တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္

1 of 13

http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_1698.html

Search:
ပိဋကသံုးပံု ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မ်ားကုိ လြယ္ကူစာြ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ တင္ျပသည္။
(Ctrl+F)ျဖင့္ စာ႐ုိက္ရွာပါ...
ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္
ကဆုန္ လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္

ပိဋ ကျမန္မ ာျပန္
ဆ႒မူက်မ္း ညြန ္း

၁ဝ-အဗ်ာကတသံယ ုတ ္
၁ဝ-အဗ်ာကတသံယ ုတ ္
၁-ေခမာသုတ ္

ဘာသာေရးဘေလာ့
အျခားပိဋကတ္ဆုိကမ္ ်ား

၄၁ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား

(သီတင္းသံုး)

စာၾကည္တိုက္မ်ား

လွည့္လည္သည္ရွိေသာ္

Buddhism English

ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္

တရားနာရန္

သာဝတၳိျပည္အၾကား

နည္းပညာမ်ား

မင္းခ်င္းတစ္ေယာက္ကို

ပရဟိတမ်ား

ဆည္းကပ္သင့္ေသာသေဘာရွိေသာ သမဏကိုျဖစ္ေစ၊ ျဗာဟၼဏကိုျဖစ္ေစ သိေအာင္ စံုစမ္းေလာ့''ဟု မိန္႔ဆို၏။

ေနေတာ္မူ၏၊

ထိုေယာက်္ားသည္

ထိုအခါ

ေခမာမည္ေသာ

သာဝတၳိျပည္ႏွင့္

သာေကတၿမိဳ႕မွ

ေတာရဏအရပ္၌
''အခ်င္း

''မင္းျမတ္

ေယာက်္ား

ေကာသလတိုင္းတို႔၌

ေတာရဏအရပ္၌

သာဝတၳိျပည္သို႔

တစ္ညဥ့္မွ်

ေကာင္းပါၿပီ''ဟု

လွည့္လည္ေသာ္လည္း

ရဟန္းမသည္

သာေကတၿမိဳ႕အၾကား
ေန၏၊

လာေလာ့၊

အသြား

ထိုအခါ

ထိုအခါ

သာေကတၿမိဳ႕ႏွင့္

ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္

သင္သည္

ေတာရဏအရပ္၌

ပေသနဒီေကာသလမင္းအား ဝန္ခံ၍

ပေသနဒီေကာသလမင္း

ေဒသစာရီ

ေန၏။

ယေန႔

ငါ

ေတာရဏအရပ္အားလံုးသို႔

ဆည္းကပ္သင့္ေသာ

သေဘာရွိေသာ

သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း မေတြ႕မျမင္ရ။ ထိုေယာက်္ားသည္ ေခမာမည္ေသာ
ရဟန္းမကို

ေတာရဏအရပ္၌

''မင္းျမတ္

ေနသည္ကို

ေတာရဏအရပ္၌

ျမင္၍

ပေသနဒီေကာသလမင္းထံသို႔

ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္-

ဆည္းကပ္သင့္ေသာ

သေဘာရွိေသာ

မင္းျမတ္

သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ
(အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စာြ သိျမင္ေသာ ထိုျမတ္စာြ ဘုရား၏ တပည့္ ေခမာမည္ေသာ ရဟန္းမသည္
ရွိပါ၏၊ 'ပညာရွိ၏၊ လိမၼာ၏၊ အၾကားအျမင္ မ်ား၏၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ စကားရွိ၏၊ ေကာင္းေသာထိုးထြင္းဉာဏ္ရွိ၏'ဟု
ဤသို႔

ထိုအရွင္မ၏

ေကာင္းေသာ

ေက်ာ္ေစာသံသည္

ပ်ံ႕ႏွံ႕၍

တက္ပါ၏၊

မင္းျမတ္သည္

ထိုအရွင္မကို

ဆည္းကပ္ေတာ္မူပါေလာ့''ဟု ေလွ်ာက္၏။
ထိုအခါ

ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္

ထိုင္ေနၿပီးေသာ္

''အရွင္မ

ရဟန္းမ

သတၱဝါသည္

ေခမာထံသို႔

ေသသည္မွ

ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္

ေနာက္၌

ရွိခိုးလ်က္

ျဖစ္ပါသေလာ''ဟု

တစ္ခုေသာေနရာ၌

ေလွ်ာက္၏၊

မင္းျမတ္

''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ''ဟူေသာ ဤစကားကို ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ အရွင္မ သို႔ျဖစ္လွ်င္
သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ပါသေလာ၊ မင္းျမတ္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူေသာ
ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ အရွင္မသတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္
မျဖစ္လည္း မျဖစ္ပါသေလာ၊ မင္းျမတ္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ
ဤစကားကိုလည္း
သတၱဝါသည္

ျမတ္စာြ ဘုရား

ေသသည္မွ

''သတၱဝါသည္

ေနာက္၌

ေသသည္မွ

ေဟာေတာ္မမူ။

ျဖစ္သည္လည္း

ေနာက္၌

အရွင္မ

မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း

ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္

သို႔ျဖစ္လွ်င္

မဟုတ္ပါသေလာ၊

မျဖစ္သည္လည္း

မင္းျမတ္

မဟုတ္''ဟူေသာ

ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူဟု ဆို၏။
အရွင္မ

သတၱဝါသည္

ေသသည္မွ

ေနာက္၌

ျဖစ္ပါသေလာဟု

ဤသို႔

ေမးလွ်င္

မင္းျမတ္

''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ ဤစကားကို ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူဟု ဆို၏။
အရွင္မ

သို႔ျဖစ္လွ်င္

သတၱဝါသည္

ေသသည္မွ

ေနာက္၌

မျဖစ္ပါသေလာဟု

ဤသို႔

ေမးလွ်င္

မင္းျမတ္''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူဟုဆို၏။
အရွင္မ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ပါသေလာဟု ဤသို႔ေမးလွ်င္ မင္းျမတ္
''သတၱဝါသည္
ဤစကားကိုလည္း

ေသသည္မွ

ေနာက္၌

ျမတ္စာြ ဘုရား

ျဖစ္လည္းျဖစ္

ေဟာေတာ္မမူဟု

မျဖစ္လည္း
ဆို၏။

အရွင္မ

မျဖစ္''ဟူေသာ
သို႔ျဖစ္လွ်င္

သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ပါသေလာဟု ဤသို႔ ေမးလွ်င္
မင္းျမတ္''သတၱဝါသည္

ေသသည္မွ

ေနာက္၌

ျဖစ္သည္လည္း

မဟုတ္

မျဖစ္သည္လည္း

မဟုတ္''ဟူေသာ

ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူဟု ဆို၏။ အရွင္မ ဤစကားကို ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏
အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။
မင္းျမတ္ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင့္ကိုသာ ျပန္၍ ေမးဦးအံ့၊ သင္ ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္း ေျဖပါေလာ့။ မင္းျမတ္
ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဂဂၤါျမစ္၌ ''သဲမ်ား ဤမွ်ေလာက္ ရွိ၏ ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သဲရာေပါင္း

6/6/2013 1:28 PM

တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 2 of 13 http://www.html ဤမွ်ေလာက္ ရွိ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤမွ်ေလာက္ ရွိ၏ ''သဲေထာင္ေပါင္း ''ဟူ၍လည္းေကာင္း သဲမ်ားကို ဤမွ်ေလာက္ရွိ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေရတြက္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေသာ ''သဲသိန္းေပါင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ ဂဏန္းသမားသည္လည္းေကာင္း၊ လက္ခ်ဳိးေရသမားသည္လည္းေကာင္း၊ အေပါင္းလိုက္ေရသမားသည္လည္းေကာင္း သင့္မွာ ရွိသေလာ။ အရွင္မ မရွိပါ။ မဟာသမုဒၵရာ၌ ''ေရတို႔သည္ ဤမွ်ေလာက္ ကြန္းစားပမာဏရွိ၏ ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ေရတို႔သည္ ဤမွ်ေလာက္ ကြန္းစားအရာပမာဏရွိ၏ '' ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ေရတို႔သည္ ဤမွ်ေလာက္ ကြန္းစားအေထာင္ပမာဏရွိ၏ ကြန္းစားအသိန္းပမာဏရွိ၏''ဟူ၍လည္း့ေကာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေရ၏ ပမာဏကို ဂဏန္းသမားသည္လည္းေကာင္း၊ အေပါင္းလိုက္ေရသမားသည္လည္းေကာင္း သင့္မွာရွိသေလာ။ ''ေရတို႔သည္ ဤမွ်ေလာက္ ေရတြက္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေသာ လက္ခ်ဳိးေရသမားသည္လည္းေကာင္း၊ အရွင္မ မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဆိုလွ်င္ ႐ုပ္ကို ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ပယ္ၿပီးၿပီ၊ မဟာသမုဒၵရာသည္ နက္လွပါ၏၊ မႏႈိင္းရွည့္ႏိုင္ပါ၊ သက္ဝင္ရန္ ခဲယဥ္းပါ၏။ မင္းျမတ္ ဤအတူပင္လွ်င္ သတၱဝါဟု အျမစ္ရင္းကို ပညတ္လွ်င္ ပညတ္ႏိုင္ရာေသာ အႂကြင္းမဲ့ ထန္းပင္ရာကဲ႕သို႔ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ။ မင္းျမတ္ ႐ုပ္ဟူေသာ ေခၚေဝၚျခင္းမွ လြတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔ နက္၏၊ မႏႈိင္းရွည့္ႏိုင္၊ သက္ဝင္ရန္ ခဲယဥ္း၏။ ထိုေၾကာင့္ ''သတၱဝါသည္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေသသည္မွ သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေနာက္၌ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ မျဖစ္ ျဖစ္လည္းျဖစ္ စကားသို႔လည္း ''ဟူေသာ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ မေရာက္၊ စကားသို႔လည္း ''ဟူေသာ မေရာက္၊ စကားသို႔လည္း မေရာက္၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ''ဟူေသာ ဤစကားသို႔လည္း မေရာက္။ သတၱဝါဟု ပညတ္လွ်င္ အျမစ္ရင္းကိုအႂကြင္းမဲ့ မျဖစ္ေအာင္ ပညတ္ႏိုင္ရာေသာ ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေဝဒနာကို ႏုတ္ၿပီးေသာ ေနာင္တစ္ဖန္ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ။ မင္းျမတ္ ပယ္ၿပီးၿပီ၊ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ထပ္ ေဝဒနာဟူေသာ ေခၚေဝၚျခင္းမွ လြတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔ နက္၏၊ မႏႈိင္းရွည့္ႏိုင္၊ သက္ဝင္ရန္ ခဲယဥ္း၏။ ထိုေၾကာင့္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ စကားသို႔လည္း မေရာက္၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူေသာ စကားသို႔လည္း မေရာက္၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ စကားသို႔လည္း မေရာက္၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူေသာ စကားသို႔လည္း မေရာက္။ သတၱဝါဟု ပညတ္လွ်င္ ပညတ္ႏိုင္ရာေသာ ပညတ္ႏိုင္ရာေသာသခၤါရတို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ ျပဳၿပီးၿပီ၊ သတၱဝါဟု ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ မျဖစ္ေအာင္ သညာ။ပ။ ပယ္ၿပီးၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ ပညတ္လွ်င္ မရွိ။ အျမစ္ရင္းကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ မင္းျမတ္ ေနာက္ထပ္ သခၤါရဟူေသာ ေခၚေဝၚျခင္းမွ လြတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔နက္၏၊ မႏႈိင္းရွည့္ႏိုင္၊ သက္ဝင္ရန္ ခဲယဥ္း၏။ ထိုေၾကာင့္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ စကားသို႔လည္း မေရာက္၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူေသာ စကားသို႔လည္း မေရာက္၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ စကားသို႔လည္း မေရာက္၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္''ဟူေသာ ဤစကားသို႔လည္း မေရာက္။ သတၱဝါဟု ပညတ္လွ်င္ အျမစ္ရင္းကိုအႂကြင္းမဲ့ မျဖစ္ေအာင္ ပညတ္ႏိုင္ရာေသာ ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေနာင္တစ္ဖန္ လြတ္ေတာ္မူေသာျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ထိုေၾကာင့္''သတၱဝါသည္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ ေနာက္၌ မရွိ။ ေနာက္၌ ေနာက္၌ ေသသည္မွ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔ ေသသည္မွ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ သတၱဝါသည္ ဝိညာဏ္ကို ႏုတ္ၿပီးေသာ မင္းျမတ္ နက္၏၊ ျဖစ္၏'' ဟူေသာ မျဖစ္လည္း ေနာက္ထပ္ ဝိညာဏ္ဟူေသာ မႏႈိင္းရွည့္ႏိုင္၊ မျဖစ္''ဟူေသာ ျဖစ္လည္းျဖစ္ ပယ္ၿပီးၿပီ၊ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေခၚေဝၚျခင္းမွ သက္ဝင္ရန္ စကားသို႔လည္း စကားသို႔လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ ခဲယဥ္း၏။ မေရာက္၊ မေရာက္၊ စကားသို႔လည္း မေရာက္၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ''ဟူေသာ ဤစကားသို႔လည္း မေရာက္ဟု့မိန္႔၏။ ထို႔ေနာက္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ရဟန္းမ ေခမာ၏ စကားကို ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၍ ေနရာမွ ထကာ ရွိခိုး ၿပီးလွ်င္ အ႐ိုအေသျပဳကာ ဖဲသာြ းေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စာြ ဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကာ ''အသွ်င္ဘုရား ''သတၱဝါသည္ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေသသည္မွ ျဖစ္၏''ဟူေသာ ေနာက္၌ ဤစကားကို ျဖစ္ပါသေလာ''ဟုေလွ်ာက္၏၊ ငါ မေဟာ။ အသွ်င္ဘုရား မင္းျမတ္ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္သေလာ၊ မင္းျမတ္ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ ''ဟူေသာ စကားကိုလည္း မျဖစ္ပါသေလာ၊ ငါ မေဟာ။ မင္းျမတ္ အသွ်င္ဘုရား ''သတၱဝါသည္ သတၱဝါသည္ေသသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ မျဖစ္လည္း ''ဟူေသာ 6/6/2013 1:28 PM .com/2010/04/blog-post_1698.pitakataw.

html ဤစကားကိုလည္း ငါ မေဟာ။ အသွ်င္ဘုရားသို႔ျဖစ္လွ်င္ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ပါသေလာ၊ မင္းျမတ္ မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူေသာ သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ''သတၱဝါသည္ ဤ ေသသည္မွ စကားကိုလည္း ျဖစ္သေလာဟု ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ ေနာက္၌ ငါ မေဟာ။ ဤသို႔ ဤစကားကို ငါ ျဖစ္သည္လည္း အသွ်င္ဘုရား ေမးလွ်င္ မေဟာဟု မင္းျမတ္ ဆို၏။ အသွ်င္ဘုရား သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္သေလာဟု ဤသို႔ ေမးလွ်င္ မင္းျမတ္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ ''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ငါ မေဟာဟု ဆို၏။ အသွ်င္ ဘုရား ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္သေလာဟု ဤသို႔ ေမးလွ်င္ မင္းျမတ္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ ''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ငါ မေဟာဟု ဆို၏။ အသွ်င္ဘုရား သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္သေလာဟု ဤသို႔ ေမးလွ်င္ မင္းျမတ္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္'' ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ငါ မေဟာဟု ဆို၏။ အသွ်င္ ဘုရား ဤစကားကို ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းျမတ္ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင့္ကိုပင္ တစ္ဖန္ ျပန္၍ ေမးဦးအံ့၊ သင္ ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္းေျဖေလာ့။ မင္းျမတ္ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဂဂၤါျမစ္၌ ''သဲမ်ား ဤမွ်ေလာက္ ရွိ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သဲရာေပါင္း ဤမွ်ေလာက္ ရွိ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤမွ်ေလာက္ ''သဲေထာင္ေပါင္း ရွိ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤမွ်ေလာက္ရွိ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သဲမ်ားကိုေရတြက္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေသာ ''သဲသိန္းေပါင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ ဂဏန္းသမားသည္လည္းေကာင္း၊ လက္ခ်ဳိးေရသမားသည္လည္း ေကာင္း၊ အေပါင္းလိုက္ေရသမားသည္လည္းေကာင္း သင့္အား ရွိသေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မရွိပါ။ ''ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ပမာဏကို ''ေရတို႔သည္ ေရတြက္ျခင္းငွါ မဟာ သမုဒၵရာ၌ ''ေရတို႔သည္ ဤမွ် ဤမွ်ေလာက္ကန ြ ္းစားပမာဏရွိ၏ ေလာက္ကန ြ ္းစားအသိန္းပမာဏရွိ၏'' စြမ္းႏိုင္ေသာတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရ၏ ဂဏန္းသမားသည္လည္းေကာင္း၊ လက္ခ်ဳိးေရသမားသည္လည္းေကာင္း၊ အေပါင္းလိုက္ေရသမားသည္လည္းေကာင္း သင့္အား ရွိသေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္းဆိုလွ်င္ မဟာသမုဒၵရာသည္ နက္လွပါ၏၊ မႏႈိင္းရွည့္ႏိုင္ပါ၊ သက္ဝင္ရန္ ခဲယဥ္းပါ၏။ မင္းျမတ္ ဤအတူပင္လွ်င္ သတၱဝါဟု အျမစ္ရင္းကို ပညတ္လွ်င္ ပညတ္ႏိုင္ရာေသာ အႂကြင္းမဲ့ ထန္းပင္ရာကဲ႕သို႔ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ႐ုပ္ကို ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ပယ္ၿပီးၿပီ၊ ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ႏုတ္ၿပီးေသာ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ။ မင္းျမတ္ ႐ုပ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းမွ လြတ္ေတာ္မူ့ေသာ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔ နက္၏။ မႏႈိင္းရွည့္ႏိုင္၊ သက္ဝင္ရန္ ခဲယဥ္း၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ စကားသို႔ မေရာက္။ပ။ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ စကားသို႔လည္း မေရာက္။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ပ။ သတၱဝါဟု ပညတ္လွ်င္ ပညတ္ႏိုင္ရာေသာ ဝိညာဏ္ကိုျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ပယ္ၿပီးၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးၿပီ၊ အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ႏုတ္ၿပီးေသာ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ မရွိ။ မင္းျမတ္ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ထပ္ ဝိညာဏ္ဟုေခၚေဝၚျခင္းမွ လြတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔ နက္၏၊ မႏႈိင္းရွည့္ႏိုင္၊ သက္ဝင္ရန္ ခဲယဥ္း၏။ ထိုေၾကာင့္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ''ဟူေသာ စကားသို႔လည္းမေရာက္၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူေသာ စကားသို႔လည္း မေရာက္၊ သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ စကားသို႔လည္း မေရာက္၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူေသာ စကားသို႔လည္းမေရာက္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား အံ့ဖယ ြ ္ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပ၏၊ ျမတ္စာြ ဘုရားႏွင့္ တပည့္မ၏တရားေဟာရာ၌ အနက္အနက္ခ်င္း သဒၵါသဒၵါခ်င္း တစ္ထပ္တည္း က်လွပါ၏၊ ညီၫတ ြ ္လွပါ၏၊ မဆန္႔က်င္ပါ။ အသွ်င္ဘုရား အခါတစ္ပါး၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရဟန္းမိန္းမ ေခမာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဤအေၾကာင္းကို ေမးဖူးပါသည္၊ ထိုအရွင္မသည္လည္း ဤပုဒ္တို႔ျဖင့္ ဤသဒၵါတို႔ျဖင့္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေျဖၾကားသကဲ့သို႔ ေျဖၾကားပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အံၾသဖြယ္ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပ၏။ ျမတ္စာြ ဘုရားႏွင့္ ညီၫတ ြ ္လွပါ၏၊ တပည့္မ၏ တရားေဟာရာ၌ မဆန္႔က်င္ပါ။ အနက္အနက္ခ်င္း ျမတ္စာြ ဘုရား သဒၵါသဒၵါခ်င္း ယခု တစ္ထပ္တည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔ က်လွပါ၏၊ သြားပါဦးအံ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ကိစၥမ်ားပါကုန္၏၊ ျပဳဖြယ္မ်ားပါကုန္၏ဟု ေလွ်ာက္၏၊ မင္းျမတ္ ယခု သြားျခင္း၏ အခါကို သင္သိ၏ (သြားရန္မွာ သင္မင္းႀကီး၏ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ အလိုအတိုင္းပင္ ျမတ္စာြ ဘုရား၏ ျဖစ္၏)ဟု စကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၍ ထို႔ေနာက္ ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရားကိုရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳကာ ဖဲသာြ းေလ၏။ ပဌမသုတ္။ ၂-အႏုရ ာဓသုတ ္ ၄၁၁။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ ေပါက္ေသာေက်ာင္း၌ 6/6/2013 1:28 PM .တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 3 of 13 http://www.com/2010/04/blog-post_1698.pitakataw.

တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 4 of 13 http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_1698.html (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ မနီးမေဝးျဖစ္ေသာေတာေက်ာင္းငယ္၌ ေန၏၊ အသွ်င္အႏုရာဓသည္ ျမတ္စာြ ဘုရားႏွင့္ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္မ်ားစြာတို႔သည္ ထိုအခါ အသွ်င္အႏုရာဓထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အႏုရာဓႏွင့္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကာ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ ေျပာဆိုၿပီး၍ ဤစကားကို ဆိုကုန္၏- ''ငါ့သွ်င္အႏုရာဓ ျမတ္ေသာ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာအလြန္ျမတ္ေသာ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ အျမတ္ဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာ ထို ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ပညတ္လိုေသာ္ 'သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ 'ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 'သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ မျဖစ္ ' ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ 'ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 'သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ 'ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤေလးဌာနတို႔၌ ပညတ္ သေလာ ''ဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုျမတ္ေသာ ထိုျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ ပညတ္လိုေသာ္ အလြန္ျမတ္ေသာ ''သတၱဝါသည္ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ ေသသည္မွ ေနာက္၌ အျမတ္ဆံုးသို႔ေရာက္ေသာ ျဖစ္၏''ဟူ၍ ့လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္'' ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤေလးဌာနတို႔ကိုဖယ္ထား၍ ပညတ္အပ္၏။ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ ထိုအယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ အသွ်င္အႏုရာဓအား'' ဤရဟန္းသည္ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးေသာ သီတင္းငယ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္၊ မေထရ္ျဖစ္လွ်င္လည္းမလိမၼာသူ မကြၽမ္းက်င္သူ ျဖစ္လိမ့္မည္ ''ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ထိုအယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္ တို႔သည္ အသွ်င္အႏုရာဓကို သီတင္းငယ္ဟူေသာ စကားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မလိမၼာသူဟူေသာ စကားျဖင့္လည္းေကာင္း ေမာင္းမဲ၍ ေနရာမွ ထကာ ဖဲသာြ းၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ''ထိုအယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ငါအဘယ္သို႔ ပရိဗိုဇ္တို႔ ဖဲသာြ း၍ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ေျဖပါက ျမတ္စာြ ဘုရား၏ မဟုတ္မမွန္ေသာ အသွ်င္အႏုရာဓအား ေမးၾကပါမူ စကားေတာ္အတိုင္း စကားျဖင့္ တရားေတာ္အား မၾကာမီ ဤထက္အလြန္ ဆိုသူလည္း စြပ္စရ ဲြ ာ ေလ်ာ္ေသာတရားကိုလည္း ဤအၾကံသည္ ထိုအယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္ ျဖစ္ပါအံ့နည္း၊ ေရာက္ပါအံ့နည္း၊ တို႔ကို ျမတ္စာြ ဘုရားကို မေရာက္ဘဲ ေျဖဆိုရာ ျဖစ္၏- ရွိပါအံ့နည္း၊ ျမတ္စာြ ဘုရား၏ စကားသို႔ အတုလိုက္၍ ေျပာျခင္းသည္အေၾကာင္းႏွင့္ တကြျဖစ္၍ အကဲ့ရ႕ဲ ခံရျခင္းသို႔ အနည္းငယ္မွ် မေရာက္ဘဲ ရွိပါအံ့နည္း''ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အႏုရာဓသည္ ျမတ္စာြ ဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ''အသွ်င္ဘုရား ယခု အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စာြ ဘုရားႏွင့္ မနီးမေဝးေသာ ေတာေက်ာင္းငယ္၌ ေနပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ''ျမတ္ေသာ ပရိဗိုဇ္မ်ားစြာတို႔သည္ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီး၍ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ ထိုျမတ္စာြ ဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ထံသို႔ တစ္ခုေသာ အလြန္ျမတ္ေသာ ပညတ္လိုေသာ္ 'သတၱဝါသည္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးလွ်င္ငါ့သွ်င္ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ ေသသည္မွ အျမတ္ဆံုးသို႔ေရာက္ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ အတူ အႏုရာဓ 'ဟူ၍လည္း ေသာ ေကာင္း၊ 'သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ ' ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 'သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ 'ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 'သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ' ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤေလးဌာနတို႔၌ ပညတ္သေလာ''ဟူ ေသာ ဤစကားကို ေျပာၾကပါသည္။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ေျပာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုအယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔အား ''ငါ့သွ်င္တို႔ ျမတ္ေသာ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာအလြန္ျမတ္ေသာ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ အျမတ္ ဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာ ထိုျမတ္စာြ ဘုရားသည္ပညတ္လိုေသာ္ 'သတၱဝါသည္ 'သတၱဝါသည္ေသသည္မွ 'သတၱဝါသည္ 'သတၱဝါသည္ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ေနာက္၌ ေသသည္မွ ေသသည္မွ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေနာက္၌ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မျဖစ္'ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္မျဖစ္လည္း ျဖစ္သည္လည္း ' မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း မျဖစ္'ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မဟုတ္'ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤေလးဌာနတို႔၌ ပညတ္၏ ''ဟူ ေသာ ဤစကားကိုေျပာပါသည္၊ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ဆိုေသာ္ ထိုအယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို'' ဤရဟန္းသည္ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးေသာ သီတင္းငယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ မေထရ္ျဖစ္လွ်င္လည္းမလိမၼာသူ မကြၽမ္းက်င္သူ ျဖစ္လိမ့္မည္''ဟူေသာ ဤစကားကို ေျပာၾကပါသည္၊ အသွ်င္ဘုရား ထို႔ေနာက္ထိုအယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို သီတင္းငယ္ဟူေသာ စကားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မလိမၼာသူ ဟူေသာ စကားျဖင့္လည္းေကာင္း ေမာင္းမဲ၍ ေနရာမွ ထကာ ျပန္ၾကပါကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္မ်ား ဖဲသာြ း၍ မၾကာမီ အကြၽႏု္ပ္အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏-''ထိုအယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤထက္အလြန္ ေမးၾကပါမူ ထိုအယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ငါအဘယ္သို႔ ေျဖပါက ျမတ္စာြ ဘုရား၏ စကားေတာ္အတိုင္း ဆိုသူလည္း ျဖစ္ပါအံ့နည္း၊ ျမတ္စာြ ဘုရားကို့မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားျဖင့္ စြပ္စရ ဲြ ာ မေရာက္ဘဲ ရွိပါအံ့နည္း၊ တရားေတာ္အား ေလ်ာ္ေသာတရားကိုလည္း ေျဖဆိုရာ ေရာက္ပါအံ့နည္း၊ ျမတ္စာြ ဘုရား၏ စကားသို႔ အတုလိုက္၍ ေျပာျခင္းသည္အေၾကာင္းႏွင့္ တကြျဖစ္၍ အကဲ့ရ႕ဲ ခံရျခင္းသို႔ အနည္းငယ္မွ် မေရာက္ဘဲ ရွိပါအံ့နည္း''ဟုအၾကံျဖစ္ပါသည္ ဟူေသာ ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ အႏုရာဓ ဤအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါအသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ႐ုပ္ကို '' ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာတည္း၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ အတၱတည္း''ဟု ႐ႈျခင္းငွါ 6/6/2013 1:28 PM .

com/2010/04/blog-post_1698.pitakataw.html သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါ အသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာသည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ပ။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏသည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ဝိညာဏ္သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါအသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာရွိေသာ ဝိညာဏ္ကို '' ဤဝိညာဏ္သည္ငါ၏ ဥစၥာ တည္း၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ႐ႈျခင္းငွါသင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အတိတ္အနာဂတ္ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ ငါ၏ အတၱတည္း''ဟု အသွ်င္ဘုရား။ ေသာ အႏုရာဓ ကိုယ္တင ြ ္း ကိုယ္ပလည္းျဖစ္ေသာ အၾကမ္းအႏုလည္းျဖစ္ေသာအယုတ္အျမတ္လည္းျဖစ္ေသာ အေဝး အနီးလည္းျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အားလံုးကို '' ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္''ဟု ဤသို႔ဟုတ္မွနသ ္ ည့္အတိုင္းမွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။ အၾကမ္းအႏုလည္း အတိတ္ ျဖစ္ေသာ အနာဂတ္ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာကိုယ္တင ြ ္းကိုယ္ပလည္းျဖစ္ေသာ အယုတ္အျမတ္လည္းျဖစ္ေသာအေဝးအနီးလည္းျဖစ္ေသာ ေဝဒနာအားလံုးကို။ သညာအားလံုးကို။ သခၤါရအားလံုး တို႔ကို။ ဝိညာဏ္အားလံုးကို '' ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္''ဟု ဤသို႔ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။ အႏုရာဓ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာ တပည့္သည္ ဤသို႔ ႐ႈေသာ္ ႐ုပ္၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ေဝဒနာ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ သညာ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ သခၤါရတို႔၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ဝိညာဏ္၌လည္းၿငီးေငြ႕၏၊ ၿငီးေငြ႕ေသာ္ တပ္မက္မႈ ကင္း၏၊ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္၏၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ ေျမာက္ေသာ္ '' (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ၿပီ''ဟု အသိဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏၊ ''ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ အက်င့္ ျမတ္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ဖန္ျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ''ဟု သိ၏။ အႏုရာဓ ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္ကို သတၱဝါဟု ႐ႈသေလာ၊ မ႐ႈပါအသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာကို သတၱဝါဟု ႐ႈသေလာ၊ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ သညာကို သတၱဝါဟု႐ႈသေလာ၊ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ သခၤါရတို႔ကို သတၱဝါဟု ႐ႈသေလာ၊ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ ဝိညာဏ္ကိုသတၱဝါဟု ႐ႈသေလာ၊ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ အႏုရာဓ ထိုအရာကို သင္အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္၌ သတၱဝါဟု ႐ႈသေလာ၊ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ ႐ုပ္ကို ဖယ္ထား၍ သတၱဝါဟု ႐ႈသေလာ၊ မ႐ႈပါအသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာ၌ ။ပ။ ေဝဒနာကို ဖယ္ထား၍ ။ပ။ သညာ၌ ။ပ။ သညာကို ဖယ္ထား၍ ။ပ။ သခၤါရတို႔၌ ။ပ။ သခၤါရ တို႔ကို ဖယ္ထား၍ ။ပ။ ဝိညာဏ္၌ သတၱဝါဟု ႐ႈသေလာ၊ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ ဝိညာဏ္ကို ဖယ္ထား၍ သတၱဝါဟု ႐ႈသေလာ၊ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ အႏုရာဓ ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္ကို ေဝဒနာကို သညာကို သခၤါရတို႔ကိုဝိညာဏ္ကို သတၱဝါဟု ႐ႈသေလာ၊ ႐ုပ္မရွိ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ အႏုရာဓ ေဝဒနာမ႐ိွ သညာမရွိ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ထိုအရာကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သခၤါရတို႔မရွိ ပင္လွ်င္ သင္သည္ ဝိညာဏ္မရွိဟု ႐ႈသေလာ၊ ့မ႐ႈပါ အမွန္အားျဖင့္အခိုင္အမာအားျဖင့္ ဤသတၱဝါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ သတၱဝါဟု အႏုရာဓ မရအပ္ပါဘဲလ်က္ ''ငါ့သွ်င္တို႔ ျမတ္ေသာ ေယာက္်ား ျဖစ္ေသာအလြန္ျမတ္ေသာ ေယာက္်ား ျဖစ္ေသာ အျမတ္ဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာ ထိုျမတ္စာြ ဘုရားသည္ပညတ္လိုေသာ္ သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ဤေလးဌာနတို႔ကို သတၱဝါသည္ ေနာက္၌ ဖယ္ထား၍ ျဖစ္သည္လည္း ပညတ္၏ ''ဟု ေသသည္မွ မဟုတ္ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ မျဖစ္သည္လည္း ထိုေျဖဆိုမႈသည္ မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘုရား။ အႏုရာဓ ေကာင္းေပစြ၊ ေကာင္းေပစြ၊ အႏုရာဓ ေရွးအခါျဖစ္ ေစ၊ ယခုအခါျဖစ္ေစဒုကၡႏွင့္ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုသာ ငါ ပညတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဒုတိယသုတ္။ ၃-ပဌမ သာရိပ ုတ ၱ ေကာ႒ိက သုတ ္ ၄၁၂။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကတို႔သည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူကုန္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကသည္ ညခ်မ္းအခါတစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းရာမွ ထ၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ တစ္ခုေသာ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ငါ့သွ်င္''သတၱဝါသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ေနရာ၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္အတူ ထိုင္ေနလ်က္ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား- ျဖစ္သေလာဟု ဤစကားကို ျမတ္စာြ ဘုရား ဆို၏၊ ေဟာေတာ္မမူ။ ငါ့သွ်င္''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္သေလာ၊ ငါ့သွ်င္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူေသာ ဤ စကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ ငါ့သွ်င္ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္သေလာ၊ ငါ့သွ်င္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ ငါ့သွ်င္သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္သေလာ၊ ငါ့သွ်င္''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ ''ငါ့သွ်င္ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သေလာ''ဟု ဤသို႔ ေမးလွ်င္ ''ငါ့သွ်င္ 'သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ' ဟူေသာ ဤစကားကို ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ''ဟု ဆို၏။ပ။ ''ငါ့သွ်င္သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္သေလာ''ဟု ဤသို႔ ေမးလွ်င္ ''ငါ့သွ်င္ 'သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္'ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ''ဟု ဆို၏။ ငါ့သွ်င္ ဤစကားကို ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ 6/6/2013 1:28 PM .တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 5 of 13 http://www.

တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 6 of 13 http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_1698.html အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း။ ငါ့သွ်င္ ''သတၱဝါသည္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ ဤစကားသည္ မျဖစ္''ဟူေသာ ႐ုပ္မွ်သာတည္း၊ ဤစကားသည္ ႐ုပ္မွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္ ႐ုပ္မွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ဤစကားသည္႐ုပ္မွ်သာတည္း။ ဤစကားသည္ ျဖစ္သည္လည္း ငါ့သွ်င္ ေဝဒနာမွ်သာတည္း၊ မဟုတ္ ''သတၱဝါသည္ မျဖစ္သည္လည္း ေသသည္မွ ''သတၱဝါသည္ မဟုတ္''ဟူေသာ ေနာက္၌ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ မျဖစ္ ''ဟူေသာ ဤစကားသည္ ေဝဒနာမွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္ ေဝဒနာမွ်သာတည္း။ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ့ေသာ ဤစကားသည္ ေဝဒနာမွ်သာတည္း။ ငါ့သွ်င္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ''ဟူေသာ ဤစကားသည္ သညာမွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္သညာမွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္ သညာမွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္ သညာမွ်သာတည္း။ ငါ့သွ်င္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္၏ ''ဟူေသာ ဤစကားသည္ သခၤါရမွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္ သခၤါရမွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္ သခၤါရမွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္ သခၤါရမွ်သာတည္း။ ငါ့သွ်င္''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ ဤစကားသည္ ဝိညာဏ္မွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္ ဝိညာဏ္မွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္ ဝိညာဏ္မွ်သာတည္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူေသာ ဤစကားသည္ ဝိညာဏ္မွ်သာ တည္း။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ တတိယသုတ္။ ၄-ဒုတ ိယ သာရိပ ုတ ၱ ေကာ႒ိက သုတ ္ ၄၁၃။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကတို႔သည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူကုန္၏။ပ။ [ထိုအေမးမ်ဳိးပင္တည္း။ ] ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ ငါ့သွ်င္႐ုပ္ကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား မသိမျမင္သူအား အဘယ္ပါနည္း။ ႐ုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိမျမင္သူအား႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိမျမင္သူအား ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ မသိမျမင္သူအား ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏'' ဟူ၍လည္း (အယူ) ျဖစ္၏၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူ၍လည္း (အယူ) ျဖစ္၏၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္ ၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူ၍လည္း (အယူ) ျဖစ္၏၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္း (အယူ) ျဖစ္၏။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရ ဝိညာဏ္ျဖစ္ေၾကင္းကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိမျမင္သူအားဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ တို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိမျမင္သူအား မသိမျမင္သူအား ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေၾကာင္းအက်င့္ကိုဟတ ု ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိမျမင္သူအား ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏'' ဟူ၍လည္း (အယူ) ျဖစ္၏၊ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူ၍လည္း (အယူ) ျဖစ္၏၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ '' ဟူ၍လည္း (အယူ) ျဖစ္၏၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ''ဟူ၍လည္း (အယူ) ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ႐ုပ္ကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိျမင္သူအား ''သတၱဝါသည္ သိျမင္သူအား သိျမင္သူအား ေသသည္မွ ႐ုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေနာက္၌ သိျမင္သူအား ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ျဖစ္၏ '' ဟူ၍လည္း (အယူ) မျဖစ္။ပ။ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူ၍လည္း (အယူ) ့မျဖစ္။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိျမင္သူအား ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာသို႔ သိျမင္သူအား ဝိညာဏ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိျမင္သူအား သိျမင္သူအား ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ '' ဟူ၍လည္း (အယူ) မျဖစ္၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူ၍လည္း (အယူ) မျဖစ္၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူ၍လည္း (အယူ) မျဖစ္၊ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ ''ဟူ၍လည္း (အယူ) မျဖစ္။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ 6/6/2013 1:28 PM .

com/2010/04/blog-post_1698.တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 7 of 13 http://www.html စတုတၳသုတ္။ ၅-တတိယ သာရိပ ုတ ၱ ေကာ႒ိက သုတ ္ ၄၁၄။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကတို႔သည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူကုန္၏။ပ။ [ထိုအေမးမ်ဳိးပင္တည္း။ ] ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ ႐ုပ္၌ စြမ ဲ က္မႈ မကင္းသူ လိုခ်င္မႈ မကင္းသူ ခ်စ္ခင္မႈ မကင္းသူ မြတ္သိပ္မႈ မကင္းသူပူေလာင္မႈ မကင္းသူ တပ္မက္မႈ မကင္းသူအား ''သတၱဝါသည္ သတၱဝါသည္ '' ေသသည္မွ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း ျဖစ္၏ ''ဟူ၍လည္း မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း အယူျဖစ္၏။ပ။ မဟုတ္ ဟူ၍လည္း '' အယူျဖစ္၏။ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ ။ ဝိညာဏ္၌ စြမ ဲ က္မႈ မကင္းသူ လိုခ်င္မႈ မကင္းသူ ခ်စ္ခင္မႈ မကင္းသူ မြတ္သိပ္မႈ မကင္းသူ ပူေလာင္မႈ မကင္းသူတပ္မက္မႈ မကင္းသူအား ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ''ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏။ပ။ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ '' ဟူ၍လည္းအယူျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ႐ုပ္၌ စြမ ဲ က္မႈ ကင္းသူ။ပ။ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ ။ ဝိညာဏ္၌ စြမ ဲ က္မႈကင္းသူ လိုခ်င္မႈ ကင္းသူ ခ်စ္ခင္မႈ ''သတၱဝါသည္ ကင္းသူ ေသသည္မွ မြတ္သိပ္မႈ ကင္းသူ ေနာက္၌ ပူေလာင္မႈ ျဖစ္၏ ကင္းသူ ''ဟူ၍လည္း တပ္မက္မႈကင္းသူအား အယူ မျဖစ္။ပ။ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ''ဟူ၍လည္း အယူ မျဖစ္။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္ မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ပၪၥမသုတ္။ ၆-စတုတ ၳ သာရိပ ုတ ၱ ေကာ႒ိက သုတ ္ ၄၁၅။ အခါတစ္ပါး၌ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူကုန္၏၊ ကိန္းေအာင္းရာမွ ထ၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီး၍ ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက ထိုအခါ တစ္ခုေသာ ေသသည္မွ ဗာရာဏသီျပည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကထံသို႔ သတၱဝါသည္ ' အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကတို႔သည္ ဣသိပတန ညခ်မ္းအခါတစ္ ပါးတည္း ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကႏွင့္ ေနရာ၌ ေနာက္၌ အတူ ထိုင္ေနလ်က္ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိက အား- ျဖစ္သေလာ 'ဟု ဆို၏။ပ။ ငါ့သွ်င္ ' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္သေလာ 'ဟု ဤသို႔ ေမး လွ်င္ ' ငါ့သွ်င္ သတၱဝါသည္ ေသသည္ မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ' ဟူ ေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား့ေဟာေတာ္မမူဟု ဆို၏။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ ျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကားအဘယ္ပါနည္းဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ ႐ုပ္ဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ ႐ုပ္၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ႐ုပ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိမျမင္ေသာ သူအား '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ '' ဟူ၍လည္းအယူျဖစ္၏၊ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ '' ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏၊ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္ '' ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏၊ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ''ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ေဝဒနာဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ ေဝဒနာ၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ေဝဒနာကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ေဝဒနာခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွနသ ္ မသိမျမင္ေသာ သူအား ''သတၱဝါသည္ သညာဟူေသာ ေသသည္မွ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ။ပ။ ဝိညာဏ္ဟူေသာ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ငါ့သွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ '' ဟူ၍လည္းအယူ ျဖစ္၏။ပ။ သခၤါရဟူေသာေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ။ပ။ ဝိညာဏ္၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာဝိညာဏ္ကို ငါ့သွ်င္ ငါ့သွ်င္ ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိမျမင္ေသာ သူအား'' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ '' ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏။ပ။ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ '' ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ႐ုပ္ဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ မရွိေသာ ႐ုပ္၌ မေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ႐ုပ္ကို မႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ႐ုပ္ခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိျမင္ေသာ သူအား ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ '' ဟူ၍လည္း အယူ မျဖစ္။ပ။ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ ''ဟူ၍လည္း အယူ မျဖစ္။ ငါ့သွ်င္ ေဝဒနာဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ မရွိေသာ။ပ။ ငါ့သွ်င္ သညာဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ မရွိေသာ။ပ။ ငါ့သွ်င္ သခၤါရဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ မရွိေသာ။ပ။ ငါ့သွ်င္ ဝိညာဏ္ဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ မရွိေသာ ဝိညာဏ္၌ မေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ဝိညာဏ္ကို မႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေနာက္၌ ျဖစ္၏'' သိျမင္ေသာ ဟူ၍လည္းအယူ သူအား မျဖစ္။ပ။ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္း အယူ မျဖစ္။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္း။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းပရိယာယ္တစ္မ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္ေသးသေလာ။ ငါ့သွ်င္ ရွိႏိုင္ေသး၏၊ ငါ့သွ်င္ ဘဝဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ ဘဝ၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ဘဝကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ဘဝခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိမျမင္ေသာ သူအား '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ '' ဟူ၍လည္း 6/6/2013 1:28 PM .pitakataw.

com/2010/04/blog-post_1698.တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 8 of 13 http://www.html အယူျဖစ္၏။ပ။ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ''ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ဘဝဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ မရွိေသာ ဘဝ၌ မေပ်ာ္ ပိုက္ေသာ ဘဝကို မႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ဘဝခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိျမင္ေသာ သူအား''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ''ဟူ၍လည္း အယူ မျဖစ္။ပ။ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ''ဟူ၍လည္း အယူ မျဖစ္၊ ငါ့သွ်င္ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းပရိယာယ္ကား ဤသည္ပင္တည္း။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းပရိယာယ္တစ္မ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္ေသးသေလာ။ ငါ့သွ်င္ ရွိႏိုင္ေသး၏၊ ငါ့သွ်င္ ဥပါဒါန္ဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ ဥပါဒါန္၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ဥပါဒါန္ကိုႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ဥပါဒါန္ခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိမျမင္ေသာ သူအား ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏။ပ။ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ''ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ဥပါဒါန္ဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ မရွိေသာ ဥပါ ဒါန္၌ မေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ဥပါဒါန္ကို မႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ဥပါဒါန္ခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိျမင္ေသာ သူအား သတၱဝါသည္ '' ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ''ဟူ၍လည္းအယူ မျဖစ္။ပ။ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ '' ဟူ၍လည္း အယူ မျဖစ္။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏အေၾကာင္းပရိယာယ္ကား ဤသည္ပင္တည္း။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းပရိယာယ္တစ္မ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္ေသးသေလာ။ ငါ့သွ်င္ ရွိႏိုင္ေသး၏၊ ငါ့သွ်င္ တဏွာဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ တဏွာ၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ တဏွာကိုႏွစ္ ၿခိဳက္ေသာ တဏွာခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိမျမင္ေသာ သူအား ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ''ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏။ပ။ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ ''ဟူ၍လည္း အယူျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ တဏွာဟူေသာေမြ႕ေလ်ာ္ရာ မရွိေသာ တဏွာ၌ မေပ်ာ္ပိုက္ေသာ တဏွာကို မႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ တဏွာခ်ဳပ္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ''သတၱဝါသည္ သိျမင္ေသာ ေသသည္မွ ေနာက္၌ သူအား ျဖစ္၏''ဟူ၍လည္းအယူ မျဖစ္။ပ။ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ ''ဟူ၍လည္း အယူ မျဖစ္၊ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းပရိယာယ္ကား ဤသည္ပင္တည္း။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူျခင္း၏ အေၾကာင္းပရိယာယ္တစ္မ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္ေသးသေလာ။ ငါ့သ်ွ င္သာရိပုၾတာ ယခု ဤအရပ္၌ ဤထက္အလြန္ အဘယ္ကို အလိုရွိသနည္း၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာတဏွာ ကုန္သျဖင့္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္အား ပညတ္ရန္ ဝဋ္ဆင္းရဲသည္မရွိဟု (မိန္႔ဆို၏)။ ဆ႒သုတ္။ ၇-ေမာဂၢလ ာနသုတ ္ ၄၁၆။ ထိုအခါ ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္သည္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္ထံသု႔ိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္ႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီး၍ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ ဤစကားကို ေလာကသည္ ျမတ္စာြ ဘုရား တစ္ခုေသာ ျမဲသေလာဟု ေဟာေတာ္မမူ။ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္အား- ဆို၏၊ ဝစၧ''ေလာကသည္ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္သို႔ျဖစ္လွ်င္ ျမဲ၏ ေလာကသည္ ''ဟူေသာ မျမဲသေလာ၊ ဝစၧ ''ေလာကသည္ မျမဲ''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္းျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ ေလာကသည္ အဆံုးရွိသေလာ၊ ဝစၧ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ ''ေလာကသည္အဆံုးရွိ၏ သို႔ျဖစ္လွ်င္ေလာကသည္ ဤစကားကိုလည္းျမတ္စာြ ဘုရား ''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း အဆံုးမရွိသေလာ၊ ေဟာေတာ္မမူ။ ဝစၧ အသွ်င္ေမာဂၢ ျမတ္စာြ ဘုရား ေလာကသည္ '' လာန္ ေဟာေတာ္မမူ။ အဆံုးမရွိ ထိုအသက္သည္ပင္ ''ဟူေသာ ထိုကိုယ္ေလာ၊ ဝစၧ''ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ အသက္သည္ တျခား ကိုယ္သည္ တျခားေလာ၊ ဝစၧ ''အသက္သည္ တျခားကိုယ္သည္ တျခား ''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သေလာ၊ ဝစၧ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္သေလာ၊ ဝစၧ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ '' ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ဤစကားကိုလည္း ေဟာေတာ္မမူ။ ့ျဖစ္လည္းျဖစ္ ျဖစ္လည္းျဖစ္ ျမတ္စာြ ဘုရား အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္လည္း မျဖစ္သေလာ၊ မျဖစ္ ေဟာေတာ္မမူ။ ဝစၧ ဟူေသာ '' အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္သေလာ၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ '' ဝစၧ ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤသို႔ အေမးခံၾကရလွ်င္ ''ေလာကသည္ျမဲ၏ ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ '' ေလာကသည္ မျမဲ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အဆံုးမရွိ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္သည္ '' ေလာကသည္အဆံုးရွိ၏''ဟူ၍လည္း ''ထိုအသက္သည္ပင္ထိုကိုယ္တည္း''ဟူ၍လည္း တျခား''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေကာင္း၊ ေနာက္၌ ေကာင္း၊ ''ေလာကသည္ ''အသက္သည္ တျခား ျဖစ္၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ 6/6/2013 1:28 PM .pitakataw.

html မျဖစ္လည္းမျဖစ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ ေျဖ ဆိုၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း။ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ အေမးခံရလွ်င္ ''ေလာကသည္မျမဲ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အဆံုးမရွိ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္သည္ ''ထိုအသက္သည္ပင္ တျခား''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုကိုယ္ ''သတၱဝါသည္ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ေလာကသည္ အဆံုး ''ေလာကသည္ ရွိ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တည္း''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ''ေလာကသည္ ''အသက္သည္တျခား ျဖစ္၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္း ေကာင္းမေျဖဆိုျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း။ ဝစၧ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔ကား မ်က္စိကို '' ဤမ်က္စိသည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤမ်က္စိသည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤမ်က္စိသည္ ငါ၏ အတၱတည္း''ဟု ႐ႈၾက၏။ပ။ လွ်ာကို '' ဤလွ်ာသည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤလွ်ာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤလွ်ာသည္ ငါ၏ အတၱတည္း''ဟု ႐ႈၾက၏။ပ။ စိတ္ကို '' ဤစိတ္သည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤစိတ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤစိတ္သည္ ငါ၏ အတၱတည္း''ဟု ႐ႈၾက၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ''ေလာကသည္ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ဤသို႔ ေနာက္၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ေျဖဆိုၾက ျခင္း ျဖစ္၏။ ဝစၧ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စာြ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ကား မ်က္စိကို '' ဤမ်က္စိသည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤမ်က္စိသည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤမ်က္စိသည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္''ဟု ႐ႈေတာ္မူ၏။ပ။ လွ်ာကို'' ဤလွ်ာသည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤလွ်ာသည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤလွ်ာသည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္''ဟု႐ႈေတာ္မူ၏။ပ။ စိတ္ကို '' ဤစိတ္သည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစိတ္သည္ ငါ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ မဟုတ္၊ ဤသို႔ ဤစိတ္သည္ ငါ၏အတၱမဟုတ္ အေမးခံရလွ်င္ ႐ႈေတာ္မူ၏၊ ''ဟု ''ေလာကသည္ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ မေျဖဆိုျခင္း ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္သည္ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စာြ ဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စာြ ဘုရားအား-အသွ်င္ေဂါတမ ''ေလာကသည္ ျမဲသေလာ''ဟု ေမးေလွ်ာက္၏။ ဝစၧ ''ေလာကသည့္ျမဲ၏''ဟူ ေသာ ဤစကားကို ငါ မေဟာ။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္သေလာ။ ဝစၧ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ငါ မေဟာ။ အသွ်င္ေဂါတမ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤသို႔ အေမးခံၾကရလွ်င္ ''ေလာကသည္ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ ''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ ေျဖၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း။ အသွ်င္ ေဂါတမ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အေမးခံရလွ်င္ ''ေလာကသည္ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ မေျဖဆိုျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း။ ဝစၧ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔ကား မ်က္စိကို '' ဤမ်က္စိသည္ ငါ့ဥစၥာ ျဖစ္၏၊ ဤမ်က္စိသည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤမ်က္စိသည္ ငါ၏ အတၱတည္း''ဟု ႐ႈၾက၏။ပ။ လွ်ာကို '' ဤလွ်ာသည္ ငါ့ဥစၥာ ျဖစ္၏၊ ဤလွ်ာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤလွ်ာသည္ ငါ၏ အတၱတည္း''ဟု ႐ႈၾက၏။ပ။ စိတ္ကို '' ဤစိတသ ္ ည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္၏၊ ဤစိတ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤစိတ္သည္ ငါ၏ အတၱတည္း''ဟု ႐ႈၾက၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ''ေလာကသည္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ဤသို႔ ေနာက္၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ ေျဖဆိုၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ဝစၧ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စာြ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ကား မ်က္စိကို '' ဤမ်က္စိသည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤမ်က္စိသည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤမ်က္စိသည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္''ဟု ႐ႈ၏။ပ။ လွ်ာကို '' ဤလွ်ာသည္ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤလွ်ာသည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤလွ်ာသည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္''ဟု ႐ႈ၏။ပ။ စိတ္ကို'' ဤစိတ္သည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤစိတ္သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤစိတ္သည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္''ဟု ႐ႈ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ဤသို႔ အေမးခံရလွ်င္ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုကိုယ္တည္း''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ''ေလာကသည္ မျမဲ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ေလာကသည္အဆံုးမရွိ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''အသက္သည္တျခား ေနာက္၌ ကိုယ္သည္ ျဖစ္၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ေလာကသည္ ''ထိုအသက္သည္ပင္ တျခား''ဟူ၍လည္း ''သတၱဝါသည္ ေကာင္း၊ ေသသည္မွ '' ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ေသသည္ မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ '' ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ မေျဖဆိုျခင္းျဖစ္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အံ့ဖယ ြ ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္၏ တရားေဟာရာ၌ အနက္အနက္ခ်င္း သဒၵါသဒၵါခ်င္း တစ္ထပ္တည္း က်လွပါ၏၊ ညီၫတ ြ ္လွပါ၏၊ မဆန္႔က်င္ဘရ ဲ ွိလွပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ယခုပင္ မဟာေမာဂၢလာန္ရဟန္းကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဤအနက္ကို ေမးခဲ့ပါသည္၊ မဟာေမာဂၢလာန္ရဟန္းသည္လည္း ဤပုဒ္တို႔ျဖင့္ ဤသဒၵါတို႔ျဖင့္ အသွ်င္ေဂါတမကဲ့သို႔ပင္ ဤအနက္ကို ေျဖဆိုပါသည္။ 6/6/2013 1:28 PM .pitakataw.com/2010/04/blog-post_1698.တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 9 of 13 http://www.

တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 10 of 13 http://www.pitakataw.အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ ေလာကသည္ ျမဲသေလာဟုေမးေလွ်ာက္၏၊ ဝစၧ '' ေလာကသည္ ျမဲ၏ သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ''ဟူေသာ ဤစကားကို ေနာက္၌ ေနာက္၌ ျမတ္စာြ ဘုရား ျဖစ္သည္လည္း ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မဟုတ္ ေဟာေတာ္မမူ။ပ။ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္သေလာ။ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ '' ဝစၧ ဟူေသာ ဤ စကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ ''ေလာကသည္ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ''သတၱဝါသည္ ဤသို႔ ေသသည္မွ ေနာက္၌ အေမးခံၾကရလွ်င္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ ''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ ေျဖဆိုၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း၊ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဤသို႔ အေမးခံရလွ်င္ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း့။ပ။ ''ေလာကသည္ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ မေျဖဆိုျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း။ ဝစၧ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔ကား ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ႈၾကကုန္၏။ ေဝဒနာကိုအတၱဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ''သတၱဝါသည္ အတၱဟ၍ ူ လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ ဤသို႔အေမးခံၾကရလွ်င္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း ''ေလာကသည္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ အတၱ ႐ႈၾကကုန္၏။ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ထို႔ေၾကာင့္ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္း ေကာင္း။ပ။ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ ေျဖဆိုၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ဝစၧ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စာြ သိေတာ္မူေသာျမတ္စာြ ဘုရားသည္ကား ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ႈေတာ္ မမူ။ ေဝဒနာကိုအတၱဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ သညာကို။ 6/6/2013 1:28 PM .html အသွ်င္ေဂါတမ အံ့ဖယ ြ ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္၏ တရားေဟာရာ၌ အနက္အနက္ခ်င္း သဒၵါသဒၵါခ်င္း တစ္ထပ္တည္း က်လွပါ၏၊ ညီၫတ ြ ္လွပါ၏၊ မဆန္႔က်င္ဘဲ ရွိလွပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သတၱမသုတ္။ ၈-ဝစၧေ ဂါတၱသ ုတ ္ ၄၁၇။ ထိုအခါ ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္သည္ အတူဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျမတ္စာြ ဘုရားထံသို႔ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီး၍ အသွ်င္ေဂါတမ ''ေလာကသည္ အသွ်င္ေဂါတမ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ျမဲသေလာ''။ သတၱဝါသည္ တစ္ခုေသာ ဝစၧ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ေနရာ၌ ေသသည္မွ ထိုင္ေနလ်က္ ျမဲ၏''ဟူေသာ ''ေလာကသည္ ေနာက္၌ ျမတ္စာြ ဘုရားႏွင့္ ဤစကားကို ေျပာဆို၏- ဤစကားကိုငါ မေဟာ။ပ။ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္သေလာ။ ဝစၧ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ငါ မေဟာ။ အသွ်င္ေဂါတမ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤသို႔ အေမးခံၾကရလွ်င္ ''ေလာကသည္ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ ေျဖဆိုျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤသို႔ အေမးခံရလွ်င္ ''ေလာကသည္ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ မေျဖဆိုျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း။ ဝစၧ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔ကား ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ႈၾကကုန္၏။ ေဝဒနာကိုအတၱဟူ၍ ႐ႈၾကကုန္၏။ပ။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ''သတၱဝါသည္ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔အေမးခံၾကရလွ်င္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ဝိညာဏ္ရွိေသာ ႐ႈၾကကုန္၏။ မဟုတ္ ထို႔ ေၾကာင့္ မျဖစ္သည္လည္း အတၱ၌ အယူတစ္မ်ဳိးရွိသူ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္း ''ေလာကသည္ ျဖစ္သည္လည္း အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေကာင္း။ပ။ မဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ ေျဖဆိုျခင္း ျဖစ္၏။ ဝစၧပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စာြ သိေတာ္မူေသာျမတ္စာြ ဘုရားသည္ကား ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ေဝဒနာကို အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍လည္း ေကာင္း မ႐ႈ။ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ထို႔ေၾကာင့္ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ဤသို႔ အေမးခံရလွ်င္ ''ေလာကသည္ ျမဲ၏''ဟူ၍လည္း ေကာင္း။ပ။ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔မေျဖဆိုျခင္း ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္သည္ ေနရာမွ ထ၍ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္ႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္အား.com/2010/04/blog-post_1698.

တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 11 of 13 http://www.html သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ႈေတာ္မမူ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ဤသို႔ အေမးခံရလွ်င္ ''ေလာကသည္ျမဲ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အဆံုးရွိ၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုကိုယ္တည္း''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါသည္ အဆံုးမရွိ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''အသက္သည္ ေသသည္မွေနာက္၌ မျမဲ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ေလာကသည္ ''ေလာကသည္ တျခား ကိုယ္သည္ ျဖစ္၏''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ေလာကသည္ ''ထိုအသက္သည္ပင္ တျခား''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ '' ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''သတၱဝါသည္ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ မေျဖဆိုျခင္း ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ဆို၏။ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ အံ့ဖယ ြ ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္၏တရားေဟာရာ၌ အနက္အနက္ခ်င္း သဒၵါသဒၵါခ်င္း အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ တစ္ထပ္တည္း ယခုပင္ က်လွပါ၏၊ ညီၫတ ြ ္လွပါ၏၊ မဆန္႔က်င္ ရဟန္းေဂါတမကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဤအနက္ကို ဘဲ ရွိလွပါ၏၊ ေမးခဲ့ပါသည္၊ ရဟန္းေဂါတမသည္လည္း ဤပုဒ္တို႔ျဖင့္ ဤသဒၵါတို႔ျဖင့္အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ကဲ့သို႔ပင္ ဤ အနက္ကို ေျဖဆိုပါသည္။ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ အံ့ဖယ ြ ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္၏ တရားေဟာရာ၌ အနက္အနက္ခ်င္းသဒၵါသဒၵါခ်င္း တစ္ထပ္တည္း က်လွပါ၏၊ ညီၫတ ြ ္လွပါ၏၊ မဆန္႔က်င္ဘဲ ရွိလွပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အ႒မသုတ္။ ၉-ကုတ ူဟ လသာလာသုတ ္ ၄၁၈။ ထို႔ေနာက္ ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စာြ ဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရားႏွင့္ အတူဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာဆိုၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စာြ ဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏''အသွ်င္ေဂါတမ ယခင့္ယခင္ေန႔တို႔က အယူအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏျဖစ္သည့္ ပရိဗိုဇ္မ်ားစြာတို႔သည္ ျငင္းခံုဆူညံရာ ကုတူဟလဇရပ္၌ စုေဝးထိုင္ေနၾကစဥ္ ဤအၾကားစကားသည္ ျဖစ္ေပၚခဲ့၏ဤပူရဏကႆပသည္ တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းဆရာ့လည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒတီထင ြ သ ္ ူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအေပါင္းကသမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ထိုပူရဏကႆပသည္လည္း ကြယ္လန ြ ္ေသေပ်ာက္သူ တပည့္ကို ' ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏၊ ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏ ျဖစ္ရာ 'ဟု ဘဝတို႔ကို ေျပာၾကား၏၊ ျမတ္ေသာ ေယာက်္ားအျမတ္ဆံုး ေယာက်္ားျဖစ္၍ အျမတ္ဆံုးသို႔ ေရာက္သူ ျဖစ္ပါလ်က္ ကြယ္လန ြ ္ေသေပ်ာက္သူ ထိုပူရဏကႆပ၏ တပည့္ကိုလည္း ' ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏၊ ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏ 'ဟု ျဖစ္ရာဘဝတို႔ကို ေျပာၾကား၏။ ဤမကၡလိေဂါသာလသည္လည္း။ပ။ ဤနိဂဏၭနာဋပုတၱသည္လည္း။ ဤသၪၨယေဗလ႒ပုတၱသည္လည္း။ ဤပကုဓကစၥာနသည္လည္း။ ဤအဇိတေကသကမၺလသည္လည္း တပည့္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒတီတင ြ သ ္ ူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအေပါင္းက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ထိုအဇိတေကသကမၺလသည္လည္း ကြယ္လန ြ ္ေသေပ်ာက္ေသာ တပည့္ကို ' ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏၊ ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏ ျဖစ္ရာဘဝတို႔ကို 'ဟု အျမတ္ဆံုးသို႔ေရာက္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ေျပာၾကား၏၊ ျမတ္ေသာ ကြယ္လန ြ ္ေသေပ်ာက္သူ ေယာက်္ား အျမတ္ဆံုး ထိုအဇိတေကသကမၺလ၏ ေယာက်္ားျဖစ္၍ တပည့္ကိုလည္း' ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏၊ ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏'ဟု ျဖစ္ရာ ဘဝကို ေျပာၾကား၏။ ဤရဟန္းေဂါတမသည္လည္း တပည့္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒတီထင ြ ္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအေပါင္းကသမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ထိုျမတ္စာြ ဘုရားသည္လည္း ကြယ္လန ြ ္ေသေပ်ာက္ေသာ တပည့္ကို ' ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏၊ ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏'ဟု ျဖစ္ရာ ဘဝတို႔ကို ေျပာၾကား၏၊ ျမတ္ေသာ ေယာက်္ား အျမတ္ဆံုး ေယာက်္ားျဖစ္၍ အျမတ္ဆံုးသို႔ ေရာက္သူ ျဖစ္ပါလ်က္ကယ ြ ္လန ြ ္ေသေပ်ာက္သူ ထိုျမတ္စာြ ဘုရား၏ တပည့္ကိုကား ' ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏၊ ဤသူသည္ ဤဘဝ၌ ျဖစ္၏'ဟု ျဖစ္ရာ ဘဝ တို႔ကို ေျပာၾကားေတာ္မမူ။ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုတပည့္သာဝကသည္'တဏွာကို ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ သံေယာဇဥ္ ကို ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ မာနကို ေကာင္းစြာ ပယ္ၿပီးေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳေလၿပီ 'ဟုသာ ေျပာၾကား၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ 'ရဟန္းေဂါတမ၏ တရားအထူးသိမႈသည္အဘယ္သို႔ပါနည္း'ဟု အကြၽႏု္ပ္အား ေတြး ေတာယံုမွား ျဖစ္မိပါ၏''ဟု ေလွ်ာက္၏။ ဝစၧ သင္သည္ ေတြးေတာျခင္းငွါ သင့္သည္သာတည္း၊ ယံုမွားျခင္းငွါ သင့္သည္သာတည္း၊ သင့္အားေတြးေတာသင့္ေသာ အရာ၌ ယံုမွားမႈ ျဖစ္ေပ၏၊ ဝစၧ ငါသည္ စြလ ဲ မ္းမႈရွိသူအား တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ ျဖစ္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ စြလ ဲ မ္းမႈ မရွိသူအား မပညတ္။ ဝစၧ ဥပမာေသာ္ကား မီးသည္ ေလာင္စာရွိေသာ္ေတာက္ေလာင္၏၊ ေလာင္စာ မရွိေသာ္ မေတာက္ေလာင္။ ဝစၧ ဤအတူပင္ ငါသည္ စြလ ဲ မ္းမႈ ရွိသူအားတစ္ဖန္ ဘဝသစ္ ျဖစ္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ စြလ ဲ မ္းမႈ မရွိသူအား မပညတ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ မီးလွ်ံသည္ ေလလြင့္သျဖင့္ အေဝးသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ဤမီးကား အဘယ္ေလာင္စာ ရွိသည္ဟု အသွ်င္ေဂါတမ ပညတ္ပါသနည္း။ ဝစၧ မီးလွ်ံသည္ ေလလြင့္သျဖင့္ အေဝးသို႔ေရာက္ေသာ အခါ၌ ထိုမီးကို ေလဟူေသာ ေလာင္စာရွိသည္ဟု ငါ ပညတ္၏။ ဝစၧ မွန္၏၊ ထိုအခါ၌ ေလသည္ ထိုမီး၏ ေလာင္စာျဖစ္၏။ 6/6/2013 1:28 PM .com/2010/04/blog-post_1698.pitakataw.

pitakataw.com/2010/04/blog-post_1698.တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 12 of 13 http://www.html အသွ်င္ေဂါတမ ဤကိုယ္ကို ပစ္ခ်၍ သတၱဝါသည္ တစ္ပါးေသာကိုယ္ သို႔လည္း မကပ္ေရာက္ေသာ အခါ၌ သတၱဝါအား အဘယ္စလ ဲြ မ္းမႈ ရွိသည္ဟု အသွ်င္ေဂါတမပညတ္ပါ သနည္း။ ဝစၧ ဤကိုယ္ကို ပစ္ခ်၍ သတၱဝါသည္ တစ္ပါးေသာ ကိုယ္သို႔လည္းမကပ္ေရာက္ေသာ အခါ၌ ထိုသတၱဝါသည္ တဏွာဟူေသာ စြလ ဲ မ္းမႈ ရွိ၏ဟု ငါ ဆို၏။ ဝစၧ မွန္၏၊ ထိုအခါ၌ တဏွာသည္ ထို သတၱဝါ၏ စြလ ဲ မ္းမႈ ျဖစ္၏ဟု (မိန႔ေ ္ တာ္မူ၏)။ နဝမသုတ္။ ၁ဝ-အာနႏၵသ ုတ ္ ၄၁၉။ ထိုအခါ ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စာြ ဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရားႏွင့္ အတူဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စာြ ဘုရားအား-''အသွ်င္ေဂါတမ အတၱဟူ၍ ရွိပါသေလာ''ဟု ေျပာဆို၏၊ ဤသို႔ ေျပာလွ်င္ ျမတ္စာြ ဘုရားသည္ဆိတ္ဆိတ္ ေနေတာ္မူ၏၊ ''အသွ်င္ေဂါတမ အတၱဟူ၍ မရွိသေလာ''ဟု ေျပာဆို၏၊ ဒုတိယအႀကိမ္လည္းျမတ္စာြ ဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနေတာ္မူ၏၊ ထို႔ေနာက္ ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္သည္ ေနရာမွ ထလ်က္ဖသ ဲ ာြ းေလ၏၊ မၾကာမီျမတ္စာြ ဘုရားအား-'' အသွ်င္ဘုရား ထို႔ေနာက္ ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္ အဘယ္ေၾကာင့္ျမတ္စာြ ဘုရား ေျဖေတာ္မမူပါသနည္း''ဟု ရွိသေလာ''ဟုဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္ အေမးခံရသည္ျဖစ္၍ ထိုအေျဖသည္သႆတဝါဒအယူရွိၾကေသာ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျပႆနာ ေလွ်ာက္၏။ အာနႏၵာ ဟူ၍ ''အတၱ သမဏျဗာဟၼဏႏွင့္ ဝစၧေဂါတၱ ရွိ၏''ဟု အတူျဖစ္ရာ၏။ ဖဲသာြ း၍ ေမးအပ္ပါလ်က္ ငါသည္ ''အတၱဟူ၍ ေျဖဆိုျငားအံ့၊ အာနႏၵာ ငါသည္ အာနႏၵာ ''အတၱဟူ၍ မရွိသေလာ''ဟု ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္ အေမးခံရသည္ျဖစ္၍ ''အတၱဟူ၍ မရွိ''ဟု ေျဖဆိုျငားအံ့၊ အာနႏၵာထိုအေျဖသည္ ဥေစၧဒဝါဒအယူရွိၾကေသာ သမဏျဗာဟၼဏ တို႔ႏွင့္ အတူျဖစ္ရာ၏။ အာနႏၵာ ငါသည္''အတၱဟူ၍ ရွိသေလာ''ဟု ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္ အေမးခံရသည္ ျဖစ္၍ ''အတၱဟူ၍ ရွိ၏''ဟု ေျဖဆိုျငားအံ့၊ အာနႏၵာ ဤအေျဖသည္ ''ခပ္သိမ္းေသာ တရားတို႔သည္ အနတၱတို႔တည္း''ဟု အသိညာဏ္ျဖစ္ေပၚျခင္းငွါ ေလ်ာ္ႏိုင္ရာသေလာ။ မေလ်ာ္ႏိုင္ပါ အသွ်င္ဘုရား။ အာနႏၵာ ငါသည္ ''အတၱဟူ၍ မရွိသေလာ''ဟု ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္ အေမးခံရသည္ျဖစ္၍ ''အတၱဟူ၍ မရွိ''ဟု ေျဖဆိုျငားအံ့၊ အာနႏၵာေတြေဝေနေသာ ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္အား ''ငါ့အား ေရွးက အတၱဟူ၍ ရွိခဲ့ေလေယာင္ တကား၊ ထိုအတၱသည္ယခု မရွိေတာ့''ဟု အလြန္ေတြေဝျခင္းငွါ ျဖစ္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဒသမသုတ္။ ၁၁-သဘိယ ကစၥာနသုတ ္ ၄၂ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သဘိယကစၥာနသည္ ဉာတိကရြာ အုတ္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေလ၏၊ ထိုအခါ ဝစၧေဂါတၱပရိဗိုဇ္သည္ အသွ်င္သဘိယကစၥာနထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္သဘိယကစၥာနႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာဆိုၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ အသွ်င္သဘိယကစၥာနအားအသွ်င္ကစၥာန ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သေလာ''ဟု ေျပာဆို၏၊ ဝစၧ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရားေဟာေတာ္မမူ။ အသွ်င္ကစၥာန ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ မျဖစ္''ဟူေသာ ''သတၱဝါသည္ ''သတၱဝါသည္ ေနာက္၌ မျဖစ္သေလာ''ဟု ဤစကားကိုလည္း ေသသည္မွ ဝစၧ''သတၱဝါသည္ ျမတ္စာြ ဘုရား ေနာက္၌ ေသသည္မွ ေျပာဆို၏၊ ေဟာေတာ္မမူ။ ျဖစ္လည္းျဖစ္ ေနာက္၌ ေသသည္မွ မျဖစ္လည္း ျဖစ္လည္းျဖစ္ ေနာက္၌ အသွ်င္ကစၥာန မျဖစ္သေလာ''၊ အသွ်င္ဝစၧ မျဖစ္လည္း မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူ။ အသွ်င္ကစၥာန ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္သေလာ''၊ ဝစၧ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရားေဟာေတာ္မမူ။ ''အသွ်င္ကစၥာန သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သေလာ''ဟု ဤသို႔ ေမးလွ်င္ ''ဝစၧသတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူဟု့ဆို၏။ ''အသွ်င္ကစၥာန သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္သေလာ''ဟု ဤသို႔ေမးလွ်င္ ဝစၧ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူဟုဆို၏။ ''အသွ်င္ကစၥာန သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္း မျဖစ္သေလာ''ဟု ဤသို႔ ေမးလွ်င္ ဝစၧ '' သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ဤစကားကိုလည္း ေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္ ျမတ္စာြ ဘုရား မျဖစ္လည္း ေဟာေတာ္မမူဟု မျဖစ္''ဟူေသာ ဆို၏။ ''အသွ်င္ကစၥာန သတၱဝါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္သေလာ''ဟု ဤသို႔ ေမးလွ်င္ ဝစၧ ''သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္''ဟူေသာ ဤစကားကိုလည္း ျမတ္စာြ ဘုရား ေဟာေတာ္မမူဟု ဆို၏။ အသွ်င္ကစၥာန ဤစကားကို ရဟန္းေဂါတမမေဟာျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား မရွိဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဘယ္ပါနည္းဟု သညာရွိ၏ဟူ၍ ေမးေလွ်ာက္၏။ ဝစၧ''႐ုပ္ရွိ၏ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သညာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မရွိဟူ၍ ႐ုပ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္''ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ပညတ္လွ်င္ ပညတ္ႏိုင္ရာ ေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့သည္လံုးဝဥႆံု ပညတ္လုေ ိ သာ္''႐ုပ္ရွိ၏ဟူ၍ သညာရွိ၏ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ပါလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သညာမရွိဟူ၍ အဘယ္အေၾကာင္းျဖင့္ ႐ုပ္မရွိဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသတၱဝါကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ 6/6/2013 1:28 PM .

တိပိဋက: ၁ဝ-အဗ်ာကတသံယုတ္ 13 of 13 http://www.com/2010/04/blog-post_1698.pitakataw.html မရွိသည္လည္းမဟုတ္''ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ပညတ္ရာသေလာဟု မိန္႔ဆို၏။ အသွ်င္ကစၥာန ရဟန္းျပဳသည္မွာ အဘယ္မွ် ၾကာၿပီနည္း။ ငါ့သွ်င္ မၾကာေသး၊ သံုးႏွစ္မွ်သာ ရွိေသး၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ေလာက္ေသာ အခ်ိန္ကေလးျဖင့္ ဤမွ်ေသာ ဤတရားစကားသည္ မ်ားျပားသည္သာ ျဖစ္ရာ၏၊ ဤထက္ အလြန္ရွိေသာ တရားစကား၌ အဘယ္ဆိုဖယ ြ ္ရာ ရွိအံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဧကာဒသမသုတ္။ အဗ်ာကတသံယုတ္ ၿပီး၏။ သဠာယတနဝဂၢသံယုတ္ ၿပီး၏။ Labels: 04_သံယုတၱနိကာယ္(၅)က်မ္း << Home Subscribe to Posts [Atom] 6/6/2013 1:28 PM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful