MINISTARSTVO KULTURE ____________________________________________________________________________

NACRT

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

____________________________________________________________________________ Zagreb, lipanj 2013.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

I.

USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4., a u vezi s člankom 38. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, 85/2010 - pročišćeni tekst). OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Ocjena stanja Zakon o medijima (Narodne novine, broj 59/2004 i 84/2011) uređuje uvjete pod kojima nakladnici mogu obavljati djelatnost u području javnog informiranja. Tako je nakladnik prema članku 9. Zakona o medijima obvezan obavljati djelatnost u području javnog informiranja u skladu s odredbama ovoga i posebnog zakona. Nakladnik obavljajući svoju djelatnost može izdavati, odnosno proizvoditi programske sadržaje i za drugog nakladnika ili tehničkog prijenosnika programskoga sadržaja. Prema članku 10. Zakona pravna ili fizička osoba koja nije upisala djelatnost nakladnika u sudski ili drugi registar, sukladno ovom ili posebnom zakonu ne smatra se nakladnikom u smislu ovoga Zakona. Člankom 11. Zakona, propisano je pak da se novinski nakladnik može u Republici Hrvatskoj osnovati i upisati u sudski ili drugi registar kao pravna ili fizička osoba ako uz uvjete propisane ovim Zakonom ispunjava posebne uvjete da ima sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj te sjedište uredništva u Republici Hrvatskoj. Odredba članka 10. Zakona o medijima restriktivna je u odnosu na državljane i pravne osobe država članica EU i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, jer određuje da se ne smatraju nakladnicima one fizičke ili pravne osobe koje nisu registrirale djelatnost nakladnika u sudski i drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj. Naime, nakladnici koji su registrirani za djelatnost nakladnika u državi članici EU i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru mogu na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljati ovu djelatnost bez obveze registracije djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o uslugama (Narodne novine br. 80/2011). Uz to, nakladnici sa sjedištem u državi članici EU i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ne moraju imati sjedište u Republici Hrvatskoj, već je dovoljno da registriraju djelatnost u Republici Hrvatskoj i imaju uredništvo. Članak 11. Zakona određuje da se u registar u Republici Hrvatskoj može upisati samo pravna ili fizička osoba koja ima sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, što je u suprotnosti s člankom 16. stavkom 2. pod a) Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu i člankom 15. stavkom 2. podstavkom 1. Zakona o uslugama. Slijedom toga, potrebno je navedeni članak 10. brisati, a članak 11. Zakona izmijeniti kako bi se državljanima i pravnim osobama država članica EU i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru omogućilo pružanje usluga nakladništva u Republici Hrvatskoj te dopustio upis djelatnosti u sudski ili drugi registar novinskim nakladnicima iz tih država iako

II.

2

nemaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Međutim, navedeni novinski nakladnici dužni su pridržavati se odredbi Zakona o medijima prilikom obavljanja djelatnosti nakladnika u Republici Hrvatskoj. Također, s obzirom na protek vremena bilo je potrebno uskladiti prekršajne odredbe s Prekršajnim zakonom (Narodne novine, broj 107/2007 i 39/2013), a imajući u vidu i raspon novčanih kazni koji on propisuje za prekršaje koji počine fizičke i pravne osobe, odnosno fizička osoba obrtnika i trgovac pojedinac. Pitanja koja se uređuju Zakonom Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o medijima uređuju se sljedeća pitanja: - briše se odredba Zakona o medijima prema kojoj se ne smatraju nakladnicima fizičke ili pravne osobe koje nisu upisale djelatnost nakladnika u sudski ili drugi registar u Republici Hrvatskoj sukladno ovom ili posebnom zakonu, a imajući u vidu da nakladnici koji imaju pravo poslovnog nastana u drugoj državi članici EU i drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru imaju pravo temeljem načela slobode pružanja usluga privremeno ili povremeno obavljati djelatnost nakladnika u Republici Hrvatskoj bez obveze registriranja djelatnosti; - određuje se da se novinski nakladnik može u Republici Hrvatskoj osnovati i upisati u sudski ili drugi registar kao pravna ili fizička osoba ako uz uvjete propisane zakonom ima sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj; - dodaje se odredba koja izuzima državljane i pravne osobe država članica EU i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru od obveze da moraju imati sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj da bi mogle upisati djelatnosti novinskog nakladnika u sudski ili drugi registar; oni mogu trajno obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj ako obave registraciju djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar te imaju uredništvo u Republici Hrvatskoj; - određuje se da novinski nakladnik sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili drugoj državi članici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može obavljati djelatnost novinskog nakladnika u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi sukladno odredbama Zakona o uslugama; - usklađuju se prekršajne odredbe Zakona o medijima s odredbama Prekršajnog zakona na način da se za fizičke i pravne osobe te fizičke osobe obrtnika i trgovca pojedinca posebno uređuju prekršaji i utvrđuje visina kazne u najnižem i najvišem iznosu. Posljedice koje će proizaći donošenjem ovoga Zakona Donošenjem predloženog Zakona uskladit će se Zakon o medijima s Direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu na način da će se na temelju načela slobode pružanja usluga i slobode poslovnog nastana osigurati državljanima i pravnim osobama te nakladnicima drugih

3

država članica EU i drugih država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru pravo obavljanja djelatnosti nakladnika u Republici Hrvatskoj. Također, prekršajne odredbe Zakona uskladit će se s Prekršajnim zakonom. III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Temelj za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima po hitnom postupku nalazi se u odredbi članka 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 71/2000, 129/2000, 117/2001, 6/2002 - pročišćeni tekst, 41/2002, 91/2003, 58/2004, 69/2007, 39/2008, 86/2008 i 81/2012), a to su osobito opravdani državni razlozi, odnosno usklađenje s propisima Europske unije.

4

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA Članak 1. U Zakonu o medijima (Narodne novine, broj 59/2004 i 84/2011) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi: „Članak 1.a Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu.“ Članak 2. Članak 10. briše se. Članak 3. Članak 11. mijenja se i glasi: „(1) Novinski nakladnik može se u Republici Hrvatskoj osnovati i upisati u sudski ili drugi odgovarajući registar kao pravna ili fizička osoba ako uz uvjete propisane zakonom ima sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, novinski nakladnik sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može trajno obavljati djelatnost novinskog nakladnika u Republici Hrvatskoj ako se upiše u sudski ili drugi odgovarajući registar i ima uredništvo u Republici Hrvatskoj. (3) Novinski nakladnik sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može obavljati djelatnost novinskog nakladnika u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi sukladno odredbama Zakona o uslugama.“ Članak 4. U članku 59. stavku 1. iza riječi: „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu od 100.000,00“, a riječi: „ili fizička“ brišu se. U točki 1. iza riječi: „registar,“ dodaju se riječi: „sukladno članku 11. stavku 1. i 2. ovoga Zakona,“. U točki 2. iza riječi: „članku 14.“ dodaju se riječi: „stavku 2.“. U točki 3. iza riječi: „članka 19.“ dodaju se riječi: „stavka 1. i 2.“. U točki 4. iza riječi: „članka 20.“ dodaju se riječi: „stavka 1., 3., 4., 5., 7. i 8.“. Točka 5. mijenja se i glasi: „5. izda dionice koje ne glase na ime suprotno članku 31. ovoga Zakona,“.

5

U točki 10. iza riječi: „članka 36.“ dodaju se riječi: „stavka 1.“. Točka 11. mijenja se i glasi: „11. stječe dionice ili udjele u nakladniku općeinformativnog dnevnika, odnosno tjednika suprotno članku 37. stavku 2. ovoga Zakona,“. U stavku 2. iza riječi: „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu od 10.000,00“. Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: „(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba obrtnika i trgovac pojedinac, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna. (4) Ako prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.“ Članak 5. Članak 60. mijenja se i glasi: „(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 1. novinski nakladnik koji na svakome primjerku novina ili druge tiskovine ne otisne impresum, sukladno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona, 2. nakladnik koji s osobom od koje naručuje novinarski prilog ne zaključi ugovor sukladno članku 26. stavku 5. ovoga Zakona, 3. nakladnik koji novinaru otkaže ugovor o radu, umanji plaću, odnosno ugovorenu naknadu ili izmijeni položaj u uredništvu suprotno članku 27. stavku 2. i članku 28. stavku 2. ovoga Zakona, 4. koja organizira distribuciju tiska putem kolportera suprotno članku 38. stavku 3. ovoga Zakona, 5. koja javno izlaže i oglašava tiskovine pornografskog sadržaja suprotno članku 39. stavku 1. i 2. ovoga Zakona, 6. nakladnik koji ne sačuva zapise svih objavljenih programskih sadržaja u propisanom roku, sukladno članku 43. stavku 1. ovoga Zakona. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. (3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba obrtnika i trgovac pojedinac, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.“.

6

Članak 6. Članak 61. mijenja se i glasi:
„(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. novinski nakladnik koji ne prijavi novine ili drugi tisak Hrvatskoj gospodarskoj komori, sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona, 2. distributer tiska koji ne podnese prijavu iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona ili istoj ne priloži propisane priloge, 3. novinski nakladnik, odnosno distributer tiska, koji Hrvatskoj gospodarskoj komori ne prijavi promjenu podataka navedenih u prijavi novina u roku od osam dana od dana nastanka promjene, sukladno članku 12. stavku 8. ovoga Zakona, 4. nakladnik koji uz informaciju prenesenu iz drugih domaćih i inozemnih medija ne naznači izvor, sukladno članku 18. ovoga Zakona. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 8.000,00 kuna. (3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba obrtnika i trgovac pojedinac, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 kuna.“. Članak 7. Članak 62. mijenja se i glasi: „(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba: 1. ovlaštena osoba u tijelu ili osobi koja novinaru uskrati informaciju iz djelokruga toga tijela suprotno članku 6. stavku 2. i 4. ovoga Zakona, 2. glavni urednik koji dozvoli objavu podataka koji mogu otkriti identitet svjedoka ili oštećenika kaznenog djela, suprotno članku 16. stavku 1. i 2. ovoga Zakona, 3. glavni urednik ako uredničkom obradom teksta, a osobito naslovom bitno promijeni sadržaj ili smisao informacije objavljene u javnome glasilu, suprotno članku 24. stavku 2. ovoga Zakona, 4. glavni urednik koji pisano ne obavijesti tražitelja o razlozima neobjavljivanja ispravka, sukladno članku 42. stavku 5. ovoga Zakona,

7

5. osoba koja umnoži ili javno objavi preslik zapisa suprotno zabrani iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, bez suglasnosti nakladnika, 6. glavni urednik koji na temelju pravomoćne presude ne objavi ispravak informacije ili ga ne objavi na propisani način, sukladno članku 51. stavku 4. ovoga Zakona.“. Članak 8. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

8

O B R A Z L O Ž E NJ E Člankom 1. dodaje se stavak 1.a koji navodi da ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu. Člankom 2. briše se članak 10. Zakona o medijima, koji određuje da se pravna ili fizička osoba koja nije upisala djelatnost nakladnika u sudski ili drugi registar sukladno ovom ili posebnom zakonu ne smatra nakladnikom u smislu ovoga Zakona. Navedenom odredbom provodi se usklađenje s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu, koja u članku 16. stavku 2. pod a) određuje da države članice ne smiju ograničiti slobodu pružanja usluga, ako pružatelj ima poslovni nastan u drugoj državi članici EU ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, nametanjem obveze da pružatelj ima poslovni nastan na njihovom teritoriju. Postojeća odredba članka 10. Zakona o medijima dovodi državljane i pravne osobe te nakladnike drugih država članica EU i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru u neravnopravan položaj u odnosu na državljane Republike Hrvatske i nakladnike u njoj osnovane u pogledu uvjeta obavljanja djelatnosti nakladništva u Republici Hrvatskoj. To je stoga što iz navedene odredbe proizlazi zaključak da pružatelji usluga registrirani u drugoj državi članici EU ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskog prostora, koji nisu upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj, nisu nakladnici, čime je onemogućena provedba načela slobode kretanja usluga i slobode poslovnog nastana za pružatelje usluga. Uz to, uvjete za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih usluga, kao i usluga elektroničkih publikacija, propisuje detaljno Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine, br. 153/2009 i 84/2011) kao poseban Zakon. Člankom 3. mijenja se članak 11. Zakona na način da se određuje da se novinski nakladnik može u Republici Hrvatskoj osnovati i upisati kao fizička ili pravna osoba u sudski ili drugi registar ako uz uvjete propisane zakonom ima sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj. Također se određuje da novinski nakladnici sa sjedištem na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru mogu u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost novinskoga nakladnika ako upišu djelatnost nakladnika u sudski ili drugi odgovarajući registar i imaju uredništvo u Republici Hrvatskoj, dok djelatnost novinskoga nakladnika na privremenoj ili povremenoj osnovi mogu obavljati sukladno odredbama Zakona o uslugama. Ovim odredbama novinskim nakladnicima država članica EU ili država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru dopušta se upis djelatnosti novinskog nakladnika u sudski ili drugi registar ako nemaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj te im se na taj način omogućuje obavljanje djelatnosti nakladništva u Republici Hrvatskoj. Fizičkim i pravnim osobama tih država omogućuje se da osnuju novinskog nakladnika i upišu djelatnost u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani i pravne osobe. Člankom 4. mijenja se članak 59., koji sadrži prekršajne odredbe, na način da se u točkama 1., 2., 3., 4. i 10. specificiraju stavci odredbi Zakona na koje se prekršaj odnosi, dok se u točkama 5. i 11. precizira opis prekršaja, što će omogućiti bolju primjenu tih odredbi. Također, propisan je minimum novčane kazne koja se može izreći počinitelju prekršaja te su odvojeno propisane novčane kazne za pravnu osobu, odgovornu osobu u pravnoj osobi,

9

fizičku osobu, fizičku osobu obrtnika i trgovca pojedinca zbog različitog minimuma i maksimuma novčane kazne koji se istima mogu izreći. Člankom 5. mijenja se članak 60. na način da se odvojeno propisuju novčane kazne za pravnu osobu, odgovornu osobu u pravnoj osobi te fizičku osobu obrtnika i trgovca pojedinca zbog različitog minimuma i maksimuma novčane kazne koji se istima mogu izreći. Prekršaji iz ovoga članka ne mogu biti počinjeni od strane fizičke osobe. Također, u stavku 1. točkama 1., 2., 3., 4., 5. i 6. specificiraju se stavci odredbi Zakona na koje se prekršaj odnosi. Člankom 6. mijenja se članak 61. tako da se odvojeno i u različitoj visini propisuju novčane kazne za pravnu osobu, odgovornu osobu u pravnoj osobi te fizičku osobu obrtnika i trgovca pojedinca. Prekršaji iz ovoga članka ne mogu biti počinjeni od strane fizičke osobe. U stavku 1. točkama 1., 2., 3. i 4. izvršena je specifikacija stavaka Zakona čije kršenje predstavlja prekršaj. Člankom 7. mijenja se članak 62. na način da se propisuje visina novčane kazne kojom će se kazniti fizička osoba koja počini prekršaje nabrojene u stavku 1. točkama 1. do 6. ovoga članka. Također je izvršena specifikacija stavaka Zakona čije kršenje predstavlja prekršaj. Člankom 8. propisano je da ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

10

ODREDBE ZAKONA O MEDIJIMA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 10. Pravna ili fizička osoba koja nije upisala djelatnost nakladnika u sudski ili drugi registar sukladno ovom ili posebnom zakonu ne smatra se nakladnikom u smislu ovoga Zakona. Članak 11. Novinski nakladnik može se u Republici Hrvatskoj osnovati i upisati u sudski ili drugi registar kao pravna ili fizička osoba ako uz uvjete propisane zakonom ispunjava sljedeće posebne uvjete: – da ima sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, – da je sjedište uredništva u Republici Hrvatskoj. Članak 59. (1) Novčanom kaznom do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja: 1. obavlja djelatnost nakladnika a nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar, 2. u kalendarskoj godini ne obavijesti javnost o informacijama sukladno članku 14. ovoga Zakona, 3. na zahtjev državnih tijela ne objavi bez naknade priopćenje iz članka 19. ovoga Zakona, 4. obavi oglašavanje protivno odredbi članka 20. ovoga Zakona, 5. postupa suprotno članku 31. ovoga Zakona, 6. niti nakon 15 dana od dana primitka upozorenja iz članka 32. stavka 4. ovoga Zakona, Hrvatskoj gospodarskoj komori ne dostavi podatke i ovjerene preslike isprava iz članka 32. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, 7. ne objavi podatke iz članka 32. stavka 5. ovoga Zakona u »Narodnim novinama«, 8. prikrije vlasničku strukturu nakladnika ili vlasništvo stjecatelja dionica ili udjela u pravnoj osobi nakladnika suprotno zabrani iz članka 32. stavka 6. ovoga Zakona, 9. ne dostavi do 30. travnja svake godine Hrvatskoj gospodarskoj komori izvješća i podatke sukladno članku 34. stavku 1. i 2. ovoga Zakona ili ne objavi do 30. travnja svake kalendarske godine podatke u svom mediju sukladno članku 34. stavku 3. ovoga Zakona. 10. ne podnese prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika iz članka 36. ovoga Zakona, 11. postupi suprotno članku 37. stavku 2. ovoga Zakona. 12. ne utvrdi i ne objavi Opće uvjete za distribuciju tiska ili odbije preuzeti u distribuciju tisak protivno članku 38. stavku 1. ovoga Zakona, 13 . nakladnik koji objavom programskog sadržaja povrijedi prava djece i mladeži iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom do 100.000,00 kuna. Članak 60. (1) Novčanom kaznom do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj: 1. novinski nakladnik koji na svakome primjerku novina ili druge tiskovine ne otisne impresum, 2. glavni urednik koji na temelju pravomoćne presude ne objavi ispravak informacije ili ga ne objavi na propisani način, 3. nakladnik koji ne sačuva zapise svih objavljenih programskih sadržaja u propisanom 11

roku, 4. nakladnik koji s osobom od koje naručuje novinarski prilog ne zaključi ugovor sukladno članku 26. stavku 5. ovoga Zakona, 5. nakladnik koji novinaru otkaže ugovor o radu, umanji plaću, odnosno ugovorenu naknadu ili izmijeni položaj u uredništvu suprotno članku 27. i 28. ovoga Zakona, 6. pravna osoba koja organizira distribuciju tiska putem kolportera suprotno članku 38. ovoga Zakona, 7. pravna osoba koja postupa suprotno članku 39. ovoga Zakona. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom do 20.000,00 kuna. Članak 61. (1) Novčanom kaznom do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj: 1. ovlaštena osoba u tijelu ili osobi koja novinaru uskrati informaciju iz djelokruga toga tijela suprotno članku 6. ovoga Zakona, 2. novinski nakladnik koji ne prijavi novine ili drugi tisak Hrvatskoj gospodarskoj komori, 3. distributer tiska koji ne podnese prijavu iz članka 12. ovoga Zakona ili istoj ne priloži propisane priloge, 4. glavni urednik ako uredničkom obradom teksta, a osobito naslovom bitno promijeni sadržaj ili smisao informacije objavljene u javnome glasilu, 5. glavni urednik koji dozvoli objavu podataka koji mogu otkriti identitet svjedoka ili oštećenika kaznenog djela, suprotno članku 16. ovoga Zakona. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom do 8.000,00 kuna. Članak 62. (1) Novčanom kaznom do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj: 1. nakladnik koji uz informaciju prenesenu iz drugih domaćih i inozemnih medija ne naznači izvor, 2. novinski nakladnik, odnosno distributer tiska, koji Hrvatskoj gospodarskoj komori ne prijavi promjenu podataka navedenih u prijavi novina u roku od osam dana od dana nastanka promjene, 3. glavni urednik koji pisano ne obavijesti tražitelja o razlozima neobjavljivanja ispravka, 4. osoba koja umnoži ili javno objavi presliku iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, bez suglasnosti nakladnika. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom do 3.000,00 kuna.

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful