Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's Sint-Pietersnieuwstraat 33 9000 Gent Mevrouw Iolanda Chirila Ijzerweglaan 64 B-9050 GENT

Referentie Studentennummer Factuurdatum Geachte student

ST01210496/2012/002 01210496 16.04.2013

Bankrekening UGent

BE48390096580127

Als bijlage vindt u een overzicht van de opleidingen met het aantal studiepunten waarvoor u zich inschreef in het academiejaar 2012-2013. Het studiegeld wordt berekend op basis van het soort inschrijving(en), het aantal studiepunten waarvoor u bent ingeschreven en uw beursstatus. De berekeningswijze wordt toegelicht op http//www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/studiegeld. Deze factuur vervangt alle vorige facturen ivm studiegeld voor het academiejaar 2012-2013. Het totale studiegeld bedraagt 92,00 EUR. U heeft reeds 92,00 EUR betaald. U hoeft dus niets meer te betalen.

Met vriendelijke groeten

Piet Ruyssinck Afdelingshoofd 120121049635
Voor vragen over deze factuur m.b.t. academische opleidingen: studiegeld@UGent.be Voor vragen over deze factuur m.b.t. (talen)opleidingen aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT): UCT@UGent.be

Bijlage: zie ommezijde en eventuele vervolgbladen
De rekeningen zijn netto contant betaalbaar uiterlijk op de vervaldag, tenzij anders vermeld op de factuur. Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 10 % per jaar. Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal, bij wijze van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 25 EUR, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings- en aanmaningskosten. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Urbis 5 A002805j Wachtcursus Nederlands voor Anderstaligen*UCT . Uw status Bij de berekening van het verschuldigde studiegeld werd rekening gehouden met het volgende: U heeft geen studiebeurs.Algemene Oriëntatietest.00 EUR. Rekeningidentificatie Student 01210496: Iolanda Chirila Academiejaar 2012-2013 Rekeningnummer 3 B. 9:00 .00 Gestopt op 0 328.Rekeningdetail A. Wilsonplein 5.28/05/2013. Gent. U hebt geen cursussen stopgezet binnen de gestelde limieten.00 EUR. Hier is een overzicht van de opgenomen opleidingsonderdelen die invloed hebben op uw factuur: Cursus A002607m Nederlands voor Anderstaligen 2 *UCT 2 VJN!!! 26/04/2013 . U behoort niet tot een specifieke doelgroep. Wilsonplein 5. U hebt initieel 4 eenheden opgenomen in deze opleiding. Het totaalbedrag van deze rekening bedraagt 92. NE57. 9 uur. W. Eenheden 4 Surplusbedrag 328. Uw curriculum 1.12:00. elke dinsdag in april 2013. Gent Het subtotaal voor deze opleiding bedraagt 92.00 EUR. Niet-basisopleiding Opleiding: Opleiding Nederlands voor anderstaligen . U geniet een korting van 564. W. klas = Urbis 4.00 . C. elke weekdag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful