‫בס"ד‬

‫היינט‬

66°- 56°

‫שקיעה‬
8:28 ............................................

‫מארגן‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
9:40 ............................................

‫רעגן‬

70°- 58°

)72(

‫רעגן‬

■ June 13, 2013 • ‫■ דאנערשטאג פר' חקת • ה' תמוז תשע"ג לפ"ק‬
To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744

‫צד הכלה‬

email: AkeresHabayis@GitMorgen.com

‫שידוכים‬

‫וקול שמחה‬

‫צד החתן‬

‫קול ששון‬

)‫ר' אפרים פישל קיש הי"ו (פרייליך‬
‫ ב"פ‬- '‫הכלה מרת דינה תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' משה זאב פריעדמאן הי"ו (גאלדבערגער‬
‫ וומ"ס‬- ‫החתן כמר יואל בנציון ני"ו‬

)‫ר' ישראל הכהן לאנדא הי"ו (ברוין‬
‫ וומ”ס‬- '‫הכלה מרת אסתר מרים תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' פנחס בראך הי"ו (קארפען‬
‫ ק"י‬- ‫החתן כמר משה יחזקאל ני"ו‬

)‫ר' זלמן לייב אינדיג הי"ו (פעלדמאן‬
‫ ק"י‬- '‫הכלה מרת יהודית מאטל תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' משה חיים איידליס הי"ו (ווערצבערגער‬
‫ ק"י‬- ‫החתן כמר יעקב יוחנן ני"ו‬

)‫ר' פנחס יודא ליכטענשטיין הי"ו (ענגלמאן‬
‫ ב"פ‬- '‫הכלה מרת שרה זיסל תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' חיים לעווי הי"ו (פריינד‬
‫ וויען‬- ‫החתן כמר טובי' גדלי' ני"ו‬

‫צד הכלה‬

‫חתונות‬

‫וקול כלה‬

‫ר' בערל ברוין הי"ו‬
)‫ (פארקאש‬- '‫הכלה מרת אסתר זיסל תחי‬

‫צד החתן‬

‫קול חתן‬

‫ר' מאיר אלעזר גליק הי"ו‬

‫פרדס פיגא‬

7:00 ‫ חופה‬- 6:00 ‫קבלת פנים‬

)‫ (ראזענבערג‬- ‫החתן כמר יואל הערש ני"ו‬

Manicuret
Exclusive Full Line of Long Lasting Pedicuret
Facialt
Careline Makeup
Waxingt
Book Your Appointment Early. Glowing
Tintingt
Facial
Beat The Rush.
Professional Acne Treatmentt
$79.99
Professional Makeup Artist on premises

Our extended staff is ready to serve you
COME CHECK OUR

525 Flushing Ave.
Ŕ
175 Division Ave.

HOT NUTS ‫לכבוד שבת‬
CHOCOLATE, NUTS, CANDIES,
GIFT BASKET, DRIED FRUITS
'SPNUIF4UPSFUIBU4FSWFT:PVS
'SFTI(PPEJFT"MM:FBS3PVOE

‫בהשגחת‬

‫אפן פרייטאג ביז‬
‫ שעה פארן זמן‬1

‫טארטיקוב‬

5Ŕ'Ŕ8F%FMJWFSŔvisit us at www.chocoliciousny.com

$1595 ‫תנאים ספעשל‬
with coupon additional $300 OFF!

special for
‫שבת חקת‬
only $250!

Monticello NY - ACROSS ICHUD

For reservation call:

718-782-7272

Your Summer Vacation
is important

Plan It Right!

‫נייטרא האל‬
535 Bedford

Call

718-388-6164
Yes!
we are already open!

The Sale You Have Been Waiting For!
Every Single Item On Sale

Fine Collection of Children Wear
New Merchandise Arriving Daily

UP TO 50% OFF

520 Park Ave. 718-8LULU 01
Next to the Hatzala Garage

(718-858-5801)

‫קעטסקילס אפטיילונג‬
718-384-4802 )‫ כל הקודם זכה‬,‫ (צוליב לעצט מינוט טויש‬.‫ בעדרום באנגעלאו מיט וואש און דרייער געווארן עוועיל‬2 ‫ הערליכע‬- ‫פארסייט‬
.‫ לאזט א מעס‬718-522-3452 ‫ טראנספארטעישן צוגעשטעלט‬,‫ גוט באצאלט‬,‫קאונסלער'ס געזוכט פאר א דעי קעמפ אין מאנטיסעלא‬

347-735-6752 ‫ ביטע רופט‬,‫ וואכן‬3 ‫ באנגעלאו צו פארדינגען פאר די לעצטע‬- ‫מחנה בית רחל‬
845-239-7378 ,‫ קעגן איבער די שוהל‬,‫ וויקענד'ס אין וואודבארן טאון‬2 ‫ בעדרום'ס פאר די קומענדיגע‬3 ‫ צו פארדינגען א הויז מיט‬- ‫וואודבארן‬

‫ארבעט געלעגנהייט‬
Full Time office position available in Williamsburg. Good phone skills.
Responsible. New grads preferred. Please call 347-709-5490
Full time secretarial position available in Frum, Heimishe Office in Jersey City, (25 min from Wmsbg).
Proficiency in Quickbooks and good phone skills required. Generous pay. Transportation provided.
Graduate preferred. Please fax resume to 866-829-6055 or call 347-480-9663 and leave a message.

‫פארשידענס‬
718-387-2712-917-239-7334 ‫ רופט‬,‫ גוט באצאלט‬,‫ שעה א טאג‬2 ‫ פאר א היימישע עלטערע פרוי פאר‬companian ‫ס'ווערט געזוכט א‬
347-587-0959 ‫ ביטע רופט‬,‫ יאר‬8-12 ‫ קלאס דורכאויס די זוממער וואכן פאר קינדער פון‬Piano ‫עס עפנט זיך א‬
718-755-6127 ‫ ביטע רופט‬,‫ביזנעס‬/‫ שיינע אויפגעפיקסטע בעיסמענט צו פארדינגען פאר א אפיס‬- ‫ניי וומ"ס‬

Refrigerator, Oven and a Portable Air Condition for Sale, due to moving.
Please call 347-661-2497
Sweet Home Playgroup - In New Williamsburg Area - 2 More Slots Available!
For info call Teacher Esty 718-783-0139 or 917-688-6187
718-705-8008 ‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary ‫ טעג מיט די‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬
845-356-7167 -.ENGRAVING STORE - 160 LEE AVE ‫'טע דינסטאג ביי‬2 ‫מיר זענען יעדע‬

646-523-8556 ‫ ביטע רופט‬,‫ ביידע וועגן‬$22 ‫ מיני ווען בלויז‬, $18 ‫ביליגע קאר סערוויס פון וומ"ס צו ב"פ ביידע וועגן בלויז‬

347-573-0796 ‫ ביטע רופט‬,‫צו באשטעלן די "מאושר" פאון פון אמעריקא‬
56 HARRISON AVE.

718-599-3142
OPEN DAILY 10-7

?

PREPARE NOW
FOR SUMMER
& SIMCHAS.

Foot
Pain

GET
IMMEDIATE
RELIEF
Facials, 
t.BOJDVSFt1FEJDVSF
We remove
t8BY5JOUt.BLFVQ
Ingrowns • Corns & Calouses

Miasels Facts - Scared of your Dr., Shviger or School, but don’t want to vaccinate
Call 212-444-1900 - 6 - 4
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place
Plumbing

347-403-9933 ‫פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט‬

Plumbing

718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
Silverally - Repair, Polish, Lacquer, Antique, Free Pick up & Delivery. Call 347-560-4258 lv. msg
HANDYMAN
Handyman

• Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774

You owe it to yourself,
act responsibly!
Schedule your mammogram today

Bedford Ave.
718.947.2570 762
Brooklyn, NY 11205

Williamsburg Medical Imaging

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful