P. 1
instructiuni divort bnp

instructiuni divort bnp

|Views: 6|Likes:
Published by Osanu Andreea
bnp
bnp

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Osanu Andreea on Jun 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

Instrucţiuni privind îndeplinirea procedurii divorţului de către notarii publici

Art.1 (1) Cererea de divorţ, prevăzută în anexa nr.1, se depune la biroul notarial numai de către soţi împreună şi se semnează în faţa notarului. La cerere se va anexa certificatul de căsătorie, emis de către autorităţile române, în original şi copie legalizată, fotocopii ale certificatelor de naştere ale soţilor şi ale actelor de identitate ale acestora. (2) Potrivit dispoziţiilor Codului Familiei cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici nr.36/1995, în materia divorţului prin acordul soţilor nu sunt aplicabile dispoziţiile art.614 din Codul de procedură civilă privind reprezentarea convenţională, caz în care soţii se vor prezenta personal în faţa notarului public sesizat, atât la depunerea cererii de divorţ, cât şi la termenul acordat pentru desfacerea căsătoriei. (3) În aplicarea dispoziţiilor de mai sus notarul nu va autentifica procuri de reprezentare la divorţ în faţa notarului public sau ofiţerului de stare civilă, cu excepţia celor necesare reprezentării în instanţă, în condiţiile art.614 din Codul de procedură civilă. (4) Dispoziţiile Legii notarilor publici nr.36/1995 şi ale Regulamentului de punere în aplicare a acesteia privind luarea consimţământului la încheierea actelor şi procedurilor notariale în cazurile în care unul dintre soţi sau ambii sunt surzi, muţi, surdomuţi, orbi ori necunoscători ai limbii române, precum şi la încheierea actelor şi procedurilor notariale în afara biroului notarial, se aplică în mod corespunzător. În asemenea situaţii interpretul, prin intermediul căruia se ia consimţământul, va semna pe cererea de divorţ alături de soţi şi pe încheierea de admitere sau respingere a cererii de divorţ alături de notarul public. În cazul în care unul dintre soţi este neştiutor de carte acesta va semna cererea de divorţ, încheierea şi celelalte acte procedurale prin aplicarea amprentei degetului arătător de la mâna stângă. (5) Prin derogare de la dispoziţiile Legii notarilor publici nr.36/1995 şi ale Regulamentului de punere în aplicare a acesteia privind identificarea părţilor în cazul procedurii divorţului, identificarea soţilor se va face de către notarul public numai pe baza actelor de identitate prezentate de către cei doi soţi cu ocazia depunerii cererii de divorţ. În aplicarea acestor dispoziţii dovada identităţii se poate face, de către soţi, cu unul din următoarele documente:

1
General Berthelot nr.41, sector 1, cod 707471 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Tel. +(4021) 313 99 20; 313 99 23; 313 99 25; 313 99 26 Fax: +(4021) 313 99 10

c) au convenit asupra numelui pe care fiecare îl va purta după divorţ.382 din Codul familiei cu modificările şi completările ulterioare şi de Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. f) pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt. c) pentru apatrizi – paşaport emis în baza Convenţiei privind Statutul apatrizilor din anul 1954. care să se afle în termenul de valabilitate. viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii cât şi la data eliberării certificatului de divorţ. buletinul de identitate sau. d) niciunul din soţi nu este pus sub interdicţie.a) pentru cetăţenii români – cartea de identitate.2 Primind cererea notarul are obligaţia să-şi verifice competenţa materială şi teritorială. d) pentru cetăţenii străini din statele terţe – paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt. e) pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau. atât la momentul depunerii cererii. emis de statul aparţinător. 313 99 25. au semnat cererea de divorţ în faţa sa şi au declarat în cererea de divorţ că: a) sunt de acord cu divorţul. b) nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi în timpul căsătoriei. cartea de identitate provizorie. în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate. paşaportul în care este prevăzut domiciliul.3 La stabilirea competenţei materiale notarul public va verifica dacă ambii soţi sunt prezenţi în faţa sa. însoţit de documentul temporar de identitate. 313 99 26 Fax: +(4021) 313 99 10 2 . după caz.41. precum şi plata onorariului notarial. 313 99 23. sector 1. respectiv numele purtat la încheierea căsătoriei sau în timpul căsătoriei. +(4021) 313 99 20. în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României. Cărţile de identitate eliberate de către autorităţile române vor fi verificate de către notarul public în Registrul de evidenţă informatizată a persoanei administrat de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Art. b) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul. însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent.36/1995. îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de art. după caz. document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitar condiţionată. cod 707471 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Tel. General Berthelot nr. Art. cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.

motivată în fapt şi în drept. închiriere. după caz. 313 99 26 Fax: +(4021) 313 99 10 .1-3 din prezentele instrucţiuni. comodat etc). fără să o mai înregistreze în Registrul de Divorţuri. 313 99 25.Art. Dacă soţii stăruie la înregistrarea cererii. În ceea ce priveşte municipiul Bucureşti. Încheierea de respingere nu este supusă niciunei cai de atac. Cererea de divorţ. cod 707471 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Tel. +(4021) 313 99 20. competenţa revine oricăruia dintre notarii publici care îşi exercită activitatea în circumscripţia teritorială a Tribunalului Bucureşti. donaţie. notarul o va înregistra în Registrul de Divorţuri numai dacă soţii au achitat onorariul. notarul public le va restitui cererea împreună cu documentele anexate la aceasta. 4 alin. (2)Dovada locului încheierii căsătoriei (localitatea în care se află primăria sau oficiul stării civile unde s-a oficiat căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie) se va face cu certificatul de căsătorie anexat la cerere. dată pe proprie răspundere şi consemnată atât în cererea de divorţ. notarul va verifica dacă locul încheierii căsătoriei sau ultima locuinţă comună a soţilor sunt situate în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care îşi are sediul biroului notarial şi dacă soţii nu s-au adresat în prealabil altui notar public.41. întrucât locul încheierii căsătoriei este considerat primăria sector 1 în al cărei registru de stare civilă sunt evidenţiate certificatele de căsătorie emise de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare. încheierea de admitere a cererii de divorţ sau încheierea de respingere a cererii de divorţ poartă acelaşi număr cu 3 General Berthelot nr. (5) După ce notarul public constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. către Registrul Naţional de Evidenţă a Cererilor de Divorţ (RNECD) gestionat de către SC Infonot Systems SRL. dacă a fost domiciliul măcar al unuia dintre soţi. (3)Dovada ultimei locuinţe comune se va face. prin actul de identitate. sector 1. În cazul în care căsătoria s-a încheiat la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare competenţa soluţionării cererii după locul încheierii căsătoriei revine notarului public din municipiul Bucureşti. Dacă soţii au convieţuit într-o locuinţă asupra căreia nu deţineau niciun titlu (de exemplu locuinţa unuia din părinţi sau a altei rude sau cunoştinţe) dovada se va face prin declaraţie autentică a ambilor. sau prin înscrisul care dovedeşte proprietatea ori deţinerea folosinţei (vânzarecumpărare. după care va da o încheiere de respingere. cât şi în încheierea de admitere pe baza căreia se va elibera certificatul de divorţ. (4) În cazul în care soţii nu îndeplinesc condiţiile de mai sus. va proceda la înregistrarea cererii în Registrul de Divorţuri de la nivelul biroului notarial şi la transmiterea.3 şi art.4 (1)La stabilirea competenţei teritoriale. denumit în continuare administratorul RNECD. a solicitării de înregistrare a cererii de divorţ. 313 99 23.

101 şi următoarele din Codul de procedură civilă în materia calcului termenelor procedurale se aplică în mod corespunzător. Primind cererea administratorul RNECD va verifica dacă soţii s-au mai adresat şi altui notar public cu o cerere similară. urmând să respingă cererea şi să îndrume părţile să se adreseze primului notar sesizat. 313 99 23. termen la care soţi vor trebui să se prezinte personal. În cazul în care de la data comunicării de către administratorul RNECD a certificatului au trecut mai mult de 60 de zile calendaristice. nu funcţionează. sector 1. din motive justificate. administratorul RNECD va proceda. fapt ce împiedică pe notarul solicitant să procedeze la acordarea termenului de 30 de zile pentru soluţionarea cererii de divorţ. administratorul RNECD va elibera o adeverinţă. Dispoziţiile art. 313 99 26 Fax: +(4021) 313 99 10 4 . administratorul RNECD va înregistra cererea pe numele biroului notarial în care îşi desfăşoară activitatea notarul solicitant şi va elibera acestuia un certificat care atestă atât numărul sub care a fost înregistrată cererea în RNECD. General Berthelot nr. din oficiu.numărul dosarului de divorţ din Registrul de divorţuri ţinut de fiecare birou notarial. cod 707471 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Tel.5 (1)Primind certificatul de la administratorul RNECD notarul public va proceda la înscrierea numărului acestuia în Registrul de Divorţ şi fixarea termenului pentru desfacerea căsătoriei. 313 99 25. cât şi în Registrul de Divorţuri. la închiderea poziţiei din registru. cât şi faptul că respectiva cerere de divorţ se află pe rolul biroului notarial în vederea soluţionării. caz în care termenul se va prelungi până în prima zi lucrătoare. Respingerea cererii nu îl obligă pe notar la restituirea onorariului încasat cu ocazia depunerii cererii. +(4021) 313 99 20. (2) Termenul care va fi acordat nu va putea fi mai scurt de 30 de zile calendaristice. În lipsa certificatului eliberat de administratorul RNECD notarul public nu va putea fixa termen pentru desfacerea căsătoriei. Art. nu va putea fi prelungit prin acordarea unui nou termen şi se va înscrie de către notar atât pe cererea de divorţ. În ceea ce priveşte procedura de comunicare a solicitărilor către administratorul RNECD şi termenul de soluţionare a acestora se aplică în mod corespunzător Normele metodologice privind registrul naţional de evidenţă a cererilor de divorţ ţinut de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. (3) La acordarea de către notar a termenului de 30 de zile se va avea în vedere şi faptul dacă acesta se împlineşte într-o zi în care biroul notarial. În cazul în care în urma verificării rezultă că soţii nu s-au mai adresat altui notar public. În situaţia în care în urma verificării se constată că soţii s-au adresat cu o cerere similară şi altui notar public.41.

d) dacă îşi menţin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii de divorţ. (2) În cazul în care în urma verificării notarul constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de mai sus. notarul va solicita prin intermediul administratorului RNECD numărul de certificat de divorţ de la Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ(RUCD). Art. 313 99 26 Fax: +(4021) 313 99 10 5 . 313 99 23.36/1995. administratorului RNECD pentru a face menţiunile corespunzătoare în RNECD. (3)În situaţia în care în urma verificării notarul constată că au intervenit elemente noi care duc la neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de mai sus acesta va proceda la întocmirea încheierii de respingere al cărei model este prevăzut în anexa nr. g) dacă până la termenul fixat nu a intervenit naşterea sau adopţia unui copil. al cărei model este prevăzut în anexa nr. 313 99 25. ţinut de către Direcţia pentru General Berthelot nr.6 (1) La termenul fixat notarul public va verifica: a) dacă ambii soţi sunt prezenţi personal. c) dacă sunt de acord cu numele pe care aceştia îl vor purta după divorţ. caz în care va putea.7 (1) După finalizarea încheierii de admitere şi înainte de eliberarea certificatului de divorţ. acesta va sesiza Camera Notarilor Publici în vederea delegării unui alt notar public. de notarul public şi după caz de interpret. Art. e) dacă aceştia îşi pot exprima consimţământul liber şi neviciat. Încheierea de respingere se va transmite în aceeaşi zi. anul) şi ora la care aceştia trebuie să se prezinte personal la biroul notarial. prin care va dispune respingerea cererii de divorţ.35 la Regulamentul de aplicare a Legii nr. f) dacă niciunul din soţi nu este pus sub interdicţie. Încheierea de admitere a cererii de divorţ va fi semnată de ambii soţi. luna. va proceda la întocmirea încheierii de admitere a cererii de divorţ. prin care va constata desfacerea căsătoriei şi va dispune eliberarea certificatului de divorţ.41. care să soluţioneze cererea. dacă unul din soţi solicită şi celălalt este de acord sau ambii solicită. (6) În situaţia în care la termenul fixat notarul public nu va putea fi prezent din motive justificate pentru a soluţiona cererea de divorţ. (5) Notarul public va fixa un singur termen pe care îl va aduce la cunoştinţa soţilor verbal precizându-le data (ziua. sector 1. +(4021) 313 99 20. să acorde un termen mai mare de 30 de zile. cod 707471 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Tel. b) dacă soţii stăruie în cererea de divorţ. la acel birou notarial.36 la Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995.(4) La acordarea termenului notarul public va putea avea în vedere şi disponibilitatea soţilor de a fi prezenţi la data pe care urmează să o fixeze. în format electronic (prin e-mail).

(6) La redactarea certificatului de divorţ notarul public va respecta întocmai conţinutul anexei nr. notarul public va elibera câte un exemplar original al acestuia foştilor soţi. cod 707471 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Tel. notarului public îi revine obligaţia comunicării. (7) Înainte de restituirea originalului certificatului de căsătorie notarul va face pe versoul acestuia menţiunea privind desfacerea căsătoriei şi numărul şi data certificatului de divorţ. (8) Odată cu eliberarea certificatului de divorţ. cât şi în RNECD. (4) După obţinerea numărului certificatului de divorţ şi înscrierea acestuia pe toate cele 6 exemplare ale certificatului de divorţ.” Originalul certificatului de căsătorie cuprinzând menţiunea de mai sus se restituie soţilor. Certificatul de divorţ va purta aceeaşi dată cu data în care a fost semnata încheierea de către soţi. cât şi în RNECD. va dispune respingerea cererii. prevăzute în anexa 2. cu confirmare de primire.Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. care vor conţine următoarea menţiune: „Desfăcut căsătoria prin certificatul de divorţ nr. steme. notarul public putându-şi opri la dosar o copie după acesta.37 la Regulamentul de aplicare a Legii nr. (2) În acest sens notarul public va completa un formular pe care îl va transmite prin curier.). 313 99 26 Fax: +(4021) 313 99 10 6 . formular pe baza căruia acesta va obţine de la Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ(RUCD) o comunicare cuprinzând numărul certificatului de divorţ. 313 99 23.41. a câte unui exemplar General Berthelot nr. administratorul RNECD va aduce în scris la cunoştinţa notarului public solicitant acest fapt. semnătura secretarului biroului notarial etc. _____/____.36/1995 privind formularul certificatului de divorţ neputându-l completa sau modifica(prin adăugiri: holograme. 313 99 25. +(4021) 313 99 20. în rubrica corespunzătoare din Registrul de Divorţuri. e-mail sau fax administratorului RNECD. Despre acest fapt se vor face menţiunile corespunzătoare atât în Registrul de Divorţuri. sector 1. (5) Redactarea şi semnarea încheierii finale de către toate părţile. În îndeplinirea acestei obligaţii notarii publici îşi vor confecţiona parafe. respectiv la termenul acordat pentru desfacerea căsătoriei. iar notarul în baza acestei comunicări. (3) În cazul în care în urma solicitării adresate RUCD se constată că pentru aceiaşi soţi a fost deja alocat număr de certificat de divorţ la solicitarea ofiţerului de stare civilă. Orice completare sau modificare a acestuia poate duce la nerecunoaşterea certificatului de divorţ de către instituţiile abilitate sa facă menţiunile corespunzătoare pe actele de stare civilă. iar hârtia pe care se va redacta certificatul de divorţ nu va avea caracteristici speciale. Notarul public va aplica pe certificatul de divorţ şi timbrul sec. obţinerea numărului certificatului de divorţ de la RUCD şi redactarea şi eliberarea certificatului de divorţ au loc în aceeaşi zi.

9 Onorariul se va încasa la înregistrarea cererii în registrul de divorţuri fiind evidenţiat valoric şi cu număr de chitanţă/bon fiscal şi nu mai poate fi returnat.11 (1) Dosarele de divorţ nu se pot transfera între birourile notariale nici din oficiu.8 Corelativ registrului de divorţuri. notarul public va înfiinţa doua mape de evidenţă şi anume o mapă de divorţuri cuprinzând încheierile de divorţ şi certificatele de divorţ şi o mapă cu alte soluţii care va cuprinde încheierile de respingere. (10) Notarul are obligaţia să aducă la cunoştinţa soţilor cu ocazia eliberării certificatului de divorţ că acesta produce efecte între aceştia de la data eliberării. la cerere. (9) Dovezile de comunicare a certificatului de divorţ la primăria localităţii unde s-a încheiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie şi la Direcţia Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti de Evidenţă a Persoanelor în a cărei circumscripţie se află primăria localităţii.10 Declaraţiile pe proprie răspundere utilizate în procedura divorţului. Celelalte două exemplare originale ale certificatului de divorţ vor rămâne la biroul notarial pentru a fi arhivate la dosarul de divorţ şi respectiv mapa cu certificatele de divorţ. Foştilor soţi li se pot elibera. cod 707471 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Tel.41. nici la cererea soţilor. după caz. Neplata onorariului la depunerea cererii de divorţ atrage refuzul notarului public de a primi cererea. (2) Fac excepţie cazurile în care notarul public funcţionează într-un birou individual. Art. cu excepţia celor menţionate în cererea de divorţ. iar pe parcursul soluţionării procedurii divorţului şi-a General Berthelot nr. 313 99 25. la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti în a cărei circumscripţie se află localitatea unde s-a oficiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie. se vor ataşa la dosarul de divorţ. produce efecte de la data înscrierii menţiunii în registrul de stare civilă de la locul unde s-a încheiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie. Art. pentru a se face menţiunea pe actul de căsătorie. 313 99 26 Fax: +(4021) 313 99 10 7 . Art.original al acestuia la primăria localităţii unde s-a încheiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor sau. sector 1. Comunicarea se va face în ziua eliberării sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare. 313 99 23. Art. iar faţă de terţi. copii după dovezile de comunicare. +(4021) 313 99 20. sunt scutite de onorariu şi se încheie numai în formă autentică putând fi date de către soţi separat sau împreună.

...... _____________ CNP __________________. ANEXA 1 ROMÂNIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ... de urgenţă. în regim de urgenţă. cu domiciliul în ________________________________... urmând a informa pe administratorul RNECD despre acest fapt......... dosarul de divorţ de la biroul notarial care şi-a încetat activitatea şi îl va transfera altui birou notarial competent. prin grija Camerei Notarilor Publici.. din . Sediul ......... 313 99 23.... (3) În aplicarea alin. cod 707471 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Tel........... Biroul notarial căruia i-a fost repartizat dosarul de divorţ în urma transferului va înştiinţa..... pe soţi să se prezinte la sediul său......2 Camera Notarilor publici va prelua....... sector 1.... +(4021) 313 99 20. titular al actului de identitate/paşaportului seria ___ __nr.... ___________________ Nr.. caz în care dosarul se va transfera la un alt birou notarial..41.. cu înştiinţarea în regim de urgenţă a soţilor şi a administratorului RNECD.... Art...12 În cazul în care pe parcursul derulării procedurii divorţului notarul public se confruntă cu anumite situaţii care ar putea crea prejudicii părţilor...încetat calitatea... 313 99 26 Fax: +(4021) 313 99 10 8 .... şi subsemnata General Berthelot nr. născut la data de _____________ în localitatea ___________ judeţul_________.... fără a mai proceda la acordarea unui nou termen de 30 de zile. Dată în faţa mea azi Notar public__________________________ Termen _____________________________ CERERE DE DIVORŢ Subsemnatul _________________ fiul lui _____________ şi al _____________.... acesta va informa de îndată Camera Notarilor Publici în vederea identificării unor soluţii optime........... şi-a schimbat sediul într-o altă circumscripţie judecătorească sau a fost suspendat din exerciţiul funcţiei... 313 99 25...

să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei”. căsătoriţi la data de ______________. de comun acord. Luând cunoştinţă de prevederile art. cod 707471 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Tel. conform certificatului de căsătorie seria _____ nr. rugăm să constataţi desfacerea căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ. judeţul ______________. str. sector/judeţ _________. 27. nr. ____ bl.fostul soţ _____________________. ____/______. judeţul___________.4/1953-Codul Familiei. Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 313 99 23. . Semnături soţ _______________ soţie ________________ Notă *În cazul în care nu rezultă din actele de identitate prezentate. potrivit art. născută în data de _____________. la Primăria localităţii____________. declarăm că: a) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei. e) locuinţa comună este cea declarată mai sus*. soţii se pot învoi ca soţul care. ________. republicată. c) niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie. 313 99 26 Fax: +(4021) 313 99 10 . a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ. _____/____2 9 General Berthelot nr. b) nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi. Anexa 2 MODEL DE PARAFĂ Biroul notarului public1__________________ Desfăcut căsătoria prin certificatul de divorţ nr. **Potrivit dispoziţiilor art. titulară a actului de identitate/paşaport seria ______. f) după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează**: . +(4021) 313 99 20. 313 99 25.41.fosta soţie _____________________. dovada ultimei locuinţe comune se face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere. în localitatea _________. ____________.__ et. eliberat în baza actului nr.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii. CNP ______________________._________________________ fiica lui ___________________ şi a _____________. d) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. 40 din Codul Familiei: “La desfacerea căsătoriei prin divorţ.___ap. sector 1. ________________nr.__. cu modificările şi completările ulterioare. cu domiciliul în ______________________________.38^1 din Legea nr. cu ultima locuinţă comună în _________________.

sector 1.41. 313 99 25.1 2 Se va completa numele biroului notarial care a întocmit certificatul de divorţ. cod 707471 BUCUREŞTI – ROMÂNIA Tel. +(4021) 313 99 20. 1 General Berthelot nr. 313 99 26 Fax: +(4021) 313 99 10 . Se va completa numărul si data certificatului de divorţ. 313 99 23.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->