13.06.

2011

OBIECTIVELE SESIUNII:
D e a i d e n t i f i c a e t a p e l e p r i n c i p a l e d e p l a n i f i c a r e a i s i u n i l o r d e a u d i t i n t e r n ; m

D

e

a

c

u

n

o

a

ş

t

e

o

d

a

l

i

t

a

t

e

a

d

e

i

n

i

ţ

i

e

r

e

ş

i

p

r

e

g

ă

t

i

r

e

a

m

i

s

i

u

n

i

i

d

e

a

u

d

i

t

;

m

D

e

a

i

d

e

n

t

i

f

i

c

a

n

e

c

e

s

i

t

a

t

e

a

p

l

a

n

i

f

i

c

ă

r

i

i

p

r

e

l

i

i

n

a

r

e

a

m

i

s

i

u

n

i

i

d

e

a

u

d

i

t

i

n

t

e

r

n

;

m

D

e

a

e

x

p

l

i

c

a

o

d

a

l

i

t

a

t

e

a

d

e

p

r

e

g

ă

t

i

r

e

p

e

n

t

r

u

ş

e

d

i

n

ţ

a

d

e

m

d

e

s

c

h

i

d

e

r

e

ş

i

d

e

d

e

s

f

ă

ş

u

r

a

r

e

a

a

c

e

s

t

e

i

a

;

D

e

a

c

u

n

o

a

ş

t

e

c

u

s

e

î

n

t

o

c

e

s

c

d

o

c

u

e

n

t

e

l

e

a

f

e

r

e

n

t

e

m

m

m

e

t

a

p

e

i

d

e

p

l

a

n

i

f

i

c

a

r

e

a

i

s

i

u

n

i

i

d

e

a

u

d

i

t

m

E

t

a

p

e

l

e

d

e

p

l

a

n

i

f

i

c

a

r

e

A

c

t

i

v

i

t

a

t

e

a

n

e

c

e

s

a

r

ă

p

e

n

t

r

u

p

l

a

n

i

f

i

c

a

r

e

a

Etapele de planificare a misiunii de audit intern

p

r

e

l

i

m

i

n

a

r

ă

c

o

n

t

i

n

u

ă

p

î

n

ă

l

a

ş

e

d

i

n

ţ

a

d

e

d

e

s

c

h

i

d

e

r

e

ş

i

c

h

i

a

r

d

u

p

ă

f

i

n

a

l

i

z

a

r

e

a

a

c

e

s

t

e

i

a

.


c

P

l

a

n

i

f

i

c

a

r

e

a

m

i

s

i

u

n

i

i

d

e

a

u

d

i

t

t

r

e

b

u

i

e

s

ă

o

n

s

t

i

t

u

i

e

î

n

j

u

r

u

l

l

a

3

0

%

d

i

n

v

o

l

u

m

u

l

d

e

l

u

c

r

u

.

A

c

t

i

v

i

t

ă

ţ

i

l

e

i

n

i

ţ

i

a

l

e

A

c

t

i

v

i

t

ă

ţ

i

l

e

i

n

i

ţ

i

a

l

e

• Şedinţa preliminară
ş i ş e f u l u n i t ă ţ i i d e a n e c e s i t a t e î n c a z u l

p

a

r

t

i

c

i

p

ă

c

o

n

d

u

c

ă

t

o

r

u

l

• Titlul
d e p r e

m

i

s

i

u

n

i

i

d

e

a

u

d

i

t

s

e

s

t

a

b

i

l

e

ş

t

e

ţ

i

n

î

n

d

c

o

n

t

u

d

i

t

.

S

e

p

e

t

r

e

c

e

r

e

d

u

p

ă

v

e

d

e

r

i

l

e

S

N

A

I

2

2

2

0

.

c

î

n

d

e

s

t

e

n

e

c

e

s

a

r

d

e


-

T

i

t

l

u

l

m

i

s

i

u

n

i

i

d

e

a

u

d

i

t

d

e

s

c

r

i

e

s

u

c

c

i

n

t

ş

i

r

e

c

o

n

f

i

r

m

a

t

t

i

t

l

u

l

m

i

s

i

u

n

i

i

d

e

a

u

d

i

t

s

t

a

b

i

l

i

t

î

n

e

x

p

l

i

c

i

t

d

o

m

e

n

i

u

l

g

e

n

e

r

a

l

d

e

a

p

l

i

c

a

r

e

a

l

p

l

a

n

u

l

a

n

u

a

l

s

a

u

l

a

s

o

l

i

c

i

t

a

r

e

a

m

i

s

i

u

n

i

l

o

r

a

d

a

u

d

i

t

u

l

u

i

ş

i

p

r

i

n

c

i

p

a

l

e

l

e

o

b

i

e

c

t

i

v

e

a

l

e

m

i

s

i

u

n

i

i

h

o

c

p

e

n

t

r

u

c

o

n

c

r

e

t

i

z

a

r

e

a

o

b

i

e

c

t

i

v

e

l

o

r

m

i

s

i

u

n

i

i

d

e

a

u

d

i

t

.

d

e

a

u

d

i

t

.

1

I n d i c ă l o c u l u n d e v a f i e f e c t u a t a u d i t u l .13. c ă r e i a v a r a p o r t a e c h i p a d e a u d i t o r i c u p r i v i r e l a a s p e c t e l e p r o f e s i o n a l e ş i t e h n i c e . • • S p e c i f i c ă d a t e l e c o n c r e t e d e p r e z e n t a r e a v e r s i u n i i p r e l i m i n a r e ş i f i n a l e a l e r a p o r t u l u i d e a u d i t . • l d e r a p o r t a r e î n R e s p o n s a b i l d e s e m n a r e a o r d i n u l u i e s t e O f e r ă i n f o r m a ţ i i s u c c i n t e p r i v i n d n i v e l u c o n d u c ă t o r u l e n t i t ă ţ i i p u b l i c e . D î n s p e c i a l c o n f o r m i t a t e a p r o c e d u r i l o r e x i s t e n t e c u a c t e l e l e g i s l a t i v e ş i n o r m a t i v e î n v i g o a r e . E x a m i n a r e a p r o c e s u l u i d e a c h i z i ţ i i • e e l a b o r a t t i t l u l m i s i u n i i d e a u d i t . A c t i v i t ă ţ i l e i n i ţ i a l e A c t i v i t ă ţ i l e i n i ţ i a l e • Personalul s t a b i l i ş t e ţ i 2 2 3 0 . – n e c e s a r u l d e r e s u r s e a l o c a t e s e • Chestiuni organizatorice I a f l ă r i i e c h i p e i d e a u d i t . 1 E x e m p l u d e t i t l u a l m i s i u n i i d e a u d i t • Exemplu: p u b l i c e . ( c a z u l p e t r e c e r i i d e t e r m i n ă r e s u r s e l e n e c e s a r e p e n t r u r e a l i z a r e a a u d i t u l u i l a i n s t i t u ţ i i l e s u b o r d o n a t e d i n a f a r a o b i e c t i v e l o r m i s i u n i i d e a u d i t . e t c . P r e c i z e a z ă r o l u r i l e ş i r e s p o n s a b i l i t ă ţ i l e a u d i t o r i l o r ş i c o n d u c e r i i p e p a r c u r s u l m i s i u n i i . r e a l i z a r e a m i s i u n i i d e a u d i t . s e d i u l u i p r i n c i p a l a l e n t i t ă ţ i i p u b l i c e ) • c n L a d e t e r m i n a r e a r e s u r s e l o r n e c e s a r e s e ţ i n e o n t d e c u n o ş t i n ţ e l e ş i c o m p e t e n ţ e l e e c e s a r e .06. A c t i v i t ă ţ i l e i n i ţ i a l e A c t i v i t ă ţ i l e i n i ţ i a l e • Ordinul cu privire la efectuarea misiunii de audit u r m ă t o a r e l e a s p e c t e : î n t r u n e ş t e • c R e s p o n s a b i l d e p r e g ă t i r e a o r d i n u l u i e s t e • • • o n d u c ă t o r u l u n i t ă ţ i i d e a u d i t i n t e r n .2011 E x e m p l u 1 E x e r c i ţ i u l n r . • C o n d u c ă t o r u l u n i t ă ţ i i d e a u d i t i n t e r n î n z e s t r a r e a t e h n i c ă . – s e d i s c u t ă l o c u l n î n d c o n t d e p r e v e d e r i l e S N A c i n e v a s u p o r t a c h e l t u i e l i l e p r i v i n d r e c h i z i t e l e d e b i r o u . p u n î n d a c c e n t p e e v a l u a r e a s i s t e m u l u i d e c o n t r o l i n t e r n e x i s t e n t . 2 . i n c l u s i v d e t e r m i n a r e a p e r s o a n e i r e s p o n s a b i l e . S p e c i f i c ă d o m e n i u l d e a p l i c a r e a a u d i t u l u i p r i n t i t l u l s ă u .

i n e c u n t i n e a d e c v a t e d e s p r e d m e n i u l t ă a a c e s t o r a . p a g i n a 7 1 . c e b r e u i e s ă e x i s t e p e n t r u a d i m i n u a r i s c u r i l e s e m n i f i c a t i v e . 4 • • t o b o R i s c u r i l e s e m n i f i c a t i v e a l e i e c t i v e l r o ţ o d i n N M I A I S P 4 . a u d i t a t . m i s i u n e a d e a u d i t î n b a z a t i t l u r i l o r e l a b o r a t e d e f i e c a r e e c h i p ă .06.13. p e r a i n a l e . P l a n i f i c a r e a p r e l i m i n a r ă P l a n i f i c a r e a p r e l i m i n a r ă • Colectarea datelor i n f o r m a ţ i i l o r c u p r i v i r f ă r ă v e r i f i c a r e a d e t a l i a • Analiza datelor – c o n s t ă î n c o l e c t a r e a – f a z a d e p l a n i f i c a r e p r e l i m i n a r ă o o o f e r ă e c h i p e i d e a u d i t i n t e r n p r t u n i t a t e a d e a o b ţ o ş ţ o e l a a c t i v i t ă ţ i l e a u d i t a t e . r e a l i z a r e a m i s i u n i i . g r a f i c u l u i a u d i t u l u i . • • T e h n i c i l e ş i s u r s e l e d e i n f o r m a ţ i i u t i l i z a t e l a p l a n i f i c a r e a p r e l i m i n a r ă s î n t r e d a t e î n t a b . P r o c e s u l v e r b a l a l ş e d i n ţ e i d e P l a n i f i c a r e a p r e l i m i n a r ă d e s c h i d e r e / ş e d i n ţ a • Reconfirmarea domeniului de aplicare r e z u l t a t u l p r i n c i p a l a l p l a n i f i c ă r i i p r e l i m i n a r e m i s i u n i i d e a u d i t c o n s t ă î n c o n f i r m a r e a a r i e – • Şedinţa de deschidere a d e s c h i d e r e e s t e î n c e p e r e i e x p l i c a r e a m o d u l u i d e – s c o p u l ş e d i n ţ e i d e a m i s i u n i i d e a u d i t . o ş o P r c e s e l e p r i n c i p a l e d e e x a m i n a r e i d m e n i u l d e o a p l i c a r e a l a c e s t r a . • d p P e n t r u a r e a l i z a c u s u c c e s ş e d i n ţ a d e e s c h i d e r e e s t e n e c e s a r ă o p r e g ă t i r e ş i l a n i f i c a r e p r e a l a b i l ă . o o o P r i n c i p a l e l e p r c e d u r i d e c n t r l i n t e r n .2011 E x e m p l u 2 E x e r c i ţ i u l 2 • r d i n c u p r i v i r e l a e f e c t u a r e a O • e e l a b o r a t o r d i n u l c u p r i v i r e l a D m i s i u n i i d e a u d i t . 3 . d e a p l i c a b i l i t a t e a m i s i u n i i d e a u d i t ( t i t l u l u i ) ş i c o n v e n i r e a a s u p r a p r i n c i p a l i l o r i n t e r v i e v a ţ i ş i a f e z a b i l i t ă ţ i i a c e s t e i a .

a u d i t . A s i g u r a r e a a p a r a t u l u i M F c u m ă r f u r i n e c e s a r e .2011 P r o c e s u l v e r b a l a l ş e d i n ţ e i d e P r o c e s u l v e r b a l a l ş e d i n ţ e i d e d e s c h i d e r e / ş e d i n ţ a d e s c h i d e r e / ş e d i n ţ a • Domeniul de aplicare a misiunii de audit d e t e r m i n ă ţ i n î n d c o n t d e p r e v e d e r i l e S 2 2 2 0 . • t e b o ţ o o O i e c t i v e l e p e r a i n a l e r e p r e z i n t ă s c p u l ţ ţ e x i s t e n e i s i s t e m u l u i î n c a d r u l e n t i t ă i i a u d i t a t e . • i m D i s c u t a r e a r i s c u r i l o r c o n s t i t u i e o p a r t e m p o r t a n t ă a ş e d i n ţ e i d e d e s c h i d e r e . A s i g u r a r e a p r i m i r i i . d o m e n i u l d e a p l i c a r e c o i n c i d e c u t i t l u l . D o m e n i u l d e a p l i c a r e s t a b i l e ş t e l i m i t e l e e x a c • a l a c t i v i t ă ţ i l o r c e u r m e a z ă a f i e f e c t u a t e î n t i m p u l a u d i t u l u i . – s e • Obiectivele operaţionale o b o o ţ o i e c t i v e l r p e r a i n a l e I o o – s c p u l d c u m e n t ă r i i a l e s i s t e m u l u i a u d i t a t N A o e s t e d e a a s i g u r a f a p t u l c ă n u e x i s t ă d e z a c r d u r i o ţ o b o c u m a n a g e r i i p e r a t i v i î n p r i v i n a i e c t i v e l r • • ţ o Î n c a z u l e l a b o r ă r i i c o r e c t e a t i t l u l u i m i s i u n i i d e a c t i v i t ă i l r s a u s i t e m u l u i s u p u s a u d i t u l u i . • o S e r e c m a n d ă d e a u t i l i z a c u v î n t u l “ A s i g u r a r e a ” . u t i l a j . m o b i l a . e t c . d e o a r e c e a n a g e r i i o p e r a t i v i c u n o s c m a i b i n e n i v e l u l r i s c u r i l o r s i s t e m u l u i . e l a b o r a t e a n t e r i o r . b R ă s p u n d e l a î n t r e a r e a d e c e e f e c t u ă m a c e a s t ă a c t i v i t a t e . . r e p a r t i z ă r i i ş i c a s ă r i i m i j l o a c e l o r f i x e .06. e t c . A s i g u r a r e a e v i d e n ţ e i c o n t a b i l e î n p a r t i d ă d u b l ă ş i p r e z e n t a r e a r a p o a r t e l o r f i n a n c i a r e î n c o n f o r m i t a t e c u l e g i s l a ţ i a î n v i g o a r e . i n s t a l a ţ i i l o r . A s i g u r a r e a î n t r e ţ i n e r i i î n s t a r e b u n ă d e f u n c ţ i o n a r e a c l ă d i r i l o r . u t i l a j e l o r . e t c . .13. i t l u r i l e e l a b o r a t e a n t e r i o r . m a t e r i a l i l o r . 4 . . P r o c e s u l v e r b a l a l ş e d i n ţ e i d e E x e r c i ţ i u l 4 d e s c h i d e r e / ş e d i n ţ a • Principalele i d e n t i f i c a r e a r d e p r e v e d e r i l e riscuri i s c u r i l o r S N A I 2 2 – î n p r o c e s u l d e • t e a i d e n t i f i c a r i s c u r i l e e s e n ţ i a l e a D p r o c e s e l o r i n d i c a t e î n t i t l u r i l e e s e n ţ i a l e s e ţ i n e c o n 1 0 . m a t e r i a l i l o r . E x e m p l u 3 E x e r c i ţ i u l 3 • • • • • • • O b i e c t i v e l e o p e r a ţ i o n a l e s t a b i l i t e î n c a d r u l m i s i u n i i d e a u d i t c u t i t l u l “ E v a l u a r e a s i s t e m u l u i d e c o n t r o l i n t e r n e x i s t e n t î n c a d r u l p r o c e s u l u i • t e a i d e n t i f i c a o b i e c t i v e l e D d e g e s t i o n a r e a p a t r i m o n i u l u i M i n i s t e r u l u i F i n a n ţ e l o r ” : o p e r a ţ i o n a l e a p r o c e s e l o r i n d i c a t e î n A s i g u r a r e a e x e c u t ă r i i î n t e r m e n a O r d i n e l o r ş i i n d i c a ţ i i l o r c o n d u c e r i i M F . A s i g u r a r e a u t i l i z ă r i i r a ţ i o n a l e ş i e c o n o m i c e a r e s u r s e l o r .

r a p a r t e l r . i n f r m a i i l r . b o o o a z e l r d e d a t e . o o n a l i z a s i s t e m e l r a u t m a t i z a t e . a u d i t . o V e r i f i c a r e a a n u m i t r c a l c u l e s a u e t a p e . s e c u r i t a t e a ş i u t i l i z a r e a r a ţ i o n a l ă a A u d i t o r i i d e f i n e s c o M p a t r i m o n i u l u i F . r ă s p u n z î n d l a î n t r e b ă r e a “ D e c e • • D e t e r m i n a r e a f a p t u l u i d a c ă s e î n t r e p r i n d t o a t e m ă s u r i l e M ? ” n e c e s a r e î n a s i g u r a r e a F c u a c t i v e l e n e c e s a r e p e n t r u e f e c t u ă m a c e s t a u d i t .06. o ţ o p r t e c i a a c t i v e l r . s i s t e m i l o r a u d i t a t e i o n e a z ă s ă - ş i a t i n g ă o b i e c t i v e l e d e a u d i t ş i e x p u n t i p u r i l e d e p r o b e c e v o r f i c o l e c t a t e ş i t e s t e l e c e v o r f i r e a l i z a t e î n t i m p u l m i s i u n i i d e a u d i t . 5 . o ţ o ţ C n f i r m ă r i l a f a a l c u l u i c e i n d e s i s t e m e I T . D e a e x a m i n a m o d u l d e ţ i n e r e a e v i d e n ţ e i c o n t a b i l e î n s c o p u l a s i g u r ă r i i p r e z e n t ă r i i r a p o a r t e l o r f i n a n c i a r e v e r i d i c e . .2011 P r o c e s u l v e r b a l a l ş e d i n ţ e i d e E x e m p l u 4 d e s c h i d e r e / ş e d i n ţ a • Obiectivele o b i e c t i v e l o r d p r e v e d e r i l e S N de e a A I 2 2 audit u d i t s e • – l a s t a b i l i r e a ţ i n e c o n t d e O b i e c t i v e l e m i s i u n i i d e a u d i t s t a b i l i t e î n c a d r u l m i s i u n i i d e a u d i t c u t i t l u l “ E v a l u a r e a s i s t e m u l u i d e c o n t r o l i n t e r n e x i s t e n t î n c a d r u l p r o c e s u l u i d e g e s t i o n a r e a p a t r i m o n i u l u i M i n i s t e r u l u i F i n a n ţ e l o r ” : 1 0 . . P r o c e s u l v e r b a l a l ş e d i n ţ e i d e E x e r c i ţ i u l 5 d e s c h i d e r e / ş e d i n ţ a • • • • • • • A o P e p a r c u r s u l e t a p e i d e l u c r u î n t e r e n a u d i t r i i o o • E l a b o r a r e a m e t o d e l o r d e t e s t a r e . • b i e c t i v e l e m i s i u n i i d e D e a s t a b i l i d a c ă p r o c e d u r i l e e x i s t e n t e d e c o n t r o l i n t e r n • a s i g u r ă i n t e g r i t a t e a . e t c . b u n a f u n c ţ i o n a r e .13. e t c . P r o c e s u l v e r b a l a l ş e d i n ţ e i d e E x e r c i ţ i u l 5 d e s c h i d e r e / ş e d i n ţ a • e a s t a b i l i o b i e c t i v e l e m i s i u n i i d e • Metode de testare m a n a g e r i l o r o p e r a t i v i a m o d u l î n c a r e i n t e n ţ – a u d i t o r i i p r e z i n t ă D a u d i t . u t i l i z e a z ă u r m ă t a r e l e m e t d e d e a u d i t : I n t e r v i u r i . o ţ A n a l i z a d c u m e n t a i e i . o o o o ţ o C n t r a p u n e r e a d c u m e n t e l r .

care va discuta detaliile tehnice a – z u l 2 : P r o c e s u l d e a n a l i z ă p o a t e f i ş e f u l e c h i p e i d e a u d i t s a u u n a u d i t o r . p u b l i c u l ş i m a s s - m e d i a . E x e r c i ţ i u l 7 P r o r a m u l d e l u c r u a l m i s i u n i i d e a u d i t g • P e t r e c e r e a ş e d i n ţ e i d e d e s c h i d e r e . – p e r s o n a c a r e v a o v a m o d e r a ş i v a s t a b i l e r i t m u l • • a z u l 1 : P r o c e s u l d e c o m u n i c a r e c u C d e l u c r u î n c a d r u l ş e d i n ţ e i . • Persoana. v a A g d e s c h i d e r e î n b a z a i n f o r m a ţ i e d e t e r m i n a : p r e z e n t a t e . • E x e m p l u d e p r o g r a m d e l u c r u a l m i s i u n i i d e a u d i t e s t e r e d a t M l a p a g i n a 8 5 ş i 1 5 4 a l a n u a l u l u i d e a u d i t i n t e r n .2011 P r o c e s u l v e r b a l a l ş e d i n ţ e i d e E x e m p l u 5 d e s c h i d e r e / ş e d i n ţ a • Persoane de contact î n t r e s u b d i v i z i u n i l e a u s t a b i l i î n t î l n i r i .06. c a r e s e v a c o m p a r a c u v o l u m u l d e l u c r u n e c e s a r p e n t r u a r e a l i z a o b i e c t i v e l e d e a u d i t . c a r e v a p a r t i c i p a l a ş e d i n ţ ă . • S c o p u l p r o g r a m u l u i d e l u c r u a l m i s i u n i i e s t e d e a o f e r i t u t u r o r m e m b r i l o r e c h i p e i d e a u d i t i n d i c a ţ i i c l a r e c u p r i v i r e l a r o l u r i l e a c e s t o r a î n c a d r u l m i s i u n i i d e a u d i t ş i p e r i o a d a d e t i m p d e c a r e d i s p u n a u d i t o r i i p e n t r u r e a l i z a r e a d i v e r s i l o r e l e m e n t e a l e a c t i v i t ă ţ i i d e a u d i t . c a r e v v a a c o r d a a c c e s l a s i s t e m e l e c o m p u t e r i z a t e . • Ş e f u l e c h i p e i d e a u d i t i n t e r n v a p r e g ă t i p r o g r a m u l d e l u c r u a l m i s i u n i i d e a u d i t . C m o n i t o r i z a r e ş i e v a l u a r e a p o l i t i c i l o r . e t c . – o p e r s o a n ă d e l e g ă t u r ă • a e n d a ş e d i n ţ e i d e d e s c h i d e r e . r e s u r s e l e d i s p o n i b i l e ş i t e r m e n i i l i m i t ă s t a b i l i ţ i d e c ă t r e c o n d u c ă t o r u l u n i t ă ţ i i d e a u d i t i n t e r n p e n t r u p r e z e n t a r e a v e r s i u n i i p r e l i m i n a r e ş i f i n a l e a r a p o r t u l u i d e a u d i t . • Moderatorul şedinţei î n c e p e ş e d i n ţ a . A g d i t a t e ş i a u d i t o r i . 6 . M o d u l d e p e t r e c e r e a ş e d i n ţ e i d e E x e r c i ţ i u l 6 d e s c h i d e r e • E l a b o r a ţ i e n d a ş e d i n ţ e i d e • i E c h i p a d e a u d i t .13.

C e t e s t e u r m e a z ă s ă f i e e f e c t u a t e . a t u n c i c î n d • • . î n t i m p u l l u c r u l u i î n t e r e n .2011 P P r o r a m u l d e l u r o g r a m u l d e t e s t a r e c r u a l m i s i u n i i d e a u d i t g • o P r g r a m u l d e l u c r u e s t e a j u s t a t . 7 . a U n p r o g r a m d e t e s t a r e s p e c i f i c ă : S c o p u l ( o b i e c t i v u l t e s t u l u i ) – d a c ă e s t e c a z u l . E x e r c i ţ i u l 8 • f E l a b o r a ţ i p r o g r a m u l d e t e s t a r e a r i s c u r i l o r o r m u l a t e î n e x e r c i ţ i u l 4 . u n a n u m i t t i p d e a c t i v e . f a c e r e f e r i r e o o b ţ o ţ ţ o a u d i t r i i i n i n f r m a i i a d i i n a l e s u f i c i e n t e l a d o c u m e n t a ţ i a d e s i s t e m ş i o b i e c t i v e l e c o n t r o l u l u i . v e r i f i c a r e a a c t i v i t ă i l r . e t c . C e a n u m e u r m e a z ă a f i t e s t a t – s p r e e x e m p l u . r e s u r s e l r / p l a n i f i c a r e a a c t i v i t ă i l r s a u o r e z u l t a t e l r f i n a l e . î n c a z d e n e c e s i t a t e . • E x e m p l u d e P r o g r a m d e t e s t a r e l a p a g i n a 9 8 a M a n u a l u l u i d e a u d i t i n t e r n . . p e n t r u r e a l i z a r e a p r g r a m u l u i d e t e s • î o P r g r a m u l d e l u c r u e s t e a c t u a l i z a t d a c ă p e o o p a r c u r s u l m i s i u n i i a u l c m d i f i c ă r i s e m n i f i c a t i v e ş o n c e e a c e p r i v e t e a l c a r e a o ţ o • • • V o l u m u l c e u r m e a z ă a f i t e s t a t .06. i n f r m a o l i s t e l o r d e c o n t r o l . S p r e e x e m p l u .13. c a r e l e p e r m i t e p l a n i f i c a r e a d e t a l i a t ă ţ o o ţ • i i l e n e c e s a r e t a r e . C e s e c o n s i d e r ă e r o a r e î n c o n t e x t u l t e s t u l u i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful