LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH INSTRUMEN PEMANTAUAN (SENARAI SEMAK) PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH
Nama dan alamat sekolah : ______________________________________ Mata Pelajaran : Panduan : Tandakan Bil 1 (√) (X) ______________________________________ bagi penyataan Ya / Ada bagi penyataan Tidak / Tiada Ad a Tiad a Catatan

IPt/03

Perkara Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah * Carta Organisasi * Surat perlantikan * minit mesyuarat disediakan & diedarkan * Jadual kerja pentaksiran Dokumen Kurikulum & Pentaksiran * surat pekeliling PBS * surat pelantikan pentaksir * Sukatan Pelajaran * Huraian Sukatan Pelajaran Rangka Jadual Kerja Pentaksiran * disediakan * diedarkan * dipamerkan Pelaksanaan Pentaksiran * Semasa pengajaran & pembelajaran * di luar waktu pengajaran & pembelajaran Portfolio murid * rekod penyerahan eviden * borang pergerakan eviden * borang skor individu * evidens (produk, artifak, rakaman) Fail Pentaksir * borang skor individu * borang gred induk * disimpan dengan selamat Fail Penyelarasan * Borang maklumat pentaksir & penyelaras * Borang penyelarasan skor * Laporan penyelarasan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kes-kes khas * calon menumpang * calon pindah * calon sakit berpanjangan * kes disiplin * lain-lain Status kelengkapan * Saiz / kelulusan yang sesuai * Utiliti (Bekalan Elektrik / Air) tersedia * Keselamatan * Susun atur * Pengurusan dan Kebersihan * Kelengkapan perabot * Alat tangan * Mesin mudah alih * Mesin pegun * Stok dan inventori * Bahan pentaksiran * Stor bahan / alatan * Tempat penyimpanan eviden Taklimat dan pemakluman * Taklimat kepada murid * Taklimat kepada ibu bapa * Surat pemberitahuan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Ulasan Pemantau: __________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Nama Pemantau : _________________________________________________ Jawatan : ________________________________________________________ Nama Jabatan / Sekolah :___________________________________________ No. Tel : ____________________________________ Tandatangan :______________________ LEMBAGA __________________ PEPERIKSAAN

MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH

Tarikh :

LPt/04

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS
(Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN)

Nama dan alamat sekolah:

Kod Sekolah: Tarikh:

Nama Pemantau: Objektif Pemantauan: 1. Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar 2. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. 3. Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaikan laporan kepada urus setia di JPN DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan: (Rujuk kepada Instrumen pemantauan) 1. Kekuatan

2.

Kelemahan

3.

Tindakan

4.

Cadangan

Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman __________________________ (Nama Pemantau) Tarikh

Tandatangan Pengetua ___________________________ (Nama dan cop Pengetua