တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္

1 of 22

http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_5684.html

Search:
ပိဋကသံုးပံု ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မ်ားကုိ လြယ္ကူစာြ
ရွာေဖြဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ တင္ျပသည္။ (Ctrl+F)ျဖင့္ စာ႐ုိက္ရွာပါ...
ျမန္မာ သကၠရာဇ္
၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ကဆုန္
လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃
ရက္

၇-စိတ ၱသ ံယ ုတ ္
၇-စိတ ၱသ ံယ ုတ ္
၁-သံေ ယာဇနသုတ ္

ပိဋ ကျမန္မ ာျပန္
ဆ႒မူက်မ္း ညြန ္း

၃၄၃။

အခါတစ္ပါး၌

မစၧိကာသ႑အရပ္

မ်ားစြာေသာ

ေဝွးပင္ေတာ၌

မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္

(သီတင္းသံုး)

ေနကုန္၏၊

ထိုအခါ

အျခားပိ
ဘာသာေရးဘေလာ့
ဋကတ္ဆုိကမ္ ်ား

ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာြ မွ ဖဲကုန္၍ တန္ေဆာင္းဝန္း၌ စုေဝးထိုင္ေနကုန္ေသာ

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား

မ်ားစြာကုန္ေသာ မေထရ္ရဟန္းတို႔အား ''ငါ့သွ်င္တို႔ သံေယာဇဥ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

စာၾကည္တိုက္မ်ား

သံေယာ

Buddhism English

သဒၵါထူးရွိကုန္သေလာ၊

တရားနာရန္

ဤအၾကားစကားသည္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုအခါအခ်ဳိ႕ေသာ မေထရ္ ရဟန္းတို႔သည္

နည္းပညာမ်ား

''ငါ့သွ်င္တို႔

ပရဟိတမ်ား

သံေယာဇနိယတရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း

ဇနိယတရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း

သို႔မဟုတ္ အ နက္တူ၍

အနက္ထူး

သဒၵါသာလွ်င္ထူးသေလာ''ဟု
သံေယာဇဥ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

အနက္လည္းထူးသဒၵါလည္းထူးကုန္၏''ဟု
မေထရ္

ဤတရားတို႔သည္

ရဟန္းတို႔သည္


ဤသို႔

တရားတို႔သည္

ေျဖဆိုၾကကုန္၏၊

အခ်ဳိ႕ေသာ

''ငါ့သွ်င္တို႔သံေယာဇဥ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

သံေယာဇနိယတရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း

တရားတို႔သည္အနက္တူ၍

သဒၵါသာလွ်င္ ထူး၏''ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္၏။
ထိုအခါ

စိတၱသူႂကြယ္သည္

မိဂပထရြာငယ္သို႔

တစ္စံုတစ္ခုေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥျဖင့္ ေရာက္လာ၏။
ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာြ မွ ဖဲကုန္၍ တန္ေဆာင္းဝန္း၌ စုေဝးထိုင္ေနကုန္ေသာ
မ်ားစြာကုန္ေသာမေထရ္ရဟန္းတို႔အား ''ငါ့သွ်င္တို႔ သံေယာဇဥ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
သံေယာဇနိယတရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း
သဒၵါထူးရွိကုန္သေလာ၊

သို႔မဟုတ္

ဤတရားတို႔သည္

အနက္တူ၍

အနက္ထူး

သဒၵါသာလွ်င္ထူးသေလာ''ဟု

ဤအၾကားစကားသည္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုအခါ အခ်ဳိ႕ေသာ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္
''ငါ့သွ်င္တို႔
သံေယာဇနိယတရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း

သံေယာဇဥ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
ဤတရားတို႔သည္

အနက္လည္းထူး

သဒၵါလည္းထူးကုန္၏ ''ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္
''ငါ့သွ်င္တို႔သံေယာဇဥ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
သံေယာဇနိယတရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း

ဤတရားတို႔သည္

အနက္တူ၍

6/6/2013 1:26 PM

တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္

2 of 22

http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_5684.html

သဒၵါသာလွ်င္ ထူး၏ဟု ဤသို႔ ေျဖဆိုၾကကုန္၏ ''ဟု စိတၱသူႂကြယ္ ၾကားေလ၏။
ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို
ရွိခိုးၿပီးလွ်င္တစ္ခုေသာ
ဤစကားကို

ေနရာ၌

ထိုင္ေနၿပီးေသာ္

မေထရ္ရဟန္းတို႔အား

ေလွ်ာက္၏-''အသွ်င္ဘုရားတို႔ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္

တန္ေဆာင္းဝန္း၌

စုေဝးထိုင္ေနကုန္ေသာ

မ်ားစြာေသာ

ဆြမ္းခံရာြ မွ

ဖဲခဲ့၍

မေထရ္ရဟန္းတို႔အား

သံေယာဇဥ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

'ငါ့သွ်င္တို႔
သံေယာဇနိယတရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း
သဒၵါထူးရွိကုန္သေလာ၊

သို႔မဟုတ္

တရားတို႔သည္

အနက္တူ၍

အနက္ထူး

သဒၵါသာလွ်င္ထူးသေလာ

'ဟု

ဤအၾကားစကား ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုအခါ အခ်ဳိ႕ေသာ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္' ငါ့သွ်င္တို႔
သံေယာဇဥ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

သံေယာဇနိယတရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း့

ဤတရားတို႔သည္ အနက္လည္းထူး သဒၵါလည္းထူးကုန္၏ 'ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္၏၊
အခ်ဳိ႕ေသာမေထရ္ရဟန္းတို႔သည္

'ငါ့သွ်င္တို႔

သံေယာဇနိယတရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း

သံေယာဇဥ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

ဤတရားတို႔သည္

အနက္တူ၍

သဒၵါသာလွ်င္ ထူး၏ 'ဟုေျဖဆိုၾကကုန္၏ဟု ဤအၾကားစကား ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို
တပည့္ေတာ္ ၾကားရပါသည္ ''ဟု ေလွ်ာက္၏။
''သူႂကြယ္ မွန္၏ ''ဟု မိန္႔ဆိုၾကကုန္၏။
အသွ်င္ဘုရားတို႔

သံေယာဇဥ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

သံေယာဇနိယတရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း
သဒၵါလည္း

ထူးကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရားတို႔

ဤတရားတို႔သည္

အနက္လည္းထူး

ထိုေၾကာင့္ပင္လွ်င္

အသွ်င္တို႔အား

ဥပမာကို ျပဳအံ့။ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သည္ ဆိုအပ္ေသာ
စကား၏

အနက္ကို

ဥပမာေသာ္ကား

ဥပမာျဖင့္သာ

သိကုန္ရာ၏။

ႏြားနက္ကိုလည္းေကာင္း၊

တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ

အသွ်င္ဘုရားတို႔

ႏြားျဖဴကိုလည္းေကာင္း

ေလွ်ာ္ႀကိဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

သားေရႀကိဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ

ခ်ည္ထားကုန္ရာ၏။
''ႏြားနက္သည္

ႏြားျဖဴ၏

အေႏွာင္အဖဲြ႕တည္း၊

ႏြားျဖဴသည္

ႏြားနက္၏

အေႏွာင္အဖြဲ႕တည္း''ဟု ဤသို႔ေျပာဆိုေသာ သူသည္ ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုသည္
မည္ပါသေလာဟု

ေလွ်ာက္၏။

သူႂကြယ္

ေကာင္းစြာေျပာဆိုသည္

မမည္ေသး၊

သူႂကြယ္ ႏြားနက္သည္ ႏြားျဖဴ၏ အေႏွာင္အဖဲ႕ြ မဟုတ္၊ ႏြားျဖဴသည္လည္းႏြားနက္၏
အေႏွာင္အဖြ႕ဲ

မဟုတ္၊

တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ

ထိုႏာြ းႏွစ္ေကာင္တို႔ကို

ေလွ်ာ္ႀကိဳး၊

သို႔မဟုတ္

ခ်ည္ထားေသာ
သားေရႀကိဳးသည္ပင္

ထိုႏာြ းႏွစ္ေကာင္တို႔၌ အေႏွာင္အဖဲြ႕တည္းဟု မိန္႔ဆိုကုန္၏။
အသွ်င္ဘုရားတို႔

ဤအတူ

မ်က္စိသည္

႐ူပါ႐ံုတို႔၏

အေႏွာင္အဖြ႕ဲ

မဟုတ္၊

႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ မ်က္စိ၏အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မဟုတ္၊ အမွန္ကား ထိုႏွစ္ပါးကို စြ၍
ဲ ျဖစ္ေသာ
လိုခ်င္စမ
ဲြ က္မွဳ

'ဆႏၵရာဂ'သည္

ထိုႏွစ္ပါးတို႔၏

အေႏွာင္အဖြဲ႕တည္း။

နားသည္

သဒၵါ႐ံုတို႔၏ အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မဟုတ္။ ႏွာေခါင္းသည္ ဂႏၶာ႐ံုတို႔၏အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မဟုတ္။
လွ်ာသည္

ရသာ႐ံုတို႔၏

အေႏွာင္အဖြ႕ဲ

မဟုတ္။

ကိုယ္သည္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၏အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မဟုတ္။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔သည္ ကိုယ္၏

6/6/2013 1:26 PM

pitakataw.com/2010/04/blog-post_5684.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 3 of 22 http://www.html အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မဟုတ္။ အမွန္ကား ထိုႏွစ္ပါးကို စြ၍ ဲ ျဖစ္ေသာ လိုခ်င္စမ ဲြ က္မွဳ 'ဆႏၵရာဂ'သည္ ထိုႏွစ္ပါးတို႔၌ အေႏွာင္အဖြ႕ဲ တည္း။ စိတ္သည္ သေဘာတရားတို႔၏ အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မဟုတ္၊ သေဘာတရားတို႔သည္ စိတ္၏ အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မဟုတ္၊ ထိုႏွစ္ပါးကို စြ၍ ဲ ျဖစ္ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕တည္းဟု လိုခ်င္စမ ဲြ က္မွဳ ေလွ်ာက္၏။ 'ဆႏၵရာဂ'သည္ သူႂကြယ္နက္နေ ဲ သာ ထိုႏွစ္ပါးတို႔၌ ဘုရားစကားေတာ္၌ ပညာမ်က္စိကို ေဆာင္ႏိုင္ေပရကား သင့္အား အရေတာ္ေပစြတကား၊ ေကာင္းစြာ ရအပ္ေပစြတကားဟု (မိန္႔ဆိုကုန္၏)။ ပဌမသုတ္။ ၂-ပဌမ ဣသိဒ တၱသ ုတ ္ ၃၄၄။ အခါတစ္ပါး၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ မစၧိကာသ႑အရပ္ ေဝွးပင္ေတာ၌ သီတင္းသံုးေနကုန္၏၊ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ထံသို႔ (တစ္ခုေသာ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္နက္ျဖန္အလို႔ငွါ လက္ခံေတာ္မူပါကုန္ေလာ့''ဟု ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ ''အသွ်င္ဘုရားတို႔ အကြၽႏု္ပ္၏ ေလွ်ာက္ထား၏၊ ဆြမ္းကို မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံကုန္၏၊ ထိုအခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔၏ လက္ခံျခင္းကို သိ၍ ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳကာ ဖဲသာြ းေလ၏၊ ထိုအခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ထိုညဥ့္္လြန္ၿပီးေနာက္ နံနက္အခါ သကၤန္းကို စိတၱသူႂကြယ္ ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ေနရာအိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ ခင္းထားၿပီးေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ အသွ်င္မေထရ္ႀကီးအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏.''မေထရ္ႀကီး့ဘုရား ဓာတ္တို႔၏ ထူးျခားမွဳ ဓာတ္တို႔၏ ထူးျခားမွဳဟု မွဳကို ဆိုအပ္ပါ၏၊ အဘယ္မွ်ျဖင့္ ျမတ္စာြ ဘုရား ဤသို႔ ဓာတ္တို႔၏ထူးျခား ေဟာအပ္ပါသနည္း''ဟုေလွ်ာက္၏။ ေမးေလွ်ာက္ေသာ္အသ်င္မေထရ္ႀကီးသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း စိတၱသူႂကြယ္သည္အသွ်င္မေထရ္ႀကီးအား ''မေထရ္ႀကီး ဘုရား ဓာတ္တို႔၏ ထူးျခားမွဳ ဓာတ္တို႔၏ ထူးျခားမွဳဟုဆိုအပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွ်ျဖင့္ ဓာတ္ တို႔၏ ထူျခားမွဳကို ျမတ္စာြ ဘုရားေဟာအပ္ပါသနည္း''ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္ မေထရ္ႀကီးသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ''မေထရ္ႀကီးဘုရား စိတၱသူႂကြယ္သည္ ဓာတ္တို႔၏ထူးျခားမွဳ အသွ်င္ဘုရား ဓာတ္တို႔၏ထူျခားမွဳကို ဓာတ္တို႔၏ အသွ်င္မေထရ္ႀကီးအား ထူးျခားမွဳဟု အဘယ္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာအပ္ပါသနည္း''ဟု ဆိုအပ္ပါ၏၊ မွ်ျဖင့္ ေလွ်ာက္၏၊ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္းအသွ်င္မေထရ္ႀကီးသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။ 6/6/2013 1:26 PM .

တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 4 of 22 http://www.com/2010/04/blog-post_5684.html ထိုအခါ အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ ထိုရဟန္းသံဃာ၌ အလံုးစံုတို႔ေအာက္ ငယ္သူ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါအသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ မေထရ္ႀကီးအား ''မေထရ္ႀကီးဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ စိတၱသူႂကြယ္၏ ျပႆနာကိုေျဖၾကားပါအံ့ ''ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ဣသိဒတၱသင္သည္ စိတၱသူႂကြယ္၏ ဤျပႆနာကို ေျဖေလာ့ဟုမိန္႔ဆို၏။ သူႂကြယ္ ''မေထရ္ႀကီးဘုရား ဓာတ္တို႔၏ ထူးျခားမွဳ ဓာတ္တို႔၏ ထူးျခားမႈဟု ဆိုအပ္၏၊ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွ်ျဖင့္ ဓာတ္တို႔၏ ထူးျခားမွဳကို မဟုတ္ သူႂကြယ္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာအပ္ပါသနည္း''ဟု ေလာ။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စာြ ဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ စကၡဳဓာတ္ ႐ူပဓာတ္ မေနာဝိညာဏဓာတ္ သင္ေမးသည္ အသွ်င္ဘုရား။ ဓာတ္တို႔၏ စကၡဳဝိညာဏဓာတ္။ပ။ တို႔တည္း။ ထူးျခားမွဳကား မေနာဓာတ္ သူႂကြယ္ ဓမၼဓာတ္ ဤမွ်ျဖင့္ ဓာတ္တို႔၏ ထူးျခားမွဳကိုျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေပ၏ဟု မိန္႔ဆို၏။ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္ဣသိဒတၱ၏ စကားကို အလြန္ ႏွစ္သက္ကာဝမ္းေျမာက္၍ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖယ ြ ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရသ ဲ ည့္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏။ ထို႔ေနာက္ ဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွ လက္ကို ဖယ္ၿပီးေသာ အခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ေနရာမွ ထ၍ ဖဲသာြ းကုန္၏။ ထိုအခါ မေထရ္ႀကီးသည္ အသွ်င္ဣသိဒတၱအား ''ငါ့သွ်င္ဣသိဒတၱ ဤျပႆနာသည္ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေကာင္းစြာ ထင္ပါေပ၏၊ ဤျပႆနာသည္ ငါ၏ ဉာဏ္၌ မထင္ေပ၊ ငါ့သွ်င္ဣသိဒတၱ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အျခားေသာ ျပႆနာ ေရာက္လာေသာအခါ သင္သည္သာလွ်င္ ေျဖဆိုပါေလာ့''ဟု ဤစကားကို မိန္႔ဆို၏။ ဒုတိယသုတ္။ ၃-ဒုတ ိယ ဣသိဒ တၱသ ုတ ္ ၃၄၅။ အခါတစ္ပါး၌ မစၧိကာသ႑အရပ္ စိတၱသူႂကြယ္သည္ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ မ်ားစြာကုန္ေသာ ေဝွးပင္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) မေထရ္ရဟန္းတို႔ထံသို႔ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ''အသွ်င္မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ေနကုန္၏၊ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထိုင္ေနလ်က္ နက္ျဖန္အလို႔ငွါ ထိုအခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို မေထရ္ရဟန္းတို႔အား အကြၽႏု္ပ္၏ ဆြမ္းကို လက္ခံကုန္၏။ ထိုအခါ လက္ခံေတာ္မူပါကုန္ေလာ့''ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနျခင္းျဖင့္ စိတၱသူႂကြယ္သည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔၏ လက္ခံျခင္းကို သိ၍ ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ရွိခိုး၍ ္ အ႐ိုအေသ ျပဳကာ ဖဲသာြ းေလ၏။ ထိုအခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ထိုညဥ့္ လြန္ၿပီးေနာက္ နံနက္အခါ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ စိတၱသူႂကြယ္အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားၿပီးေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကုန္၏။ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို 6/6/2013 1:26 PM .pitakataw.

တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 5 of 22 http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_5684.html ရွိခိုးၿပီးလွ်င္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၍ မေထရ္ႀကီးအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏''မေထရ္ႀကီးဘုရား ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုးမရွိဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုအသက္သည္ထိုကိုယ္ပင္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္သည္ တျခား သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ သတၱဝါသည္ ကိုယ္သည္ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ေနာက္၌ ေသသည္မွ သတၱဝါသည္ တျခားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေသသည္မွ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္ ၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း မ်ားေသာ အျပားရွိကုန္ေသာ မိစၧာအယူတို႔သည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ဇာလသုတ္၌ ဤမိစၧာအယူတို႔ကိုလည္း ေဟာေတာ္မူအပ္ပါကုန္၏၊ အဘယ္တရားရွိေသာ္ အသွ်င္ဘုရား ျဖစ္ပါကုန္ ျဗဟၼ ဤအယူတို႔သည္ သနည္း၊ အဘယ္တရား မရွိေသာ္မျဖစ္ပါကုန္သနည္း''ဟု ေလွ်ာက္၏။ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္ေသာ္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။ မေထရ္ႀကီးသည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း စိတၱသူႂကြယ္သည္။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း စိတၱသူႂကြယ္သည္ မေထရ္ႀကီးအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ -''မေထရ္ႀကီးဘုရား ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုး မရွိဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုအသက္သည္ ကိုယ္ပင္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထို အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္တျခားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ သတၱဝါသည္ ေနာက္၌ ေသသည္မွ မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္လည္း ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္မျဖစ္လည္း ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း မ်ားေသာ အျပားရွိကုန္ေသာ မိစၧာအယူတို႔သည္ ေလာက၌ မိစၧာအယူတို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ျဗဟၼဇာလသုတ္၌ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ေဟာအပ္ပါကုန္၏၊ ဤ အသွ်င္ဘုရား ဤအယူတို႔သည္ အဘယ္ တရားရွိေသာ္ ျဖစ္ပါကုန္သနည္း၊ အဘယ္တရား မရွိေသာ္ မျဖစ္ပါကုန္သနည္း''ဟု ေလွ်ာက္၏။ သံုးႀကိမ္ ေျမာက္လည္း မေထရ္ႀကီးသည္ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ ထိုရဟန္းသံဃာ၌ အလံုးစံုတို႔ ေအာက္ ငယ္သူ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါအသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ မေထရ္ႀကီးအား ''အကြၽႏု္ပ္သည္ စိတၱသူႂကြယ္၏ ျပႆနာကို ေျဖဆိုပါအံ့''ဟုေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ဣသိဒတၱ သင္သည္ စိတၱသူႂကြယ္၏ ျပႆနာကို ေျဖေလာ့ဟု မိန္႔ဆို၏။ သူႂကြယ္မေထရ္ရဟန္းအား ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ မ်ားျပားေသာ 6/6/2013 1:26 PM .

အရိယာတို႔ကို အရိယာတရား၌ မဖူးျမင္ဖူးေသာ. ၌ ယဥ္ေက်းေသာ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္ရွိေသာအတၱဟူ၍လည္းေကာင္း အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ သူႂကြယ္ 6/6/2013 1:26 PM . သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ ပုထုဇဥ္သည္ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း သခၤါရတို႔ကို။ပ။ ႐ုပ္ကို အတၱ၌ ႐ႈ၏။ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ အတၱဟူ၍ အတၱဟူ၍ အတၱ၌ ႐ႈ၏။ ႐ုပ္ရွိေသာ ႐ုပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာကို ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ပ။ ႐ႈ၏။ ႐ုပ္၌ သညာကို။ပ။ ဝိညာဏ္ရွိေသာ ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္ ဝိညာဏ္၌ ဤသို႔လွ်င္သကၠာယဒိ႒ိ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိ မျဖစ္ပါသနည္း။ သူႂကြယ္ ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္ရွိေသာ. အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ဖူးေသာ. မလိမၼာေသာ.သူေတာ္ေကာင္းတရား ႐ုပ္ကို ေကာင္း၊ ဖူးျမင္ဖူးေသာ.pitakataw. အရိယာတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ အရိယာတပည့္သည္ အတၱဟူ၍လည္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို လိမၼာေသာ. သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မလိမၼာေသာ.html မိစၧာအယူတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚပါကုန္၏။ပ။ အဘယ္တရားရွိေသာ္ အသွ်င္ဘုရား ျဖစ္ကုန္သနည္း၊ မျဖစ္ကုန္သနည္းဟု သင္ ဤအယူတို႔သည္ အဘယ္တရား ေမးေလွ်ာက္သည္ မရွိေသာ္ မဟုတ္ေလာ။ မွန္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ သူႂကြယ္ ေလာကသည္ ျမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မျမဲဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္အဆံုးရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆံုး မရွိဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုကိုယ္ပင္တည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုအသက္သည္ အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မဟုတ္ သတၱဝါသည္ ျဖစ္ မျဖစ္လည္း ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္းမ်ားျပားေသာ ေလာက၌ ဤမိစၧာအယူတို႔ကို့လည္း ျဖစ္လည္း ေသသည္မွ မျဖစ္သည္လည္း မိစၧာအယူတို႔သည္ ဤအယူတို႔သည္ ေနာက္၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ျဗဟၼဇာလသုတ္၌ သကၠာယဒိ႒ိရွိေသာ္ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ေဟာအပ္ပါကုန္၏။ ျဖစ္ကုန္၏၊ သူႂကြယ္ သကၠာယဒိ႒ိ မရွိေသာ္ မျဖစ္ကုန္ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖစ္ပါသနည္း။ သူႂကြယ္ ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္မရွိေသာ. မယဥ္ေက်းေသာ၊ အရိယာတရား၌ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ. အရိယာတရား၌ လိမၼာေသာ.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 6 of 22 http://www.com/2010/04/blog-post_5684.

html ဤသို႔လွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိ မျဖစ္ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ အဘယ္အရပ္မွ လာပါသနည္း။ သူႂကြယ္ အဝႏိ ၱတိုင္းမွ လာခဲ့၏။ အသွ်င္ဘုရား အဝႏိ ၱတိုင္း၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ဣသိဒတၱအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ မျမင္ဖူးဘဲ မိတ္ေဆြျဖစ္သည့္ ရဟန္းျပဳေနပါ၏၊ ထိုအသွ်င္ကို အသွ်င္ဘုရား ျမင္ဖူးပါသေလာ။ သူႂကြယ္ ျမင္ဖူး၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအသွ်င္သည္ ယခုအခါ အဘယ္အရပ္၌ အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ ေနပါသနည္းဟု ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။ ေမးေလွ်ာက္ေသာ္ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဣသိဒတၱပါေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ဟုတ္မွန္၏။ မစၧိကာသ႑၌ အသွ်င္ဘုရား ေမြ႕ေလ်ာ္ပါေလာ့၊ ေဝွးပင္ေတာသည္ အသွ်င္ဣသိဒတၱအား အကြၽႏု္ပ္သည္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ သကၤန္း ေမြ႕ေလ်ာ္ဖယ ြ ္ ဆြမ္း ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ျဖင့္ ရွိပါ၏၊ ေက်ာင္းသူနာ၏ ေၾကာင့္ၾကျပဳပါအံ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ ေကာင္းသည္ကို ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္ဣသိဒတၱ၏ အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၍ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို စကားကို မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖယ ြ ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရသ ဲ ည့္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏။ ထို႔ေနာက္ ဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွ လက္ကို ဖယ္ၿပီးေသာ အခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ေနရာမွ ထ၍ ဖဲႂကြကုန္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္မေထရ္ႀကီးသည္ ''အသွ်င္ဣသိဒတၱကို ငါ့သွ်င္ဣသိဒတၱ ဤျပႆနာသည္ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေကာင္းစြာ ထင္ပါေပ၏၊ ဤျပႆနာသည္ ငါ၏ ဉာဏ္၌ မထင္ေပ၊ ဣသိဒတၱ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အခါသင္သည္သာလွ်င္ အျခား ျပႆနာ ေျဖဆိုပါေလာ့''ဟု ဤစကားကို ေရာက္လာေသာ မိန္႔ဆို၏။ ထိုေနာက္ အသွ်င္ဣသိဒတၱသည္ ေက်ာင္းအိပ္ရာကို သိုမွီးသိမ္းဆည္း၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ တစ္ဖန္ ျပန္မလာေသာ ဖဲသာြ းျခင္းျဖင့္ မစိၧကာသ႑မွ ဖဲသာြ းေလ၏။ တတိယသုတ္။ ၄-မဟကပါဋိဟ ာရိယ သုတ ္ ၃၄၆။ အခါတစ္ပါး၌ မစၧိကာသ႑အရပ္ စိတၱသူႂကြယ္သည္ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ မ်ားစြာကုန္ေသာ ေဝွးပင္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) မေထရ္ရဟန္းတို႔ထံသို႔ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထိုင္ေနၿပီးလွ်င္ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ေနကုန္၏၊ ထိုအခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို မေထရ္ရဟန္းတို႔အား ''အသွ်င္ဘုရားတို႔မေထရ္ ရဟန္းတို႔သည္ နက္ျဖန္အလို႔ငွါ အကြၽႏု္ပ္၏ ဆြမ္းကို လက္ခံေတာ္မူပါကုန္ေလာ့''ဟုေလွ်ာက္၏။ မေထရ္ ရဟန္းတို႔သည္ 6/6/2013 1:26 PM .pitakataw.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 7 of 22 http://www.com/2010/04/blog-post_5684.

တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 8 of 22 http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_5684.html ဆိတ္ဆိတ္ ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံကုန္၏။ စိတၱသူႂကြယ္သည္မေထရ္ရဟန္းတို႔၏ လက္ခံျခင္းကို ထိုအခါ သိ၍ ေနရာမွ ထကာ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ အ႐ိုအေသျပဳကာ ဖဲသာြ းေလ၏။ ထိုအခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ သကၤန္းကို စိတၱသူႂကြယ္၏ ထိုညဥ့္လြန္ၿပီးေနာက္ ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ႏြားျခံရွိရာသို႔ ထိုင္ေနကုန္၏။ နံနက္အခ်ိန္၌ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ထိုအခါ ေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ စိတၱသူႂကြယ္သည္ မြန္ျမတ္ေသာ ေနရာ၌ ခင္းထားအပ္ေသာ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ေထာပတ္ႏို႔ဃနာျဖင့္ေရာင့္ရသ ဲ ည့္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြ်း၏။ ထို႔ေနာက္ ဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွ လက္ကို ဖယ္ၿပီးေသာအခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ေနရာမွ ထလ်က္ ဖဲႂကြကုန္၏။ စိတၱသူႂကြယ္သည္လည္း ''အႂကြင္းကို စြန္႔ကုန္ေလာ့''ဟု မွာၾကားေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ မေထရ္ရဟန္းတို႔သို႔ေနာက္မွ ေနာက္မွ အစဥ္လိုက္၏။ ထိုအခါ ေန ျခစ္ျခစ္ေတာက္ ပူ၏။ ထိုမေထရ္ရဟန္းတို႔သည္လည္းေဘာဇဥ္ကို စားၿပီးခါစ သူတို႔ကဲ့သို႔ တြန္႔ဆုတ္ေလးလံဘိသကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ႂကြသြားၾကရကုန္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္မဟကသည္ ထိုရဟန္းသံဃာ၌ အလံုးစံုတို႔ ေအာက္ ငယ္သူ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္မဟကသည္ အသွ်င္မေထရ္ႀကီးကို ''အသွ်င္မေထရ္ဘုရား ေလေအးလည္းတိုက္ မိုးလည္းအုံ႔ မိုးလည္းတစ္ေပါက္ခ်င္း ရြာခဲ့ပါမူ ေကာင္းပါမည္ေလာ''ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ငါ့သွ်င္မဟက ေလေအးလည္းတိုက္ မိုးလည္းအုံ႔ မိုးလည္း တစ္ေပါက္ခ်င္း ရြာခဲ့မူ ေကာင္းေပရာ၏ဟု မိန္႔ဆို၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္မဟကသည္ေလေအးလည္းတိုက္ က်ႏိုင္ေလာက္ေသာ မိုးလည္းအုံ႔ သေဘာရွိေသာ မိုးလည္း တန္ခိုးကို တစ္ေပါက္ခ်င္း ဖန္ဆင္း၏၊ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္အား '' ဤရဟန္းသံဃာ၌ အလံုးစံုတို႔ ေအာက္ ငယ္ေသာရဟန္း၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္သည္ ဤသို႔ သေဘာရွိ၏ ''ဟူေသာ ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္အသွ်င္မဟကသည္ အရံသို႔ ေရာက္ေသာ္ အသွ်င္မေထရ္ကို ''အသွ်င္မေထရ္ဘုရား ဤမွ်ျဖင့္သင့္ေတာ္ၿပီေလာ''ဟူေသာ ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္မဟက ဤမွ်ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီ၊ ငါ့သွ်င္မဟက ငါ့သွ်င္မဟက ဤမွ်ျဖင့္ ထိုအခါမေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ဤမွ်ျဖင့္ ျပဳအပ္ၿပီ၊ ပူေဇာ္အပ္ၿပီဟု ေနျမဲတိုင္းေသာ ေက်ာင္း ဆို၏။ သို႔ ႂကြကုန္၏၊ အသွ်င္မဟကသည္လည္းမိမိေက်ာင္းသို႔ ႂကြ၏။ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္မဟကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္မဟကကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ ''အသွ်င္ဘုရား တရားထက္ တစ္ခု ေတာင္းပန္ပါ၏၊ လြန္ေသာ သူႂကြယ္သို႔ျဖစ္လွ်င္ ၾကဲျဖန္႔ေလာ့ဟု ေသာေနရာ၌ အကြၽႏု္ပ္အား တန္ခိုးျပာဋိဟာကို သင္သည္ မိန္႔ဆို၏၊ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ အဝင္ဝ၌ ''အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္မဟကအား အသွ်င္မဟကသည္ ျပပါေလာ့''ဟု အေပၚ႐ံုကို ေကာင္းပါၿပီ''ဟု ခင္း၍ လူတို႔၏ ေလွ်ာက္၏။ ျမက္စည္းကို စိတၱသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္မဟကအား ဝန္ခံ၍ အဝင္ဝ၌ အေပၚ႐ံုကို ခင္း၍ ျမက္စည္းကို ၾကဲျဖန္႔၏။ 6/6/2013 1:26 PM .

html ထိုအခါ အသွ်င္မဟကသည္ ေက်ာင္းသို႔ ဝင္ၿပီးလွ်င္ တံခါးက်င္ (မင္းတုပ္) ခ်၍ သံေကာက္ေပါက္မွလည္းေကာင္း၊ အလွ်ံထြက္ၿပီးလွ်င္ တံခါးရြက္ၾကားမွလည္းေကာင္း ျမက္တို႔ကိုေလာင္၍ အေပၚ႐ံုကို မေလာင္ေစႏိုင္ေသာ သေဘာရွိေသာ တန္ခိုးကို ဖန္ဆင္း၏၊ ထိုအခါစိတၱသူႂကြယ္သည္ အေပၚ႐ံုကို ခါ၍ ထိတ္လန္႔လ်က္ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထျခင္းရွိသည္ ျဖစ္၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္မဟကသည္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ၿပီးလွ်င္ စိတၱသူႂကြယ္ကို ''သူႂကြယ္ ဤမွ်ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီေလာ '' ဟူေသာ ဤစကားကို ဆို၏။ အသွ်င္မဟက ဤမွ်ျဖင့္ သင့္ေတာ္ပါၿပီ၊ အသွ်င္မဟက ဤမွ် ျဖင့္ ျပဳအပ္ပါၿပီ၊ အသွ်င္မဟက ဤမွ်ျဖင့္ ပူေဇာ္အပ္ပါၿပီ၊ အသွ်င္မဟကသည္ မစၧိကာသ႑၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ပါေလာ့၊ ေဝွးပင္ေတာသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖယ ြ ္ရွိပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္မဟကအား သကၤန္းဆြမ္း ေက်ာင္း အေထာက္အပံ့ သူနာ၏ ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ျဖင့္ သူႂကြယ္ေကာင္းသည္ ကို အသွ်င္မဟကသည္ ေၾကာင့္ၾကျပဳပါအံ့။ ဆိုအပ္၏ဟု မိန္႔ဆို၏။ ထိုေနာက္ ေက်ာင္းအိပ္ရာကိုသိုမွီးသိမ္းဆည္း၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ေဆာင္ယူလ်က္ တစ္ဖန္ ျပန္မလာေသာ ဖဲသာြ းျခင္းျဖင့္မစိၧကာသ႑မွ ဖဲသာြ းေလ၏။ စတုတၳသုတ္။ ၅-ပဌမ ကာမဘူသ ုတ ္ ၃၄၇။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္ကာမဘူသည္ မစၧိကာသ႑အရပ္ ေဝွးပင္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေန၏၊ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္ကာမဘူထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ကာမဘူကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ စိတၱသူႂကြယ္အား အသွ်င္ကာမဘူသည္''သူႂကြယ္ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္'အျပစ္ကင္းေသာ အစိတ္အပိုင္းရွိေသာ ျဖဴေသာ အမိုးရွိေသာ တစ္ခုေသာ အကန္႔ရွိေသာ ရထားသည္လည္၏၊ ဆင္းရဲျခင္း ကင္းလ်က္ အယဥ္ကို ျဖတ္ၿပီး လွ်င္ အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မရွိမူ၍ လာေနသူကို႐ႈေလာ့'ဟု ဤဂါထာကို ေဟာေတာ္မူ၏။ သူႂကြယ္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ ဤစကား၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ အဘယ္သို႔မွတ္သင့္ပါသနည္း''ဟု မိန္႔၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဤစကားကို ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာအပ္ပါသေလာ၊ သူႂကြယ္ေဟာအပ္သည္ မွန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဆိုင္းငံ့ပါေလာ့၊ ထိုအခါ ထိုစကား၏ အနက္ကို စိတၱသူႂကြယ္သည္ ဆင္ျခင္ရန္ တစ္ခဏမွ် တစ္ခဏမွ် ဆိတ္ဆိတ္ ေန၍ အသွ်င္ကာမဘူအား ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏အသွ်င္ဘုရား ''အျပစ္ကင္းေသာ အစိတ္အပိုင္း''ဟူေသာ ဤအမည္သည္ သီလတို႔၏ အမည္ပါ တည္း။ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အသွ်င္ဘုရား ''ျဖဴေသာ အမိုး''ဟူေသာ အရဟတၱဖိုလ္၏အမည္ပါတည္း။ ဤအမည္သည္ အသွ်င္ဘုရား ''တစ္ခုေသာ 6/6/2013 1:26 PM .pitakataw.com/2010/04/blog-post_5684.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 9 of 22 http://www.

com/2010/04/blog-post_5684.html အကန္႔''ဟူေသာ ဤအမည္သည္ သတိ၏ အမည္ပါတည္း။ အသွ်င္ဘုရား ''လည္၏''ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ေရွ႕သို႔ တက္ျခင္း ေနာက္သို႔ ဆုတ္ျခင္း၏ အမည္ပါတည္း။ သုက္ေသြးြ ကို အသွ်င္ဘုရား မွီ၍ ''ရထား''ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ျဖစ္ေသာ ထမင္းမုေယာမုန္႔တို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံေပးရျခင္း မိဘတို႔၏ ႀကီးပါြးရေသာ မျမဲျခင္း ဲ ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိေသာ ၿပိဳကြပ ႏွိပ္နယ္ေပးရျခင္း မဟာဘုတ္ေလးပါးကို မွီေသာ ဤခႏၶာကိုယ္၏ အမည္ပါတည္း။ အသွ်င္ဘုရား စြမ ဲ က္မွဳ 'ရာဂ'သည္ ဆင္းရဲတည္း၊ အမ်က္ထြက္မွဳ 'ေဒါသ'သည္ ဆင္းရဲတည္း၊ ေတြေဝမွဳ ဆင္းရဲတည္း။ 'ေမာဟ'သည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ထိုဆင္းရဲတို႔သည္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အားပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးကုန္ၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိကုန္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာသေဝါ ကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ကို ''ဆင္းရဲျခင္း မရွိသူ''ဟု ဆိုအပ္၏။ အသွ်င္ဘုရား ''လာေနသူ '' ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ရဟႏၲာ၏ အမည္ပါတည္း။ အသွ်င္ဘုရား''အယဥ္'' အမည္ပါတည္း။ ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ထိုတပ္မက္မႈ 'တဏွာ'သည္အာသေဝါ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား အႂကြင္းမဲ့ တပ္မက္မႈ ကုန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ျဖတ္ၿပီးကုန္ၿပီ၊ ့ႏုတ္ၿပီးေသာ 'တဏွာ'၏ အျမစ္ရင္းကို ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိကုန္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ကို ''အယဥ္ကို ျဖတ္ၿပီးသူ''ဟုဆိုအပ္၏။ အသွ်င္ဘုရား စြမ ဲ က္မႈ 'ရာဂ'သည္ အေႏွာင္အဖြဲ႕တည္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ'သည္ အေႏွာင္အဖြဲ႕တည္း၊ ေတြေဝမႈ အေႏွာင္အဖြဲ႕တည္း၊ 'ေမာဟ'သည္ ထိုအေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔သည္အာသေဝါကုန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးကုန္ၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာ ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ ေနာင္အခါျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိကုန္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ကို ''အယဥ္ကိုျဖတ္ၿပီးသူ''ဟု ဆိုအပ္၏။ အသွ်င္ဘုရား စြမ ဲ က္မႈ 'ရာဂ'သည္ အေႏွာင္အဖြဲ႕တည္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ'သည္ အေႏွာင္အဖြဲ႕တည္း၊ ေတြေဝမႈ အေႏွာင္အဖြဲ႕တည္း။ 'ေမာဟ'သည္ ထိုအေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔သည္အာသေဝါကုန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးကုန္ၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာ ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ အသစ္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ ေနာင္အခါျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိကုန္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ကို ''အေႏွာင္အဖြဲ႕မရွိသူ''ဟု ဆိုအပ္၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္''အျပစ္ကင္းေသာ အစိတ္အပိုင္းရွိေသာ ျဖဴေသာ အမိုးရွိေသာ တစ္ခုေသာ အကန္႔ရွိေသာ ရထားသည္လည္၏၊ ဆင္းရဲျခင္း ကင္းလ်က္ အယဥ္ကို ျဖတ္ၿပီး လွ်င္ အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မရွိမူ၍ လာေနသူကို႐ႈေလာ့'' ဟူေသာ ယင္းစကားကို ေဟာ ေတာ္မူအပ္ပါ၏။ 6/6/2013 1:26 PM .တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 10 of 22 http://www.pitakataw.

''အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သည္ ကာယသခၤါရျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္သည္ ဝစီသခၤါရျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္သည္ စိတၱသခၤါရျဖစ္သနည္း''။ သူႂကြယ္ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔သည္ ကာယသခၤါရတည္း၊ ဝိတက္ ဝိစာရတို႔သည္ ဝစီသခၤါရတည္း၊ သညာေဝဒနာတို႔သည္ စိတၱသခၤါရတည္းဟု မိန္႔ဆို၏။ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီဟု စိတၱသူႂကြယ္သည္။ပ။ ျပႆနာကို ထပ္မံေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ ''အသွ်င္ဘုရား အဘယ့္ေၾကာင့္ ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔သည္ ကာယသခၤါရမည္ပါသနည္း၊ ဝစီသခၤါရမည္ပါသနည္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဝိတက္ဝိစာရတို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သညာေဝဒနာတို႔သည္ စိတၱသခၤါရမည္ပါသနည္း ''ဟု ေလွ်ာက္၏။ သူႂကြယ္ ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔သည္ ကိုယ္၌ မွီကုန္၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔သည္ ကာယသခၤါရမည္ေပ၏။ သူႂကြယ့္ေရွးဦးစြာ ၾကံစည္၍ သံုးသပ္၍ ေနာက္မွ စကားကို ႁမြက္ဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိတက္ဝိစာရတို႔သည္ဝစီသခၤါရမည္ေပ၏။ မွတ္သားမွဳ 'သညာ'သည္လည္းေကာင္း၊ ခံစားမွဳ 'ေဝဒနာ'သည္လည္းေကာင္းစိတ္၌ မွီ၏။ ထိုတရား တို႔သည္ စိတ္ႏွင့္ စပ္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သညာေဝဒနာတို႔သည္စိတၱသခၤါရမည္ေပ၏။ ေကာင္းပါၿပီ။ပ။ ''အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ နိေရာဓသမာပတ္သည္ျဖစ္သနည္း''ဟု သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မႈ ထပ္မံေလွ်ာက္ျပန္၏။ သူႂကြယ္ ေရာက္ေသာရဟန္းအား ''ငါသည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္အံ့ ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ငါသည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏ ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ငါသည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ေရာက္ၿပီ''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ စိတ္ မျဖစ္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုနိေရာဓသမာပတ္ကို ဝင္စားေသာရဟန္းအား သညာေဝဒနာတို႔ 6/6/2013 1:26 PM .pitakataw.html အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ ဤစကား၏ အနက္ကိုအက်ယ္အားျဖင့္ ဤသို႔ သိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။ သူႂကြယ္ နက္နေ ဲ သာ ဘုရားစကားေတာ္၌ ပညာမ်က္စိကို ေဆာင္ႏိုင္ေပရကား သင့္အား အရေတာ္ေပစြတကား၊ ေကာင္းစြာ ရအပ္ေပစြတကားဟု (မိန္႔ဆို၏)။ ပၪၥမသုတ္။ ၆-ဒုတ ိယ ကာမဘူသ ုတ ္ ၃၄၈။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္ကာမဘူသည္ မစၧိကာသ႑အရပ္ ေဝွးပင္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေန၏၊ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္ကာမဘူထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္''အသွ်င္ ဘုရား သခၤါရတို႔သည္ အဘယ္မွ်တို႔နည္း''ဟု ေလွ်ာက္၏။ သူႂကြယ္ သခၤါရတို႔သည္ကာယသခၤါရ၊ ဝစီ သခၤါရ၊ စိတၱသခၤါရဟု သံုးပါးတို႔တည္း။ ''အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ''ဟုစိတၱသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္ ကာမဘူ၏ စကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၍ အသွ်င္ကာမဘူအားျပႆနာကို ထပ္မံေမးေလွ်ာက္ ျပန္၏.com/2010/04/blog-post_5684.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 11 of 22 http://www.

တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 12 of 22 http://www.html ခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွါ ေရွး႐ႈေဆာင္ႏိုင္ေလာက္ေသာ စိတ္ကို ေရွးမဆြကပင္ပါြ းၿပီး ျဖစ္၏။ ေကာင္းပါၿပီ။ပ။ ''အသွ်င္ဘုရား သညာေဝဒနာတို႔၏ ရဟန္းအားအဘယ္တရားတို႔သည္ ကာယသခၤါရေလာ၊ ''ဟု ေရွးဦးစြာ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ သို႔မဟုတ္ဝစီသခၤါရေလာ၊ ျပႆနာကို ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ပါကုန္သနည္း။ သို႔မဟုတ္ ထပ္မံေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ ေရာက္ေသာ စိတၱသခၤါရေလာ သူႂကြယ္သညာ ေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ရဟန္းအား ဝစီသခၤါရသည္ ေရွးဦးစြာ ခ်ဳပ္၏၊ ထို႔ေနာက္ ကာယသခၤါရ ခ်ဳပ္၏၊ ထို႔ေနာက္ စိတၱသခၤါရ ခ်ဳပ္၏။ ေကာင္းပါၿပီ။ပ။ ''အသွ်င္ဘုရား ေသေသာ ဘဝတစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းသြားေသာ သူ (လူေသေကာင္) ႏွင့္သညာေဝဒနာတို႔၏ (နိေရာဓသမာပတ္ဝင္စားေသာ) ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ရဟန္းတို႔၏ ထူးျခားျခင္းကား အဘယ္ပါနည္း''ဟု ျပႆနာကို ထပ္မံေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ သူႂကြယ္ ေသေသာ ဘဝတစ္ပါးသို႔ေျပာင္းသြားေသာ သူ (လူေသေကာင္) အား ကာယသခၤါရ၊ ဝစီသခၤါရ၊ စိတၱသခၤါရ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏၊ အသက္သည္ ကုန္၏၊ အေငြ႕ (ကမၼဇေတေဇာ)သည္ ၿငိမ္း၏၊ ဣေၿႏၵတို႔သည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ပ်က္စီးကုန္၏။ ေရာက္ေသာ သူႂကြယ္ သညာေဝဒနာတို႔၏ (နိေရာဓသမာပတ္ဝင္စားေသာ) ရဟန္းအားမူ ကာယသခၤါရ၊ ဝစီသခၤါရ၊ စိတၱသခၤါရ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏၊ အသက္သည္ မကုန္၊ အေငြ႕သည္ မၿငိမ္း၊ ဣေၿႏၵတို႔သည္ အလြန္ၾကည္လင္ကုန္၏။ သူႂကြယ္ ေသေသာ ဘဝတစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းသြားေသာ သူ (လူေသေကာင္) ႏွင့္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ (နိေရာဓသမာပတ္ဝင္စားေသာ) ရဟန္းတို႔၏ ထူးျခားျခင္းကား ဤသည္ပင္တည္း။ ေကာင္းပါၿပီ။ပ။ ''အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မႈ နိေရာဓသမာပတ္မွထပါသနည္း''ဟု ျပႆနာကို ထပ္မံေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ သူႂကြယ္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မႈ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထေသာ ရဟန္းအား ''ငါသည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မွဳ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထအံ့''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ငါသည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မွဳ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ငါသည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မွဳ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထၿပီ''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ စိတ္မျဖစ္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုနိေရာဓသမာပတ္မွ ထေသာ သညာေဝဒနာတို႔ ရဟန္းအား ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသမာပတ္မွထရန္အလို႔ငွါ ေရွး႐ႈ ေဆာင္ႏိုင္ေလာက္ေသာ စိတ္ကို ေရွးမဆြကပင္ ပြါးၿပီး ျဖစ္၏။ ေကာင္းပါၿပီ။ပ။ ''အသွ်င္ဘုရား သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မႈ ထေသာရဟန္း အားအဘယ္တရားတို႔သည္ ကာယသခၤါရသည္ပင္ ေရွးဦးစြာ ေရွးဦးစြာ ဝစီသခၤါရသည္ပင္ စိတၱသခၤါရသည္ပင္ နိေရာဓသမာပတ္မွ ျဖစ္ပါသေလာ၊ ေရွးဦးစြာ ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ပါသနည္း။ ျဖစ္ပါသေလာ၊ ျဖစ္ပါသေလာ ''ဟု ျပႆနာကို ထပ္မံေမးေလွ်ာက္ျပန္၏၊ သူႂကြယ္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မႈ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထေသာ ရဟန္းအား စိတၱသခၤါရသည္ ေရွးဦးစြာ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေနာက္ 6/6/2013 1:26 PM .com/2010/04/blog-post_5684.pitakataw.

pitakataw.com/2010/04/blog-post_5684.html ကာယသခၤါရသည္ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေနာက့္ဝစီသခၤါရသည္ ျဖစ္၏။ ေကာင္းပါၿပီ။ပ။ ''အသွ်င္ဘုရား သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မႈ ထေသာ ရဟန္းကိုအဘယ္မွ်ေသာ နိေရာဓသမာပတ္မွ ေတြ႕ထိမွဳ 'ဖႆ' တို႔သည္ ေတြ႕ထိပါကုန္သနည္း''ဟု ျပႆနာကို ထပ္မံေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ သူႂကြယ္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မႈ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထေသာ ရဟန္းကို သုညတဖႆ၊ အနိမိတၱဖႆ၊ အပၸဏိဟိတဖႆဟူ၍ သံုးပါးကုန္ေသာ ေတြ႕ထိျခင္း 'ဖႆ' တို႔သည္ ေတြ႕ထိကုန္၏။ ေကာင္းပါၿပီ။ပ။ ''အသွ်င္ဘုရား သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မွဳ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထေသာ ရဟန္း၏စိတ္သည္ အဘယ္သို႔ ၫြတ္ပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ ကိုင္းပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔ ရွိဳင္းပါသနည္း''ဟုျပႆနာကို ထပ္မံေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ သူႂကြယ္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မွဳ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထေသာရဟန္း၏ စိတ္သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ၫြတ္၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ကိုင္း၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ရွိဳင္း၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီဟု စိတၱသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္ကာမဘူ၏ စကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္လ်က္ ထပ္မံေမးေလွ်ာက္၏။ အသွ်င္ကာမဘူအား အသွ်င္ဘုရား နိေရာဓသမာပတ္အား ျပႆနာကို သညာေဝဒနာတို႔၏ အဘယ္မွ်ေသာ ခ်ဳပ္ရာ တရားတို႔သည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳကုန္သနည္း။ သူႂကြယ္ အမွန္အားျဖင့္ ေရွးဦးစြာ ေမးသင့္ေသာ စကားကို ယခုမွ ေမးဘိ၏၊ သို႔ေသာ္လည္း သင့္အားငါသည္ ေျဖဆိုအံ့။ သူႂကြယ္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္မွဳ နိေရာဓသမာပတ္အား သမထဝိပႆနာဟု ဆိုအပ္ေသာ တရားႏွစ္ပါးတို႔သည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ ဆ႒သုတ္။ ၇-ေဂါဒတၱသ ုတ ္ ၃၄၉။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္ေဂါဒတၱသည္ မစၧိကာသ႑အရပ္ ေဝွးပင္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေန၏၊ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္ေဂါဒတၱထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ေဂါဒတၱကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ အသွ်င္ေဂါဒတၱသည္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ စိတၱသူႂကြယ္အား ''သူႂကြယ္အပၸမာဏမည္ေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္မွဳ၊ အနိမိတၱမည္ေသာ စိတ္၏ သဒၵါထူးရွိကုန္သေလာ၊ မိန္႔ဆို၏။ အာကိၪၥညာမည္ေသာ လြတ္ေျမာက္မွဳ လြတ္ေျမာက္မွဳ၊ ဤတရားတို႔သည္ သို႔မဟုတ္ အနက္တူ၍ အသွ်င္ဘုရား စိတ္၏ သဒၵါသာလွ်င္ အနက္ထူး ထူးသေလာ''ဟု အေၾကာင္းပရိယာယ္သည္ ရွိ၏၊ ယင္းအေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြ၍ ဲ ဤတရားတို႔သည္ အနက္လည္း ထူးကုန္၏၊ သဒၵါလည္း ထူးကုန္၏၊ အသွ်င္ ဘုရား အေၾကာင္းပရိယာယ္သည္ ရွိ၏၊ ယင္းအေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြ၍ ဲ ဤတရားတို႔သည္အနက္ တူ၍ သဒၵါသာလွ်င္ ထူးကုန္၏။ 6/6/2013 1:26 PM .တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 13 of 22 http://www.

pitakataw.com/2010/04/blog-post_5684.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 14 of 22 http://www.html အသွ်င္ဘုရား ယင္းအေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြ၍ ဲ ဤတရားတို႔သည္ အနက္လည္း ထူးကုန္၏၊ သဒၵါလည္း ထူးကုန္၏ဟူေသာ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း။ အသွ်င္ဘုရား ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာေစလိုျခင္း ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ အတူ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ႏွစ္ခုေျမာက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေန၏၊ ထို႔ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ ရွိေသာ သတၱဝါ အားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကိုျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္ မရွိေသာ ရန္ မရွိေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္း မရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ သနားျခင္း 'က႐ုဏာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း 'မုဒိတာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ 'ဥေပကၡာ' ေန၏၊ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ထို႔အတူ စိတ္ျဖင့္တစ္ခုေသာ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက့္အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာအလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ ရွိေသာ သတၱဝါ အားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္ မရွိေသာ ရန္ မရွိေသာၿငိဳျငင္ျခင္း မရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း 'ဥေပကၡာ' ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသည္ကို အပၸမာဏမည္ေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟု ဆိုအပ္၏။ အသွ်င္ဘုရား အာကိၪၥညာမည္ေသာ အဘယ္နည္း။ အသွ်င္ဘုရား စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟူသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းသည္ ''စိုးစဥ္းမွ်မရွိ''ဟုစီးျဖန္းလ်က္ အသွ်င္ဘုရား ဤသည္ကို အာကိၪၥညာမည္ေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟု ဆိုအပ္၏။ အသွ်င္ဘုရား သုညတမည္ေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အသွ်င္ဘုရား ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္၍ ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္၍ ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္၍ ျဖစ္ေစ '' ဤတရားကား အတၱမွလည္းေကာင္း၊ အသွ်င္ဘုရား အတၱနိယမွလည္းေကာင္း ဤသည္ကို သုညတမည္ေသာ ဆိတ္သုဥ္း၏''ဟု စိတ္၏ ဆင္ျခင္၏။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟု ဆိုအပ္၏။ အသွ်င္ဘုရား အနိမိတၱမည္ေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အသွ်င္ဘုရား ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ နိစၥနိမိတ္စသည္တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ နိစၥနိမိတ္စသည္ မရွိေသာ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းသို႔ ကပ္ေရာက္ဝင္စား၍ ေန၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဤသည္ကိုအနိမိတၱမည္ေသာစိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟု ဆိုအပ္၏။ အသွ်င္ဘုရား ယင္းအေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြ၍ ဲ ဤတရားတို႔သည္ အနက္လည္းထူး သဒၵါလည္းထူးကုန္၏ဟူေသာ အေၾကာင္းပရိယာယ္ကား ဤသည္ပင္တည္း။ 6/6/2013 1:26 PM .

တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 15 of 22 http://www.pitakataw.html အသွ်င္ဘုရား ယင္းအေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြ၍ ဲ ဤတရားတို႔သည္ အနက္တူ၍ သဒၵါသာလွ်င္ထူး၏ဟူေသာ အသွ်င္ဘုရား စဲမ ြ က္မွဳ အေၾကာင္းပရိယာယ္သည္ အဘယ္ပါနည္း။ ပမာဏကို အမ်က္ထြက္မႈ 'ရာဂ'သည္ ျပဳတတ္၏၊ 'ေဒါသ'သည္ ပမာဏကို ျပဳတတ္၏၊ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ'သည္ ပမာဏကိုျပဳတတ္၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္း မဲ့ ျဖတ္ၿပီးကုန္ၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ ေနာင္ အခါ အသွ်င္ဘုရားပမာဏမရွိကုန္ေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟူသမွ်တို႔ မပ်က္စီးေသာ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို အျမတ္ဆံုးဟု မရွိကုန္။ ထက္ ဆိုအပ္၏။ ဲ က္မွဳ 'ရာဂ' မွ ဆိတ္သုဥ္း၏၊ ထိုမပ်က္စီးေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ကားစြမ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' မွ ဆိတ္သုဥ္း၏၊ ေတြေဝမွဳ 'ေမာဟ' မွဆိတ္သုဥ္း၏။ အသွ်င္ဘုရား စြမ ဲ က္မႈ 'ရာဂ'သည္ ေၾကာင့္ၾကမွဳတည္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ'သည္ ေၾကာင့္ၾကမွဳတည္း၊ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ'သည္ ေၾကာင့္ၾကမွဳတည္း။ ထိုတရားတို႔သည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးကုန္ၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိကုန္။ အသွ်င္ဘုရားေၾကာင့္ၾက မရွိကုန္ေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟူသမွ်တို႔ထက္ မပ်က္စီးေသာ စိတ္၏ အျမတ္ဆံုးဟု လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ဆိုအပ္၏၊ ထိုမပ်က္စီးေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ကား စြမ ဲ က္မႈ 'ရာဂ' မွဆိတ္သုဥ္း၏၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' မွ ဆိတ္သုဥ္း၏၊ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' မွ ဆိတ္သုဥ္း၏။ အသွ်င္ဘုရား စြမ ဲ က္မႈ 'ရာဂ'သည္ နိစၥနိမိတ္စသည္ကို ျပဳတတ္၏၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ'သည္နိစၥနိမိတ္စသည္ကို နိစၥနိမိတ္စသည္ကို ျပဳတတ္၏။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား အႂကြင္းမဲ့ ျပဳတတ္၏၊ ေတြေဝမႈ ထိုတရားတို႔့သည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ျဖတ္ၿပီးကုန္ၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ 'ေမာဟ'သည္ အျမစ္ရင္းကို ထန္းပင္ရာကဲ႕သို႔ ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ အသစ္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ျခင္းသေဘာမ႐ိွကုန္။ အသွ်င္ဘုရား နိစၥနိမိတ္စသည္ မ႐ိွကုန္ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟူသမွ်တို႔ထက္မပ်က္စီးေသာ စိတ္၏ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို အျမတ္ဆံုးဟု ဆိုအပ္၏။ ထိုမပ်က္စီးေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ကား စြမ ဲ က္မႈ 'ရာဂ'မွ ဆိတ္သုဥ္း၏၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' မွ ဆိတ္သုဥ္း၏၊ ေတြေဝမႈ'ေမာဟ'မွ ဆိတ္သုဥ္း၏။ အသွ်င္ဘုရား ယင္းအေၾကာင္းပရိယာယ္ကို စြ၍ ဲ ဤတရားတို႔သည္ အနက္တူ၍ သဒၵါသာလွ်င္ထူး၏ဟူေသာ အေၾကာင္းပရိယာယ္ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု ေလွ်ာက္၏။ သူႂကြယ္ အၾကင္နက္နေ ဲ သာဘုရားစကားေတာ္၌ ပညာမ်က္စိကို ေဆာင္ႏိုင္ေပရကား သင့္အား အရေတာ္ေပစြတကား၊ ေကာင္းစြာရအပ္ေပစြတကားဟု (မိန္႔ဆို၏)။ သတၱမသုတ္။ 6/6/2013 1:26 PM .com/2010/04/blog-post_5684.

html ၈-နိဂ ဏၭန ာဋပုတ ၱသ ုတ ္ ၃၅ဝ။ ထိုအခါ၌ နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ မ်ားစြာေသာ တကၠတြန္းပရိသတ္ႏွင့္ အတူ မစၧိကာသ႑အရပ္သို႔ ေရာက္လာ၏။ စိတၱသူႂကြယ္သည္ ''နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ မ်ားစြာေသာ တကၠတြန္းပရိသတ္ႏွင့္အတူ မစၧိကာသ႑အရပ္သို႔ စိတၱသူႂကြယ္သည္ ေရာက္လာသတတ္''ဟု မ်ားစြာေသာ ၾကားေလ၏၊ ဥပါသကာတို႔ႏွင့္ အတူ ထိုအခါ နိဂဏၭနာဋပုတၱထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ နိဂဏၭနာဋပုတၱႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာစိတၱသူႂကြယ္အား နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ ''သူႂကြယ္ သင္သည္ ရဟန္းေဂါတမအား ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္' သံုးသပ္မႈ 'ဝိစာရ' မ႐ိွေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ'သည္ ႐ိွ၏၊ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္' သံုးသပ္မႈ 'ဝိစာရ' တို႔၏ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ႐ိွ၏ဟု ယံုၾကည္သေလာဟု ေျပာဆို၏။ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ၾကံစည္ မႈ 'ဝိတက္' သံုးသပ္မႈ 'ဝိစာရ' မ႐ိွေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ'သည္ ႐ိွ၏၊ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္'သံုးသပ္မႈ 'ဝိစာရ' တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ႐ိွ၏''ဟု ျမတ္စာြ ဘုရားအား ယံုၾကည္ျခင္း'သဒၶါ' ျဖင့္ဆည္းကပ္သည္ မဟုတ္ ပါဟု ဆို၏။ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ ေမာ္ၾကည့္၍ ဤသို႔ ေျပာဆို၏.''အသွ်င္တို႔ ဤသူကို႐ႈကုန္ေလာ့၊ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ အလြန္လွ်င္ အလြန္လွ်င္မစဥ္းလဲသူတည္း၊ ေျဖာင့္မတ္သူတည္း၊ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ အလြန္လွ်င္ မလွည့္ျဖားသူတည္း။ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္' သံုးသပ္မႈ'ဝိစာရ' တို႔ကို ခ်ဳပ္ေစသင့္၏ဟု မွတ္ထင္သူသည္ တားျမစ္သင့္၏ဟုေသာ္လည္းမွတ္ ေလကို ထင္ရာ၏။ ပိုက္ကြန္ျဖင့္ ၾကံစည္မႈ'ဝိတက္' သံုးသပ္မႈ'ဝိစာရ'တို႔ကို ခ်ဳပ္ေစသင့္၏ဟု မွတ္ထင္သူသည္ မိမိ၏လက္ဆုပ္ ျဖင့္ ဂဂၤါျမစ္ေရအလ်ဥ္ကို ပိတ္သင့္၏ဟုေသာ္လည္း မွတ္ထင္ရာ၏''ဟု ဆို၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဉာဏ္ႏွင့္ သဒၶါ ႏွစ္ပါးတို႔တြင္ အဘယ္ကသာ၍ ျမတ္သနည္းဟု ေမး၏။ သူႂကြယ္ သဒၶါထက္ ဉာဏ္သာလွ်င္ သာ၍ ျမတ္၏ဟု ေျပာဆို၏။ အသွ်င္ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ အလို႐ိွတိုင္းသာလွ်င္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္း ဆိတ္၍ သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း 'ဝိတက္' ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာသံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း 'ဝိစာရ' ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ နီဝရဏ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း 'ပီတိ' ခ်မ္းသာျခင္း 'သုခ' ႐ိွေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပသ ္ ည္ အလို႐ိွတိုင္းသာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း 'ဝိတက္' 'ဝိစာရ'ႏွင့္တကြ ဒုတိယစ်ာန္သို႔့ေရာက္၍ အလို႐ိွတိုင္းသာလွ်င္ ႏွင့္ ျဖစ္ေသာ ေန၏။ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း တကြ ျဖစ္ေသာသံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း နီဝရဏကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ အသွ်င္ဘုရား 'ပီတိ'ကိုလည္းစက္ဆုပ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္အလို႐ိွတိုင္းသာလွ်င္ ခ်မ္းသာျခင္း 'သုခ' ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ 6/6/2013 1:26 PM .pitakataw.com/2010/04/blog-post_5684.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 16 of 22 http://www.

com/2010/04/blog-post_5684.html အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ သိေသာ ဤသို႔ ျမင္ေသာ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အျခားေသာအဘယ္သမဏအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဘယ္ ျဗာဟၼဏအားေသာ္လည္းေကာင္း 'ဝိစာရ'တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ၾကံစည္မႈ ႐ိွ၏ဟု 'ဝိတက္'သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ယုံၾကည္မႈ 'သဒၶါ' တရားျဖင့္ မခ်ဥ္းကပ္ဘ႐ ဲ ိွပါအံ့နည္းဟု (ဆို၏)။ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ မိမိပရိသတ္ကို ေစာင္းငဲ႕ၾကည့္၍ ''အသွ်င္တို႔ ဤသူကို ႐ႈကုန္ေလာ့၊ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ အလြန္လွ်င္ မေျဖာင့္မတ္သူတည္း၊ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ အလြန္လွ်င္စဥ္းလဲသူတည္း၊ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ အလြန္လွ်င္ လွည့္ျဖားသူတည္း''ဟု ဆို၏။ အသွ်င္ ယခုအခါ၌ ပင္လွ်င္လည္း ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ အလြန္လွ်င္ အလြန္လွ်င္ ''အသွ်င္တို႔ ေျဖာင့္မတ္သူတည္း၊ မစဥ္းလဲသူတည္း၊ မလွည့္ျဖားသူတည္း''ဟု ဤသူကို ႐ႈကုန္ေလာ့၊ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္အလြန္လွ်င္ ဆိုအပ္သည္ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔ သိရပါကုန္၏၊ အသွ်င္ ယခုအခါ၌ ပင္လွ်င္လည္း ''အသွ်င္တို႔ ဤသူကို ႐ႈကုန္ေလာ့၊ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ အလြန္လွ်င္ မေျဖာင့္မတ္သူတည္း၊ စဥ္းလဲသူတည္း၊ ဆိုအပ္သည္ကို အကယ္၍ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ ဤစိတၱသူႂကြယ္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ မွန္လွ်င္ သင္၏ အလြန္လွ်င္ သိရပါကုန္၏။ အသွ်င္ ေနာက္စကားသည္ အလြန္လွ်င္ လွည့္ျဖားသူတည္း''ဟု သင့္၏ မွား၏၊ ေရွ႕စကားသည္ အသွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ေရွ႕စကားသည္ အကယ္၍ မွားလွ်င္သင္၏ ေနာက္စကားသည္ မွန္၏။ အသွ်င္ စင္စစ္ တစ္ခုေသာ အေျဖ၊ ႏွစ္ခုေသာ ျပႆနာ သံုးခုေသာ အေျဖ၊ တစ္ခုေသာ ႏွစ္ခုေသာ ျပႆနာသံုးခုေသာ ေလးခုေသာ ငါးခုေသာ ျပႆနာ ျပႆနာ ျပႆနာ ေလးခုေသာ ဥေဒၵသ ဥေဒၵသတစ္ခုေသာ ႏွစ္ခုေသာ အေျဖ၊ ဥေဒၵသ သံုးခုေသာ ဥေဒၵသ ေလးခုေသာအေျဖ၊ ငါးခုေသာ ဥေဒၵသ ငါးခုေသာ အေျဖ၊ ေျခာက္ခုေသာ ျပႆနာေျခာက္ခုေသာ ဥေဒၵသ ေျခာက္ခုေသာ အေျဖ၊ ခုနစ္ခုေသာ ျပႆနာ ခုနစ္ခုေသာ ဥေဒၵသ ခုနစ္ခုေသာအေျဖ၊ ရွစ္ခုေသာ ျပႆနာ ရွစ္ခုေသာ ဥေဒၵသ ရွစ္ခုေသာ အေျဖ၊ ကိုးခုေသာ ျပႆနာ ကိုးခုေသာဥေဒၵသ ကိုးခုေသာ အေျဖ၊ ဆယ္ခုေသာ ျပႆနာ ဆယ္ခုေသာ ဥေဒၵသ ဆယ္ခုေသာ အေျဖတို႔ဟူ၍ ဤဆယ္ပါးကုန္ေသာ အေၾကာင္း ႏွင့္ တကြကုန္ေသာ ဤျပႆနာတို႔သည္ ေရာက္လာပါကုန္၏၊ ထိုျပႆနာတို႔၏ အနက္ကို သိလိုေသာ အခါ၌ တကၠတြန္းပရိသတ္ႏွင့္ အတူ အကြၽႏု္ပ္ထံသို႔လာလွည့္ပါေလာ့ဟု ေလွ်ာက္၏။ ထို႔ေနာက္ စိတၱ သူႂကြယ္သည္ နိဂဏၭနာဋပုတၱတကၠတြန္းအား ဤဆယ္ပါးကုန္ေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ တကြေသာ ျပႆနာ တို႔ျဖင့္ ဖိတ္ၾကား၍ ေနရာမွ ထကာျပန္ခဲ့ေလ၏။ အ႒မသုတ္။ ၉-အေစလကႆပသုတ ္ ၃၅၁။ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္၏ လူ႕ဘဝက အေစလကႆပသည္မစိၧကာသ႑အရပ္သို႔ သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းျဖစ္ေသာ ေရာက္လာ၏၊ စိတၱသူႂကြယ္သည္ 6/6/2013 1:26 PM .pitakataw.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 17 of 22 http://www.

''အခ်င္းတို႔ အေစလကတို႔၏ တရားသည္ အံ့ၾသ ဖြယ္႐ိွေပစြတကား၊ မျဖစ္စဖူး ြ ကား။ အႏွစ္သံုးဆယ္တို႔ပတ္လံုး အဝတ္ မဝတ္ရျခင္း၊ ဦးျပည္းရျခင္း၊ အထူးျဖစ္စတ တင္ပါး၌ ဖံုခါရန္ဥေဒါင္းၿမီးစည္းကို ကိုင္ေဆာင္ရျခင္းမွ တစ္ပါး လူတို႔၏ တရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အရိယာတို႔၏ဉာဏ္အျမင္တရားထူး တစ္စံုတစ္ရာကို ရ၍ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း မည္သည္ မျဖစ္ရပေလ''ဟု (ဆို၏)။ သူႂကြယ္ သင္၏ ဥပါသကာအျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ျခင္းသည္ အဘယ္မွ် ၾကာၿပီနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ ဥပါသကာအျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ အကြၽႏု္ပ္အားလည္း အႏွစ္သံုးဆယ္မွ် ႐ိွပါၿပီဟု (ဆို၏)။ သူႂကြယ္ သင့္အား ဤအႏွစ္သံုးဆယ္တို႔ျဖင့္ လူတို႔၏ တရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အရိယာတို႔၏ ဉာဏ္အျမင္တရားထူး တစ္စံုတစ္ရာကို ရ၍ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း မည္သည္ ႐ိွသေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္အကြၽႏု္ပ္သည္ လူျဖစ္ေသာ္လည္း အလို႐ိွတိုင္းသာလွ်င္ ကာမတို႔မွ ဆိတ္၍ သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွဆိတ္၍ သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း 'ဝိတက္' ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ျခင္း 'ဝိစာရ' ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာနီဝရဏ ဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း 'ပီတိ' ခ်မ္းသာျခင္း 'သုခ' ႐ိွေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေနရ အလို႐ိွတိုင္းသာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း မ႐ိွ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ျခင္းေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္အလို႐ိွတိုင္းသာလွ်င္ စက္ဆုပ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ပါ၏၊ အသွ်င္ 'ဝိတက္'သံုးသပ္ျခင္း ေရာက္၍ ႏွစ္သိမ့္ 'ဝိစာရ' ေနရပါ၏၊ ျခင္း တတိယစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေနရ 'ပီတိ' ပါ၏၊ တို႔၏ အသွ်င္ ကိုလည္း အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ အလို႐ိွတိုင္းသာလွ်င္ ခ်မ္းသာျခင္း 'သုခ'ကိုလည္းပယ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေရာက္၍ ျမတ္စာြ ဘုရား၏ေရွးဦးစြာ ေနရပါ၏၊ ေသခဲ့ပါမူ အသွ်င္ ''စိတၱသူႂကြယ္သည္ ဤ (ကာမ) ေလာကသို႔ တစ္ဖန္ျပန္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာသံေယာဇဥ္ မ႐ိွေတာ့''ဟု အကြၽႏု္ပ္ကို ျမတ္စာြ ဘုရား မိန္႔ဆိုေတာ္ မူျငားအံ့၊ 6/6/2013 1:26 PM .html ''ငါတို႔၏ လူ႕ဘဝကသူငယ္ခ်င္းေဟာင္းျဖစ္ေသာ မစိၧကာသ႑အရပ္သို႔ စိတၱသူႂကြယ္သည္ အေစလကႆပသည္ ေရာက္လာသတတ္''ဟုၾကားေလ၏၊ အေစလကႆပထံသို႔ အတူဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဆိုၿပီးလွ်င္ ထိုအခါ အေစလကႆပႏွင့္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္အေစလကႆပအား ''အသွ်င္ကႆပ ရဟန္းျပဳသည္မွာ အဘယ္မွ် ၾကာၿပီနည္း''ဟု ေမး၏။ သူႂကြယ့္ငါ ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ အႏွစ္သံုးဆယ္မွ် ႐ိွခဲ့ၿပီ။ အသွ်င္ သင့္အား အႏွစ္သံုးဆယ္တို႔ပတ္လံုး လူတို႔၏တရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အရိယာတို႔၏ ဉာဏ္အျမင္ တရားထူး တစ္စံုတစ္ရာကို ရ၍ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္း ႐ိွပါ၏ေလာဟု (ဆို၏)။ သူႂကြယ္ စင္စစ္ ဤ အႏွစ္သံုးဆယ္တို႔ျဖင့္ ရဟန္းျပဳေသာ ငါ့အားအဝတ္မဝတ္ရျခင္း၊ ဦးျပည္းရျခင္း၊ တင္ပါး၌ ဖံုခါရန္ ဥေဒါင္းၿမီးစည္းကို ကိုင္ေဆာင္ရျခင္းမွ တစ္ပါးလူတို႔၏ တရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အရိယာတို႔၏ ဉာဏ္ အျမင္တရားထူး တစ္စံုတစ္ရာကို ရ၍ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း မည္သည္ မ႐ိွဟု ဆို၏။ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ စိတၱသူႂကြယ္သည္ အေစလကႆပအား ဤသို႔ ဆို၏.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 18 of 22 http://www.com/2010/04/blog-post_5684.pitakataw.

pitakataw.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 19 of 22 http://www.com/2010/04/blog-post_5684.html ထိုမိန္႔ဆိုျခင္းသည္အံ့ဖယ ြ ္မဟုတ္သည္သာတည္းဟု အေစလကႆပသည္ ''အခ်င္းတို႔ (ဆို၏)။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ စိတၱသူႂကြယ္ကို ျမတ္စာြ ဘုရားတရားေတာ္၏ ဤသို႔ဆို၏- ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္သည္၏ အျဖစ္သည္အံ့ဖယ ြ ္႐ိွစတ ြ ကား၊ မျဖစ္စဖူး အထူးျဖစ္စတ ြ ကား၊ အဝတ္ျဖဴဝတ္ေသာ လူျဖစ္လ်က္ ဤသို႔သေဘာ႐ိွေသာ ခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လူတို႔၏ အရိယာ တရားထက္ လြန္ျမတ္၍ တို႔၏ဉာဏ္အျမင္တရားထူးကို ရတံုဘိေသး၏။ သူႂကြယ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကိုရလိုပါ၏၊ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို ရလိုပါ၏ ''ဟု ဆို၏။ ထိုအခါ စိတၱသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းတို႔ထံသို႔ အေစလကႆပကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ေခၚ၍ မေထရ္ႀကီးျဖစ္ေသာ မေထရ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ရဟန္းတို႔အား ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏.''အသွ်င္ဘုရားတို႔ ဤအေစလကႆပသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ လူ႕ဘဝက သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းပါတည္း၊ မေထရ္ႀကီးတို႔သည္ရွင္ျပဳၾကပါကုန္ေလာ့၊ ဤသူကို အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသူအား ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း သူနာအေထာက္အပံ့ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ျဖင့္ ေၾကာင့္ၾက ျပဳပါအံ့''ဟု ေလွ်ာက္၏။ အေစလကႆပသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရေလ၏၊ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို ရေလ၏၊ ပၪၥင္းျဖစ္၍ မၾကာေသးေသာ အသွ်င္ကႆပသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ျပင္းစြာ အားထုတ္အပ္ေသာ လုံ႔လ႐ိွသည္ ျဖစ္၍ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္႐ိွလ်က္ ေနသည့္႐ိွေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ ရဟန္းျပဳၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား လိုလားေတာင့္တအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အတုမ႐ိွေသာ တရားကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ပင္လွ်င္ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရ၏၊ ''ပဋိသႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္ကိစၥ) အလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ မ႐ိွေတာ့ၿပီ''ဟု သိ၏။ အသွ်င္ကႆပသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလ၏။ နဝမသုတ္။ ၁ဝ-ဂိလ ာနဒႆနသုတ ္ ၃၅၂။ ထိုအခါ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ စိတၱသူႂကြယ္သည္ ေရာက္လ်က္သည္းထန္စာြ မ်ားစြာကုန္ေသာ အနာေရာဂါႏွိပ္စက္ရကား မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန၏။ အရံေစာင့္နတ္၊ ထိုအခါ ေတာေစာင့္နတ္၊ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္၊ ေဆးပင္ ျမက္ပင္ ေတာစိုးပင္တို႔၌ စိုးအုပ္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ စည္းေဝးလာေရာက္၍ စိတၱသူႂကြယ္အား ''သူႂကြယ္ 'အနာဂတ္ကာလ၌ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္လို၏ 'ဟု ေတာင့္တပါေလာ့''ဟုဆိုကုန္၏။ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ စိတၱသူႂကြယ္သည္ ထိုအရံေစာင့္နတ္၊ ေတာေစာင့္နတ္၊ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္၊ ေဆးပင္ျမက္ပင္ ေတာစိုးပင္တို႔၌ စိုးအုပ္ကုန္ေသာ နတ္တို႔အား '' 6/6/2013 1:26 PM .

pitakataw.တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 20 of 22 http://www.com/2010/04/blog-post_5684.html ထိုစၾကဝေတးမင္းအျဖစ္သည္လည္း မျမဲ၊ ထိုစၾကဝေတးမင္းအျဖစ္သည္လည္း မခိုင္ခံ့၊ ထိုစၾကဝေတးမင္းအျဖစ္ကို ပယ္၍ သြားအပ္၏''ဟု ဆို၏။ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ စိတၱသူႂကြယ္၏ မိတ္ေဆြခင္ပန ြ ္းေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ စိတၱသူႂကြယ္အား ''အရွင့္သားသတိထားပါေလာ့၊ မေယာင္ယမ္းပါလင့္''ဟု ဆိုကုန္၏။ သင္တို႔သည္ ငါ့ကို ''အရွင့္သား ဆိုကုန္၏၊ ယင္းစကားကို အရွင့္သား သတိထားပါေလာ့၊ ငါသည္ မေယာင္ယမ္းပါလင့္''ဟူ၍ အဘယ္သို႔လွ်င္ ဆိုသနည္းဟု (ေမး၏)။ ''ထိုစၾကဝေတးမင္းအျဖစ္သည္လည္း ထိုစၾကဝေတးမင္းအျဖစ္သည္လည္းမခိုင္ခံ့၊ မျမဲ၊ ထိုစၾကဝေတးမင္းအျဖစ္ကို ပယ္၍ သြားအပ္၏''ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္ဆို၏ဟု ဆို၏။ ထိုစကားသည္ မွန္၏၊ ငါ့ကို အရံေစာင့္နတ္၊ ေတာေစာင့္နတ္၊ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္၊ ေဆးပင္ ျမက္ပင္ေတာစိုးပင္တို႔၌ စိုးအုပ္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ''သူႂကြယ္ 'အနာဂတ္ကာလ၌ စၾကဝေတးမင္းျဖစ္ရလို၏ 'ဟု ေတာင့္တပါ ေလာ့''ဟု ဆိုကုန္၍ ထိုနတ္တို႔ကို ငါသည္''ထိုစၾကဝေတးမင္းအျဖစ္သည္လည္း မျမဲ၊ ထိုစၾကဝေတးမင္း အျဖစ္သည္လည္း မခိုင္ခံ့၊ ထိုစၾကဝေတးမင္းအျဖစ္ကို ပယ္၍ သြားအပ္၏ ငါ ''ဟု သစ္ပင္ေစာင့္နတ္၊ ဆို၏။ အရွင့္သား ေဆးပင္ ျမက္ပင္ နတ္တို႔သည္အဘယ္အက်ိဳးထူးကို စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ရလို၏ ေတာေစာင့္နတ္၊ အရံေစာင့္နတ္၊ ေတာစိုးပင္တို႔၌ ျမင္၍ ''သူႂကြယ္ စိုးအုပ္ကုန္ေသာ 'အနာဂတ္ကာလ၌ 'ဟုေတာင့္တပါေလာ့''ဟု ဆိုကုန္သနည္း။ ထိုအရံေစာင့္နတ္၊ ေတာေစာင့္နတ္၊ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္၊ ေဆးပင္ျမက္ပင္ ေတာစိုးပင္တို႔၌ စိုးအုပ္ကုန္ေသာ နတ္တို႔အား '' ဤစိတၱသူႂကြယ္ကား သီလ႐ိွ၏၊ ေကာင္းေသာအက်င့္႐ိွ၏၊ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ရလို၏ 'ဟု အကယ္၍ သူႂကြယ္အား ဤစိတ္၏ ေတာင့္တမႈသည္ အျဖစ္ေၾကာင့္ ျပည့္စံုလတၱံ႕၊ တရား႐ိွ 'အနာဂတ္ကာလ၌ ေတာင့္တအံ့၊ သီလ႐ိွေသာထို သီလ၏ စင္ၾကယ္သည္၏ ေသာ သူသည္ တရားအားေလ်ာ္ေသာ အက်ဳိးကို ျမင္ရ၏ ''ဟု ဤသို႔ ၾကံစည္၍ ထိုအရံေစာင့္နတ္၊ ေတာေစာင့္နတ္၊ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္၊ ေဆးပင္ ျမက္ပင္ ေတာစိုးပင္တို႔၌ စိုးအုပ္ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ဤ အက်ဳိးထူးကို စၾကဝေတးမင္း ျမင္ကုန္လ်က္ ျဖစ္ရလို၏ ''သူႂကြယ္ ေတာင့္တပါ 'ဟု ထိုနတ္တို႔ကို''ထိုစၾကဝေတးမင္းအျဖစ္သည္လည္း 'အနာဂတ္ကာလ၌ ေလာ့''ဟု မျမဲ၊ ဆိုၾကကုန္၏။ ထိုစၾကဝေတးမင္း အျဖစ္သည္လည္း မခိုင္ခံ့၊ ထိုစၾကဝေတးမင္းအျဖစ္ကို ပယ္၍ သြားအပ္၏''ဟု ငါ ဆို၏။ အရွင့္သား သို႔ျဖစ္လွ်င္ ''သို႔ျဖစ္လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုလည္း သင္တို႔သည္ ဆံုးမပါေလာ့ဟု 'ထိုျမတ္စာြ ဘုရားသည္ (ဆိုကုန္၏)။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း 'အရဟံ'မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စာြ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း'သမၼာသမၺဳဒၶ' မည္ေတာ္မူ၏၊ 'စရဏ'ႏွင့္ အသိဉာဏ္ 'အဝိဇၨာ' ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မည္ေတာ္မူ၏၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ေကာင္းေသာ 'သုဂတ' အက်င့္ 'ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ' စကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို 6/6/2013 1:26 PM .

တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 21 of 22 http://www.ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္ပါေပ၏၊ စီမံထားေသာဝတၳဳကိုေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္ပါေပ၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကိုခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ လက္အုပ္ခ်ီရန္ ထိုက္ပါေပ၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ အျမတ္ဆံုးလယ္ေျမျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏'ဟု သံဃာေတာ္အေပၚ၌ ေကာင္းမႈျပဳရန္ သက္ ဝင္၍ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္အံ့။ အိမ္၌ ႐ိွေသာ ေပးလွဴဖြယ္ဟူသမွ်ကို သီလ႐ိွ၍ အက်င့္ေကာင္း သူတို႔ႏွင့္ မခြျဲ ခားအံ့ဟု ဤသို႔လွ်င္သင္တို႔ က်င့္ရမည္ ''ဟု ဆို၏။ ထို႔ေနာက္ စိတၱသူႂကြယ္သည္ ဘုရား၌လည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြ ခင္ပန ြ ္း တရား၌လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းတို႔ကို သံဃာ၌လည္းေကာင္း၊ စြန္႔ၾကဲျခင္း၌လည္းေကာင္း ေဆာက္တည္ေစ၍ ကြယ္လြန္ေလ၏။ ဒသမသုတ္။ စိတၱသံယုတ္ ၿပီး၏။ 6/6/2013 1:26 PM .pitakataw.com/2010/04/blog-post_5684.html သိေတာ္မူတတ္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဆံုးမထိုက္သူကို 'ေလာကဝိဒူ' ဆံုးမတတ္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မည္ေတာ္မူ၏၊ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ 'အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ' မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း 'သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ' မည္ေတာ္မူ၏၊ သစၥာေလးပါးတရားကို သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း 'ဗုဒၶ' မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားေတာ္မူေသာ မည္ေတာ္ 'ဘဂဝါ' မူ၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘုရားအေပၚ၌ 'ဟု သက္ဝင္၍ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္အံ့။ 'တရားေတာ္သည္ ျမတ္စာြ ဘုရား တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ ေကာင္းစြာ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ႏိုင္ေသာ ေဟာထားေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ထစ ဲ ိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ယူထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း (အရိယာ) ပညာ႐ိွတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္ငသိႏိုင္ခံစားႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပ တည္း 'ဟု တရားအေပၚ၌ သက္ဝင္၍ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုၾကကုန္အံ့။ ' ျမတ္စာြ ဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္႐ိွေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စာြ ဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္႐ိွေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စာြ ဘုရား၏တပည့္ သားသံဃာေတာ္သည္ မွန္ကန္ေသာ အက်င့္႐ိွေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စာြ ဘုရား၏တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ အက်င့္႐ိွေတာ္မူပါေပ၏၊ ရွစ္ပါး႐ိွေသာ အစံုအားျဖင့္္ ျမတ္စာြ ဘုရား၏ အရပ္ေဝးမွေဆာင္လာ၍ ဧည့္သည္တို႔အလို႔ငွါ ေလးစံု.

com/2010/04/blog-post_5684.html Labels: 04_သံယုတၱနိကာယ္(၅)က်မ္း << Home Subscribe to Posts [Atom] 6/6/2013 1:26 PM .တိပိဋက: ၇-စိတၱသံယုတ္ 22 of 22 http://www.pitakataw.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful