće vode. Radiesteziski instrumenti Kad ste sebe oslobodili negativnih talasa po-trebno je i da vaš radiestezijski pribor očistite. Pored svih ovih mogućnosti ja bih vam preporu-čio dobru šetnju u kombinaciji sa nekom vežbom di-sanja. Najčešće je to slavina iz koje se pusti mlaz vode da teče preko ratadlanice leve ruke dok vam u desnoj ruci stoji visak. Tada ponovite postupak puštajući vodu preko dlana. To možete uraditi na više načina. zavisno od toga koji će se vama pokazati kao najbolji taj i kodstite. Kao što vidite i za vas i za vas pribor i instru-mente potrebno je naći ventil. Postoji više načina. Slika br. tražite od viska da vam kaže da li je pražnjenje uspelo.

odredivanje terapije. Slika br. Oni najčeš-će predstavljaju enigmu za radiesteziste. Što se tiče viskova već sam spomenuo veliki iz-bor ali na žalost siromaštvo u materijalima tako da su uglavnom mesingani. Rašlje možete nabaviti od onih od obič-ne čelične žice od klavira kojim se služio Jurdana. Ako želite visak od drugog me-tala snadite se sami i nađite nekog da vam ga napra-vi. On može biti pozitivan ili nega-tivan. Glavni tok nosi oba polariteta dok bočni nose naižmenično različite polaritete. Isti je slučaj i sa (L) antenama. Dobro je napomenuti makar se i ponovio na nekom drugom mestu ove knjige da i kosmička zračenja imaju svoj polaritet. Polaritet kod Ijudi je preovladujući. Nisam do sada spominjao Biotenzor. Primena mu je mnogostruka i nisu retki radiestezisti kojima je biotenzor omiljeni instru-ment. Potrebno je naglasiti da i pcnizemna voda ima svoj polaritet. POLARITET Polaritet viska se određuje po polaritetu koji se nalazi na špicu viska. rade se u više modela ali im je zajednička karakteristika da su jako osetljive. do onih u čije su drške ugradeni švedski kotrljajući ležajevi što im povećava osetljivost a koje izraduje Farkaš. . 7. Tvrdi se da su muškarci preovladujuće pozitivnog polariteta dok su žene preovladujuće negativnog polariteta. Jako je pogodan za dijag-nostiku. Kod rašlji je to polaritet na vrhu rašlji itd. afiniteta organizma prema lekovima. Kad se kod nekog desi odstupanje od ovog pravila to kod njega izaziva nelagodnost i malu dozu panike.Sada je dobar izbor i kvalitet radiesteziskih in-strumenata. Ima karak-terističan oblik drške izdužene žice na čijem se kraju nalazi mesingani prsten. Šta polaritet određuje polaritet nama od-govarajućeg viska. Mo-ram reći da sam se dosta puta u radu sreo sa Ijudima koji imaju takozvani pomereni polaritet.

Tad možete uspešno izbeći klopku polariteta. Vratim film unazad.Supruga mog prijatelja je bila pred porodajem. U to ime smo i nazdravili. Osobe pomerenog polariteta slobodno se služe opet onim viskom koji im individualno odgovara. Moj savet bi bio da u takvim prilikama položite ruku trudnici na stomak ili da je držite za ruku. . Reda radi utvrdio sam pol deteta i u dve tri provere visak je pokazao da njegova supruga očekuje sina. Šta se sutra dešava? Trudni-ca se porodila i donela na svet prelepu devojčicu. Utvrdim da je trudnica pomerenog polariteta te da sam simbole trebao čitati naopako pa tako ne bi došlo do greške. analiziram postupak i tražim gde sam pogrešio.

pipialicu. prostor. Brojevi na skali mi pokazuju godine. već kako sam se dogovorio sa viskom. metar. Zaljuljam visak nad uglomerom. Kao član Srpskog Arheološkog drustva često sam imao priliku da u praksi primenjujem uglomer. Ova strujanja mogu akumulirati sva tela koja . i druge merne instru-mente. kosmička strujanja ulaze kroz gla-vu a izlaze kroz noge. Ova strujanja obuhvataju sva tela na Zemlji i donose im u zavisnosti od njihovog trenutnog položaja pozi-tivnu ili negativnu dozu energije. Velika je važnost pozicije kreveta pri noćnom odmoru. Zemaljska pozitivna strujanja su smera Sever-Jug. kompas. Osnovna pretpostavka koja potvrduje ovaj položaj kreveta kao najoptimal-niji je da se na zemlji odvijaju magnetska strujanja. Zemaljska strujanja ulaze u Ijudsko te-lo kroz jednu nogu a izlaze kroz drugu nogu. Ova strujanja talasa se nadopunjuju sa kosmičkim strujanjima. Možemo koristiti uglomere od 360 ili 180 stepe-ni. jedna muška (ide s leva na desno) a druga ženska (ide s desna u levo). 8. Uglomer od 360 stepeni može da bude sa dve ska-le. Radiesteziski pribor RADIESTEZISKI PRIBOR U radiesteziski pribor možemo odbrojati: uglomer. i postavim mu pitnje starosti ispitivanog predmeta. mesece ili veko-ve. masu itd. Pomoću uglomera možemo vršiti odredivanje i kvantitativno izražavanje najrazličitijih veličina: vre-me.a negativna Istok-Zapad.Slika br. Insistiramo na tome da uzglavlje bude na Severu a noge okrenute Jugu. Za razli-ku od zemaljskih. koji stoji vodoravno ispred mene i to okrenut nulom od mene na sever.

Sada je tu drugi nastavnik i uskoro će početi osećati tegobe. Teorija akupunkture izdvaja na površini kože specijalne lini-je ili kanale po kojima se kreće energija uhvaćena spolja. Dakle. Za sad još nemamo pravih rez-ultata na tom polju. Po-stavim pitanje visku da li u stanu koji ispitujem po-stoji pozitvna zona zračenja. Često ih premešta tako da se svi izmenjaju i na dobrim i lo-šim mestima u učionici. Najbolje bi bilo u tu zonu postaviti krevet ili bolesnika ako ga imamo u kući. a zatim da mi na planu visak pokaže koja je to prostorija. Po akupunkturi koža je složeni dinamični sistem koji upravlja protokom energije uzete izvana. Mislim da bi visak mogao da se korisno upotrebi i kao sredstvo za brže ozdravljenje. Moja supruga je učiteljica te se trudi da svim da-cima da podjednake šanse da budu dobri daci. pre nego pređemo na ot-krivanje štetnih talasa. ZONE ZRAČENJA POZITIVNIH TALASA Mislim da je najbolje. da vam skrenem pažnju na to da gotovo svaki stan ima i zonu u kojoj će pozitivni talasi blagotvorno delovati po vas i vaše ukućane. . a i deca će popustiti sa kon-centracijom na nastavi. koja se njoj nalazila iza leda odnosno iza školske table. Neki radiestezisti pokušavaju da deluju viskom kao radiesteziskim instrumentom na akupnkturne tačke i da promenom polariteta uspostave narušenu energetsku ravnotežu. Na sličnom principu rade akupunkturist i bioenergetičar.. pod pojmom pozitivne zone zračenja ne smatram zonu koja je naelektrisana polaritetom plus (+) već podrazumevam mesto na kome se stiču svi kosmički i zemaljski uslovi koji su najoptimalniji za dotičnu osobu. jer su i ona i de-ca godinu dana trpeli pogubne uticaje štetnog zrače-nja koje je dolazilo od table sa osiguračima. Ona dolazi u dodir sa okolnim prosto-rom i iz njega uzima energiju koja se kreće po njenoj površini. Na prini-cipu izlaska tih strujanja iz tela rade bioenergetičari i radiestezisti. dobro se uči. Svaki od tih kanala namenjen je za energetsko napajanje odredenog organa ili sistema organizma. Recimo da je to njeno optimalno mes-to u kosmosu. Njen trud je pokazao uspeh.sadrže vodu pa tako i čovek. Tako je prihvatljiva tvrdnja da bolest nastaje kad se poremeti odnos izmedu pozitiv-ne i negativne energije bilo u kom pravcu. Energija koja ulazi u čoveka različitog je polarite-ta.. Na takvim mestima se brzo odmorite. rane brzo zacele. Organizam na još jedan način prima energiju a to je kožom. Deluju na centre odnosno akupun-kturne tačke na koži i preko'njih uspostavljaju pore-mećenu energetsku ravnotežu. Jedva je uspela da zameni učionicu. Pozitivna energija podstrekava rad nekog organa dok ga negativna koči. a de-ci u pravcu lica. U prostoriji pitam visak da mi pokaže smer u kom se nalazi pozitivna zona a onda na licu mesta sa levom rukom kao detek-torom utvrdim granice te zone..

ne bez razloga veliki značaj stetnim zračenjima podzemnih voda. ra-sadi. Covek se od davnina ču-vao prirodnih štetnih zračenja na svoj način. Svako štetno zračenje ima svoj polaritet. zatim minerali. Većina radiestezista pridaje. Kosmička zračenja. i protežu se u smeru sever-jug i istok-za-pad. dovodi do promena polari-teta u nasim ćelijama što uzrokuje poremećaje meta-bolizma. uzrokovani Ijudskom aktivnošću 3. Ove promene dovode do organskih oboljenja. šupljine. jame. koje čine zone zračenja širine 20 cm. Veštački štetni talasi. talasa.Slika br. Hartmanova mreža zračenja pokriva celu zemlju poput meridijana i paralela. To su Hartmanova mreža st. Prirodni štetni talasi 2. talasa i Kerijeva mreža št. Kosmička štetna zračenja javljaju se u dva osnov-na oblika. često maligne prirode. su potencijalni izvor kancerogenih obolenja.5 sa 2 metra. Kod nas medusobni razmak zona zračenja je 2. Tačke u kojima se seku talasi štetnih zračenja. Kuća se dizala a da se prethodno očisti zemljište od trave i preko noći postavi ogledalce okrenuto zemlji poklop-Ijeno daskom. Prirodni štetni talasi su oni koje emituje podzemna voda svojim trenjem o zamlju. 9.. Ako osoba koja je izložena zračenju ima suprotan polaritet od polariteta zračenja kod nje će nastati promene u zdravlju. Ujutru bi pogledali ogledalo i ako je na njemu bilo rose znači da mesto nije dobro za Ijud-sko stanovanje. čitava mreža sama od sebe nije opasna osim preseka zona . Kerijeva mreža štetnih talasa ŠTETNI TALASI Postoje tri osnovne grupe štetnih talasa: 1. nafta. Polaritet štetnih talasa deluje lose na čove-kovo bioenergetsko polje.

zračenja na čoveka i njegovu okolinu se održavaju na pretpostav-ci koja naučno nije dokazana ali je statistički eviden-tirana. zbog raznih prirodnih prepreka koje je defbrmi-šu pa najčešće nema ovakav pravilan oblik. -severoistok. Sva istraživanja na području štetnih zračenja su potvrdila da se u Ijudskom telu izloženom štetnim zračenjima dešavaju fiziološke promene koje dovode do oboljenja. koje su prisutne oduvek. bacanje čini. Štetni talasi uzrokovani Ijudskom aktivnošću U ovu grupu štetnih talasa možemo ubrojiti elek-tromagnetsku energiju. Slika br. Linije mreže postaju opasne ako se ukrštaju sa nekim drugim zračenjem geološkog po-rekla.zračenja. i nuklearnu energiju. Pored Hartmanove mreže postoji Kerijeva mreža št. To su) razna proklet-stva. Širina ovih zona zračenja je oko 50 cm. Izvori ove grupe štetnih talasa su elektromagnetska i nukle-arna energija. talasa. Mis-lim da ne treba preskočiti ni štetne talase koje proiz-vode sami Ijudi usmeravajući svoju negativnu energi-ju u cilju nanošenja nesreće svake vrste onome ko mu se iz bilo kog razloga zamerio. Razmak izmedu zona je 4 metara. Dakle sva tumačenja delovanja št. . koje se inače zovu Har-tmanovim čvorom. i druge okultne radnje. ali su indus-trijalizacijom i urbanizacijom dobile na značaju. Za sad još nema potpunog naučnog tu-mačenja povezanosti štetnih zračenja i nastanka bo-lesti. a proteže se u smeru severo-zapad i jugozapad-. U prirodi je teško naći ovako razmeš-tenu. 11. Idealno stanje Hartmanove i Kerijeve mreže zračenja.

obično svi kažu da je to prošlost i to daleka. Stari je podigao dolare i odnio im kući. Kad se danas spomene ovako nešto. Glava porodice je umro. Pregled mentalnom radiestezijom stana i kreveta osobe X u 11 sati. Elektronika sa svojim najsavremenijim ali isto tako i sa zastarelim uredajima. Dogadaj se de-šava tridesetih godina u Drvaru. Nekoli-ko slučajeva me je nateralo da se dobro zamislim nad ovim problemom. svakom je jasno da nismo postali otporniji već da je hrana toliko zagadena da bismo je se po starim standardima morali i odreći. sagradena je od betona i šljaka blokova. Moj rođak je to saznao. Nuklearna energija je sve više prisutna u sva-kodnevnom životu. okrenuta je tako da je ne-moguće postaviti krevete u smeru sever-iug. Urbana sredina na kojoj arhitektura i gradevi-narstvo imaju ogromnu ulogu nije se proslavila. Našoj familiji je stigla doznaka iz Amerike. Kuću BOLESTI možemo opisati kao kuću koja je podignuta na štetno ozračenom tlu. antenama i računskim terminalima štetno utuče na čoveka te povećava zagadenje okoline. grejanje otežava disanje. odaši-Ijačima. Kod el. Apstraktni štetni talasi Sad bih se vratio na štetna zračenja Ijudske psihe. Tu je pred glavom porodice i njego-vom decom izbrojao novac i predao im ga. gvožde. prijemnicima. Sad kad se svetski standardi dopuštenog ozračenja životnih namirnica naglo poveća-vaju. Pošto stričevi nisu bili pis-meni. Krevet nije pod uticajem štetnih talasa. Nismo svesni da je ta ak-tivnost prisutna i danas. Prošlo je dosta vremena. na mesti-ma koja radiestezisti nisu proveravali. Gradevinari ugraduju prema projektu beton. čitav svet je ispresecan dalekovodima. Hteli su da mu se revanširaju poklonom ali je rođak odbio. Zamolili su mog ro-daka da im on iste podigne. energije treba znati da opasnost od štetnog zračenja raste sa vol-tažom. 12a.0 provodnicima električne energije ne treba po-sebno govoriti. Ona je još opasnija jer se nadopunjuje sa drugim štetnim zračenjima. Nevolje po mog rodaka nastale su upravo tad. Slika br. . Vinovnik je jedan moj rodak.-. Za poslednji sam saznao pre par meseci. stvaraju stanove koji se ponašaju kao Fara-dejev kavez kad se nadu na štetno-talasnom zrače-nju. elektranama. Lju-di su smešteni u zgrade na malom prostoru. nisu mogli podići dolare. razne vrste izolacija.itd. trafo stanicama. Naime. pojavio se jedan stric koji nije bio u kući kad su se te pare trošile pa je zatražio svoj deo. Braća su se dosetila i poslala ga da od rodaka traži pare jer je on navodno zadržao njegov deo.

Pregled mentalnom radiestezijom stana i kreveta osobe Š u 24 sata. . 12b.Slika br. pokazuje jako dejstvo štetnih talasa. kada je osoba Š bila u krevetu.

Direktnu po-tvrdu toga pokazao mi je otac u knjizi (Borci Drvara i žrtve fašističkog terora) . deca su im nastradala samo je jedan umro od sušice.Rodjak ih je prokleo u muci i besu što mu se do-bro rdavim vraća. Tako su naši kupci ni krivi . Klavir je kupljen preko oglasa od porodice ruskih emigrana-ta. želje da se revanšira onom ko ga je povredio. Ove bolesti se ne mogu definisati jer im je nastanak na izgled bez uzroka. od-nosno da tu vrstu egativnih zračenja mogu da emitu-ju svi zavisno od povrede koja im je nanesena. Skre-nuo sm im pažnju očekujući nerazumevanje. Lično sam ustanovio da to nije sasvim tačno. koga se rodakbojao. ipak su najstariji sin i domaćinova žena potvrdili da su primili sav no-vac i da su ga potrošili još za očevog života. Svi su izginuli. jer svedoka ni-je imao (do istih koji ga i optužuju). Bolesti ove vrste su otporne na sve vrste lečenja moderne medicine. Klavir je pnpadao devojci ko-ja je ostala uplakana i ne razumevajući motive kupa-ca proklela je klavir i onoga ko na njemu bude svi-rao. pružili su mi punu podršku i saradnju. Prokleo je i njih i njihovu decu. Liudi su prodali instrument jer su im bukvalno trebale pare za hranu. Otkrio sam ga slučajno pregledajući me-ntalnom radiestezijom plan njihovog stana. Kasnije na sudu. Ustaljeno je mišljenje da ovakve bolesti nanose nekakvi vračevi ili zli Ijudi nadahnuti mržnjom. Prevario sam se. Što se tiče ukletih predmeta spomenut ću po-slednji primer koji sam imao kod porodice prosvetnih radnika sa Bežanije. Kupili su klavir koji je štet-no delovao. Sve se pravedno završilo ali je kletva ostala. ili moći us-redsredenosti koju mogu da postignu.

Vesti su bile odlične. Ovo štetno zračenje samo izolovano ne bi im na-udilo ali u sadejstvu sa drugim štetnim zračenjima kojih inače imaju u stanu moglo je da bude veoma opasno po onoga ko provodi najviše vremena za njim. Prvo sam ih pregledao da li su pod uticajem ap-straktnih štetnih talasa. Doduše za praznika maloj je bilo dobro i spavala je u gostima drugu i treću noć odličo. Čim sam se počeo zanimati štetnim zračenjima Ijudske psihe počeo sam tražiti i načine za otklanja-nje tih negativnih zračenja. Posle toga vratili smo se u sobu gde su bili ostali. Prilikom pregleda stana ut-vrdio sam postojanje štetnih zračenja i prema njima sam ih savetovao gde da spavaju. lepo i mimo je spavala po celu noć. U meni je naglo porasla napetost i imao sam osećaj da će mi izleteti iz ruke visak ukoliko energija dode do vrhova prstiju. Prošlo je petnaest dana dok se nisu javili mome prijatelju. kad sam-hteo prekinuti tretman zbog opasnosti od izletanja vi-ska iz .ni dužni uneli nevoIju i nespokojstvo u svoj dom. Posle tretmana devojčicina majka mi je rekla da je osetila u toku tretmana trnce u nogama i rukama i da joj se čitav stomak počeo penjati i gušiti je. Utvrdio sam da je kod majke i ćerke prisutna onerozna negativna energija. Pošto sam se upoznao sa roditeljima i decom dvoumio sam se da li da ih klasično dijagnosticiram ili na malo drugačiji način. Dok sam vršio njegovo pražnjenje osetio sam kako mi niz ruku klizi nekakva energija. Pored ovih klasič-nih zračenja ustanovio sam na prijatelju i jako zrače-nje apstraktnih štetnih talasa. Unazad dva meseca i sin se počeo noću buditi uz vrisak i plaka-nje. Uradili smo to u jednoj prostoriji. Posa-vetovao sam ih da dete odvedu odmah i bez uputa specijalisti a da kao razlog navedu da je malog jako zabolelo uvo. Ovako je stigao u po-' slednji čas. Kako se spustila do šake u kojoj se okretao visak. koji na ovom polju ima zapažene rezultate. ćerka nije ništa osetila što je raz-umljivo jer sa svojim sedam godina teško da bi to mogla i opisati. U tome mi je dosta po-mogao Dragutin Fabijanić naš poznati radiestezista. Mislim da je to kla-sičan primer radiesteziskog pražnjenja od negativnih apstraktnih talasa. Zatim je sve prestalo uz veliko olakšanje. Od tih lekova nije bilo nikakve koristi. koji ima četiri godine nije bilo negativ-ne energije počeo sam klasični dijagnostički pregled. Pošto na sinu. Ono što ovaj slučaj izdvaja iz veliog broja drugih je upravo ono što se desilo meni u toku tretmana. Tog januarskog jutra sam saznao da su me poslušali i da su se odlično odmarali na tim novim mestima ali da ćerki nije mnogo bolje i da posle silnih pregleda i lekova specijalista razmiš-Ija da je pošal^e na skener u Beograd. osetio sam da se razdvaja i polako struji kroz palac i kažiprst. Videći čime se bavim zamolio me je jedan prijatelj da dodem do nje-ga jer i on i majka imaju stanovitih problema. Pregledao ga je lekar opšte prakse i lečio ga sa nekim tabletama i ne poslavši ga specijalisti. Poslušali su me što se tiče sina i odveli ga specijalisti bez uputa lekara opšte prakse. Odlučio sam da odmah uradim tretman. Odlu-čio sam da ih odmah oslobodim dejstva apstraktnih štetnih zračenja. Kad ga je speci-jalista pregledao izvikao je se na njih zašto su toliko čekali te ga nisu doveli ranije. Tako se u nji-hovu kuću vratio mir i spokojstvo. Nije im teško palo to što se lekar Ijutio jer su bili srećni da su ipak na vreme stigli. Ćerka se više nije budila na opšte zadovoljstvo. samo sam se ipak plašio da se sve ne vrati na staro kad dode kući. Na njihovo insistiranje otišao sam do njihovog stana i samo potvrdio ono što sam i pre rekao. Interesantan slučaj mi se desio zimus. Pošto sam našao slobodnog vremena odvezli smo se do njihovog stana. Odredio sam im novo mesto i mislio da sam da su im muke prestale. Najednom. Pošto mi je prijatelj sve ispričao o deci bojao sam se da me sugestija ne povuče na pogrešne odgovore. Utvrdio sam da na desnom uvu ima jaku upalu i da bi ona mogla biti posledica njegovih problema. Za sada znam nekoliko načina za otklanjanje štetnih zračenja Ijudske psihe koje još nazivam ONEROZNIM zrače-njima. Obra-dovao sam se.

Danas Ijudi umiru od takozvanog u narodu po-znatog "uroka" ne samo u afričkim plemenima već i u velikim svetskim prestonicama. uskočio je u kola i odju-rio put Beograda. Ovaj moj prijatelj je inače poznat kao materijalista. na mene deluje za-morno. Na tom mestu uvek bi osetio da nije sam u kolima. Kad ga završim zaduvam se kao da sam radio neki fizički posao ili se popeo pešice na treći sprat. Naš prijatelj arheolog pozajmio je sveću po na-govoru domaćina. mesta boravka ne odredujemo po sopstvenoj želji. Meštani iz ta dva sela su nekoliko nedenja zakopava-li tu ukraj puta kako tvrde na hiljade austrijskih voj-nika koji su na tom mestu masovno bili pogubljeni. U svim slučajevima utvrdim ne-stanak onerozne negativne energije. Kad bi došao do odredišta već bi sve bila prošlost. uslova u kojima živi i radi ponekad je potrebno ponoviti u odredenom vremen-skom intervalu. bolje reći. Da bi odagnao strah zapitao je po dolasku po-slovnog prijatelja da li se još nekom na tom mestu nešto čudno događa. Osobe kojima je rađen tretman uglavnom se mnogo bolje osećaju. Prijatelj je osetio trnce u ja-godicama prstiju i nekakvu vrelinu koja mu je zacrve-nela obraze. Nas više interesuju slučaje-vi Ijudi koji su bez ikakve namere ili želje da nekog povrede sami iskusili na sebi dejstvo apstraktnih tala-sa mada ih u početku nisu bili svesni. Oni nalaze zadovoljstvo u tome da drugoga snade kakvo zlo. Prijatelj se začudio da njemu nije poznato šta se desilo na tom mestu za vreme prvog svetskog rata. Si-jaset je primera gde je Ijude stizala (zaslužena kaz-na) u obliku prokletstva. Najčešće se pomiri sa sudbi-nom i prepusti se delovanju apstraktnih štetnih tala-sa. Ako ima sreće pa se obrati nekom za pomoć ko ima više iskustva sa štetnim uticajima uzrokovanih Ijudskom psihom postoji šansa da se u vrlo kratkom roku oporavi i povrati u predašnje stanje. nestalo je one nape-tosti i grča. U putu izmedu sela Noćaj i Radenković dogada-le su mu se stvari zbog kojih ni sad nema mira dok mi priča. Zbog demografske zbijenosti mnogo više smo iz-loženi bolestima i epidemijama svih vrsta. Kako mu naj-ednom sve krene naopako naš čovek prvo pomisli da mu je sreća okrenula leda.. čovek na kraju pomisli da nešto nije u redu sa njim. Ovo što se njemu desilo nateralo ga je da više ne bude ka-tegoričan u svojim stavovima o vančulnom već je po-stao mudriji pa sad dozvonjava mogućnost i takvih pojava i procesa. ali kako se redom raskida-ju prijateljstva Ijudi počinju da zaziru od njega i da ga izbegavaju. zlobu. Uslovi života su se promenili. Onaj koji nema te sreće na kraju i sam počne sumnjati u razloge toga što mu se dešava. Posle svakog tretmana ut-vrdujem kakve su promene nastale kod onoga koji je bio podvrgnut istom. Uslovi života kod nekih Ijudi stvaraju zavist. Još i sad u selu živi nekoliko Ijudi koji su bili učesnici tog zbivanja. čim bi napustio to područje izgubio bi se onaj strah od nečije mržnje koju je ose-ćao na sebi. Od Beograda bi lepo putovao sve do tog mesta. Pri povratku smogao je snage da na tom mestu izade iz automobila uz osećanje panič-nog straha. Što se tiče samog tretmana. izmedu ta dva sela. Bio sam u polu šoku tridesetak sekundi razmiš-Ijajući sta mi se to desilo. sve se smirilo. to je i on kretao noću da ne bi rano stigao i nepotrebno trošio vreme čekajući ga. Do krajnosti je racionalan pa sam upravo zbog toga i odlučio a iznesem njegov doživljaj. Delovanje apstraktnih štetnih talasa danas je mnogo jače nego pre. . Posle nekoliko minuta koje su trajale kao večnost. Po nekom poslu bio je prisiljen često ići u jedno selo u Mačvi. U vratolomnoj vožnji projurio bi taj deo puta. po mogućstvu neka teška bolest. Jedan poznati arheolog ispričao mi je skoro. i da upali sveću. Ako je tretman posebno uspešan u jagodicama leve ruke osetim lagane trnce. svoj doživljaj. osećaju se opušteno. moru koja ga je proganjala. Ijubomoru i nemoć da nešto bitnije poboljšaju svoj život. Ostao mi je sličan osećaj kao kad sam bio dete pa sam jezikom spojio dve pločice baterije od četiri i po volta. Mogao bi se zakleti da je uvek u kolima prisutno još puno Ijudi koji ga strašno mrze. Od nekog paničnog straha koji bi osetio nije smeo nikako da se osvrne da vidi ima li još nekoga u njegovim kolima.moje ruke. Pre mesec dana taj doživljaj je kulminirao tim da umalo u toj paničnoj vratolomnoj vožnji nije stra-dao. Pošto je taj sa kim je bio poslovno po-vezan uvek tek posle devet sati noću stizao kući. Zavisno od oso-be kojoj je raden tretman. odnos-no ono što ne može da vidi ili opipa ne priznaje da postoji. pa i u našoj zemlji.

Pregled stana na Karaburmi zračenje i to Kerijev čvor.Da je prisutna podzemna voda domaćica je saznala pre nekoliko meseci kad su im podrumi bilipoplavljeni vrućom vo-dom. Detaljnim pregledom utvrdio sam da je starijoj ćerki u predelu prepona prisutno još jedno štetno Slika br. Prevario sam se. Podzemna voda prelazi majci preko gor-njeg dela a ćerka se instiktivno svake noći povlači naniže i izbegava negativne talase.13. Došavši u stan svog prijatelja nisam mislio da i on ima problema koji bi proisticali od nekih štetnih Zračenja. U sobi sam naišao na još jedno negativno zračenje koje je poticalo od Ijudske psihe.Od tada je dvaput prošao istim putem u isto do-ba no više nije knao nikakvih problema. Primer stana u ulici Gavrik Principa u Beogra-du. Pregledom sam ustanovio da im u maloj sobi preko dečjih kreveta prelazi zračenje podzemne vode.14. Starija je manje osetljiva pa trpi celu dozu zračenja i već snosi posledice. Roditelji su te bo-love prvo tumačili time da im dete previše trči a posle da dete verovatno izmišlja i preuveličava da bi skre-nula pažnju na sebe. Što se tiče apstraktnih zračenja oni su izbijali iz Slika br. Primer stana u Ulici Gavrila Principa . U spavaćoj sobi u bračnom krevetu spavaju maj-ka i ćerka. Mlada ćerka je osetljiva pa tačno u ono vreme kad su zračenja najjača ona menja mesto i odlazi u bolju sredinu. Ni sam se ne može pomiriti sa tim da mu je jedna upaljena sveća pomogla. apstraktni štetni talasi kako ih mi zovemo. Rekao sam im da negativni talasi potiču od pod-zemne vruće vode koja protiče ispod cele zgrade. Starija se već duže vreme žali da je bole butine. Još uvek traži neko racionalno objašnjenje. Obe konstatacije su potvrđene. Njegova supruga me do-čekala molbom da pregledam njihov stan jer se ona ne oseća dobro od kada su se uselili. Pošto je nemoguć drugi raspored to sam im obe-ćao da neutralizujem štetna zračenja s tim da ih češće proveravam. Prijatelj mi se požalio da se nije mogao načuditi mlađoj ćerci da svake noći u 03h dolazi i liježe kraj njega u krevet. U susednoj sobi za-hvata vrh bračnog kreveta i prelazi domaćici preko gornjeg dela tela.

Posle pregleda postavio sam mu krevet u zonu pozitivnog zračenja i već posle tri dana prijatelj me nazvao da mi javi da smo izgleda uspeli jer se bolje oseća. Pregledom prostorije ut-vrdio sam da su uslovi rada teški. Ispostavilo se da je vajarski deo besprekorno urađen a da su anomalije nastale prilikom livenja. U predelu leve ruke nalazi mu se Hartmanov čvor. Prostorija je osvetljena neonskim svetlom. Već iz njegove priče dafo se naslutiti da mu je iskazana bojazan na mestu. pa se njegova muka i bol slila sa legurom i postala deo raspeća. Već duže vreme žale mi se kolege na poslu da ih bole noge i da imaju česte glavobolje. Položaj kreveta mog poslovnog prijatelja . bolje reći nemogu-ći Dve trećine prostorije se nalazi iznad podzemne vode. Učestala su bo-lovanja kao rezultat toga. 15 dana pre toga doživeo je porodičnu tragediju.jednog Hristovog raspeća urađenog u mesingu. Pošto on spava na ledima i retko se u snu pokreće to mu je ruka počela da tme a i prsti su ga po-čeli boleti. Majstor koji je lio raspeće. toplije su mu noge a i sa rukom nema više ni-kakvih problema. Pregledom stana ustanovio sam d a mu preko no-gu prelazi podzemna voda i da je ona razlog što su mu hladne noge i što ima lošu cirkulaciju. Jedan poslovni prijatelj me zamolio da mu pre-gledam stan u kome živi. Nad Slika br 15.

.

16. UTVRĐJIVANJE ŠTETNIH ZRAČENJA Najbolje je da vam pokažem na ličnom primeru kako odredujem štetna zračenja. dok drugo potiče od pripadajućih trafba ne-onske reklame. Svi ovi uslovi čine da se Ijudi loše osećaju na radnom mestu i da rade bez elana. Uz to tu je i bočni signal podzemne vode i pokla-panje Hartmanovog čvora sa tehničkim zračenjem. Prvo jače potiče od table sa mnoštvom osigurača i električnog brojila. To činim na tri nači-na: a) Prvi je mentalnom radiestezijom koristeći se u mislima stvorenom slikom. jer ih minimalan rad maksimalno iscrpljuje. podzemnom vodom nalazi se metalni nameštaj koji raspršava štetna zračenja u svim pravcima. gde kom-binujem pregled stana sa pregledom skice stana.Slika br. . b) Drugi je mentalnom radiestezijom radeći na nacrtu stana koji ste vi napravili. c) Treći je kad sam na mestu dogadaja. Postoje i dva mesta pod uticajem tehničkog zračenja. Tipičan primer nezdrave radne sredine.

Prosle go-dine zamolio me Osman Hasanpašić. Kad otkrijete štetno zračenje. Uzmite uglomer i svakom štetnom zračenju odredite šifru. Sve sam ugovorio sa sekretarom mesne zajedni-ce samo je ostalo da se pribavi saglasnost predsedni-ka saveta mesne zajednice. Na insisti-ranje često im na planu ucrtam sva zračenja skrećući im pažnju koja su po njih opasna. Kad mi visak odgovori da ima. zaljuljaj-te ga od sebe i tražite da vam pokaže šifru zračenja. što opet za-visi od senzibiliteta dotične ličnosti. Očitate šifru i znate sa kojim štetnim zračenjem imate posla. Samo je bio siguran da on takvo predavanje ne sme dozvoliti. lepo se spava. Na primer: podzemni tok hladne vode šifra 40.. rana brže zarasta. nuklearno ozračenje 160. a kakve su posledice već vam je poznato. Uostalom spomenuo mi je i plakat za Dan Mladosti. Postupak je jednostavan. Odlučio sam se za naselje gde žive moji roditelji jer se nalazi na jako lošem terenu. . Na takvom mestu bolesnik se brže oporavlja. postavite visak u centar uglomera. pitam da li je jedno ili više zračenja.. da mu organi-zujem kurs i predavanje koje bi držao u Beogradu. Pripremio sam plakate a dosta Ijudi sam lično obavestio. s tom razlikom što ćemo od viska tražiti da nam pokaže mesto u kući ko-je je blagotvorno po ukućane.Ako se mesto na kom'sprovodim radiest istraž.Postupak: Kad tražim štetna zračenja ne tražim sva. Po ovom pitanju najbolje je da konsultujete knji-gu "Medicina stanovanja" koja veliki deo posvećuje upravo ovom problemu. Da još uvek postoji nerazumevnje i otpor prema radiesteziji dobro ilustruje sledeći primer. Ja bih spomenuo Fabijanićevu od radiestezista prihvaćenu preventivnu blokadu koja se koristi u ra-du. nominalni broj. Mnogi radiestszisti je koriste. Ona utiču i na raspoloženje onoga koji je u toj zoni. Ova mi blo-kada koristi da se izolujem od tih raznovrsnih uticaja i da istraživanja sprovedem do kraja. bakarne žice. Ograniča-vam se samo na ona koja su po njih štetna. Zatim ga lociram i ut-vrdim kakvog je porekla. ukrštanje dva podzemna to-ka hladne vode šifra 60. a nemam mogućnost promene mesta rada koristim reč ISIS (isključujem sve smetnje i sugestije). pod uticajem štetnih talasa ili sugestije prisutnih. ovakvu ili sličnu.. Postupak ponavljam dok ne lociram sva zračenja. U stanu postoji i mesto koje je dobro (dobro u smislu da našem organizmu prija) a naći ćemo ga na sličan način kao i štetno zračenje. često se dogodi da se dva i više zračenja na istom mestu seku. Na ulasku u prostoriju komunikacijom ustano-vim da li u toj prostoriji ima štetnih zračenja po one koji tu žive. jer sva i nisu štetna po ukućane dotičnog stana. Kad ga locirate na va-ma je da ga iskoristite. Kasnije u bo-Ijim uslovima proveravam svoj rad i vršim korekcije ako su potrebne. Kerijev čvor 100. Preporučio bih vam da napravite tabelu štetnih zračenja. te da on ne zna pozadinu tog predavanja. urok 140. Hartmanov čvor 80. Mesta koja blagotvorno deluju na uku-ćane još se zovu pozitivne zone zračenja. tehničko zračenje 120. Predsednik saveta mesne zajednice uoči predavanja dosetio se da bi tr-balo tražiti odobrenje od SUBNOR-a ili SSOJ-a te da on ne može da rizikuje. Tako su stanovnici ove mesne zajednice ostali uskraćeni a nas dvojica uvre-deni. (koje odbijaju štetne talase) olovne ploče (koje apsor-buju tetna zračenja kao i ulja) spirale. dete dobro uči.

Ona se posle provrava i potvrduje medi-cinskim metodama.18. Na Zapadu Evrope u nekim privatnim bolnica-ma. ne zbog lošeg radiesteziskog naboja već zbog nepoznavanja materije istrživanja. kako sam obavešten. Vrlo nepopularno bi bilo kad bi počeo vraćati simulante koji su došli po planirano bolovanje. precizna. pregledaju ih i šalju ih dalje specijalistima. Dobro je da je tako. jer ono čim se bavimo je mnogostruko korisno po one koji su obuhvaćeni radiesteziskom dijagnosti-kom. Koris-no za one pacijente koji su došli po pomoć i ozdrav-Ijenje. vrlo nepopularno ali jako korisno. Teš-ko da ćete naići na nekog iole ozbiljnijeg radiestezis-tu a da nije podlegao ovom izazovu. Kod radiesteziste dijagnoza je preventivn. pouzdana i brza što može pomoći u nekim hitnim slučajevima. Tu se javlja mo-gućnost od pogrešaka. Dijagnosticiranje . Zamislimo naš bilo koji dom zdravlja i radieste-zistu volontera kako sa lekarem opšte prakse prima i pregleda pacijente. Dijagnostika zateva mnogo vremena za radieste-zistu koji nije medicinski stručnjak. pacijente pnmaju radieste-zisti.RADIESTEZISKA DIJAGNOSTIKA Dijagnostika je pravi izazov za radiesteziste. a korisno i po udruženi rad koji bi imao znatSlika br.

Most 4. Navodim osnovno a za detalje se po-brinite sami. U kapilarima krv koja je donela kiseonik vraća se uzlazno u srce kroz donju šuplju venu a iz glave (mozga. Veliki mozak 2. m.počinje od desne predkomore 2. Produžena moždina 5. vrata) is-to u srce kroz gomju šuplju venu. prsna kost. kod srca je ob-rnut slučaj) Plan pregleda B) SOMATSKI NE-RVNI SISTEM 1. koji deo organa i u kojoj meri. bubrege creva. slezi-nu. dvanes-terac. Služimo se rukom kao detektorom a vi-sak nam svojim simbolima skreće pažnju na obolele mesta. Mislim da će ipak društvo rešiti i bez radiestezis-ta ovaj problem. da ne govorimo. genitalije. Ostale kosti (ključne. MALI . odnosno raspitujemo se koji je to organ obo-leo. a zatim možete ići u detalje. donje udove. nervni sistem krvotok.počinje ubacivanjem krvi u aortu sa odvojcima za glavu u gornje udove. koja su nastala zbog pri-vatnih poslova u radno vreme. Njom su obuhvaćeni svi organi. Kosti ekstremiteta 4. kosti. Kičmena moždina 6. limfni sistem. Parasimpatikus (koči organe. rebra. karlična kost) C) VEGETATIVNI NERVNI SISTEM 1. gušteraču. mehur. jetru.me-hur. A) KOSTI B) SOMATSKI NE-RVNI SISTEM C) VEGETATIVNI NERVNI SISTEM D)KRVOTOK E) KRVNA SLIKA A) KOSTI 1. Glavni živci ruku 7. Glavni živci nogu D)KRVOTOK 1. lopatice. Simpatikus (podstiče organe na rad) 2. Ja bih vam ovde priložio šemu po kojoj može te-ći jedan jednostavan dijagnostički pregled. a o socijalnom ko-je isplaćuje silna bolovanja. zdravih na bolovanju. Mali mozak 3. želudac. VELIKI . Velika korist bi bila za naše snabdevače lekovima jer bi ih koristili oni kojima su i namenjeni. Kosti kičme 3.no manje radnih sati zamenjenih bolovanjima. Kosti lobanje 2. F) LIMFNI SISTEM G) UNUTRAŠNJI ORGANI H) MIŠIĆI I) KOŽA J) OČI K) UŠI .

Međurebarni čvorovi 6. Glavni limfni vod sa rezervoarom 4.Limfni kapilari G) UNUTRAŠNJI ORGANI Srce: EPIKARD (VANJSKI DEO) MIOKARD (SREDNJI SINUSI 1. Crijevni čvorovi 5. Cvorovi prsnih žlezda 7. čeoni sinus 2. Potčeljusni limfni čvorovi 9. čeljusni sinus 4. ERITROCITI-Da li je normalan broj u or-ganizmu 2. lojnice. Površinski vratni splet 8. solne žlezde) UROGENITALNI OR. LEUKOCITI 3. TROMBOCITI 4. SEDIMENTACIJA--Da li je normalna. Pazušni spletovi lim-fnih čvorova 2. c) Mokraćni mehur mišići lica d) Jajovodi sa jajnicima vratni mišići e) Materica deltoidni mišići f) Rodnica grudni mišići šići stopala trbušni mišići m mišići bedara imišići listova . po-višena ili jako poviše-na 5. Preponski spletovi 3. slezina h) ostale žlezde sa van-jskim lučenjem (mleč-ne žlezde. PRITISAK F) LIMFNI SISTEM 1.E) KRVNA SLIKA 1. znojnice. sinus sitaste kosti 3. Limfni sudovi 10.H)MIŠIĆI GANI a) Bubrezi b) Mokraćni kanali a) prednja strana čoveka 1. sfendidalni sinus DEO) ENDOKARD (UNUTRAČNJI) Disajni organi: a) nosnica sa nervom ču-la mirisa b) ždrelo i grkljan c) dušnik ŽLEZDE SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM a) Hipofiza b) Epifiza c) Štitnjača sa spored-nim štitnjačama e) Nadbubrežna žlezda f) Spolna žlezda i pro-stata g) GušteraČa.

jetra. gušterača 0 tanko crevo g) debelo crevo . žučna kesica.d) bronhije e) bronhiole sa alveola-ma f) plućna krila Probavni organi: a) usna šupljina b) zubi c) jednjak d) želudac e) dvanaesterac.

PRONALAŽENJE NESTALIH OSOBA ILI PREDMETA Ova mogućnost radiestezije najviše se koristi po-sle velikih katastrofa i ratova. njih dvoje bili su na dočeku u Beogradu.Nje-gova primena u dijagnostici je interesantna. svoju i njihovog stana. . Nju radiestezist registruje i posle operacije i postoji verovatnoća da će se bolest prebaciti na drugi organ. Pitanje je kod dotične žene da li su joj izvadeni oboleli jajnici na vreme ili su izvadeni greškom zdra-vi jajnici jer radiestezista registruje.Slika br. nesta-nu ali ostane želja i volja njihovih bližnjih da znaju gde su im nestali i da li su u životu. Da sam imao plan Beča možda sam mogao naći i ulicu i broj gde se u tom ča-su nalazila. Skrenuo bih vam pažnju na jos jedan fenomen. Dijagram za odrđenje obolelog sasta-va organizma. Ili. Ja bih ga se samo dotakao a kompleksnije objašnje-nje prepuštam stručnjacima fizičarima. Mojoj prijateljici obijen je stan u Lovranu gde inače živi sa mužem. Da li drugi primer karcinoma. pregledom us-tanovim karcinom na nekom organu. Ako odsečemo deo lista snimimo ga Kirilijanovom fotografijom vidjet ćemo da je na slici energetski omotač bio-polje prisutan oko celine lista. u Austriji odnosno u Beču. Uz sertifikat donela mi je i par fotograflja. ali su izgleda rasturene pa ne figuriraju kao celina. što je onemogu-ćilo dalje traženje. a dotični kaže da je tu bio ali da mu je odstranjen. znači da operacija nije na vreme izvršena te da odstranjenjem organa nije odstranjena i bolest. Ljudi se izgube. Slu-čaj prisutnog polariteta odstranjenog organa je fenomen Kirilijanove fotografije. Tehničke stvari su u zemlji.19. Danas se vise koristi u svrhe otkrivanja i sprečavanja zločina. Konastatovao sam da je figura u inostranstvu. U vreme obijanja. Radi se o čo-večijem bio-polju. Tako je i kod čoveka. Na primer: pregledam ženu i kažem joj da su joj jajnici uredu. Kao radiestezista sreo sam se sa problemom prisutnog pola-riteta odstranjnenog organa. Postoji par pretpostavki pa ću vam ih izneti. Bio polje je najsavrsenije energetsko polje. prima njihov sig-nal i posle operacije. bila je Nova godina. traženje nestalih osoba i dragocenih predmeta. kao da do odsecanja nije ni došlo. Medu ukradenom robom nalazila se i jedna figura koju je dotična kupila u Indiji i koja joj je bila draga. Izdvojio bih jedan skorašnji primer kojim smo se nezavisno pozabavili Osman Hasanpašić i ja. Ponudio sam joj da mi donese sertifikat koji je dobila uz figuru pa da pokušam da otkrijem gde se nalazi. Pro-valnici su im odneli svu tehničku robu i garderobu po izboru. a ona kaže da su joj odstranjeni pre godinu dana.

Ne brzajte i gledajte da vaš posao ponovi neki drugi radiestezista. Po svemu sudeći lopovi su odatle krenuli u svoj poduhvat. i drugo. Suo-čit će te se sa nečim na šta vam moram skrenuti pažnju. ali se javio drugi duh i ukorio ih: "Kakva sra-mota. Posle nekoliko daria javio se Osman i rekao mi svoje nalaze. pojedinačno sva-kog kontinenta. Na isti način možete tražiti i izgubljene predme-te. Postupak ponovim po osi istok-zapad i upišem tačku. a kartu sveta kraj desne ruke. Nesto sam otkrio o provalnicima što je nadam se moglo koristiti u istrazi. koristim ovaj drugi način. No napomenuo je: "Vi to možete naći i iskopati ali samo uz pomoć Čede Mijatovića". Sad o načinu traženja i pronalaženju nestalih osoba radiestezijom. Prethodno mi je vi-sak pokazao kakav će zauzeti položaj kad se naće u ravni sa mestom na karti u kom se nalazi nestala oso-ba. Šta je Atila vama? Zašto ne tražite nešto što je od mnogo većeg interesa za vaš narod?" Oni su ga pitali ko je. dobivši to pismo preko Beograda.Provalu su izvele tri osobe uoči Nove godine i u stanu su provele dobar deo noći. Zatim sam nazvao Osmana i obavestio ga da mu šaljem pismo sa slikama. Ja lično. U međuvremenu kolega radiestezista dolazi do novih podataka. Uzima se karta krupnijeg razmera sve do plana grada pa i detaljnije. Podudarili smo se u svemu osim sto je on rekao da je figura u inostran-stvu. Oni su prvobitno tražili Ati-lin grob preko instrukcija nekog duha (tako su pisali) ali su našli samo grob nekog madarskog vojvode u okolini Zemuna. karta sveta. jer provera vam je najbolji poka-zatelj vašeg uspeha. Mijatovićje primio pismo od troji-ce spiritista iz Sremskih Karlovaca (Carlovitz) od kojih je jedan bio medijum. On im je pregledao stan i uglavno m potvrdio sve ono štosmo i mi otkrili. i on se predstavio kao Car Dusan. U daljem razgovoru obećao je da će im pomoći da nadu njegovo blago zajedno sa krunom i skiptarom. kompas. Mesto gde se ukrštaju linije povučene iz te dve tačke je mesto u kom se nalazi nestala oso-ba. krećem od severa prema jugu. Zato su se oni obratila Mijatoviću. Godine 1899. Posle toga su na jednoj seansi poku-sali od tog duha da traže objasnjenje zašto ih je za-tvarao. plastični metar i olovka. Tako možete naći ukradena kola. Sad im je bilo ostalo samo da ih saslušaju. oni su mu odgovorili da se Car ponovo javio i rekao da Mijatović sumnja u sadržinu njihovog pisma. ja sam tvrdio da su bila tri provalnika. Narednog dana su kolima obišli naselje u kome se po visku nalazila kuća provalni-ka. Postoje dva načina za rad na karti. I vi treba da sedite licem ka severu a potiljkom ka jugu. Pregledom karte utvrdio je da se obijači nalaze sa stanom u Rijeci. Pošto nisam stizao da dodem u Lovran. Ipak. vi Srbi. moji prijatelji su se obratili jednom radiestezisti iz Rijeke. Visak ga je odveo još do jednog pansiona. ali tamo gde se on . sa molbom da se nekako sastanu. Kad se pokaže to mesto "zaustavi se" ja ga ozna-čim tačkom. odgovorio im je da je voljan da im pomogne u vezi dobijanja dozvole od srpskih vlasti da traže to blago. Ali Mijatović je tada već bio u Londonu. tako da znate šta tražite. Kompasom proverite da li ste okrenuli sever karte na severnu stranu. Prijateljica je javila mili-ciji da je dobila anoniman telefonski poziv i adresu obijača njenog stana. Za rad su vam potrebni: slika nestale osobe. Polako se oko obijača zatvara krug. Kolega radiestezista ih je zamolio da na miliciji ne spominju njega zbog mogućih komplikacija. a to su: da vi-skom krećete kartom sever-jug i istok-zapad ili da vam visak luta iznad karte pretražujući kvadrate koje možete prethodno izvući olovkom. a kao veza sa njima može vam poslužiti rezervni ključevi istih. Prove-rite da li je mesto na kome sedite ozračeno štetnim talasima. Jedno je pravilo da pre traženja utvrdite da li je nestala osoba živa. a ja odredio da je u Beču. Milicija je proverom ustanovila da u toj kući žive provalnici koji već imaju mesto u njihovoj arhivi. a on je tvrdio da je jedan od tri provalnika bila žena. Pri radu na prvi način visak mi se okreće u pravcu kazaljke na sa-tu. No. Visak ih je doveo na jednu adresu. a tražite Atilin grob. Sliku nestale osobe postavite kraj leve ruke.

Zaljuljao sam visak i rekao da ona sad nije kući i da je nazovemo drugi put. Lajpcigu i Cirihu. Studirao u Minhenu. ali su one bile ta-ko nejasne da je Mijatović došao do zaključka da po njima ne može ništa da uradi. Posumnjali su da tu postoji neka veza. političar. Posle ukusne večere ispričali su mi ono što su oni znali o njenoj školskoj drugarici. Roden 1842. Vango. Zbog odredenih okolnos-ti nije mogao ovo da učini sve do 1902. Godine 1902. po Mijatovićevim re-čima zaista mu se javio duh cara Dušana i ponovio "da njegove regalije kao i blago. Po njihovoj priči ona je u roku od godinu dana izgubila majku i brata. Prijateljima se učinilo čudnim da u utorak u ponoć ona nije kod kuće. umro 1932 u Londonu gde je od 1899. u Beogradu. postoje u velikom čeličnom sanduku. književnik i istori-čar. Javio se njen otac i rekao da se još nije vratila kući. godine. Došao sam na poziv prijatelja i njegove supruge. ministar fmansija i inos-tranih poslova. Čedomilj Mijatović. Nazvali su je u Novi Sad. stalno živeo. Kasnije. Poslanik Srbije u Carigradu i Londo-nu. Treba takoće napome-nuti da prema Mijatovićevim rečima medijum nije uopšte bio upoznat sa svrhom Mijatovićevog dolaska kod njega. situ-iranom na izvesnoj tački blizu puta koji vodi od Ne-gotina ka Zaječaru". Bio profesor Velike škole. na jednoj ugovorenoj seansi sa medijumom imena Mr. Tako smo radieste-zisko istraživanje ostavili za drugi put. Prijatelj me je zapitao da li da je sada pozovu telefonom pa da nas dvoje popričamo. sakrivenom izmeću zida od crve-nih rimskih cigala. u jednom vinskom podrumu. pa da on treba da ode kod nekog od njih da bi direktno komunicirao sa njim (Dušanom). . On mu je dao neke instrukcije.sada nalazi ima puno dobrih medijuma.

Misli-la je da će najbolje biti ako nestane i ona i njena bo.1 lest.Slika br. Rešenje zagonetke oko smrti njene majke opov-rglo je sumnju da je i smrt njenog brata u saobraćajnoj nesreći šest meseci kasnije. pošto je bila domaćica.Dani su joj proticali u samoći i razmišljanju. Verovatno je videla sebe u mislima bolesnu i na teretu porodice. našla je vremena da ode kod lekara. Raspitao sam se kako joj je majka umrla. bila u ikakvoj medu-sobnoj vezi. Uz to na istom mestu je bio i Hartmanov čvor. Možemo samo predpostaviti da li joj je lekar re-kao ili je oslonjena na svoju intuiciju i nepodnošljive bolove odlučila da podigne na sebe ruku. . 21 U međuvremenu oni su kontaktirali sa njom i dogovorili da se nademo u nedelju'svi zajedno u sta-nu mojih prijatelja. Mada sam čuo da je sama sebi prekratila život. Posle kratkog razgovora zamolio sam je da mi nacrta plan njene kuće. Rekao sam ćerki da joj je majka imala u poslednje vreme jake glavobolje. Pregledom prostorija utvrdio sam da je njena majka spavala na pod-zemnoj vodi koja se ukrštala sa drugim tokom podzemne vode tačno na mestu gde joj je jastuk na kre-vetu. odlučio sam da im kažem za rezultate mog radiesteziskog is-traživanja. bez objašnjenja. Odlučila je žrtvovati sebe i otići iznenada.Moje je mišljenje da je znala za svoju bolest. Sad je ostalo sa-mo da je potvrdim. Najverovatnje. Vrlo brzo sam stvorio svoju teoriju. što mi je ona po-tvrdila.

Svi smo pričali o deci ali to kao da nije bila njegova tema. rodakovom tastu preko donjeg stomaka a tašti preko nogu. ostavila svoj trag u bazi iz koje crpimo podatke. Zapitao sam ga imali li on dve devojčice. za-Ijuljao sam visak ispod stola jer me inrteresovalo ne-što o tu prisutnom čoveku.TRAŽENJE 1 NALAŽENJE PODZEMNE VODE Kada krenete u potragu za vodom jako je važno da ste načisto kakvu vodu tražite: pijaću ili tehničku vodu sa pripadajućim karakteristikama. a začeta deca. koja može neposredno dovesti do toga da se obruka i izgubi stečeni ugled. Bolest se iskomplikovala. Odgovorio sam mu da sam vero-vatno pogrešio u radu sa viskom. Na slici vam je pokazano kako se pravilno drže rašlje i osnovni simboli koji vam pokazuju mesto na kome se nalazi voda. Za radiestezistu je najgore da istraživanje vrši na brzinu jer može da mu izmakne neka važna činjenica. Odgo-vorio je da on uopšte nema dece. Kad ste to odlučili. Vene na nogama sva-kim danom sve su je sve više bolele. Pred kraj v. Hteo sam da znam ima li dece i visak mi je pokazao da ima dvoje i to cu-rice. Pored njegove bolesti ni tašta nije bila dobro sa nogama. Zrak štetnog zračenja prelazio im je preko bračnog kreveta. Podzemna voda ima sedam signala od kojih je nama naj- važniji glavni signal i prvi lažni signal. Moju konstataciju o smeru i dubini na kojoj se nalazi podzemna voda . Za odredivanje izdašnosti podzemne vode koris-te se visak i uglomer od 90 stepeni. Na jednom rodendanu kod naših prijatelja. Za njene vene se još moglo naći objašnjenje u napornom radu na ima-nju ali za prijateljevo loše zdravlje nije bilo logičnog objašnjenja. ma koliko mi ignorisali da su uopšte i postoja-la. Na moje iznenaće-nje rekao mi je da mu je žena dvaput bila trudna i da je oba puta izgubila decu. Počeli su u prvo vreme mesečni po-seti lekaru a onda sve češći. Uda-Ijenost sredine prvog bočnog signala od sredine glav-nog signala predstavlja dubinu na kojoj se nalazi podzemna voda. Treba li da vam opisujem kako sam se osećao tokom nastavka večeri. Bilo mu je čudno da onako snažan čovek za tako kratko vreme tako oslabi. Kad ga nademo potražimo prvo bočni i tad smo već odgonet-nuli na kojoj se dubini nalazi podzemna voda. Glavni signal je tačno iznad glavnog toka podzemne vode.ečeri prišao mi je i upitao otkud mi to da on ima dve kćerke. Nameće se zaključak da se i nerodena. uzmite rašlje u ruke. Pregledom kuće ustanovio sam u njihovoj spava-ćoj sobi zračenje isto vrlo jako a koje je poticalo od podzemne vode. Treba li da vam kažem da su oba puta bila u pitanju ženska deca. NJegov najveći problem je bila obolela bešika. jer se nisu potvrdila u životu. Pre dve godine pozvao me rodak da pregledam kuću njegovog tasta.

Odavno je prestao sa bilo kakvim lekovima što je uzrokovalo naglo poboljšanje njegovog zdravlja. Pošto su se na licu mesta uverili da ono što im govorim ima smisla poslušali su me i pomerili se iz zone štetnih talasa. Na jed-nom kraju lenjira postavimo namirnicu. Davno je otkriveno da pomoću viska možete me-riti vitalnost i relativnu svežinu namjernica koje svakodnevno koristite. To ćemo postići merenjem frek-venciJe zračenja koje se imituje iz namjernica. Danas se taj čovek odlično oseća. Njihov bunar u dvorištu bio je na sme-m podzemne vode koju sam našao a dubina bunara se poklapala sa dubinom podzemne vode koju sam ja odredio. To mesto gde visak pro-meni smer kretanja uzimamo kao merilo stepena vi- . Sad joj pomažu specijalne čarape za vene. Sa viskom se udaljavamo duž lenjira. Ovaj metar na priloženoj slici zove se biometar.po-tvrdio je tast. Njegova žena je odustala od operacije vena jer se mnogo bolje ose-ća.

ulje. UNIVERZALNI UGLOMER .5 do 10.5 iscrpljuju organizam i oduzimaju mu vitalnost. kompoti. Druga kategorija su namjernice od 3 do 6. kuvana ri-ba. sveže voće i povrće kad su sirovi. čaj. Ove namjernice skoro da nemaju nikak-vo zračenje pa su prema tome mrtve namjernice.talnosti namjemice. Treća kategorija su namjernice od iznutrica.5. belo brašno. To su sveže meso. beli hleb. kuvano povrće. kafa. Namjernice sa manjom vrednosti od 6.5 i smatra se da su za čo-veka zdrave namjernice te i većih vrednosti. Prva kategorija su namjernice od 6. Tu spadaju jaja. čokolada. Četvrta kategorija su margarin. džemovi. šećer. žestoka alkoholna pića. Ljudsko telo emituje 6. vino.

da dovedu domorodca pred kameru i da ga snime. 1 danas kod velikog broja Ijudi pre-vladava strah od fotografisanja. Nemojte samo da vas zavara i opije ako pokaže nadprosečan. Uro-denici su se užasno plašili kamere iako je nikada pre toga nisu videli.UTVRĐIVANJE RADIESTEZIJSKOG POTENCIJALA Upoznat ćete jednostavan način da izmerite sop-stveni radiesteziski potencijal. izraženom voljom da uspeju postigle to da su pojačale naboj i danas postižu solidne rezultate. nervoza. I u radiesteziji je važna sistematičnost u radu i pridržavanje jednog urednog življenja. Zahtevate da vam po-kaže koliki je vaš radiesteziski naboj. svada bez sretnog završet-ka.koliko je to danas mo-guće. visok i maksimalan. Poznajem neke osobe sa maksimalnim potencijalom koje uljuljkane saznanjem da mogu mnogo. pojačan.kasnog leganjai kasnog ustajanja. ... Kada kažem urednog. lišen zurbe. Dijagram za određivanje radiestezisl og potencijala FOTOGRAFIJA Podsetio bih vas na ona afrička plemena koja i danas žive na stepenu razvoja na kom su živeli pre nekoliko stotina godina. prosečan. poboljšanom koncetraci-jom. Ekspedicijama koje su ih pronalazile najteže je uspevalo ili gotovo nikako.nekoliko osoba koje su sa slabim potencijalom. Potreban vam je visak i uglomer koji je gardiran kao na ovoj našoj slici. nisu po-stigle ništa i obrnuto. život lišen alko-hola. ali isto tako nemojte da vas demorališe ako utvrdite da vam je radiesteziski potencijal slab. Za-Ijuljate visak od sebe i objasnite visku šta želite da postignete ovim ispitivanjem.mislim na jedan život. uzimajući gradaciju: slab.vežbom. Ovaj animistički strah ima osnova u šta se mi danas uveravamo na raz-ne načine. duvana.

Slanjem pozitivne energije utiče se na zdravlje osobe na čije se talasno područje uključimo. Izlečenje nastaje aktiviranjem energije koja se nalazi svuda oko nas. Mnogo je primera gde se fotografija zloupotrebi. Kad se uključi na traženo talasno područje može umesto kao prijemnik da deluje kao odašiljač. Osnovna postavka na kojoj deluje radiestezist je talasna teorija. aktivira i usmerava preko fotografije tu energiju na dotičnu osobu. BIOENERGETSKI POTENCIJAL . pa se uključenjem u to područje može saznati sve o nama. a to je pozitivno delovanje na osobu sa fotografije. Mnogo je takvih pozitivnih primera ozdravljenja Ijudi pomoću fotografije. Na svakoj fotografiji zabilježeno je nase telesno područ-je. Pored mogućeg straha od loših posledica prisut-na je i druga mogućnost. što se preko iste može nauditi onome ko je na slici. Radiestezist se uključi na talasno područje čoveka sa fotografije. Još gore je ono čega se boje afrički domorodci. pa se na osobu prilepi onerozna energija o kojoj više govorim u poglavlju o apstraktnim štetnim talasima. Radiestezista pokreće.Svaka naša fotografija nosi dio nas samih.

Beograd V. New York. 1917 sr. Zagreb William C.Puškin "Parapsihologija i eksperimentalna psihologija" Nolit. Beograd Rudolf Ziher "Rašlje vilinske". Zagreb Kolins "Misterije" Prosveta.N. Mali školski anatomski atlas "Školska knjiga". Zagreb Žak La Maja "Medicina stanovanja" Akvarijus. Zagreb Nataša Marković "Bioenergija-moć isceljivanja". Beograd Chedomille Miatovich "The Memors of a Balkan Diplomatist" London. Christopher Bird "Tajni život biljaka". Beograd Peter Tompkins.. Lowe "Uvod u akupunkturnu anesteziju" Sportska knjiga. Prosvjeta Zagreb . 183-188. Paris 1931. godine.RDIESTEZIJSKO MERILO STRESA LITERATURA Stanko Jurdana "Rašlje i visak života" GZH. Toronto and Melbourne: Cassel and Companz LTD. Madame de MERSEMAN "Le pendule magique". Beograd Osman Hasanpašić "Priručnik iz radiestezije".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->