FISCALITATE INTERNAŢIONALĂ

- NOTE DE CURS -

§1. Politica fiscală

Fiscalitatea este un instrument în serviciul unei politici, a unei viziuni a vieţii în comun, organizată de către componente ale puterii specializate în gestionarea serviciilor publice care necesită colectarea unor resurse financiare. Aceste resurse (fonduri băneşti) sunt destinate a acoperii cheltuielile generale ale societăţii.

Politica

fiscală

reprezintă

“arta”

determinării

caracteristicilor

generale

ale

impozitului (de fapt, a tuturor formelor de prelevare către buget a unor sume de bani destinate a fi cheltuite în scop public) în funcţie de datele economice şi psihologice oferite de societate.

În doctrină se subliniază faptul că politica fiscală este – într-o mare măsură – servanta politicii bugetare, ceea ce este numai în parte adevărat. Creşterea impozitelor, necesară finanţării oricărui buget public, se poate obţine în mod diferit: fie prin alegerea impozitelor, fie prin modul de repartizare a acestora – ca sarcină fiscală – pe umerii contribuabililor, fie – în fine – îmbinând cele două metode.

Politica fiscală ia în considerare imperative şi obiective sociale (pentru a înfăptui o fiscalitate justă, echitabilă), economic e (urmărindu-se realizarea impactului dorit asupra societăţii)şi chiar ecologice (întrucât se încearcă utilizarea instrumentelor fiscale în combinaţie cu alte pârghii, în scopul obţinerii unor rezultate precum: reducerea poluării, protecţia unor spaţii sensibile, protejarea bogăţiilor naturale ne sau greu regenerabile, diminuarea consumului de energie generatoare de risc ecologic etc.). Uniunea Europeană trebuie să ţină seamă de politica fiscală a fiecărui stat membru, dar – în acelaşi timp – ea este obligată să-şi dezvolte propria politică fiscală. În acest

1

sens, prin intermediul instituţiilor comunitare va trebui să se instituie şi să se menţină o stare de disciplină concretizată în înţelegerea de către toate statele membre a necesităţii punerii pe acelaşi plan sau chiar a subordonării intereselor fiecăruia dintre ele interesului general al comunităţii. Numai astfel jocul practicat de către ţările comunitare, constând într-o adevărată concurenţă, manifestată printr-o continuă reducere a fiscalităţii, va putea fi eliminat sau cel puţin domolit, aceasta în beneficiul Uniunii căreia îi sunt vital necesare fonduri băneşti consistente pentru a-şi putea acoperii cheltuielile de funcţionare şi a -şi îndeplini misiunea istorică.

§2. Izvoarele dreptului fiscal internaţional

Ordine. Pentru a putea desprinde izvoarele dreptului fiscal internaţional din ansamblul tuturor reglementărilor elaborate de către state singure ori integrate în cadrul unor organizaţii sau organisme internaţionale guvernamentale ori

neguvernamentale este necesar a reveni asupra câtorva consideraţii relative la ordinea juridică internaţională şi la sistemul juridic corespunzător acesteia.

Ordinea juridică internaţională se caracterizează printr-o descentralizare a funcţiilor, ceea ce lasă statelor deplină libertate în exercitarea controlului direct privind izvoarele sale. În cadrul ordinii juridice internaţionale (care este promovată şi impusă – în principal – prin tratatele şi convenţiile internaţionale) se individualizează şi se autonomizează o ordine juridică proprie, specifică, integrată sistemului juridic al statelor membre ale Uniunii Europene şi care este ordinea juridică comunitară.

Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene a recunoscut autonomia ordinii juridice comunitare şi în raport cu dreptul intern al ţărilor membre, statuând că: • Curtea de Justiţie nu poate aplica reguli din dreptul intern; • Curtea de Justiţie nu este competentă să verifice legalitatea unui act sau unei măsuri interne; • Curtea de Justiţie nu are drept misiune să dea interpretare dreptului intern.

2

Explicaţie. Dreptul fiscal internaţional presupune o relaţie între cel puţin două jurisdicţii distincte: cea a statului de origine a subiectului de drept vizat şi cea din statul de reşedinţă (acela în care subiectul de drept realizează venituri impozabile ori deţine bunuri din categoria celor impuse).

Dreptul fiscal internaţional are incidenţă asupra relaţiilor transfrontaliere, iar acest fapt impune studierea regulilor locale din fiecare ţară, având în vedere cultura juridică şi politica fiscală a fiecărui stat. Examinarea dreptului străin trebuie să se facă, prin urmare, integrând în chestiune specificul local.

În absenţa unor convenţii internaţionale, fiecare stat îşi conservă dreptul de a aplica Integral şi întocmai propriile reglementări în vigoare, în temeiul suveranităţii sale fiscale.

§3. Convenţii fiscale internaţionale

Existenţa unor convenţii (fiscale) internaţionale semnate de către state poate avea ca efect atenuarea aplicării cu stricteţe a legislaţiei proprii fiecărei ţări în materie fiscală, în sensul nuanţării dreptului (naţional) de a impune în funcţie de înţelegerile intervenite între state. Convenţiile sau acordurile internaţionale impun limitele liber consimţite de către părţi în care acestea renunţă la suveranitatea statală în materie fiscală.

Având în vedere consideraţiile de mai sus, putem identifica cu precizie izvoarele dreptului fiscal internaţional. Acestea sunt – aşadar – următoarele: • Convenţiile fiscale destinate a elimina dubla impunere, care sunt – de regulă – bilaterale; • Acordurile bilaterale convenite pentru domenii strict delimitate (cum ar fi, de pildă, cele privind transporturile maritime), precum şi acordurile generale prin care

3

se stabileşte dreptul de impunere al fiecărui stat semnatar asupra resortisanţilor celuilalt stat; • În interiorul Uniunii Europene, acordurile, directivele şi reglementările multilaterale (convenite, stabilite, respectiv elaborate de statele membre şi instituţiile comunitare); • Dreptul intern şi jurisprudenţa create în fiecare stat unde un contribuabil îşi desfăşoară activitatea sau este rezident; • Doctrina administrativă (alcătuită din instrucţiuni, note, regulamente etc.). Dintre acestea, cele mai importante sunt următoarele:

Prezentare. Convenţiile fiscale destinate a elimina dubla impunere sunt – în fapt – acordurile internaţionale prin care două state îşi reglementează relaţiilor lor fiscale. Întrucât privesc finanţele statului, aceste convenţii trebuie să fie aprobate sau ratificate de către Parlament.

Dispoziţiile cuprinse în convenţiile fiscale fac parte integrantă din legislaţia ţărilor semnatare, deşi ele derogă de la dreptul intern. Aceste prevederi au aplicabilitate – în temeiul principiului subsidiarităţii – numai în cazul ivirii unui conflict între suveranităţile fiscale ale statelor.

Convenţiile fiscale sunt încheiate, în general, după două modele: modelul ONU – utilizat în perioada de început şi, respectiv, modelul OCDE – cel care este în prezent urmat pentru elaborarea majorităţii acordurilor din domeniu.

Dreptul conv enţional – rezultat din prevederile convenţiilor fiscale – nu este exclusiv un drept intern al ţărilor semnatare, ci este doar izvorât din acesta. Regulile prevăzute prin convenţiile internaţionale prevalează însă – în principiu – în faţa dreptului intern. Aceasta înseamnă că legea fiscală internă poate fi modificată prin intrarea în vigoare a unei convenţii fie în sensul restrângerii obligaţiilor unui contribuabil, fie în acela la extinderii respectivelor obligaţii. Superioritatea regulilor convenţionale în raport cu normele interne are următoarele consecinţe:

4

- judecătorul este competent să interpreteze prevederile convenţiilor fiscale; - prevederile convenţiilor fiscale nu sunt supuse controlului jurisdicţional.

Potrivit modelului OCDE se pot încheia două categorii de convenţii: • Convenţii în materie de impunere a veniturilor; • Convenţii în materia transferului dreptului de proprietate cu titlu gratuit (succesiuni, donaţii). Pentru a recunoaşte convenţia aplicabilă trebuie totdeauna identificate: a) statul al cărui resortisant este beneficiarul venitului; b) statul pe teritoriul căruia s-a realizat venitul sau s-a desfăşurat activitatea impusă.

Convenţiile fiscale sunt dominate de principiul nediscriminării, potrivit căruia trebuie asigurată egalitatea de tratament juridic a tuturor contribuabililor supuşi jurisdicţiilor statelor semnatare. Altfel spus, acest principiu interzice orice discriminare fiscală fondată pe naţionalitatea sau cetăţenia contribuabilului.

Principiul nediscriminării impune ca – sub condiţia reciprocităţii – resortisanţii unui stat contractant să nu fie supuşi, în situaţii egale, la un regim fiscal mai puţin favorabil decât cel aplicabil de către celălalt stat propriilor cetăţeni. În acelaşi timp însă, principiul susmenţionat nu împiedică statele semnatare ale unei convenţii fiscale să-i trateze diferit pe rezidenţi faţă de nerezidenţi.

Între statele semnatare ale unei convenţii fiscale se asigură, de regulă – fie printr-un acord bilateral distinct, fie printr-o clauză expresă cuprinsă în convenţie –asistenţa administrativă, constând în schimbul de informaţii între administraţiile fiscale ale statelor membre cu privire la statutul fiscal al contribuabililor şi la natura activităţilor şi veniturilor acestora. Administraţia fiscală a unui stat va furniza omologului său – numai la cerere – informaţiile şi relaţiile solicitate în legătură cu resortisanţii săi. De asemenea, statele contractante convin, de regulă, să-şi asigure asistenţă mutuală pentru a percepe cam în acelaşi fel impozitele vizate prin convenţie.

5

principiul nediscriminării fiscale.Prezentare. condiţiile dobândirii şi transmiterii dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile şi imobile etc. astfel că numeroase persoane fizice şi juridice desfăşoară activităţi din care obţin venituri sau deţin averi în mai multe ţări. Ele prevăd drepturile şi obligaţiile persoanelor interesate în diverse domenii. fie prin încheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale între diferite țări 4 metode sau procedee tehnice pentru evitarea dublei impuneri. §4. de către autorităţile publice din ţări diferite. Convenţii de evitare a dublei impuneri Dubla impunere fiscală internaţională reprezintă supunerea directă la impozit a aceleaşi materii impozabile şi pentru aceeaşi perioadă de timp. precum: condiţiile liberei circulaţii şi a aşezării într-un anumit stabiliment. acordurile referitoare la protecţia investiţiilor etc. dar privesc – şi ele – tot dispoziţii fiscale: acordurile privind transporturile maritime şi aeriene. Convenţiile generale – spre deosebire de acordurile particulare – sunt încheiate între câte două state cu scopul de a se fixa regulile aplicabile într-un stat resortisanţilor celuilalt stat. Criterii care stau la baza impunerii veniturilor sau averii : Principiul impunerii. condiţiile exercitării unor activităţi comerciale. fie pe baza unor măsuri legislative unilaterale. În condiţiile economice de astăzi circulaţia liberă a capitalurilor este o realitate. 6 . pornesc de la principiul nediscriminării şi cuprind reguli asupra cărora s-a convenit în legătură cu modul în care se vor derula relaţiile dintre parteneri în spiritul şi conţinutul clauzei naţiunii celei mai favorizate. Acordurile particulare (bilaterale) convenite pentru domenii strict delimitate se stabilesc independent de convenţiile fiscale. principiul scutirii de impozit. Dubla impunere poate fi evitată.

iar modul de aşezare şi percepere al acestora este de competenţa puterii legislative a statului respectiv. pentru aceeaşi perioadă de timp. în mod firesc. Convenţii bilaterale. soluţii care se preiau în forma dorită în cadrul convenţiilor concrete încheiate între ţări. Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică a dat publicităţii modele de convenţie revăzute şi îmbunătăţite. aceasta înseamnă. La fel se poate întâmpla şi cu o anumită avere: să pretindă impozit asupra ei şi statul pe teritori ul căruia se află bunul supus impunerii ca şi cel în care domiciliază proprietarul averii în cauză (sau al cărui cetăţean este acesta). Deoarece instituirea de impozite constituie un drept al fiecărui stat. 7 . se poate ajunge la situaţia ca un anumit venit să facă obiectul impunerii şi în statul de origine. În 1963 şi apoi în 1977. o dublă impunere a aceleiaşi materii impozabile. Or. Soluţionarea acestei probleme se poate face numai printr-o înţelegere intervenită între statele interesate care să stabilească pentru fiecare categorie de venit şi de avere cine este competent să perceapă impozit. el se consideră a fi în ţara portului de origine a navei.Apare. ca şi în cel de destinaţie a venitului respectiv. deci. În cadrul acestei convenţii-model sunt cuprinse unele soluţii aplicabile în relaţiile bilaterale dintre ţări. ceea ce este evident. aparţinând aceluiaşi subiect. b) beneficiile rezultate din exploatare în trafic internaţional a navelor sau aeronavelor să fie impuse de ţara unde se află conducerea efectivă a societăţii de exploatare. Soluţiile recomandate au în vedere următoarele: a) impunerea profiturilor obţinute de agenţii economici să se efectueze de către ţara pe teritoriul căreia acestea s-au realizat şi în care subiecţii respectivi au un sediu stabil de exploatare. excesiv. Dacă acest sediu este la bordul navei. problema stabilirii autorităţii publice competente să procedeze la impunerea veniturilor şi averii realizate. respectiv deţinute de persoane fizice sau juridice ale unui stat pe teritoriul altui stat. practic.

în proporţiile convenite de acestea. indiferent de sistemul de percepere folosit: impunere directă. precum şi corespondenţii agenţiilor de presă străine. aferente folosirii drepturilor de autor. artist profesionist. care serveşte exercitării unei profesii libere. jetoane de prezenţă şi alte retribuţii similare de către membrii consiliilor de administraţie sau comisiilor de cenzori să fie taxate în ţara de origine a acestora. medic. percepute în contul fiecăruia din statele contractante.) să se efectueze fie în ţara de origine a acestuia – când beneficiarul lor dispune de un sediu stabil pentru practicarea profesiei libere. aeronavele. Convenţiile pentru evitare dublei impuneri se aplică impozitelor pe venit şi pe avere. vehiculele feroviare sau rutiere. d) impunerea veniturilor realizate din exercitarea pe cont propriu a unei profesii libere (arhitect. Dacă averea este reprezentată de bunuri mobile ce fac parte din activul unui sediu stabil sau a unei baze fixe.iar dacă un astfel de port nu există. procedeelor sau formulelor secrete etc. suprataxă. e) veniturile din salarii şi onorarii. biletelor la ordin sau altor titluri de creanţă. Aplicabilitate. avocat. cote adiţionale. în ţara a cărei rezidentă este persoana care exploatează nava.. sub formă de redevenţe. sportiv profesionist etc. precum şi cele obţinute sub formă de tantieme. ce sunt exploatate în traficul internaţional precum şi bunurile mobile afectate acestei exploatări să fie impuse în ţara în care se află sediul conducerii societăţii de exploatare . Cad sub incidenţa convenţiei toate impozitele pe venit şi pe avere. c) veniturile obţinute sub formă de dobânzi aferente obligaţiunilor. mărcilor de fabrică sau de comerţ. inginer. brevetelor. Navele. să fie impusă în ţara unde se află sediul stabil sau baza fixă. contabil. stopaj la sursă. 8 . precum şi sub formă de dividende să fie impuse de ambele ţări contractante. În condiţii de reciprocitate sunt exceptaţi de la o asemenea impunere salariaţii ambasadelor şi reprezentanţelor diplomatice. f) averile deţinute în străinătate sub formă de bunuri imobile să fie impuse de ţara în care se află acestea. fie în ţara în care este rezident beneficiarul veniturilor – când acesta nu are sediu stabil în ţara străină.

o astfel de impunere intră în discuţie doar în cazul în care rezidenţii unei ţări realizează venituri sau deţin proprietăţi în alte ţări. . Căci. dar aceasta nu este considerată în teoria finanţelor publice o dublă. ci una de natură economică. Dubla impunere fiscală internaţională reprezintă. aceleaşi impozite cuprinse în preţurile mărfurilor cumpărate ca şi cetăţenii din ţara de impunere.a. care în fapt se concretizează în creşterea presiunii fiscale medii suportate de contribuabilul în cauză în propria ţară. tripla sau multipla impunere este o realitate. Dubla impunere voluntară. dubla impunere realizată într-o ţară este voluntară şi involuntară. în cazul extrem al perceperii unor impozite o singură dată.impunerea mai accentuată a veniturilor realizate în ţară de persoanele fizice şi juridice străine. dar de două sau mai multe autorităţi fiscale juxtapuse din aceeaşi ţară (şi nu paralele). societăţi de persoane şi de capital.Convenţiile se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unui stat contractant sau ale fiecăruia dintre cele două state. fundaţii ş. 9 . triplă sau multiplă impunere juridică.aplicarea unor cote adiţionale de impozite în favoarea bugetului federal (sau centralizat) . la unele dintre impozitele locale. În cazul impozitelor indirecte nu se pune problema dublei impuneri internaţionale întrucât cetăţenii străini suportă. în vederea realizării unui anumit scop. Desigur. legate de voinţa legiuitorului. aşadar. Luând în considerare aspectele de ordin juridic. în calitate de cumpărători. de către autorităţile publice din ţări diferite. Dubla impunere voluntară este instituită special. supunerea directă la impozit a aceleaşi materii impozabile şi pentru aceeaşi perioadă de timp. În această situaţie se pot afla: . dubla. Este vorba atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice.

cât şi pentru obligaţiunile aflate în portofoliu. în analiza dublei impuneri trebuie să avem în vedere deosebirea dintre autorităţile financiare suprapuse şi cele juxtapuse (paralele). Apariţia dublei impuneri se datorează modului în care sunt aplicate criterii care stau la baza impunerii veniturilor sau averii. . privite în mod separat. sunt obţinute sau se află pe teritoriul acelei ţări sau în afara acesteia. dubla impunere se manifestă doar în cazul în care aceasta este provocată de autorităţi juxtapuse. care fac obiectul impunerii. indiferent dacă veniturile sau averea.impunerea concomitentă a profitului rămas la societăţile comerciale şi a dividendelor repartizate acţionarilor sau asociaţilor. întrucât legiuitorul nu poate stabili în toate cazurile cine va suporta impozitele. Astfel. .impunerea aceluiaşi venit de două ori. când aceasta se referă la: . În practica fiscală internaţională criteriile care stau la baza impunerii veniturilor sau averii sunt: criteriul rezidenţei (sau al domiciliului fiscal). În legătură cu „multiplicarea” posibilă a impunerii. impunerea societăţilor comerciale atât pentru capitalul pe care îl deţin. 10 . Criterii.impunerea aceluiaşi capital de două ori.impunerea simultană a venitului şi capitalului. . apreciem că în practica internaţională nu poate fi reţinută decât dubla impunere. întrucât impunerea pentru un anumit subiect trebuie judecată în raport cu criteriile impunerii veniturilor şi averilor. Dubla impunere poate fi realizată şi de către una şi aceeaşi autoritate financiară.Dubla impunere involuntară poate fi expresia unei repercusiuni a unor impozite. potrivit căruia impunerea veniturilor sau averii se realizează de autoritatea fiscală din ţara căreia aparţine rezidentul. Din punct de vedere administrativ. ţară cu ţară. pe care o ţară le utilizează în raport cu altă ţară.

Dubla impunere poate fi evitată.nivelul cotelor de impunere pe care le poate folosi ţara de origine a veniturilor sub formă de dobânzi. atunci o persoană din prima ţară dacă realizează venituri în ţara a doua va trebui să plătească impozite pe veniturile sale atât în ţara de rezidenţă. indiferent de rezidenţa sau naţionalitatea beneficiarilor de venituri. potrivit căruia impunerea se efectuează de către organele fiscale din ţara pe al cărei teritoriu s-au realizat veniturile sau se află averea. fie pe baza unor măsuri legislative unilaterale. dacă în ţara A impunerea se bazează pe criteriul rezidenţei. redevenţe şi dividende. cu referire la: .- criteriul naţionalităţii. De exemplu. criteriul originii veniturilor (teritorialităţii).modul de stabilire a profitului impozabil al agenţilor economici şi modalităţile sau/şi limitele deducerii cheltuielilor generate ale societăţilor–mamă din gestiunea societăţii –fiice. Metode de evitare. În cadrul convenţiilor care se încheie între părţi pentru evitarea dublei impuneri fiscale internaţionale se înscriu o seamă de precizări vizând modul concret în care se va realiza impunerea. fie prin încheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale între diferite ţări. Evitarea dublei impuneri prin măsuri legislative unilaterale este mai dificil de realizat. . în toate ipostazele posibile ale domiciliului şi cetăţeniei. care realizează venituri sau posedă avere din (în) ţara respectivă. cât şi în ţara de origine a veniturilor. . deoarece fiecare ţară este interesată să realizeze venituri fiscale cât mai mari. iar în ţara B pe criteriul originii veniturilor. indiferent dacă aceştia locuiesc sau nu în ţara lor.delimitarea precisă a sferei de aplicabilitate a convenţiei în ce priveşte subiecţii fiscali. Modul în care sunt aplicate aceste criterii poate conduce la apariţia dublei impuneri. 11 . care îşi desfăşoară activitatea în alte ţări. potrivit căruia o ţară impune rezidenţii săi.

Acestea se utilizează. apoi. „Creditarea” obişnuită d. Dar. tilizând sume fixe de impozit şi cote procentuale progresive. se utilizează relaţia: Vitr = Vigl – Vits b. o impunere separată a veniturilor. În acest scop. Scutirea progresivă c. Scutire totală b. în practica fiscală internaţională au fost acceptate următoarele 4 metode sau procedee tehnice pentru evitarea dublei impuneri: a. de asemenea. 12 . Corespunzător metodei scutirii totale.Luându-se în considerare aceste elemente. în afara notaţiilor deja cunoscute. veniturile realizate de rezidentul unei ţări într-o ţară străină (Vits) şi supus impunerii în respectiva ţară se deduc din venitul impozabil global (Vigl) care în ţara de reşedinţă are în vedere totalitatea veniturilor obţinute de contribuabili. în contextul progresivităţii impunerii. mai apare Nmin – care se referă la nivelul minim al tranşei de venit impozabil – în cazul impunerii compuse pe tranşe. obţinându-se venitul impozabil global (Vigl) – în funcţie de care se determină cota progresivă aferentă (Cip) sau/şi suma fixă progresivă corespunzătoare (Sfp). numai pentru calcularea impozitului aferent veniturilor realizate în ţara de reşedinţă. În acest context sunt utilizabile relaţiile: Vigl = Vitr + Vits Vigl --) Cip sau/şi Sfp Itr = Vits × Cip/100 sau Itr = Sfp+(Vitr–Nmin)×Cip/100 în care. veniturile obţinute de rezidentul unei ţări în străinătate (Vits) se adaugă la veniturile impozabile realizate în ţara de reşedinţă (Vitr). Metoda scutirii progresive presupune. „Creditarea” integrală a. în fiecare din ţările semnatare ale convenţiei.

cea mai avantajoasă este scutirea totală. Astfel: a) Conform principiului impunerii. statul de reşedinţă calculează impozitul provenind de la suma totală a veniturilor subiectului impozabil. respectiv impozitul de dedus pentru veniturile impozabile din ţara străină contractantă (Iitsde) comparat cu cel efectiv plătit (Iits-pl). Acest impozit. în sensul că impozitul plătit în străinătate se deduce integral din impozitul total calculat în ţara de reşedinţă. Impozitul plătit în străinătate se deduce doar până la limita impozitului intern ce s-ar datora pentru un venit egal cu cel obţinut în străinătate. indiferent de mărimea acestuia.c. d. „Creditarea” integrală elimină neajunsul metodei anterioare. dar aceasta depinde de menţiunea înscrisă în convenţia încheiată între ţările de referinţă – cu privire la metoda sau procedeul ce va fi utilizat pentru evitarea dublei impuneri fiscale internaţionale. contribuabilul va suporta un impozit total corespunzător mai mare faţă de acela pe care l-ar fi suportat dacă toate veniturile impozabile ar fi fost obţinute în ţara sa de reşedinţă. iar dintre cele două metode de „creditare”. în cazul în care impozitul calculat în ţara de reşedinţă este mai mic decât cel plătit în străinătate. Acest impozit se calculează luând în considerare venitul impozabil global. cea mai avantajoasă pentru contribuabil este metoda scutirii totale. pentru evitarea dublei impuneri s-au consacrat anumite principii. obţinut prin însumarea veniturilor impozabile realizate în ambele ţări (potrivit metodei precedente). Avantajele şi dezavantajele se răsfrâng asupra contribuabililor. Ca o concluzie. în practica internaţională. inclusiv asupra celor 13 . pe baza cărora prin convenţiile încheiate se stabilesc metodele de aşezare şi percepere a impozitelor. Dintre cele două metode de scutire. trebuie să satisfacă relaţia: Iits-de ≤ Iits-pl Aşadar. „Creditarea” obişnuită constă în aceea că impozitul plătit ţării străine pentru venitul realizat pe teritoriul acesteia de către rezidentul altei ţări se deduce direct din impozitul total calculat în ţara de reşedinţă (Iitr-c).

formele de manifestare ale acestor două noţiuni au evoluat odată cu dezvoltarea economic-socială a statelor. vol. din impozitul care este astfel stabilit se deduce apoi suma care a fost plătită în celălalt stat. Aproape întotdeauna contribuabilii pun interesul lor pe primul loc. aceasta tinde să evadeze. sunt impozabile în acel stat scutind de impunere veniturile (sau parte din acestea) impozabile în statul de origine a plătitorului. potrivit convenţiei. iar sustragerea de la plata obligaţiilor a devenit în acest fel unul dintre cele mai importante preocupări a celor care trebuiau să plăteasca aceste dări. Încă din cele mai vechi timpuri aceştia apelează la cele mai ingenioase metode pentru a-şi reduce obligaţiile fiscale. 1997. Când sarcinile fiscale apasă prea greu asupra unei materii impozabile. Consideraţii generale privind frauda şi evaziunea fiscală Apariţia fraudei şi a evaziunii fiscale a avut un rol important în evoluţia oricărui stat. În timp. Oscar Print. Majoritatea dintre aceştia privesc impozitul ca fiind un prejudiciu şi nu ca o contribuţie pentru efectuarea cheltuielilor publice. sunt impozabile în acest din urmă stat. b) În temeiul principiului scutirii de impozit. dispoziţii normative mai împovărătoare decât cele aplicate propriilor lor contribuabili aflaţi în aceeaşi situaţie. c) Potrivit principiului nediscriminării fiscale. statul de reşedinţă impune numai acele venituri care. Este o specie de “reflex economic” care face să dispară capitalurile pe care fiscul vrea să le impună prea mult. § 5. Ed.care provin din statul de origine şi care. 14 . “Drept financiar şi fiscal”.1 1 Dan Drosu Şaguna. Bucureşti. interesul general al societăţii fiind pe plan secund. statele semnatare ale convenţiei pentru evita rea dublei impuneri se angajează să nu aplice faţă de rezidenţii celuilalt stat contractant. potrivit convenţiei. în materie de impozitare. pag.II. 414-415. “Un impozit excesiv pune pe fugă materia impozabilă”.

Amenzile fiscale nu-l vor determina pe contribuabil să declare exact veniturile pe care le are. ci îl vor determina să ia o serie de precauţii mai minuţioase. a practicanţilor acestei metode de înşelăciune ce afectează statul şi în ultima instanţă. taxe şi contribuţii. mai ales. fapt ce conduce nemijlocit la dezechilibre în mecanismele pieţei. În domeniul fiscal. Multitudinea obligaţiilor fiscale impuse contribuabililor prin sistemul fiscal şi. cu scopul de a plăti mai puţin din obligaţiile impuse de către stat prin sistemul de impozite. precum şi la îmbogăţirea. 2 15 . imediată şi viitoare. contribuţiilor. Este imperios necesar. Alexandru Boroi.2 Costică Voicu. pe fiecare dintre noi. pentru toate statele lumii. Ed. în toate timpulrile. în condiţiile în care a devenit clar pentru toată lumea că ele nu pot fi eradicate. Evaziunea fiscală are un efect direct şi neântârziat asupra nivelurilor încasărilor fiscale. a metodelor de determinare a bazelor impozabile şi a impozitelor. “Drept penal al afacerilor”. ingeniozitatea acestora în a descoperi procedee şi modalitti diverse de eludare a legilor fiscale. pag. să-şi piardă din anvergură. legislaţiei fiscale. Rosetti. contribuabili oneşti. micşorate. 2002. ca urmările nocive ale acestui fenomen să fie limitate. pentru a se sustrage de la obligaţiile sale faţă de stat. 123. povara fiscalităţii au determinat şi stimulat. raportul fiscal este definit şi statornicit de dreptul pe care îl are statul de a obliga persoanele fizice şi juridice la o prestaţie. în mod ilicit. Aceasta presupune acţiunea persoanelor fizice şi juridice de a se sustrage pe diferite căi şi sub orice formă de la plata impozitelor. Bucureşti. sumelor pe care aceştia le datorează bugetului public şi fondurilor speciale extrabugetare. Evaziunea constituie la momentul prezent un fenomen economico-social complex. dar fără o contraprestaţie imediată şi echivalentă. Florin Snadu & Ioan Molnar. Evaziunea fiscală este rezultatul neclarităţilor. taxelor.

Evaziunea fiscală poate fi definită ca “totalitatea procedeelor licite şi ilicite cu ajutorul cărora cei interesaţi sustrag. au creat posibilitatea sustragerii de la plata impozitelor. creşterea şi diversificarea numărului de agenţi economici.Lipsa unor reglementări legale. “Evaziunea fiscală. Demetrescu. pag. în totalitate sau în parte. conform altui autor ar fi că aceasta reprezintă sustragerea pe diferite căi de la obligaţiile fisca le. E. Ed. Existând mai multe interpretări. 4 Gheorghe Bistriceanu. averea lor de la obligaţiile stabilite prin legile fiscale”. frauda este acea activitate prin care o persoană fizică ori juridică.I. Rosetti.I.3 O altă definiţie. îşi încalcă o obligaţie legală ori contractuală. “Dolul. frauda şi evaziunea fiscală”. în condiţiile în care capitalul de stat a suferit modificări esenţiale în favoarea capitalului privat.G. contabilitate şi informatică contabilă”. 5 Dorin Clocotici & Gheorghe Gheorghiu. 7. si a cunatumului de venituri impozabile. fraudă ilegală. Macovei. Aspecte controversate de teorie şi practică judiciară”. fraudă prin lege. Nu doar terminologia constituie un element de confuzie. denumiri şi accepţiuni ale acestui fenomen. taxelor.4 Termenul de fraudă fiscală este folosit pentru a se evita utilizarea noţiunii de evaziune fiscală frauduloasă sau ilicită. evaziune internaţională. ci şi legea ambiguă. fraudă legală. si a altor sume datorate statului. care constă în conduita contribuabilului de încălcare a legii cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor. C. 21-22. graniţa dintre licit si ilicit fiind foarte fragilă. Ed. acţionând cu intenţia de a -şi procura un beneficiu legitim. cărora le revin obligaţii fiscale. pag. evaziune internaţională. Editura Lumina Lex. 1996. pag. pentru majoritatea agenţilor economici nou înfiinţaţi. Bucureşti. Bucureşti.5 Cosmin Balaban. este normal ca el să fie şi greu de definit. Sunt utilizate sintagme de genul “fraudă. economie subterană”. Indiferent de caz. 2003. “Lexicon de f inanţe-credit. 1981. ascunderea sub diferite forme a surselor. contribu.tailor şi oricăror altor sume datorate bugetului de stat. 3 16 . Didactică şi Pedagogică. vol. 273. taxelor.

România trebuie să îndeplinească anumite cerinţe pe marginea modificării legislaţiei şi a cadrului instituţional.Generic.tiunile de import-export. în timp ce frauda fiscală este înţeleasă ca infracţiune. înregistrările fictive în contabilitate. care pot fi implicate în preluarea acquis-ului privind combaterea criminalităţii economice şi financiare. 82. Proliferarea faptelor ilegale. prezentarea de documente false la opera.6 În condiţiile economiei de piaţă. Dominique Jaques (expert UE). Petre Paul Fudulu. 2002. flosirea unor evidenţe duble. punctelor de lucru. Elena Simonova & Codru Vrabie. nedeclararea sucursalelor. “Romania and EU measures against economic and financial crime – România şi măsurile UE pentru combaterea criminalităţiieconomice şi financiare”. din cauza tendinţei de a fi sustrase de sub incidenţa legii venituri cât mai substanţiale. diminuarea procentului de adaos comercial practicat. 1999. 6 7 17 . au făcut necesară luarea uneor măsuri ferme de stopare a fenomenului de evaziune fiscală. înfiinţarea unor firme având ca scop efectuarea unei singure operaţiuni comerciale de amploare neânregistrată în evidenţe. Bucureşti. Lucian Liviu Albu. este o consecinţă a unor imperfecţiuni ale legislaţiei sau a lipsei de reglementări. precum şi privind stabilirea şi identificarea resurselor naţionale şi UE. ascunderea unor activităţi comerciale. întocmirea şi prezentarea de date nereale în bilanţuri şi balanţe. 9. Institutul European din România. Adrian Baboi. pag. îndeosebi a celor din domeniul economic-financiar. organele fiscale se confruntă cu un fenomen evazionist ce ia proporţii de masă.7 Constanţa Dana. Ed. Colectarea veniturilor de la bugetul de stat este o condiţie pentru capacitatea guvernului de a folosi resursele. filialelor. pag. şi apoi abandonate în totalitate. de a investi în lucrări publice şi de a implementa reformele. a depozitelor şi magaziilor. Lider. “Impozitul pe venitul global”. distrugerea intenţionată de documente. Creşterea alamantă a cazurilor de neevidenţiere corectă a operaţiunilor economice. evaziunea fiscală se distinge ca o utilizare a posibilităţilor oferite de lege.

. contribuabili”. contribuţiilor. bugetelor locale. republicată în Monitorul Oficial. taxelor. Evaziunea fiscală “legală”/frauda fiscală în România.9 Evaziunii fiscale i se asociază trei sensuri şi o dublă apreciere în ceea ce priveşte legalitatea. 8 Dincolo de imprecizia reglementării si de stângăcia cu care legiuitorul a încercat la vremea respectivă să stabilească în sarcina contribuabililor o multitudine de obligaţii de declarare. publicat în Legislaţie pe 11 Aprilie 2008. ora 20:07. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. cât si în mass-media. nr. denumite in cuprinsul legii. şi a altor sume datorate bugetului de stat. 299 din 24 octombrie 1994. 9 Bogdan Iacob. publicată în Monitorul Oficial al României nr. Partener Societatea de avocatură Sova & Partners. articolul “Evaziune fiscală “legală” vs fraudă fiscală”. a evaziunii fiscale a fost Legea nr. 421/2010. bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor special de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine. meritul acestei legi este acela de a fi primul act normativ care a definit si care a incriminat ca infracţiune sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.Problemele cele mai importante ale României nu vin din neadoptarea legislaţiei şi a procedurilor parlamentare noi. Legislaţia referitoare la evaziunea fiscală suscită încă ample dezbateri atât în doctrina si practica de specialitate. Primul act normativ prin care s-au încercat definirea si combaterea. Legea 87 din 18 octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. dar mai degrabă din incapacitatea şi indisponibilitatea autorităţilor administrative şi judiciare de a implementa şi aplica aceste legi şi orientări. având ca definiţie: “Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare. 8 18 . cu intenţia de a stăvili o practică în care inventivitatea aproape că nu are limite. inclusiv cu mijloace de drept penal. fiind inclusiv subiect de polemică electorală. înregistrare etc. în revista Săptămâna Financiară.

1053. Aceasta este o definire în sens larg a evaziunii fiscale. În literatura de specialitate se încearcă a se găsi o definiţie care ar cuprinde toată complexitatea fenomenului de evaziune fiscală. pag. Evaziunea fiscală. în sensul ei cel mai larg şi este formulată de Prof. a fost cel în care frauda îmbracă o formă extensivă. pag. 1995. membru al Parlamentului European în perioada 19992004 din partea Franței): arta de a evita căderea în câmpul de atracţie a legii fiscale. Ed. cum ar fi: evaziunea fiscală reprezintă totalitatea proced eelor licite şi ilicite cu ajutorul cărora cei interesaţi sustrag total sau parţialaverea lor de la obligaţiunile prevăzute de legislaţia fiscală (probabil că această definiţie este cea mai completă definiţie a evaziunii fiscale. Oscar Print. Drept financiar şi fiscal. Ed.Primul sens ce i s-a atribuit evaziunii fiscale. în condiţiile în care au devenit clar pentru toată lumea că ele nu pot fi eradicate. Atanasiu Oreste). Potrivit acestei percepţii. Oscar Print. oarecum. Cel mai cunoscut sens în care este cunoscută evaziunea fiscală este “arta de a evita căderea în câmpul de atracţie al legii fiscale”. pentru toate statele lumii. 58. evaziunea fiscală este. Probabil cea mai frumoasă definiţie a acestuia este cea formulată de Jean-Claude Martinez (om politic francez. fenomenul evazionist. Oreste Atanasiu. ca urmările nocive a acestui fenomen să fie limitate. Cel de-al treilea sens constituie un termen generic şi desemnează totalitatea manifestărilor de “fugă” din faţa impozitelor. Mihaela Eugenia Tutungiu. citat în Dan Drosu Şaguna. Bucureşti. Dan Drosu Şaguna. Este imperios necesar. micşorate. asimilată fraudei. în esenţă. care ajunge să înglobeze şi frauda10.11 Faptele unor contribuabili de a sustrage de sub incidenţa legii unele venituri şi/sau bunuri impozabile conturează. Bucureşti. 10 11 19 . să -şi piardă din anvergură. mai ales între cele două războaie mondiale. 2000. adică noţiunea de evaziune fiscală este inclusă în cea de fraudă.

cu atât sarcina şi deci şi presiunea fiscală vor apăsa contribuabilii care îşi îndeplinesc onest obligaţiile legale. în interiorul fenomenului evazionist. deoarece. 12 20 . au creat posibilitatea sustragerii de la plata impozitelor. cu implicaţii adânci la nivel economic. cu cât evaziunea fiscală este mai mare. Cauzele evaziunii fiscale sunt multiple si complexe. cu cât presiunea fiscală este mai mare. Editura Wolters Kluwer. în condiţiile în care capitalul de stat a suferit modificări esenţiale în favoarea capitalului privat. pentru majoritatea agenţilor economici nou înfiinţaţi. simple neadevăruri sau chiar exploatarea insuficienţelor legislative (sancţionate de lege). Mircea Ştefan Minea & Cosmin Flavius Costaş. cu atât fenomenul evaziunii fiscale capătă amploare. pag. 190. cărora le revin obligaţii fiscale. vol. Dreptul finanţelor publice. 2008. o cauză a evaziunii fiscale o constituie tocmai excesivitatea sarcinilor fiscale. care însă are drept motive tocmai amploarea pe care o are acest fenomen. Bucureţi. ar urma să distingem între fapte de sustragere de la impunere licite (nesancţionate de lege) şi fapte de sustragere de la impunere ilicite. pusă în aplicare de un personal timid si şovăielnic sau o campanie de presă care întruneşte toate elementele pentru a putea fi considerată publicitate înşelă toare. şi. care ar fi condus la elaborarea şi aplicarea unor măsuri cu adevărat eficiente pentru combaterea ei. ar trebui identificată şi pusă în aplicare o strategie unitară si mai ales perseverentă. guvernările de până acum i-au opus o legislaţie imperfectă. taxelor şi a altor sume datorate statului.I. în loc să identifice cauzele reale ale evaziunii fiscale. se poate vorbi despre un adevărat cerc vicios. lacunară si evazivă. creşterea şi diversificarea numărului de agenţi economici.Prin urmare. Din acest punct de vedere. 12 Lipsa unor reglementări legale. În primul rând. social şi chiar politic. În schimb. Pentru combaterea acestui fenomen.

o altă cauză majoră. predispuse uneori la încălcarea drepturilor şi intereselor legitime ale plătitorilor de impozite. este înşelătoare întrucât în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală ne aflăm în plin câmp de acţiune a intenţiei directe ca formă de vinovăţie). prin sloganuri de genul „Plăteşte cu bani.O altă cauză a evaziunii fiscale o reprezintă absenţa unei legislaţii fiscale clare. după cum am mai arătat. 21 . servicii. care este invers proporţional cu gradul de rezistenţă a contribuabililor la impozite. de ordin subiectiv de această dată. beneficiar al obligaţiei fiscale fiind societatea în ansamblul ei. impozitelor. nu cu ani!“ (şi care. gratuităţi către cei care au contribuit la formarea fondurilor generale ale societăţii. Aceasta deoarece principala trăsătură a impozitelor este reversibilitatea acestora. unitare si mai ales stabile care să îngrădească posibilităţile contribuabililor de a recurge la aceste practici. Desele modificări ale dispoziţiilor legale. de la cazul particular la general etc. al metodelor defectuoase de aplicare. În final. precise. În locul unei campanii care creează confuzie în rândul populaţiei. contribuţiilor şi celorlalte sume datorate la bugetul de stat. adică reîntoarcerea sumelor concentrate de stat pe această cale sub forma unor acţiuni. dar si excesul de zel al organelor fiscale. precum si al neprevederii si nepriceperii legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot atât de vinovată pe cât sunt cei pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune“. este de preferat o campanie de conştientizare a contribuabililor cu privire la importanţa şi necesitatea achitării taxelor. o constituie insuficienţa educaţiei cetăţeneşti (fiscale) a contribuabililor. nu fac altceva decât să faciliteze orientarea contribuabilului spre evaziune fiscală întrucât acest fenomen este rezultatul logic al „defectelor şi inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte.13 13 Ibidem 9. reglementarea legislativă anapoda. Este bine ştiut că eficienţa unui sistem fiscal se măsoară mai ales prin gradul de consimţire la impozit. şi deci cu evaziunea fiscală.

între cele două concepte de fapte de sustragere de la impunere licite şi cele ilicite. desemnează violarea directă. Legea evaziunii fiscale. şi deschisă a legii fiscale. Frauda fiscală (termen folosit pentru a evita utilizarea noţiunii de evaziune fiscală frauduloasă sau ilicită. Uneori. Mircea Ştefan Minea. probleme majore ridică încadrarea unui anumit comportament al contribuabilului în aşa-numita evaziune fiscală legală sau în sfera ilicitului penal (frauda fiscală). Beck. orice sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de plata a unor impozite. se mai întrebuinţează şi formula “fraudă fiscală”. C. atunci când sustragerea vizează fapte extreme de grave. 14 22 . pag. si nu acoperă decât frauda stricto sensu. care să fi fost convertită apoi într-o normă juridică clară. op. Frauda ilegală.H. expresie pleonastică. cit. 190.Considerăm că în doctrina şi în legislaţia românească ar trebui să se facă distincţia. 15 Mircea Ştefan Minea & Cosmin Flavius Costaş. Ed. fără încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi frauda fiscală ca reprezentând actele şi faptele de sustragere de la impunere prin eludarea (violarea) normelor legale. ce are nuanţe pleonastice) constă în conduita contribuabilului de încălcare flagrantă a legii cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor. pag. clară.. 2006. Bucureşti.14 În limba jul comun. contribuţiilor si oricăror altor sume datorate bugetului de stat.15 În practică. Cosmin Flavius Costaş & Diana Maria Ionescu. Putem face deosebirea între evaziunea fiscală ca reprezentând totalitatea faptelor de scoatere de sub incidenţa legii fiscale a materiei impozabile. astfel încât este de preferat utilizarea formulei fraudă fiscală. Nu există însă o terminologie unitară. taxelor. taxe sau contribuţii este considerată a priori ilicită şi este calificată generic drept “evaziune fiscală”. Comentarii şi explicaţii.15. Imprecizia noţiunii de fraudă fiscală provine de la distincţia care se face uneori între frauda zisă legală şi cea ilegală.

. numitorul comun în cazul acestor fapte îl constituie încălcarea. a reglementărilor fiscale în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor legale.16 Totuşi se poate face o oarecare distincţie între frauda fiscală.Indiferent că se realizează sub forma disimulării obiectului impozabil. 1055. deşi o circumscriere a arealului pe care acestea îl acoperă nu este foarte greu de realizat. se asigură – la un nivel ridicat – secretul bancar. pag. chiar de natură penală şi evaziunea fiscală propriu-zisă. de foarte multe ori fiind trasată în mod artificial şi conjunctural“ şi. nu există restricţii în privinţa schimburilor valutare etc. a subevaluării materiei impozabile sau prin orice alte căi de sustragere de la plata impozitelor. în raport cu nevoia din ce în ce mai acută de a aduce bani la bugetul de stat. care constituie un fapt ilicit. 16 17 Idem 9. iar linia de demarcaţie este extrem de fragilă. cu intenţie. 23 . §6. care nu implică fapte care să întrunească elementele unei infracţiuni (sau uneori contravenţie. dar care nu este mai puţin dăunătoare interesului public). Paradisurile fiscale Definiţie. este stimulată dezvoltarea activităţilor comerciale.17 Deşi această diferenţiere între evaziunea fiscală legală şi frauda fiscală este unanim acceptată. op. am adăuga noi. Paradisul fiscal poate fi – credem – definit ca fiind spaţiul (reprezentat de teritoriul unei ţări sau numai de o parte a teritoriului unei ţări) în interiorul căruia se acordă multe şi felurite facilităţi fiscale: nu se percep impozite (ori acestea sunt instituite în cote reduseşi privesc numai unele categorii restrânse de venituri sau bunuri). În literatura de specialitate (juridică şi economică) există puţine şi timide încercări de definire a paradisurilor fiscale. în doctrină s-a arătat că „trasarea unei frontiere între cele două forme ale evaziunii fiscale reprezintă un demers relativ şi arbitrar deoarece între ele există continuitate. cit. Dan Drosu Şaguna.

această cursă desfăşurându-se pe următoarele direcţii: a) regrupări pe criterii – în principal – economice. care să permită culegerea profitului înainte sau după desfăşurarea activităţilor comerciale. 2. deţinătorii de fonduri obţinute în condiţii neclare sau dubioase. fie prin “instalarea” cât mai multor active (şi activităţi) în interiorul paradisurilor fiscale. într-o mare măsură. Potrivit unor estimări. cum ar fi diferitele categorii de mafioţi sau cei care realizează venituri din furturi. Mulţi dintre aceştia reuşesc să “spele” banii astfel obţinuţi şi apoi să-i depună în conturile unor bănci onorabile. ori să -i folosească în afaceri “curate”. 24 . persoanele fizice. în bănci sigure. de nivelul salariilor din regiunea respectivă) – costurile de producţie cele mai bune. Principalii beneficiari (şi. cât şi ca număr de locuitori). situate în interiorul unor paradisuri fiscale.plasamentele de averi în bănci străine (la adăpost de fiscalitatea naţională). b) delocalizări de activităţi.Prezentare. . comerţ cu droguri etc.crearea de structuri “fantome”. c) asigurarea unor câştiguri cât mai mari din creşterea productivităţii (prin sporirea investiţiilor în tehnologia folosită). ar exista circa 60 de ţări care pot fi considerate (sau care îşi pot revendica titlul ori statutul de) paradisuri fiscale. societăţile (întreprinderile) multinaţionale. căutându-se – prin alegerea locurilor de amplasament a activităţilor (alegere care ţine seamă.d) reducerea fiscalităţii fie prin crearea de holdinguri. utilizatori) ai paradisurilor fiscale pot fi grupaţi pe trei categorii: 1. Activităţile “off-shore” sunt – în principal – de două tipuri: . prin intermediul cărora se derulează aproximativ 35% din totalul activităţilor “off-shore”. care îşi depun capitalurile băneşti. societăţile de talie mondială “aleargă” mereu după rentabilitate. 3. Sub presiunea acţionariatului – de regulă. aceştia reprezintă circa 30% din totalul beneficiarilor paradisurilor fiscale. Este vorba – de fapt – de statele mici (atât ca suprafaţă. deci.

de exemplu. din bugetul general al UE pe anul 1997 Curtea Europeană de Conturi a constatat “rătăcirea fără urme” a unui procent de 5% din Buget. revederea clauzelor privind schimbul de informaţii.79. accize etc. de aceea disparităţile – pe această temă – variază foarte mult. În vederea înlăturării acestui pericol se întreprind măsuri severe: regulile după care se stabileşte rezidenţa fiscală se vor înăsprişi – în paralel cu aceasta – se vor lua o serie de alte “măsuri convenţionale”. Argumentare. în urma arbitrajului dintre Conţii de Foix (strămoşi ai regelui Henric al IV-lea) şi Biserica catolică spaniolă. situaţie care – prezentând un pericol potenţial pentru viitorul Comunităţii – dă bătăi de cap guvernanţilor “celor cincisprezece”. 25 . datorită faptului că acolo nu se percep taxe vamale. reprezentând circa 28 de miliarde de franci francezi. Astfel. Cum paradisurile fiscale reprezintă o realitate a zilelor noastre. deşi nu prezintă un interes economic anume.. Andora – situată pe o vale pierdută între zidurile muntoase ale Pyrineilor. iar pe de altă parte – chiar la nivelul Uniunii Europene. chiar şi în condiţiile în care – aşa cum am încercat. ca un loc de tranzit în care se pot face cumpărături. pe de o parte – de la o ţară la alta. Principatul Andora este îndeobşte cunoscut de turişti. stat care a reprezentat până de curând un tărâm de dispută. O Europă fiscală sau socială nu există. mai sus. precum: verificarea severă a dublei reşedinţe a contribuabilului. O explicaţie a constatării făcute mai sus ar putea fi aceea că în chiar interiorul Uniunii Europene există paradisuri fiscale. să arătăm – se depun eforturi pentru “normalizarea” unor asemenea “oaze” (în sensul aşezării lor pe acelaşi plan – din punct de vedere fiscal – cu celelalte state). vom prezenta succint – în cele ce urmează – cele mai cunoscute paradisuri fiscale. a clauzelor de asistenţă privind recuperarea datoriilor reciproce etc. la preţuri mult mai mici decât în alte părţi. la graniţa dintre Franţa şi Spania – este un principat născut în secolul al XIII-lea.

În Andora există şase bănci (aflate sub controlul statului) care deţin monopolul serviciilor financiare. Societăţile datorează numai un impozit pe producţie şi pe import care variază între 1şi 12%. Belgia este un tărâm al contrastelor. rezonabile. cu excepţia unor taxe municipale. totodată. dar mai ales pentru persoanele juridice). la răscruce: între Europa. perfect situată pentru a oferi perspective largi iniţierii şi dezvoltării operaţiunilor de comerţ internaţional. Astfel. în Belgia se practică pe scară largă sistemul conturilor anonime “off-shore”. mai cu seamă pentru societăţile multinaţionale. putând fi apoi prelungită pentru încă 12 luni. Dobândirea naţionalităţii andoreze nu este posibilă decât pentru persoanele care s-au născut în Andora. care este atractiv (în sensul că prezintă numeroase caracteristici “off-shore”) pentru nerezidenţi (atât pentru persoanele fizice. Moneda oficială este francul belgian. Pentru a obţine rezidenţa în Andora este necesară o carte de sejur. Aparent divizată – datorită disputei neîncetate dintre flamanzi şi valoni ea este totuşi unită şi stabilă. Aceasta se acordă – la început – pentru o perioadă de 180 de zile. în Andora nu există impozit pe veniturile persoanelor fizice. Moneda oficială estepes eta. dar orice devize demne de acest nume se schimbă şi sunt utilizate cotidian pe teritoriul principatului. este stimulată dezvoltarea industriei bazată pe tehnologia înaltă: societăţile “novatoare” beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit pentru o perioadă de 10 ani. de asemeni. Africa şi Orient – este. Belgia şi-a dezvoltat un sistem fiscal diferenţiat. 26 . În ceea ce priveşte fiscalitatea. Cipru – insulă foarte cunoscută pentru turismul mediteranean (fiind situată în largul coastelor libaneze şi turceşti. graţie monarhiei.

taxa pe valoarea adăugată este – de regulă – de numai 8%. societăţile “off-shore” de drept cipriot şi stabilimentele locale ale unor entităţi colective străine beneficiază de un regim fiscal deosebit de avantajos: impozitul pe profit este stabilit la numai 4. Gibraltar – aflat sub dominaţie britanică încă de la începutul secolului al XVIII. nu se percep taxe vamale etc. Gibraltarul are o populaţie de numai 32.000 locuitori (două treimi fiind de naţionalitate gibraltarieni. în Gibraltar s-au adoptat o serie de legi vizând favorizarea instalării de societăţi financiare “off-shore”. treptat. dacă îşi depun şi ţin banii în bănci cipriote). din motive obiective: traficul maritim mondial a fost.lea – a constituit multă vreme un obiect de dispute între naţiunile europene. pentru dividende nu se datorează impozit. mai ales pentru nerezidenţi: salariaţii străini sunt impuşi numai pentru jumătate din veniturile obţinute (iar salariaţii unei întreprinderi locale – stabiliţi în străinătate – nu datorează impozit pe venit. 27 . locul şi-a pierdut din importanţa strategică pe care o avea în trecut. plasate sub suzeranitatea Reginei Angliei). Moneda (locală) oficială este lira cipriotă (CYP). Capitaliştii din Hongkonk – manifestând foarte puţină încredere în regimul politic chinez. având o legislaţie inspirată din dreptul britanic. reorientat spre Atlantic. Cipru se înfăţişează ca un adevărat “paradis”. dar rezonabil. Moneda oficială este lira sterlină. după retrocedarea Hongkonk-ului către China. Sub aspectul fiscalităţii. restul sunt cetăţeni britanici). Pacific şi Oceanul Indian. beneficiile curente ale întreprinderilor sunt impozitate progresiv. iar căile de comunicaţii majore între Europa şi Orient (inclusiv Orientul Apropiat) sunt în prezent terestre şi aeriene. În 1997. însă.Cipru – cu o populaţie de circa un milion de locuitori (80% greci şi restul turci) – este membră a Commonwealth-ului.25%. Colonia are instituţii statale proprii (parlament şi guvern. În ultimii cincizeci de ani. instaurat acolo –şi-au transferat masiv conturile băneşti şi afacerile în Gibraltar.

Particularii – fie că sunt sau nu rezidenţi – sunt impozitaţi cu până la 30% pentru veniturile pe care le obţin. În ultimii cincizeci de ani. băncilor şi societăţilor de asigurare. Accesul şi instalarea pe insula Jersey sunt permise oricărui posesor al unui paşaport eliberat de un stat membru al Comunităţii Europene. În ceea ce îi priveşte pe investitori. Jersey este o insulă situată în Marea Mânecii. nu este cunoscută taxa pe valoarea adăugată (sunt instituite numai câteva impozite – absolut rezonabile. Se încasează drepturi de import în cotă de 12%şi se practică o taxă de timbru rezonabilă (de 1. dar care se află sub autoritatea Coroanei britanice. însă.).26%) asupra vânzării-cumpărării de bunuri. ca şi cuantum – care vizează unele produse. Pentru a deveni rezident. aproape de partea normandă a Rivierei franceze. Moneda locală este lira de Jersey – egală. precum: carburanţii.Resortisanţii Uniunii Europene au dreptul să se instaleze liber în Gibraltar. ca paritate. pe insula Jersey veniturile persoanelor fizice şi beneficiile societăţilor s-au impus cu 20%. este necesară dobândirea unei proprietăţi sau închirierea unei locuinţe (cu respectarea cerinţelor impuse de guvern prin intermediul instituţiei specializate. Ea are statutul de membru asociat al Uniunii Europene. cu lira engleză. 28 . alcoolul. Majoritatea băncilor europene importante îşi au câte un stabiliment pe insulă. numită “Housing Comitee”). În anul 1989 a fost instituită o comisie independentă al cărei scop principal este acela de a superviza activitatea întreprinderilor. tutunul etc. Acolo nu se impozitează câştigurile din capital. precumşi de a verificaşi “apăra” legile locale (în raport cu) de reglementările Uniunii Europene. aceştia datorează – pentru beneficiile curente realizate – un impozit de 35%.

taxa pe valoarea adăugată se percepe numai 29 . din acest motiv nu s-a putut dezvolta rapid din punct de vedere economic. Moneda utilizată este lira de Man. totuşi. precum şi asupra câştigurilor nu se datorează impozit.Guernesey – insulă tot în Marea Mânecii. La iniţiativa insulei Guernesey se va creea – pentru Insulele Anglo-Normande – o bursă locală (pentru cotarea “produselor” financiare ale societăţilor fiduciare şi de investiţii) care se va numi Channel Islands Stock Exchange (CISE). Ca şi în Jersey. Jersey va putea deveni un nou loc sigur şi discret de plasamente financiare în Europa. Membru asociat al Uniunii Europene. prin care sunt favorizate în special investiţiile financiare. deci. rezidenţii pot beneficia – în anumite condiţii – de reducerea impozitului la 15%). Fiind mai depărtată de ţărmul mării – nu a fost destul de intens vizitată de turişti şi. persoanele fizice şi întreprinderile rezidente în Guernesey plătesc un impozit pe venit. la fel ca şi Elveţia ori Luxembourg. pentru investitorul individual – o garanţie sigură şi va facilita vânzarea şi cumpărarea de produse cotate. asupra veniturilor din capital sau din plasamente financiare. impozitul pe beneficiile societăţilor este tot de numai 20%. atractivă. negociate pe piaţa internaţională de valori. mai puţin populată. În acest fel. Guernesey s-a repliat şi a început să ofere din ce în ce mai multe servicii financiare performante şi atractive. respectiv pe beneficii de numai 20%. în condiţiile în care nu există – practic – alte forme de impunere. având doar 50 kmp. Sub aspectul fiscalităţii: persoanele fizice (indiferent că sunt sau nu rezidente pe insulă) datorează pentru veniturile salariale acolo obţinute un impozit de 20% (cu precizarea că. Insula Man. Această adevărată bursă de valori va reprezenta – în principal. aflată sub dominaţia Marii Britanii. mai mică şi cu o cale de acces mai dificilă. este situată în Marea Irlandei – cam la jumătatea drumului dintre Scoţia şi Irlanda – şi este foarte mică. egală ca valoare cu lira engleză. insula Man a promovat o legislaţie permisivă şi.

de asemeni. la graniţa dintre Austria şi Elveţia. Are o suprafaţă de 160 kmp şi o populaţie de circa 28. dobânzile şi alte venituri din plasamente financiare sunt impozitate ceva mai sever (cu o cotă cuprinsă între 12% şi 18%). anumite impozite locale.5%. în bună măsură. există. Belgiei şi Germaniei – este.5%şi 20%. al căror cuantum este însă rezonabil. cu siguranţă. progresiv. Luxembourg – situat între hotarele Franţei. variind (în funcţie de mărimea venitului) între 4%şi 9%. un “paradis al paradisurilor”. cât şi nerezidenţii sunt supuşi la plata unui impozit. Din anul 1993 principatul a devenit membru asociat al Spaţiului Economic European (EEE). motiv pentru care majoritatea muncitorilor care lucrează în principat sunt rezidenţi în Elveţia sau în Austria.000 locuitori. Atât rezidenţii. Principatul Liechtenstein – cu capitala la Vaduz – este situat în Europa centrală. pentru că în chiar legea fundamentală – Constituţia luxembourgheză – este înscris principiul secretului bancar (aceasta explicând. locul de frunte – 6 (şase) mondial – pe care îl ocupă Luxembourg-ul în lumea finanţelor internaţionale) apoi pentru că în Luxembourg se 30 . pentru veniturile nefinanciare obţinute pe teritoriul principatului. Dividendele. în Liechtenstein sunt dezvoltate – în principal – industria fină (de mare precizie) şi activităţile financiare (sectorul financiar reprezentând circa o treime din PIB). Beneficiile întreprinderilor sunt impuse. cu cote cuprinse între 7. Moneda oficială este francul elveţian. O particularitate a sistemului fiscal din Liechtenstein – care îl şi face deosebit de atractiv – este aceea că legea permite substituirea impozitului pe beneficii cu impozitul pe capital. Pe plan economic. întrucât: întâi.asupra produselor. cota de impunere variind între 5%şi 14. Dobândirea calităţii de rezident în Liechtenstein reprezintă o problemă extrem de dificilă.

dominion portughez. Moneda utilizată este lira malteză. la sud de Sicilia. în largul coastelor Libiei – este un stat insular (arhipelag compus din trei insule) cu capitala La Valeta.000 de locuitori. profitând de statutul special al teritoriului acestora. deşi – în principal – legislaţia portugheză are aplicabilitate deplină pe teritoriul dominionului.. Pe teritoriul Marelui Ducat îşi desfăşoară activitatea 250 de bănci. în fine. precum: societăţile comerciale înfiinţate pe insule beneficiază de un privilegiu fiscal garantat până la finele anului 2011 (dată până la care este prevăzut a se menţine statutul de zonă liberă al Madeirei). nu impune restricţii deosebite pentru dobândirea calităţii de rezident.înregistrează cea mai scăzută rată a şomajului din Europa (sub 3%). cu o populaţie de circa 350. insulele oferă o serie de facilităţi fiscale. 31 . În ceea ce priveşte fiscalitatea. Malta – situată în Marea Mediterană. Moneda oficială este escudo portughez. de la descoperirea lor – în 1418. Moneda utilizată este francul luxemboughez. Instituţiile financiare importante din întreaga lume îşi deschid filiale în insulele Madeira. în suprafaţă totală de 316 kmp. Odată cu aderarea Portugaliei la Uniunea Europeană şi insulele Madeira au devenit teritoriu comunitar. Malta este stat al Uniunea Europeană şi. în sensul că profitul realizat este scutit de impozit. Insulele Madeira (Madere) – situate în Oceanul Atlantic. în largul coastelor Marocului – sunt. Numeroase personalităţi ale vieţii contemporane îşi păstrează – la adăpostul anonimatului – disponibilităţile băneşti în conturi deschise la aceste bănci. în Luxembourg nu este cunoscută inflaţia. prin urmare. datorită regimului de zonă liberă pe care îl au şi ca urmare a intrării lor în Comunitatea Europeană.

deşertice etc. unde religia oficială este catolicismul. Belize. în materie de impozit pe venit. alte prestări de servicii. în Malta nu se face deosebire între persoanele fizice şi societăţi (persoane juridice). În Malta se pot înfiinţa uşor întreprinderi “off-shore”: societăţi de comerţ internaţional sau întreprinderi de tip “holding”. Montserrat. 32 . Aruba. Nivelul impunerii este progresiv. Trinidad – Tobago. Insulele Grenadines. cota putând ajunge până la 35%. întrucât acolo nu există practic impozite. Din punct de vedere fiscal. Barbados. principatul Monaco este mai mult decât atrăgător. Arhipelagul Caraibelor – care se întinde aproximativ din sudul Floridei şi până în nordvestul Americii Latine – este alcătuit din câteva sute de insule (mari. Antigua – Barbuda. Republica Dominicană. cu condiţia ca activităţile respectivelor entităţi să se desfăşoare în afara teritoriului ţării. Sfânta Lucia. Au calitatea de rezidenţi în Monaco persoanele fizice de naţionalitate monegască. Se practică însă un impozit (taxă vamală) de 15% pe produsele importate. Costa Rica. Moneda oficială este francul monegasc – echivalent ca valoare cu francul francez. Bermude. Principatul Monaco este o monarhie ereditară. Insulele Cayman. precum şi cei care obţin o carte de sejur. acestea se pot înfiinţa în Monaco fie de către monegasci. Principalul Monaco este situat pe Coasta de Azur – între Nice şi San Remo.). În ceea ce priveşte persoanele juridice. Guatemala.Relativ la fiscalitate. Antilele Olandeze. fie de către străini cu respectarea procedurii (greoaie şi de durată) prevăzute de legea locală. dintre care cele mai importante sunt: Anguilla. Taxa pe valoarea adăugată – care se aşează asupra bunurilor şi serviciilor – este stabilită la un nivel scăzut (5%). asigurări. Grenada. Jumătate din activităţile desfăşurate în principat au ca obiect: bănci. Panama. locuite. Nicaragua. mici. Bahamas. Insulele Virgine Britanice. Sfântul Vincent.

Evident că asemenea prevederi legale sunt de natură a asigura dezvoltarea şi diversificarea activităţilor comerciale şi industriale de la noi dinţară (lucru extrem de binevenit şi de dorit). în diverse forme. dovadă făcând numărul extrem de mare de societăţi comerciale constituite. treptat. pentru ca apoi – o parte din ele – să fie reintroduse. România reprezintă şi ea. stabilimente bancare).Toate aceste teritorii – de o frumuseţe extraordinară şi beneficiind de o climă dulce (foarte potrivită pentru petrecut vacanţe) – se constituie şi în adevărate paradisuri fiscale datorită împrejurării că acolo se oferă. mai cu seamă pentru „comercianţii speculatori”. sub diverse forme permise de legislaţia de atunci. Din anul 1995. nenumărate facilităţi fiscale (de la absenţa totală a impozitului pe venit şi profit şi până la posibilitatea de a crea. 33 . legislaţia fiscală adoptată s-a dovedit a fi deosebit de încurajatoare. mai cu seamă pentru investitorii “mai serioşi”. deşi greu de crezut – pentru anumite categorii de investitori – un veritabil paradis fiscal. în sensul că pentru investiţii depăşind anumite plafoane sau vizând anumite domenii ori zone geografice se acordă reduceri şi chiar scutiri. aflată într-o continuă schimbare. dar numai dacă ele sunt puse în aplicare întotdeauna cu bună credinţă şi cu rigurozitate. reglementarea privind impunerea profitului s-a schimbat. entităţi colectiv producătoare de beneficii. fie de la plata taxelor vamale ori a accizelor. oferă largi posibilităţi de afirmare şi dezvoltare a afacerilor. înlăturându-se o vreme facilităţile fiscale reglementate prin actul normativ anterior în vigoare. Ceva mai târziu s-au creat noi facilităţi fiscale. s-au înfiinţat. Legislaţia fiscală. În perioada imediat următoare evenimentelor din luna decembrie a anului 1989 când. cu uşurinţă – dar în condiţii de siguranţă. fie de la plata impozitului pe profit.

34 . O singură direcţie comună este evidentă: toate statele mari din Europa au adoptat dispoziţii normative din ce în ce mai severe contra evaziunii fiscale. tot mai multe centre de afaceri sunt de acord că este necesară o mai bună convergenţă a legislaţiilor naţionale (chiar dacă sunt voci care consideră – în continuare – că diferenţele existente între ţări în materie de impozite sunt de natură a asigura o concurenţă benefică). mai cu seamă în domeniul impozitelor directe. Aceste diferenţe privesc atât nivelul impozitelor în vigoare. Dezvoltarea Uniunii Europene nu a asigurat – prin ea însăşi – o atenuare a diferenţelor existente între state în materie fiscală.§ 7. Impozitele indirecte au făcut deja paşi importanţi spre unificare: barierele vamale au fost înlăturate în interiorul comunităţii. Fiscalitatea comunitară Dreptul de a impune şi teritorialitatea impozitului Generalităţi. cât şi modul de determinare a rezultatelor fiscale. fie ei persoane fizice ori persoane juridice. în ciuda apropierii lor – datorată adoptării monedei unice de unele ţări europene membre ale Uniunii – o serie de neconcordanţe şi divergenţe persistă între unele state în materie de impozite. În prezent. iar această transparenţă este de natură să determine parlamentele statelor membre să -şi apropie dispoziţiile legale în materie fiscală. Ţările membre s-au canalizat pe căi diferite. fapt care este de natură a afecta contribuabilii. Societăţile comerciale pan-europene vor avea de câştigat dacă se va adopta o scară de valori comună pentru măsurarea profitului. introducerea monedei unice face mai transparente tranzacţiile financiare. iar TVA a devenit impozitul care se aplică aproape la fel în întreg spaţiul comunitar În sfârşit. Este remarcabil că. precum şi dacă sarcinile fiscale se vor aşeza de o manieră similară la nivelul tuturor statelor comunitare.

resortisanţii străini care se expatriază în această ţară şi care nu exercită nici o activitate profesională în spaţiul respectiv beneficiază de un regim de impozitare forfetar. nu este admisă deducerea cheltuielilor pentru investiţii decât în cazul în care bunul achiziţionat face parte dintr-o categorie strict delimitată prin lege: numai dacă investiţia intră în categoria prevăzută de lege ea va putea fi considerată cheltuială deductibilă. însă. aşa cum se întâmplă într-un alt stat).). în Marea Britanie o societate mică este impusă cu numai 20%. Această similitudine. Apoi. Relativ la contribuabilii persoane juridice. în cea mai mare parte a Europei continentale este reglementată expres posibilitatea deducerii cheltuielilor destinare realizării de investiţii. 25% pentru dividende etc. dimpotrivă. în Belgia – de pildă – nivelele marginale ale baremurilor de impozite sunt comparabile cu cele din Franţa.Astfel. Din analiza comparativă a normelor fiscale naţionale rezultă că Belgia este mai atrăgătoare pentru anumiţi contribuabili întrucât: veniturile din capital sunt supuse unor impozite destul de moderate (de exemplu: 15% pentru veniturile din dobânzi. profitul obţinut din cesiunea unor valori mobiliare în cadrul gestionării patrimoniului propriu ca şi câştigul realizat pe seama acţiunilor sau părţilor sociale deţinute la o societate comercială nu se impozitează. de regulă – până la nivelul amortismentelor legal permise. 35 . nu poate să ascundă disparităţile existente între legislaţiile fiscale ale celor două ţări. însă. evidenţiem – cu titlu exemplificativ – următoarele: societăţile comerciale germane sunt supuse la plata unor impozite al căror nivel este relativ ridicat. dar beneficiul impozabil luat în calcul poate fi mai mare (în sensul că asupra lui nu este permisă imputarea cheltuielilor deductibile. dar care se aşează asupra unei baze de impozitare restrânse. În Marea Britanie. În Elveţia.

dacă o societate austriacă deţine. Persoana care nu are domiciliul fiscal în Austria va fi impozitată numai pentru veniturile provenind din surse austriece. de cel puţin doi ani.Principalele impozite în Europa În Austria. Dividendele cuvenite unei societăţi austriece provenind de la o altă societate austriacă nu se impozitează.000 de şilingi (ATS) anual. Societatea comercială rezidentă în Austria datorează impozit pentru toate beneficiile. fie rămâne în Austria mai mult de 183 de zile întrun an fiscal. Particularităţile acestui impozit indirect în Austria sunt următoarele: • societatea a cărei cifră de afaceri nu depăşeşte 100. Impozitul pe beneficiile realizate de societăţi este de 34% şi se raportează la profitul net. Societăţile nerezidente sunt obligate doar la plata impozitului aferent profitului realizat printr-un sediu permanent în Austria. O societate este considerată ca avându-şi rezidenţa în Austria dacă îşi are sediul social sau centrul de conducere efectivă pe teritoriul ţării. indiferent de provenienţa acestora. ea va fi scutită de la plata impozitului pe dividende. Cuantumul impozitului se stabileşte prin aplicarea unei cote procentuale progresive (cuprinsă între 21 şi 50%) care se aşează pe o bază impozabilă departajată pe tranşe. Distribuirea dividendelor este supusă unui impozit de 25% ce se reţine la sursă. De asemenea. indiferent de locul unde ele au fost obţinute.000 ATS nu este obligată să devină plătitor de TVA. contribuabilul este supus la plata impozitului asupra tuturor veniturilor. Minimul neimpozabil este de 50. minimum 25% dintr-o societate străină. În Austria se aplică un regim al TVA potrivit căruia impozitul este prelevat în toate stadiile circuitului economic prin care trec bunurile şi serviciile impuse (la fel cum se întâmplă – de altfel – în toate celelalte ţări comunitare). persoana fizică este considerată ca “rezident austriac” dacă: fie îşi are domiciliul permanent în acea ţară. Din momentul în care este considerat rezident. 36 .

veniturile mobiliare. În privinţa imobilelor situate în Belgia venitul se stabileşte forfetar (de către administraţia fiscală) pentru o durată de 10 ani. livrarea de mărfuri în interiorul Uniunii Europene. În Belgia contribuabilii persoane fizice sunt grupaţi pe două categorii: rezidenţi şi nerezidenţi. Taxa 0% se aplică exportului de mărfuri. În principiu. transportul de persoane cu vaporul şi cu avionul peste frontiere etc. cărţi şi publicaţii periodice. Imobilele situate în străinătate fac obiectul unei declaraţii care trebuie să ţină seamă de valoarea locativă netă a acestora. Pentru imobilele date în locaţiune se declară venitul net din închiriere. în sfârşit. 37 . televiziune. Este nerezident acela care şi-a stabilit domiciliul sau sediul averii sale în străinătate ori persoana care şi-a petrecut peste 183 de zile (dintr-un an fiscal) în străinătate. O persoană este considerată ca rezident al regatului dacă îşi are domiciliul stabil sau principala avere acolo. transportul de pasageri etc. 12% pentru vinurile produse de către viticultori. Categoriile de venituri supuse impunerii sunt: veniturile imobiliare. toate veniturile – din Belgia şi din străinătate – fac obiectul impunerii pentru un rezident.. muzee. unele obiecte de artă. serviciile prestate de teatre. În situaţia când imobilul face obiectul unei locaţiuni. sunt reglementate două taxe reduse: 10% pentru anumite produse alimentare. taxe de înregistrare – într-un procent unic de 3.• taxa normală este de 20%. Veniturile imobiliare urmează regimuri diferite după cum ele provin de la un imobil situat pe teritoriul Belgiei sau în străinătate.5% pentru transferul proprietăţii imobiliare sau pentru orice acţiune a unei societăţi care deţine bunuri imobile. Se percep. venitul se determină prin utilizarea unor coeficienţi – diferiţi în funcţie de persoana locatarului. veniturile profesionale şi venituri diverse. precum şi pentru vânzarea ori închirierea de automobile. Dacă imobilul nu a fost dat în locaţiune venitul se raportează la valoarea cadastrală. precum şi celelalte avantaje locative.

vânzarea publică a bunurilor mobile – 6%. produse farmaceutice. constituirea ipotecii – 1%. se aplică cota 0% pentru cotidiene şi publicaţii periodice conţinând informaţii generale. Taxa pe Valoarea Adăugată se datorează pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii executate în Belgia de către subiectele impozabile. organizarea de spectacole etc. combustibili din cărbune etc. Veniturile diverse sunt constituite din beneficii rezultând din prestaţii sau speculaţii ocazionale. În fine. 38 . iar pentru produse alimentare. fitofarmacie. rente etc. beneficii din exploatări industriale. Sunt exceptate de la plata TVA: activităţile prestate de către avocaţi. precum şi pentru materiile şi produsele recuperabile. alocaţii. – cota este de 12%. Impozitul pe beneficiile societăţilor vizează – în egală măsură – atâ t societăţile rezidente în Belgia. Nivelul impozitului este – ca regulă – 21%.5% etc. dar pentru: prestaţii imobiliare. activităţile medicale şi paramedicale. activităţile sportive. indemnizaţii. cât şi pe cele care îşi au numai filiale sau sucursale în această ţară. pensii. notari şi alţi liber-profesionişti. aportul social adus pentru mărirea capitalului social – 0. Nivelul impozitului este stabilit între 31şi 44%. activităţile de învăţământ. din premii. venituri din profesii liberale. subsidii. Taxe de înregistrare se datorează pentru: transmiterea dreptului de proprietate sau a uzufructului asupra unui bun imobil – 12. comerciale sau agricole etc. el aşezându-se pe tranşe de profit. Impozitul pe venituri este stabilit prin aplicarea unor cote procentuale progresive (cuprinse între 25 şi 55%) care se aşează pe tranşe de venit. servicii agricole etc. Veniturile profesionale sunt cele pe care contribuabilii le obţin din exercitarea unor activităţi profesionale: salarii. – taxa redusă este de numai 6%. opere de artă.Veniturile mobiliare care au făcut deja obiectul unor reţineri (în baza unor antecalculaţii) nu mai trebuie declarate în vederea impunerii.5%.

taxă ce poate să difere însă de la o localitate la alta).În Danemarca se face – de asemenea – deosebire. societăţile nerezidente sunt obligate doar la plata impozitului corespunzător venitului obţinut fie printr-un sediu permanent situat în Danemarca. nefăcându-se nici o deosebire între cele două categorii de subiecte impozabile. dividende din participări la capitalul social al unor societăţi străine). în principiu. cât şi de către autorităţile locale (care pretind o taxă fixă. tuturor livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii. Impozitarea societăţilor comerciale este diferită. salarii. inclusiv asupra importurilor.6% pentru achiziţionarea de bunuri imobile. Nivelul impozitului este acelaşi – 30%. între rezidenţi şi nerezidenţi: rezidenţii sunt supuşi la plata impozitului pe venit atât de către stat (care. precum şi venit din dividende sau profit obţinut din cesionarea de titluri de valoare. Reglementările legale în materie de impozite directe în Elveţia sunt alcătuite din: 39 . fie pe seama unor imobile situate în aceeaşi ţară. venit din capital (dobânzi. cu referire la persoanele fizice. pensii etc. nerezidenţii sunt obligaţi numai la plata impozitului aferent veniturilor obţinute din surse daneze. având în vedere – ca bază impozabilă – venitul din anul curent. Taxa pe Valoarea Adăugată se aplică. În Danemarca se percepe o taxă de înregistrare de 0. îl impune cu o cotă procentuală progresivă cuprinsă între 40şi 63%). Veniturile impozabile sunt grupate pe următoarele categorii: venit personal (venituri din activităţi independente. Cuantumul taxei este de 25%.). în funcţie de statutul entităţii colective: societăţile având naţionalitate daneză (cele înmatriculate în Danemarca) datorează impozit pentru toate veniturile realizate în ţară şi în străinătate. este reglementată exonerarea de la plata TVA numai pentru exporturi. Elveţia prezintă o situaţie diferită faţă de toate celelalte ţări europene pentru că ea este o confederaţie formată din 26 de cantoane. fiecare dintre acestea dispunând de legislaţie fiscală proprie.

Nerezidenţii cu domiciliul în străinătate – care sunt total sau parţial exoneraţi de la plata impozitului pe venit în statul lor de origine – sunt obligaţi. • legile fiscale cantonale (aplicabile. iar potrivit celui de-al doilea criteriu – de ordin economic – impozitul este limitat pe categorii de venituri. Baza impozabilă pentru impozitul federal este constituită din veniturile nete (cele asupra cărora s-au operat deduceri sau exonerări). la nivelul cantonului în care au fost adoptate). Rezidenţii sunt supuşi la impozitul pe venit în funcţie de locul unde îşi au domiciliul. În ceea ce priveşte categoriile de venituri care pot face obiectul impunerii în Elveţia reţinem că potrivit legislaţiei fiscale helvetice sunt luate în considerare două criterii pentru a se aşeza impozitul: conform primului criteriu – domiciliul persoanei fizice – aceasta plăteşte un impozit nelimitat. • legea federală privind armonizarea impozitelor directe reglementate la nivelul cantoanelor şi comunelor. în Elveţia. la plata impozitului corespunzător veniturilor realizate în cadrul Confederaţiei.• legea federală pentru “impozitul federal direct” (care se aplică – din anul 1995 – la nivelul Confederaţiei). fiecare în parte. Stabilirea nivelului impozitelor a rămas în competenţa cantoanelor. Persoanele fizice sunt impuse diferit după cum au sau nu calitatea de rezident. Impozitul se calculează asupra 40 . în funcţie de provenienţa acestora. Majoritatea cantoanelor iau ca bază de calcul în vederea impunerii veniturile realizate într-un an fiscal (care corespunde cu anul calendaristic). Începând din anul 2001 cantoanele au fost obligate să -şi modifice legislaţia fiscală privind impunerea persoanelor fizice. în vederea punerii de acord cu regulile generale (de la nivelul Confederaţiei) stabilite în materie de impozit.

5%. este de 8.8şi 2% asupra capitalului vărsatşi a rezervelor constituite de societate. respectiv 77. de exemplu). Impoz itul pe societăţi este stabilit în mod egal. Taxa pe Valoarea Adăugată a fost introdusă recent în Elveţia. ea reprezentând un impozit în curs de implementare. întrucât potrivit legii elveţiene persoanele juridice străine sunt asimilate contribuabililor persoane juridice având naţionalitate helvetică. cât şi – mai cu seamă – impactul respectivelor norme juridice în societate. taxa pe valoarea adăugată pusă în aplicare în Elveţia se înscrie pe linia impozitelor “ideale”.5% pentru impozitul pe capital.venitului total al contribuabilului provenind dintr-o activitate cu scop lucrativ sau din alte surse. Cuantumul impozitului federal. pe lângă acesta se percepe şi impozitul cantonal sau comunal asupra venitului persoanei fizice. care este aplicat numai asupra beneficiilor realizate de către persoanele juridice. Fiind vorba de o implementare nouă (pentru a cărei elaborare au putut fi folosite şi exploatate atât reglementările din alte state. precum şi experienţa dobândită/acumulată din/prin practicarea acestui impozit).5%. caracterizate în egală măsură printrun randament fiscal ridicat. Impozitul federal pe venit se stabileşte prin aplicarea asupra venitului anual impozabil a unor cote procentuale progresive – cuprinse între 0 şi 11. impozit care poate ajunge până la 19% (aceasta este cota percepută în cantonul Geneva. instalarea sa definitivă în sistemul de impozite elveţian urmând să se facă în perioada următoare. dar şi printr-o aşezare echitabilă a sarcinii fiscale asupra 41 .5% pentru impozitul pe beneficii. Impozitul cantonal sau comunal este în principiu de 10% asupra beneficiilor neteşi între 1. Acesta este considerat “impozit de baz㔺i în raport cu el mai pot fi stabilite cote adţionale de până la 88. indiferent dacă subiectul impozabil este sau rezident.

asistenţă şi securitate socială. din această categorie enumerăm.000 de franci elveţieni. silvicultorii şi horticultorii care livrează produse provenind exclusiv de pe terenurile pe care ei le exploatează. anumite operaţiuni sunt scutite de la impunere. cu titlu de exemplu: •livrările de bunuri destinate unor beneficiari din străinătate. loteria şi alte jocuri ale hazardului etc. • pariurile. De asemenea. 42 . educaţie. aici intră. adică cei care – folosind pentru sine bunurile şi serviciile supuse impunerii – nu au de la cine şi cum să mai recupereze sumele plătite cu ocazia achiziţionării lor. • pictorii şi sculptorii care vând operele de artă pe care le-au creat etc. • transporturile aeriene al căror loc de decolare sau aterizare se află pe teritoriul Elveţiei. din considerente în principal sociale. cultură etc. pot avea calitatea de contribuabili (debitori ai TVA): persoane fizice. prestări de servicii. Sunt supuşi plăţii TVA toţi cei care exercită de o manieră independentă o activitate comercială (livrări de bunuri. importuri etc. precum şi diferite stabilimente publice. există operaţiuni excluse de la impunere. Prin urmare. • agricultorii. enumerăm: • cei care desfăşoară activităţi a căror cifră de afaceri nu depăşeşte 75.. Unele categorii de activităţi. între altele: • prestaţiile din următoarele domenii: sănătate. Cu titlu exemplificativ. bunuri sau persoane sunt exceptate de la plata TVA. • transportul de mărfuri şi mărfurile care tranzitează teritoriul Elveţiei.suportatorilor acesteia. În fine.) sau profesională în vederea realizării de venituri pe teritoriul Elveţiei. persoane juridice de drept privat şi de drept public. •operaţiuni din domeniul pieţei monetare şi a capitalului.

beneficii industriale şi comerciale. Încasarea drepturilor de înregistrare este de competenţa cantoanelor. În general. venituri obţinute din următoarele surse: salarii. beneficii agricole. plante.4% pentru apă. păsări. Cuantumul impozitului se stabileşte prin aplicarea unor cote procentuale progresive..230 FRF. atât actele şi operaţiunile supuse impunerii.6%.Faptul că legislaţia elveţiană se dovedeşte elastică şi echilibrată în materie de impozite rezultă şi din modul cum este reglementată – sub aspectul cuantumului de plată – taxa pe valoarea adăugată. în mod diferit. câştiguri necomerciale.25%.6% pentru servicii hoteliere. Minimul neimpozabil era – în anul 2000 – stabilit la 26. Taxa este aşezată pe patru niveluri: cota generală este de 7. sunt impozabili numai pentru veniturile provenind din surse franceze. cuprinse între 8. venituri din capitaluri mobiliare. cota 0% pentru operaţiunile scutite de impozit. cât şi nivelul taxelor. pensii şi rente viagere.25%şi 53. Legile cantonale grupează. Dreptul fiscal din Franţa face şi el diferenţă – în ceea ce îi priveşte pe contribuabilii persoane fizice şi juridice – între rezidenţi şi nerezidenţi. dacă dovedesc că pentru aceste din urmă venituri au plătit impozit statului pe teritoriul căruia au realizat veniturile. cereale. aşezate pe tranşe de venit. medicamente etc. 2. de la aceasta fiind stabilite trei cote reduse: 3. venituri funciare etc. peşte. mai puţin pentru veniturile obţinute în străinătate. Persoanele care nu au domiciliul fiscal în Franţa – nerezidenţii –. animale. 43 . produse comestibile şi băuturi nealcoolice. flori tăiate. toate operaţiunile având caracter civil sau judiciar sunt supuse obligaţiei de plată a unei taxe. Rezidenţii datorează impozit în Franţa pentru toate veniturile realizate în întreaga lume. În Franţa impozitul este datorat în raport cu veniturile declarate pentru anul fiscal precedent.

Întreprinderile comerciale cu o cifră de afaceri care depăşeşte 50. Dacă impozitul stabilit prin aplicarea taxei normale este superior sumei de 5 miliarde FRF se adaugă un procent la impozit. Taxa reprezentând regula este de 19. vânzări de animale pentru carne. transporturi publice.6%. medicamente.ca regulă – la 35. Sunt exceptate de la plată: achiziţiile de vehicule de turism.1% pentru publicaţii de presă.000 FRF pe an sunt – în principiu – supuse la plata TVA. sub rezerva aplicării unor norme juridice internaţionale cuprinse – eventual – în convenţii internaţionale încheiate în vederea evitării dublei impuneri.33%.5% pentru alimente. Impozitul pe societăţi este stabilit .000 FRF. respectiv carburantul necesar utilizării lor. este remarcabil faptul că sunt prevăzute niveluri speciale ale taxei pentru Corsica şi pentru teritoriile de peste mări (domeniile coloniale). 44 . Taxa pe valoarea Adăugată – considerat cel mai modern (şi cel mai eficient) impozit indirect aplicat în prezent în majoritatea statelor lumii – a fost inventată şi promovată de către francezi. 2. De la aceasta sunt stabilite două taxe reduse: 5. sumele plătite la hoteluri şi restaurante. precum şi unităţile prestatoare de servicii a căror cifră de afaceri trece de 175. impozitul datorat este de numai 25%.000 FRF pe an. în cazul în care – însă – venitul anual impozabil se situează sub 250. lucrări la imobile cu destinaţie de locuinţă. cadourile având o valoare unitară superioară sumei de 200 FRF. precum şi întreţinerea acestora. În fine. Faptul acesta se constituie într-un motiv special pentru care prezintă interes să evidenţiem particularităţile pe care TVA le prezintă în ţara sa de origine.Impozitul pe societăţi este reglementat în felul următor: societăţile considerate rezidente31 sunt impuse în Franţa numai pentru beneficiile realizate pe teritoriul francez. cărţi. societăţile nerezidente (prin acestea înţelegând – potrivit legii franceze – sucursalele franceze ale unor societăţi străine) sunt taxate numai pentru rezultatele lor financiare obţinute în Franţa.

Supunerea la impozit este diferită după cum persoana fizică îşi are domiciliul (sau rezidenţa obişnuită) în Germania ori este nerezidentă. pensii pentru limită de vârstă. din activităţi neliberale. de o manieră durabilă şi cu intenţia de a se obţine profit). în principal. pentru aporturi sociale şi pentru transferarea proprietăţii unui fond de comerţ (4. pensii alimentare. venituri obţinute de la societăţi imobiliare). Persoanele fizice sunt obligate la plata impozitului pe venit. dreptul fiscal reglementează două categorii de impozite: impozite directe şi impozite indirecte. câştiguri speculative. • venituri salariale (salarii. 45 .). • venituri funciare şi asimilate (provenind din închirieri de clădiri sau arendări de terenuri. salarii parlamentare). dar care sunt exercitate cu titlu independent.Drepturi de înregistrare se percep pentru transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale. • venituri din capitaluri mobiliare (cele rezultând din plasamente de capital. transferul proprietăţii asupra imobilelor (între 2.89%) etc. Rezidenţii datorează impozit pentru toate veniturile realizate. • venituri industriale şi comerciale (venituri realizate din activităţi neagricole – respectiv neforestiere. oriunde în lume. se disting: • venituri agricole şi forestiere (veniturile rezultate din exploatarea şi utilizarea sistematică a resurselor solului). Astfel. subvenţii. din care statul îşi procură cea mai mare parte a veniturilor bugetare.2şi 4. dobânzi etc. Nerezidenţii sunt obligaţi numai la plata impozitului corespunzător veniturilor – clar delimitate prin lege – obţinute pe teritoriul german.8%). În Germania. • venituri necomerciale (veniturile obţinute. Categoriile de venituri asupra cărora se stabileşte impozitul sunt riguros clasificate în legislaţia germană. pe seama exercitării unor profesii liberale). pentru văduve şi orfani). dividende. • alte venituri (rente.

respectiv. dar sarcinile fiscale ale societăţilor de capitaluri se ridică la 39% (aici intrând şi taxa profesională. În ceea ce priveşte impunerea persoanelor juridice. legislaţia germană face distincţie între societăţile de capital (care sunt întotdeauna obligate la plata impozitului pe profit)şi societăţile de persoane.5% – ce se raportează la o bază impozabilă împărţită pe tranşe de venit. Nivelul impozitului pe beneficii este scăzut – fiind stabilit. contribuabilii impuşi plenar au posibilitatea legală de a imputa asupra impozitului datorat în Germania impozitul plătit în străinătate (pentru beneficiile acolo realizate).Cuantumul impozitului pe venit se calculează prin aplicarea unor cote procentuale progresive – cuprinse între 19. Apoi. este necesar a sublinia faptul că. cota redusă de 7% aplicabilă pentru: produse agricole şi asimilate (legume.9%şi 48. Societăţile rezidente în Germania sunt obligate la plata impozitului corespunzător totalului veniturilor realizate într-un an fiscal. fie din acela al distribuţiei.000 DM nu se impozitează.). Societăţile nerezidente în Germania sunt obligate numai la plata impozitului aferent beneficiilor realizate pe teritoriul naţional. indiferent de locul obţinerii lor) şi b) impunerea limitată (cea care are în vedere numai beneficiile obţinute din surse germane). în măsura în care contribuabilul se înscrie în categoria activităţilor supuse impunerii. Taxa pe Valoarea Adăugată este prelevată în momentul livrării de bunuri ori al prestării de servicii. În lipsa unor convenţii privind evitarea dublei impuneri (care să îi ferească de o impozitare excesivă). suprataxa de solidaritate – datorată numai de societăţile de capitaluri. potrivit dreptului fiscal german există două tipuri de impunere: a) impunerea nelimitată (care obligă la raportarea – în vederea impozitării – a tuturor beneficiilor. indiferent de locul obţinerii acestora. Venitul anual mai mic de 15. 46 . pentru anul 2001 – la numai 25%. Sunt stabilite două cote procentuale: cota de 16% – cotă generală aplicabilă tuturor operaţiunilor taxabile (care nu sunt supuse taxei reduse)şi. etc. Calculul taxei datorate la buget se face avându-se în vedere nivelul impozitului aplicat asupra cifrei de afaceri brute fie din stadiul de producţie.

situate pe teritoriu italian. animale vii. întrucât primele sunt supuse atât la plata unui impozit regional pe activitatea productivă. La rândul lor societăţile comerciale se împart în societăţi de capitaluri şi societăţi de persoane. produse forestiere).5% şi 45. taxa fiind stabilită într-o cotă procentuală proporţională (3. venituri obţinute ca urmare a participării la capitalul social al unor societăţi de persoane. materiale medicale. produse diverse (cărţi. carne. cereale. respectiv societăţi şi organisme necomerciale. obiecte pentru handicapaţi etc. Italia se înscrie în rândul statelor europene care au reglementat un sistem fiscal echilibrat. venituri provenind din activităţi economice. peşte. în mod diferenţiat.fructe. în funcţie de caracterul entităţilor colective: societăţi şi organisme comerciale. Impozitarea societăţilor este reglementată în Italia. anumite transporturi de persoane. nerezidenţii sunt taxaţi cu o cotă de 30% pentru: veniturile obţinute de pe imobilele proprietatea lor. distincţia având o importanţă majoră. veniturile obţinute din exercitarea – pe teritoriul italian – a unor activităţi economice sau a unor munci salariate.5%. 47 . pe când celelalte sunt impozitate fie pentru venitul global realizat la nivelul societăţii. fie pentru venitul obţinut de către fiecare persoană fizică asociată într-o asemenea entitate. Impozitarea veniturilor persoanelor fizice se face diferenţiat: rezidenţii sunt obligaţi să plătească un impozit – în Italia – cuprins între 18. unele activităţi culturale etc. cât şi la plata impozitului pe veniturile persoanelor juridice. Potrivit legislaţiei fiscale italiene sunt şapte categorii de venituri asupra cărora se stabileşte impozitul: venituri funciare. Drepturi de înregistrare se datorează pentru transferul proprietăţii asupra terenurilor construite. pentru toate veniturile pe care le realizează într-un an fiscal. venituri diverse. venituri din capital. obiecte de artă şi de colecţie. timbre poştale. produse alimentare (cu excepţia produselor de lux). venituri provenind din munci salariate. ziare. oriunde în lume.). hrană pentru animale.5%). venituri provenind din activităţi independente.

Societăţile de persoane sunt supuse (atunci când optează a fi impuse pe venitul global realizat de entitatea colectivă) doar la plata impozitului regional – de 4. asupra activităţilor profesionale. Societăţile nerezidente care au un aşezământ stabil în Italia sunt impuse pentru veniturile realizate prin intermediul acelui sediu. de la aceasta fiind reglementate şi două categorii de taxe reduse: 10% pentru anumite produse alimentare. cafenele. pentru restaurante. 48 . operaţiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemelor de loterie. produse agricole. Societăţile rezidente datorează impozit – în Italia – pentru toate veniturile realizate în ţară sau în străinătate. cât şi impozitul specific persoanelor juridice – de 37%. precum şi asupra importurilor în general. prestaţii hoteliere. precum şi 4% pentru produse de primă necesitate. operaţiunile cu devize străine. cu excepţia cazurilor când – în temeiul unei convenţii internaţionale privind evitarea dublei impuneri – se recunoaşte dreptul contribuabilului italian de a solicitaşi obţine deducerea impozitului plătit în străinătate. baruri. edituri etc. în vreme de societăţile de capitaluri sunt obligate a suporta atât impozitul regional de 4. pentru venitul de acolo încasat. construcţii de locuinţe. precum: operaţiunile de credit. Taxa generală (de bază) este de 20%. prestaţiile de transport public etc. operaţiunile de asigurări.25%. Taxa pe Valoarea Adăugată se aplică asupra cesionării de bunuri.25%. a prestărilor de servicii efectuate în Italia în cadrul unor activităţi cu caracter economic.Societăţile necomerciale sunt supuse la plata impozitului aferent veniturilor obţinute pe seama bunurilor imobile deţinute sau a activităţilor comerciale desfăşurate ocazional. Sunt exceptate de la plata TVA activităţile cu cara cter social şi de interes general.

cu excepţia cazului când – în temeiul convenţii privind evitarea dublei impuneri – s-a acceptat plata impozitului în statul de pe teritoriul căruia provine venitul. Luxembourg se caracterizează printr-un sistem fiscal elastic şi – în acelaşi timp – relaxat. precum şi dobânda percepută asupra dividendelor provenind de la o societate de capitaluri rezidentă în Marele Duca t al Luxembourgului. venituri diverse. provenind din prestaţii ocazionale. Ei vor plăti impozit – în Luxembourg – pentru veniturile (profesionale şi comerciale) realizate şi câştigurile (imobiliare) obţinute acolo. Şi în materia impozitelor indirecte se poate remarca existenţa unei reglementări echilibrate. cât şi după cum sunt rezidente sau nu în Luxembourg. dobânzi bancare). 49 . pensii ori rente. cât şi relativ la modul de impozitare a veniturilor persoanelor juridice. cu două excepţii însă: se impozitează dobânda la creditele garantate cu inscripţii ipotecare pe teritoriul luxembourghez.Taxe de înregistrare se percep – potrivit legii italiene – pentru toate actele ce trebuie să îmbrace forma scrisă. veniturile provenind din exercitarea unor profesii liberale. veniturile nete provenind din muncă salariată. acestea sunt supuse la impunere – în mod diferit – atât în funcţie de venitul anual impozabil. Potrivit legislaţiei fiscale luxembourgheze sunt supuse impunerii următoarele categorii de venituri: beneficiile comerciale. acestea nu sunt – de regulă – impozabile. Rezidenţii sunt impuşi pentru toate veniturile pe care le realizează (oriunde în lume). beneficiile agricole şi forestiere. veniturile nete provenind din capitaluri mobiliare sau din locaţiunea de bunuri. atât în ceea ce priveşte impunerea veniturilor obţinute de către persoanele fizice. În ceea ce priveşte veniturile din capital (dividende. În ceea ce priveşte persoanele fizice. cuantumul acestor taxe variază între 1% şi 8%. Nerezidenţii sunt supuşi la impunere în mod diferenţiat.

precum şi – atunci când se realizează un beneficiu comercial – un impozit comercial comunal. încât sarcina fiscală este extrem de echitabil aşezată asupra celor care suportă impozitul. Societăţile rezidente sunt supuse la plata impozitului pentru toate veniturile realizate într-un an fiscal. pentru vinuri. Societăţile nerezidente sunt obligate numai la plata impozitului corespunzător veniturilor realizate din surse luxembourgheze. al căror cuantum este redus progresiv: 12% pentru profesiunile liberale. cu ocazia vânzării imobilelor se datorează o taxă de 50 . impozitul pe câştiguri (pe noroc).Persoanele juridice sunt supuse – în Luxembourg – la plata a două sau chiar trei impozite ce se aşează asupra veniturilor: este vorba de impozitul obişnuit pe venit. produsele de mare consumaţie (cele de consum cotidian). 3% pentru produsele farmaceutice. a unei fracţiuni din suma totală a impozitelor care nu a putut fi imputată. pentru cărţi şi pentru îmbrăcămintea destinată copiilor. iar operaţiunile supuse impunerii sunt în general cele desfăşurate sub un titlu profesional sau realizate cu titlu oneros. Impozitul este datorat în fiecare fază a circuitului economic. întrucât legea le conferă societăţilor rezidente dreptul la un “credit fiscal pentru impozitele străine“ care le permite deducerea. pentru combustibili în general. 6% pentru gaze lichefiate şi pentru energia electrică. indiferent care este locul de provenienţă al acestora. de exemplu. precum şi pentru sumele care fac obiectul unor acte juridice care trebuie înregistrate. Astfel. pentru benzină şi tabac. în interiorulţ ării. În ceea ce priveşte Taxa pe Valoarea Adăugată. din beneficiul impozabil. În Luxembourg se datorează taxe de înregistrare pentru bunurile transmise cu titlu oneros. Taxa normală este de 15%. Această obligaţie fiscală nelimitată este oarecum atenuată. de la aceasta fiind stabilite trei categorii de taxe derogatorii. principalul impozit indirect este reglementat într-o manieră atât de elastică în Luxembourg.

5%. cele nerezidente datorează impozit numai pentru beneficiile realizate prin filialele care funcţionează pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii. în multe privinţe de celelalte state comunitare – oferă un regim fiscal asemănător cu cel existent în ţările de pe continent. venituri salariale. 51 . pentru societăţile de familie) etc. Marea Britanie – deşi se deosebeşte. dobânzi.000 de Lire sterline pe an sunt supuse la plata Taxei pe Valoarea Adăugată. Societăţile rezidente sunt supuse la impozit pentru toate veniturile realizate într-un an fiscal. venituri din dividende. sub aspectul legislaţiei. Impozitul este stabilit prin aplicarea – asupra bazei de impozitare – a unor cote procentuale progresive cuprinse între 10%şi 40%. Toate întreprinderile comerciale care au o cifră de afaceri mai mare de 54. fiind utilizate cotele procentuale cuprinse între 10% şi 30%. schimburi comerciale sau alte venituri provenind din străinătate etc. în ţară sau în străinătate. fie numai veniturile obţinute din surse situate pe teritoriul britanic (în cazul nerezidenţilor). pe tranşe de venit. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice are ca bază impozabilă fie totalitatea veniturilor realizate într-un an fiscal (atunci când subiectul impozabil este un rezident). În ceea ce priveşte societăţile comerciale. pentru aportul adus la capitalul social al unei societăţi se plăteşte o taxă de 1% (de la care – derogatoriu – este prevăzută o taxă redusă.bază de 6% din valoarea bunului care face obiectul contractului. Impozitul se aplică diferenţiat. de numai 0. Veniturile impozabile sunt grupate pe următoarele categorii: venituri din locaţiunea de bunuri imobile. acestora le este aplicabil acelaşi regim de impozitare (care vizează rezultatele financiare ale entităţilor colective). beneficii provenind din activităţi comerciale sau din exercitarea unor profesiuni liberale.

5% şi 4%). În cazul persoanelor căsătorite impunerea se face asupra veniturile personale ale fiecăruia dintre membrii cuplului. Drepturi de înregistrare se percep pentru transferul proprietăţii bunurilor imobiliare şi funciare (taxa fiind cuprinsă între 0. Veniturile din capital. sau chiar exonerări. reduceri. de la acesta este reglementată o cotă redusă de 5% pentru: gaz şi electricitate pentru menaj. indiferent care este locul de provenienţă al acelor venituri. precum şi cele care nu sunt reţinute la sursă vor fi adăugate – în vederea impozitării lor – la veniturile personale ale soţului care a avut cele mai mari realizări în anul fiscal. În Olanda s-a realizat o profundă reformă fiscală.Cuantumul curent al taxei este de 17.5%. cărţi. profiturile provenind din vânzarea unor “participări importante” (acţiuni sau părţi sociale deţinute din capitalul social al unor societăţi comerciale). Impozitul pe veniturile persoanelor fizice este diferenţiat aplicat. în funcţie de calitatea de rezident sau nerezident a subiectului impozabil. serviciile poştale. începând cu anul 2001. Rezidenţii sunt supuşi la plata impozitului pentru toate veniturile realizate într-un an fiscal. Veniturile impozabile ale persoanelor fizice sunt grupate pe cinci categorii: beneficii industriale sau comerciale. 52 . medicamente. Nerezidenţii sunt datori a plăti impozit numai pentru veniturile obţinute pe teritoriul olandez. încercânduse înscrierea sistemului fiscal din această ţară în limitele care mărginesc cadrul general al impozitării în toate celelalte state comunitare. loteria etc. activităţile din domeniile educaţiei şi sănătăţii. îmbrăcăminte pentru copii. Sunt exceptate de la plata TVA terenurile. veniturile din capital. precum şi pentru restaurarea edificiilor religioase. asigurările. veniturile sub formă de rentă. veniturile salariale şi alte venituri rezultate din muncă. Taxa 0% se aplică pentru: bunuri alimentare. transporturi. avându-se în vedere anumite deduceri. deşeuri etc.

respectiv prestează servicii din categoria celor impuseşi se plăteşte în fiecare stadiu al circuitului economic. Societăţile rezidente sunt supuse la plata impozitului corespunzător tuturor veniturilor dintr-un an fiscal.5%şi 60% – care se aşează pe tranşe de venit. ordinar. transport de persoane. Subiectele impozabile sunt 53 . proteze. Societăţile nerezidente sunt obligate doar la plata impozitului prevăzut de lege raportat la veniturile provenind din surse olandeze. activităţi desfăşurate în beneficiul nevăzătorilor etc. Impozitul pretins persoanelor fizice – aşezat pe venit – este un impozit direct. indiferent dacă acestea au sau nu personalitate juridică proprie. personal. operaţiunile cu aur ale băncii centrale. Impozitul pe societăţi vizează toate entităţile care exploatează o întreprindere. apă. cărţi. indiferent de locul de provenienţă al acestora. Portugalia se înscrie – din punctul de vedere al fiscalităţii pe care a impus-o contribuabililor săi – în cadrul general pe care ni-l oferă toate celelalte state europene. taxa 0% pentru exporturi. static. medicamente..9%). ziare şi reviste. Taxa pe Valoarea Adăugată este datorată de către entităţile care produc şi desfac bunuri. global şi progresiv. taxă pe asigurări (7% din nivelul primei de asigurare) etc. precum şi pentru mărfurile destinate pieţei din interiorul Uniunii Europene (mărfuri care sunt supuse plăţii TVA în ţările de consumaţie). Taxa normală este de 17. Impozitul datorat de societăţi este de 35% din venitul impozabil (pentru venitul anual care nu depăşeşte plafonul de 23.000 EURO cota de impozit este de numai 30%). periodic. de la aceasta fiind stabilite următoarele excepţii: taxa redusă de 6% pentru mărfuri alimentare. anumite bunuri şi servicii destinate agriculturii. Principalele drepturi de înregistrare se percep pentru: transferul proprietăţii bunurilor situate în Olanda (6%).Impozitul asupra veniturilor persoanelor fizice este stabilit prin aplicarea unor cote procentuale progresive – cuprinse între 4. aportul adus la capitalul unei societăţi (0.5%.

categoriile de acte supuse impunerii şi termenele de plată sunt atât de diferite încât este extrem de 54 . comercială sau industrială se impun cu 20%. Taxa pe Valoarea Adăugată se aplică tuturor transferurilor de bunuri şi servicii efectuate – cu titlu oneros – pe teritoriul portughez. cooperative. venitul adus de bunurile situate pe teritoriul portughez.rezidenţii care datorează impozit pentru toate veniturile realizate pe teritoriul portughez şi. respectiv. Societăţile comerciale. se plăteşte 5%. venituri provenind de la o întreprindere avându-şi sediul stabil în ţară. Astfel. energie. pentru alte activităţi industriale şi pentru prestări de servicii efectuate în materie de restaurări de bunuri se datorează 12%. din proprietate intelectuală sau industrială. pentru toate celelalte operaţiuni şi activităţi impozabile taxa este de 17%. în fine. Impozitul este diferenţiat în funcţie de categoria operaţiunilor supuse impunerii. cărţi. Atât societăţile rezidente cât şi societăţile nerezidente sunt supuse la impozit pentru toate veniturile care nu sunt cuprinse în categoria celor care sunt vizate de impozitul aplicat persoanelor fizice. Nivelul general al impozitului pe veniturile persoanelor juridice este de 32%. produse alimentare şi farmaceutice. dar pentru veniturile realizate în afara ţării cota este redusă la numai 25%.nerezidenţi i care sunt obligaţi doar la plata impozitului corespunzător veniturilor provenind din: salarii acordate pentru activităţi exercitate în Portugalia. servicii turistice etc. pentru importuri. Impozitul este stabilit prin aplicarea unor cote procentuale progresive – cuprinse între 12%şi 40% – care se aşează pe tranşe de venit. din dividende şi dobânzi. În privinţa drepturilor de înregistrare. civile. în Portugalia nivelul taxelor. întreprinderile publice şi orice alte persoane juridice (inclusiv stabilimentele care nu au personalitate juridică) sunt supuse la plata impozitului pe societăţi. venituri provenind din exercitarea unei profesiuni liberale. veniturile care se obţin pe teritoriu portughez din activităţi care nu sunt de natură agricolă.

pentru veniturile din dobânzi sau din profituri mobiliare. dar ei pot beneficiaşi de unele înlesniri. dar sunt reglementate şi unele cote inferioare (30% pentru întreprinderile foarte mici a căror cifră de afaceri s-a situat în anul precedent sub un anumit plafon. cota procentuală aplicabilă acestora este – în principiu – de 25%. veniturile funciare. cum ar fi: exonerarea de la impozit. societăţile agricole. 25% pentru cooperativele de credit şi societăţile mutuale de asigurări. Nerezidenţii sunt obligaţi numai la plata impozitului corespunzător venitului obţinut pe teritoriul spaniol.dificil de a le prezenta în rezumat. Persoanele juridice rezidente în Spania datorează impozit pentru toate veniturile realizate. nerezidenţi – care sunt supuşi la plata impozitului datorat pentru veniturile obţinute din surse aflate pe teritoriul Spaniei. remarcăm faptul că TV A este reglementat de o manieră elastică. venituri din capitaluri mobiliare. cu excepţia societăţilor civile. aşezată pe tranşe de venit. oriunde în lume. câştiguri şi pierderi patrimoniale. respectiv. indiferent care ar fi locul lor de provenienţă şi. reţinem doar faptul că – în principiu – toate operaţiunile care nu intră în categoria celor vizate de alte impozite sunt supuse plăţii acestor drepturi de înregistrare. În ceea ce priveşte impunerea veniturilor persoanelor fizice remarcăm aceeaşi distincţie între rezidenţi – care sunt obligaţi să plătească impozit pe toate veniturile realizate într-un an fiscal. 20% pentru unele cooperative care beneficiază de protecţie fiscală). de aceea. venituri din activităţi profesionale şi industriale. Categoriile de venituri asupra cărora se stabileşte impozitul sunt: veniturile din salarii şi cele asimilate lor. adică: societăţile comerciale. în Spania. Cota generală de impozit este de 35%. cooperativele. Spania are un sistem fiscal ceva mai blând. Impozitul pe societăţi vizează toate categoriile de persoane juridice. permiţând o aşezare mai judicioasă a sarcinii fiscale asupra 55 . precum şi societăţile mutuale de asigurări. Impozitul datorat de persoanele fizice pe teritoriul Spaniei este stabilit prin aplicarea unei cote procentuale progresive – cuprinsă între 18%şi 48%. În materia impozitelor indirecte.

bunuri destinate activităţilor agricole şi forestiere. Astfel.contribuabililor.). cultură. mai întâi. apă. spectacole şi servicii de radio . Drepturi de înregistrare se datorează pentru: transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor – 6%. operaţiuni privind societăţile – 1% etc. târguri de expoziţii etc. produse farmaceutice. legume şi fructe. vehicule pentru handicapaţi. lapte. cărţi şi periodice etc.televiziune. domeniul asigurărilor etc. 56 . brânză. servicii funerare. transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile – 4%.. de la aceasta fiind reglementate cote reduse: 7% pentru: produse alimentare. sunt de reţinut. activităţile din învăţământ. ouă. operaţiunile exonerate de la plata impozitului (prestarea de servicii publice. servicii hoteliere. Cuantumul general al taxei este de 16%. 4% pentru: pâine. servicii de salubritate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful