P. 1
Kad ljudska inteligencija postane majmunska - Džoš Grinberger

Kad ljudska inteligencija postane majmunska - Džoš Grinberger

5.0

|Views: 177|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Pisana jezikom laika, ova knjiga osporava teoriju o evoluciji na više načina. Ona pokazuje kako evolucija nije genetički mogućna; ukazuje na svemirska istraživanja drugih planeta koja
takođe potvrđuju da je evolucija teorija bez osnova. Konačno, ona pokazuje kako bi bezbrojne slučajne mutacije na genima - navodni mehanizam za odvijanje evolucije - tokom perioda od
više milijardi godina, umesto da potvrdi evolucioni proces dovele do nestanka celokupnog živog sveta na našoj planeti.
Ova knjiga takođe pokazuje da naučno prihvaćene teorije o evoluciji našeg Sunčevog sistema nisu poduprte svemirskim istraživanjima, da su naučni izveštaji o evoluciji celokupnog
svemira u suprotnosti sa većinom naučnih principa na osnovu kojih on funkcioniše i da nastanak univerzuma nije mogućno objasniti u domenu fizičkih zakona nego se on nalazi izvan domena naučnog istraživanja.
Konačno, ovo izdanje pokušava da odgonetne neke psihološke aspekte koji se nalaze u pozadini prihvatanja određenih naučnih teorija. Mada ova knjiga tretira mnoga pitanja, ona se ne bavi onim što je van onoga neophodnog za određenu raspravu. Detaljniji opis svakog od tih pitanja, sigurno bi učinio da ova knjiga postane nešto nalik enciklopediji, a to nije njena namera.

O autoru

Kao kompjuterski konsultant tokom više od jedne decenije, autor ove knjige je radio na razvoju kompjuterskih programa za takve organizacije kao što su NASA's Goddard Institute of Space Studies, Bell Laboratories, Western Electric, Chase Manhattan Bank i Goldman Sachs. Bio je zadužen za obuku ljudi viših nivoa rukovođenja, kao i tehnički rukovodilac u
tehnikama programiranja i naprednog dizajna aplikacionih sistema. On je takođe redovan autor novinskih tekstova u razdoblju od četiri godine.
Pisana jezikom laika, ova knjiga osporava teoriju o evoluciji na više načina. Ona pokazuje kako evolucija nije genetički mogućna; ukazuje na svemirska istraživanja drugih planeta koja
takođe potvrđuju da je evolucija teorija bez osnova. Konačno, ona pokazuje kako bi bezbrojne slučajne mutacije na genima - navodni mehanizam za odvijanje evolucije - tokom perioda od
više milijardi godina, umesto da potvrdi evolucioni proces dovele do nestanka celokupnog živog sveta na našoj planeti.
Ova knjiga takođe pokazuje da naučno prihvaćene teorije o evoluciji našeg Sunčevog sistema nisu poduprte svemirskim istraživanjima, da su naučni izveštaji o evoluciji celokupnog
svemira u suprotnosti sa većinom naučnih principa na osnovu kojih on funkcioniše i da nastanak univerzuma nije mogućno objasniti u domenu fizičkih zakona nego se on nalazi izvan domena naučnog istraživanja.
Konačno, ovo izdanje pokušava da odgonetne neke psihološke aspekte koji se nalaze u pozadini prihvatanja određenih naučnih teorija. Mada ova knjiga tretira mnoga pitanja, ona se ne bavi onim što je van onoga neophodnog za određenu raspravu. Detaljniji opis svakog od tih pitanja, sigurno bi učinio da ova knjiga postane nešto nalik enciklopediji, a to nije njena namera.

O autoru

Kao kompjuterski konsultant tokom više od jedne decenije, autor ove knjige je radio na razvoju kompjuterskih programa za takve organizacije kao što su NASA's Goddard Institute of Space Studies, Bell Laboratories, Western Electric, Chase Manhattan Bank i Goldman Sachs. Bio je zadužen za obuku ljudi viših nivoa rukovođenja, kao i tehnički rukovodilac u
tehnikama programiranja i naprednog dizajna aplikacionih sistema. On je takođe redovan autor novinskih tekstova u razdoblju od četiri godine.

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Apr 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2015

pdf

text

original

D`o{ Grinberger

KADA LJUDSKA INTELIGENCIJA POSTANE MAJMUNSKA

KNJI@EVNO DRU[TVO PISMO

D@O[ GRINBERGER
GLAVNI UREDNIK RA[A LIVADA BIBLIOTEKA NER MICVA UREDNIK BIBLIOTEKE ISAK ASIEL

KADA LJUDSKA INTELIGENCIJA POSTANE MAJMUNSKA

S engleskog preveo

[elomo Maoz

"Jer je zapovest `i`ak, i Tora vidjelo." (Pri~e Solomonove 6:23)

KNJI@EVNO DRU[TVO PISMO ZEMUN 5761/2001

Naslov originala HUMAN INTELLIGENCE GONE APE by Josh Greenberger Published by the National Conference of Synagogue Youth/Union of Orthodox Jewish Congregation of America. A publication of the NCSY Joseph Tanenbaum Library.

D`o{ Grinberger

KADA LJUDSKA INTELIGENCIJA POSTANE MAJMUNSKA

S engleskog preveo [elomo Maoz

PREDGOVOR

Pisana jezikom laika, ova knjiga osporava teoriju o evoluciji na vi{e na~ina. Ona pokazuje kako evolucija nije geneti~ki mogu}na; ukazuje na svemirska istra`ivanja drugih planeta koja tako|e potvr|uju da je evolucija teorija bez osnova. Kona~no, ona pokazuje kako bi bezbrojne slu~ajne mutacije na genima navodni mehanizam za odvijanje evolucije - tokom perioda od vi{e milijardi godina, umesto da potvrdi evolucioni proces dovele do nestanka celokupnog `ivog sveta na na{oj planeti. Ova knjiga tako|e pokazuje da nau~no prihva}ene teorije o evoluciji na{eg Sun~evog sistema nisu poduprte svemirskim istra`ivanjima, da su nau~ni izve{taji o evoluciji celokupnog svemira u suprotnosti sa ve}inom nau~nih principa na osnovu kojih on funkcioni{e i da nastanak univerzuma nije mogu}no objasniti u domenu fizi~kih zakona nego se on nalazi izvan domena nau~nog istra`ivanja. Kona~no, ovo izdanje poku{ava da odgonetne neke psiholo{ke aspekte koji se nalaze u pozadini prihvatanja odre|enih nau~nih teorija. Mada ova knjiga tretira mnoga pitanja, ona se ne bavi onim {to je van onoga neophodnog za odre|enu raspravu. Detaljniji

7

opis svakog od tih pitanja, sigurno bi u~inio da ova knjiga postane ne{to nalik enciklopediji, a to nije njena namera.

O autoru
Kao kompjuterski konsultant tokom vi{e od jedne decenije, autor ove knjige je radio na razvoju kompjuterskih programa za takve organizacije kao {to su NASA's Goddard Institute of Space Studies, Bell Laboratories, Western Electric, Chase Manhattan Bank i Goldman Sachs. Bio je zadu`en za obuku ljudi vi{ih nivoa rukovo|enja, kao i tehni~ki rukovodilac u tehnikama programiranja i naprednog dizajna aplikacionih sistema. On je tako|e redovan autor novinskih tekstova u razdoblju od ~etiri godine.

GENETIKA

Da li je XX vek bio primitivan?
Za ve}inu ljudi, nauka je savremena, neprikosnovena, sveznaju}a, i mo`da ~ak ona koja obe}ava ~uda u budu}nosti. Generacija koja poseduje supersoni~ne avione, interkontinentalne balisti~ke rakete, svemirske brodove i vrhunske kompjutere, te{ko se mo`e nazvati primitivnom. Zar ne? Usred sveg tog tehnolo{kog razvoja, izgleda da postoji jedna primitivna teorija koju, iako polagano gubi svoj kredibilitet ~ak i me|u onima koji su je dugo vremena prihvatali, i dalje zastupaju mnogi koji tvrde da je zasnovana na nauci. Ta teorija potvr|uje jednu stvar bez svake sumnje: iako se savremena tehnologija pribli`ila nivou projekta Ratovi zvezda, savremeni ~ovek je jo{ uvek opsednut odre|enim primitivnim mislima koje zbunjuju. Da bismo razumeli kako odre|ena teorija mo`e biti sveop{te prihva}ena moramo se vratiti na razmi{ljanje koje je preovladavalo u vreme progona ve{tica. Njihovi stavovi sigurno nisu bili zasnovani na ~vrstim dokazima. O~igledno, ~ovekov um je veoma sklon izvrdavanju i pogre{nim interpretacijama. Mada je proganjanje ve{tica bilo samo po sebi pogre{an i nerazuman stav,
9

8

slikovito opisivanje i reklamiranje, koje olak{ava prihvatanje nerazumnih pogleda na realnost, o~igledno to nije. Ja govorim o "nau~noj" teoriji o evoluciji. Ako ta teorija nije iskrena zabluda, onda je ona svakako najperfidnija prevara ikad podmetnuta ~ove~anstvu.

Pleme Tasadej
Ako mislite da prevara tako velikih razmera nije mogu}na, razmotrite slede}i slu~aj: Dana 14. avgusta 1986. godine, Televizija ABC je na programu vesti u 20,20 sati iznela informaciju o plemenu Tasadej koje `ivi u d`unglama Filipina, otkrivaju}i prevaru neverovatnih dimenzija. Po~etkom 1970-ih, ovo pleme je bilo prona|eno u d`unglama Filipina kako "`ivi" u najprimitivnijim uslovima. Pripadnici plemena Tasadej izgledali su "nedodirnuti savremenom civilizacijom". Njihov na~in `ivota bio je nalik onome kako savremeni ~ovek zami{lja pe}inske ljude: oni su pribavljali hranu pomo}u lova, nosili ode}u od li{}a i `iveli u pe}inama. Ni{ta nije moglo biti uzbudljivije - i uverljivije. Otkri}e tog "praistorijskog" plemena u dana{nje vreme bilo je tako fascinantno da je do{lo na naslovne strane ~asopisa {irom sveta, mnoge knjige su pisale o tom otkri}u, a bile su dodate i nove stranice "istorije" u nekim enciklopedijama. Pro{lo je dvanaest godina, a onda je otkriveno da je ceo svet bio izlo`en zlokobnoj prevari. Sredinom 1980-ih, u poku{aju da provere ranije sumnje, mediji su otkrili da su ovi "pe}inski ljudi" bili u stvari dana{nji domoroci Filipina; oni su obi~no nosili plave farmerke i kratke majce, pu{ili su cigarete, itd. Oni su pristali da se pretvaraju jer su ih slu`benici vlade Filipina ubedili da }e imati
10

finansijsku i drugu pomo} ako budu "izgledali primitivno" pred kamerama. Na kraju nisu dobili nikakvu pomo}, filipinske vlasti su ih napustile i pretvaranje je bilo zavr{eno. I tako je "najve}i antropolo{ki nalaz", koji je tokom vi{e od decenije imao "istorijski zna~aj", postao "najve}a istorijska prevara". I da nije bilo bri`ljivog traganja koje su izvr{ili mediji, ova prevara je mogla veoma lako postati najve}e "antropolo{ko otkri}e XX veka" u ud`benicima istorije.

Evolucija evolucije
Otkako je ^arls Darvin (Charles Darwin) objavio svoju knjigu "Poreklo vrsta" ("On The Origin Of Species") 1859. godine, teorija o evoluciji je pretrpela promene, bila je menjana i "unapre|ivana" - i ta teorija jo{ uvek "evoluira". U vremenu tokom koga su se nau~nici bavili ovom teorijom, "poreklo vrsta" je imalo vi{e verzija nego vrsta. To je u~inilo da "prirodna selekcija" (jedne verzije) bude izuzetno te{ka. Nau~ni koncept o nastanku `ivota na Zemlji po~inje pretpostavkom da se `ivot prvi put pojavio pre vi{e milijardi godina formiranjem mikroskopskih organizama od ne`ive materije. Tokom milijardi godina koje su potom usledile, mali organizmi su evoluirali u vi{e i mnogo slo`enije oblike `ivota tako {to su jedne vrste evoluirale u druge. Za niz doga|aja koji se navodno odigrao od prvog jedno}elijskog organizma do najslo`enijeg organa, ljudskog mozga, u po~etku se verovalo da je predstavljao lagan i postepen proces. I arheolozi su iskopali mnogo lopata zemlje u poku{aju da na|u dokaze koji }e opravdati evoluciju. Na kraju, oni imaju dovoljno kostiju da se sprijatelje sa svakim psom u ^ikagu i dovoljno kostiju da zapo~nu unosan biznis fosilima. Ali dokaza
11

nema. Nema serija fosila ili grupa kostiju koje pokazuju potrebne prelazne vrste. Ako su jedne vrste evoluirale u druge, "povezuju}e" vrste su morale postojati u velikom broju u razli~itim periodima Zemljine istorije. Me|utim, veliki broj nedostaju}ih karika koje su trebalo da budu ozna~ene kao "nedvosmisleni dokazi" nisu nikad na|ene. Tako je do{lo do pojave nove verzije o evoluciji nazvane "isprekidana ravnote`a". Ovu verziju o evoluciji su prihvatili mnogi nau~nici koji se suprotstavljaju "laganoj i postepenoj" verziji. "Isprekidana ravnote`a" ka`e da se vrste pojavljuju veoma naglo i zadr`avaju svoj osnovni oblik sve dok ne izumru. Danas to zvu~i mnogo bolje. To otklanja potrebu za pronala`enjem nedostaju}ih karika. [ta je pogre{no u tome? Ako ne mo`ete na}i osobu koja je po~inila zlo~in, onda ubedite porotu da optu`i metke da su usmrtili `rtvu! I tako ova teorija ide dalje i dalje, izbegavaju}i i eskiviraju}i svako neslaganje i kontradikciju. Ako logika i mehanizmi teorije o evoluciji ostavljaju utisak na vas, onda ih verovatno niste prou~ili suvi{e objektivno. Nadam se da }e vam ova knjiga, a naro~ito ovo poglavlje, pomo}i kako se budemo pribli`avali kraju.

menu granu nauke. I uz konstantno isticanje ovih pretpostavljenih mehanizama evolucije nije ~udo {to jedna teorija sa tako malo argumenata mo`e imati tako jako upori{te u dru{tvu; prose~an ~ovek jednostavno ne zna dovoljno da bi odgovorio za{to evolucija ne funkcioni{e. Kada bi javnost pre prezentovanja teorije o evoluciji imala adekvatno znanje o genetici, a naro~ito o pitanju slu~ajnih mutacija, ja sam uveren da se ova ova teorija ne bi nikad uzimala ozbiljno i sigurno ne bi bila prihva}ena kao zvani~na nauka. [tavi{e, jo{ jedna stvar u prilog evoluciji jeste gotovo konstantno izno{enje njenih neargumentovanih tvrdnji javnosti. Ja mislim da se ~ovekova priroda mo`e naviknuti na odre|enu ideju ako se ona iznese vi{e puta bez obzira na to koliko ta ideja mo`e biti nerazumna. A u slu~aju evolucije, njeno stalno propagiranje, zajedno sa op{tim odsustvom nerazumevanja javnosti po pitanju mehanizama odre|enih genetskih svojstava, jeste ono {to poma`e da ova teorija opstaje. Evo ideje kako jedna teorija mo`e biti mo}na na prvi pogled ako niste mnogo upoznati sa mehanizmima koji u praksi ne funkcioni{u:

Teorija gliste i voza Ignorisanje ~injenica
Ako su vrste evoluirale jedne iz drugih, tokom istorije je moralo do}i do velikih geneti~kih promena. Verovatno je najve}i problem za evoluciju, u vreme njenog po~etka pre vi{e od hiljadu godina, bilo to da se prakti~no ni{ta nije znalo o genetici. ^ak i danas, velika ve}ina javnosti se, iako je delimi~no upoznata sa terminima kao {to su "geneti~ki in`enjering" i "slu~ajne mutacije", i dalje nalazi u velikom neznanju u odnosu na ovu savre12

Nau~nici su stavili glistu na `elezni~ku prugu i posmatrali je pod mo}nim elektronskim mikroskopom. Oni su otkrili da kada im se }elije uveli~aju tri milijarde puta, gliste pokazuju neverovatnu sli~nost sa prozorom na vozu. Oni su zaklju~ili da ako pome{ate trideset glista u rastvoru aminokiselina i hemikalija zasnovanih na ugljeniku, one }e za otprilike 1,5 milion godina eventualno evoluirati u brzi voz Long Island.
13

Komedija od nauke
Naravno, ovo je bila samo ironi~na verzija "teorije". Me|utim, ja }u u daljem tekstu poku{ati da poka`em kako teorija o evoluciji nije daleko od jednog takvog komi~nog scenarija.

Pogre{no razumevanje pojmova "moglo bi" i "jeste"
U ljudskoj prirodi je da nekad vidi mogu}nost nekog doga|aja kao ne{to {to je sli~no ostvarenju tog doga|aja. To nas ne mo`e odvesti na pogre{no zaklju~ivanje kada tretiramo pitanje kako se dostignu}a u genetici odnose prema teoriji o evoluciji. Mnogi ljudi, kako evolucionisti tako i laici, izlo`eni su medijskom uticaju po pitanju napretka u geneti~kom in`enjeringu. Me|utim, po{to ~injenice nisu iznesene u adekvatnoj perspektivi, mnogi su u situaciji da pogre{no razumeju "{ta je mogu}e", a "{ta se stvarno de{ava". To jest, ideja da genetska istra`ivanja mogu potvrditi neke stavove po pitanju evolucije predstavlja pogre{no razumevanje do kojeg se lako mo`e do}i ako ~ovek nije svestan nelogi~nosti koja je tu uklju~ena. Logika mo`e nekad i}i u ovom smeru: ako nau~nici mogu promeniti izgled neke vrste do odre|enog stepena kroz proces genetskih mutacija u laboratoriji, to bi moglo potvrditi argument evolucionista da se tako ne{to moglo prirodno desiti u pro{losti. To je pogre{no. U pogre{noj logici moramo se osloboditi slede}eg: ako vi mo`ete dokazati da je Jovan Jovanovi} najve}i umetnik koji je ikada `iveo, onda mo`ete dokazati da je on naslikao Mona Lizu. Da biste dokazali da je Jovan Jovanovi} naslikao Mona Lizu nije dovoljno da u~inite samo to. Sam dokaz da je on sposoban da to u~ini nije dokaz da je on to i u~inio. Slonovi mogu izbacivati vodu kroz svoje surle, ali to nije dokaz da afri~ki slonovi imaju svoju vatrogasnu stanicu. Bez obzira na to {ta nau~nici rade u laboratoriji po pitanju biotehnologije, to predstavlja malo ili ni{ta u odnosu na ono {to se zaista desilo u pro{losti. Dana{nja biotehnologija je proizvela ukr{tene `ivotinje koje bez sumnje nisu nikada postojale u istori15

Evolucija: geneti~ka nemogu}nost
Genetski in`enjering ili "manipulacija genima" je verovatno najpoznatiji i najfascinantniji predmet bavljenja u savremenoj medicini. Izgleda da on mo`e ponuditi odgovore na pitanja nekih od najzagonentnijih bolesti. I izgleda da on svakog dana obe}ava sve vi{e. Genetski in`enjering je posao u kojem se manipuli{e genima. Prona|eno je na stotine, nekada i na hiljade gena u svakoj }eliji koji izazivaju razvoj takvih karakteristika kao {to su boja kose, visina, oblik nekih organa, itd. Promena gena mo`e uzrokovati to da jedan organizam, ili njegovo potomstvo, dostigne nove dimenzije - njegove fizi~ke dimenzije se mogu doslovno promeniti. U slu~aju genetskog in`enjeringa, te promene mogu biti dobre. U drugim slu~ajevima, te promene gena, generalno ozna~ene kao mutacije, mogu uzrokovati geneti~ka o{te}enja koja mogu uni{titi organizam. Mada su potencijali genetskog in`enjeringa i njegov uticaj na biolo{ke sisteme u ovom trenutku daleko od svoje potpune realizacije, nauka je postigla veliki napredak na tom polju.

14

ji Zemlje. Na taj na~in, ono {to je proizvedeno u laboratoriji ne govori ni{ta vi{e od onoga {ta je mogu}e proizvesti u laboratoriji. [ta je nastajalo na Zemlji u njenoj pro{losti - to je druga pri~a.

Mnogo ozbiljniji problem
^injenica da mogu}nost ne~ega ne potvr|uje njegovo postojanje, predstavlja najmanji problem sa kojim se suo~avaju evolucionisti. Ono {to savremeni ~ovek mo`e saznati o genetskim mutacijama ne samo da ne podupire evoluciju nego prakti~no uni{tava tu teoriju i u potpunosti je negira. Za po~etak je va`no da napravimo razliku izme|u genetskih promena koje nastaju na dva razli~ita na~ina:

Slu~ajne mutacije
Prvo, da ka`emo ne{to o slu~ajnim mutacijama. Ovaj tip genetskih promena nastaje slu~ajno, bez ikakvog prethodno smi{ljenog plana ili projekta na genetskom nivou. Prema evolucionistima, slu~ajne mutacije su navodno ono {to je u~inilo da se `ivot razvije od jedne }elije do svoje sada{nje slo`enosti. To jest, kroz serije pozitivnih doga|aja uzrokovanih slu~ajnim mutacijama, tvrde oni, prosti organizmi su evoluirali u periodu od vi{e milijardi godina u nove i slo`enije vrste.

nima u laboratoriji uklju~eni su u ovu vrstu promena. Geni se "rekombinuju" ili "spajaju" sa namerom da se izazovu promene kod organizma ili njegovog potomstva. Inteligentne genetske promene su odgovorne za dva impresivna geneti~ka napretka. Prvo, nau~nici su dobili vinske mu{ice sa crvenim o~ima od roditelja sa braon o~ima. Drugo, kombinuju}i gene za rast kod pacova sa onim kod mi{eva, nau~nici su u~inili to da na svet do|u mi{evi dva puta ve}i od normalnih. Za one kojima biologija ili medicina nisu previ{e bliske, takve bezna~ajne promene mogu izgledati bez ikakve vrednosti. Dakle, potrebno je ista}i da to govori o naprednom XX veku u kojem je nauka uspela da izazove odre|ene trivijalne promene. Tu nema ni{ta od velikih dostignu}a. Ponovimo, neki mogu po`eleti da takve vrste genetskog manipulisanja mogu predstavljati podr{ku evoluciji, i to na slede}i na~in: "Ako mi to mo`emo u~initi u laboratoriji, za{to priroda to ne bi mogla u~initi slu~ajno, u mnogo ve}oj meri, u proteklih tri i po milijarde godina?"

Jedno sme{no upore|enje
Odmah da ka`emo da je upore|enje inteligentnih genetskih promena sa slu~ajnim mutacijama sli~no upore|enju stru~nog hirur{kog zasecanja sa slu~ajnim udarcem kriminalca. Nije zabele`en nijedan slu~aj udarene `rtve koja je oti{la od svog napada~a sa uspe{no presa|enim organom, ili sa uspe{no otklonjenom koprenom sa oka. Svaki lekar, ili nau~nik zna da slu~ajno odsecanje gotovo uvek proisti~e iz haosa i destrukcije, a ne kao rezultat napredne hirurgije. Uzimati inteligentne genetske promene kao pokazatelj da priroda mo`e proizvesti slo`ene vrste od jedno}elijskog organiz17

"Inteligentne genetske promene"
Drugo, da ka`emo ne{to o procesu koji mo`emo ozna~iti kao "inteligentne genetske promene". Promene i manipulisanje ge16

ma kroz duge serije doga|aja slu~ajnog mutiranja je isto kao me{anje "jabuka i pomorand`i". Inteligentni dizajn je normalan produkt inteligencije i dizajna. A kada postoje}i sistem predstavlja dizajn visokog stepena, kao {to je slu~aj sa `ivim oblicima, to ukazuje na inteligenciju veoma visokog nivoa. Slu~ajnost, sa druge strane, ne}e proizvesti inteligentne ili prefinjene strukture. Verovati da je priroda slu~ajno formirala slo`ene oblike `ivota, u bilo kom periodu vremena, bez obzira na to koliko dugom, otprilike je sli~no verovanju kako je Svetski trgovinski centar u Njujorku nastao tako {to je ~opor divljih magaraca sortirao gra|evinski materijal na pravo mesto udarcima svojih nogu.

Izvori radioaktivnosti kao {to su nuklearno oru`je, nuklearni reaktori, nuklearni otpad i X-zraci u medicini.

Uzmimo za po~etak radioaktivnost
X-zrake je otkrio nema~ki nau~nik Vilhelm Konrad Rentgen (Wilhelm Conrad Roentgen), {to je bilo objavljeno 6. januara 1896. godine. To otkri}e je tada bilo nevino, a ~ovek je u svom posedu imao veoma sna`nu silu - radijaciju. Ti zraci }e jednoga dana postati izvor le~enja u medicini, a tako|e i uzrok velikih katastrofa i nesre}a. Nije pro{lo ni oko pola veka, a ~ovek je realizovao stra{an potencijal ovog "nevidljivog svetla": 16. jula 1945. godine u pustinji Alamogordo, Novi Meksiko, Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su prvi put u svetu isprobale atomsku bombu. Destruktivan potencijal ovog novog oru`ja bio je zastra{uju}i. Ono nije uni{tavalo `ivot i okolinu samo svojom eksplozijom nego je to isto ~inilo snagom svoje toplote i zra~enja. [tavi{e, ono je moglo da u~ini da sredina postane nemogu}a za `ivot tokom mnogih godina, decenija, pa ~ak i vekova. Te iste 1945. godine, Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su bacile dve atomske bombe na dva japanska grada, Hiro{imu i Nagasaki. Te dve bombe - onako slabe i primitivne sa dana{njeg gledi{ta - ubile su vi{e od 190.000 ljudi. Postalo je jasno da moramo kontrolisati silu koja je tako surova, da zna~enje re~i "rat" ne}e vi{e nikad biti kao {to je bilo. Zatim, krajem aprila 1986, o{te}enje nuklearnog reaktora u ^ernobilu je kona~no u~inilo da ljudi postanu svesni opasnosti od destruktivne snage zra~enja, ~ak i u mirnodopske svrhe. Taj nesre}ni slu~aj u Sovjetskom Savezu izazvao je pani~an strah od zra~enja u velikom delu svetske populacije. Jo{ jednom se ~ovek
19

Ne{to sme{no ~ak i bez upore|enja
Me|utim, genetska nemogu}nost evolucije dolazi sa svih strana i predstavlja jedan od najja~ih argumenata protiv nje. A bez ~vrste genetske osnove za evoluciju `ivih organizama u vi{e oblike `ivota, teorija o evoluciji se jednostavno raspr{ava u nevidljivu pra{inu. Tako ovde mo`emo videti da genetika - najva`niji aspekt evolucije - ne samo da ne podupire tu teoriju nego joj se o~igledno suprotstavlja.

Izvori slu~ajnih mutacija
Savremeni ~ovek je bio upoznat i bio je neposredno pod uticajem slu~ajnih mutacija mnogo pre nego {to je ~ak i ~uo za inteligentne genetske promene. Neki izvori slu~ajnih mutacija su postojali mnogo pre nego {to smo saznali kako oni uti~u na gene. Koji su to izvori? Kancerogene hemikalije. Kosmi~ki zraci.
18

na{ao u situaciji da se susretne sa posledicama delovanja nuklearne sile kakve nije mogao ni da zamisli.

krvnog pritiska, gr~evima i nesvesticom. Smrt nastupa u roku od jednog do tri dana.

Zajedni~ki imenilac
Ono {to napred izneseni doga|aji imaju zajedni~ko jeste to da savremeni ~ovek po~inje razumevati zra~enje. Najrazorniji vid zra~enja jeste njegova sposobnost da izazove slu~ajne promene na geneti~kom, molekularnom i atomskom nivou, tako da se delimi~no ili potpuno uni{ti doti~ni organizam. Evo jednog primera {ta je u stvari zra~enje:

Dugotrajno uni{tenje
^injenica da zra~enje mo`e izazvati mutacije i uzrokovati genetske efekte, poznata je bar pedeset godina. Studije pokazuju da zra~enje mo`e izazvati ne samo jedan nego vi{e razli~itih tipova mutacija. Jedna od posledica degeneracije jeste rak. Rak se mo`e pojaviti posle godinu dana ili ~ak decenija nakon {to je organizam bio izlo`en zra~enju. Ako doti~ni organizam ne poka`e nikakve znakove raka, jo{ uvek postoji mogu}nost da se rak pojavi u slede}im generacijama. Neka druga o{te}enja ili genetski poreme}aji koji se mogu manifestovati u kasnijim generacijama kao rezultat slu~ajnih mutacija jesu: hemofilija, Daunov sindrom, uro|ena koprena, spontani abortusi, cisti~na fibroza, daltonizam i mi{i}na distrofija. Tako|e i druge bolesti, kao {to su dijabetes, poreme}aji u radu srca, astma i {izofrenija, mogu se manifestovati u kasnijim generacijama kao rezultat slu~ajnih mutacija kombinovanih sa faktorima sredine.

Trenutno uni{tenje
Ako se ograni~eni deo tela izlo`i jakom zra~enju mo`e do}i do velikog o{te}enja tkiva. Ako se celo telo izlo`i zra~enju od nekoliko stotina "rema" (rem je jedinica za merenje efikasnosti zra~enja), ~ovek mo`e trenutno osetiti mu~ninu. Tako za otprilike jedan mesec, kod ~oveka mo`e do}i do krvarenja, anemije, zamora, slabosti i pove}anja rizika od infekcija. Mada neki mogu pre`iveti, drugi }e umreti od posledica tih bolesti. Pri oko 1.000 rema, mu~nina, povra}anje i proliv mogu se manifestovati nakon nekoliko sati izlaganja zra~enju. Kako ti simptomi postaju izra`eniji, oni bivaju pra}eni groznicom, gubitkom te~nosti, jakim infekcijama i kona~no smr}u. Pri oko 10.000 rema, {to predstavlja dozu kojoj radnik mo`e biti izlo`en za vreme o{te}enja nuklearnog reaktora, povra}anje i proliv se mogu desiti u toku jednog sata, pra}eni smanjenjem
20

Pozitivne promene
Ukratko smo analizirali {tetne posledice slu~ajnih mikroskopskih promena na `ive organizme. Izgleda da nije va`no na kom nivou se te promene de{avaju - genskom, molekularnom ili atomskom - rezultat je gotovo uvek isti: pogor{anje, destrukcija, i u mnogim slu~ajevima smrt.
21

Da li se to poklapa sa onim {to govore evolucionisti tokom svih ovih godina? Mno{tvo godina smo slu{ali pri~e o tome kako je `ivot na Zemlji bio pod uticajem slu~ajnih genetskih promena tokom vi{e milijardi godina. Tako|e je re~eno da su neke od tih slu~ajnih promena dovele do nastanka pozitivnih mutacija. Isto tako smo slu{ali kako su ove navodne pozitivne mutacije eventualno proizvele nove i mnogo slo`enije vrste. Ali kada pogledamo {ta su slu~ajne genetske promene - ili bilo koje druge slu~ajne promene u tom domenu - koje o~igledno deluju na `ive organizme, mi ne nalazimo ni{ta osim bolesti i smrti. Gde su sve te pozitivne mutacije o kojima govore evolucionisti? Jo{ nijedan bolesnik nije razvio ili na budu}e generacije preneo ~vr{}e mi{i}e, na primer, kao rezultat izlo`enosti zra~enju. Nijedna od hiljada pre`ivelih `rtava bombi ba~enih na Hiro{imu i Nagasaki nije razvila napredniji mozak kao rezultat izlo`enosti zra~enju. Nijedna osoba koja je bila pod uticajem havarije nuklearnog reaktora nije, na primer, razvila mnogo prefinjeniju ko`u, koja bi bila ~vr{}a i izdr`ljivija od prose~ne. U prakti~no svakom slu~aju, slu~ajne mutacije su izazivale pusto{enje i destrukciju. Da li je mogu}e da savremena tehnologija o~igledno negira evoluciju umesto da joj poma`e? Evolucionisti su se u pro{losti rutinski krili iza izjave da su za sve potrebne "milijarde godina". I pre nuklearne ere bilo je mogu}e ustanoviti da li slu~ajne mutacije mogu uzrokovati evoluciju `ivota ako im se pru`i dovoljno vremena. Me|utim, sa napretkom savremene tehnologije koja je omogu}ila analizu velikog broja slu~ajnih mutacija u kratkom vremenskom periodu nije vi{e bilo potrebno kopati po pro{losti da bi se uo~ila pogre{nost pretpostavki koje navodno podupiru evolucionu snagu slu~ajnih mutacija. Jasan odgovor se nalazi tu pred nama. Slu~ajne mutacije izazivaju upravo suprotno od onoga u {to bi
22

neki hteli da veruju. One ne uzrokuju ni{ta drugo sem bolesti i smrti - a kamoli pobolj{anje. [tavi{e, {to je njihov broj ve}i i njihovo delovanje du`e, ve}i su pusto{enje i destrukcija. I {ta bismo o~ekivali da bi se desilo da je na{a planeta bila pod dejstvom slu~ajnih mutacija tokom vi{e milijardi godina? Potpuno uni{tenje `ivota! Kada uzmemo u obzir ~injenicu da mi danas znamo {ta su slu~ajne mutacije i poku{amo da rekonstrui{emo scenario tokom tih navodnih nekoliko milijardi godina Zemljine istorije, umesto ~arobne pri~e o evoluciji dolazimo do slike koja je mnogo sli~nija stra{noj sceni iz filma o doga|ajima nakon nuklearnog rata. ^ak i da je Zemlja bila naseljena kao {to je danas tokom tog pretpostavljenog perioda od tri i po milijarde godina, i da je bila pod uticajem milijardi i milijardi slu~ajnih mutacija, `ivot bi prema onome {to danas znamo o slu~ajnim mutacijama bio verovatno potpuno zbrisan. Sa slu~ajnim mutacijama koje predstavljaju izuzetno destruktivnu silu, proces za koji neki pretpostavljaju da je uzrokovao evoluciju `ivota, u stvari bi, po svoj verovatno}i, izazvao takvo geneti~ko uni{tenje koje te{ko da bi ostavilo u `ivotu i jedva nekoliko organizama. [tavi{e, pod takvim uslovima je "pre`ivljavanje najsposobnijih" potpuno neozbiljan koncept. Re~ "prilago|en" trebalo bi da opi{e uglavnom one organizme koji su bili manje bolesni od ostalih, koji bi u tom slu~aju predstavljali "najbolje vrste" u evoluciji. A i od tih "prilago|enih" koji bi pre`iveli, mnogi bi morali pro}i kroz geneti~ka o{te}enja, a potom dali potomstvo. ^ak i kada ti "prilago|eni" ne bi bili zbrisani slu~ajnim mutacijama, njihovo potomstvo bi imalo malo {ansi da pre`ivi nasle|ene genetske bolesti. Dalje, nakon procesa uni{tenja, pre`ivelo potomstvo bi ponovo bilo izlo`eno celokupnom ciklusu delovanja mutacija. Tako, nakon milijardi i milijardi godina delovanja slu~ajnih mutacija, ~ak i kad bismo prihvatili pretpostavku da bi neki
23

mutirani geni mogli izazvati izvesne pozitivne promene kod organizma, celokupna populacija organizama na Zemlji bi ve} bila ograni~ena, u najboljem slu~aju, na nekoliko degenerisanih `ivotnih oblika. Tih nekoliko pozitivnih gena, ako bi ikad i postojali, bili bi prega`eni neverovatno velikim brojem o{te}enih gena koji bi neminovno nastali u tom procesu produkcije pozitivnih doga|aja, tako da oni nikada ne bi mogli doneti ni{ta dobro. Takav organizam bi bio zbrisan mnogo pre nego {to bi imao i trunke {anse da se promeni ili uznapreduje. U su{tini, Zemlja bi izgledala kao planeta nakon nuklearne katastrofe. Dakle, ako je planeta po~ela sa nekoliko `ivotnih oblika, kao {to je na Zemlji navodno bilo u po~etku, koliko dugo bi `ivot na njoj opstao? Ja ne mislim na to koliko dugo bi se evolucija odvijala. Ja se pitam koliko dugo bi ti organizmi opstali pre nego {to bi bili zbrisani destruktivnim delovanjem slu~ajnih mutacija? Prema onome {to mi o~igledno mo`emo videti kada je u pitanju delovanje slu~ajnih mutacija u dana{nje vreme, `ivot se nikad ne bi odr`ao na Zemlji, a kamoli se razvio u visoko razvijene i zdrave vrste. U svakom slu~aju, Zemlja bi odavno bila pretvorena u pustu planetu. ^ak i mi{evi, pomenuti ranije, koji su do{li na svet sa dva puta ve}im dimenzijama kao rezultat inteligentnih genetskih promena imaju veoma visoku stopu smrtnosti. Prema tome, ne samo da slu~ajne mutacije izazivaju bolesti kod `ivih organizama nego ~ak i na izgled pozitivne promene mogu imati smrtonosne posledice. Kako su onda slu~ajne mutacije tokom pretpostavljenih milijardi godina mogle uticati na `ivot ~ak i ako je slu~ajno nastalo nekoliko pozitivnih promena? Kako je zapo~eo proces evolucije? Destrukcija je ono {to bismo mnogo pre mogli o~ekivati.

Besmislene teorije
Nema sumnje da inteligentne genetske promene mogu izazvati odre|ene pozitivne promene kod organizama ili njihovih potomaka. Nema sumnje da prirodni procesi nasle|ivanja mogu uzrokovati da neki ~lan vrste do|e na svet "ve}i i ja~i" od ostalih - ne kao rezultat slu~ajnih mutacija, nego kao manifestacija genetskog potencijala koja mo`e ostati neiskazana kod mnogih generacija. Nema sumnje da se biolo{ki sistemi mogu adaptirati na uslove `ivota u svojoj sredini i da se to mo`e uo~iti. Ali re}i da adaptacija na uslove sredine ili bilo koji drugi prirodni fenomen mo`e biti uzrokovana slu~ajnim mutacijama, {to bi eventualno moglo proizvesti nove i mnogo slo`enije vrste, potpuno je besmisleno. Re}i da je `ivot zapo~eo sa nekoliko `ivih oblika i zatim evoluirao u dana{nje bezbrojne slo`ene i generalno zdrave oblike `ivota je suprotno svemu onome {to je nauka u XX veku saznala o slu~ajnim mutacijama. Re}i da je jedno}elijski organizam evoluirao ~ak i u jednu ribu veli~ine tri centimetra, to predstavlja nerealan skok ma{te koji zahteva veliku dozu nepo{tenja i pogre{nog rezonovanja. Re}i da je ~ovek nastao kao rezultat slu~ajnog evolucionog procesa je pravo ludilo. ^injenica da danas postoje milijarde milijardi zdravih `ivih oblika, o~igledno pokazuje upravo ono suprotno od onoga u {ta evolucija veruje - da `ivot na Zemlji nije mogao nastati kroz veliki broj slu~ajnih genetskih promena. A bez genetskih pro-mena, evolucija je mrtva kao fosil. [tavi{e, ako geneti~ki in`enjering bilo {ta potvr|uje, on potvr|uje to da je u njega uklju~en visok stepen inteligencije i znanja sa kojima mo`e samo malo da ~eprka u radu sa postoje}im oblicima `ivota. Tako|e, da bi se stvorila ili bar delimi~no promenila jedna vrsta potrebni su inteligencija i znanje neverovatno visokog stepena. Tvrdnja da bilo koja slu~ajna
25

24

genetska promena mo`e stvoriti nove ili mnogo slo`enije vrste ne predstavlja nauku, logiku ili ~ak teoriju - to je ~ist produkt ma{te.

Matemati~ka nemogu}nost
^ak i bez razmatranja o genetici, neozbiljnost evolucije mo`e se izraziti u terminima proste matemati~ke verovatno}e. Ako kao argument uzmemo tvrdnju da }e proces delovanja slu~ajnih mutacija razviti `ivot u periodu od nekoliko milijardi godina i da }e isti proces uni{titi `ivot za vreme ~ovekovog `ivotnog veka, {ta }e se dogoditi pre? Uni{tenje? Ne, to se ne}e dogoditi kao prvo, to je jedino {to }e se dogoditi. Za vreme tokom koga se `ivot navodno razvijao, `ivot bi bio bukvalno uni{ten vi{e miliona puta - nikad ni{ta ne bi bilo od razvoja. ^ak i pitanje "mo`e li vi{e milijardi poku{aja prosipanja mastila po papiru proizvesti re~i koje je napisao [ekspir" postaje neprikladno u svetlu sada{njeg ~ovekovog razumevanja slu~ajnih mutacija. Danas znamo da je verovatno}a tako astronomska da je re~ o doga|aju koji prakti~no nije mogu}. To vi{e nije ni pitanje verovatno}e. Sada se postavlja pitanje iz kog }e poku{aja do}i do uni{tenja organizma. To jest, mi imamo program (geneti~ku "informaciju") koji se degradira (zbog geneti~kih o{te}enja) sa svakim novim poku{ajem (slu~ajnog mutiranja) i koji eventualno mo`e da prestane da funkcioni{e. Tako umesto pitanja "mo`emo li se osloniti na takvu neverovatnu mogu}nost" postavlja se pitanje "nakon samo nekoliko poku{aja da li }e ostati imalo mastila, papira ili mogu}nosti da se poku{a jo{ jednom". Po{to bi svaki `ivot za koji se pretpostavlja da bi evoluirao bio uni{ten u tom procesu, to ne bi bilo mogu}e da do|e do njegovog razvoja tokom bilo kog perioda vremena.
26

To ukazuje na to da je krajnje problemati~no uop{te govoriti o metodu poku{aja i gre{aka preko genetskih mutacija sa gledi{ta realne verovatno}e - bez obzira na besmislene mogu}nosti koje pretpostavljaju evolucionisti. Dakle, da li se `ivot mogao razviti u uslovima (delovanja geneti~kih mutacija) u kojima ne mogu pre`iveti ~ak ni potpuno razvijeni biolo{ki sistemi, van svake sumnje je ravno verovatno}i da krava pre`ivi pod vodom dovoljno dugo da bi mogla biti oplo|ena i dati potomstvo - to jednostavno nije mogu}e.

Evolucija umetnosti?
Neozbiljnost evolucije je tako|e o~igledna u mnogim ateisti~kim gledi{tima kod ~oveka. Kako su osobine kao {to su umetnost, apstraktno mi{ljenje i razumevanje muzike mogle postati zajedni~ke osobine za sve ljude? Prema mehanizmima (ili ma{ti) evolucije bilo bi veliko ~udo ako bi takvi kvaliteti, tako bezna~ajni za ~isto fizi~ke i biolo{ke sisteme, evoluirali ~ak i kod malog broja individua. Ipak je do danas zabele`eno da je to, u manjoj ili ve}oj meri, osobina prakti~no svakog ~oveka. Kako? Do toga ne bi nikako trebalo da do|e. Postojanje takvih estetskih ljudskih osobina kao {to su emocije, humor i intelekt ne mogu se objasniti biolo{ki bez obzira na to koliko ~ovek bio neozbiljan. Za{to nam je, na primer, priroda dala smisao za humor? Kako je priroda ikada mogla da zna {ta je to smisao za humor? I kako bi smisao za humor mogao da uti~e na to da ~ovek bude "prilago|eniji u borbi za opstanak"? Postoje milioni biljaka i `ivotinja bez smisla za humor koje su o~igledno pre`ivele. Postoje ~ak i ljudi bez smisla za humor koji su o~igledno pre`iveli. Kako su takve osobine mogle ikad da evoluiraju?
27

Savremena nauka?
Evolucija sigurno nije neka osrednja teorija. Iako predstavlja nedokazanu i zastarelu teoriju, nju je prihvatio veoma veliki broj ljudi. Oni koji se suo~e sa njenim pogre{nim rezonovanjem, pretpostavkama, neadekvatnim nalazima i o~iglednim odsustvom smisla i logike, u njoj vide samo jo{ jedan slab poku{aj oduzimanja i potkopavanja ~ovekovih racionalnih ideala. Ona se mo`e staviti u istu kategoriju sa lopovlukom i prostitucijom. Takvi pokreti imaju jednu stvar koja je zajedni~ka - zbog odsustva bilo kakve logike, njih "shvataju" samo oni koji su odlu~ili da veruju u njih. Najzna~ajnija razlika je u tome {to se do sada nije niko usudio da lopovluk i prostituciju nazove naukom. Ironi~no je to {to neki od istih ljudi koji konstantno izra`avaju bojazan za `ivot na Zemlji zbog mogu}eg nuklearnog razaranja da u nuklearnoj eri mogu i dalje verovati da jedan od veoma destruktivnih vidova nuklearne sile - slu~ajne mutacije - jeste mehanizam koji je u~inio da budemo ovde. U vreme Darvina nije se gotovo ni{ta znalo o genetici, a sigurno ni{ta o nezamislivo destruktivnoj prirodi slu~ajnih mutacija. Ali kakvo je stanje danas? Teorija koja je nastala pre vi{e od sto godina - u vreme relativnog ignorisanja nauke - danas bi trebalo da bude potpuno odba~ena. Me|utim, izgleda da {to su ja~i dokazi protiv evolucije, neki ljudi }e jo{ upornije verovati u nju.

kao {to je evolucija mogla ikad do}i u sredi{te pa`nje nauke. Ja mislim da ukoliko bismo evoluciju mogli nazvati naukom, onda bi trebalo da i nekoliko drugih, podjednako kvalifikovanih nau~nih pravaca uklju~imo u nau~ne ud`benike - fizi~ka svojstva Supermenovog pogleda pomo}u X-zraka, pri~u o evoluciji govora kod Miki Mausa i hemijski sastav Betmenovog za{titnog spreja. Ako `elimo imati zabavne teorije, onda hajde da one budu zaista zabavne.

Nau~na fantastika
U ovom trenutku je ne{to bar delimi~no jasno, ~ak i onima koji prihvataju evoluciju u odre|enoj meri, a to je da pretpostavljeni scenario te neozbiljne teorije ne funkcioni{e i sigurno se ne}e nikad ostvariti. Neki se mogu ~uditi kako je izmi{ljotina
28 29

'Milijarde i milijarde godina'
Verovatno naj~e{}a fraza koju upotrebljavaju evolucionisti jeste "milijarde i milijarde godina": "`ivot je evoluirao tokom milijardi i milijardi godina", "Sun~ev sistem se razvio tokom milijardi i milijardi godina", "univerzum se {iri tokom milijardi i milijardi godina". Jasno je da te tvrdnje o navodno dugoj evoluciji na{eg univerzuma imaju za cilj da uvere ljude da ne treba sumnjati u ne{to {to navodno ne mo`e da se potvrdi. To jest, kako mo`ete osporiti ne{to {to se desilo tako davno? Veoma je te{ko u laboratoriji konstruisati planetu i posmatrati je milijarde i milijarde godina da bi se dokazalo kako `ivot nije mogao da nastane sam od sebe. Osim ako, naravno, ne iznajmite planetu na tako dug period. Ako iznajmite planetu na slede}ih ~etiri i po milijarde godina, onda bi ovi podaci mogli biti interesantni za vas:

@IVOT IZ SVEMIRA

Slede}e opovrgavanje
Kada se evolucija ospori na genetskom nivou, onda izgleda potpuno nepotrebno analizirati druge grane nauke u negiranje te teorije. Kako god da je pogledate, ona je mrtva pa mrtva. Me|utim, mnogi ekseri jo{ nisu zakucani u mrtva~ki kov~eg u prevenciji da mrtvac ne ispadne. Stoga je neophodno napraviti mrtva~ki sanduk kako treba. Pored toga, u slu~aju pravljenja "mrtva~kog kov~ega" za evoluciju, sami "ekseri" nisu dovoljni. Ova teorija je na svom vrhuncu u`ivala takvu popularnost da je nekima zaista te{ko da prihvate da je ona mrtva. To je na neki na~in sli~no doga|aju kada neka poznata li~nost umre; vi znate da je ta osoba mrtva, ali to jo{ uvek ne mo`ete prihvatiti. Za evoluciju je dakle potrebno sagraditi kov~eg oko kov~ega da bi se naglasila ~injenica da je ta teorija ne samo mrtva nego da ona nije nikada ni bila `iva. Ovo poglavlje }e analizirati neka otkri}a ovde na Zemlji, kao i ona iz svemira.

Neke fenomenalne ~injenice
Godine 1977, dva nau~nika su u traganju za izvorima vru}e vode sa okeanskog dna u{li u malu istra`iva~ku podmornicu nazvanu ALVIN i spustili se na dno okeana u blizini ostrva Galapagos. Kada su prona{li prvi hidrotermalni izvor, otvor iz kojeg je voda zagrejana u Zemljinoj usijanoj unutra{njosti izlazila u okean, to nije bilo ono {to ih je fasciniralo, nego ono {to su slu~ajno otkrili - oko izvora su se nalazile `ivotinje koje ranije nisu nikad videli. Blizu otvora, usred vode koja je ponekad toplija od 250 stepeni Celzijusovih, otkriveni su okrugli crvi od kojih su neki bili dugi vi{e od dva i po metra. Pronala`enje organizama koji `ive na tako velikoj dubini okeana i u tako vreloj vodi bilo je zapanjuju}e. Ali to nije sve.
31

30

Ve}ini organizama je potrebna Sun~eva svetlost u njihovom pre`ivljavanju, a na ovaj deo okeana nije uop{te dopirala Sun~eva svetlost. Dalje, ono {to je bilo sme{no sa aspekta "normalnih" biolo{kih oblika jeste to da ovi okrugli crvi nisu imali ni o~i, ni usta, niti sistem za varenje. U tom mraku se nije moglo mnogo videti, pa opet, kako su ovi organizmi jeli i varili hranu? To je podstaklo nau~nike da tokom vi{e godina prou~avaju pitanje kako ovi okrugli crvi uzimaju hranu. Da ne ulazimo u detalje otkriveno je da ti okrugli crvi ulaze u simbioti~ku zajednicu sa bakterijama koje postoje u velikim koli~inama blizu podvodnog izvora. Bakterije ulaze u ove okrugle crve, bukvalno izme|u njihovih }elija. Okrugli crvi primaju hranu od ovih bakterija, a bakterije, sa druge strane, preuzimaju neke vitalne funkcije od okruglih crva. Ako mislite da je ovaj izve{taj suvi{e neozbiljan i da je to verovatno jo{ jedna od mojih teorija nalik onoj o glisti i vozu, ja vas uveravam da je ovo istinit izve{taj. Takvi organizmi zaista postoje. Ako ho}ete mo`ete prikupiti jo{ bezbroj fascinantnih izve{taja o tim organizmima. Jedan dodatni faktor u podru~ju oko izvora ~ini to podru~je jo{ nepovoljnijim za `ivot nego {to je napred opisano (ako to mo`ete zamisliti). Bakterije od kojih zavise ovi okrugli crvi razvijaju se na osnovu hemikalije koja se zove vodonik-sulfid, prona|ene u vodi koja dolazi iz ovog izvora. Za ve}inu vi{ih `ivotinja, vodonik-sulfid je otrovan kao cijanid! Mi smo opisali deo na{eg sveta za koji, pre nego {to je otkriven, te{ko da smo mogli zamisliti da postoji. Neprijateljska sredina u kojoj `ive okrugli crvi i njihovi partneri u `ivotu - bakterije - je zaista "izvan na{eg sveta". To bi moglo da predstavlja ~udo ako se po|e od pretpostavke da su odre|eni organizmi ta~no ograni~eni na odre|ena stani{ta.
32

Od 1977. godine na|eno je jo{ nekoliko drugih izvora na okeanskom dnu. Osim okruglih crva otkrivene su i druge egzoti~ne `ivotinje kako `ive u neposrednoj blizini ovih izvora ru`i~aste ribe, pu`evi, rakovi, sumporno`ute dagnje i {koljke duge tridesetak centimetara. Sli~na populacija organizama je prona|ena u vodama koje su samo nekoliko stepeni toplije od zamrzavanja. U svakom slu~aju, nau~nici su otkrili tri potpuno nova oblika `ivota i desetine novih vrsta. Kao dodatak nepovoljnim uslovima pod kojima su ovi organizmi `iveli, o~igledno je da bi oni mogli pre`iveti u {irokom rasponu temperatura. Poznato je da kaktusi uspevaju pod veoma nepovoljnim i neobi~nim klimama. Njihova sposobnost da pre`ive u podru~jima sa malo padavina, gde duvaju topli i suvi vetrovi, gde je mala vla`nost, jako sunce i velike promene u temperaturi, nije ni{ta drugo nego fenomen vredan pa`nje. Izgleda kao da je neko dizajnirao fizi~ku strukturu ovih biljaka koja im poma`e da sa~uvaju malo vode koju su primili i da ih za{titi od prekomernog sun~evog svetla. Neki kaktusi mogu pre`iveti temperature i od gotovo 80 stepeni Celzijusovih. Ve}ina biljaka ne bi imala nikakvih izgleda da pre`ivi tamo gde uspevaju kaktusi. Li{ajevi, kombinacija gljiva i algi, prona|eni su da uspevaju na podru~ju Antarktika gde su temperature ponekad ni`e od minus 56 stepeni Celzijusovih. Potpuna suprotnost ovoj neprijatnoj sredini bila bi duboka, tamna i vru}a voda. Postoje insekti na Antarktiku koji proizvode prirodni "antifriz" da bi se za{titili od smrzavanja na niskim temperaturama. Jedan drugi insekt na Antarktiku proizvodi anti-antifriz. Kada se temperature toliko spuste da se drugi insekti smrzavaju do smrti, ovaj prirodni sastojak omogu}ava tom insektu da se smrzava postepeno. Kada temperature postanu toplije, insekt se raskravi i nastavlja da `ivi.
33

Bakterije su otkrivene pod zemljom na dubinama i preko 4 kilometra. Za postojanje `ivota na takvim dubinama rekli bismo da nije mogu}e. Postoje `ivotinje i insekti koji poseduju otrov dovoljno jak da izazove bolest i smrt kod drugih organizama, pa ipak su ti organizmi koji nose otrov otporni na njega. Komarci prenose `utu groznicu, malariju, bolest dengu i encefalitis na `ivotinje koje su hiljadama puta krupnije od njih. Ali nije poznat nijedan komarac koji je umro od tih bolesti. Zmije tako|e izbacuju otrov koji ubija druge `ivotinje, ali one same nisu podlo`ne uticaju otrova koji nose. Na Zemlji danas ima vi{e miliona vrsta biljaka i `ivotinja. Ta~an broj vrsta biljaka i `ivotinja nije lako utvrditi. Broj `ivih organizama je toliki da vam se od njega mo`e zavrteti u glavi. A raznolikost tih organizama - od ogromnih kitova, pa sve do mikroskopskih `ivotnih oblika kao {to je ameba - verovatno je van svake ma{te i najve}eg re`isera nau~ne fantastike.

liona godina. One su vladale tokom izuzetno dugog perioda od preko 100 miliona godina. Kona~no, pojavili su se i ljudi pre oko dva ili tri miliona godina. To jest, ne{to tako slo`eno kao {to je ljudski mozak postoji navodno bar dva miliona godina. Opti~ki instrument na nivou slo`enosti jednog oka (koji ne pripada ~oveku) postoji tokom mnogo du`eg perioda.

Potvr|ivanje
Dakle, kako neko mo`e dokazati na~in na koji su svi ti `ivi organizmi nastali? To jest, ako ne mo`ete stvoriti svoju vlastitu planetu i posmatrati je tokom vi{e milijardi godina, {ta vam preostaje da uradite? Mo`da otkri}e planete u svemiru koja bi bila nalik Zemlji. To nije re{enje. To nije slede}e najbolje {to bismo mogli u~initi. Za{to? Zato {to je nauka o evoluciji planeta, ako je tako mo`emo nazvati, daleko od egzaktne nauke, najbla`e re~eno. Nakon 30 godina, neki nau~nici izra`avaju ozbiljnu sumnju u vezi sa op{teprihva}enim pogledom vezanim za sastav Zemljine atmosfere u tom pretpostavljenom periodu od tri i po milijarde godina. Tokom dugog perioda, nau~nici su verovali da je Zemljina prvobitna atmosfera sadr`avala malo ili nimalo kiseonika. Danas neke studije ukazuju na to da je Zemljina atmosfera mogla sadr`avati milion puta vi{e kiseonika nego {to se prethodno verovalo, a ultravioletno zra~enje koje dospeva na Zemlju sa Sunca moglo je biti hiljadu puta ja~e nego danas. Nije va`no je da li nove interpretacije imaju vi{e smisla nego stare pretpostavke. Ono {to je ovde va`no jeste to da su simulacija u laboratoriji i nau~no zaklju~ivanje o prvobitnim uslovima na Zemlji zasnovani o~igledno na mnogim naga|anjima i
35

Veruje se da . . .
Tokom istorije planete Zemlje je postojalo oko pola milijarde `ivotinjskih vrsta. U taj broj nisu ~ak ni uklju~ene biljke.

Pretpostavlja se . . .
Sunce, Zemlja i druge planete u Sun~evom sistemu su prema evolucionistima nastali pre oko ~etiri i po milijarde godina. Dalje se pretpostavlja da su se najprimitivniji oblici `ivota pojavili na Zemlji pre oko tri i po milijarde godina. Ogromne `ivotinje, kao {to su dinosaurusi, hodale su ovom planetom pre oko 200 mi34

nepotvr|enim pretpostavkama. Ali za{to pribegavati takvim neozbiljnim izmi{ljotinama kada nam prava "`iva" planeta govori istinu, celu istinu, i ni{ta drugo osim istine?

@ivot na Marsu
Dva svemirska broda "Viking" spustila su se na Mars u leto 1976. godine. "Viking 1" se spustio u region Krajs Planitia, a "Viking 2" u region Utopia Planitia. Jedan od ciljeva njihove misije bio je pronala`enje `ivota ili dokaza o `ivotu na Marsu. Ovi svemirski brodovi su proveli jedan mesec analiziraju}i tlo i atmosferu Marsa, ali bez uspeha. Nije prona|en nikakav trag `ivota, niti sada, niti u pro{losti. Nije bilo dinosaurusa. Nije bilo mikroorganizama. Ni le{eva. Ni kostiju. Ni fosila. Apsolutno ni~ega. Nau~nicima je postalo jasno da ukoliko `ele da prona|u dokaze o `ivotu na Marsu moraju poslati Franka Perdua (Frank Perdue) da tamo ~erupa svoje koko{ke. Kada su prou~avane planete zaklju~eno je da je Mars najsli~niji Zemlji u odnosu na druge planete. Ako je `ivot mogao da postoji bilo gde u na{em Sun~evom sistemu, onda ga je verovatno trebalo da bude na Marsu. Ali nije otkriven nikakav trag `ivota na Marsu, niti na bilo kojoj drugoj planeti.

Favorizovanje u prirodi?
Sada analizirajmo ono {to je poznato, ono u {ta se "veruje" i ono {to se "pretpostavlja" vezano za Zemlju, pa to uporedimo sa onim {to znamo o Marsu. Dokle }emo do}i? Do potvr|ivanja teorije? Ne. Do}i }emo do nerazja{njivih kontradikcija! Mi `ivimo na planeti na kojoj se `ivot razvija u prakti~no svakom
36

uglu. Bi}e vam veoma te{ko da na|ete mesto na Zemlji gde nema `ivota. I razli~iti uslovi sredine pokazuju istu situaciju. @ivot na Zemlji se razvija pod razli~itim okolnostima. Ipak, kada pogledamo na planetu koja je upravo ispred nas u svemiru, {ta pronalazimo? Pronalazimo pust svet bez tragova da je `ivot ikada postojao. Kako je to mogu}e? Da li }emo verovati da taj bog kojeg zovu evolucija, koji je dao Zemlji tako prefinjen organ kao {to je ljudski mozak, i to pre dva miliona godina, nije mogao da stvori na Marsu ni jednog jedinog glupog magarca? Da li }emo verovati da je ta ista evolucija koja je Zemlji dala organizme veli~ine dinosaurusa, i to pre 200 miliona godina, bila u stagniranju tokom ~etiri i po milijarde godina ne daju}i Marsu nijedan prost jedno}elijski organizam? Da li }emo verovati da ta slavna evolucija, koja je do sada dala Zemlji astronomsku cifru od doslovno vi{e miliona i miliona vrsta biljaka i `ivotinja, nije u istom periodu podarila Marsu nijednu biljnu ili `ivotinjsku vrstu? Sigurno je da su uslovi na Marsu nepovoljni. Ali ovde na Zemlji, na tri i po kilometara dubokom okeanskom dnu, blizu izvora koji izbacuje vrelu vodu pome{anu sa vodonik-sulfidom, u potpunom mraku, postoje nepovoljni uslovi kakvi se samo mogu zamisliti! Me|utim, `ivot se tu u potpunosti razvija uprkos tome {to to normalno predstavlja ekolo{ki nepovoljne uslove. Antarktik je tako|e nepovoljna sredina za razvoj `ivota. Tako|e i dubine od preko ~etiri kilometara ispod zemlje. Tako|e i pustinje. [tavi{e, u tom pretpostavljenom periodu od tri i po milijarde godina, cela Zemlja, prema evolucionistima, bila je nepovoljna za `ivot. @ivot na Zemlji je navodno zapo~eo u sredini koja je bila mnogo nepovoljnija od one u kojoj danas `ive organizmi. I mnogi dana{nji oblici organizama `ive u uslovima koji su nepristupa~ni za organizme koji su navodno doveli do razvoja
37

`ivota pre nekoliko milijardi godina. Ali `ivot na Zemlji se razvija uprkos svemu tome. @ivot na Zemlji se razvio ~ak i korak dalje. Neki organizmi ne samo da se razvijaju u nepovoljnim sredinama nego su postali imuni na uslove koji su uticali na njihov razvoj i u odre|enoj meri ih uni{tavaju. Bakterijsku dizenteriju je postalo sve te`e i te`e le~iti. Postoji problem sa gonorejom koja je otporna na penicilin. Izvesni oblici gube ne mogu se le~iti standardnim lekovima. Postoji nekoliko vrsta bakterija koje su postale otporne na antibiotike kao rezultat izlo`enosti lekovima koji su ih nekada uni{tavali. U nekim slu~ajevima, bakterija ~ak prenosi tu otpornost na druge bakterije koje nisu bile izlo`ene dejstvu lekova. U Ju`noj Americi postoji vrsta p~ele koja je postala otporna na DDT. Ta p~ela mo`e podneti dozu koja je hiljadu puta ve}a od iznosa potrebnog za uni{tavanje drugih p~ela. Neki komarci su tako|e otporni na DDT. Tako mo`emo videti da `ivot na Zemlji ima veliki potencijal raznolikosti. On ide napred, pobe|uju}i mnoge velike prepreke. Posmatraju}i raznolikost uslova pod kojima se razvija `ivot na Zemlji, kao i oblike `ivota koji pobe|uju u borbi protiv te{kih uslova sredine i delovanja ~oveka, te{ko je zamisliti da bi `ivot na Zemlji mogao ikada biti potpuno uni{ten bilo kakvom vrstom katastrofe, prirodne ili one koju ~ovek izazove. Pa ipak, `ivot na Marsu ne postoji - ili su tragovi `ivota misteriozno sakriveni, ili postoji ne{to {to spre~ava da tamo nastane `ivot. Kako objasniti potpuno odsustvo bilo kakvog traga `ivota na Marsu? Da li evolucija favorizuje neke planete? Potpuno je nepojmljivo da ne{to tako sna`no i razgranato kao {to je `ivot ne ostavlja nikakve tragove na Marsu. Gde su svi ti dokazi o evolucionom procesu? Ako nema `ivih organizama, za{to nema bar kostiju i fosila?
38

Neki smatraju da je to te{ko objasniti. No da li je to zaista te{ko objasniti? Mo`da neki ljudi samo posmatraju pogre{na obja{njenja. Mo`da oni posmatraju unapred zami{ljena obja{njenja i propu{taju da vide ~injenice. ^injenica je da nema znakova `ivota na Marsu.

Novi oblici `ivota
Hajde da napravimo jedan korak dalje. Ko je u~inio da organizmi na Zemlji budu sposobni za `ivot? To jest, kako `ivi organizmi uspevaju da koriste kiseonik, ugljen-dioksid, ili ~ak jedinjenja ugljenika? Ako je `ivot navodno nastao od onoga {to je tada postojalo na Zemlji, onda je `ivot mogao nastati od bilo ~ega {to je postojalo bilo gde u svemiru. Nakon svega, jo{ uvek imamo problema sa utvr|ivanjem ograni~enja u odnosu na razvoj `ivota - kao {to je jasno prikazano u primeru okruglih crva i drugih neobi~nih `ivotnih oblika - a tako|e ne mo`emo u potpunosti razumeti svest i inetelekt na nau~nom nivou. Mi mo`emo uo~iti to da svest i intelekt deluju na odre|ene biolo{ke sisteme, ali nam nije potpuno jasno kako i za{to; jo{ nijedan nau~nik nije ustanovio vezu izme|u biolo{kog sistema i psihe. Pa za{to onda ne postoji `ivot na Mesecu? To jest, Mese~eva verzija "biolo{kog" `ivota. Mo`da bi inteligentna bi}a koja bi nastala na povr{ini Meseca mogla da se hrane uz pomo} kosmi~kih zraka? A {ta je sa Venerom? Na njoj je temperatura oko 500 stepeni Celzijusovih. Ali prema astronomskim standardima, kada znamo da je na nekim zvezdama temperatura oko pet miliona stepeni Celzijusovih, Venera bi bila "Sibir" u galaksiji Mle~ni put. Za{to na njoj nema organizama koji bi `iveli u uslovima od 500 stepeni Celzijusovih i uzimali sumpornu kiselinu kao hranu?
39

Ako neko misli da u ovome ima malo neozbiljnosti, onda se vara. Zapamtite, mi ne govorimo o Svemo}noj Inteligenciji koja je upotrebila plan, dizajn i svrhu, jer bi to zna~ilo da je `ivot uspostavljen ta~no tamo gde se `elelo i nigde drugde iz razloga koji mo`emo ili ne mo`emo u potpunosti razumeti. Mi govorimo o bezli~noj sili prirode koja je navodno stvorila `ivot na slu~ajan na~in od ne`ive materije. [ta je to {to `ivot na Zemlji ~ini "mogu}im", a `ivot na drugim mestima "nemogu}im"?

ma, oblici `ivota koji su nama poznati mogu tu da pre`ive. Ipak, ti svetovi pokazuju da apsolutno nema znakova da je tu ikad postojao bilo kakav oblik `ivota - normalan ili stran. Kako sve to uti~e na evoluciju? Ne mnogo pozitivno.

Neprijateljska Zemlja
^injenica je da ~ak i Zemlja, koja se smatra pristupa~nom sredinom za sada{nje oblike `ivota, izgleda tako samo na prvi pogled. Pojava side, epidemije XX veka, u~inila nas je svesnima prave prirode sredine u kojoj `ivi savremeni ~ovek. Sida je uzrokovana virusom koji napada imunolo{ki sistem i ~ini telo osetljivim na mnoge smrtonosne bolesti koje mogu biti uzrokovane drugim virusima i mikrobima. Sida ukazuje na surovu realnost da je Zemlja danas zaga|ena smrtonosnim virusima i bakterijama koje slo`en i izuzetan imunolo{ki sistem prose~nog ~oveka, kao i mnogih drugih `ivih organizama, ne mo`e da pobedi. Da li je svemir oko nas mnogo gori od toga? Nije te{ko odgovoriti. Za{to onda `ivot van na{e Zemlje nije evoluirao i razvio imunolo{ki sistem koji bi omogu}io njegov opstanak? Da li problem predstavljaju nepovoljni uslovi? Nepovoljni uslovi nisu o~igledno prepreka za razvoj `ivota. Jasno je da ne postoji takav proces kao {to je evolucija.

Logi~ki problem
Re}i da je "te{ko objasniti" za{to je `ivot u takvom izobilju prisutan ovde na Zemlji, a nije prisutan na drugim poznatim mestima u univerzumu zna~i jo{ jedan slu~aj zabijanja glave u pesak. Razumeti za{to cigareta ne}e goreti pod vodom mo`e biti te{ko samo za onoga ko je zbog nekog suludog razloga ube|en da }e se to ipak desiti uprkos suprotnim dokazima. Za{to ona ne}e goreti pod vodom nije te{ko objasniti. Te{ko}a le`i u tome kako objasniti da neki veruju da }e ona goreti. Tako|e, nije te{ko objasniti za{to ne postoji `ivot na drugim poznatim mestima u svemiru. Na{a istra`ivanja svemira daju nedvosmislen odgovor: proces evolucije jednostavno ne funkcioni{e. Te{ko}a le`i u razumevanju onih koji su odlu~ili da ignori{u ~injenice. Prilikom istra`ivanjima koje je izvela NASA, mikroorganizmi su bili spu{teni na Mesec pomo}u svemirske letilice bez posade. Kada se oprema te svemirske letilice vratila na Zemlju, posle dve i po godine su astronauti otkrili da je jedan mikrob sa Zemlje pre`iveo uslove na Mesecu koji su suroviji od onih na Marsu. O~igledno, da bi se `ivot razvijao na nekom objektu izvan Zemlje nije potrebno da priroda pribegne nekim biolo{ki "stranim" organizmima. Uprkos nepovoljnim uslovima u tim sredina40

41

KOSTI, FOSILI I METODI DATIRANJA

"Dokazi"
Nakon osporavanja evolucije iz dve razli~ite perspektive mo`emo re}i da zaista nije potrebno da analiziramo druge "dokaze" koje evolucionisti iznose u prilog ovoj teoriji. Indirektni dokazi, bez obzira na to koliko su jaki, ne mogu stajati ako se nasuprot njih postave neoborivi dokazi. Indirektni dokazi - ili neki njihov slab varijetet, ja bih dodao - jeste ono {to su evolucionisti prikupljali sve do danas. Tako da osporavanje tih "dokaza", u ovom trenutku, predstavlja vi{e kao jednu od mogu}ih opcija na{e aktivnosti nego kao potrebu. Sa tim na umu, ja }u kratko pomenuti neke od takozvanih "dokaza".

Metod ugljenika C-14
Metod ugljenika C-14 je obi~no kori{}eni metod za odre|ivanje starosti arheolo{kih nalaza. Taj proces, nekada ozna~en kao "radiokarbon datiranje", uklju~uje merenje raspada atoma ugljenika.

Metod ugljenika C-14 se u su{tini sastoji u slede}em: radioaktivni izotop ugljenika, C-14, formiraju u atmosferi kosmi~ki zraci. Kao rezultat toga, svi `ivi organizmi apsorbuju navodno ravnote`nu koncentraciju radioaktivnog ugljenika. Kada organizam ugine, C-14 iz organizma se raspada i ne nadokna|uje se. Po{to je mogu}e odrediti koncentraciju ugljenika C-14 kod organizma dok je bio `iv, i po{to tako|e znamo da je potrebno oko 5.760 godina da se polovina tog ugljenika C-14 raspadne, i jo{ 5.760 godina za raspad polovine preostalog dela, i tako redom, merenjem preostale koncentracije ugljenika mo`emo re}i koliko je pro{lo otkako je jedan organizam uginuo. Jedna o~igledna pogre{ka u ovoj tehnici jeste ta da zaista ne mo`emo saznati koli~inu ugljenika C-14 koju je organizam imao nekada u istoriji o kojoj nemamo mnogo podataka. Evolucionisti prave veliku pretpostavku da se koncentracija radioaktivnih elemenata u atmosferi - ugljenika ili nekog drugog elementa koji merimo - nije menjala otkako je organizam uginuo. Tako|e, evolucionisti pretpostavljaju da se stopa raspada elemenata nije menjala od tog vremena. Da li su to korektne pretpostavke? Nakon {to nam evolucionisti sve ovo iznesu mo`emo ih pitati na osnovu ~ega su izveli takve pretpostavke? Sa jedne strane re~eno nam je da je univerzum pretrpeo velike promene od svog nastanka. Jedan trenutak pre Velikog praska, univerzum je bio potpuno druga~iji od onoga koji je nastao trenutak nakon Velikog praska. Oblaci gasova u svemiru su se kondenzovali i pretvorili u zvezde i planete. Stvorili su se sateliti oko nekih planeta. Neke planete su pretrpele evolucione promene ~ak i nakon svog formiranja. Neke zvezde su kolabirale u neutronske zvezde, a neke u crne rupe. Na{ univerzum je tokom tog pretpostavljenog vremena od petnaest milijardi godina pretrpeo vi{e promena nego li radionica vrednog kroja~a.
43

42

Sa druge strane, nama se govori: "Sigurno je da se sve menja, ali ne i intenzitet bombardovanja kosmi~kim zracima i stopa raspadanja radioaktivnih elemenata - oni su ostali na istom nivou tokom milijardi godina." Izgleda kao da je priroda znala da }e arheolozi jednog dana `eleti da na|u fosile koji }e izgledati milione godina stari da bi ostali u poslu. Kako objasniti ~injenicu da je sve u univerzumu bilo pod uticajem drasti~nih promena tokom milijardi godina osim intenziteta kosmi~kog zra~enja na{e planete i stope radioaktivnog raspadanja hemijskih elemenata koji predstavljaju va`an i integralan deo svakog poku{aja da se uspostavi evolucija? Da li je "priroda" naklonjena Darvinu?

panja u promeni intenziteta kosmi~kog zra~enja pre vi{e hiljada, miliona ili milijardi godina. Iz toga jasno sledi da fosilni nalazi za koje se na osnovu radioaktivnih metoda datiranja smatra da su stari milijarde godina, u stvari mogu biti stari samo nekoliko hiljada godina. [tavi{e, na osnovu pretpostavki zasnovanih na ju~era{njim podacima o intenzitetu kosmi~kog zra~enja i stopi raspadanja, jedan organizam mo`e izgledati kao da je star vi{e hiljada ili ~ak miliona godina, iako je uginuo pre samo nekoliko dana ili meseci.

Jo{ jedan sistem za odre|ivanje starosti Dokazano da se menja
^injenica je da je dokazano da se koncentracija ugljenika C-14 menja. Jedna od najstarijih poznatih `ivih stvari na Zemlji je bor sa ~ekinjastim {i{arkama u Kaliforniji, za koji se procenjuje da je star 4.600 godina. Za jedan drugi bor, pose~en u cilju nau~nog istra`ivanja, smatra se da je bio jo{ stariji. Upore|ivanjem podataka dobijenih od metoda ugljenika C-14 i onih od godova drve}a koje pronalazimo u prirodi pokazano je da metod ugljenika C-14 daje neta~ne podatke. Ta neta~nost je uo~ena ve} za period koji bi prema astronomskim standardima mogli ozna~iti kao ju~e. Jednostavnim ekstrapoliranjem tog poznatog stepena neta~nosti na du`i vremenski period, jasno se uo~ava da je metod ugljenika C-14 mnogo nepouzdaniji nego {to evolucionisti `ele da veruju. Tako kad znamo da postoje odstupanja u odre|ivanju starosti metodom ugljenika C-14 u tom relativno kratkom vremenskom periodu, ko mo`e re}i da nije bilo odstu44

Postoji jo{ jedan nau~ni sistem za odre|ivanje starosti pored metoda zasnovanih na radioaktivnom raspadanju. On se sastoji u analizi strukturnih promena aminokiselina u telu nakon njegove smrti. Isti ljudski ostaci bili su analizirani ovim metodom, a zatim metodom radioaktivnog datiranja. Ta dva sistema odre|ivanja starosti pokazala su neslaganja izme|u 39.000 i 59.000 godina. Zastupnici svakog od ova dva metoda smatraju da je onaj drugi metod pogre{an. O~igledno, jedan od ovih "nau~nih" metoda mora biti pogre{an bez svake sumnje. A kakvi su ostali metodi? Ostali metodi su mnogo nepouzdaniji od ovih. Tako, da bi ustanovili kada je jedan organizam uginuo, neki ljudi su pribegli jednom starom i po njima mnogo pouzdanijem metodu za uvr|ivanje starosti - seansama u kojima prizivaju duhove umrlih organizama i u kojima od njih tra`e odgovore o ta~nom datumu njihove smrti. Taj sistem ne izgleda mnogo nau~no, ali on okuplja mnoge zainteresovane (`ive) ljude.

45

Krte kosti i nejasni fosili
Materijali kojima se odre|uje starost u skladu sa evolucijom, ~esto se pokazuju kao ve}a farsa od samog metoda za utvr|ivanje starosti. Kosti i fosili koje analiziraju paleontolozi pokazuju mnoga neslaganja i neta~nosti - {to naravno nije iznena|uju}e po{to se doga|aji koje oni navodno opisuju nisu nikada ni desili - jer oni bi trebalo da uka`u na istoriju evolucije na sli~an na~in na koji }elije gliste ukazuju na rane stadijume prozora kod voza. Navodni "dokazi" nestaju usled tih neslaganja, a "logi~an" na~in zaklju~ivanja u poku{aju da se otklone ta neslaganja izgleda krt kao i same fosilne kosti. ^udno je to da jedini koji "razumeju" kako se svi deli}i kostiju i fosila uklapaju zajedno jesu upravo oni koji su bili potpuno uvereni u njihovu "istinitost" davno pre nego {to su sami "dokazi" bili otkriveni. Jedini put kad bi kosti i fosili bili ozbiljnije razmatrani bio bi u slu~aju da se prona|e neka od mnogobrojnih navodnih me|uvrsta u lancu evolucije. To jest, da je bilo prona|eno nekoliko ~lanova neke me|uvrste - to bi samo pokazalo da su postojale vrste koje su jednostavno sli~ne me|usobno. Ili da su prona|eni izolovani ~lanovi nekoliko me|uvrsta - to bi samo pokazalo da su neke vrste povremeno produkovale deformisane ~lanove. I mnoge me|uvrste i njihovi ~lanovi trebalo bi da pokazuju nedvosmislene transformacije iz jedne vrste u drugu. U ovoj ta~ki, me|utim, ne samo da nije prona|eno mno{tvo me|uvrsta nego nije prona|ena nijedna me|uvrsta. [ta da rade arheolozi sa primerima izolovanih kostiju i fosila koje moraju objasniti i dati im "zna~enje"? Ti nalazi, bez sumnje govore sami za sebe. "Nau~ni" metod za obja{njenje kostiju i fosila izgleda umnogom sli~an onome kako psiholozi obja{njavaju neke fenomene, u smislu da ono {to vidite zavisi u velikoj meri od toga ko ste vi i kakve su va{e sklonosti. Na taj na~in, ako prona|ete
46

tanak konac zatrpan zajedno sa nekim starim kostima koko{ke, na primer, vi mo`ete, ako budete uporni, to objasniti u smislu da je praistorijska koko{ka imala zube po{to je o~igledno da je koristila konac za zube. ^injenica da nijedan zub nije prona|en, samo bi zna~ila to da "nebitna" nedostaju}a karika nije jo{ prona|ena u ovoj ina~e utemeljenoj teoriji. Ono {to "nau~no" obja{njenje kostiju i fosila ~ini neozbiljnim jeste igra u kojoj svako obja{njenje mo`e biti ispravno sve dok se ne mo`e osporiti. Ali dokazivanje nekog obja{njenja nije deo te igre. I to iz veoma jakog razloga. Obja{njenje ne mo`e biti dokazano iz istog razloga zbog kojeg ne mo`e biti ni osporeno sami po sebi, kosti i fosili ne sadr`e u sebi dovoljno takvih ~injenica.

Zajedni~ke osobine
Dve teme koje smo malopre analizirali - metodi za odre|ivanje starosti i arheolo{ki zapisi - imaju jednu zajedni~ku stvar: kada se upotrebljavaju, nijedna od njih niti dokazuje niti osporava evoluciju. I po{to su te grane nauke ograni~ene u otkrivanju ~vrstih dokaza pri rekonstrukciji pro{lih doga|aja, ja smatram da ne postoji mogu}nost da }e se bilo {ta drasti~no promeniti kad je u pitanju evolucija u daljoj budu}nosti. Dakle, smatram da nije mudro tro{iti mnogo vremena na ove teme kada se u najboljem slu~aju one vrte ukrug. Ironija je u tome da kada se krene na utvr|ivanje evolucije, evolucionisti se ve}inom pozivaju na fosilne nalaze. Mo`da oni to ~ine iz istog razloga zbog kojeg sam ih ja samo ukratko opisao - jer oni ne obja{njavaju ni{ta, ni za ni protiv. Ako neko izbegava mogu}nost da bude opovrgnut, pitanje je na koliko ~vrstom temelju se on nalazi.
47

[tavi{e, kada bi i postojao veliki broj me|uvrsta, koje o~igledno ne postoje, one i dalje ne bi mogle da stanu u odbranu evolucije nasuprot genetici i svemirskim istra`ivanjima {to smo objasnili u pro{lom poglavlju. Geneti~ka neverovatnost evolucije i ~injenica da nije otkriven `ivot u svemiru zahtevaju da se pru`i drugo obja{njenje za te fosilne nalaze. Takvi nalazi ne mogu dokazati da je evolucija geneti~ki mogu}a kad savremena nauka pokazuje da nije mogu}a. I takvi nalazi ne mogu ukazati na to da mora postojati `ivot negde u svemiru kad svemirska istra`ivanja pokazuju da on ne postoji. Tako|e, ~ak i kada bi takva fosilna otkri}a i postojala, ona ne bi bila "ozbiljan oponent" genetici i svemirskim istra`ivanjima - jer se genetika i svemirska istra`ivanja nalaze sa jedne strane, a takvi fosilni nalazi sa druge strane, one koja ne nudi re{enje. Nepotrebno je nagla{avati to da koliko god se danas nastavlja objavljivanje fosilnih nalaza, oni za evoluciju ne}e biti povoljni osim ako ne budu i dalje zatrpani duboko u zemlji.

NENAU^NA PRIMENA NAUKE

Trnje sa ru`ama
Pre nego {to nastavim dalje `eleo bih da ne{to razjasnim. Moja namera je da budem izri~it pobornik nau~nog istra`ivanja, prou~avanja i razvoja. Sigurno je da nau~na otkri}a uti~u na razvoj ~ove~anstva na razne na~ine, od luksuza do zdravlja. Nau~ne teorije su prirodan proces otkrivanja "kako" i "za{to" deluju zakoni prirode. Na `alost, postoji tamna strana nau~nih studija koja se ne mo`e zanemariti. U nekim slu~ajevima prilikom poku{aja da se razviju i unaprede istra`ivanja prirode dopu{ta se da emocije i revnost uti~u na objektivnost i odnos prema istini, {to nije u interesu nauke i sigurno ne u interesu `elje javnosti da razume svet u kome `ivi. I ja, prvi, nisam zainteresovan da prihvatim odre|ene teorije kao ta~ne samo zato {to su one ve} "dugo prihva}ene". Teorije se ne mogu preokrenuti u istinu samo zato {to su dovoljno dugo oko nas tako da smo se navikli na njih. Da bi bila prihva}ena kao istinita, teorija mora biti dokazana. A prihvatanje teorije o evoluciji u svetlu brojnih kontradiktornih dokaza koji prikazuju evoluciju vi{e kao fantaziju nego kao realnost mora se ozna~iti kao nenau~no, bez

48

49

namere da se atakuje na inteligenciju bilo kog ljudskog bi}a koje je pod uticajem takve tvrdoglavosti u ime nauke.

Nova vrsta
Na sre}u, stalno se pove}ava broj kompetentnih nau~nika koji napu{taju nepotvr|enu, opovrgnutu i osporenu teoriju o evoluciji. O~igledno, prihvatanje evolucije ima malo toga zajedni~kog sa poslom nau~nika. Ako se ovaj trend nastavi, jednog dana }emo mo}i da se hvalimo sa nau~nom zajednicom koja je iskrena u svom traganju za istinom u njenoj sveobuhvatnoj primeni. Ko zna {ta }e se desiti u tom novom grani~nom domenu.

SUN^EV SISTEM

Oblak gasa?
Teorija o evoluciji `ivota nije jedina "nauka" koja nije poduprta ~injenicama. U dana{nje vreme se pojavljuju teorije o evoluciji Sun~evog sistema koje tako|e nisu utemeljene na nau~nim ~injenicama. Teorija koju su prihvatili mnogi nau~nici u vezi sa evolucijom na{eg Sun~evog sistema ka`e da se veliki oblak gasa kondenzovao u ono {to mi danas zovemo Sunce. Komadi tog gasa su se odvojili u orbite oko Sunca i kondenzovali u planete. To jest, druge planete u na{em Sun~evom sistemu su navodno nastale na isti na~in na koji je nastala i na{a planeta Zemlja. Da li to zvu~i logi~no? Mo`da - ali u XVIII veku. Danas svakako ne. Svemirska istra`ivanja ne podupiru tako ne{to.

Istra`ivanje Venere
Sovjetski Savez je 12. februara 1961. godine lansirao letilicu "Venera 1" u Su~nevu orbitu, prave}i na taj na~in jedan od prvih poku{aja da se istra`i Venera. Ve} po~etkom 1982, letilice
50 51

"Venera 13" i "Venera 14" su stigle na svoje odredi{te i ~ovek je spustio na Veneru nekoliko istra`iva~kih stanica koje su mu poslale valjane podatke nazad na Zemlju. Tokom tih istra`ivanja, za nau~nike je postalo bolno jasno da prava Venera ima malo sli~nosti sa Venerom kakvu su oni zami{ljali pre nego {to su napravili istra`ivanja. Venera je jednom nazvana "Zemljinim blizancem". Ona je na{ najbli`i sused u Sun~evom sistemu i pribli`no je iste veli~ine i gustine kao Zemlja. Mada Venera prima dva puta vi{e Sun~eve svetlosti nego Zemlja, jer je bli`a Suncu, smatrano je da su uslovi na njenoj povr{ini sli~ni onima na Zemlji po{to debeo globalan oblak Venere odbija ve}i deo vi{ka svetlosti. Nau~nici su dalje smatrali da po{to su i Zemlja i Venera nastale navodno od me|uzvezdanih oblaka u istom regionu svemira, njihov elementarni sastav bi morao biti uveliko isti. Teorije o Veneri su i{le dalje u proceni da je njena atmosfera sa~injena od istih gasova kao i Zemljina i da jedan dan na Veneri traje otprilike isto koliko i dan na Zemlji. Slika koju smo imali o Veneri govorila je da je re~ o planeti sli~noj Zemlji osim {to ima "tamnu d`unglu" koja se prote`e preko njene cele povr{ine. Nau~nici su mislili da }e astronauti kada se spuste na Veneru nai}i na ne{to sli~no magli u Londonu. Usledilo je istra`ivanje Venere, a ~injenice su potpuno zamenile pogre{ne teorije. Ne samo da uslovi na Veneri nisu bili onakvi kakve smo o~ekivali nego su podaci dobijeni od istra`iva~kih stanica pokazali kao neverovatno da su Zemlja i Venera mogle evoluirati od istog oblaka gasa. Utvr|eno je da je Venera mnogo nepristupa~nija sredina od "tamne d`ungle" koja je predvi|ana. [tavi{e, klima na Veneri je mnogo nepristupa~nija od bilo koje druge planete u na{em Sun~evom sistemu. Jedini koji su bili razo~araniji od nau~nika bili su tigrovi
52

u Banglade{u koji su bili ube|eni da }e nakon smrti dospeti u d`unglu Venere. Evo otprilike kako stoje stvari na Veneri: temperatura iznosi oko 500 stepeni Celzijusovih, {to predstavlja lepo vreme za odmor, ako `elite da budete okrugao crv sa slabom cirkulacijom. Ugljen-dioksid sa~injava 97% njene atmosfere, dok Zemljina atmosfera ima oko 90% azota i kiseonika. Svetli sun~ani dani na Veneri ne postoje; svaki dan je veoma obla~an. Pa ako se Sunce i pojavi, vi ne mo`ete oti}i na pla`u jer na Veneri nema mora. Venera je tako suva da relativna vla`nost retko dosti`e 1%; zaboravite ono o "malo vode na dlanu". Pored toga, poslednja stvar koju biste tamo po`eleli jeste ki{a. Takva ki{a bi rastvorila sumpor, `ivu, olovo, kalaj i ve}inu stena. Ako bi stigao u takvo podneblje, majmun Toto bi tra`io da obu~e ne{to od prekaljenog ~elika, a Tarzan bi nosio ne{to mnogo ja~e nego {to je "prirodna ode}a". Ako i dalje mislite da su uslovi na Veneri sli~ni onima na Zemlji, ja vam ipak ne bih savetovao da tamo `ivite. Venera ima pritisak na svojoj povr{ini koji je 90 puta ve}i od onoga na Zemlji, {to je otprilike isto kao kada biste se spustili 800 metara u dubinu okeana. Sunce izlazi na zapadu i zalazi na istoku. Jedan dan na Veneri traje otprilike koliko osam meseci na Zemlji; bra~ni par koji bi `iveo na Veneri mogao bi imati bebu gotovo svakog "dana".

Ponovo kontradikcije
Od svih velikih razlika izme|u Zemlje i Venere, jedna na poseban na~in ukazuje na va`no i o~igledno pitanje: ako su Zemlja i Venera nastale od istog oblaka gasa, kako je onda 70% Zemljine povr{ine prekriveno vodom, a na Veneri postoje samo
53

tragovi vode i vla`nost iznosi oko 1%? [ta se desilo sa svom vodom na Veneri? Ili, odakle je stigla sva ta voda na Zemlju?

A onda - teorije
Jedna teorija, a mo`da ~ak i jedina, koja govori o tome gde je oti{la voda sa Venere, ka`e slede}e: pre vi{e miliona godina, efekat staklene ba{te Venerine atmosfere uzrokovao je da se njena temperatura podigne na preko 1.100 stepeni Celzijusovih. To je uzrokovalo da se voda pretvori u vodonik i kiseonik. Vodonik je oti{ao u svemir, a kiseonik je sa usijanim stenama formirao koru Venere. Zatim, za{to postoji velika koli~ina vode na Zemlji? Nau~ne studije pokazuju da je Zemlja tokom svog pretpostavljenog formiranja bila dovoljno topla da je do dana{njeg dana zadr`ala usijanu unutra{njost. Dakle, ako je Zemlja tako|e pro{la kroz period velikog usijanja tokom svog formiranja, za{to voda nije do`ivela istu sudbinu kao voda na Veneri? Tokom hla|enja Zemlje, na njoj bi ostalo otprilike isto onoliko vode koliko ima danas na Veneri - prakti~no ni{ta. [tavi{e, ne postoje dokazi koji bi ukazivali na to da je ikad postojala velika koli~ina vode na Veneri. Tamo nema jaruga, kanala ili kratera koji bi ostali prazni od okeana, jezera ili reka. Kada bi sva voda sa Zemlje i{~ezla, ona bi ostavila za sobom neverovatan prirodni reljef. Odgovor koji su neki ponudili jeste taj da mo`da visoka temperatura na Veneri nije nikada dopustila da voda pre|e u te~no agregatno stanje. Za{to onda nema vode na Marsu? Mars je hladniji i udaljeniji od Sunca nego Venera i Zemlja; on nema toplu atmosferu, ali je izuzetno suva planeta. To jest, Mars nema takvu vrstu atmosfere koja bi mogla spre~iti vodu u njenom pro54

cesu kondenzacije ili uzrokovati da ona i{~ezne, kako se to navodno desilo na Veneri. Ipak, Mars ima samo malo leda na polovima i male tragove vodene pare u atmosferi. Nema okeane, mora, gle~ere ili ~ak jezerca. Gde je onda i{~ezla sva voda sa Marsa? Ili za{to je nema bar malo? Dakle, mo`emo videti da bez obzira na to koje stajali{te neko zauzima, ~injenica da je 70% Zemljine povr{ine prekriveno vodom predstavlja, sa evolucionog stanovi{ta, neobja{njiv fenomen. Da li su planete zaista evoluirale od istog materijala iz svemira? Da li su one uop{te evoluirale? Sigurno je da se to nije desilo. Kako objasniti da se tri planete nalaze jedna pored druge, pa je jedna kao u`arena pe}, druga je kao suva pustinja, a tre}a je prekrivena vodom? Da li je to nastalo evolucijom? Razmislite jo{ jednom. I dok budete razmi{ljali poku{ajte da objasnite za{to Zemlja ima magnetno polje, a Venera ga nema. I za{to se Venera okre}e u suprotnom smeru u odnosu na druge planete. I za{to je ve}ina planeta zaravnjena na polovima, a Venera je zaobljena. I za{to je povr{ina Venere glatka u pore|enju sa onom na Zemlji i Marsu? Da li je to zato {to su planete u na{em Sun~evom sistemu formirane istim evolucionim procesom? Nema boljeg dokaza od samih planeta da teorije kojima se obja{njava planetarna evolucija "ne piju vodu".

Bolja teorija
Mo`da je u stvari potrebna jedna zami{ljena teorija u pogledu nestanka vode sa Venere: pre oko 648 miliona godina, sedam miljardi malih vanzemaljaca spustilo se na Veneru u svemirskom brodu veli~ine vulkana Krakatau. Oni su popili svu vodu, a onda odleteli na Zemlju.
55

Teorije ne menjaju ~injenice
Pitanje da li postoje nau~ni dokazi o evoluciji planeta nije prioritetno u ovom trenutku. Postoji mnogo va`nije pitanje: da li teorije o evoluciji planeta imaju bilo kakav smisao? Uprkos sna`nom napadu "nau~nih" teorija, koje ponekad ostavljaju utisak da su formulisane tako da imaju smisla, svemirska istra`ivanja pokazuju da te teorije nemaju smisla. Interesantno je da ovde na Zemlji precizna klimatska predvi|anja uti~u na doga|aje u danu. Razvoj takvih vremenskih prilika, kao {to su vetrovi i orkani, nekada se ne mogu ta~no predvideti ni u roku od samo 24 sata. Ali nekako postoje "eksperti" koji sa za~u|uju}om sigurno{}u tvrde kako su vremenski uslovi na Veneri tokom navodnih milijardi godina uzrokovali da kompletni okeani i{~eznu u svemir, ili odu u stene. Mo`da kada bi neke nau~nike poslali da `ive na Veneri, mo`da bi nam davali bolja predvi|anja vremena ovde na Zemlji?

mora imati svoj nastanak i da ne mora svaki nastanak biti fizi~ke prirode.

Novi alati
Problem je o~igledno u tome {to nau~nici poku{avaju da re{e nove zagonetke, zagonetke pristigle od svemirskih istra`ivanja, sa zastarelim "alatima" - starim teorijama. Vreme je da prestanu izvrtanja i zloupotrebe tog alata u uzaludnom poku{aju da se izvr{i poklapanje sa ~injenicama. Vreme je da se uzmu novi alati. Ono {to nam je potrebno jesu teorije koje }e se poklapati sa ~injenicama i koje ne}e pretendovati na to da objasne ono {to ne mogu. Potrebne su nam teorije koje ne}e zastariti svakog puta kada nauka napravi korak napred. Mo`da }e se takve teorije pojaviti kada kona~no shvatimo da gotovo svaki fizi~ki fenomen
56 57

KOMENTAR

[ta nas to zadr`ava?
Mi smo upravo osporili teoriju o evoluciji sa tri razli~ite strane. Sa jedne strane smo pokazali kako biolo{ka evolucija nije geneti~ki mogu}a, sa druge kako svemirska istra`ivanja pokazuju nemogu}nost biolo{kih sistema da evoluiraju, sa tre}e kako ~ak ni evolucija Sun~evog sistema nema smisla. Ali za{to onda jo{ uvek postoje ljudi koji veruju u teoriju o evoluciji? Jedan nau~ni rad koji sam ~itao isti~e slo`enost oka. Umesto da konstatuje da evolucija nije geneti~ki mogu}a, ovaj rad pokazuje kako je evolucija realnost i kako je nekoliko savr{enih delova oka evoluiralo istovremeno - scenario sa tako velikim stepenom nemogu}nosti koji ~ini tu teoriju potpuno nemogu}om. Ovaj sam nau~ni rad je dovoljan da neke ubedi u evoluciju. Mada }e taj rad biti upotrebljen u odre|ene svrhe, on ne}e mo}i da podr`i teoriju o evoluciji. Za{to? Napisana je op{irna literatura koja osporava teoriju o evoluciji. Mnoge od tih knjiga imaju vi{e stru~nih termina nego ova. Ipak, mada neke od tih knjiga jasno pokazuju neozbiljnost teorije o evoluciji, one o~igledno ne uspevaju da sve ljude uvere u apsurdnost verovanja u tu teoriju. Za{to?
58

I pored svega nije potrebno osporiti svaki vid evolucije da bi se osporila cela teorija. Da bi se dokazalo da se svemirski brod ne}e nikada spustiti na Mesec nije neophodno pokazati da je svaki njegov deo neadekvatno konstruisan. Jednostavnim dokazivanjem da bar jedan vitalni deo u projektu spu{tanja na Mesec nije funkcionalan - motor za pokretanje, sistem za navo|enje, ure|aj za spu{tanje na Mesec - ~ini celu misiju nemogu}om. Ista je situacija i sa evolucijom. Osporavanje samo jednog njenog vitalnog dela predstavlja ujedno i osporavanje cele teorije. [to zna~i da svak ko se upozna sa samo jednim od apekata nemogu}nosti evolucije trebalo bi ve} sada da je odbaci. Sigurno je da }e svak ko se susretne sa bezbroj dokaza protiv te teorije imati odnos prema njoj kao prema vru}em krompiru. Za{to svi ti dokazi protiv nje uti~u tako slabo na neke ljude? Ja mislim da problem le`i u "pobedi na pogre{nom polju". Moje iskustvo pokazuje da mnogi laici koji veruju u evoluciju znaju malo o njoj. O~igledno, oni ili imaju simpatije prema toj teoriji, ili jednostavno veruju nau~nicima koji je propovedaju. Ja verujem da je to razlog za{to sva literatura koja osporava teoriju evolucije nije uspela da vi{e uti~e na ljude u odnosu na ono {to je o~ekivano. Ako neki ljudi nisu nikada dovoljno obra}ali pa`nju na nau~ni nivo onoga {to su slu{ali da je teorija, kakva je svrha iznositi stru~na obja{njenja da odre|ena teorija nema smisla? Ni jasno razumevanje, ni logika, a ni opravdanost same teorije ne}e biti razlog da je ti ljudi prihvate ili ne prihvate na prvi pogled. Tako da nastavljanjem osporavanja evolucije, vi samo i dalje "pobe|ujete na pogre{nom polju". To polje nije relevantno u prihvatanju ili ne prihvatanju odre|ene teorije. Problem je u opa`anju onoga ko odbija da veruje da je divlja `ivotinja mrtva bez obzira na to {to njen le{ le`i upravo ispred njega. Zato ja smatram da se pitanje verovanja u evoluciju nalazi izvan dome59

na nau~nog prihvatanja. Izgleda da nau~ne ~injenice imaju slab uticaj na neke ljude. Za njih je to pitanje li~nog izbora. Ja verujem da je evolucija mnogo vi{e psiholo{ki problem nego stru~no nau~ni. Nakon osporavanja evolucije na nau~nom nivou, kao {to su to ~inili i drugi pre mene, i mo`da na ne{to druga~iji na~in, moj cilj je da sada dodirnem psiholo{ki aspekt ove teorije. Traganje za razlozima ili uzrocima - koji ne zavise od nau~nih dokaza - koji se nalaze u pozadini prihvatanja evolucije od mnogih, tako slepo, mo`da nam mo`e pomo}i da otkrijemo vrstu svetla koja je potrebna da bi neki otkrili pravi put. Mo`da }e ukazivanje na logiku koja je pogre{na, ili potpuno izmenjena usled emocija, pomo}i nekima da vide evoluciju u njenom pravom svetlu - kao neverovatnu izmi{ljotinu savremene ma{te. Dakle, moj cilj u slede}im poglavljima bi}e taj da poka`em kako prihvatanje evolucije od laika predstavlja jednu vrstu duplih standarda u logici. To jest, vrsta "logike" na osnovu koje neki ljudi prihvataju "nau~ne" teorije nije ista vrsta logike po kojoj o~igledno `ive.

NEPOZNATE PLANETE

Prihvatanje bez argumenata
Pre nego {to prika`emo neopravdan na~in na koji laici prihvataju neke nau~ne teorije, neophodno je, kao {to }ete uskoro videti, ponovo analizirati neke od ~udnih i neobja{njivih nalaza u na{em Sun~evom sistemu kao dodatak onima koja smo ve} nabrojali.

Mesec
Apolo 11 je poleteo 16. jula 1969. godine sa ekipom u sastavu od tri astronauta. To su bili Nil Armstrong (Neil A. Armstrong), Edvard Oldrin (Edward E. Aldrin, Jr.) i Majkl Kolins (Michael Collins). Njihov zadatak je bio da se spuste na Mesec. Ta misija je bila prvi poku{aj da se istra`i neko telo izvan na{e planete, {to je izazvalo neverovatnu medijsku pa`nju. Prvi korak ~oveka na Mesecu bio je prikazivan na televizijama toliko mnogo puta da je moj papagaj nau~io da ka`e: "Jedan mali korak za ~oveka, jedan veliki skok za ~ove~anstvo."

60

61

Pre ispitivanja Meseca, {iroko prihva}ena teorija u pogledu stanja Meseca bila je teorija "mrtvog kamena". Nau~nici su verovali da su sile koje su dovele do nastanka Meseca mogle jedino proizvesti "mrtvo telo". Oni o~igledno nisu mogli predvideti bilo kakvu aktivnost ili istorijat aktivnosti na Mesecu vatre, vulkana, usijanih stena i tome sli~no. Od vremena kad je Apolo program zavr{en, astronauti su doneli tako mnogo stena sa Meseca da je "pun Mesec" nekima izgledao istanjen. Te stene su analizirane tokom godina, a nalazi su doveli do slede}eg zaklju~ka: Mesec nije bio sasvim "mrtva planeta". Stene sa Meseca su bile sa~injene od razli~itih vulkanskih materijala. U odre|enim periodima istorije Meseca, on je mo`da bio preplavljen okeanima usijanih stena. Nau~nici su zaklju~ili da je Mesec nekada predstavljao pozornicu za termi~ku, hemijsku i mehani~ku aktivnost velikih razmera. Teorije vezane za evoluciju Meseca bile su prera|ene. Ali ih nisu preradili nau~nici nego same stene sa Meseca. Mesec je sada postao "nekada{nja mala `iva planeta", a ne vi{e "mrtva planeta". I bez obzira na to {to njena spoljna aktivnost izgleda kao da je zamrla postoje spekulacije da je unutra{njost Meseca jo{ uvek aktivna. U ovom trenutku nije jo{ uvek jasno odakle je do{ao taj "`ivot" Meseca. Ironija je da su nau~nici pre po~etka Apolo programa imali tri osnovne teorije u pogledu nastanka Meseca. Prva, da je Mesec stigao iz spoljnog svemira i nekako dospeo u svoju sada{nju orbitu. Druga, Mesec je komadi} koji se odlomio od Zemlje i u{ao u svoju sada{nju orbitu. Tre}a, Mesec je nastao sabijanjem manjih komadi}a materijala iz svemira. ^udno je da nau~nici nisu nikada bili sigurni u to da li su prva i druga teorija uop{te fizi~ki mogu}e. I Apolo-program se zavr{io, a nau~nici se nisu pribli`ili re{enju problema; iako stene daju neko obja{njenje o
62

sastavu Meseca, one su izazvale veliku misteriju po pitanju svog nastanka i formiranja. Tako je pitanje porekla Meseca pro{lo od stava pogre{nog razumevanja pre istra`ivanja do nemogu}nosti obja{njenja nakon istra`ivanja.

Saturn
Letilica "Vojad`er" je 25. avgusta 1981. godine proletela pored Saturna. Ponovo su ~injenice izazvale smeh u vezi sa tada{njim teorijama. Mi ne bismo bili dalje od istine o Saturnovim prstenovima da smo smatrali kako oni predstavljaju kolekciju peciva me|ugalakti~kih stvorenja. Nakon istra`ivanja, nau~nici su Saturnove prstenove opisali re~ima kao {to su "ne~uveni", "zbunjuju}i", "izlu|uju}i", "zagonetni", i sli~no. Ono za {ta su nau~nici nekada mislili da predstavlja sistem prstenova sa "dobro poznatom" strukturom postalo je zbunjuju}i sistem hiljada prstenova. I Saturnovi prstenovi su iznenada postali zbunjuju}a misterija. Nauka je opet prizvala fiziku da to objasni. Kako su oni nastali? Kako oni menjaju svoj oblik? Misterije vezane za Saturn zalaze {ire od samog nastanka ovih prstenova. Jedna svemirska letilica je uhvatila sna`ne radiotalase koji su bili oko milion puta sna`niji od talasa koje emituju Saturnovi prstenovi. Ovo otkri}e je bilo toliko zbunjuju}e i neo~ekivano da su nau~nici u to vreme mislili da su se pokvarili instrumenti letilice. Ti radio-talasi su ostali nere{ena misterija sve do danas upravo kao i sami prstenovi. Neki smatraju da }e pro}i godine dok nau~nici objasne sve ono na {ta su nai{li tokom istra`ivanja Saturna i njegovih prste63

nova. Neki nisu nastrojeni tako optimisti~ki i smatraju da ih ne}emo nikada mo}i objasniti.

Uran
Letilica "Vojad`er 2" je 24. januara 1986. godine, nakon osam godina putovanja i pre|enih pet milijardi kilometara, proletela na udaljenosti od oko 80.000 kilometara od Urana. Informacije koje su dospele do Zemlje, jo{ jednom su pokazale samo to da mi zaista malo znamo o fizici kosmosa. Ni Uran tako|e nije ni{ta manje od jedne velike zagonetke. Ta planeta le`i na svom boku; umesto svog ekvatora, jedan od njegovih polarnih regiona je okrenut prema Suncu. Dodatna enigma jeste to da je severni pol Urana udaljen 55 stepeni od severnog magnetnog pola; kod Zemlje ta udaljenost iznosi samo oko 12 stepeni. Od pet glavnih satelita koji okru`uju Uran, jedan je naro~ito specifi~an. Satelit pod imenom Umbrail zapanjio je nau~nike. I dok druga ~etiri satelita imaju duge grebene, gle~erske tokove i duboke useke koji predstavljaju znakove unutra{nje aktivnosti, satelit Umbrail nema ni{ta od toga. Izjava doktora Laurensa Soderbloma (Laurence A. Soderblom) odra`ava zbunjenost nau~nika po tom pitanju: "Stisnut izme|u objekata koji su vrlo aktivni postoji jedan (Umbrail) koji je veoma taman i veoma star i neaktivan." On tako|e ukazuje na to da su nau~nici bili sve vreme neuspe{ni u obja{njavanju za{to je Umbrail tako razli~it od drugih satelita. Nakon posmatranja fotografija jednog od slede}ih satelita Urana, zvanog Miranda, nau~nici su ga opisali kao jedan od najtamnijih svetova u na{em Sun~evom sistemu. Njegove osobine
64

su zbunjuju}e kao i u slu~aju Umbraila, s tim {to su jo{ upadljivije. Dr Edvard Ston (Edward C. Stone) sa Instituta tehnologije Kolumbija sumirao je to na slede}i na~in: "Uranov sistem je potpuno druga~iji od bilo ~ega {to smo do sada videli."

Porazno iskustvo
Da li je mogu}e da je na{e razumevanje kosmolo{ke fizike u ovim danima velikog tehnolo{kog napretka, jo{ uvek toliko plitko da mi ne mo`emo adekvatno objasniti neka otkri}a u na{em vlastitom Sun~evom sistemu? Ako uz to dodamo novu muku na ranu, Saturn i Uran sami po sebi jo{ vi{e razaraju ve} osporene teorije. Istra`ivanje tih planeta pokazuje da postoje fenomeni u na{em Sun~evom sistemu koji prkose postoje}im obja{njenjima ~ak i nakon njihovog otkri}a. To jest, ne samo da oni osporavaju postoje}e teorije nego je i na{e celokupno znanje o nauci nedovoljno da objasni neke postoje}e fenomene. A mi govorimo o fenomenima koji su relativno blizu nas - ne milione ili milijarde svetlosnih godina daleko od nas. Mi govorimo o doga|ajima u na{em sopstvenom vremenu, a ne o dalekoj pro{losti univerzuma. Pitanja koja su dovela do razo~aranja i zabrinutosti pri prou~avanju na{eg Sun~evog sistema posta}e jasnija u slede}em poglavlju.

65

UNIVERZUM

Nedoku~ivi
Do danas su na{a svemirska istra`ivanja, sa posadom ili bez nje, otkrila svet intrigantnih, kompleksnih, zbunjuju}ih, fascinantnih i ~ak strahopo{tovanja vrednih fenomena. Bez obzira na to da li ih mi razumemo ili ne, univerzum u kojem `ivimo izgleda kao veoma organizovan sistem ili grupa manjih sistema koji funkcioni{u u harmoniji. Svaka od njegovih komponenti funkcioni{e u okviru veoma slo`enih, preciznih i jasno definisanih prirodnih zakona. Ako tako ne bi bilo, univerzum ne bi mogao opstati kao takav, veoma slo`en, tokom dugog perioda, sigurno ne tokom milijardi godina. Kada bi zakoni gravitacije prestali da funkcioni{u tokom samo jednog trenutka, sva nebeska tela koja se kre}u po orbitama promenila bi svoje orbite. To bi za `ivot na Zemlji bilo katastrofalno. Kada bi sna`ne sile koje dr`e zajedno subatomske ~estice prestale da deluju, sva materija u svemiru bi se raspala. O~igledno, prirodni zakoni funkcioni{u svakog trenutka u toku svakog dana sa najve}om precizno{}u. Na{ univerzum sadr`i atomske i subatomske ~estice koje nisu vidljive golim okom, a nekad nisu vidljive ni uz pomo} najsavre66

menijih instrumenata. On tako|e sadr`i planete, zvezde, ogromne galaksije koje se prostiru du` vi{e hiljada svetlosnih godina u svemiru - od kojih se neke ~ine tako daleko od Zemlje da izgledaju kao ta~kice na nebu. Zakoni prirode su tako slo`eni da podr`avaju milione `ivotnih oblika na na{oj planeti, dok u isto vreme odr`avaju celokupnost kosmosa kao celine. Bilo bi te{ko, ako ne i nemogu}e, za najinteligentnija ljudska bi}a da ~ak i zamisle slo`eniji sistem koji bi mogao da nastane od bilo ~ega {to oni znaju. I kako savremeni ~ovek sve vi{e u~i, on po~inje da uvi|a jedva vrh ledenog brega u pogledu slo`enosti prirodnih zakona. Postoje ljudi koji ceo svoj `ivot posve}uju otkrivanju i prou~avanju zakona prirode. Lekari prou~avaju medicinu. Astronomi prou~avaju nebesa. Biolozi prou~avaju veliki broj `ivih bi}a. Fizi~ari prou~avaju zakone prirode koji upravljaju kosmosom, pa sve do onih koji upravljaju doga|ajima na kvantnom nivou. Spisak se nastavlja. Ipak, nijedan od tih napora nije doveo do toga da se stiglo do potpunog znanja o nekom predmetu. To se jo{ nije desilo. Neko mo`e pomisliti da nakon svih nau~nih otkri}a, dostignu}a i unapre|enja u XX veku, takvo potpuno znanje le`i u nekoj vidljivoj budu}nosti. Ali to nije slu~aj. U mnogim slu~ajevima je upravo suprotno. Neke grane nauke izgleda da postaju sve neuhvatljivije kako se dalje razvijaju. To je konstatovano za fizi~ki svet koji se mo`e "videti i dodirnuti", a {ta tek da ka`emo za duhovni aspekt. Inteligentan ~ovek postavlja danas sebi pitanje: "Kako je nastala sva ta fascinantna slo`enost?"

67

"Veliki prasak"?
Postoji teorija koju su nau~nici generalno prihvatili i koja se zove "Veliki prasak". Ta teorija nema nikakve veze sa nekim ustankom. Nakon zavr{etka svakog ustanka ostaju uni{tenje i pusto{. Ali nakon zavr{etka ovog pretpostavljenog "Velikog praska", navodno su nastali prosti gasovi koji su nekako evoluirali u visoko organizovan i slo`en svemir. Kako? Zastupnici "Velikog praska" smatraju da je univerzum nastao pre deset do dvadeset milijardi godina. Tada se desilo da je "ne{to" eksplodiralo. Od tada se univerzum {iri. Sve je u njemu evoluiralo od ostataka te eksplozije. Da vidimo da li se to mo`e objasniti. Uprkos ~injenici da svaka vrsta eksplozije koju bismo izazvali ne bi proizvela ni{ta drugo osim haosa i destrukcije, nama se ka`e, suprotno svakoj logici, da je eksplozija bila po~etak procesa formiranja neverovatno slo`enog sistema koji mi nazivamo univerzum. [ta biste pomislili ako bi vam neko rekao da }e eksplozija Rubikove kocke dovesti do nastanka jo{ slo`enije kocke? Najnormalnije je shvatanje da }e eksplozija izazvati stanje raspar~avanja i nesre|enosti. Nakon {to sistem rasturimo, zar nije apsurdno o~ekivati da }e iz dobijenog haosa nastati slo`eniji i organizovaniji sistem od prvobitnog? Kada razmi{ljamo o doga|ajima posle eksplozije, nerealno je o~ekivati da sistem zadr`i ~ak i prethodni nivo slo`enosti, a kamoli da evoluira u ne{to mnogo slo`enije. Evo jednog primera: ako uzmete svaki {raf, zavrtanj i druge delove potrebne za konstrukciju automobila i stavite ih preko bombe, a zatim aktivirate bombu, da li biste ikada o~ekivali da }e nakon eksplozije do}i do slu~ajnog formiranja automobila? Koliko puta bi trebalo poku{ati sa eksplozijom svih delova da bi nastao funkcionalan auto? Petnaest miliona puta? Sedamnaest
68

miliona puta? Ili mislite da se to ne}e nikada desiti? Sigurno je da }e svi delovi formirati druga~iji raspored i oblik nakon svake eksplozije - raspored koji bi mo`da inspirisao nekog apstraktnog umetnika. A mo`da biste i vi bili inspirisani da ka`ete: "Gde je metla?" Ali misliti da biste nakon toga mogli eventualno da u|ete u kola i malo se provozate zna~i potpuno negiranje zakona verovatno}e sa aspekta inteligentnog dizajna. Ako izazovete eksploziju delova automobila, sve {to }ete ikada dobiti jeste gomila otpada. A mo`da i nekoliko modrica na glavi od razbacanih delova. Ali to je to. Nau~no prihva}ena teorija nastanka i evolucije na{eg univerzuma ka`e, u stvari, da ako vi izazovete eksploziju delova automobila dobi}ete ne{to mnogo vi{e od automobila - mo`ete slu~ajno dobiti supersoni~ni avion ili svemirski brod! To je bolja pri~a od one koju vam pri~aju trgovci automobila.

Neprihvatljivo od same nauke
Ako smatrate da ideja da haos mo`e slu~ajno proizvesti dizajn i organizaciju nema smisla, onda vam ~estitamo! Vi imate talenta za termodinamiku. Drugi zakon termodinamike ka`e da se korisna energija smanjuje, tako da se stanje ure|enosti pretvara u stanje neure|enosti i, kona~no, u stanje neorganizovanosti i raspada. Stav da "Veliki prasak" mo`e biti za~etak univerzuma kao {to je na{ predstavlja direktno kr{enje tog zakona. U scenariju "Velikog praska", u kome ure|enost ne ide u haos, de{ava se upravo suprotno - haos ne samo da se pretvara u organizaciju nego i u fascinantan sistem nezamislive slo`enosti. To o~igledno nije u skladu sa nau~nim principima i sigurno nije u skladu sa logikom.
69

Kada se suo~e sa Drugim zakonom termodinamike koji se suprotstavlja evoluciji `ivota, mnogi nau~nici odgovaraju da se on ne mo`e primeniti na "otvoren sistem". Zemlja je, ka`u oni, otvoren sistem tako da je pod uticajem sistema iz svemira. Ali hajde da prihvatimo da se ovaj zakon ne mo`e koristiti protiv argumenta o navodnoj evoluciji `ivota na Zemlji. (Mi smo ve} govorili o `ivotu na Zemlji sa aspekta genetike i svemirskih istra`ivanja.) Me|utim, kako odbaciti Drugi zakon termodinamike na nivou celog univerzuma? Ceo univerzum ne mo`e biti otvoren sistem - ne postoji sistem izvan njega koji bi mogao da uti~e na njega. ^ak i kad bismo otkrili "druge univerzume" (sa~injene od antimaterije, na primer), to i dalje ne bi ~inilo na{ univerzum otvorenim sistemom. Sve {to otkrivamo postaje deo "velike slike" na{eg celog univerzuma, ili dela jednog velikog superuniverzuma. Pa kada sve razmotrimo, mi se neizbe`no susre}emo sa jednim velikim zatvorenim sistemom. Kako je taj celokupan sistem postao funkcionalna ma{ina nezamislive perfekcije slu~ajnim procesom? Odgovor glasi: on nije nastao slu~ajno, jer to nije mogao. Ne postoji bilo kakva logi~ka ili nau~na osnova da se univerzum razvije iz haosa. Takav doga|aj zahteva "spoljnu" silu. A po{to smo mi ve} uklju~ili bukvalo "sve" u na{u definiciju "univerzuma", to ne postoji spoljna sila koja bi preostala. Iz toga sledi: da po{to na{ univerzum postoji i predstavlja veoma slo`en sistem, jedina mogu}nost za njegov nastanak mo`e do}i pomo}u sile koja nije ograni~ena na{im fizi~kim svetom. Ukratko, mi govorimo o sili koja nije sli~na ni~emu {to mi znamo na fizi~kom ili nau~nom nivou - nego ne~em {to pripada duhovnom domenu. Mo`da je upravo to taj duhovni aspekt, ta jedina ispravna logi~ka opcija koju nau~nici poku{avaju da izbegnu. Za trenutak }emo zaobi}i analizu duhovnih implikacija na{eg fizi~kog univerzuma i obrati}emo pa`nju na ne{to {to je ovde
70

va`no: da struktura na{eg univerzuma, kao i genetika, pokazuje visok stepen inteligencije i prefinjenosti u svom dizajnu i primeni. Mo`da je inteligencija koja se ovde zahteva tako neizbe`na da neki pojedinci jednostavno smatraju da je to neverovatno za razmatranje. Ali pripisivati slepom slu~aju superfenomenalan podvig u razvoju na{eg univerzuma nije odgovor. Osim {to to nije nau~no, to izgleda i neozbiljno i ispod svakog nivoa razmi{ljanja. O~igledno je da ne postoji dokaz koji bi podupro takav doga|aj. Samo postojanje na{eg univerzuma nije dokaz da je on nastao slu~ajno. Ako ni{ta drugo, na{ univerzum pokazuje sve naznake da je dizajniran pomo}u inteligencije. Ako uzmete da prou~avate bilo koju granu nauke, bez velikih naprezanja uo~i}ete inteligenciju u dizajnu i primeni prirodnih zakona na svakom nivou. Zato je mnogo nau~nije uzeti u obzir to nego prihvatiti fantaziju koja se ne mo`e nau~no i logi~ki opravdati.

Dupli standard
Sada se vra}amo na ne{to {to smo pomenuli u prethodnom poglavlju - "dupli standard" u logici pomo}u kojeg neki ljudi prihvataju nau~ne teorije. Kada laik prihvati teoriju o evoluciji bez posedovanja znanja o njoj, on svoje poverenje i veru o~igledno poklanja onima koji iznose tu teoriju. To poverenje se nekada izra`ava re~ima: "Oni su nau~nici, oni znaju o ~emu pri~aju." I to je ta vrsta slepog poverenja na kojoj se zasniva logika laika u odnosu na nauku koja je druga~ija od one koju svakodnevno primenjuje u `ivotu. Kako to? Prema podacima do kojih se do{lo prilikom ispitivanja svih planeta i satelita u na{em Sun~evom sistemu, kao {to je istaknu71

to u prethodnim poglavljima, pokazano je da je teorija evolucije prepuna neobja{njenih zagonetki, misterija i kontradikcija. Neka od tih otkri}a nalaze se izvan sada{njeg razumevanja nauke. Neka se nalaze ~ak i izvan bilo ~ega {to smo o~ekivali da }emo razumeti u godinama koje su pred nama. [tavi{e, neke pojave izvan na{eg Sun~evog sistema su tako zbunjuju}e da ih nau~nici mogu objasniti samo pomo}u nepoznatih entiteta kao {to su crne rupe i kvazari, koji su sami po sebi samo teoretski pojmovi. Neke pojave izvan na{eg Sun~evog sistema ne mogu se objasniti ~ak ni pomo}u teorijske nauke. Neke pojave na kvantnom nivou su tako zbunjuju}e da jednostavno prkose savremenom razumevanju i logici. Kako to da kada nau~nici po~nu da obja{njavaju "kako je sve to nastalo", oni ostavljaju utisak da potpuno razumeju prirodne zakone koji upravljaju celokupnim univerzumom tokom pretpostavljenih vi{e milijardi godina? Zar ne bi trebalo da neko najpre ima besprekorno razumevanje onoga {to se de{ava u njegovom vlastitom "dvori{tu", na{em Sun~evom sistemu, pre nego {to krene da obja{njava mehanizme za ceo univerzum? Svakako je ceo univerzum mnogo slo`eniji od na{eg "malog i slaba{nog" Sun~evog sistema. I zar ne bi trebalo da takvi "eksperti" imaju besprekorno znanje o kvantnoj mehanici, kao i o mehanici udaljenih nebeskih tela koja danas posmatraju pre nego {to poku{aju da opi{u doga|aje koji su navodno doveli do nastanka svih tih entiteta pre vi{e milijardi godina? Sigurno je da se doga|aji od pre vi{e milijardi godina ne mogu lak{e objasniti nego doga|aji koje danas posmatramo. Kako onda neko mo`e ozbiljno tvrditi da razume kako se na{ univerzum razvio u svoje sada{nje stanje? Mo`da bi trebalo da se bolje upoznamo sa dimenzijama na{eg univerzuma da bi to pitanje imalo svoju odgovaraju}u perspektivu:
72

Pre~nik na{eg Sunca iznosi 1,4 milion kilometara. Na{ Sun~ev sistem ima pre~nik od oko 14,5 milijardi kilometara. Na{i najbli`i susedi izvan Sun~evog sistema su zvezde Proksima i Alfa Kentauri koje su od nas udaljene ~etiri svetlosne godine. (Jedna svetlosna godina iznosi oko 10 miliona kilometara, rastojanje koje svetlost prevali pri brzini od 300.000 kilometara u sekundu u toku jedne godine.) To su samo dve od milijardi zvezda koje sa~injavaju na{u galaksiju Mle~ni put. Za prose~nu galaksiju se veruje da ima pre~nik od oko 100.000 svetlosnih godina. Mle~ni put je samo jedna galaksija u lokalnoj grupi od 30 galaksija koje zauzimaju oko tri miliona svetlosnih godina; ako biste se kretali ovom neverovatno velikom brzinom svetlosti trebalo bi vam oko tri miliona godina da pro|ete samo ovu lokalnu grupu od 30 galaksija. Procenjuje se da postoji bar deset milijardi galaksija u univerzumu. Kada na trenutak razmislite o tim razmerama po~injete da sa strahopo{tovanjem gledate na to mesto koje obi~no nazivamo na{im univerzumom. A onda kad ~ujemo za teorije o postojanju fenomena za koje se veruje da se nalaze daleko u svemiru - crne rupe, supernove, kvazari, pulsari, neutronske zvezde - po~injemo shvatati da "drugi kraj" univerzuma nije samo veoma daleko nego da tako|e sadr`i ~uda za koja se pre nekoliko godina smatralo da se nalaze negde izme|u nau~ne fantastike i apsurda. ^ak i danas, ve}ina od tih objekata je spekulativna i daleko je od jasnog razumevanja. Da li je to univerzum koji je nastao kroz seriju slu~ajnih doga|aja pre vi{e milijardi godina? I ko je izmislio takav koncept? Da li su ga izmislili isti ljudi koji su nam ponudili "dobre" odgovore o na{em Sun~evom sistemu?
73

Mi jo{ uvek ne razumemo kako funkcioni{u fenomeni koji su daleko u svemiru. Mi jo{ uvek ne razumemo u potpunosti kako funkcioni{e na{ Sun~ev sistem. Mi jo{ uvek u potpunosti ne razumemo kako funkcioni{e na{a planeta Zemlja. Mi jo{ uvek u potpunosti ne razumemo kako funkcioni{u bezbrojni `ivi organizmi na na{oj planeti. Mi jo{ uvek u potpunosti ne razumemo kako funkcioni{u ~ak i neki si}u{ni organizmi kao {to su bakterije i ogroman broj virusa. Mi jo{ uvek u potpunosti ne razumemo kako funkcioni{u subatomske ~estice koje su toliko va`ne za na{e postojanje. Ali mi nekako razumemo procese koji su navodno uzrokovali da sve to nastane pre vi{e milijardi godina i da evoluira. Da li nas to neko vu~e za nos? Kako neko od nau~nika mo`e jednostavno prihvatiti teorije o nastanku univerzuma, tako nezamislivih dimenzija i slo`enosti, i to onih istih nau~nika koji su zbunjeni svakog puta kada pomo}u letilica dobiju informacije o nekom delu svemira? Kako neko mo`e prihvatiti teorije o nastanku univerzuma, koje podrazumevaju i nastanak osnovnih elemenata materije, kada se jo{ uvek nedovoljno zna o samim tim elementima? Zar nije o~igledno da je na{e razumevanje univerzuma plitko, u najboljem slu~aju?

Pusti pri~u - gde je logika?
Nastaje veliki problem kada se prihvati koncept o duplim standardima. Najve}a misterija od svih jeste ta kako neki ljudi veruju u takve nau~ne teorije, a kada do|e do istih situacija u prakti~nom `ivotu, oni uo~avaju jasnu apsurdnost takvih teorija. Zamislite da vam mehani~ar tri sata obja{njava kako va{ bicikl funkcioni{e i tom prilikom ga rastavlja na delove. On vam do pojedinosti opisuje kako rade zup~anici i drugi delovi, kako
74

deluju trenje, sila akcije i reakcije itd., a onda vam ka`e kako je va{ bicikl izuzetno lep. I onda vi mo`da po`elite da ponovo rastavite svoj bicikl i jo{ bolje se upoznate sa njim. No da li }ete koristiti tu istu "mehaniku" kada budete rastavljali svoj auto? Ili jo{ bolje: da li }ete pomo}u te iste mehanike obja{njavati proces letenja aviona? Ko u svom umu ne}e re}i: "Bilo bi nepo{teno i nekorektno re}i da neko ko se ne razume u bicikle govori o avionima i drugim slo`enim sistemima." Mnogi ljudi ne razumeju kako lete njihovi papirni zmajevi, a upu{taju se u obja{njenje kako lete avioni. Zar onda nije ~udno kada nau~nici pri~aju o nastanku i funkcionisanju ogromnog i veoma slo`enog univerzuma, koji navodno postoji vi{e milijardi godina, a jo{ uvek ne razumeju pitanja vezana za na{ Sun~ev sistem? Kako mogu nau~nici koji slabo poznaju zakone po kojima funkcioni{e na{ Sun~ev sistem biti tako sigurni u razumevanje sila koje tako dugo pokre}u ceo na{ univerzum? Odgovor je, naravno, taj da nau~nici o~igledno nemaju adekvatno razumevanje u vezi sa procesima koji se danas odvijaju u na{em univerzumu, a jo{ manje znaju o procesima koji su se nekada odvijali. Pored toga, olako prihvatanje teorija o nastanku i evoluciji na{eg univerzuma pokazuje samo to koliki nivo tolerancije postoji u pogre{nom obja{njavanju nau~nih pitanja kojima se u prakti~nom `ivotu prilazi na potpuno druga~iji na~in. I tako se uspostavljaju dupli standardi - a to nije osobina nauke i nau~nog mi{ljenja. Mo`da takav stav zavisi od li~nih gledi{ta i mi{ljenja. Me|utim, kada se krene u traganje za istinom, takva vrsta pristupa postaje potpuno neadekvatna. ^injenice se ne}e menjati u zavisnosti od ne~ijih ose}anja. Istina se - osobito u nau~nim pitanjima - najbolje mo`e dosti}i kroz ~iste dokaze i jasnu logiku.
75

PSIHOLO[KI ASPEKT

Ovo poglavlje u celosti predstavlja samo jedno mi{ljenje

Razli~ite kategorije
Ja verujem da postoji veliki broj razloga zbog kojih neko prihvata evoluciju. Dupli standardi laika sigurno predstavljaju razlog za ve}inu koja jednostavno veruje nau~nicima. Drugi imaju neke druge razloge. ^ak i nau~nici imaju vlastite razloge. Ovo poglavlje }e poku{ati da objasni neke od tih razloga.

Laici
Kada su uklju~ene emocije, ~ovekov um je sklon da prihvati kao logi~no ono {to je nelogi~no. To jest, jedno stanje ispunjeno emocijama - te`nja za ostvarivanjem materijalne dobiti, `elja za fizi~kim u`ivanjem, ili traganje za ne~im {to }e jednostavno dovesti do uzbu|enja - mo`e uzrokovati da logika ili stav prema realnosti budu iskrivljeni. To je o~igledno u na~inu na koji postupaju kriminalci. Postoji razlika u postupanju prema onima koji namerno ~ine kriminalna dela i prema onima koji nenamerno
76

u~ine ne{to sli~no. Dru{tvo vidi prve postupke kao krvne delikte, nemilosrdna dela; druge vidi kao postupke u~injene zbog (mo`da trenutnog) trenutka slabosti odre|ene individue. Iako je u oba slu~aja re~ o grubim prekr{ajima, {ta je uzrok da krvni delikt u~ini ~ovek koji se u tom trenutku ne nalazi u stanju afekta, dok ista individua malo kasnije donosi potpuno druga~ije odluke u `ivotu. Da li takav tip pona{anja, bez obzira na to koliko ekstreman bio, pokazuje da logi~ki na~in razmi{ljanja i predstava o realnosti mogu zaista biti poreme}eni pod uticajem emocija. Isti proces - poreme}aj predstave o realnosti izazvan emocijama - odvija se i u okolnostima u kojima uticaj emocija nije tako o~igledan. Termin koji se tada koristi - naro~ito u politici - jeste "pitanje interesa". Neki ljudi na odgovornim polo`ajima ili u pravosudnom sistemu nisu li~no uklju~eni u podru~ja koja su povezana sa njihovim poslom. Ako neko misli da su ti ljudi nepo{teni, onda je on ili neupu}en u njihov posao, ili nije potpuno oslobo|en takvih sumnji. To {to oni nisu li~no uklju~eni u odre|ena podru~ja mo`e predstavljati neki vid za{tite da njihove odluke ne budu pod uticajem emocija. Jake emocije ponekad jednostavno iskrive sliku o realnosti, a u drugim slu~ajevima izazivaju potpuno nepo{ten pristup. U bilo kom slu~aju, rezultat mo`e biti emocijama izazvano stanje koje isklju~uje po{tenje i objektivnu procenu.

Uzbudljivost
Tako, ja verujem, postoji proces koji omogu}ava nekim laicima da prihvate evoluciju. ^esto se u medijima iznosi ova teorija, kao i nau~nici koji je podupiru, ostavljaju}i utisak da je verovanje u evoluciju mo`da "u redu" ili "u skladu sa", daju}i toj teori77

ji odre|en stepen uzbudljivosti i atrakcije, {to je prihvatljivo mnogima koji jednostavno `ele da budu "u redu". I kada se evolucija tako izreklamira, onda zaista nije potrebno upotrebiti mnogo "logike" za ube|ivanje, a ova teorija se onda prihvata vi{e na osnovu ma{te nego na osnovu sna`nih ~injenica. Dalje, postoji mnogo toga "neuverljivog" u osporavanju te teorije po{to su oni ve} prihvatili "logiku" koja im je servirana.

Moralnost
Sa moralne ta~ke gledi{ta, ja ne verujem da su nau~ni stavovi po bilo ~emu druga~iji od stavova u drugim profesijama. Ako otkrijete da je {ef nekog velikog preduze}a falsifikovao izvesne podatke radi ostvarivanja profita ili koristi, lo{e upravljao fondovima, ili uzimao novac od penzijskog fonda, da li }e vas to iznenaditi? Da li bi vas iznenadilo ako bi te optu`be bile upu}ene slu`beniku preduze}a? Ili politi~aru? Ili mo`da samom predsedniku dr`ave? Na `alost, to bi bilo ne{to o~ekivano i ve}ina ljudi ne bi bila mnogo iznena|ena. Ali nije verovatno da bi veliki broj ljudi bio iznena|en kada bi otkrio da su nau~nici bili nepo{teni ili prevrtljivi radi profita, radi napretka svoje karijere, ili radi priznanja svojih kolega ili op{te javnosti. Za{to? Da li nau~nici predstavljaju neku vrstu moralnijih ljudi od ostalog dela dru{tva? Mo`da bi trebalo. No da li su?

Nau~nik
Mada su tako|e osetljivi na napred iznete emocije, nau~nici nekad imaju dodatne razloge ili podsticaje za "verovanje" ili uspostavljanje verovanja u evoluciju. Ti razlozi ili podsticaji su slede}i:

Birokratija
Birokratija je ra{irena isto kao i samoodbrana. Ona sigurno nema nikakve veze sa dono{enjem efikasnih i logi~kih odluka. Ipak, ona ~ak diktira vo|enje politike u nekim od najmo}nijih organizacija. Mnoge agencije u SAD i lokalne vlade imaju birokratiju koja o~igledno deluje suprotno njihovim ciljevima. Ali ta biroktatija postoji i pored svega. Za{to? Zar ti ljudi nisu dovoljno inteligentni da znaju kako "sistem" mnogo te`e funkcioni{e na taj na~in? O~igledno da poznavanje ne~ega {to ne funkcioni{e nije dovoljno da podstakne promene u nekim slu~ajevima. Bez ikakvog logi~nog ili moralnog opravdanja, sitna sebi~na korist koju neki pojedinci mogu ostvariti mo`e biti dovoljna za izbegavanje promena u stavu. Da li nau~nici imaju takav tip pona{anja?
78

Premije od osiguranja
Mada su iznosi za gotovo svaki tip osiguranja dostigli neverovatne sume poslednjih godina, nekoliko njih su postali veoma dramati~ni, kao {to su oni u medicini. Ti veliki iznosi do{li su bukvalno od lekara koji nemaju veze sa nekim biznisom. Iako na prvi pogled izgleda da nema veze sa na{om temom, to mo`e biti direktan rezultat iste vrste zloupotrebe moralne odgovornosti za koju verujem da preovladava u nau~nim krugovima. Visoki iznosi premija od osiguranja su, naravno, uglavnom rezultat pove}anja uspe{nosti dobijanja sudskih parnica protiv lekara zbog njihovog nesavesnog pona{anja. Pitanje koje se postavlja glasi: za{to su takvi oblici kr{enja zakona danas tako ~esti? Da li su pacijenti postali pametniji, pa su sada sposobni da
79

odgovornost prebace na nekoga ko tako|e pravi gre{ke? Zar su lekari postali nemarniji? Ili nijedno od toga nije primaran uzrok, pa se situacija mo`e pripisati propadanju eti~kih standarda koji su nekad postojali izme|u lekara i pacijenata. Ja verujem da je to uglavnom rezultat iskrivljenja odnosa izme|u lekara i pacijenata. Pre nekoliko godina, lekar je bio prijatelj porodice. Nekada nije bilo neuobi~ajeno da lekar do|e u ku}u pacijenta i provede sa njim nekoliko sati. Reklama za njegov rad bile su njegova profesija i velika potreba ljudi za njegovim radom. Dobijanje poklona u vidu novca i `elja za presti`om, ako su postojali, sigurno nisu bili tako ~esti. Kada bi lekar pogre{io u dijagnozi pacijenta i preporu~io pogre{an na~in le~enja, namera da se tu`i sudu "prijatelj" izgledala bi veoma nemoralna. Kako mo`ete tu`iti sudu nekoga ko se iz sve snage trudi oko va{eg zdravlja? Ja znam lekara koji je pre nekoliko godina usmrtio dete tako {to mu je dao injekciju penicilina jer nije znao da je dete alergi~no na penicilin. Porodica deteta ga nije nikada tu`ila sudu. Prema dana{njim standardima ne tu`iti sudu lekara zbog nehata pod takvim uslovima bilo bi nerazumno. Ali o~igledno, tako je nekada bilo. Pacijenti su bili mnogo tolerantniji jer su lekari bili mnogo posve}eniji njima. Za{to su stvari druga~ije danas? Ili je to mo`da neozbiljno pitanje? Za po~etak recimo da ve}ina lekara danas ne zna {ta je to "ku}ni poziv". Samo kada ~uju taj izraz, mnogi od njih do`ivljavaju stres. To je verovatno najdrasti~niji primer kako se profesija mo`e izmeniti. Ja ne verujem da su lekari u pro{losti bili manje inteligentni da zaklju~e kako bi zaradili vi{e novca ako bi pacijenti dolazili kod njih u ordinaciju umesto da oni idu kod njih. O~igledno da su lekari pokazivali vi{e brige za svoje pacijente nego za svoj d`ep, {to je i ~inilo da lekari budu nekada ono {to su bili. Nepotrebno je re}i da je postojalo naro~ito ose}anje
80

bliskosti izme|u lekara i pacijenta. Danas je ljudski element gotovo nestao, a u mnogim slu~ajevima je pretvoren u ni{ta drugo osim biznisa. Ve}inu lekara }emo danas videti da komuniciraju sa pacijentima radi interesa i radi presti`a u dru{tvu, a ne zato {to su za njih li~no zainteresovani kao prijatelji. A onda dodajte tome sveobuhvatno moralno propadanje dru{tva kakvo je danas i do}i }ete do slike kad mnogi jedni druge "hvataju za gu{u". Zato je danas mnogo te`e da se pacijent uzdr`i od tu`be sudu protiv lekara zbog i najmanje gre{ke nego {to je to bilo nekada. Lekar nema posebno mesto u srcu pacijenta zato {to pacijent nema posebno mesto u srcu lekara. Optu`iti biznismena (lekara) zbog lo{e obavljenog posla nije nemoralno. A ~ak i kad bi bilo, dru{tvo nije previ{e zabrinuto zbog toga. Tako porota, koja je obi~no sastavljena od obi~nog naroda, kada jedan takav slu~aj do|e na sud ne posmatra lekara u druga~ijem svetlu od pacijenta. Tako mi neizbe`no zavr{avamo - ne sa manje sudskih parnica zbog nemarno obavljenog posla, nego sa vi{e parnica koje su dobili pacijenti. Naravno, vi mo`ete potro{iti mnogo vremena raspravljaju}i o tome da li lekari imaju isto "pravo" da budu gramzivi i moralno labilni kao i ostali deo dru{tva, ili zbog prirode svoje profesije moraju zadr`ati vi{e moralne standarde. Tako va{ odgovor mo`e biti taj da biti gramziv ili moralno labilan nije "pravo" - to je bolest. Vi tako|e mo`ete dodati da zapanjuju}e pove}anje broja sudskih procesa protiv lekara zbog nemarnosti treba da bude znak lekarima da se vrate posve}enosti i brizi za pacijente. Ali takva rasprava prevazilazi temu ove knjige. Poenta je u tome da zapazimo kako su lekari bili mnogo moralniji u pro{losti. Danas, to o~igledno mnogi nisu. Dakle, ako su gramzivost i moralno posrnu}e izmenili sliku lekarske profesije, koja je najsvetija od svih profesija, kako bilo ko mo`e iskreno verovati da je ijedna druga profesija
81

oslobo|ena od takvih moralnih devijacija. To je o~igledno simbol ovog vremena. Lekarska profesija verovatno ne predstavlja ni{ta drugo nego simptom na{eg moralno bolesnog dru{tva. Te{ko je zamisliti da nau~nici mogu biti imuni od te epidemije.

mogu}nost za tako ne{to. Konstatacija da se evolucija prihvata bez provere, kao {to je istaknuto ovde i u drugim publikacijama, o~igledno ukazuje na gre{ku ili prevaru. Ja sam samo izneo neke od mogu}ih uzroka.

"Kult"
[ta sve mo`e biti najja~i motiv u odre|enim situacijama, kako za nau~nike tako i za laike, u prihvatanju ili odobravanju evolucije, verovatno je najte`e objasniti - fanatizam, odsustvo bilo kakve o~igledne li~ne koristi, verovanje da na{im univerzumom jednostavno ne upravlja Vrhovno Bi}e. Emocionalni proces koji je uklju~en u dono{enje takvih sna`nih odluka, kako ja smatram, nije verovatno druga~iji od nekih fanati~nih kultnih pokreta, mada su kultni pokreti obi~no mnogo ekstremniji. Pod takvim okolnostima, pogre{ni ideali dobijaju zamah uglavnom pre kao rezultat jakih li~nih motiva i naklonosti, nego na uravnote`enoj logici. Pripadnost fanati~nim kultovima dovela je mnoge do ekstrema kao {to je samoubistvo. Kada individua do|e pod tako sna`an uticaj, ono {to prose~na osoba vidi kao objektivno rezonovanje prestaje da igra odlu~uju}u ulogu u razmi{ljanju doti~ne individue. A ako se dogodi da takav uticaj predstavlja koren za verovanje u evoluciju, od kakve je koristi opovrgavanje te teorije? Mi o~igledno vodimo borbu na psiholo{kom planu, a ne na nau~nom.

Vi{e od puke verovatno}e
Molio bih vas da zapazite kako ja ne tvrdim da nau~nici moraju biti krivi zbog gre{aka ili prevara samo zato {to postoji
82 83

VENERI^NE BOLESTI

Previd?
Mada se brojna pitanja direktno ili indirektno ti~u teorije evolucije, evolucionisti potpuno zapostavljaju mnoga od njih. Veneri~ne bolesti, na suptilan ali ipak sna`an na~in, predstavljaju jedno takvo pitanje. I sa gledi{ta mnogih pitanja vezanih za evoluciju koja su zasnovana na "dokazima", idu}i od onih suptilnih, preko klimavih do nepostoje}ih, te{ko je zamisliti da je jednostavno do{lo do previda u izostavljanju takvih tema u diskusijama o evoluciji. Mo`da se ona zapostavljaju zato {to jednostavno ukazuju na prirodu koja je dijametralno suprotna pretpostavljenim mehanizmima evolucije.

poga|a oko tri miliona ljudi godi{nje i izaziva sterilnost kod oko 11.000 `ena godi{nje. Poznato je vi{e od 25 bolesti koje se {ire seksualnim kontaktom. Bar neke od bolesti koje su prenesene seksualnim kontaktom dobile su razmere epidemije kao rezultat promiskuitetnog seksa (predbra~nog i vanbra~nog). Neki eksperti se sla`u u tome da je monogamija (brak sa jednom osobom suprotnog pola tokom celog `ivota) jedini na~in da se suzbije ova epidemija. "Seksualna revolucija" nije ipak ono {to se mislilo da jeste. "Slobodan seks" nije sasvim slobodan - njegova cena je previsoka.

Evoluciona enigma
Pre`ivljavanje vrsta zavisi najvi{e od reprodukcije. Monogamija nije tema za koju je "priroda" zainteresovana kada su u pitanju neki slepi mi{evi. Priroda "dopu{ta" da se vrste reprodukuju u svakoj prilici i kad god je to mogu}e. Da li se onda mo`e zaklju~iti da je nakon navodnih "napredovanja", "usavr{avanja" i "eliminisanja manje prilago|enih" tokom vi{e milijardi godina, priroda imala dovoljno "smisla" da elimini{e sve bolesti koje bi na bilo koji na~in spre~avale i ometale ra|anje. Kona~no, priroda je bila dovoljno inteligentna da uvede zadovoljstvo u proces reprodukcije kako bi osigurala pre`ivljavanje vrsta. (Kako je u svetu prirode moglo ikad da se odredi koliki je nivo zadovoljstva potreban da bi se vrste sa~uvale, zaista je bespredmetno pitanje. Biljke vr{e razmno`avanje bez ikakvog zadovoljstva, ali ono se odvija.) I nakon {to je u~inila da se `ivot razvije do najvi{eg stepena i obezbedila velike mogu}nosti za podsticanje reprodukcije, priro85

Epidemija
Prema Centru za kontrolu bolesti, sifilisom je tokom 1984. godine bilo zara`eno 90.000 ljudi. Broj poseta lekarima zbog polnog herpesa, dramati~no se pove}ao sa 29.560 u 1966. godini do 416.059 u 1983. godini. Gonoreja je pogodila oko dva miliona ljudi u 1984. godini. Manje poznata bolest Chlamydia tracomatis
84

da je bacila bombu - dala nam je bezbroj smrtonosnih i razornih veneri~nih bolesti koje ne samo da nisu i{~ezle nego imaju potencijal da se {ire kao vatra kada seks postane previ{e slobodan i zloupotrebljen. Kako objasniti tako iznenadno pona{anje dela prirode usmereno protiv reprodukcije? Kako priroda nije "shvatila" nakon vi{e milijardi godina, kao {to je navodno to veoma lepo u~inila u mnogim drugim aspektima, da veneri~ne bolesti, sa biolo{ke ta~ke gledi{ta, nemaju veliku va`nost i u direktnoj su suprotnosti sa onim {to je priroda u~inila tokom pretpostavljenih milijardi godina. Umesto da razvija `ivot i uklanja prepreke, priroda kao da spre~ava sve ono {to mi danas radimo. Da li se to priroda {ali sa nama?

dobrovoljnih davaoca krvi, zatvaraju se klubovi homoseksualaca, pa ~ak i zastupnici predbra~nog i vanbra~nog seksa su pod udarom vlasti. Strah od ove smrtonosne bolesti je "iza{ao iz mraka" i prakti~no pro`eo svaki deo dru{tva.

Slede}a evoluciona enigma
Ako nam nije dovoljno ~udno to {to priroda nije spre~ila razvoj veneri~nih bolesti, ~udno je da je priroda iznenada, nakon tih pretpostavljenih milijardi godina "evoluiranja" i "pobolj{avanja" `ivota, dopustila da se pojavi jo{ stra{niji ubica ljudi - sida, virus koji, po svemu sude}i, uni{tava izuzetno savr{en imunolo{ki sistem {to ga je priroda razvijala od po~etka vremena. Takav virus bi bilo jedna od prvih stvari koje bi priroda eliminisala pre nego {to bi krenula napred sa "planovima" da ispuni `ivotom celu planetu. Kako to objasniti? Priroda je potro{ila milijarde godina u izgradnji savr{enih `ivotnih oblika. Ona je smislila taj genijalni imunolo{ki sistem koji mo`e, i o~igledno to ~ini, da kod mnogih zdravih ljudi uklanja prakti~no svaki {tetan virus i bakteriju. I onda se priroda pojavila sa bole{}u koja uni{tava imunolo{ki sistem i ubija mno{tvo ljudi. Da li je priroda poludela?

Sida
Verovatno najstra{nija od svih bolesti koje se prenose seksom jeste sida ili AIDS (skra}enica od engleskog "Acquired Immune Deficiency Syndrome" - ste~eni sindrom slabljenja imuniteta). Sida je bolest koja napada imunolo{ki sistem i gotovo je uvek smrtonosna. Postoje dokazi da taj virus direktno napada centralni nervni sistem. Bez le~enja i nege, `ivotni vek obolelog od side procenjuje se na oko osamnaest meseci. Smrt obi~no nastupa usled nesposobnosti bolesnikovog imunolo{kog sistema da se odbrani od drugih bolesti i infekcija. Jedan neverovatan podatak o ovoj smrtonosnoj bolesti jeste to da se za nju gotovo nije ni ~ulo pre 70-ih godina XX veka. Godine 1979. bilo je poznato samo 10 slu~ajeva obolelih od side u SAD. Do 1986. godine, sa ukupnim brojem slu~ajeva koji je prema{io 17.000, strah od side je stvorio paniku bezmalo svuda. Pove}anje panike je tako veliko da neki roditelji zabranjuju svojoj deci da idu u {kolu, bolnice sprovode mnogo stro`iju kontrolu
86

Gde su evolucionisti?
Za{to o tome ni{ta ne ~ujemo od evolucionista? O~igledno, ova tema je usmerena u "pogre{nom" smeru - ona opisuje prirodu kao onu koja ima osobine suprotne mehanizmima evolucije. A neki od njih ~ak obja{njavaju kako je priroda sposobna da emituje poruke o moralnosti. Da li je to mogu}e?
87

Slu~ajnost
Pogledajmo na seks, bezakonje ili ne{to drugo, pa }emo videti da ih nisu otkrile generacije koje su zapo~ele seksualnu revoluciju. Seks je star koliko i vreme. A veneri~ne bolesti su verovatno isto toliko stare. Za{to je do{lo do naglih epidemija? Da li je to samo slu~ajnost {to su se veneri~ne bolesti po~ele naglo {iriti u vreme kada je zloupotreba seksa po~ela da se prihvata jednostavno kao "seksualna revolucija"? I da li je to samo slu~ajnost {to su veneri~ne bolesti nastavile da se {ire u razmerama epidemije otkako je dru{tvo nastavilo da sve neozbiljnije prilazi seksu? Homoseksualizam ne predstavlja nov fenomen. Kako ili za{to se sida pojavila odjednom? Da li je to slu~ajnost {to se sida pojavila u vreme kada se homoseksualizam po~eo posmatrati samo kao jo{ jedan stil `ivota, a ne kao ne{to {to bi trebalo "ugu{iti"? I da li je tako|e samo slu~ajnost {to je sida po~ela da se {iri me|u heteroseksualcima (onima koji imaju seksualne odnose sa osobama suprotnog pola) onda kada je jedan deo (heteroseksualnog) dru{tva po~eo da prihvata homoseksualizam kao ~ovekovo "pravo", a ne perverziju?

ciji, o~igledno pozivaju na redefinisanje na{eg razumevanja prirode kao ~isto fizi~kog fenomena.

"Vi{a priroda"
Da li je mogu}e da je ono {to nau~nici ozna~avaju "prirodom" tokom svih ovih godina, u stvari "priroda" druge vrste - vrste koju nije lako podvr}i nau~nom ispitivanju? I mo`da se nau~nici dr`e svoje ~isto fizi~ke verzije prirode, pripisuju}i savr{enstvo na{eg univerzuma i sakrivene poruke prirode slu~ajnostima i koincidenciji samo zbog tvrdoglave re{enosti da izbegnu priznanje kako na{im fizi~kim univerzumom u stvari upravlja "Priroda" koja se nalazi daleko iznad bilo koje zamislive nauke? Mo`da je vreme da shvatimo da postoji mnogo toga {to nau~ni um ne mo`e da shvati kada je u pitanju na{ univerzum u odnosu na ono {to oko mo`e da vidi. Mo`da priznanje da neki doga|aji na{eg fizi~kog sveta mogu biti manifestacija ve}e "Prirode" predstavlja ~in inteligentnog pristupa, intuitivnog opa`anja i visokog stepena po{tenja. Koliko se ljudi mo`e istinski pohvaliti kombinacijom takvih kvaliteta?

Redefinisanje
Evolucija se ne mo`e konstatovati ~ak ni u samom ~inu reprodukcije. Ironija je u tome da ono {to je o~igledno jeste to da seksualna revolucija u XX veku nije put koji vodi napred, i da dve "bliske odrasle individue" nisu dovoljno dobar kriterijum za izbor seksualnog pona{anja - heteroseksualizma ili homoseksualizma. Takve poruke moralnom pona{anju, a ne podr{ke evolu88 89

STVARANJE

U po~etku
Verovatno najslabiji i najnerealniji argument koji sam ~uo u prilog stavu da je na{ univerzum star milijarde godina do{ao je od nau~nika koji je poku{ao da ospori verovanje kako je svet nastao pre otprilike 6.000 godina na na~in kako to Biblija opisuje u svom izve{taju o Stvaranju. Taj nau~nik je kazao: "Postoje zvezde koje su milijardama svetlosnih godina udaljene od nas. To zna~i da su svetlosnim zracima sa tih zvezda potrebne milijarde godina da bi stigli do na{e Zemlje. Zar to ne zna~i da je univerzum star bar nekoliko milijardi godina? Ili ako je univerzum star otprilike samo oko 6.000 godina, zar to ne zna~i da je Bog nekorektan i da poku{ava da nas prevari?" Takav na~in rezonovanja je toliko pogre{an da ako bi taj nau~nik imao mo} telekineze, on bi mogao da otvori fabriku pereca. Ono {to je on procenio kao "nekorektnu", u stvari ukazuje na njegovu vlastitu nekorektnu procenu i mo`da na odsustvo sposobnosti da razmi{lja. Na osnovu biblijskog izve{taja o Stvaranju, Bog nije stvorio ~oveka i `enu kao malu decu i ~ekao da oni porastu. Bog nije stvorio prve biljke i `ivotinje u njihovim ranim stadijumima i
90

~ekao da oni sazreju. Za{to bi kosmi~ki zraci bili izuzetak? Jer ako bi Bog ~ekao milijarde godina da kosmi~ki zraci dostignu svoje krajnje destinacije, to ne bi bilo u skladu sa ostalim delima Stvaranja. Pa tako ako su kosmi~ki zraci stvoreni u "stanju pristizanja", oni ne}e izgledati kao da su dugo putovali. Pored toga, mo`ete li zamisliti da Bog stvori ceo univerzum za {est dana, a onda ~eka milijarde godina da kosmi~ki zraci proputuju kroz univerzum? Izgledalo bi malo apsurdno. Naravno, kada razmotrimo ~in Stvaranja celog univerzuma postoji jo{ jedna mogu}nost. U toku [est Dana Stvaranja nisu svi zakoni prirode, onako kako ih mi znamo, jo{ bili uspostavljeni. ^injenica da svetlost putuje brzinom svetlosti je samo zakon prirode u na{em kompletnom univerzumu. Nije uop{te nelogi~no da je svetlost pre nego {to su bili uspostavljeni zakoni prirode mogla da se kre}e mnogo ve}om brzinom od one kojom se danas kre}e. Tako|e, rastojanja za koja bi svetlosti trebalo milijarde godina da ih danas pre|e mogla su biti prevaljena za samo nekoliko sekundi prilikom Stvaranja. Zar je to toliko komplikovano da onaj nau~nik ne bi mogao da shvati?

Briga za istinu
Slede}i "logi~an" argument prezentovao je poznati nau~nik u svom nedeljnom televizijskom programu: "Mnogi ljudi veruju da je na{ univerzum stvorio Bog. To nas navodi na pitanje: 'Kako je Bog nastao?' Stoga, za{to se ne bismo sa~uvali od tog pitanja i samo se zapitali: 'Kako je nastao na{ univerzum'?" Ono {to ovaj nau~nik ka`e, u stvari je to da nema potrebe da idemo korak dalje pitanjem kad mo`emo elegantno da ga elimini{emo. Utisak koji je on ostavio jeste taj da to nije pitanje na koje se mo`e odgovoriti ta~no ili neta~no. To je vi{e stvar kako
91

vi gledate na njega. Ja smatram da ovakva vrsta "rezonovanja" pokazuje svu neozbiljnost evolucije koju prezentuju najugledniji ~lanovi nau~ne zajednice, i da je to pristup koji nau~nike spre~ava da naprave progres u odre|enim sferama nau~nog istra`ivanja. Zaista je tu`no posmatrati kako neki poznat nau~nik iskazuje takvu o~iglednu nezainteresovanost za objektivno procenjivanje. Ja `elim istaknuti u ovom poglavlju to da pitanje koje je ovaj nau~nik hteo elegantno da elimini{e ne mo`e biti eliminisano od nau~nog rezonovanja.

nim oblikom ili veli~inom. ^ak i prou~avanje crnih rupa izvan njih nije mogu}no na bilo koji na~in. Po{to nije uo~eno sna`no gravitaciono delovanje na susedne planete, crne rupe jo{ nisu otkrivene. Ukratko, crne rupe }e verovatno ostati u domenu teorije sve dok nam savremena tehnologija ne obezbedi metod kojim }emo direktno dokazati i potvrditi njihovo postojanje. Stoga ono {to le`i iza ili u pozadini crnih rupa, o~igledno nije ni{ta drugo do nestvarna spekulacija. Pa ipak je ta spekulacija predmet analize nauke.

Drugi univerzumi "Natprirodna nauka"
Prvo, treba zapaziti da se nau~nici u~e da prihvataju samo one "natprirodne" ideje koje ih nadahnjuju da ostanu dosledni liniji mi{ljenja koju slede i da veruju u vlastite stavove, kao {to }emo videti u nastavku. Ponekad se mogu ~uti rasprave o univerzumima sa~injenim od antimaterije. (Bez ula`enja u detalje, antimaterija u su{tini predstavlja neku vrstu suprotnog oblika materije. Kada do|e do susreta materije i antimaterije, one "neutralizuju" svojstva jedna drugoj.) Na osnovu ~injenica, mi nismo prona{li ili dokazali postojanje takvih univerzuma. Kao i u slu~aju crnih rupa, i njihovo razmatranje je veoma spekulativno. Ali to ne spre~ava neke nau~nike da razmi{ljaju o mogu}nosti da one postoje. Ista spremnost ka spekulacijama postoji kada se mnogi nau~nici suo~e sa pitanjem: "Kako je izgledao na{ univerzum pre "Velikog praska"? Mada }e nau~nici priznati da je ve}ina ~injenica, ako ne i sve, o svojstvima univerzuma koje su postojale pre tog pretpostavljenog doga|aja "Velikog praska" bila uni{tena u takvoj eksploziji, ipak postoje nau~nici koji }e spekulisati da je takav raniji univerzum imao svojstva koja su potpuno druga~ija od onih koje ima sada{nji univerzum. Drugim re~ima, ne samo da tvrdnje o postojanju drugog univerzuma nisu pojmljive nego tako|e i sam poku{aj da zamislimo univerzum koji bi li~io na ne{to {to nam nije blisko i razumljivo. Iako je
93

Crne rupe
Pitajte bilo kog nau~nika {ta se nalazi iza ili "u pozadini" crnih rupa i verovatno }ete dobiti sliku sveta koja je mnogo nerealnija od bilo kog izmi{ljenog koncepta o nau~noj fantastici. Recimo na po~etku da je koncept o crnim rupama jo{ uvek samo u domenu teorije. Crne rupe su nebeska tela koja imaju tako veliku gravitacionu silu da ni{ta, ~ak ni svetlo, ne mo`e izbe}i dejstvo njihovog gravitacionog polja. Unutar crne rupe, vreme se zaustavlja, nijedan sistem za komunikaciju, poznat ~oveku, ne mo`e komunicirati sa "spoljnim svetom", a objekat koji je "usisan" ne}e zadr`ati nikakvu sli~nost sa svojim prvobit92

takav univerzum "neprirodan" i "natprirodan", a nije ni nau~no potvr|eno njegovo postojanje, to ne spre~ava nau~nike da o njemu spekuli{u.

Za{to je do{lo do iznenadne promene?
Za{to se onda kada se do|e do koncepta o Bogu prekida ve}ina nau~nih razmatranja? Sigurno je da koncept o Bogu nije udaljeniji od nauke nego pozadina crnih rupa, univerzumi sa~injeni od antimaterije i univerzum koji je prethodio "Velikom prasku". [ta ako koncept o Bogu ukazuje na to da su "zakoni prirode" potpuno druga~iji od onoga na {ta smo se mi navikli, i ako Boga nije mogu}e nau~no opaziti i komunicirati sa Njim. Crne rupe, drugi univerzumi i bezbroj subatomskih ~estica koje prou~ava teoretska fizika nisu uop{te opipljivi fenomeni. ^injenica da su neki nau~ni fenomeni "nastali" na osnovu ~isto logi~kog zaklju~ivanja, a ne na osnovu ~vrstih dokaza, nije spre~ila da se oni ozbiljno razmatraju. ^injenica da mi jo{ uvek ne mo`emo dokazati postojanje tih teoretskih pojmova ne spre~ava nau~nike da ih prihvataju kao nau~ne. Tim nedokazanim fenomenima, bez obzira na to koliko su spekulativni, dat je status kao da postoje. Za{to onda koncept o Bogu, koji je mnogo sna`nije poduprt nau~nim ~injenicama nego li drugi takozvani nau~ni koncepti, nije uklju~en u nauku bar kao "teorija"?

Spekulacije zavr{avaju tamo gde treba da po~nu
Zar ne postoji dovoljno izuzetno slo`enih fenomena u ovom univerzumu, od mikroskopskih do makroskopskih, koji bar
94

ukazuju na razmatranje postojanja Inteligentnog Bi}a kao njihovog uzroka. Ja ne govorim ovde o religiji. Ja ne govorim ovde o slepoj fanati~noj veri. Ja govorim o opciji koja je na osnovu logike i razuma u mogu}nosti da odgovori na mnoga nau~na pitanja. Teorija o "Bogu" se u XX veku uzdigla mnogo iznad drugih nau~nih teorija. Inteligentni Tvorac je postao direktno deo nauke na osnovu logi~kog zaklju~ivanja po{to izuzetna genijalnost koja se nalazi u pozadini celog univerzuma nije u skladu sa drugim teorijama o kojima nau~nici raspravljaju. Potpuno odbacivanje koncepta o Bogu samo zato {to je on suvi{e dugo povezan sa religijom nije logi~no isto kao ni odbacivanje ideje o kori{}enju to~kova na svemirskim letilicama zato {to su to~kovi previ{e dugo povezani sa automobilima. Ako se koncept o Inteligentnom Tvorcu manifestuje u svakom uglu nau~ne delatnosti, kako ga onda neko mo`e jednostavno odbaciti? Da li su misli o Bogu zaista mnogo "religioznije" ili "spiritualnije" od nekih stavova nau~nika o pojmovima koji se prihvataju bez ideje kako su nastali, ili da li uop{te postoje? Ili su nau~ne spekulacije potpuno li{ene logike i potpuno se zasnivaju na pretpostavkama? Iako se mnogi stavovi koji se nalaze u osnovi koncepta o Bogu mogu staviti pod okrilje religije, sam koncept o Bogu je u dana{nje vreme mnogo o~igledniji sa aspekta nau~nog istra`ivanja nego u bilo koje drugo vreme Zemljine istorije. U pitanju nije "me{anje nauke i religije". Nekada{nji pogre{an stav da je Bog striktno produkt religije odbacila je nauka XX veka. Koncept o Bogu mo`e o~igledno pro}i kroz vi{e od jednog testa - kroz test nauke, kao i test religije. I to je ~injenica zbog koje je koncept o Bogu pomeren iz domena filozofije mnogo vi{e ka domenu realnosti. Posle takvih neverovatnih koncepata kao {to su crne rupe, univerzumi koji eksplodiraju, antimaterija, neuhvatljive subatomske ~estice, skra}enje vremena i zakrivljenje
95

prostora, koncept o Bogu ne izgleda tako filozofski. Verovatno postoje i drugi fenomeni koji mogu inspirisati ~oveka, ali ako su svi oni samo delo Njegovih ruku, sam Bog se sigurno mora nalaziti izvan doma{aja ljudskog razumevanja, ali ne na jedan tako filozofski na~in. Sa svim logi~kim dokazima koji podupiru koncept o Bogu, ~injenica da neki nau~nici ne prihvataju taj koncept, ~ak ni kao teoriju, vi{e ukazuje na pristrasno razmi{ljanje nego na logi~no rezonovanje. Prihvatanje Boga u XX veku ne zahteva preobimno zaklju~ivanje. Neprihvatanje Boga dovodi do bezbroj pogre{nih odluka.

Prepredenost nekih
Postoje trenutci, me|utim, kada ne mo`emo optu`iti nau~nike da su zlonamerni ili potpuno nepo{teni. Njihovi pogre{ni zaklju~ci izgledaju ponekad kao rezultat nedostatka razumevanja onoga ~ime se bave. Pitanja "kako je nastao univerzum" i "kako je nastao Bog", u su{tini su ista u odnosu na nau~nike koje smo malopre pomenuli. Prema njima, to je samo jedno pitanje manje ili vi{e. Ali ako oni `ele da imaju dublje razumevanje tog problema, oni moraju znati da je takav pristup neozbiljan kao i kada bismo rekli: "Pekar je ispekao kola~", a onda neko postavio pitanje: "Ko je ispekao pekara?" Ali za{to ne bismo eliminisali pekara i samo pitali: "Ko je ispekao kola~?" U su{tini je re~ o tome da kada govorimo o univerzumu, mi ne govorimo o istoj grupi zakona koji se mogu primeniti na Boga. Evo za{to: "Kako je nastao univerzum" je normalno nau~no pitanje. Ni{ta {to postoji u na{em univerzumu ne izgleda kao ve~no, niti
96

bilo {ta izgleda kao ne{to {to ima potencijal da opstane kroz ve~nost. Postoji o~igledan fizi~ki proces u na{em univerzumu ra|anje, rast, sazrevanje, smrt, raspadanje, nestajanje, itd. To mo`e stvoriti radoznalost po pitanju nastanka na{eg univerzuma sa aspekta nauke, ali ne i filozofije. [tavi{e, takva radoznalost je veoma va`na u prou~avanju zakona prirode. Sve drugo bi zaustavilo napore u tom domenu nauke. Uzgred, to je jedan od razloga zbog ~ega je teorija o Velikom prasku potpuno bezna~ajna i prazna kada se razmatra pitanje nastanka. Ona zaista ne mo`e mnogo objasniti. Ako je na{ univerzum nastao preko Velikog praska, kako su onda nastale ta masa i energija koje su izazvale eksploziju? To jest, davno pre tog pretpostavljenog "Velikog praska", kada, gde i kako su nastali osnovni elementi na{eg univerzuma? To pitanje ne zahteva od ~oveka da bude filozof ili da bude ve{t. To je normalno nau~no pitanje na koje se mora odgovoriti ako se `eli ozbiljno prihvatiti neka teorija. Da li je odgovor na pitanje "kako je sve to nastalo" uni{ten u toj eksploziji? Vama nisu potrebni dokazi ako ho}ete da nabrajate mogu}e odgovore. [ta je mogao biti uzrok za nastanak na{eg univerzuma? Mo`da neki drugi univerzum? Ali kako je nastao taj drugi univerzum? Ili je on mo`da nastao od neke ma{ine ili monstruma koji izbacuje masu i proizvodi energiju? Ali kako su nastali ta ma{ina ili taj monstrum? Nema na~ina da do|ete do odgovora ako uvek postavljate pitanje: "A kako je to nastalo?" Pored toga, u fizi~kom univerzumu baviti se takvim beskrajnim nizom pitanja "kako je to nastalo" izgleda sasvim zbunjuju}e. Mada to pitanje sadr`i odre|enu filozofsku dimenziju, ono se bavi realnim i fizi~kim problemom. Kako je mogu}e da je tako te{ko nau~no dokazati nastanak ne~ega tako fundamentalnog kao {to su osnovni hemijski elemetni koji sa~injavaju sve u na{em univerzumu? Te osnovne ~estice su tu oko nas; njihov
97

nastanak bi trebalo najlak{e objasniti. O~igledno je da nauka nema odgovor na to pitanje. Pa zar nema ~ak ni odgovaraju}u teoriju? To je gotovo isto kao da nemamo na~ina da odgovorimo na pitanje kako je nastao na{ univerzum.

Jabuke i pomorand`e
Vidimo, dakle, da pitanje koje je postavio onaj nau~nik "kako je nastao Bog" ne samo da nije nau~no nego ~ak nije ni filozofsko. Stav da "ne{to" mora nastati od "ne~ega" predstavlja samo ograni~avanje univezuma u kojem `ivimo. Ni{ta u na{em univerzumu ne mo`e postojati van okvira vremena i prostora, i ni{ta ne mo`e postojati a da ne bude ro|eno, formirano, stvoreno, itd. Ali kada govorimo o Bogu, koncept o "ra|anju" nije primenljiv. Kada govorimo o Bi}u koje je stvorilo sve {to postoji, mi o~igledno govorimo o Krajnjem Izvoru do koga smo logi~ki do{li u traganju me|u drugim mogu}im obja{njenjima. To o~igledno zna~i da smo mi do{li do "kraja" - i da jednostavno ne mo`e postojati izvor izvan toga. Kao rezultat, koncepti o "stvaranju" i "ra|anju" prestaju da postoje u toj ta~ki i postaju samo proizvodi Njegovog Stvaranja, a On o~igledno nije ograni~en njima. Ako bi On bio ograni~en takvim stvarima, On ne bi mogao biti izvor svega {to postoji; ne{to bi moralo da postoji pre Njega, i mi bismo se vratili na po~etnu poziciju. Pa tako da kada govorimo o Bogu, mi govorimo o "tom Krajnjem Izvoru", Prvobitnom Izvoru, ili Krajnjoj Egzistenciji pre Koje ni{ta drugo nije moglo da postoji. Koncept o Bogu, dakle, ukazuje na Egzistenciju koja nije sli~na nijednoj drugoj egzistenciji; Egzistenciju na Koju se termini "po~etak" i "kraj" jednostavno ne mogu primeniti; Egzistenciju na Koju se "limiti" i "granice" ne mogu primeniti; Egzistenciju od Koje sve druge egzistencije moraju voditi poreklo; Egzistenciju tako jedinstvenu da Njeno nepostojanje ~ak nije mogu}no. Stoga ja ne mislim da vi mo`ete jednostavno pitati "kako je nastao na{ univerzum" samo zato da biste se "sa~uvali" i izbegli da pitate "kako je nastao Bog" kao {to to predla`e onaj nau~nik. Prema poznatim zakonima prirode, na{ univerzum je morao do}i odnekud. I bez obzira na to odakle je on kona~no do{ao, taj
99

"Druga~iji izvor"
Mo`da je odgovor to - da ne postoji fizi~ki na~in da nastane na{ univerzum. Fizi~ki zakoni, koji nam na sve na~ine ukazuju na to da je na{ univerzum sa~injen od elemenata sa ograni~enim (kona~nim) potencijalima, ukazuju na ne{to {to je neograni~eno (beskona~no) po prirodi, a {to bi bilo izvor nastanka na{eg univerzuma. Taj "izvor" ne mora biti lako razumljiv. Ipak, u svetlu nemogu}nosti izvora koje mo`emo spoznati na fizi~kom nivou, ovaj izvor, bez obzira na to koliko bio nerazumljiv, mora biti jedino racionalno obja{njenje - na{ univerzum mora da je nastao od "ne~ega" {to sâmo nije "nastalo" ni od ~ega. [tavi{e, to nije "najbolje" ili "najverovatnije" obja{njenje; to je jedino istinski mogu}e obja{njenje. Bi}e koje je stvorilo na{ univerzum mora biti Ve~no bi}e. Bez toga, mi smo ostavljeni sa obja{njenjima koja se ne mogu verifikovati ili potvrditi naukom ili logikom. Kona~no, zdrav razum mo`e nam re}i: da bi moglo da stvori univerzum kao {to je na{, to Bi}e mora posedovati snagu koja se nalazi izvan svih na{ih zamisli i inteligenciju kakvu ne mo`emo ni da shvatimo, i to Bi}e ne bi moglo biti ograni~eno ili limitirano na bilo koji na~in prirodnim zakonima koji vladaju u na{em univerzumu. I tako, nakon {to sakupimo sve logi~ke zaklju~ke zajedno dolazimo do kona~nog zaklju~ka - koncepta koji govori o Bogu.

98

Izvor mora biti ona vrsta Egzistencije koju smo malopre opisali. Kao rezultat ne samo da ne mo`ete eliminisati Boga iz rasprave o nastanku na{eg univerzuma nego i samo postojanje na{eg univerzuma, ~ak i kada on ne bio tako slo`en, {to ukazuje na Njegovu neospornu Egzistenciju. Stoga eliminisanje Tvorca univerzuma iz svake rasprave o nastanku univerzuma, jednako je eliminisanju drve}a iz diskusije o nastanku jabuka. Umesto da rasvetli problem, takvo proizvoljno eliminisanje - {to ga ~ini poznati nau~nik koji je verovatno veoma inteligentan - ukazuje samo na nekorektnost, na nedostatak sposobnosti rezonovanja, a mo`da ~ak i na nedostatak po{tovanja prema inteligenciji drugih ljudi. To sigurno nije nau~ni pristup.

TEORIJA O NI^EMU

Spontano stvaranje
U o~iglednom poku{aju da Stvaranje kao delo Boga izbegnu po svaku cenu, neki su prihvatili "stvaranje" druge vrste. Mada je nau~nici nisu ozbiljno prihvatili, ova "teorija" tvrdi da je univerzum mogao nastati "spontanim stvaranjem" - univerzum se pojavio u nekom primitivnom obliku bukvalno iz ni~ega. To gledi{te je poduprto tvrdnjom da subatomske ~estice izgledaju kao da su se pojavile "niotkud".

Nije mogu}e dokazati
Postoje dve stvari koje su pogre{ne u ovoj "teoriji". Prvo, na svetu ne postoji eksperiment koji mo`e potvrditi da je ne{to nastalo od "ni~ega". Bez obzira na to koju aparaturu ili eksperiment koristili u otkrivanju takve pojave, vi }ete uvek biti ostavljeni da se pitate da li su va{a aparatura ili eksperiment negde zakazali. To jest, vi nikad ne}ete uspeti da doka`ete da li je ne{to nastalo od ni~ega, ili va{a aparatura ili eksperiment nisu

100

101

dovoljno usavr{eni da bi otkrili odre|en tip pojave za koju ste vi verovali da ne postoji. Drugim re~ima, pre nego {to doka`ete da je ne{to nastalo od ni~ega, vi najpre treba da doka`ete da je to zaista bilo ni{ta pre nego {to je postalo ne{to. A to nije mogu}e. Ali, sa~ekajte, postoji na~in da se ne{to doka`e. Ako bi va{ eksperiment tokom vremena postao usavr{en i eventualno registrovao "ne{to" {to je prethodno bilo ozna~eno kao "ni{ta", vi biste dokazali da je va{ prethodni eksperiment bio u stvari pogre{an. I to je upravo ono {to se de{avalo u pro{losti sa nau~nim eksperimentima iz kvantne fizike. Za neke subatomske ~estice se prvobitno smatralo da su nastale ili se pojavile iz "ni~ega", a kasnije je ustanovljeno da postoje neki drugi fenomeni koji su predstavljeni mnogo sitnijim ~esticama. Tako je bilo otkriveno "ne{to" za {ta se prethodno mislilo da je "ni{ta". Ali postojanje ni~ega nije nikada bilo dokazano. Zapamtimo, mi govorimo o si}u{nim ~esticama koje su manje od atoma. Neke subatomske ~estice "`ive" samo u deli}u sekunda. Neke se mogu otkriti jedino na osnovu efekta koji stvaraju na drugim ~esticama ili objektima. Usavr{avanje koje je potrebno da bi se uo~ile neke ~estice za koje znamo da postoje mora biti izuzetno. Tvrditi da je otkriveno "ni{ta" - predstavlja praznu pri~u.

snagu za produkciju bilo ~ega. Drugim re~ima, nesposobnost da se proizvede ne{to je sastavni deo stanja nepostojanja. Dakle, eksperiment koji bi pokazao da ne{to nastaje od "ni~ega" jeste, ironi~no, konkretan dokaz da se ne{to mora nalaziti u pozadini sumnje koja postoji kada eksperimentator misli da nema ni~ega.

"Natprirodna teorija"
Dakle u pitanju je slu~aj da nije logi~no da ne{to nastane od ni~ega, da se ne mo`e dokazati da se tako ne{to ikada desilo, i da se ne mo`e ponoviti u laboratoriji nau~nim istra`ivanjem - {to sve pokazuje da spontano stvaranje nije nau~ni koncept. To zna~i da neki nau~ni umovi o~igledno tra`e odgovore u "natprirodnim" izvorima dok tvrde - ili mo`da ~ak veruju - da su jo{ uvek u domenu nauke. Naravno, mo`e se zapaziti da sama ~injenica da neki mogu ~ak i razmi{ljati na takav nau~no i logi~ki iracionalan na~in pokazuje veliki pad do kojeg su nau~nici stigli odbacuju}i jedini verodostojan scenario o nastanku univerzuma.

Nov po~etak
Ironija je da spontano stvaranje mo`e veoma dobro predstavljati nov po~etak vra}aju}i se na put racionalnog. Ako tu teoriju budu ikad prihvatili nau~nici, oni }e nesvesno biti na pragu da prihvate Boga u nauci. Iako spontano stvaranje ne spominje Boga i ne predstavlja tradicionalan izve{taj o Stvaranju, ono ukazuje na jedinu realnu mogu}nost - na{ univerzum je morao biti stvoren iz ni~ega. Naravno, razlika je u tome {to spontano stvaranje ~isto fizi~kog sveta nije logi~no, nije
103

Dr`imo se logike
Drugo, ideja da "ni{ta" ne mo`e proizvesti "ne{to" izgleda logi~na. Koncept o "ni~emu" ukazuje na kompletno i potpuno nepostojanje - nema energije, nema materije, nema gravitacije, nema magnetnog polja, apsolutno odsustvo bilo kakve supstance. Takvo stanje ne poseduje silu, kretanje, "motivaciju" ili
102

mogu}no i nudi vi{e pitanja nego odgovora, dok Stvaranje kao delo Boga je u potpunosti poduprto logikom i tako|e jedino pravilno re{enje koje se uklapa u zagonetku. Kona~no, malo logike i razo~aranja mogli bi eventualno da dovedu nekog zastupnika "spontanog stvaranja" - do Stvaranja kao dela Boga.

PRAZNOVERJE XX VEKA

Previ{e napred
Svak ko nauci prilazi sa onom ozbiljno{}u koju ona zaslu`uje uo~i}e da su prirodni zakoni tokom razvoja civilizacije bili bez sumnje ispred nas. U stvari, toliko ispred nas da ih ne}emo nikada doku~iti. Zanimljivo je to kako su se teorije o "nastanku i evoluciji" dobro ukorenile pre bilo kakvih ozbiljnijih nau~nih istra`ivanja. Planete i sateliti u na{em Sun~evom sistemu koje istra`ujemo pomo}u svemirskih letilica, jasno govore o njihovoj jedinstvenosti. Nau~no govore}i, te{ko je pripisati njihovo poreklo zajedni~kom prirodnom nastanku; zajedni~ki prirodni nastanak ne}e proizvesti tako jedinstvene entitete. A bez zajedni~kog prirodnog nastanka nema jednostavno ni evolucije. Niti je evolucija `ivota poduprta svemirskim istra`ivanjima. I kao vrhunac, savremeni ~ovek razume da genetika pokazuje da evolucija `ivota nije mogu} scenario. Zatim, kada to iskombinujete sa Drugim zakonom termodinamike, koji u potpunosti isklju~uje evoluciju univerzuma, vi }ete neizbe`no do}i do sveta koji je sasvim suprotan onome u koji mnogi veruju jer su ih u to ubedili nau~nici. Sveukupno, svet
104 105

u kome `ivimo nije mogao nastati ni na koji na~in koji opisuju nau~nici. Ono {to nau~nici u stvari rade jeste to da uzimaju tanjir sa pasuljom i lukom i ube|uju ljude da je to tanjir sa rezancima i suvim gro`|em.

Nauka od ju~e
Suvi{e dugo smo posmatrali univerzum sa zemaljske ta~ke gledi{ta. Savremena tehnologija je omogu}ila nove vidike. Teorija evolucije je verovatno nastala iz ni~ega pre nego {to je ~ovek imao potrebu da objasni svet u kome `ivi. Me|utim, svet u kome je ~ovek `iveo pre svemirske ere nije isti onaj svet u kome on danas `ivi. Darvini od pro{le godine nisu na{li za shodno da objasne stvari koje su za njih bile sasvim prirodne. Mi verovatno imamo istu psiholo{ku potrebu da uo~imo razliku kako ono {to se njima ~inilo kao prirodno ne mora obavezno biti prirodno za nas. Svemirska istra`ivanja su pokazala da je `ivot veoma neobi~an fenomen - on nije sasvim "prirodan". Ako pogledamo sa Zemlje na bilo koju ta~ku u univerzumu bi}emo iznena|eni "be`ivotno{}u" kao ne~im mnogo prirodnijim od "`ivota". Zato treba razumno analizirati nau~ne poglede i prihvatiti ~injenicu da priroda ne mo`e proizvesti `ivot sama od sebe, a onda poku{avati da se odgonetne kako smo mi dospeli ovde; pre nego prihvatiti neosnovanu tvrdnju da se ne`iva materija mogla pretvoriti u `ivu, a onda poku{avati da se odgonetne za{to `ivot ne postoji nigde drugde u svemiru. To }e mo`da biti te{ko za neke, na primer za nau~nike XX veka koji su verovali u evoluciju tako dugo, da sada prihvate pogre{nost takvih modela. Ali ja se pitam kada bi Darvin danas bio `iv da li bi se usudio da iznese svoj pogre{an stav vezan za "prirodan" razvoj `ivota? Ja mislim da bi ga savremena tehnologija zaustavila na njegovom putu.

Istina i po{tenje
Aspekt koji najvi{e uznemirava nije samo to {to svemirska istra`ivanja i druga otkri}a pokazuju da su mnoge nau~ne teorije pogre{ne, nego da "istina" i "po{tenje" odre|uju da li }e se napustiti stare teorije i prihvatiti nove koje su u skladu sa ~injenicama. U stvari, glavni okvir starih teorija je ve} prihva}en, a nove teorije se formuli{u kao teorije koje samo golicaju ma{tu u procesu uskla|ivanja neslaganja izme|u novootkrivenih ~injenica i starih kontradiktornih teorija. To nije ni istinito, ni po{teno, ni nau~no. Mo`da je sve to samo rezultat straha nau~nika da u kona~nim analizama nauka ne}e nikada do}i do svih odgovora. Mogu}e je da se mnogi ljudi koji veruju nau~nim ~injenicama pla{e suo~avanja sa mogu}no{}u da nastanak na{eg univerzuma mo`e, po svemu sude}i, proisticati iz Natprirodnog Stvaranja. Prema njihovim gledi{tima, to bi mo`da moglo u~initi nauku manje nau~nom. Ali kako neko mo`e odbaciti istinu samo zato {to se ona ne uklapa u njegov okvir razmi{ljanja? Kona~no, istina je ono {to oblikuje i formira nauku, a nisu nau~nici ti koji }e odlu~ivati {ta je istina.

106

107

Plo~e su promenjene
Tehnologija XX veka je pokazala da je na{e razumevanje univerzuma u kojem `ivimo bilo prethodno veoma precenjeno. Slo`enost na{eg univerzuma verovatno }e nastaviti da nas zbunjuje i ubudu}e. Povrh toga, neki stavovi po pitanju sveta oko nas moraju se promeniti. S obzirom na ~injenicu da je evolucija tokom vremena razmatrana nau~no, a Bog filozofski, Bog je iznenada postao realan kao zraci Sunca, a evolucija je potpala pod kategoriju teorija kao {to je ona da je "Zemlja ravna plo~a". Kada uzmemo u obzir sve ono {to je nauka otkrila, zaista nije potrebno da ~ovek bude religiozan da bi Stvaranje prihvatio mnogo ozbiljnije. U ovo vreme i u ovo doba, Stvaranje kao Bo`je delo je, pomalo ironi~no, postalo najubedljivije nau~no - da, tako je, nau~no - obja{njenje koje }e ikada biti ponu|eno u vezi sa poreklom univerzuma. Ni{ta drugo ni pribli`no ne mo`e objasniti na{e postojanje.

uspe{no izdr`ao test vremena na globalnom planu kao koncept o Bogu. On mo`da nije fizi~ki dokazao postojanje Boga, ali je sigurno dao veliku prednost Bogu nad evolucijom. Za{to su ideje kao {to su evolucija ili paranormalne pojave bile uvek dovoljno ubedljive da nekim ljudima ote`aju izbor izme|u tih ideja i Boga? Da li su te ideje ispravne? Da li je evolucija realan fenomen? O~igledno je da nije. Da li je "sloboda izbora" realan fenomen? Izgleda da je to najlogi~nije obja{njenje.*

Dana{nje "praznoverje"
Mo`e li ne{to od onoga {to mi danas nazivamo naukom biti zaista ni{ta drugo do jedna vrsta "praznoverja" ovoga veka? Izgleda da je u svakoj generaciji postojala potreba nekih ljudi da veruju u ne{to {to nije racionalno. ^udno je da su ti iracionalni stavovi bili ~esto usmereni protiv koncepta o Bogu. Ljudi su u staro vreme bili preokupirani nepoznatim bogovima i zami{ljenim natprirodnim silama. U dana{nje vreme, to je opsesija da se univerzum razvio sam od sebe bez ikakve spoljne sile ili uticaja. Interesantno je zapaziti, na osnovu istorijskih izve{taja, da je koncept o Bogu bio uvek predmet rasprave. U isto vreme, nijedan koncept koji se ne mo`e fizi~ki dokazati nije tako
108

Ukoliko vas zanimaju stru~ne knjige na temu kojom se ova knjiga bavi, preporu~ujemo vam slede}a izdanja: - Robert D`entri: Mala misterija stvaranja - Arijel Rot: Postanje: povezivanje nauke i Biblije - Djuen Gi{: Krah evolucije Knjige mo`ete naru~iti na telefon: 011/183-923
*

109

Ova knjiga je {tampana zahvaljuju}i gospodinu Milanu ^ervinki

SADR@AJ Predgovor ............................................... 7 Genetika ................................................. 9 @ivot iz svemira .................................... 30 Fosili, kosti i metodi datiranja ............ 42 Nenau~na primena nauke ................... 49 Sun~ev sistem ........................................ 51 Komentar .............................................. 58 Nepoznate planete ............................... 61 Univerzum ............................................ 66 Psiholo{ki aspekt .................................. 76 Veneri~ne bolesti ................................. 84 Stvaranje ............................................... 90 Teorija o ni~emu ................................ 101 Praznoverje XX veka ......................... 105

SVE]A JE BO@JA DU[A ^OVE^IJA
NA VE^NI POMEN ELA AVRAHAM ]ERKA REGINE MILAN ^ERVINKA SA PORODICOM

110

KNJI@EVNO DRU[TVO PISMO ZEMUN, ZMAJ JOVINA 1 Za izdava~a: Ra{a Livada

Ostala izdanja bibliteke “Ner micva” - Arije Kaplan: Rajske vode, tajna mikve - Abraham Jo{ua He{el: [abat - Arije Kaplan: [abat - Dan ve~nosti - Majmonid: O pokajanju - Majmonid: Uvod u etiku otaca - Jehuda Halevi: Hazari - Menahem Kelner: Majmonid o judaizmu i jevrejskom narodu - Arije Kaplan: Jerusalim - Zenica vaseljene
D`o{ Grinberger KADA LJUDSKA INTELIGENCIJA POSTANE MAJMUNSKA

Urednik biblioteke: Isak Asiel Lektor: Dragica Stojanov Tehni~ki urednik: [elomo Maoz Naslovna strana: [elomo Maoz [tampa: Kosmajturist, Mladenovac Plasman: No limits books, 063/271-570 Tira`: 500

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->