P. 1
Git Morgen Tuesday 06.11.13

Git Morgen Tuesday 06.11.13

|Views: 20|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

םיכודיש

יסנאמ- א"טילש דלעפנירג גילעז רשא השמ ברה
י"נ ןימיניב רמכ ח"הבה
.פ.ב - ו"יה שטיוואבעל לשרעה ה"ומ
טכאנ ךאוו
תונותח
149 Hewes St. יתיבב
8:00העשב תירחש ,טוגיס ד"מהיבב ותרחמל מ"ירבה
ו"יה בייל ףסוי ר"ב
ו"יה םיובנעזאר עשוי ןרהא ה"ומ ןתח
)south side supermarket(
ו"יה שטיוואקראמ באז ה"ומ
626 Wythe Place #3-C ח"ומ תיבב
ו"יה אדוי םהרבא ר"ב
א"טילש לקנערפ עשוהי ברה ןתח
ו"יה דלעפנירג לארשי ה"ומ
8:00העשב תירחש .ווע דראפדעב 609גרובסלראק ד"מהיבב ותרחמל מ"ירב
ו"יה גידניא אדוי םהרבא ה"ומ
ו“ינ קחצי לאוי רמכ ןתחה
קוידב 7:00 הפוח לאטנעניטנאק םלואב
ו"יה שטיוואלארטס םולש םהרבא ה"ומ
ו"יה דלעפנרהע םהרבא םייח ה"ומ
ו“ינ דוד לאוי רמכ ןתחה
לסעק זואר םלואב
ו"יה דניירפ ףסוי םולש ה"ומ
ו"יה ןהכ דוד ה"ומ
ו“ינ השמ רמכ ןתחה
לאירעפמיא םלואב
ו"יה רעשיפ אנינח לאירבג ה"ומ
ך 718-388-7744 :ןגראמ טוג • גרובסמאיליוו ל
ך 845-662-6122 :םוי םויה • לאוי תירק ל
ך 011-972-2-5810-342 :רמואו רשבמ • םילשורי ל
1307
4:12 :רחשה תולע
5:24 :המחה ץנ
8:34 ש”רק ןמז ףוס
9:09 א"רג ש"קזוס
10:01 :הלפת ןמז ףוס
10:25 א"רג ת"זוס
12:55 :תוצח
8:27 העיקש
718.331.8463:רעמונ ןיילטאה םינמז
June 11 ‘13 ’סמלו ק”פל ג”עשת זומת ’ג תקח ’רפ גאטסניד
To advertise call: 718.388.7744

Fax: 718.954.9788

Email: mail@gitmorgen.com

SALE
H
O
T
T
E
S
T
E N J O Y Y O U R S U M M E R T R A V E L S
STARTS JUNE 5 - ENDS JUNE 16

ENTIRE STORE
% 20 % 40 ALL ITEMS MUST BE PAID IN FULL UPFRONT, ALL SALES ARE FINAL, NOCANCELLATION, NOEXCHANGE. NOT TOBE COMBINED WITH ANY OTHER SPECIALS
Sun.-Thurs. 11am-9pm
Fri. 11am-2pm
in all locations
SPECIAL
LATE HOURS
519 Flushing Ave.
718-222-1022
Biggest Selecton Of
Outdoor
Furniture
Ever!
20% OFF
2 Days Only!
Mon. & Tues., June 10 & 11
cash & carry only
רעממוז ןראפ סנואפלעס - סדראק גנילאק
Call & Save 718-387-4252 - ת"ישהזעב ואובי םיטרפ
ץישאדארמ ועסיו
אלעסיטנאמב ונחיו
קוקסיוא רעטעוו
ךאוו עגידנעמוק יד ראפ
גאטסניד ךאווטימ גאטשרענאד גאטיירפ ק"בש גאטנוז
°80 - °63
ןגער
°80 - °61
טנעקלאווראפ
°72 - °59
ןגער
°76 - °60
טנעקלאווראפ
°75 - °56
גינוז
°78 - °63
טנעקלאווראפ
ירבד טימ טיילגאב טרעוו העיסנ יד .קלב גאטשרענאד זיב קלב גאטנוז ה“יא סיורא טילפ ןעמ
ןיטשרובמ ר“ומדא ןרמ ק“כ ךרוד הרות ירבד ןוא הניגנ ,םיקידצ ירופיס י“ע ,תוררועתה
,אוואניש ,קסנעזיל ,ןילבול ,ץינזאק ןילופ םישודקה תומוקמב ללפתמ טעוו ןעמ א“טילש
,ןיטערטס ,קסילערטס ,ןאלשימערפ ,זלעב ,עניירקוא ,ץישפאר ,וואלסירעי ,בוניד ,טוצנאל
,דועו ,אנראמאק ,אלזאר ,בושטידיז ,וואלסינאטס ,בוטליבאז ,ץייהדאפ ,בוטיק ,בוסאק
ו“יה גרעבכייר ריאמ ‘ר ןיוש טפור טצינערגאב רעייז רעצעלפ
718.436.1002 Reichberg Travel
העיסנ
אשידק אלוליהד אמויל
זומת א“י
“בושטידיז”
ע“יז יבצ תרטע לעב ק“היבר לש
· Compact S1,600
· Midsize S1,650
Cars 4 U
Sunner Pental
· Full Size S1,790
· Midsiz SUV S1,850
9 weeks. tax lncl.
Unllnlted Mlleage
call. 347-768-4521
עווראפ רעדא לארשי בלח הנרטמ ןעמקאב וצ אד ןיוש זיא סע
718-594-7569 ץ"דבה רשכה טימ ,stage 1, 2, 3 ךלימ powder
Your Summer Vacation
i s i mportant
Plan It Right!
Monticello NY - ACROSS ICHUD
Call
718-388-6164
Yes!
we are already open!
GRAND RAFFLE #14

1-
$
20
|
4-
$
50
|
9-
$
100
|
19-
$
200
|
30-
$
300
·vtt··n ·1 1vzvn .ttv v·9 ■
DJ9nD·9a ;·× ,D·¯DD a9·p 1s1 1"nn·z 1v:v9tpo ■
718.972.6390 ost1 1v1N ■
u:··¬ :vc×~ ov: uc·:p
:¬:·:¬ n:sn t·:


ץפחתש דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא

רואל ועמשנ רשא ט"לעעה סוניכה לש ,העפשהה ריוא תחת םידמוע ונאש תעכ תושדחתההו תוררועתה
תוריתי תולועפ ריבגהלו תושעל אמרג ןמזה ,א"טילש םיקידצה םינואגה םינברהמ שא תובהל םיבצוח םירבד
זע רתיו תאש רתיב תושדחו עטויפמאק ןינעב לצא ארונ ןברוח אמרג רבכ רשא טענרעטניא'ל רבוחמה סר"
ל"ר ליהבמ ןפואב לארשי תשודק םרכ הלבחמו ןקזו רענ .
,םינשב תובר הז א"טילש ק"הגה וניבר ןרמ ק"כ עירתהו עבתו ררוע רשאכו ימ לכ לע אימר אבויח רשא
קקזנש ותסנרפ ךרוצל סרעטויפמאק'ב שמתשהל א ו ב עטניא'ל רבוחמה ס'ןאפלעס' ,טענר ל ומצעל רדס
.רעטליפ ידי לע קרו ךא רעטויפמאק'הב שמתשהל לכויש

ת"ישהזעב רשא ,ו"יה וניתלהק ירבח ונימולש ישנא לכל רשבל הזב וננה כ"ע
תקח תשרפ ט"לעבה עובשב
םויב ד ' - םויבו 'ה
םיאצמנ ויהי וניתלהקד תושרדמ יתבב ס'נשינקעט רעטליפ
רדסלו םהמע רשקתהל דחא לכ לכויש ס'רעטליפה רתויב חונה ןפואב

ש א"כמ םישקבמו ימ ןכו ,רעטליפב ןיידע רדסנ אלש ימ
ותרימש לע הרימש ףיסוהל םוקמ ול שיש הלועפ השעי
רעטליפה תא הנקיו ,הבוטל תעכ .ןמז רחאל והחדי אלו
שודקב וניאצאצ לדגלו עגפו לושכמ לכמו ער לכמ רמשיהל הכזנו הרהטו ה הכזנ ונימצע רודגנש תוכזבו ,
הלעמלמ הריתי השודקל א"בב וניקדצ חישמ ינפ לבקלו לארשי לש ןתעושיב הרהמב וניניע הניזחתו ,

הלהקה תלהנה
Central Ofhce: 163 Rodney St. - Brooklyn NY 11211 - Tell.: 718-302-6720 - Fax: 718-+86-2+73
ת"ישהזעב
,ןענאפעלעטע'רשכידןפיוקראפסיואםייבןכאווענאגנאגראפידרובצםייבןהעזעגנאךיזטאהסאוועסערעטניאעסיורגידךאנ
םינמזטמיטשאבלאמאכאנןבאהרימזאןייזעידומרימןליוו,א"טילשוניברןרמק"כןופשדוקהתאירקםעדןליפרעוצ
‘קהוניתלהקירבחראפזיירפרעכילגנעגוצאראפApprovedLinkעמריפידןופןואפלעסע‘רשכאןעלדנאהוצנייא
ט“לעבהתקוחתשרפירפרעדניאגאטסנידה“יא
‘קהוניתלהקירבחראפ
ט“לעבהתקוחתשרפירפרעדניאגאטסנידה“יא
ראמטאס‘דבלבטילהקלודגהד“מהיבןיא
13HooperSt.
ס‘רעבמעמעטלאצעגסיואראפטנואקסיד5%
שדוקהתכאלמבםיקסועראפ
‘קהוניתלהקדרועישידיגמןואםידמלמ
ט“לעבהתקוחתשרפגאטימגאטסנידה“יא
5:00דע2:30העשמ
103#התכוועלבאז‘יעשיןינבת“תהןינבב
(.טסןעפ.ראקטייוו-קאטשעטשרע)
םינבדנע‘בושחךרודטכילגעמרע,שדוקילכראפזיירפעלעיצעפס
HANDYMAN
347-349-5891 ףיוא זיא'ס ואוו טרעה ,טנעדאלעג טנעז ריא ,סרוק וויטקאדארפ ראפ ןשקאדארטניא יד ראפ ה"זעב טמוק טכאנייב 10:00 טנייה
646-596-0569 טפור ,$1,300 ,ןפומוצניירא טיירג ,דראפדעב/גנישאלפ ,ןעגנידראפ וצ הריד טנעמסיעב דשינרופ םורדעב 2 - ס"מוו
2700 Sq ft. Medical Space in a Professional Medical Building for Rent. Ready to Move in 718-486-0219 # 204 - ס"מוו
718-755-6127 טפור עטיב ,סענזיב/סיפא א ראפ ןעגנידראפ וצ טנעמסיעב עטסקיפעגפיוא ענייש - ס"מוו יינ
917-675-9553 טפור עטיב ,טנעווא 6:00 זיב ירפרעדניא 8:00 ןופ רעישעק א א טכוז ס"מוו ןיא ירעסארג - טייהנגעלעג טעברא
Job Opportunity - Food wholesaler, looking for Experienced Mechanic Repair and Maintenance
of Refrig. trailers, Jacks, Hi-Lo’s. Well-Paid, Queens, NY Call 347-875-8785
917-612-6904 טפור עטיב ,דנאטשוצ ןטוג א ,ליימ 100,000 '04 OLDS Silhouette ,ןעוו ינימ - ןפיוקראפ וצ
347-939-9148 טפור עטיב ,רעממוז ץנאג ראפ ןעגנידראפ וצ ואלעגנאב םורדעב 2 - ןידעלע השמ ךרב
718-388-1098 טפור עטיב ,Jun 20-27 ,ךאוו עטשרע יד ראפ ןעגנידראפ וצ ואלעגנאב םורדעב 2 - דוחיא
845-239-7378 ,להוש יד רעביא ןגעק ,ןואט ןראבדואוו ןיא ס'דנעקיוו 2 עגידנעמוק יד ראפ ס'םורדעב 3 טימ זיוה א ןעגנידראפ וצ - ןראבדואוו
845-853-0532 טפור עטיב ,רעממוז ץנאג ראפ ןעגנידראפ וצ ואלעגנאב םורדעב 3 א - קיעל אגנאינאק םייח ירבד הנחמ
For rent brand new 4 bedroom, Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very species. 845-352-4686 - יסנאמ
5 Bedroom flat for sale on Rt. 306, 3 Bath. Pasach kitchen, porch, + basement, 469k, sale by owner, 845-352-4686 -יסנאמ
Looking for a group of counselor's from Ichud to a nearby country. Transportation provided. Please call 718-963-2230
Summer שימייה GPS rental! $40 until לולא ח״ר Every Camp & Bungalow in the Catskills!
Every Shul & Minyan location USA & CAN! RED LIGHT CAMERA Warnings! -347-913-7070
call robert 347-430-2995 ,painting & Sheetrock דראי קעב ןענילק / רעמייב ןדיינש וצ ןא ןא ןעמענ רימ
.סעמ טזאל 845-521-5377 י"א ןייק טעקיט א טייהרעגנירג ןעמוקאב ריא טנעק טייצ עבלעז יד ןיא !דראק טידערק א ראפ דווארפא גנירג טרעוו
646-523-8556 טפור עטיב ,ןגעוו עדייב $22 זיולב ןעוו ינימ , $18 זיולב ןגעוו עדייב פ"ב וצ ס"מוו ןופ סיוורעס ראק עגיליב
ןזיירפ עגיליב לעיצעפס ראפ םירעש האמ - זלעב - הלואג - םילשורי ?י"א ןיא הריד א ריא טכוז
011-972-52-715-6761 רעטנעגעג עלא ןיא תוריד ענייש ןבאה רימ ,ג.ד.א תוכוס ,םיבוט םימי ,םינמזה ןיב ראפ
Full time secretarial position available in Frum, Heimishe Office in Jersey City, (25 min from Wmsbg).
Proficiency in Quickbooks and good phone skills required. Generous pay. Transportation provided.
Graduate preferred. Please fax resume to 866-829-6055 or call 347-480-9663 and leave a message.
Lokking To Sell? Houses, buildings, Vacant Lots etc, We Have buyers. Call broker 718-930-7678
,הוקמ/להוש וצ טנאנ .ןגיוצעגראפ לפאק ,ךילטנכעוו ףיוא ךילגעמ ,ןעגנידראפ וצ הריד םורדעב 2 עטאווירפ - ימאימ טראנ
718-782-2085 .געט 30 ראפ זיירפ לשעפס ,זיירפ עכילגנעגוצ ,הציחמ טימ לופ ,רעטנואק טינערג טגאמראפ ,ס'דנוארג ענייש
Silverally - Repair, Polish, Lacquer, Antique, Free Pick up & Delivery .Call 347-560-4258 lv. msg
347-403-9933 טפור עטיב ןכיורבעג גניבמאלפ ערעייא עלא ראפ
We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. call 718-438-9300
Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896
718-306-9314 טרעפסקע םעד טפור רעללאד ןפיוא טנעס ןראפ ןעלטעס סע טנעק ריא Home Equity line of credit or a business line of credit א ריא טאה
Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774
subscribe@gitmorgen.com וצ גנאלראפ א טקיש ,ליעמיא רעייא ןיא ירפרעדניא ןדעי "תיבה תרקע" ןוא "ןגראמ טוג" םעד ןעמוקאב וצ
Plumbing Plumbing
HANDYMAN ELECTRIC

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->