1 IZOMERIA COMPUŞILOR ORGANICI Definiţie: Izomerii sunt substanţe cu aceeaşi formulă moleculară(aceeaşi compoziţie), dar structură diferită

(proprietăţi diferite). Tipuri de izomerie: A- de constituţie: a) de catenă; b) de poziţie; c) de funcţiune(şi tautomeria); B- stereoizomerie: a) enantiomeria; b) diastereoizomerie(izomerie de distanţă) - geometrică(cis-trans; E-Z) . A. a) izomeria de catenă – izomerii diferă prin forma catenei. Exemple:
H 3C
H 3C

CH 2
CH CH3

CH 2
CH3

CH 3

butan

Izobutan (2-metil propan)

b) izomerie de poziţie – izomerii diferă prin : - poziţia legăturilor multiple:
H 2C CH CH 2 CH 3 1-buten ã

H 3C

CH

CH

CH 3

2-butenã

HC≡ C- CH2- CH3

1-butină

H3C- C≡C- CH3 2-butină. - poziţia grupării funcţionale: H3C- CH2- CH2- Cl 1- clororpropan;
H 3C CH CH3

Cl 2-clo ro pro pan

izomerii disubstituiţi ai benzenului: orto-, meta-, paraCH3 CH3
CH3
CH3

CH3

CH3

orto xilen

meta xilen

para xilen

c) de funcţiune - izomerii diferă prin natura grupării funcţionale. 1. alcooli-eteri
H 3C H 3C CH2 O OH etano l

C H 3 eter metilic

Un atom de carbon asimetric este un atom de carbon hibridizat sp3 care are cele patru valenţe satisfăcute cu patru substituenţi diferiţi.3 butadiena. .COOH CH3.CH2. enol – aldehide(cetone) → tautomerie CH2 CH tauto m er ie CH3 C O H OH eno l aldehidã B.esteri CH3. 7. alchene – cicloalcani CH2=CH.CH3 1-butena CH2 CH2 CH2 CH2 Ciclobutan 6. acizi . a) Izomerie optică. Stereoizomerie.2 2.COO-CH3 acid propanoic acetat de metil 4.alcooli nesaturaţi – eteri cu radical nesaturat O H CH2 CH CH2 OH CH2 CH O CH3 CH3 CH2 C aldehidã alco o l nesaturat eter cu radical nesaturat 5. alchine – alcadiene HC≡ C. Izomerii care diferă prin orientarea atomilor faţă de un plan sau faţă de un centru al moleculei se numesc izomeri sterici sau stereoizomeri. Substanţele care prezintă activitate optică(rotesc planul luminii polarizate când sunt străbătute de aceasta) au cel puţin un atom de carbon asimetric(chiral).CH=CH2 1.CH3 1-butina H2C=CH. aldehide(cetone) . nitroderivaţi – aminoacizi CH3 CH NH2 CH3 CH2 C H 2N O 2 nitro pro pan COOH alaninã 3.CH2.CH2.

Enantiomerii pot fi: dextrogir........ b) Izomerie geometrică (caz particular de diastereoizomerie) – izomerie de distanţă – izomerii diferă prin poziţia substituenţilor faţă de planul π al legăturii duble sau planul ciclului.......... Se numeşte amestec racemic.......... Enantiomerii au toate proprietăţile identice....... diferă doar prin sensul în care rotesc planul luminii polarizate. COOH H C CH3 (+ ) OH HO COOH C CH3 (-) H Amestecul echimolecular al unei perechi de enantiomeri este lipsit de activitate optică din cauza compensării intermoleculare.. în care n este numărul de atomi de carbon asimetrici.... Diastereoizomerii pot fi optic activi sau optic inactivi (de ex...... sim e trie H C OH HO C H COOH COOH fo rm u le su p e rp o za b ile m e zo fo rm ã Compuşii simetrici conţinând atomi de carbon asimetrici se numesc compuşi mezo............ Stereoizomerii care nu se prezintă ca obiect şi imagine în oglindă se numesc diastreoizomeri........rotesc planul luminii polarizate spre stânga(-). COOH ...rotesc planul luminii polarizate spre dreapta(+).... levogir. acidul tartric(acidul 2. De exemplu... Izomeri cis-trans CH2 H C H 3C C CH3 H CH2 Cl CH trans 1......2-diclo ro ciclo hexan H 2C CH2 CH Cl cis 2 -bu tenã . numărul enantiomerilor se reduce la jumătate.. izomerii cis-trans).. COOH p la n H C OH HO C H de ....3 Stereoizomerii care se prezintă ca obiect şi imagine în oglindă nesuperpozabile se numesc enantiomeri sau antipozi optici...... În cazul în care substanţa organică are doi atomi de carbon asimetrici cu aceeaşi substituenţi.3 dihidroxisuccinic) prezintă trei izomeri de configuraţie: doi enantiomeri şi o mezoformă optic inactivă prin compensare intramoleculară... O substanţă optic activă se caracterizează printr-o mărime numită rotaţie specifică a cărei valoare se calculează după expresia: [α] = 100   lg (pentru soluţie) Numărul stereoizomerilor posibili cu aceeaşi formulă structurală este egal cu 2n......

este izomerul Z (de la germanul zusammen = impreuna). Reguli: .se alege ca pereche de referinţă substituenţii cu prioritate minimă de la fiecare atom de carbon.daca substituentii cu prioritate minima se gasesc de aceesi parte a planului de referinta. deci sunt substituenti de referinta. . ordinea descrescătoare a valorilor lui Z. . Cl C F C H F CH3 Cl C C H CH3 Z-1-cloro-1-fluoropropena E-1cloro-1-fuoropropena ZCl = 17 ZF = 9 ZC =6 in CH3 ZH = 1 F si H au Z mai mic. daca se gasesc in parti opuse eate izomerul E ( de la germanul entgegen = opus).se stabileşte prioritatea standard a substituenţilor. . pentru atomii care se leaga direct de atomii de carbon inplicati in legatura dubla.4 CH2 CH2 CH CH2 Cl CH Cl cis 1.2-diclo ro ciclo hexan H C H 3C C CH3 H 2C H trans 2 -bu tenã Izomeri E-Z.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.