24 decembrie 2010 Nr.

254-256 Anul XVII (3787-3789)

MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat legal şi dă dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor produse derivate numai de către abonaţi, potrivit contractului de abonament, cu obligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distorsiona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Orice altă formă de utilizare a produsului în scopuri de multiplicare şi difuzare este interzisă. MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazurile în care nu se respectă prevederile legale de utilizare a produselor sale.
EDITOR: Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres” Director general Vladimir DARIE Monitorul Oficial al Republicii Moldova Redactor-şef Simion ROPOT
Editorul şi redacţia: 2012, Chişinău, str. Puşkin, 22, Casa Presei, et. 3. Numărul de înregistrare 475. Certificat de înregistrare a mărcii nr. 12578. Abonamentele se pot contracta la orice oficiu poştal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 6075. Telefoane: Editorul 23-34-28, fax 23-26-98; Secretarul general de redacţie: 23-44-41; e-mail: monitor@moldpres.md Redactorii: 23-23-09; Anunţuri, publicitate: tel./fax 23-34-39; e-mail: mo@moldpres.md

Cont nr. 225139709, cod EXMMMD22436, BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., filiala nr. 11. Cont nr. 222472202165, cod BSOCMD2X722, BC “Banca Socială” S.A. interraională. Cont nr. 22516014983206, cod BECOMD2X609, Banca de Economii, filiala nr.1 Chişinău. Chişinău, Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES.

Cod fiscal 1003600071952. Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrcălab, 45, mun. Chişinău. Comanda nr. 8784. “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nu poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor publicate. Actele oficiale pot fi publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

3

Nr. 254-256 (3787-3789)
inclusiv: a) pe termen lung b) pe termen scurt din care: Decontate la fondul de imobilizări Decontate la venituri anticipate Cheltuieli din utilizarea finanţărilor cu destinaţie speciala din buget Cheltuieli din utilizarea granturilor Cheltuieli din utilizarea asistenţei financiare şi tehnice 033 034 035 036 037 031 032

24 decembrie 2010
038 040

Cheltuieli din utilizarea altor finanţări şi încasări cu destinaţie specială 4. Mijloace cu destinaţie specială neutilizate, total, inclusiv: Rambursate Decontate la venituri curente Informativ: Redirecţionate pentru alte misiuni speciale 5. Soldul mijloacelor cu destinaţie specială la finele perioadei total, inclusiv: a) pe termen lung b) pe termen scurt

041 042 043 050 051 051

982

ORDIN
cu privire la modificarea Ordinului nr.146 din 8 noiembrie 2010

În legătură cu abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr.82 din 6 decembrie 2006, ORDON: În Modul de primire, înregistrare şi coordonare la Ministerul Finanţelor a planurilor de finanţare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.146 din 8 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.945), se operează următoarele modificări:
MINISTRUL FINANŢELOR
Nr. 162. Chişinău, 14 decembrie 2010.

1. La punctul 1, textul „nr.82 din 6 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.195-198, art.677)” se substituie prin textul „nr.154 din 1 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241246, art.946)”. 2. La punctul 15, textul „nr. 82 din 6 decembrie 2006” se substituie prin textul „nr.154 din 1 decembrie 2010”.
Veaceslav NEGRUŢA

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova 983 ORDIN
cu privire la aprobarea Regulamentelor Consiliilor
În scopul realizării Hotărîrii Colegiului Ministerului Culturii nr. 10 din 25 mai 2010, completării cadrului organizatoric şi juridic existent în domeniul protejării siturilor arheologice şi a patrimoniului cultural mobil din Republica Moldova, precum şi în scopul eficientizării respectării legislaţiei în vigoare în domeniile respective, ORDON: 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale Arheologice şi Regulamentul de
MINISTRUL CULTURII
Nr. 215. Chişinău, 1 iulie 2010.

organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 2. Se pune în sarcina Direcţiei patrimoniu cultural şi arte vizuale (dl Sergius Ciocanu, şef Direcţie) realizarea procedurilor necesare pentru publicarea Regulamentelor în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 3. Controlul asupra executării prevederilor ordinului respectiv revine domnului Gheorghe Postică, viceministrul culturii.
Boris FOCŞA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI NAŢIONALE ARHEOLOGICE Articolul 1. Dispoziţii generale (1) Comisia Naţională Arheologică a Republicii Moldova, denumită în continuare Comisia Arheologică, este un organ consultativ, care reprezintă autoritatea ştiinţifică în domeniul ocrotirii patrimoniului arheologic şi activează pe lîngă Ministerul Culturii. (2) Comisia Arheologică elaborează şi propune Ministerului Culturii spre aprobare planuri de acţiuni pentru implementarea strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind protejarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic. (3) În activitatea sa Comisia Arheologică se conduce de Constitu ţ ie, legile ş i hot ă rîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele şi convenţiile internaţionale din domeniul protejării patrimoniului cultural la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament. (4) Comisia Arheologică este formată din specialişti în domeniul arheologiei care îşi desfăşoară activitatea în institute de specialitate, universităţi, muzee, alte unităţi de profil, precum şi experţi din cadrul Ministerului Culturii. (5) Comisia Arheologică este constituită din 13 membri şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului arheologic naţional, în baza prezentului Regulament, adoptat în şedinţa Colegiului Ministerului Culturii şi aprobat prin ordinul ministrului culturii. (6) Funcţionarea Comisiei Arheologice este asigurată de Ministerul Culturii, în condiţiile legii. (7) În adoptarea deciziilor care sînt de competenţa Comisiei Arheologice, independenţa opiniilor ştiinţifice şi tehnice ale membrilor acestuia este garantată. Articolul 2. Componenţa Comisiei Arheologice (1) Componenţa nominală a Comisiei Arheologice este aprobată prin ordinul ministrului culturii, din cercetători cu experienţă, care dispun de gradul ştiinţific de doctor

74

24 decembrie 2010

Nr. 254-256 (3787-3789)
Arheologică propune Ministerului Culturii spre atestare persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, pentru executarea lucrărilor de cercetare, conservare şi restaurare a patrimoniului arheologic din Republica Moldova. (2) Comisia Arheologică avizează propunerile de editare a cărţilor poştale, calendarelor, timbrelor, materialelor video, care reproduc bunuri din patrimoniul arheologic naţional, precum şi cele de organizare a turismului în zonele cu situri arheologice. Articolul 5. Funcţionarea Comisiei Arheologice (1) Comisia Arheologică se întruneşte în sesiuni plenare ordinare de cel puţin două ori pe an. (2) Comisia Arheologică lucrează cu o prezenţă de cel puţin a două treimi din membrii săi şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Deciziile se iau prin vot deschis sau secret. În caz de paritate a voturilor, se aprobă opinia sprijinită de preşedintele Comisiei. Articolul 6. Conflictul de interese În cazul în care un membru al Comisiei Arheologice se află în conflict de interese cu privire la subiectele incluse în ordinea de zi a şedinţei Comisiei, el va participa la discuţii numai în calitate de membru al colectivului de cercetare şi nu va participa la luarea unei decizii cu privire la subiectul/ subiectele pentru care există conflict de interese, părăsind sala de şedinţă înaintea efectuării votării. Articolul 7. Principii deontologice (1) Comisia Arheologică asigură respectarea Codului Deontologic al Arheologilor, ale căror principii sunt obligatorii pentru toţi arheologii. (2) Comisia Arheologică constituie un Colegiu de etică profesională, format din trei membri ai Comisiei, a cărui sarcină este de a asigura respectarea Codului Deontologic şi de a propune sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului săpăturilor arheologice. Articolul 8. Activităţi organizatorice Comisia Arheologică organizează Sesiunea anuală naţională de rapoarte privind cercetările arheologice pe teritoriul Republicii Moldova şi promovează publicarea, cu sprijinul Ministerului Culturii, a Buletinului Comisiei Arheologice. Articolul 9. Membrii de onoare (1) Comisia Arheologică poate acorda unor personalităţi ştiinţifice pentru merite deosebite în domeniu titlul de “Membru de onoare al Comisiei Arheologice a Republicii Moldova”. (2) Membrii de onoare ai Comisiei Arheologice pot fi consultaţi cu privire la anumite decizii ale Comisiei, fără a avea drept de vot. Articolul 10. Conducerea Comisiei Arheologice Comisia Arheologic ă este condus ă de pre ş edinte, desemnat în conformitate cu articolul 2(5) al prezentului Regulament, şi un vicepreşedinte, propus de către preşedinte, dintre membrii acesteia, şi numit prin ordinul ministrului culturii. Articolul 11. Atribuţiile preşedintelui Comisiei Arheologice (1) Preşedintele Comisiei Arheologice are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea Comisiei Arheologice; b) convoacă şi conduce şedinţele Comisei Arheologice; c) reprezintă Comisia Arheologică în raporturile cu alte organisme şi comisii de specialitate, autorităţi şi instituţii publice, precum şi alte persoane juridice şi fizice. (2) În absenţa preşedintelui, activitatea Comisiei Arheologice este asigurată de către vicepreşedintele Comisiei. Articolul 12. Biroul Executiv (1) Pentru asigurarea activităţii curente în perioadele dintre adunările plenare se instituie Biroul Executiv al Comisiei Arheologice, format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar.

sau doctor habilitat şi sînt atestaţi în calitate de arheologiexperţi. (2) Membrii Comisiei Arheologice au un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament. (3) În componenţa Comisiei Arheologice este inclus cu drepturi depline şi responsabilul de compartimentul arheologie al Ministerului Culturii, care va îndeplini şi funcţia de secretar ştiinţific al Comisiei Arheologice. (4) Membrii Comisiei Arheologice sînt nominalizaţi de către Academia de Ştiinţe (4 membri), instituţiile universitare (5 membri), Ministerul Culturii şi muzee (4 membri). Cota locurilor pentru instituţiile universitare şi muzeale concrete este stabilită de către Ministerul Culturii la fiecare 4 ani, ţinînd cont de prevederile prezentului Regulament. (5) Preşedintele Comisiei Arheologice este numit prin ordinul ministrului culturii pe un mandat de 4 ani, la propunerea Direcţiei de profil a ministerului, din rîndul arheologilor membri ai Comisiei, care dispun de autoritate în domeniu şi experienţă profesională de nu mai puţin de 15 ani. Articolul 3. Atribuţiile Comisiei Arheologice Comisia Arheologică are următoarele atribuţii: a) elaborează recomandările de rigoare privind strategiile şi politicile din domeniul evidenţei, clasării, ocrotirii, cercetării, valorificării şi administrării patrimoniului arheologic naţional; b) efectueaz ă expertiza investiga ţ iilor arheologice de teren din Republica Moldova şi a calităţii rapoartelor arheologice; c) decide şi înaintează spre aprobare ministrului culturii propuneri pentru eliberarea autorizaţiilor nominale de săpături arheologice sistematice şi de salvare pe teritoriul Republicii Moldova; d) propune spre aprobare Ministerului Culturii normele şi metodologiile din domeniul cercetării arheologice; e) elaboreaz ă ş i propune ministrului culturii spre aprobare Regulamentul privind săpăturile arheologice şi Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova; f) avizează metodologia de clasare a siturilor arheologice în Registrul arheologic naţional, care se aprobă prin ordin de către ministrul culturii; g) avizează listele siturilor arheologice propuse pentru clasare; h) avizează metodologia elaborării şi administrării Repertoriului şi Registrului arheologic naţional; i) avizează actualizarea Registrului arheologic naţional; j) avizează şi propune spre aprobare ministrului culturii Regulamentul privind registrul arheologilor; k) efectuează atestarea specialiştilor pentru a fi înscrişi în Registrul arheologilor din Republica Moldova şi propune deciziile respective spre aprobare ministrului culturii; l) avizează studiile de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor ocrotite care cuprind patrimoniul arheologic; m) avizează instituirea şi delimitarea zonelor ocrotite care cuprind patrimoniul arheologic şi le propune spre aprobare ministrului culturii; n) propune autorităţilor publice centrale achiziţionarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic; o) reprezintă Republica Moldova în cadrul organismelor internaţionale similare de specialitate; p) avizează planul cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice moldovene pe teritoriul altor state; q) examinează contestaţiile din domeniul său de competenţă; r) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniu, în condiţiile legii. Articolul 4. Atribuţii specifice (1) Comisia Arheologică în comun cu Agenţia Naţională

75

Nr. 254-256 (3787-3789)
(2) Biroul Executiv al Comisiei Arheologice are următoarele atribuţii: a) reprezintă şi promovează interesele cercetării şi protejării patrimoniului arheologic din Republica Moldova în raporturile cu organele centrale şi locale ale administraţiei publice şi cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate; b) avizează propunerile de săpături arheologice de salvare survenite ulterior întocmirii şi aprobării Planului anual al cercetărilor arheologice din Republica Moldova şi propune compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii eliberarea Autorizaţiei de săpătură; c) asigură activitatea curentă a Comisiei Arheologice în intervalul dintre adunările plenare; d) sprijină compartimentul de specialitate al Ministerului Culturii în organizarea Sesiunii naţionale anuale de rapoarte arheologice; e) constituie, în cazuri speciale, comisii de control; f) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Comisia Arheologică. (3) Biroul Executiv al Comisiei Arheologice poate avea şedinţe comune cu Biroul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu cel al Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice. (4) Ordinea de zi şi data şedinţelor Comisiei Arheologice şi a Biroului Executiv al Comisiei Arheologice se stabilesc de către preşedintele Comisiei, iar convocarea membrilor Comisiei se face de către secretar. Articolul 13. Pierderea calităţii de membru al Comisiei Arheologice (1) Pierderea calităţii de membru al Comisiei Arheologice poate surveni într-una din următoarele situaţii: a) demisie înaintată în scris ministrului culturii; b) absentare nemotivată de la 3 şedinţe ale Comisiei

24 decembrie 2010

pe parcursul unui an; c) demitere ca urmare a hotărîrii Colegiului de etică profesională, prin votul a cel puţin două treimi din membrii Comisiei Arheologice. (2) Încetarea calităţii de membru în condiţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin ordin al ministrului culturii. (3) În cazul cînd unul din membrii Comisiei Arheologice pierde această calitate în condiţiile prevăzute la alin. (1), ministrul culturii numeşte un nou membru, în corespundere cu prevederile Articolului 2. Articolul 14. Lucrările de secretariat ( 1) Secretarul Comisiei Arheologice întocme ş te procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei Arheologice şi pune la dispoziţia membrilor Comisiei documentaţiile care se includ pentru discuţii pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei. Acestea pot fi puse la dispoziţia funcţionarilor compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, organelor şi instituţiilor abilitate de lege, precum şi altor persoane care justifică un interes legitim. (2) Accesul persoanelor la informaţiile de interes public cuprinse în documentaţiile prezentate Comisiei Arheologice se poate realiza la cerere, cu respectarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a celor privind drepturile de autor şi drepturile conexe. (3) Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei Arheologice se arhivează la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii. Articolul 15. Dispoziţii finale Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din17 septembrie 2010 şi intră în vigoare după aprobare prin ordinul ministrului culturii, la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI NAŢIONALE A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR Articolul 1. Dispoziţii generale (1) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, denumită în continuare Comisia, este un organ ştiinţific consultativ al Ministerului Culturii, cu atribuţii şi competenţe specifice în domeniul muzeelor, colecţiilor şi patrimoniului cultural naţional mobil. (2) Comisia este o structură fără personalitate juridică, care activează pe lîngă Ministerul Culturii. (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei naţionale de profil, actelor normative din domeniu, tratatelor internaţionale şi convenţiilor europene în domeniu la care Republica Moldova este parte, precum şi a prezentului Regulament, aprobat prin ordinul ministrului culturii. (4) Funcţionarea Comisiei este asigurată de Ministerul Culturii, în condiţiile legii. (5) În adoptarea deciziilor care sînt de competenţa Comisiei, independenţa opiniilor ştiinţifice şi tehnice ale membrilor acestuia este garantată. Articolul 2. Componenţa Comisiei (1) Comisia este formată din 13 membri, specialişti în domeniul muzeologiei şi protejării patrimoniului cultural, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Culturii, instituţii muzeale, academice şi universităţi. (2) Componenţa nominală a Comisiei este aprobată prin ordinul ministrului culturii, la propunerea instituţiilor de profil muzeografic şi de cercetare, a Direcţiei de profil a Ministerului, din rîndul specialiştilor cu experienţă, care dispun de gradul ştiinţific de doctor/ doctor habilitat, sau de o experienţă de activitate muzeografică de peste 15 ani şi de publicaţii ştiinţifice de specialitate. (3) Membrii Comisiei sînt nominalizaţi de către muzeele naţionale de profil istorico-arheologic, etnografic şi de arte (cîte 3 membri), Academia de Ştiinţe (1 membru), Universitatea de Stat (1 membru) şi Ministerul Culturii (2 membri). (4) Membrii Comisiei au un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament. (5) Preşedintele Comisiei este numit prin ordinul ministrului culturii pe un mandat de 4 ani, la propunerea Direcţiei de profil a Ministerului, din rîndul specialiştilor membri ai Comisiei, care dispun de autoritate în domeniu şi experienţă profesională de nu mai puţin de 15 ani. (6) Vicepreşedintele Comisiei este propus de către preşedinte, dintre membrii acesteia, şi numit prin ordinul ministrului culturii. (7) Funcţia de secretar ştiinţific al Comisiei revine responsabilului de compartimentul muzeografie din cadrul Ministerului Culturii. (8) Calitatea de membru al Comisiei înceteaz ă în următoarele situaţii: a) revocare, în cazul încălcării prevederilor legale ale prezentului Regulament; b) demisie; c) absentarea nemotivată de la trei şedinţe succesive ale Comisiei. (9) Membrii Comisiei activează în baza deontologiei profesionale, urmărind în totalitate interesul protejării patrimoniului cultural naţional. Articolul 3. Atribuţiile Comisiei Comisia are următoarele atribuţii: a) acordă sprijinul necesar Ministerului Culturii în elaborarea strategiei naţionale în domeniul muzeelor şi a patrimoniului cultural naţional mobil; urmăreşte aplicarea acesteia, respectarea prevederilor legale, a normelor şi metodologiilor în domeniul muzeelor şi patrimoniului cultural naţional mobil;

76

24 decembrie 2010

Nr. 254-256 (3787-3789)
- autorizarea agenţilor economici, care comercializează sau organizează licitaţii cu bunuri culturale mobile; - acreditarea specialiştilor care pot avea acces, în condiţiile legii, la informaţiile conţinute în registrele agenţilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile; i) aprobă rapoartele de expertiză privind conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în „Fond”; j) elaborează şi prezintă Ministerului Culturii rapoarte anuale de activitate; k) desfăşoară oricare alte activităţi ce ţin de competenţa sa. Articolul 4. Funcţionarea Comisiei (1) Comisia se convoacă în şedinţă ordinară cel puţin o dată în trimestru şi ori de cîte ori este nevoie, în şedinţă extraordinară, la convocarea preşedintelui acesteia. (2) Activitatea Comisiei este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreşedinte. (3) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea Comisiei; b) convoacă şi conduce şedinţele Comisei; c) reprezintă Comisia în raporturile cu alte organisme şi comisii de specialitate, autorităţi şi instituţii publice, precum şi alte persoane juridice şi fizice. (4) Secretarul Comisiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) întocmeşte procesul-verbal al fiecărei şedinţe, care va fi semnat de către preşedinte şi secretar; b) întocmeşte documentele necesare desfăşurării activităţii Comisiei; c) anunţă membrii Comisiei cu privire la data şi locul desfăşurării şedinţelor; d) duce evidenţa documentaţiei Comisiei. (5) Ordinea de zi şi data şedinţelor Comisiei se stabilesc de către preşedinte, iar convocarea membrilor Comisiei se face de către secretar. (6) Şedinţele Comisiei sînt legal constituite în prezenţa a două treimi din numărul total de membri. (7) Deciziile Comisiei sînt legal adoptate cu votul deschis a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi, în caz de balotaj, votul preşedintelui este decisiv. (8) Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se arhivează la direcţia de profil din cadrul Ministerului Culturii. Articolul 5. Dispoziţii finale 1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII din 22.06.1993, Legii muzeelor nr. 1596-XV din 27.12.2002 şi intră în vigoare după aprobare prin ordinul ministrului culturii, la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

b) elaborează şi înaintează Ministerului Culturii propuneri vizînd reglementările de specialitate în domeniul muzeelor, obligatorii pentru întregul sistem muzeal naţional, indiferent de forma de proprietate sau de administrare; proiecte sau programe de promovare a patrimoniului muzeal la nivel naţional şi internaţional; c) evaluează rapoartele de expertiză a bunurilor culturale mobile şi ia decizii asupra clasării acestora; d) sprijină şi facilitează cooperarea internaţională în domeniul muzeelor şi colecţiilor; e) avizează: - normele şi metodologiile privind funcţionarea instituţiilor muzeale, expunerea, conservarea şi evidenţa patrimoniului muzeal; - normele de clasare a bunurilor culturale mobile şi normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile; - normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate şi stabileşte priorităţile de restaurare a acestora; - normele privind executarea mulajelor, copiilor, facsimilelor şi a tirajelor postume, în cazul bunurilor culturale mobile clasate; - normele de acreditare a experţilor, specialiştilor, conservatorilor, restauratorilor, precum şi normele privind autorizarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi restaurare; - normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile; - priorităţile de dezvoltare a muzeelor subordonate Ministerului Culturii; - regulamentele de organizare şi funcţionare a muzeelor publice; - propunerile de înfiinţare sau lichidare a instituţiilor muzeale; - propunerile de acordare a titulaturii de „muzeu naţional”; - acţiunile expoziţionale a muzeelor în străinătate şi modalităţile de export temporar al bunurilor culturale mobile clasate; - propunerile de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate în categoria „Tezaur”; - programele de pregătire şi reciclare a specialiştilor în domeniu; - acreditarea experţilor în domeniul bunurilor culturale mobile; - acreditarea conservatorilor şi restauratorilor de bunuri culturale mobile; - autorizarea laboratoarelor şi atelierelor de restaurare a bunurilor culturale mobile;

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova 984 ORDIN
cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.299 din 6 mai 2010 „Cu privire la înregistrarea produselor biodistructive”, precum şi în baza deciziei pozitive a Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biodistructive din cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică (procesul-verbal nr.4 din 02.11.2010) şi în temeiul Regulamentului Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.777 din 27 noiembrie 2009, ORDON: 1. A înregistra şi a permite utilizarea produselor biodistructive pe teritoriul Republicii Moldova, conform anexei prezentului ordin. 2. A include produsele biodistructive înregistrate în Registrul naţional al produselor biodistructive.

În conformitate cu prevederile art.24 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 3 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67, art.183 din 3 aprilie 2009), Hot ă rîrea Guvernului Republicii Moldova nr.564 din 10 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.144-147/630 din 18 septembrie 2010), Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1135 din 18 septembrie 2003 „Despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare” (Monitorul Oficial nr.204-207, art.1186 din 26 septembrie 2003),

77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful