ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solicitare privind primirea în Asociația Profesională a Urbaniștilor din România
(vă rugăm completați cu litere de tipar)

Date personale
Numele................................................................ Prenumele...................................................
(precizați în paranteză și numele de pe diploma de absolvire a
studiilor, dacă este diferit de cel pe care îl purtați în prezent)

(înscrieți toate prenumele, începând cu cel utilizat în mod
obișnuit)

Data nașterii
(anul, luna, ziua) .........................................................

Locul nașterii
.....................................................................

Pregătire profesională de bază
Instituția de învățământ absolvită ...........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(La instituțiile de învățământ superior se vor înscrie:numele instituției și dacă este cazul, al facultă ții, sec ției, specializării; la institu țiile de
învățământ preuniversitar se vor înscrie: tipul [liceu,școală postiliceală, profesională, etc], numele și dacă este cazul, specializarea)

Titlul

Anul absolvirii

(arhitect, inginer, economist, etc)

Pregătire profesională suplimentară
(înscrieți date privind: a doua calificare, studii post-universitare, specializări, programe de formare, etc.; men ționati tipul [educa ție
universitară licență, master, doctorat, program de formare de medie/scurtă durată, seminar/atelier etc] și titlul programului, durata
programului, titlul obținut [dacă este cazul], numele complet al instituției în cadrul căreia s-a desfă șurat programul; în situa ția mai multor
programe absolvite, alegeți-le pe cele trei pe care le considerați mai importante; datele privind pregătirea profesională vor fi înscrise în
extenso în Curriculum vitae)

1.Tipul programului.........................................................Durata programului.......................
Titlul programului......................................................................................................................
Instituția organizatoare a programului....................................................................................
Titlul obținut în urma absolvirii programului........................................................................
2.Tipul programului.........................................................Durata programului.......................
Titlul programului......................................................................................................................
Instituția organizatoare a programului....................................................................................
Titlul obținut în urma absolvirii programului........................................................................
3.Tipul programului.........................................................Durata programului.......................
Titlul programului......................................................................................................................
Instituția organizatoare a programului....................................................................................
Titlul obținut în urma absolvirii programului........................................................................
Titluri științifice, didactice, onorifice
(înscrieți date privind titlurile științifice [doctor, inclusiv calitatea de doctorand], precizând titulatura completă, institu ția care le-a
decernat, iar în cazul doctoranzilor, titlul tezei și numele îndrumătorului; pentru titlurile didactice, preciza ți titulatura completă, numele
instituției și, dacă este cazul, al facultății, departamentului, catedrei în cadrul căreia activa ți; înscrie ți acelea și elemente pentru titlurile
onorifice; în situația mai multor titluri, alegeți-le pe cele trei pe care le considera ți mai importante; toate datele privind titlurile vor fi
înscrise în extenso în Curriculum vitae

Titlul..................................... Instituția....................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Ocupația actuală și locul de muncă

.............................. .................... (înscrieți după caz: societatea comercială [și de ce fel]..................................................MPlanificare teritorială... ......... secțiunea sau secțiunile în cadrul cărora doriți să fiți înregistrat/ă – acestea sunt sec țiunile propuse........ Adresa de domiciliu (localitatea).................... etc) în domeniu 4......................E-mail:.......... MLista publicații/ lucrări 5.. ......MInginerie urbană Anexez prezentei solicitări........... MAlte anexe . .....................(apartamentul).(scara).... .................(etajul)........ ...MAdministrație publică................... de către Comitetul Director – un membru APUR poate fi înregistrat simultan în mai multe sec țiuni ) 1....... Telefon:.Cercetare fundamentală și cercetare aplicativă 2.............................. ani) 1. Fax:..... planificare și proiectare urbană 2.... următoarele (marcați tipul anexei și numărul de pagini) 1................................. pag 2................ pag Declar că toate datele înscrise în prezenta solicitare sunt conforme cu realitatea...................................(codul)........................................ ......Elaborare de strategii și politici în dezvoltarea urbană și teritorială 3............. deocamdată.............. angajat......(etajul)............... (înscrieți numele complet al organizației în cadrul căreia activați) Tipul organizației.............(bloc).................................(codul).......Ocupația/poziția/funcția:.....Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnice de urbanism și amenajare teritorială 5..............(numărul)........ ............................................(scara).............................(numărul)............... ...................................E-mail:. după caz.....Management urban 7............. MRecomandări ..................Formarea și pregătirea profesională în învățământ sau sub alte forme 10....... în cadrul secțiunii profesionale: (marcați...................................................... ... .... .... Fax:...... marcați-le pe toate) (.................. acționar... Numele organizației.... pag ............. Telefon:................... .....(județul/sectorul)......... (strada).......... că am cunoștință de prevederile Statutului APUR și că le voi respecta în calitate de membru al asociației Semnătura Data ..... .... .......... istorie urbană 3....................................... etc) Adresa la locul de muncă (localitatea).. MCopii după acte( diplome........ Experiența profesională în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului (marcați activitatea desfașurată și înscrieți în coloana alaturată perioada de timp [ani] cât ați desfășurat activitatea respectivă.. pag ........ pag 3... în situația desfășurării în paralel a mai multor activități.................. (strada)......................... ...... MCurriculum Vitae . .....Elaborarea de studii de fundamentare pentru activitățile de mai sus 8..........Administrația publică de specialitate Solicit primirea in APUR....... etc) 4.......................... ......................................(bloc)................................(apartamentul).......Proiectarea. .... construirea și gestiunea băncilor de date urbane 6....... ................ .... .Conceperea și aplicarea programelor de amenajare a teritoriului și de urbanism 9.... ........... pag ... legislație în urbanism și amenajarea teritoriului... politicilor.... (asociat................................ ................ programelor în domeniu 11.. organizație non-guvernamentală etc ) Calitatea pe care o aveți în raport cu organizația...(județul/sectorul)......................Elaborare de proiecte de legi sau de alte acte normative (metodologii. instituție publică.........................Monitorizarea aplicării strategiilor................. MCopii/extrase lucrări 6.............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful