Natanael HULUBAN Silvia MAGHEAR Florentina OPRIS

COD DE BUNE PRACTICI ÎN FERMĂ
(la data 10-ian-2007 actul a fost aprobat de Ordinul 1234/2006 )

Prezentul cod de bune practici în fermă recomandă soluţii, măsuri şi metode utile posibil de aplicat de către fermier şi producător agricol, pentru a proteja, atât resursele de mediu, cât şi beneficiile pe care le-ar obţine dacă acestea ar fi respectate întocmai; însuşirea şi implementarea soluţiilor, măsurilor şi metodelor cuprinse în prezentul cod, de către producătorii agricoli şi fermieri este necesară deoarece aceştia trebuie să conştientizeze că interesele lor economice de obţinere a unor producţii profitabile trebuie armonizate cu exigenţele de protecţie şi conservare a mediului înconjurător, pentru a convieţui în prezent şi în viitor într-o ţară frumoasă, curată şi prosperă. Aplicarea unor noi practici agricole, bazate pe cunoştinţe ştiinţifice avansate în domeniul tehnologiilor mai ales a celor ecologic viabile, este o cerinţă majoră a promovării agriculturii durabile. De aceea, a apărut necesitatea elaborării, dar şi a implementării în practică a unor coduri de bună practică agricolă. Acestea reprezintă un ansamblu de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice, puse la dispoziţia producătorilor agricoli şi a fermierilor pentru a fi implementate în practică. Însuşite de către fiecare fermier şi producător agricol şi apoi implementate corect, practicile agricole pot contribui atât la obţinerea unor producţii calitativ superioare şi rentabile, cât şi la conservarea med iului ambient, cu limitarea consecinţelor ecologice nefavorabile la nivel naţional, regional, local, pe termen mai scurt sau mai lung. Astfel de coduri au fost elaborate şi sunt acum implementate în practică în diferite ţări ale Uniunii Europene. Intensificarea activităţii economice constituie o ameninţare continuă pentru ecosistemele naturale, care poate provoca numeroase efecte negative. Dintre cele mai importante efecte negative pe care la poate determina activitatea antropică evidenţiem următoarele: 1.contaminarea diferitelor resurse ale mediului înconjurător; 2.degradarea şi/sau distrugerea habitatului speciilor sălbatice;

În politica agrară. 5. De aceea. istorice MĂSURI ŞI LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE ŞI CONSERVARE A CALITĂŢII SOLULUI Degradarea stării fizice a solului este definită prin distrugerea sa practic ireversibilă sau uşor reversibilă.degradarea şi/sau distrugerea căilor de migrare a animalelor. La aceste cauze se adaugă şi activităţile umane. culturale. crescătorul de animale. În această secţiune sunt prezentate procedee privind reducerea ori prevenirea degradării fizice a solului. aşa cum prevăd de altfel şi directivele UE. să se desfăşoare într-o manieră compatibilă cu protejarea şi conservarea ecosistemelor naturale şi implicit a biodiversităţii. Scurgeri de suprafaţă şi eroziune a solului.distrugerea şi/sau degradarea esteticii ambientale. este foarte important şi necesar ca utilizarea terenurilor şi activităţile în fiecare exploataţie agricolă. Cele mai importante măsuri pe care trebuie să le respecte fermierul. prin practicarea agriculturii intensive şi prin gestionarea defectuoasă a terenurilor agricole. în elaborarea strategiilor pentru promovarea agriculturii durabile.distrugerea şi/sau deteriorarea vestigiilor istorice şi culturale. 4.3. Eroziunea este un proces geologic complex prin care particulele de sol sunt dislocate şi îndepărtate sub acţiunea apei şi a vântului ajungând în mare parte în resursele de apă de suprafaţă. Unii factori. 4. mai ales a eroziunii şi compactării. Protecţia şi conservarea bogăţiilor naturale. se referă la următoarele:     Folosinţă diversificată a terenurilor agricole Protejare şi conservare a habitatului sau mediului de viaţă al speciilor sălbatice Protecţia tuturor speciilor trebuie garantată. Tasarea şi distrugerea structurii solului . trebuie să se înceapă de la nivelul producătorului agricol şi al gospodăriei rurale individuale. sunt legaţi de extinderea îngrijorătoare a degradării solului. Asigurarea biodiversităţii şi protecţia ecosistemelor Pentru asigurarea biodiversităţii şi protecţiei ecosistemelor trebuie respectate de fiecare fermier şi producător agricol o multitudine de condiţii. deosebit de activi în poluarea apelor.

a absenţei fertilizării organice. compactarea antropică este favorizată de următoarele cauze: .Tasarea (compactarea) solului este un proces fizic prin care are loc creşterea exagerată a masei de sol pe unitatea de volum. de regulă. hidroameliorative.absenţa culturilor amelioratoare. Clasificare: Compactarea solului este clasificată din două punct de vedere: a originii şi a localizării sau adâncimii la care se manifestă. adică a masei maşinilor agricole.intensitatea. . fiind specifică unor anumite categorii de soluri. . secundară). frecvenţa. . în special în condiţii inadecvate de umiditate a solului. . transport. ca urmare a fertilizării reduse. greşelilor tehnologice din sistemul agricol: trafic exagerat şi neraţional efectuat pe teren pentru lucrări agricole.aplicarea necorespunzătoare a udărilor.porumb. lucrarea anuală la aceeaşi adâncime. Compactarea artificială. .bilanţul negativ al humusului şi altor elemente nutritive din sol. Compactarea secundară sau antropică este specifică agriculturii intensive. etc. Compactarea naturală este datorată factorilor şi proceselor care au condus la formarea solului.efectuarea lucrărilor solului în condiţii improprii de umiditate. cum sunt: leguminoasele perene (trifoi şi lucernă)..folosirea rotaţiilor de scurtă durată: monocultura şi rotaţia de doi ani grâu . fiind deosebit de importantă pentru fiecare fermier. a presiunii din pneuri şi a intensităţii şi frecvenţei de lucrare a solului. antropică sau secundară este datorată. În raport cu originea compactarea sau tasarea solului este naturală (primară) şi antropică (artificială. având tendinţa de a se accentua odată cu creşterea gradului de mecanizare. ierburi perene (Lolium Multiflorim). cel mai evident este orizontul Bt al solurilor argiloiluviale. puternic mecanizată. adesea în cazurile respective se formează straturi sau orizonturi de sol foarte compacte. . Cauze ale compactării În fermă.

Fermierul. şi a conţinutului de apă accesibilă. ca şi cerinţă de afânare.scăderea permeabilităţii solului la apă şi aer.măsuri de creştere a bilanţului humusului din sol prin fertilizare corespunzătoare.creşterea rezistenţei la penetrare şi inhibarea dezvoltării sistemului radicular. . .folosirea unei sisteme de maşini care să permită limitarea presiunii exercitate pe sol.degradarea agregatelor structurale ale solului: a formei. Prevenirea compactării antropice a solului se realizează de fermier prin adaptarea sistemului de agricultură. poate fi determinată pe baza cunoaşterii gradului de tasare al solului. Fertilitatea şi capacitatea de producţie a solului.rotaţii de lungă durată care să includă şi plante amelioratoare.calitate necorespunzătoare a arăturilor şi a pregătirii patului germinativ. . prin: utilizarea pneurilor cu presiune scăzută. a roţilor duble. care este determinată de: compoziţia granulometrică neechilibrată.creşterea rezistenţei la arat şi în consecinţă creşterea consumurilor. în special prin aplicare de îngrăşăminte organice. de structura nestabilă.înrăutăţirea regimului acrohidric. scad considerabil.Intensitatea compactării secundare sau antropice depinde de susceptibilitatea sau vulnerabilitatea solului de a se compacta. de conţinutul redus de humus. Efecte ale compactării . . . mărimii şi stabilităţii lor. care permite şi stabilirea cerinţei faţă de afânare. Starea de compactitate a solului. . uneori până la 50% comparativ cu solurile necompactate. trebuie să respecte şi să aplice următoarele măsuri: . şi creşterea riscului de exces de apă.efectuarea lucrărilor solului la starea de umiditate optimă.eliminarea traficului în condiţii necorespunzătoare de umiditate. . pentru reducerea şi chiar eliminarea cauzelor compactării secundare. . ca urmare a efectelor negative. creşterea vitezei de lucru. reducerea presiunii de pneuri. .reducerea capacităţii de reţinere a apei. a şenilelor. . a agrotehnicii şi a lucrărilor mecanice astfel încât să fie reduse la minim efectele şi procesele negative. .

. . stabilitatea hidrică şi mecanică a agregatelor structurale ale solului. . . termic). şi de regimurile fizice aferente (hidric. . Regulile şi măsurile pe care trebuie să le aplice fermierul se referă la: . cu rotaţii de lungă durată. . Structura solului poate fi definită din punct de vedere pedologie şi agronomic: . . de calitate. mărime şi grad de dezvoltare diferite. . care au formă.evitare a păşunatului excesiv.mărirea suprafeţei de contact a roţii cu solul prin utilizarea pneurilor cu presiune mică. . pluguri cu brazdă în trepte.agronomic prin ansamblul însuşirilor fizice ce caracterizează capacitatea de reţinere şi cedare a apei.pedologie prin modul de asociere a particulelor elementare în elemente (agregate) structurale. Pentru prevenirea degradării structurii solului fermierul trebuie să aplice şi să respecte o multitudine de reguli şi măsuri.evitarea irigaţiei prin aspersiune cu aspersoare gigant.folosirea la irigaţie de apă convenţional curată.utilizarea semănătorilor specializate.efectuarea lucrărilor solului şi a traficului pe teren în condiţii de limitare la strictul necesar a numărului de lucrări şi a masei utilajului şi numai la umiditate corespunzătoare a solului. pluguri oscilante. .favorizarea activităţii mezofaunei (râmelor). starea de aşezare a solului. . .structură de culturi variată.utilizarea plugurilor specializate: pluguri cu lăţime de lucru variabilă.reducerea combaterii mecanice a buruienilor. de aeraţie.menţinerea în limite optime a reacţiei solului şi a compoziţiei cationilor schimbabili.repararea drumurilor de acces de suprafaţa cultivată. . pe cât este posibil. pătrunderea şi mişcarea apei în profilul de sol. pentru însămânţare şi aplicare a îngrăşămintelor direct în mirişte. în care să fie incluse şi plante amelioratoare. utilizarea pneurilor cu lăţime mare şi a roţilor duble. cu intensitate excesivă şi înlocuirea acesteia cu irigaţia localizată.

. şi altor resurse de mediu împotriva degradării. cu o uşoară înclinare şi pe distanţe scurte. . realizându-se când solul este la starea de umiditate optimă.arăturile adânci se efectuează toamna pe solurile grele. Chiar dacă se mai întârzie aceasta lucrare. De asemenea. pe care trebuie să le respecte în scopul protecţiei solului. să se reverse în urma plugului.după recoltare. . solul trebuie menţinut acoperit cu mulci vegetal. vitezele mărite de lucru şi afânarea exagerată a solului prin scarificare. unor soluri acide.arăturile normale se efectuează vara/toamna pentru însămânţări de toamnă/primăvara. sau unde stratul arabil este subţire şi este nevoie de adâncirea lui.desfundarea să se efectueze la înfiinţarea plantaţiilor viticole şi pomicole. dacă sunt prezente ploi puternice. Aceste măsuri practice se referă la: . poate fi eliminată prin respectarea planurilor de fertilizare. De aceea.direcţia arăturii va alterna în fiecare an. fermierul. fără întoarcerea brazdei. fie cu paie sau resturi vegetale. astfel ca brazda. la executarea arăturii trebuie să respecte următoarele reguli: . furtuni. . La efectuarea arăturii fermierii mai trebuie să ia în considerare şi alte măsuri. amendamentelor. . fie prin menţinerea culturilor ascunse. . se vor evita pe cât posibil arăturile adânci. acolo unde s-a utilizat această tehnică. provocată prin utilizarea greşită de îngrăşămintelor.Degradarea chimică a structurii solului. specifice solurilor afectate de compactare secundară. .arătura va fi uniformă pe adâncime. fără a se cunoaşte trecerea de la o brazdă la alta. arăturile trebuie să urmărească strict curbele de nivel. amendare în acord cu specificul solului şi cerinţele plantelor cultivate.pentru reducerea intensităţii mineralizării este recomandat să se adopte tehnologia semănatului direct în mirişte. În prevenirea degradării solului prin diferite procese fizice şi chimice o importantă deosebită o are modul în care se efectuează lucrările de arătură.aplicarea lucrărilor de subsolaj.pe terenurile în pantă. . iar atunci când nu este posibil. nu se efectuează aratul. indiferent de textura solului.

măzăriche.bune protectoare .. în zonele cu precipitaţii abundente (peste 650 mm anual) şi bine distribuite. Aceste procese sunt şi mai intense pe solurile subţiri unde roca este mai aproape de suprafaţă. Intensificarea eroziunii conduce la pierderea treptată a stratului superficial de sol. această cultură va prelua nitraţii din sol transferându -i în biomasa vegetală uşor mineralizabilă. care în toamnă.foarte bune protectoare . ovăz.graminee (specii de Lolium şi Dactylis) şi leguminoase perene (lucernă. Protecţia solului împotriva eroziunii se poate realiza prin culturi agricole şi prin tehnologii agriculturale specifice. blocarea drenurilor şi canalelor de drenaj. prin demineralizare treptată.). iarba de Sudan etc. . fie se va mărunţi şi încorpora în sol. orz. ghizdei). când temperatura solului va atinge 10°C. floarea soarelui. soia. fie că se va recolta. Riscul erozional trebuie minimalizat printr-un management adecvat.arăturile vor urmări configuraţia terenului şi se va ţine seama ca acestea să fie paralele cu şanţurile şi canalele existente. menţinându-se o bandă nearată în apropierea acestora. . lupin. Eroziunea contribuie la creşterea riscului faţă de inundaţii prin intensificarea scurgerilor.cereale păioase (grâu. a particulelor fine de sol bogate în nutrienţi şi la reducerea fertilităţii solului.culturi prăşitoare (porumb. viţă de vie etc. cartofi. trifoi. sfeclă de zahăr. va fi uşor asimilabil de către plantele cultivate. dovlecei. este bine ca în terenul proaspăt arat să se însămânţeze o cultură acoperitoare sau cu rol de îngrăşământ verde. Eroziunea Eroziunea solului constă în pierderea particulelor de sol prin acţiunea apei şi vântului.).mediu protectoare . . iar în primăvară. mei.cu toate că arăturile de vară au rol important în sporirea producţiei. fasole). în care azotul prezent va fi ferit de levigare. Adâncimea de înrădăcinare şi cantitatea de apă accesibilă pentru plante se reduce. . .leguminoase anuale (mazăre. ca şi pe suprafeţele irigate. Plantele cultivate în funcţie de rolul pe care-l au în protecţia solului sunt clasificate în următoarele categorii: .slab protectoare .

a căror lăţime variază în funcţie de pantă: a)pantă de 5% . practicarea culturilor ascunse este foarte utilă. se poate practica cultura în fâşii alternate de plante bune şi foarte bune protectoare cu benzi înierbate.lăţimea fâşiei de 20-30 m. .a interzicerii tăierilor şi defrişărilor O practică extrem de dăunătoare o constituie tăierea pădurilor şi defrişările precum şi ararea păşunilor permanente şi a fâneţelor. resturi vegetale. banchete netede sau garduri de nuiele. . iar pe pante de peste 20% se construiesc agroterase. c)pantă de 15% .a evitării unor lucrări superficiale agresive Terenurile agricole supuse eroziunii eoliene vor fi protejate de perdele forestiere şi garduri vii. agroterase.a aportului de îngrăşăminte organice şi resturi vegetale Pentru ameliorarea solului şi refacerea straiului de humus.executarea lucrărilor şi semănatul culturilor prăşitoare pe curbele de nivel. în scopul limitării transportului particulelor de sol şi a depunerii acestora ca sedimente în ape. Cele mai importante măsuri pe care trebuie să le respecte fiecare fermier se referă la: . se va aduce un aport de îngrăşăminte organice. Pe terenurile situate în pantă. pe lungimea curbelor de nivel. îngrăşăminte verzi. lungi şi uniforme şi cu soluri având textură medie se realizează valuri de pământ la diferite distanţe.lăţimea fâşiei de 60-150 m.sistemele de culturi în funcţie de pantă Pe terenurile cu pante de peste 10% se aplică sistemul de culturi în fâşii cu benzi înierbate. Terenul va fi protejat prin valuri de pământ. cu pante de peste 15%.10% .lăţimea fâşiei de 30-60 m.a lucrărilor speciale de protecţie pe teren uri cu pantă mare În zone secetoase. . aceste terenuri vor pierde azotul din sol şi se vor degrada rapid. d)pantă de peste 25% . .15% .lăţimea fâşiei de 20 m. atunci când nu este posibilă înierbarea permanentă. Inevitabil. .20% . b)pantă de 10% . Şi în acest caz.

În plantaţiile viticole. orientate pe curbele de nivel. . Dacă un astfel de studiu nu se poate efectua. . prin desfundare a terenului.efectuarea lucrărilor adecvate de îmbunătăţiri funciare. intercalate cu benzi permanent înierbate.realizarea benzilor înierbate pe versanţii cu pante uniforme. . cel puţin. atunci. orientate pe curbele de nivel sau cu o abatere de 3-5%. trebuie apelat la instituţii de specialitate. . la pante de 20-25%. . Identificarea şi cunoaşterea tipurilor de sol: cartarea pedologică Pentru o fermă performantă cartarea pedologică este absolut necesară. .practicarea culturilor în fâşii. . .realizarea de terase cu platforma orizontală sau înclinată..înfiinţarea plantaţiilor antierozionale sub formă de perdele de 10 -15 m lăţime.orientarea rândurilor de viţă de vie pe curbele de nivel şi executarea lucrărilor agrotehnice de întreţinere în acelaşi sens.practicare de asolamente speciale cu plante protectoare.folosirea gunoiului de grajd bine fermentat şi a îngrăşămintelor verzi. fermierul trebuie să pună în aplicare mai multe măsuri: .realizarea.realizarea de canale de coastă de nivel sau înclinate. a teraselor cu platforma orizontală. în scopul prevenirii şi combaterii eroziunii solului. .practicarea pe curbele de nivel de culturi în fâşii cu lăţimi în funcţie de pantă.înfiinţarea unor benzi de arbuşti fructiferi pe panta din amonte a drumurilor orientate pe curbele de nivel. . pentru a folosi posibilele materiale informative existente. cu taluze consolidate în ziduri din piatră.executarea de biloane pentru reţinerea apei pe versanţii cu pantă lină şi uniformă.executarea de biloane înclinate pentru dispersarea şi evacuarea apei. . pe pante de peste 25%. cu debuşee naturale sau artificiale de evacuare a apelor. în funcţie de pantă şi tipul solului. consolidate prin înierbare sau cu brazde de iarbă. . .

. .. Există un risc semnificativ al proceselor erozionale de suprafaţă ogaşe şi rigole . Eroziunea moderată se produce pe solurile . . volumul edafic util şi textura pot fi variabile în cuprinsul fermei şi în profilele pedologice. fiind extrem de dificil de modificat.textura sau compoziţia granulometrică a solului. Alte proprietăţi.care se produc pe terenurile susceptibile atunci când cad peste 15 mm precipitaţii/zi sau peste 4 mm/oră. trebuie cunoscuţi factorii limitativi care impun alegerea şi practicarea anumitor tehnologii de cultivare a plantelor. conservativă. şi toate tehnologiile trebuie să li se adapteze. a plantaţiilor vitipomicole. a micro şi macro formaţiunilor structurale în masa solului. cum sunt: grosimea activă a profilului de sol.conţinutul de materie organică din sol. astfel că sunt considerate ca factori limitativi sau restrictivi ai producţiei agricole. Evenimentele climatice care provoacă scurgeri nu sunt atât de rare pe cât se crede. conţinutul în macronutrienţi. starea de aşezare. de precizie) fără cunoaşterea resurselor edafice.Azi nu se mai poate practica nicio formă de agricultură performantă (convenţională. . Procesele erozionale se produc atunci când cantitatea de apă din precipitaţii este mai mare decât cea pe care o poate absorbi solul. au caracter dinamic înregistrând modificări însemnate prin aplicarea sistemelor tehnologice de cultivare a solului. Unele dintre proprietăţile solului. În acelaşi timp. organică. ecologică. etc.culoarea solului. amelioraţi.sistemul radicular al plantelor.capacitatea de friabilitate sau de mărunţire a solului. Mai mult decât atât. Minimum de proprietăţi ale solului pe care trebuie se le cunoască fermierul se referă la: . cum sunt: stabilitatea hidrică a agregatelor structurale de sol.flora şi fauna din sol. ca şi de pe terenurile care sunt alternativ sub folosinţă la arabil şi apoi cultivate cu plante perene dacă sunt situate pe pante. adică aşezarea mai laxă sau mai compactă a particulelor primare. Eroziune prin apă Eroziunea prin apă duce în aceeaşi măsură la pierderea solului de pe terenurile arabile situate pe pantă. . dar în acelaşi timp pot fi şi mai uşor dirijaţi. aceste caracteristici au un grad ridicat de stabilitate.starea de aşezare sau de compactitate. modificaţi. . reacţia.

Înainte de efectuarea tuturor lucrărilor agricole. uşor lutoase atunci când cad ploi puternice. turboase. La nivel mondial agricultura conservativă este practicată pe o suprafaţă de peste 70 milioane ha. Pe terenurile cele mai vulnerabile unele culturi agricole. cu infiltraţie redusă. Solurile arabile după semănat până la răsărire şi la realizarea unui covor vegetal încheiat. în celelalte zone ale lumii. Păşunatul. Eroziunea prin apă s-a intensificat mai ales datorită cultivării prăşitoarelor. degradarea digurilor este inevitabilă şi constituie o sursă importantă de creştere a cantităţii de sedimente. fiind expuse la acţiunea directă a diferiţilor factori de risc. prăfoase mai ales dacă nu sunt acoperite cu vegetaţie. şi doar o mică parte. Dacă solurile sunt predispuse la eroziune şi sunt cultivate. de regulă în sistemele tehnologice convenţionale nu sunt acoperite cu vegetaţie. Statele Unite ale Americii şi Australia. Lucrările conservative ale solului Sistemul de lucrări conservative este recunoscut ca fiind baza agriculturii conservative. din păcate în ultimii ani ca urmare. Eroziunea eoliană Eroziunea eoliană în mod normal afectează cu precădere solurile nisipoase. cu deosebire a arăturii. mărind stabilitatea suprafeţei solului şi imobilizând (fixând) particulele de sol în agregate structurale stabile. mai ales prăşitoarele.nisipoase. pregătirii unui pat germinativ fin şi îndepărtării gardurilor vii şi altor bariere de protecţie. Păşunatul pe diguri de protecţie de pe lângă râuri este dăunător. . cea mai mare parte fiind răspândită în America Latină. ori reînsămânţării pajiştilor care sunt situate pe pante ori în zone de câmpie de revărsare a râurilor. chiar mai puţin intensiv în astfel de zone nu face decât să stimuleze intensificarea proceselor erozionate. cu precădere. nu sunt protejate. atunci sunt necesare măsuri de control. de protecţie. urmelor ce rămân pe sol în urma efectuării diferitelor operaţii din amonte în aval şi invers. pe terenuri în pantă. În ţara noastră procesul erozional s-a intensificat. vor fi evitate. atât a exploatării neraţionale a fondului forestier dar şi a fondului funciar şi a aplicării unui sistem tehnologic total necorespunzător în special pe terenurile aparţinând gospodăriilor mici şi mijlocii. trebuie avut în vedere posibilitatea producerii eroziunii. Procesul erozional eolian poate fi redus prin micşorarea vitezei vântului la suprafaţa solului.

adesea total. şi a diversificării echipamentelor de afânare. Cu toate că îngrăşămintele organice naturale. în cantităţi corespunzătoare şi la momentul potrivit. practici. atât pe plan internaţional. Utilizarea îngrăşămintelor organice naturale şi chimice în cantităţi care depăşesc cerinţele înseamnă risipă. în managementul agricol de afânare şi prelucrare a solului în vederea semănatului. Lucrarea conservativă este o expresie generală care defineşte diferite modalităţi. lucrări parţiale sau în benzi. Cantităţile de nutrienţi care sunt aplicate trebuie să fie în acord cu cerinţele plantelor. în funcţie de posibilităţile de mecanizare odată cu creşterea capacităţii tractoarelor şi a maşinilor agricole. corect utilizate. chiar poluare a apelor de suprafaţă şi subterane. lucrări raţionale. îmbunătăţirea şi conservarea în ansamblu a stării de fertilitate a solului şi creşterea productivităţii acestuia. lucrări în trafic controlat. adică modul de afânare. cât şi în ţara noastră. . lucrări în biloane. cu îngrăşămintele minerale.reducerea cheltuielilor alocate fertilizării minerale. în condiţiile excluderii întoarcerii brazdei şi menţinerii acoperite cu mulci vegetal a cel puţin 30% din suprafaţă. . de-a lungul timpului acestea au fost înlocuite. în special gunoiul de grajd. Astfel. reducerea riscului degradării prin diferite procese. ca şi în cele convenţionale este lucrarea solului. de prelucrare şi introducere a seminţei. după semănat Sistemele tehnologice conservative au evoluat rapid după perioada 1950-1960. din ce în ce mai mulţi fermieri au început să înţeleagă că aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenurile agricole. de la semănatul direct în sol neprelucrat până la afânare adâncă fără întoarcerea brazdei. acum expresia "lucrare conservativă". Iată câteva consecinţe pozitive: . prelucrare a solului şi semănat. pot contribui la sporirea şi conservarea fertilităţii solului. cheltuieli suplimentare. lucrări în mulci vegetal. lucrări rotaţionale. cuprinde procedee extrem de variate. între aceste două extreme regăsindu-se numeroase variante ca: lucrări reduse.Cea mai importantă componentă a sistemelor conservative. pot reduce cheltuielile şi conduce la beneficii importante.îmbunătăţirea stării structurale a solului. Astăzi. Managementul îngrăşămintelor organice naturale Asigurarea necesarului de nutrienţi pentru culturile agricole şi pentru pajişti este o problemă care trebuie tratată şi rezolvată cu marc atenţie.

reduc erea costurilor pentru gospodărirea deşeurilor organice provenite de la creşterea păsărilor şi animalelor. ştiind ca vor fi puternic degradate dacă nu vor fi aplicate reguli severe de limitare a efectelor pe termen lung asupra solului. chiar dacă se face tot posibilul pentru a reduce densitatea animalelor pe suprafaţa alocată. dense şi rezistente. departe de cursurile de apă. .creşterea biomasei vegetale.dotarea cu utilaje şi echipamente adecvate pentru administrarea acestora pe teren în condiţii optime. . Atunci când nu sunt disponibile adăposturi sau alte amenajări care pot fi adaptate ca adăposturi.utilizarea păşunilor permanente acoperite cu ierburi perene. mai ales dacă solurile sunt umede şi cu textură fină. bine drenate. netede.observarea periodică a terenurilor respective. reconsiderări şi acţiuni privind: . . Terenuri localizate în fermă şi destinate creşterii animalelor Unii fermieri şi crescători de animale consideră că stabulaţia liberă pe timpul iernii nu este posibilă fără degradarea solului în zona respectivă. . fiind alese cele care nu prezintă scurgeri de suprafaţă în cursurile de apă şi canale.. .întocmirea planurilor de gospodărire a tuturor materialelor organice din fermă şi a schemelor de fertilizare pentru a evita poluarea solului şi apelor.utilizarea îngrăşămintelor organice naturale şi în special a gunoiului de grajd având în vedere că acestea nu sunt deşeuri ci surse de fertilizanţi şi materie organică deosebit de valoroase pentru sol: . Regulile de bază pentru stabilirea şi utilizarea terenurilor destinate stabulaţiei libere pe care crescătorii de animale şi fermierii trebuie să le respecte se referă la: .reducerea riscului de poluare a apelor. Sunt necesare eforturi. . Aceasta înseamnă că administrarea resurselor.alegerea terenurilor uscate. fermierul este nevoit să aloce pentru stabulaţia liberă anumite terenuri. Acestea pot fi considerate ca sacrificate. mediului şi chiar a resurselor. forţa de muncă şi timpul alocat sunt foarte dificil de dirijat. Acest lucru este adevărat.

având în vedere: reînsămânţarea directă. de doua ori pe zi. traversarea prin vaduri sau chiar prin curentul apei. Traversarea cursurilor de apă Traversarea de către vehicule sau animale a unui curs de apa spre păşuni sau zone suplimentare de hrănire este uneori necesară. pentru a evita accesul acestora în cursul de apă. care se poate ivi este al poluării directe a apelor de suprafaţă prin descărcarea dejecţiilor de către animale. largi şi care au bază netedă şi dură.construirea de podeţe. contamina apa şi cu germeni patogeni. rotaţiile adecvate de lungă durată cu plante amelioratoare.dacă nu pot fi construite poduri sau podeţe.accesul turmelor de animale va fi limitat pe malul apelor cu ajutorul unor garduri electrice sau din lemn. De ex. sau curenţilor prea puternici. cum ar fi cryptosporidium.porcii trebuie ţinuţi pe pajişti bine stabilite. şi contaminarea apei cu dejecţii. Un alt neajuns. atunci va fi amenajat un vad bine drenat cu materiale accesibile şi se vor stabiliza ambele maluri.elaborarea unui plan de restaurare a stării de calitate a terenurilor care vor fi redate circuitului agricol. aplicarea arăturilor şi lucrărilor de afânare prin subsolaj.. încep să se manifeste procese ale degradării terenului. atunci destinaţia acestora se va schimba prin înfiinţarea unor culturi protectoare de ierburi perene rezistente pentru fixarea sedimentelor şi reducerea transportului lor spre apele de suprafaţă. vacile de lapte trebuie să se deplaseze de la păşune către zona de muls. . cu tufişuri. . după exploatarea terenurilor în scopul stabulaţiei libere de iarnă. În acest caz. . pentru o şi mai bună siguranţă trebuie ca fermierul sau crescătorul de animale să ia următoarele măsuri: . cu vegetaţie ierboasă bine dezvoltată şi fixată care protejează solul şi reduce pierderea de nutrienţi. În cazul traversării cursurilor de ape. .. care pot.utilizarea locaţiilor multiple de hrănire şi adăpare aşezate în zone bine drenate. ce provoacă boli. .dacă. . poate prezenta anumite pericole datorit ă adâncimii apei şi calităţii albiei.îngrădirea zonelor împădurite sau acoperite cu vegetaţie de protecţie şi protejarea arborilor şi arbuştilor existenţi. care în cazul unor cursuri de apa înguste pot fi amenajate cu cheltuieli destul de reduse. .

. Dacă sunt identificate astfel de probleme înseamnă se vor produce efecte negative: . astfel: . . . leptospiroză sau infestări cu viermi. când se administrează îngrăşăminte chimice sau organice naturale. Reducerea impactului se poate realiza de fermier prin măsurile următoare: .prezenţa unor areale pe mal unde vegetaţia a fost complet îndepărtată. provoacă poluarea locală datorată sedimentelor şi dejecţiilor animalelor care afectează alimentările cu apă şi habitatele florei şi faunei sălbatice. a inundaţiilor. şanţurilor. . se vor îngrădi pentru minimizarea contaminării cu germeni patogeni care pol provoca infecţii cu gălbează. .văile şi terenurile care au un bun drenaj natural.îngrădirea cursurilor de apă. ca şi zonele umede. e roziune. . în special unde locurile respective sunt umbrite de către copaci. canalelor cu apă şi văilor de drenaj natural. Apariţia şi evoluţia unor procese negative este apreciată prin simple observaţii. de -a lungul cursurilor de apă. ele. Accesul şi traficul animalelor Desfiinţarea totală a păşunatului animalelor în zonele vulnerabile: pe marginile şanţurilor. în special în perioade de creştere a apelor. rezultând pierderi însemnate de teren acoperit cu sol fertil. şanţurile.pierderi de producţie.. Călcatul de către animale şi accesul acestora de-a lungul malurilor. permiţând optimizarea operaţiunilor în fermă. a apelor împotriva poluării atunci când se fac tratamente cu pesticide.poluare a apelor de suprafaţă.prezenţa arealelor degradate unde animalele staţionează pentru a se adăpa.prezenţa pe margini de teren şi maluri a urmelor animalelor.degradarea habitatelor naturale. canalele. astfel de zone rămân vulnerabile proceselor de degradare prin eroziune hidrică.creştere a riscurilor de îmbolnăvire şi rănire a animalelor. Chiar şi aşa. în areale umede.la amenajarea podeţelor sau podurilor trebuie contactate institute de specialitate pentru proiectare şi să se ia avizele necesare. canalelor şi zonelor umede. limitează degradarea şi extinderea sa prin compactare. şi în acelaşi timp lăsând suficient teren de protecţie a malurilor. .

. Acţiunea animalelor asupra malurilor este dăunătoare şi pentru terenul agricol de pe marginile apelor dar şi pentru apele ce traversează aceste terenuri. Crearea coridoarelor de-a lungul cursurilor de apă. . În scopul protejării şi evitării unor costuri suplimentare trebuie să se: .care au pierdut vegetaţia naturală.instalare garduri electrice pe marginea păşunilor din apropierea cursurilor de apă.efectueze planificarea modului de utilizare şi protecţie a malurilor diferitelor cursuri de apă. inclusiv a puieţilor de arbuşti. de odihnă.nu este recomandat ca aceste maluri erodate să fie întărite prin bascularea unor materiale cum ar fi diferite tipuri de moloz sau alte deşeuri solide care pot provoca neajunsuri şi mai grave. toxică animalelor. vulnerabile la eroziune. .. pentru finanţarea. .în zonele cu procese erozionale puternice ale malurilor se va solicita asistenţă tehnică de la instituţiile abilitate. . este necesară identificarea malurilor: . de pescuit dar şi de cultivare a unor arbuşti.care sunt în curs de erodare şi cele care s-au surpat. . . De aceea. . . Întreţinerea şi menţinerea vegetaţiei naturale de-lungul malurilor Vegetaţia naturală a malurilor joacă un rol important în fixarea şi protecţia malurilor. este un valoros capital al fermei.realizarea unui astfel de coridor de protecţie mai larg în zonele care sun t utilizate la alimentarea cu apă. Aceste coridoare protejează pajiştile şi terenurile arabile. . proiectarea şi executarea lucrărilor specifice. alunecat în cursul de apă. asigurând o zonă de conservare.realizeze reacoperirea naturală a malurilor cu vegetaţie naturală.care au fost afectate de păşunat.elimine accesul turmelor de animale pe maluri prin îngrădirea acestora.solicite sprijin şi asistenţă tehnică în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile şi material săditor adecvat. inclusiv a plantării perdelelor de protecţie.trebuie să se combată buruienile şi vegetaţia care este dăunătoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful