You are on page 1of 2

Lampiran D FPP2 / 01 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA FORMAT PELAPORAN NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : NO TELEFON : NO FAX :

NAMA DAN JAWATAN PEMANTAU LUARAN : KOMEN DAN CADANGAN 1. Kekuatan :

NO TELEFON : NO. FAX :

2. Kelemahan :

3. Tindakan :

4. Cadangan :

Disahkan Oleh : Tandatangan dan Cop Pengetua Tandatangan dan Cop Pemantau Tarikh :

Tarikh :

LAPORAN PENYELARASAN PERINGKAT NEGERI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) Kandungan 1.0 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 Latar belakang Pelaksanaan Objektif Rasional Konsep (Perkara 1.1. 1.5. `Rujuk Buku Manual PBS)

Pengurusan dan Pengendalian 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Jawatankuasa Peringkat Negeri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Negeri dan Daerah Jadual Lawatan Peringkat Daerah (buat lampiran) Senarai Pegawai Penyelarasan / Pemantau Peringkat Daerah (buat lampiran) Bilangan Sekolah yang dipantau Senarai sekolah bermasalah (jika ada)(buat lampiran)

3.0

Instrumen PBS 3.1 Rujuk Buku Manual PBS

4.0

Penyelarasan Skor dan Evidens 4.1 Peringkat Daerah (buat lampiran)

5.0

Dapatan 5.1 Analisis kekuatan dan cadangan penambahbaikan 5.2 Analisis kelemahan dan cadangan penyelesaian 5.3 Cadangan-cadangan lain ( buat rumusan analisis dapatan peringkat daerah) Rumusan Lampiran Sertakan contoh-contoh dokumen yang difikirkan perlu.

6.0