THPT N.T.

MINH KHAI

Số báo danh : ...........................

ĐỀ KIỂM TRA HK2 2008-2009
Môn VẬT LÝ – Khối 10 CƠ BẢN
Thời gian 45 phút

A.LÝ THUYẾT (5 đ)
1. Phát biểu và viết công thức của định lý động năng ?
2. Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng trong trường hợp vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực ?
3. Phát biểu định luật Boyle – Mariotte ?
4. Chất rắn kết tinh là gì ? Chia làm mấy loại ?
5. Nội năng của một vật là gì ? Có mấy cách làm thay đổi nội năng một vật ? Kể tên ?
B. BÀI TOÁN ( 5 đ )
Bài 1: Một hòn đá được ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 10m/s từ ban công cao 3m. Lấy g = 10 m / s 2 . Bỏ
qua sức cản của không khí. Hỏi độ cao cực đại của hòn đá so với mặt đất.
Bài 2 : Một người đi xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg, với vận tốc
p
36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12m. Để không rơi xuống hố thì người
đó phải dùng một lực hãm có độ lớn tối thiểu là bao nhiêu?
Bài 3: Một lượng khí 40 lit được nén đẳng nhiệt: Thể tích khí giảm đi 10 lit thì
(3)
áp suất tăng thêm 0,5atm. Tính áp suất khí lúc đầu
(1)
Bài 4: Cho đồ thị quá trình biến đổi khí trong hệ ( OT- Op ).
Hãy chuyển đồ thị sang hệ trục toạ độ ( OT-OV) và ( OV- Op )
Bài 5 Một thanh thép dài 5 m có tiết diện ngang 1,5 cm2 được giữ chặt một
(2)
đầu. Cho biết suất đàn hồi của thép là E = 2.10 11 Pa. Để thanh dài thêm 0,5 mm
O
thì phải tác dụng vào đầu còn lại một lực có độ lớn bằng bao nhiêu ? - HẾT T(K)

ĐÁP ÁN
VẬT LÝ KHỐI 10 BAN CƠ BẢN
ĐỀ CHÍNH THỨC
A. Lý thuyết ( 1 đ x 5 câu = 5 điểm)
1. Độ biến thiên động năng một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật ...... 0,5 đ
Công thức A12 = Wđ2 – Wđ1................................................................................. 0,5 đ
2. Trong quá trình chuyển động, nếu vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, động năng và thế
năng có thể chuyển hóa qua lại và tổng của chúng tức cơ năng được bảo toàn ... 1 đ (nều
phát biểu dl bảo toàn cơ năng tổng quát ............................................... vớt 0,5 đ)
3. Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thề tích V của một lượng khí xác định là một
hằng số. (phát biểu cách khác, nhưng phải có T không đổi, khối khí xác định) ...... 1 đ
4. Là chất rắn có cấu tạo từ tinh thể ( có dạng hình học xác định ) ........................... 0,5 đ
Có 2 loại : chất đơn tinh thể và đa tinh thể ............................................................. 0,5 đ
5. Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nội năng ... 0,5 đ
Có hai cách làm biến đổi nội năng là thực hiện công và truyền nhiệt .................... 0,5 đ
B. Bài toán (1 đ x 5 bài = 5 điểm)
1. Bài 1 : viết dl bảo toàn cơ năng & chọn mốc thế năng, thế số .............................. 0,5 đ
Giải h = 8 m ............................................................................................................ 0,5 đ
2. Bài 2 : dly động năng s = (- W1)/ (-Fh) = 15000/ Fh ............................................. 0,5 đ
Với s ≤ 12 suy ra Fh ≥ 1250 (N). Vậy Fmin = 1250 (N) ..................................... 0,5 đ
3. Áp dụng dl B-M (ph.tr trang thái khi), thế số .......................................................... 0,5 đ
Giải, Đáp số p1 = 1,5 (atm) .................................................................................... 0,5 đ
4. Vẽ đúng mỗi đồ thị 0,5 đ x 2 .................................................................................. 1 đ
Trừ 1 lần (chung cho 2 đồ thị : dư quá trình, thiếu gốc O, trục T(K) v.v .............. - 0,5 đ
5. Viết công thức (0,25 đ), thế số đúng (0,25 đ) ......................................................... 0,5 đ
Giải Fdh = 3000 (N) (0,25 đ). Vậy F = Fdh = 3000 (N) (0,25 đ) ............................. 0,5 đ

THPT N.T.MINH KHAI

Số báo danh : ...........................

ĐỀ KIỂM TRA HK2 2008-2009
Môn VẬT LÝ – Khối 10 NÂNG CAO
Thời gian 45 phút

A.LÝ THUYẾT ( 5 đ)
1. Phát biểu nguyên lý Pascal ?
2. Định luật Bernoulli cho ống dòng nằm ngang.
3. Chất rắn vô định hình là gì ? Kể 2 thí dụ ?
4. Lực tác dụng lên một vật chuyển động có làm thay đổi động năng của vật không nếu lực vuông góc với
vận tốc vật ? Giải thích ?
5. Phát biểu định luật Charles
p

B. BÀI TOÁN (5 đ)

Bài 1 : Vẽ trong cùng một hệ trục tọa độ (OT,OV), (OV,Op) quá trình biến đổi
trạng thái của một khối khí theo hình bên :
(3)
(1)
Bài 2 : Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 10C thì áp suất khối khí tăng
thêm 1/360 áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khối khí.
Bài 3 : Một thanh thép hình trụ đường kính 20 mm có suất đàn hồi E =
(2)
4.1011 Pa. Giữ chặt 1 đầu thanh và nén đầu còn lại bằng 1 lực F =
5
3,14.10 N . Tính độ biến dạng tỉ đối của thanh.
O
T
0
Bài 4 : Từ mặt đất, vật được ném xiên góc 45 lên cao với vận tốc12 m/s.
(K)
Dùng định luật bảo toàn cơ năng tính độ cao vật lên được. So sánh thế năng
và động năng vật ở vị trí lên cao nhất. (g = 10 m/s2)
Bài 5 : Bình chứa 4 lit khí H2 ở 170C và 5.105 (Pa). Tăng nhiệt độ khí lên đến 27 0C và một phần khí thoát ra.
Biết áp suất khí trong bình không đổi và khối lượng mol của H 2 là 2 (g/mol). Tính khối lượng khí thoát ra ngoài.
– HẾT -

ĐÁP ÁN LÝ 10 NÂNG CAO
A.LÝ THUYẾT ( 1 đ x 5 = 5 đ)
1. Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong bình kín được truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất
lỏng và của thành bình ……………………………………………………………………………………………………

2. Trong ống dòng nằm ngang, tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kì là một hằng số … 1 đ
3 Là chất rắn không có cấu tạo từ tinh thể, không có dạng hình học. Thí dụ nhựa thông, hắc ín ……….. 1 đ
4. Không, do không có gia tốc theo hướng vận tốc nên độ lớn vận tốc không đổi………………………… 1 đ
5. Trong qua trinh dang tich, ap suat mot khoi khi xac dinh ti le thuan voi nhiet do tuyet doi……………... 1 đ

B. BÀI TOÁN (1 đ x 5 = 5 đ)
1. Vẽ đúng mỗi đồ thị 0,5 đ x 2 .................................................................................................... 1 đ
Hai lỗi nhỏ trừ 1 lần (chung cho 2 đồ thị : dư quá trình, thiếu gốc O, trục T(K) v.v .................... - 0,5 đ
2. Áp dụng dl Saclo / ph.tr trang thái khí, thế số đúng
.......................................................... 0,5 đ
Giải, đáp số T1 = 360 K (tức 870C)
........................................................................................ 0,5 đ
3. Viết công thức Hooke, thế số đúng ........................................................................................ 0,5 đ
Giải, đáp số 0,0025 (tức 0,25%) :.................................................................................................. 0,5 đ
4. Ap dung dluat bao toan co nang : h max = 3,6 m ..........………………………………………… 0,5d
Động năng ở cao = 1/2m.(v.cos45)2 = 36m
The nang o tren cao : W – WD = 36m. Ti so = 1 …………………………………………………….. 0,5d
5. Viết phtr M-Clap, thế số lần đầu, tính m1 = 1,66 g ................................................................... 0,5 đ
Viết phtr M-Clap, thế số lần sau, tính m2 = 1,60g, suy ra khí thoát m1 – m2 = 0,06g .....................0,5 đ