ΥΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ !!

Ἡ Θεία Λεηηνπξγία : ἖λ ἐθθιεζίαηο εὐινγεῖηε ηόλ Θεόλ

Θεζαπξόο ἀλεθηίκεηνο ηῆο ὆ξζνδνμίαο καο εἶλαη ἡ Θεία Λεηηνπξγία.
Σπλνκηιία κέ ηόλ Θεό θαί ἕλσζε κ’ Αὐηόλ. ὇ Θεόο ζπγθαηαβαίλεη ἀπξνζκέηξεηα.
Καί ὁ ἄλζξσπνο ἀλπςώλεηαη ἀπεξηόξηζηα. «Θενῦηαη», γηαηί εἰζβάιεη ζηήλ
πεξηνρή ηνῦ Θείνπ, θαί ὄληαο ζηήλ γῆ, δεῖ ζηόλ νὐξαλό.
Πξνλόκην γηά ηόλ ἄλζξσπν ἡ ζπκκεηνρή ηνπ ζηήλ κπζηεξηαθή ἕλσζε. ἖πίζεο,
πξόζζεην πξνλόκην γηά κᾶο ηνύο Ἕιιελεο, εἶλαη λά θαηέρνπκε ηόλ ζεζαπξό αὐηό
ἐθθξαζκέλν, πξσηόηππα ζηήλ γιῶζζα καο ηήλ ἗ιιεληθή. Ὅια ηά ἱεξά ζθηξηήκαηα,
ὅια ηά πεηάγκαηα ηῆο ςπρῆο βξῆθαλ ζ’ αὐηήλ ηήλ γιῶζζα ηήλ ἔθθξαζή ηνπο. Ὅιεο
νἱ δηαθξίζεηο ηνῦ δόγκαηνο πέηπραλ
ζηήλ ἗ιιεληθή γιῶζζα ηήλ ἀθξηβή
θαί εὔζηνρε δηαηύπσζή ηνπο.
Πόζν εὐινγεκέλνη ἀπ’ ηόλ Θεό
νἱ
Ἕιιελεο,
θαί
πόζν
δηθαηνινγεκέλνη νἱ κή Ἕιιελεο
πνύ ἐπηζπκνῦλ θαί ἐπηρεηξνῦλ
λά γλσξίζνπλ ηήλ ἗ιιεληθή
γιῶζζα γηά λά κπνξνῦλ λά
ἀπνιαύζνπλ ζ’ ὅιν ηεο ηό
κεγαιεῖν ηήλ ηέιεζε ηῆο
ἀλαηκάθηνπ Θείαο Λεηηνπξγίαο.
Γηά ἐκᾶο κεγάιε εὐινγία θαί ηηκή
ἀιιά θαί ζπγθίλεζε λά κπνξνῦκε λά ιαηξεύνπκε ηόλ Ὕςηζην Θεό, ἔηζη ὅπσο ηόλ
ἔγξαςαλ νἱ Θενθόξνη Παηέξεο ηῆο ἖θθιεζίαο καο, ὁ ἱεξόο Χξπζόζηνκνο, ὁ κέγαο
Βαζίιεηνο ἐδῶ θαί 1600 θαί πιένλ ρξόληα, ρσξίο θακία δηαθνπή.
Σήκεξα ζά ἔπξεπε λά ‘ρνπκε πηό πνιύ ἀλάγθε ηήλ Θ.Λεηηνπξγία ηῆο ἖θθιεζίαο,
γηαηί βξηζθόκαζηε κέζα ζ’ ἕλα θόζκν παξάινγν θαί πεηλαζκέλν, κέζα ζ’ ἕλα θόζκν
ἀπνκνλσκέλν θαί ἀπνμελσκέλν ἀπ’ ηόλ ζπλάλζξσπν, ὅπνπ ἀκί ηί ἄιιν κέζα ζηό
ρῶξν ηῆο ἖θθιεζίαο ζά βξεζεῖ ὁ ἀδειθόο θαί δηά ηνῦ ἀδειθνῦ ὀ Θεόο. Ἀιιά
ἀθξηβῶο ζήκεξα παξνπζηάδεηαη ηάρα ὡο δηθαηνινγία ζηόλ ἐθθιεζηαζκό ηῶλ λέσλ «ἡ
ἀθαηαιεςία» ηῆο γιῶζζαο θαί ηῶλ θεηκέλσλ ηῆο ἖θθιεζίαο. Αὐηό ηό ξίγκα κέ ηήλ
὆ξζόδνμε παξάδνζε θαί ἔθθξαζε, αὐηήλ ηήλ «ἀθαηαιαβεζία» ηῶλ θεηκέλσλ,
1

ἐπεδίσμαλ μέλα θέληξα ἐιέγρνπ πξίλ ρξόληα, ἐθάξκνζαλ ἀιιά θαί ἐθαξκόδνπλ ὅζνη
ζέινπλ λά ἐπηθέξνπλ βίαηεο κεηαξξπζκίζεηο ζηό γισζζηθό καο ζύζηεκα.
Σηόρνο ηνπο ;; …ἡ ἀπνμέλσζηο ἀπό ηίο ξίδεο καο, θαί… θαηάιεμηο ;; …ἡ γισζζηθή
πελία πνύ ἤδε καζηίδεη ηόλ ιαό καο.
Ὅκσο δέλ πξέπεη λά κείλνπκε ἔηζη. Γηά ἕλαλ πηζηό πνύ δεῖ κέζα ζηήλ ἀηκόζθαηξα
ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, νἱ δπζθνιίεο θαηαλνήζεσο ἐιαρηζηνπνηνῦληαη γηαηί
«ἀγξακκάηνπο ζνθίαλ ἐδίδαμελ». ἖μάιινπ ὁ ζπρλόο ἐθθιεζηαζκόο δεκηνπξγεῖ
ἐμνηθείσζε κέ ηίο ιέμεηο θαί ηίο ἔλλνηεο. Γη’ αὐηό πνιιέο θνξέο ζπλαληνῦκε ζέ
ἀπνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηῆο παηξίδαο καο ὑπεξήιηθεο γπλαῖθεο λά ζπκκεηέρνπλ
ἐλεξγᾶ ζηήλ Θ.Λεηηνπξγία θαί ἄο εἶλαη ἀλαιθάβεηεο. Γλσξίδνπλ πόηε πξέπεη λά
ζεθσζνῦλ ἤ λά θαζήζνπλ, πόηε λά θάλνπλ ηόλ ζηαπξό ηνπο, πόηε λά γνλαηίζνπλ,
πῶο θαί πόηε πξέπεη λά πξνζθπλήζνπλ.
἖πεηδή αὐηά ἀθξηβῶο πξέπεη λά ηά γλσξίδνπκε γηά λά ἔρνπκε κηά ἐλζπλείδεηε
ζπκκεηνρή ζηό κπζηήξην, θαί λά κπνξνῦκε λά δνῦκε ηά ιόγηα θαί ηίο ἐλέξγεηεοἱεξνηειεζηίεο, ὄρη κόλν κέ ηό λνῦ ἀιιά θαί κέ ηήλ θαξδηά ζά ἐπηρεηξήζνπκε κηά
πξνζέγγηζε έπεμεγεκαηηθή, γισζζηθή θαί λνεκαηηθή ζηό ηί ἐλεξγεῖηαη θαί ιέγεηαη ζηό
κπζηήξην ηῆο Θ.Λεηηνπξγίαο.
Βξηζθόκαζηε ἤδε κέζα ζηόλ ρῶξν ηῆο ἖θθιεζίαο ιίγν πξίλ ηήλ ἔλαξμε ηῆο
Θ.Λεηηνπξγίαο. Δἶλαη ὅια ἔηνηκα γηά ηήλ ὑςειή αὐηή ἐπηθνηλσλία. ὇ ἐπηβιεηηθόο
Παληνθξάηνξαο ἀπό ηόλ ηξνῦιν ςειά, ἡ ζηνξγηθή Πιαηπηέξα ζηό ἱεξό, νἱ ἅγηνη καο
ζηό ηέκπιν ηνῦ λανῦ, ηό γιπθό θῶο ηῶλ θαληειηῶλ, ηό εὐσδηαζηό ζπκίακα.
Λίγν πξίλ ὁ ιεηηνπξγόο ζπκίαζε ὅιν ηό ἐθθιεζίαζκα, ηό ἱεξό θαί ηήλ ἁγία Τξάπεδα,
θαί εἶλαη ἔηνηκνο γηά ηήλ ἔλαξμε ηῆο Θ.Λεηηνπξγίαο.
Ἄγγεινο ηνῦ Θενῦ ἵζηαηαη ζηήλ πύιε ηῆο εἰζόδνπ ηνῦ Νανῦ γηά λά ηήλ ζθξαγίζῃ
λνεξῶο, θαί λά θαηαγξάςῃ ηνύο ζπκκεηέρνληαο ζηήλ ἔλαξμε, ζηό βηβιίν δσῆο, ὅηαλ
ὁ Γηάθνλνο κέ ζηεληνξεία ηή θσλή ζά ἀλαβνήζεη «Εὐιόγεζνλ Δέζπνηα»,
δνμνιόγεζε δέζπνηα.
὇ ἱεξεύο ηόηε ἀθνῦ βάιεη ηξεῖο κεηάλνηεο
ζηήλ ἁγία Τξάπεδα, παίξλεη εὐιαβηθά ηό
ζείνλ θαί ἱεξόλ Δὐαγγέιηνλ θαί ζεκεηώλνληαο
κέ αὐηό ηόλ ηύπν ηνῦ ζηαπξνῦ ἐθθσλεῖ :
«Εὐινγεκέλε ἡ βαζηιεία ηνῦ Παηξὸο
θαὶ ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο,
λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ
αἰώλσλ».
Καί αὐηή εἶλαη δνμνινγία πξόο ηόλ Θεό
δηόηη ὁ ιεηηνπξγόο εὔρεηαη «Νά εἶλαη δνμαζκέλε θαί λά ὑκλεῖηαη κέ δνμνινγεηηθνύο
ὕκλνπο ἡ βαζηιεία ηνῦ Παηξόο θαί ηνῦ Ὑηνῦ θαί ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ηώξα θαί
πάληνηε θαί ζηνύο ἀηειείσηνπο αἰῶλεο». Γηαθεξύηηεη ὅηη ὁ Θεόο καο εἶλαη Βαζηιεύο
αἰώληνο θαί Παληνδύλακνο. Γηαθεξύηηεη ηήλ πίζηε καο ζέ Θεό Τξηαδηθό θαί
Τξηζππόζηαην. Καί ἔηζη πξέπεη. Νά δηαθεξύηηεηαη ἡ Τξηαδνινγία ἀξρῆο ἐμ’ἀξρῆο, ὡο
ζεκέιην ηῆο πίζηεσο θαί νὐζία, θαη ὡο πξῶην αὐηῆο Γόγκα.
Ἡ ζπλέρεηα ἀλήθεη ζηό ιαό, ζηό ἐθθιεζίαζκα. ἖θ κέξνπο ηνῦ ιανῦ ὁ ἱεξνςάιηεο
θαί καδί κ’ αὐηόλ ςάιηαη ζά ἀπαγγείινπλ κεισδηθά ηό «Ἀκήλ» δειαδή ἀιεζῶο,
ἀιεζηλά, ἄο γίλεη.

2

Τνύο πξώηνπο ρξόλνπο ηνῦ ρξηζηηαληζκνῦ αὐηό ηό «Ἀκήλ» ηό ἐθθσλνῦζε ὅινο ὁ
ιαόο καδί, ιεγόηαλ ἀπό ηόζα πνιιά ζηόκαηα ὥζηε ἀληερνῦζαλ κέζα ζηήλ ἖θθιεζία
ζάλ νὐξάληεο βξνληέο θαί θεξαπλνί. Ἔηζη ἐπηβεβαίσλαλ ὅινη καδί ὅζα εἰπώζεθαλ ἀπό
ηόλ ἱεξέα, ἐθθξάδνληαο πόζν βαζύ λά εἰζαθνπζζνύλ ἀπό ηό Θεό θαί λά
πξαγκαηνπνηεζνῦλ.
Αὐηό ηό «Ἀκήλ» δίλεη θηεξά ζηίο ἰθεζίεο καο θαί ηίο ἀλεβάδεη ζηόλ Οὐξαλό, ὁπόηε
ὅζεο θνξέο ἀθνύγεηαη θαηά ηήλ Θ.Λεηηνπξγία, ἄο ηό ἐπαλαιακβάλνπκε ἐλδόκπρα
(κέζα καο) ἐγθάξδηα. Τόηε ἀξρίδνπκε λά ζπκκεηέρνπκε, ἀξρίδνπκε λά
πξνζεπρόκαζηε πξαγκαηηθά, ἀξρίδνπκε λά θαηαιαβαίλνπκε ηί ιέγεηαη θαί ηί γίλεηαη.
Τόηε δέλ ζά εἴκαζηε ἁπιά ἀθξναηαί, ἀιιά γλώζηεο ηνῦ κπζηεξίνπ ηῆο Θ.Λεηηνπξγίαο,
θαί ηόηε ἡ Θ.Λεηηνπξγία ζά εἶλαη δηθή καο, ζά ἀλήθεη ζε ἐκᾶο. Ἀκήλ.
Χξηζηόο Ἀλέζηε - Ἀιεζῶο Ἀλέζηε
π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

«Ἀξθεῖ λά πηζηέςσ…γηά λά κήλ βξῶ ἕλαλ θελό ηνῖρν !!»
Θά δηαβάζνπκε κηά ἱζηνξία πνύ ζά κᾶο βνεζήζεη λά δηαπηζηώζνπκε πώο ὅηαλ ἡ
πίζηε καο εἶλαη ηόζν δπλαηή κπνξεῖ λά θάλεη δπλαηά ηά ἀδύλαηα, ὅπσο ἐπίζεο θαί ἡ
ἀκθηβνιία κπνξεῖ λά κάο θαηαζηξέςεη !
Γύν ἄληξεο πνιύ ζνβαξά ἄξξσζηνη, ἦηαλ ζηό ἴδην δσκάηην ἑλόο λνζνθνκείνπ. Σηόλ
ἕλαλ ἐπηηξέπνληαλ λά κέλεη θαζηζηόο κία ὥξα ηό ἀπόγεπκα γηαηί ηόλ βνεζνῦζε λά
θύγνπλ ηά ὑγξά ἀπό ηνύο πλεύκνλεο. Τό θξεβάηη ηνπ βξηζθόηαλ ἀθξηβῶο δίπια ζηό
παξάζπξν ηνῦ δσκαηίνπ.
὇ ἄιινο ἄληξαο ἔπξεπε λά βξίζθεηαη ζπλέρεηα
μαπισκέλνο ζέ ἀθηλεζία θαί ἕλαο κεζόηνηρνο πνύ βξηζθόηαλ κεηαμύ ηῶλ θξεβαηηῶλ
δέλ ηνῦ ἐπέηξεπε λά θνηηάεη ἔμσ ἀπό ηό παξάζπξν.
Οἱ ἄληξεο θαηέιεμαλ λά κηινῦλ ἀηειείσηα. Μηινῦζαλ γηά ηίο ζπδύγνπο ηνπο, ηίο
νἰθνγέλεηεο ηνπο, ηά ζπίηηα ηνπο, ηίο δνπιεηέο ηνπο, ηή ζεηεία ηνπο ζηόλ ζηξαηό,
ἀθόκα θαί γηά ηό πνύ εἶραλ πάεη δηαθνπέο. Κάζε ἀπόγεπκα, ὁ ἄληξαο πνύ ηνῦ
ἐπηηξεπόηαλ λά κέλεη θαζηζηόο πεξηέγξαθε ζηόλ ζπγθάηνηθό ηνπ ὅια ὅζα ἔβιεπε
ἀπό ηό παξάζπξν ηνῦ δσκαηίνπ.
὇ ἄληξαο πνύ βξηζθόηαλ ζέ ἀλαγθαζηηθή ἀθηλεζία ἄξρηδε λά θαηαιαβαίλεη πώο δεῖ
γη' αὐηέο ηίο κνλαδηθέο ἀπνγεπκαηηλέο ὥξεο πνύ ἡ ἄπνςε ηνπ κεγάισλε θαί
δσληάλεπε ἀπό ὅιε ηήλ δξαζηεξηόηεηα θαί ηά ρξώκαηα ηνῦ ἔμσ θόζκνπ.
Τό παξάζπξν ἔβιεπε ζέ ἕλα πάξθν κέ κηά ζαπκάζηα ιίκλε. Πάπηεο θαί θύθλνη
θνιπκπνῦζαλ ἐθεῖ, θαί ηά παηδηά ἔπαηδαλ κέ κηθξά κνληέια ζθαθῶλ ζηό λεξό.
Νεαξά δεπγάξηα πεξπαηνύζαλ πηαζκέλα ρέξη-ρέξη κέζα ζηά ὑπέξνρα ινπινύδηα πνύ
εἶραλ ηά ρξώκαηα ηνῦ νὐξάληνπ ηόμνπ. Τεξάζηηα παιηά δέληξα ζηέθνληαλ κέ ράξε
ἐπάλσ ζηό ἔδαθνο θαί κηά ὑπέξνρε ζέα ηνῦ νὐξαλνμύζηε ηῆο πόιεο θαηλόηαλ ἀπό
καθξηά.
Καζώο ὁ ἄληξαο δίπια ζηό παξάζπξν ἐμεγνύζε ὅιεο αὐηέο ηίο ὄκνξθεο
ιεπηνκέξεηεο, ὁ ἄληξαο ζηό δηπιαλό θξεβάηη θαληάδνληαλ ὅια αὐηά πνύ ἄθνπγε.
Ἕλα ἀπόγεπκα ὁ ἄληξαο πνύ ἦηαλ δίπια ζηό παξάζπξν, πεξίγξαθε κηά παξέιαζε

3

πνύ πεξλνῦζε. Παξόιν πνύ ὁ ἄληξαο ζηό δίπια θξεβάηη δέλ κπνξνῦζε λά ἀθνύζεη
ηόλ ἦρν ηῆο κπάληαο, κπνξνῦζε θαί κόλν κέ ηά κάηηα ηνῦ κπαινῦ ηνπ λά δεῖ ηνύο
θιόνπλ πνύ ρόξεπαλ, ηά πνιύρξσκα ἄξκαηα θαί ηά ὅκνξθα δηαθνζκεκέλα
αὐηνθίλεηα θαί ἄινγα.
Οἱ κέξεο πέξαζαλ. ὇ ἄληξαο πνύ δέλ κπνξνῦζε λά δεῖ ἀπό ηό παξάζπξν ἄξρηζε
λά ἐπηηξέπεη ζπόξνπο ἔρζξαο λά ἀλαπηύζζνληαη κέζα ηνπ. Ὅζν θαί λά ἐθηηκνῦζε
ηίο πεξηγξαθέο ηνῦ ζπγθαηνίθνπ ηνπ, εὐρόηαλ κέζα ηνπ λά ἦηαλ αὐηόο ὁ ὁπνῖνο ζά
κπνξνῦζε λά δεῖ ηήλ ζέα ἀπό ηό παξάζπξν. Ἄξρηζε λά ἀπνζηξέθεηαη ηόλ
ζπγθάηνηθν ηνπ θαί ζηό ηέινο ὁ πόζνο ηνπ λά εἶλαη δίπια ζηό παξάζπξν ηόλ ἔθεξε
ζέ ἀπόγλσζε.
Ἕλα πξσηλό ζέ κηά ἐπίζθεςή ηεο ἡ λνζνθόκα βξῆθε ζηό δσκάηην ηόλ ἄληξα δίπια
ζηό παξάζπξν λεθξό. Δἶρε πεζάλεη εἰξεληθά κέζα ζηόλ ὕπλν ηνπ. Λππεκέλα θάιεζε
ηνύο λνζνθόκνπο θαί ἀπνκάθξπλε ηό πηῶκα ηνπ.
Μεηά ἀπό ἕλα ρξνληθό δηάζηεκα, ὁ ἄιινο ἄληξαο δήηεζε λά κεηαθηλεζεῖ ζηό
θξεβάηη πνύ βξηζθόηαλ δίπια ζηό παξάζπξν. Ἡ λνζνθόκα κέ πνιύ πξνζπκία ηόλ
κεηαθίλεζε θαί θξόληηζε λά εἶλαη ἄλεηνο. Σηγά-ζηγά ζηεξίρζεθε κέ πόλν ζηόλ
ἀγθώλα ηνπ γηά λά ζεθσζεῖ θαί λά ξίμεη κηά καηηά ἔμσ. ἖πηηέινπο ζά κπνξνῦζε λά
δεῖ ηόλ ἔμσ θόζκν θαί ὅιεο ηίο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ.
Αὐηό πνύ εἶδε ἦηαλ ἕλαο θελόο ηνῖρνο !
Κάιεζε ηήλ λνζνθόκα θαί ηήλ ξώηεζε: «Πῶο κπνξνῦζε ὁ ζπγθάηνηθόο κνπ λά
βιέπεη ὅια αὐηά πνύ κνῦ πεξηέγξαθε ; Πῶο κπνξνῦζε λά κνῦ κηιάεη γηά ηόζε
ὀκνξθηά θαί κέ ηόζεο ιεπηνκέξεηεο, ὅηαλ αὐηό πνύ θαίλεηαη ἀπό αὐηό ἐδῶ ηό
παξάζπξν εἶλαη ἕλαο παιηόο θαί βξώκηθνο ηνῖρνο»;
Καί ἡ λνζνθόκα ηνῦ ἀπάληεζε :
«Ὡ Θεέ κνπ... δέλ ηό μέξαηε πώο ὁ πξώελ
ζπγθάηνηθόο ζαο ἦηαλ ηπθιόο ;
…δέλ
κπνξνῦζε λά δεῖ θάλ ηόλ ηνῖρν, ἴζσο ἤζειε
λά ζᾶο ἐλζαξξύλεη».

἖άλ δεῖηε κηά δσή βαζαλίδνληαο ηόλ
ἑαπηό ζαο γηά ηό ηί ἔρνπλ νἱ ἄιινη,
πηζαλόηαηα ζά ράζεηε ηήλ ραξά ηνῦ λά
γίλεηε ἀπνδέθηεο αὐηῶλ πνύ νἱ ἄιινη
ζέινπλ λά ζᾶο δώζνπλ.
Ἀγγειή Βίθπ
Φηιόινγνο

4