EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Manusia dilahirkan dengan pelbagai bakat dan keupayaan yang boleh menjadikannya berkembang

secara holistik merangkumi aspek sosial, kognitif, afektif, psikomtor (pergerakan, seni dan estetika). Manusia cepat berkembang dan berubah sekiranya semua aspek tersebut dimanfaatkan secara terangkum dan serentak. Ini memberi kesan kepada perkembangan dan pembelajaran kanakkanak. Persembahan isi pelajaran akan dapat diterima murid dengan baik dan berkesan jika aktiviti pengajaran dan pembelajaran selaras dengan profil, kecenderungan dan keperluan kanak-kanak. Ini bermakna guru mengambil kira semua aspek perkembangan murid, termasuk keperluan estetik, keperluan sosial, kecenderungan serta keupayaan kanak-kanak. • • • • Buat satu kajian pemerhatian tingkahlaku sosial kanak-kanak merangkumi aspek pergerakan kreatif, seni kreatif dan estetika kanak-kanak. Berdasarkan hasil kajian, sarankan implikasi tingkahlaku sosial merangkumi aspek-aspek berkenaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pilih tajuk-tajuk dalam mata pelajaran pengkhususan anda, aplikasi pergerakan kreatif, seni kreatif visual dan seni kkreatif berbahasa. Jelaskan bagaimana anda dapat mengintegrasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Sediakan hasil tugasan anda dalam bentuk esei akademik. ARAHAN KEPADA CALON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tugasan ini adalah tugasan individu Sediakan hasil tugasan dalam bentuk esei akademik : aplikasi sub-tajuk dan nombor perenggan. Hasil tugasan perlu dibahagikan kepada 3 bahagian : pengenalan, isi utama dan penutup (rumusan) Bahagian isi utama perlu diagih kepada 3 bahagian : hasil pemerhatian, implikasi hasil pemerhatian dan aplikasi seni kreatif. Sediakan sub tajuk yang sesuai. Hasil tugasan hendaklah dimuat naik dalam bentuk "a single file" dan dalam bentuk hardcopy pada waktu pertemuan 4. Aplikasi format APA dalam penulisan esei dan rujukan Persembah hasil tugasan dalam bentuk berjilid kulit nipis berwarna putih dan bertulang "binding tape" hitam Sediakan maklumat diri: (nama, nombor matrik, kelas), tajuk kursus )kod kursus dan nama kursus, semester, tajuk kerja kursus, nama pensyarah Plagiat yang terbukti akan mendapat gred Gagal Markah penuh tugasan individu ialah 20 markah.