တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္

1 of 11

http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_3038.html

Search:
ပိဋကသံုးပံု ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မ်ားကုိ လြယ္ကူစာြ
ရွာေဖြဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ တင္ျပသည္။ (Ctrl+F)ျဖင့္ စာ႐ုိက္ရွာပါ...
ျမန္မာ သကၠရာဇ္
၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ကဆုန္
လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္

၉-အသခၤတ သံယ ုတ ္
၉-အသခၤတ သံယ ုတ ္

ပိဋ ကျမန္မ ာျပန္

၁-ပဌမဝဂ္

ဆ႒မူက ်မ္း ညြန ္း

၁-ကာယဂတာသတိသ ုတ ္

အျခားပိ
ဘာသာေရးဘေလာ့
ဋကတ္ဆုိကမ္ ်ား
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား
စာၾကည္တိုက္မ်ား
Buddhism English

၃၆၆။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားကိုလည္းေကာင္း၊
မျပဳျပင္အပ္ေသာ

'အသခၤတ'

တရားသို႔

ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း

သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရား ကို နာၾကကုန္ေလာ့။

တရားနာရန္

ရဟန္းတို႔

နည္းပညာမ်ား

ရာဂကုန္ရာ ေဒါသကုန္ရာေမာဟကုန္ရာ (နိဗၺာန္) ပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို

ပရဟိတမ်ား

မျပဳျပင္အပ္ေသာ

မျပဳျပင္အပ္ေသာ
'အသခၤတ'

'အသခၤတ'

တရားဟူသည္

တရားဟုဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔

အဘယ္နည္း၊
မျပဳျပင္အပ္ေသာ

'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ႐ုပ္အေပါင္း ကာယ၌
႐ုပ္အေပါင္းကာယဟု ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္မႈ 'ကာယဂတာသတိ' ပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔
ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။
ရဟန္းတို႔

ဤသို႔လွ်င္

တရားကို

ငါသည္

သင္တို႔အား

ေဟာခဲ့ၿပီ၊

တရားသို႔

ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကို

လိုလားေသာ

မျပဳျပင္အပ္ေသာ
ေဟာခဲ့ၿပီ။

သနားတတ္ေသာ

သင္တို႔အတြက္

ျပဳသင့္သည္ကို

မျပဳျပင္အပ္ေသာ
ရဟန္းတို႔

ဆရာသည္
ငါျပဳၿပီးၿပီ၊

'အသခၤတ'
'အသခၤတ'

တပည့္တို႔၏စီးပြားကို

သနားမႈကို
ရဟန္းတို႔

အစြျဲ ပဳ၍

ဤသည္တို႔ကား

သစ္ပင္ရင္းတို႔တည္း၊ ဤသည္တို႔ကား ဆိတ္ၿငိမ္ရာ ေက်ာင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ကပ္၍
႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊

မေမ့ေလ်ာ့ကုန္လင့္၊

ေနာက္မွ

ေနာင္တရသူတို႔

မျဖစ္ၾကကုန္လင့္၊

ဤသည္ကား သင္တို႔အတြက္ ငါတို႔၏ အဆံုးအမတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ပဌမသုတ္။
၂-သမထဝိပ ႆနာသုတ ္
၃၆၇။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားကိုလည္းေကာင္း၊ မျပဳျပင္အပ္ေသာ
'အသခၤတ'တရားသို႔

ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း

သင္တို႔အား

ေဟာေပအံ့၊

ထိုတရားကို နာၾကကုန္ေလာ့။
ရဟန္းတို႔

မျပဳျပင္အပ္ေသာ

'အသခၤတ'

တရားဟူသည္

အဘယ္နည္း၊

ရဟန္းတို႔

6/6/2013 1:28 PM

တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္ 2 of 11 http://www.com/2010/04/blog-post_3038.pitakataw.html ရာဂကုန္ရာေဒါသကုန္ရာ ေမာဟကုန္ရာ (နိဗၺာန္) ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားဟုဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ သမထႏွင့္ ဝိပႆနာပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ဒုတိယသုတ္။ ၃-သဝိတ ကၠသ ဝိစ ာရသုတ ္ ၃၆၈။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ'၊ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္' ၾကံစည္မႈ'ဝိတက္' မရွိ သံုးသပ္မႈ သံုးသပ္မႈ 'ဝိစာရ'ႏွင့္ 'ဝိစာရ' တကြေသာ မွ်သာရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ'၊ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္' သံုးသပ္မႈ 'ဝိစာရ'မရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ' ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ တတိယသုတ္။ ၄-သုည တသမာဓိသ ုတ ္ ၃၆၉။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ အတၱမွ ကင္းဆိတ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သုညတသမာဓိ'၊ နိစၥနိမိတ္မရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ 'အနိမိတၱသမာဓိ'၊ ရာဂဟူေသာ ေတာင့္တမႈမရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ 'အပၸဏိဟိတသမာဓိ' ပင္တည္း။ ဤ့သည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ စတုတၳသုတ္။ ၅-သတိပ ႒ာနသုတ ္ ၃၇ဝ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ သတိပ႒ာန္ေလးမ်ဳိးတို႔ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ပၪၥမသုတ္။ ၆-သမၼပ ၸဓ ာနသုတ ္ ၃၇၁။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ သမၼပၸဓာန္ေလးမ်ဳိးတို႔ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ဆ႒သုတ္။ ၇-ဣဒၶိပ ါဒသုတ ္ ၃၇၂။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ 6/6/2013 1:28 PM .

တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္ 3 of 11 http://www.pitakataw.com/2010/04/blog-post_3038.html အဘယ္နည္း၊ ဣဒၶိပါဒ္ေလးမ်ဳိးတို႔ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ သတၱမသုတ္။ ၈-ဣၿႏၵိယ သုတ ္ ၃၇၃။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဣေၿႏၵငါးမ်ဳိးတို႔ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းဟုဆိုရ၏။ပ။ အ႒မသုတ္။ ၉-ဗလသုတ ္ ၃၇၄။ ရဟန္းတို႔ မျပျပဳင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗိုလ္ငါးမ်ဳိးတို႔ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟုဆိုရ၏။ပ။ နဝမသုတ္။ ၁ဝ-ေဗာဇၩဂၤသ ုတ ္ ၃၇၅။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ေဗာဇၩင္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ဒသမသုတ္။ ၁၁-မဂၢဂ သ ၤ ုတ ္ ၃၇၆။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တရားကို တရားသို႔ ငါသည္ သင္တို႔အား ေဟာအပ္ေပၿပီ၊ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကို လိုလားေသာ သနားတတ္ေသာ သင္တို႔အတြက္ ျပဳသင့္သည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ မျပဳျပင္အပ္ေသာ ေဟာအပ္ေပၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ဆရာသည္ ငါ ျပဳၿပီးၿပီ။ 'အသခၤတ' တပည့္တို႔၏စီးပြားကို သနားမႈကို ရဟန္းတို႔ 'အသခၤတ' အစြျဲ ပဳ၍ ဤသည္တို႔ကား သစ္ပင္ရင္းတို႔တည္း၊ ဤသည္တို႔ကား ဆိတ္ၿငိမ္ရာေက်ာင္းတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ကပ္၍ ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ မေမ့မေလ်ာ့ကုန္လင့္၊ ေနာက္မွ ေနာင္တရသူတို႔မျဖစ္ၾကကုန္လင့္၊ ဤသည္ကား သင္တို႔အတြက္ ငါတို႔၏ အဆံုးအမတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဧကာဒသမသုတ္။ အသခၤတသံယုတ္၏ ပဌမဝဂ္ ၿပီး၏။ 6/6/2013 1:28 PM .

html ၂-ဒုတ ိယ ဝဂ္ ၁-အသခၤတ သုတ ္ ၃၇၇။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' မျပဳျပင္အပ္ေသာ'အသခၤတ'တရားသို႔ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ ရာဂကုန္ရာေဒါသကုန္ရာ 'အသခၤတ' တရားဟူသည္ ေမာဟကုန္ရာ (နိဗၺာန္) အဘယ္နည္း၊ ပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားဟု ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ သမထပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟုဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တရားကို ငါသည္ ေဟာအပ္ သင္တို႔အတြက္ ေပၿပီ၊ မျပဳျပင္အပ္ေသာ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကို ေဟာအပ္ေပၿပီ။ ရဟန္းတို႔ တပည့္တို႔၏ စီးပြါးကို လိုလားေသာ သနားတတ္ေသာ သင္တို႔အတြက္ ျပဳသင့္သည္ကို ဆရာသည္ ငါ ျပဳၿပီးၿပီ။ သနားမႈကို ရဟန္းတို႔ အစြျဲ ပဳ၍ ဤသည္တို႔ကား သစ္ပင္ရင္းတို႔တည္း၊ ဤသည္တို႔ကား ဆိတ္ၿငိမ္ရာေက်ာင္းတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ကပ္၍ ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ မေမ့ေလ်ာ့ကုန္လင့္၊ ေနာက္မွ ေနာင္တရသူတို႔မျဖစ္ၾကကုန္လင့္။ ဤသည္ကား သင္တို႔အတြက္ ငါတို႔၏ အဆံုးအမတည္း။ (၁) ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရား 'အသခၤတ' တရားကိုလည္းေကာင္း၊ သို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း မျပဳျပင္အပ္ေသာ သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ ' တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ရာဂကုန္ရာေဒါသကုန္ရာ ေမာဟကုန္ရာ (နိဗၺာန္) ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားဟု ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဝိပႆနာပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ငါသည္ သင္တို႔အတြက္ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားကိုေဟာ အပ္ေပၿပီ။ပ။ ဤသည္ကား သင္တို႔အတြက္ ငါတို႔၏ အဆံုးအမတည္း။ (၂) ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္' သံုးသပ္မႈ 'ဝိစာရ'ႏွင့္ တကြေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ' ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင့္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္' မရွိ.pitakataw. သံုးသပ္မႈ 'ဝိစာရ' မရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ'သမာဓိ' ပင္တည္း။ ဤသည္ကိုမျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ (၃-၅) 6/6/2013 1:28 PM . သံုးသပ္မႈ 'ဝိစာရ' မွ်သာရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ' ပင္တည္း။ ဤသည္ကိုမျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ၾကံစည္မႈ 'ဝိတက္'မရွိ.တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္ 4 of 11 http://www.com/2010/04/blog-post_3038.

com/2010/04/blog-post_3038.တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္ 5 of 11 http://www.html ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ အတၱမွ ဆိတ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သုညတသမာဓိ' ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔မျပဳျပင္အပ္ေသာ'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ နိစၥနိမိတ္မရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ 'အနိမိတၱသမာဓိ' ပင္တည္း။ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္း တို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ အဘယ္နည္း၊ 'အသခၤတ' တရားသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ ရာဂဟူေသာ 'အပၸဏိဟိတသမာဓိ'ပင္တည္း။ ေတာင့္တမႈမရွိေသာတည္ၾကည္မႈ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ'အသခၤတ' တရားသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ (၆-၈) ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္'သမၸဇဥ္' ေအာက္ေမ့မႈ 'သတိ'ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာ ေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ႐ုပ္အေပါင္း 'ကာယ'၌ ႐ုပ္အေပါင္း 'ကာယ'ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳ ျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသ ခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အဘယ္နည္း၊ ေဝဒနာတို႔ကို ရဟန္းတို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရား သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ စိတ္၌ စိတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' အဘယ္နည္း၊ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းတို႔ တရားသို႔ ေရာက္ ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ ရဟန္းသည္ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟုဆိုရ၏။ပ။ (၉-၁၂) ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မျဖစ္ေသးေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ မျဖစ္ရန္ အလို 'ဆႏၵ'ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ျမႇင့္တင္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ ရဟန္းသည္ အဘယ္နည္း၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ရဟန္းတို႔ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ ေပ်ာက္ရန္ အလို 'ဆႏၵ' ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ျမႇင့္တင္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ့္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု 'အသခၤတ'တရားသို႔ ဆိုရ၏။ပ။ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မျဖစ္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ ျဖစ္ရန္ အလို 'ဆႏၵ' ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ျမႇင့္တင္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ 6/6/2013 1:28 PM .pitakataw.

html ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ တည္တံ့ရန္မေပ်ာက္ပ်ားရန္ လြန္စာြ ျဖစ္ပာြ းရန္ ျပန္႔ေျပာရန္ တိုးပြားရန္ ျပည့္စံုရန္ အလို 'ဆႏၵ' ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ျမႇင့္တင္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ (၁၃-၁၆) ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အလို 'ဆႏၵ'ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သမာဓိ.com/2010/04/blog-post_3038.pitakataw. အားထုတ္ျခင္း'ဝီရိယ' ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တန္ခိုး၏ အေျခခံ 'ဣဒိၶပါဒ္'ကို ပြါးမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကုိ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္လုံ႔လေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သမာဓိ. အားထုတ္ျခင္း 'ဝီရိယ' ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ တန္ခိုး၏ အေျခခံ 'ဣဒိၶပါဒ္'ကို ပြါးမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ စူးစမ္းမႈပညာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သမာဓိ. အားထုတ္ျခင္း 'ဝီရိယ' ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ တန္ခိုး၏ အေျခခံ 'ဣဒိၶပါဒ္' ကိုပါြ းမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သမာဓိ. အားထုတ္ျခင္း'ဝီရိယ'ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တန္ခိုး၏ အေျခခံ 'ဣဒိၶပါဒ္' ကို ပြါးမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ (၁၇-၂ဝ) ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မွီေသာ ရာဂကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုမွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ညြတ္ေသာ သဒိၶေၿႏၵကို ပြါးမ်ား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မွီေသာ။ပ။ ဝီရိယိေၿႏၵကို ပြါးမ်ား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္။ပ။ သတိေၿႏၵကို ပြါးမ်ား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္။ပ။ သမာဓိေၿႏၵကို ပြါးမ်ား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မွီေသာရာဂကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ညြတ္ေသာ ပညိေၿႏၵကို ပြါးမ်ား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ 6/6/2013 1:28 PM .တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္ 6 of 11 http://www.

com/2010/04/blog-post_3038.pitakataw.html (၂၁-၂၅) ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မွီေသာ။ပ။ သဒၶါဗိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္။ပ။ ဝီရိယဗိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္။ပ။ သတိဗိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္။ပ။ သမာဓိဗိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔မျပဳျပင္အပ္ေသာ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မွီေသာ ရာဂကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာနိဗၺာန္သို႔ ညြတ္ေသာ ပညာဗိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကိုမျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ (၂၆-၃ဝ) ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ရာဂကင္းျခင္းကို မွီေသာ။ပ။ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မွီေသာ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ ရဟန္းတို႔ 'အသခၤတ' ဤသာသနာေတာ္၌ တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းသည္။ပ။ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ ဝိရီယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ပီတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ပႆဒိၶသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မွီေသာ ရာဂကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကို မွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ'တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ (၃၁-၃၇) ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မွီေသာ ရာဂကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုမွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ 'သမၼာဒိ႒ိ'ကို ပြါးမ်ား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္မွန္ကန္ေသာ အၾကံ 'သမၼာသကၤပၸ' ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာ စကား 'သမၼာဝါစာ' ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ 'သမၼာကမၼႏၲ'ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈ 'သမၼာအာဇီဝ' ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာ အားထုတ္မႈ 'သမၼာဝါယာမ' ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာ ေအာက္ေမ႕မႈ 'သမၼာသတိ'ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ 6/6/2013 1:28 PM .တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္ 7 of 11 http://www.

တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္ 8 of 11 http://www.com/2010/04/blog-post_3038.html ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားကိုလည္းေကာင္း၊ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသခၤတ' တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျပဳျပင္အပ္ ေသာ 'အသခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မွီေသာ ရာဂကင္းျခင္းကို မွီေသာ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုမွီေသာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သမၼာသမာဓိ' ကို ပြါးမ်ား၏၊ ရဟန္းတို႔့ ဤသည္ကို မျပဳျပင္အပ္ေသာ 'အသ ခၤတ' တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔အား တရားသို႔ ငါသည္ မျပဳျပင္အပ္ေသာ ေဟာအပ္ေပၿပီ၊ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကို လိုလားေသာ သနားတတ္ေသာ သင္တို႔အတြက္ ျပဳသင့္သည္ကို 'အသခၤတ' မျပဳျပင္အပ္ေသာ ေဟာအပ္ေပၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ဆရာသည္ ငါ 'အသခၤတ' တပည့္တို႔၏စီးပြားကို သနားမႈကို ျပဳၿပီးၿပီ။ တရားကို ရဟန္းတို႔ အစြျဲ ပဳ၍ ဤသည္တို႔ကား သစ္ပင္ရင္းတို႔တည္း၊ ဤသည္တို႔ကား ဆိတ္ၿငိမ္ရာေက်ာင္းတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ကပ္၍ ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ မေမ့ေလ်ာ့ကုန္လင့္၊ ေနာက္မွ ေနာင္တရသူတု႔မ ိ ျဖစ္ၾကကုန္လင့္၊ ဤသည္ကား သင္တို႔အတြက္ ငါတို႔၏ အဆံုးအမတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၃၈-၄၅) ပဌမသုတ္။ ၂-အနတသုတ ္ ၃၇၈။ ရဟန္းတို႔ ၫြတ္တတ္ေသာ တဏွာ မရွိရာကိုလည္းေကာင္း၊ ၫြတ္တတ္ေသာ တဏွာ မရွိရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ သင္တို႔အား ရဟန္းတို႔ၫတ ြ ္တတ္ေသာ တဏွာ ေဟာေပအံ့၊ မရွိရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ [အသခၤတဝဂ္၌ကဲ့သို႔ ခ်ဲ႕အပ္၏]။ ဒုတိယသုတ္။ ၃-၃၂-အနာသဝါဒိသ ုတ ္ ၃၇၉-၄ဝ၈။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါ မရွိရာကိုလည္းေကာင္း၊ အာသေဝါ မရွိရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါမရွိရာ အမွန္တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ အမွန္တရားသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္း ရဟန္းတို႔ ကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔အမွန္တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖက္ကမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔တစ္ဖက္ကမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ သိမ္ေမြ႕ေသာ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ သိမ္ေမြ႕ေသာတရားသို႔ ေရာက္ ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ သိမ္ေမြ႕ ေသာ တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ အလြန္ျမင္ႏိုင္ခေ ဲ သာတရားကိုလည္းေကာင္း၊ အလြန္ ျမင္ႏိုင္ခေ ဲ သာ တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္းသင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ အလြန္ျမင္ႏိုင္ခေ ဲ သာ တရားဟူသည္အဘယ္နည္း။ပ။ 6/6/2013 1:28 PM .pitakataw.

com/2010/04/blog-post_3038.pitakataw.html ရဟန္းတို႔ ေဆြးေျမ႕ မရွိေသာတရားသို႔ ထိုတရားကို ျခင္း တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္း ေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ နာကုန္ေလာ့။ အဘယ္နည္း။ပ။ မရွိေသာ ရဟန္းတို႔ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ရဟန္းတို႔ျမဲေသာ မရွိေသာတရား တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ဟူသည္ ျမဲေသာ တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အားေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ျမဲေသာ မပ်က္စီးေသာ တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ရဟန္းတို႔ မပ်က္စီးေသာ တရားသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔မပ်က္စီးေသာ မျမင္အပ္ေသာ တရားသို႔ တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ရဟန္းတို႔ မျမင္အပ္ေသာ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကိုနာကုန္ ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ မျမင္အပ္ေသာ တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ခ်ဲ႕ထြင္မႈမရွိေသာ တရား ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ မရွိေသာ တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း့သင္တို႔အား ေဟာ ေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ မရွိေသာ တရားဟူသည္အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ၿငိမ္းေသာ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းေသာ တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ၿငိမ္းေသာ မေသရာျဖစ္ေသာ တရားဟူသည္အဘယ္နည္း။ပ။ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ရဟန္းတို႔ မေသရာျဖစ္ေသာ တရားသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔မေသရာျဖစ္ေသာ ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာ တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ၿငိမ္းေအးေသာ ျမတ္ေသာ တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ရဟန္းတို႔ ၿငိမ္းေအးေသာ တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ၿငိမ္းေအးေသာ တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ေဘးကင္းရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေဘးကင္းရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္ သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ေဘးကင္းရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ တဏွာကုန္ရာသို႔ တဏွာကုန္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အားေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ တဏွာကုန္ရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ အံ့ဖယ ြ ္ျဖစ္ေသာ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ အံဖယ ြ ္ျဖစ္ေသာ တရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ အံ့ဖယ ြ ္ျဖစ္ေသာတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ တရားကိုလည္းေကာင္း၊ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာတရားသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ တရားဟူသည္ ဆင္းရဲကင္းရာသို႔ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲကင္းရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲကင္းရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ 6/6/2013 1:28 PM .တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္ 9 of 11 http://www.

pitakataw.တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္ 10 of 11 http://www.com/2010/04/blog-post_3038.html ဆင္းရဲကင္းရာသေဘာကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲကင္းရာသေဘာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အားေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲကင္းရာသေဘာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ နိဗၺာန္ကိုလည္းေကာင္း၊ သင္တို႔အားေဟာေပအံ့၊ အဘယ္နည္း။ပ။ နိဗၺာန္သို႔ ထိုတရားကို ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ေၾကာင့္ၾကမရွိ ရဟန္းတို႔ နိဗၺာန္ဟူသည္ ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေၾကာင့္ၾက မရွိရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္းသင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ေၾကာင့္ၾက မရွိရာဟူသည္အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ရာဂကင္း ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ရာဂကင္းရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထို တရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ရာဂကင္းရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ စင္ၾကယ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ စင္ၾကယ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္းသင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ စင္ၾကယ္ရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ လြတ္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ လြတ္ေျမာက္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္းသင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ လြတ္ေျမာက္ရာဟူသည္အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ၿငိတြယ္မႈ မရွိရာကိုလည္းေကာင္း၊ ၿငိတြယ္မႈ မရွိရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ၿငိတယ ြ ္မႈ မရွိရာဟူသည္ မွီခိုရာကိုလည္းေကာင္း၊ သင္တို႔အား ရဟန္းတို႔ မွီခိုရာသို႔့ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း ေဟာေပအံ့၊ အဘယ္နည္း။ပ။ အဘယ္နည္း။ပ။ ထိုတရားကို ရဟန္းတို႔ နာကုန္ေလာ့။ ပုန္း ပုန္းေအာင္းရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း ရဟန္းတို႔မွီခို္ရာဟူသည္ ေအာင္းရာကိုလည္းေကာင္း၊ သင္တို႔အား ေဟာ ေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ပုန္းေအာင္းရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ အား ထားရာကိုလည္းေကာင္း၊ သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ အားထားရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း ထိုတရားကို အဘယ္နည္း။ပ။ နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔အားထားရာဟူသည္ ကိုးကြယ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္ရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရား ကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ကိုးကြယ္ရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ဗာတႎၱသတိမသုတ္။ ၃၃-ပရာယနသုတ ္ ၄ဝ၉။ ရဟန္းတို႔ လဲေလ်ာင္းရာသို႔ လဲေလ်ာင္းရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ လဲေလ်ာင္းရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ရာဂကုန္ရာ ေဒါသကုန္ရာ ေမာဟကုန္ရာ (နိဗၺာန္) ကို လဲေလ်ာင္းရာဟု ဆိုရ၏။ ရဟန္းတို႔ လဲေလ်ာင္းရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္အေပါင္းကာယ၌ ႐ုပ္အေပါင္းကာယဟု ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္မႈ 'ကာယဂတာသတိ ' ပင္တည္း။ ဤသည္ကို လဲေလ်ာင္းရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းဟု ဆိုရ၏။ 6/6/2013 1:28 PM .

com/2010/04/blog-post_3038.တိပိဋက: ၉-အသခၤတသံယုတ္ 11 of 11 http://www.html ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ငါသည္ သင္တို႔အား လဲေလ်ာင္းရာကို ေဟာအပ္ေပၿပီ၊ လဲေလ်ာင္းရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကို ေဟာအပ္ေပၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ တပည့္တို႔၏ စီးပြားကို လိုလားေသာ သနားတတ္ေသာ သင္တို႔အတြက္ ျပဳသင့္သည္ကို ဆရာသည္ ငါ ျပဳခဲ့ၿပီ။ သနားမႈကို ရဟန္းတို႔ အစြျဲ ပဳ၍ ဤသည္တို႔ကား သစ္ပင္ရင္းတို႔တည္း၊ ဤသည္တို႔ကား ဆိတ္ၿငိမ္ရာေက်ာင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ကပ္၍ ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ မေမ့မေလ်ာ့ကုန္လင့္၊ ေနာက္မွ ေနာင္တရသူတို႔ မျဖစ္ၾကကုန္လင့္၊ ဤသည္ကား သင္တို႔အတြက္ ငါတို႔၏ အဆံုးအမတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ [အသခၤတဝဂ္၌ကဲ့သို႔ ခ်ဲ႕အပ္၏]။ ေတတၱႎသတိမသုတ္။ ဒုတိယဝဂ္ ၿပီး၏။ အသခၤတသံယုတ္ ၿပီး၏။ Labels: 04_သံယုတၱနိကာယ္(၅)က်မ္း << Home Subscribe to Posts [Atom] 6/6/2013 1:28 PM .pitakataw.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful