INTRODUCERE

Managamentul resurselor umane reprezintă un complex de activităţi orientate către realizarea eficientă a capitalului uman, în scopul realizării obiectivelor organizaţionale simultan cu asigurarea condiţiilor ce garantează satisfacerea nevoilor angajaţilor şi implicit motivarea acestora în a fii loiali organizaţiei din care fac parte. În aceasta lucrare sunt prezentate probleme şi aspecte ale managamentului resurselor umane, precum şi o analiză în vederea perfecţionării managamentului resurselor umane în cadrul S.C. RC ROMAN TRANS S.R.L. Lucrarea este structurată pe 4 capitole. În primele două capitole sunt prezentate noţiuni teoretice ale managamentului resurselor umane, iar celelalte prezintă un studiu de caz asupra unei organizaţii de producţie. Primul capitol cuprinde aspecte care se referă la obiectivele şi activităţiile managamentului resurselor umane, dar şi noţiuni privind conceptul, principiile şi principalele preocupări din cadrul acestui domeniu. Principalul obiectiv al managamentului resurselor umane constituie crearea performanţei firmei. Această performanţa se poate realiza în condiţiile în care resursele financiare, tehnice, informaţionale, dar mai ales cele umane sunt utilizate în mod eficient. Noţiunea de activitate în cadrul acestui domeniu reprezintă acea preocupare a conducerii societăţii menită să găsească şi să coordoneze resursele umane. Totodată calitatea acestei activităţi reprezintă diferenţa dintre două firme competitoare. În capitolul al doilea sunt analizate tehnicii clasice de optimizare, metode de evaluare a acestora precum şi formare şi perfecţionare a acestuia. Tot în acest capitol sunt prezentate instrumente şi surse de recrutare, selecţionare şi încadrare a personalului. Recrutarea , selecţia şi încadrarea personalului reprezită cerinţe majore ale funcţiunii de personal, succesul organizaţiilor find asigurat numai dacă angajaţii sunt recrutaţi şi selectionaţi după proceduri adecvate. În cel de-al treilea capitol sunt prezentate resurse soft specializate din cadrul SC. RC ROMAN TRANS S.R.L, pentru evidenţierea facturării. În capitolul al patrulea sunt prezentate scurt istoric al societăţii SC. RC ROMAN TRANS SRL, obiectul de activitate şi o analiză diagnostic.Analiza diagnostic cuprinde diagnosticul juridic, tehnic şi managerial precum şi o analiză a situaţiei financiar patrimonale, o analiză pe baza de performanţă şi o analiză pe baza indicilor de performanţă. Lucrarea se încheie cu o serie de concluzii şi propuneri, cu privire la îmbunătăţirea procedurilor de optimizare a managamentului resurselor umane, şi cu biblografia, din care sau expus, capitolele teoretice, ale acestei lucrări 8

CAPITOLUL I ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE MANAGAMENTULUI RESURSELOR UMANE

1.1. STRATEGII ŞI POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE În conceperea şi fundamentarea activităţilor din domeniul resurselor umane un rol deosebit de important revine strategiilor şi politicilor de personal, care nu reprezintă un scop în sine, ci se impun tot mai mult drept componente esenţiale ale managementului resurselor umane şi modalităţi manageriale de profesionalizare a acestuia. În domeniul resurselor umane, strategiile au următoarele coordonate: 1) exprimă faptul că funcţiunea de personal adoptă o perspectivă mai largă şi o viziune dinamică asupra resurselor umane, asigurând integrarea cât mai deplină a acesteia cu celelalte funcţiuni ale organizaţiei; 2) desemnează ansamblul obiectivelor pe termen lung privind resursele umane, principalele modalităţi de realizare a acestora şi resursele necesare sau alocate care asigură că structura valorilor şi cultura organizaţiei, precum şi utilizarea personalului, vor contribui la realizarea obiectivelor generale ale ei; 3) indică direcţia orientării managementului firmei în fundamentarea ansamblului de activităţi legate de planificarea, recrutarea, perfecţionarea, evaluarea şi remunerarea personalului, protecţia şi sănătatea acestuia. Definiţiile strategiei sunt numeroase. Dintre acestea, precizăm două: 1. M.Armstrong – Strategiile de personal definesc intenţiile organizaţiei în ce priveşte direcţiile de dezvoltare a resurselor umane, precum şi necesităţile sau cerinţele ce trebuie satisfăcute în acest domeniu pentru a facilita atingerea obiectivelor organizaţionale. 2. G.Milkowitch – Strategiile de resurse umane ale unei organizaţii se referă la concepţia fundamentală a acesteia privind angajaţii săi şi reflectă tipul de decizii din domeniul resurselor umane, decizii legate direct de condiţiile organizaţionale şi de mediu. Domeniile esenţiale în care pot fi dezvoltate strategiile de personal sunt sintetizate în literatura de specialitate astfel: - M.Armstrong : asigurarea cu personal, dezvoltarea angajaţilor, recompensarea angajaţilor, relaţiile cu angajaţii. - Galbraith şi Nathanson : selecţia personalului, evaluarea performanţelor, recompensarea angajaţilor, dezvoltarea angajaţilor. Obiectivele strategice pe termen lung în domeniul personalului, după Cole sunt: satisfacerea necesarului de resurse umane pe următorii cinci ani, atât ca număr de angajaţi, cât şi pe categorii; menţinerea recompenselor la un nivel suficient de mare pentru recrutarea, păstrarea şi motivarea angajaţilor;

9

-

realizarea unei relaţii armonioase între manager şi cei aflaţi în răspunderea acestuia; asigurarea mijloacelor şi dotărilor necesare pentru a menţine şi perfecţiona cunoştinţele şi competenţele forţei de muncă; asigurarea unui sistem corespunzăor de comunicare; asigurarea mecanismelor neceare pentru a permite organizaţiei să facă faţă consecinţelor umane ale schimbării. 1.2. TIPOLOGIA STRATEGIILOR ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE

Marea varietate a organizaţiilor, în general, şi a firmelor în special, precum şi a concepţiilor specialiştilor se reflectă şi în diveristatea strategiilor din domeniul resurselor umane. 1. În funcţie de gradul de dependenţă faţă de strategia globală a firmei: a. Strategia de personal orientată spre investiţie are în vedere deciziile privind investiţiile din cadrul firmei, dar dacă în viziunea tradiţională strategia se limita la aspecte economice şi tehnice, în prezent se au în vedere tot mai mult aspectele privind resursele umane. Avantaje: - diminuează rezistenţa la schimbare; - permite planificarea şi luarea din timp a măsurilor privind utilizarea eficientă a resurselor umane; - reduce cheltuielile de pregătire şi pregătire a personalului în momentul introducerii de noi tehnologii; - sensibilizează personalul în legătură cu problemele strategice ale firmei; - creşte considerabil capacitatea de reacţie şi adaptare a firmei la modificările determinate de piaţă, deoarece dependenţa strategiei de personal de strategia firmei permite o activitate de personal anticipativă şi continuă. b. Strategia de personal orientată valoric vizează respectarea intereselor, dorinţelor şi aspiraţiilor personalului, concomitent cu folosirea corespunzătoare a potenţialului acestuia. Întructât aduce în prim plan necesităţile angajaţilor, acest tip de strategie are avantajul că acordă mai mult timp resurselor umane, dar, în acelaşi timp, are dezavantajul că poate ascunde pericolul orientării unilaterale spre personal, fără a ţine seama suficient de aspectele concurenţei. c. Strategia de personal orientată spre resurse. Inversarea raportului scop-mijloace se caracterizează prin: - resursele umane sau posibiltăţile de asigurare cu personal influenţează considerabil strategia firmei, iar funcţiunea de personal contribuie activ la realizarea şi dezvoltarea acesteia; - departamentul de personal trebuie să pună la dispoziţie informaţiile necesare privind personalul şi să sugereze ce strategii globale ale firmei pot fi realizate cu resursele umane existente; - problemele privind resursele umane sunt deja incluse sau avute în vedere la formularea strategiei firmei şi nu apar numai în faza de realizare a acesteia, când personalul existent s-ar putea afla la un nivel necorespunzător; - întrebarea tradiţională “Ce personal este necesar pentru a realiza strategia firmei?” va fi înlocuită cu întrebarea “Pe ce piaţă se poate pătrunde cu actualul potenţial uman?”, fiind o premisă necesară pentru a putea reacţiona rapid şi flexibil la schimbările mediului concurenţial; - corelarea strategiei de personal cu strategia firmei presupune abordarea integrată a problematicilor respective, ţinându-se seama de faptul că personalul nu poate fi adaptat pe termen scurt cerinţelor ce decurg din strategia firmei. 10

2.

În funcţie de mărimea cheltuielilor alocate pentru dezvoltarea potenţialului uman: a. Strategia de conciliere reprezintă faptul că alocarea unui nivel redus al cheltuielilor cu activităţile de personal vizează prevenirea sau aplanarea unor eventuale conflicte sociale, ce pot apare ca urmare a lipsei de preocupare a managementului firmei pentru perfecţionarea angajaţilor săi. b. Strategia de supravieţuire - constituirea la nivelul firmei a unui fond special a cărui mărime, deşi insuficientă, asigură coerenţa acţiunilor de personal. c. Strategia în salturi – se alocă importante sume pentru activităţile de personal, dar cu caracter ocazional, ceea ce poate declanşa situaţii de criză. d. Strategia investiţională, fondată pe investiţii continue cu sume importante pentru dezvoltarea potenţialului uman. 3. În funcţie de decalajul de performanţă acoperit de activitatea de training şi dezvoltare (pune accentul pe perfecţionarea şi dezvoltarea personalului, pornind de la nivelul de acoperire al decalajului între performanţa efectivă pe post a individului şi nivelul performanţei cerute de organizaţie). a. Strategia colectivă are în vedere reducerea decalajului între performanţa efectivă a angajatului pe un post la un anumit moment şi performanţa care ar fi trebuit obţinută pe postul respectiv la acelaşi moment. Este caracteristică organizaţiilor în care dezvoltarea resurselor umane nu constituie o prioritate. b. Strategia proactivă urmăreşte eliminarea decalajului între performanţa ocupantului postului la un anumit moment şi performanţa dorită pe postul respectiv la un alt moment, în viitorul imediat sau previzibil. Acest tip de strategia este adoptat de firmele care au deja o strategia globală bine definită şi care consideră angajaţii fiind o resursă productivă importantă. c. Strategia procesuală are ca obiectiv central crearea unui cadru organizaţional stimulativ pentru învăţarea la toate nivelurile. Acest tip de strategie urmăreşte acoperirea decalajului între performanţa angajaţilor în prezent şi performanţa dorită într-un viitor mai îndepărtat, urmărindu-se dezvoltarea capacităţilor personalului de a învăţa continuu. Este proprie organizaţiilor al căror management este orientat spre oameni şi pe viitor, deci spre performanţa organizaţională pe termen lung. 4. În funcţie de etapele carierei parcurse de orice individ în cadrul organizaţiei: a. Strategia de socializare urmăreşte integrarea noilor angajaţi în cultura organizaţională şi constă în desfăşurarea unor activităţi care au ca scop familiarizarea cu misiunea, strategia, obiectivele şi istoricul firmei. Deşi de aplicarea acestei strategii depind în mare măsură viitoarele performanţe ale noilor angajaţi, uneori ea este neglijată, efectele devenind ireparabile. b. Strategia de specializare are ca obiectiv principal dezvoltarea acelor competenţe ale angajaţilor care sunt specifice postului lor, ea fiind adoptată frecvent de organizaţiile din ţara noastră, dar fără a fi susţinută de alte strategii complementare. c. Strategia de dezvoltare urmăreşte dezvoltarea pe orizontală a angajaţilor, prin rotaţia lor pe posturi sau dezvoltarea pe verticală pentru a-i promova. Se depăşeşte cadrul strict al postului şi se aplică personalului pentru care se preconizează o carieră ascendentă în organizaţie. d. Strategia de valorizare are ca obiectiv realizarea dezvoltării personalului prin utilizarea competenţelor şi experienţei unor angajaţi ai firmei folosiţi ca mentori. 1.3. ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE Deşi nu există o singură modalitate de formulare a strategiilor de personal, totuşi, la elaborarea lor se cere un răspuns adecvat la întrebări ca: “Unde ne situăm în prezent?”, “Unde dorim să ajungem în următorii ani?”, “Cum trebuie să acţionăm?”. 11

concordanţă strategică. 12 . a sarcinilor repartizate şi a sistemului motivaţional se va ajunge la folosirea cât mai deplină a întregului lor potenţial. cu acţiuni pe termen scurt. astfel: A) În cazul unei singure strategii de firmă. b) Angajaţii cu performanţe previzibile sunt angajaţii care şi-au atins nivelul de performanţă maxim în cadrul limitelor lor preivizibile. B) Dacă în cazul strategiei globale a firmei în prim plan se află constituirea unor relaţii stabile de piaţă sau produs. având calităţile şi potenţialul de dezvoltare care să asigure dezvoltarea ulterioară. deci la stabilirea obiectivelor şi la repartizarea sarcinilor trebuie luate în calcul limitele potenţialului lor de performanţă şi de dezvoltare. dar care lucrează totuşi sub capacitatea şi posibilităţile lor. ca: managementul strategic al resurselor umane. d) Angajaţii-“?” sunt angajaţii care dispun de un potenţial de muncă. punctele forte ale strategiei de personal sunt: 1) acumularea de cunoştinţe şi calificări prin atragerea de personal din afară. integrare strategică. deoarece prezintă un nivel ridicat de performanţă şi dau dovadă de un potenţial de dezvoltare suplimentar. necesitând o evaluare generală a firmei. ale căror performanţe sunt complet nesatisfăcătoare şi care. au apărut concepte noi. identificarea problemelor specifice din domeniul resurselor umane. c) Angajaţii cu performanţe foarte înalte sunt acea categorie de personal cotată foarte înalt. o analiză a planului de afaceri. Punctele forte ale strategiei de personal depind de particularităţile strategiei globale a firmei. 2) calificarea pe termen lung a personalului pentru a asigura şi în viitor resursele umane necesare. Un instrument pentru analiza resurselor umane constă în stabilirea unui portofoliu de resurse umane conform căruia personalul unei organizaţii este încadrat sau grupat într-o matrice performanţăpotenţial: Înalt POTENŢIAL Angajaţii “?” Angajaţii cu performanţe înalte Angajaţiiproblemă Angajaţii cu performanţe previzibile PERFORMANŢĂ Înalt Categoriile de angajaţi care ocupă cadranele acestei matrici sunt: a) Angajaţii-problemă sunt consideraţi angajaţii cu sau fără sarcini de conducere. precum şi a direcţiilor către care aceasta se îndreaptă. Din punct de vedere strategic. 3) activitate redusă. 2) planificarea pe termen scurt a personalului. dovedesc un potenţial scăzut de performanţă şi autodezvoltare. orientată în trepte. Ca urmare a preocupărilor legate de aceste aspecte. limitată în dezvoltarea personalului. totodată. Dintr-o analiză atentă a situaţiei existenţ. atunci strategia de personal trebuie orientată spre: 1) dezvoltarea intensivă a personalului pentru atingerea calificării acestuia şi pentru îmbunătăţirea activităţii cu clienţii.Modelul strategiei de personal care încearcă să răspundă la aceste întrebări şi la multe alte aspecte din domeniul managementului resurselor umane constituie rezultatul unui proces continuu de analiză sau diagnosticare a tuturor activităţilor din cadrul organizaţiei. într-un anumit segment de piaţă. ei prezintă un anumit risc pentru realizarea strategiei de personal şi anume: pot exista situaţii în care se simte nevoia de a fi reluat procesul de recrutare.

apare necesitatea unei precizări a raporturilor în politicile de personal şi obiectivele strategiile şi procedurile de personal astfel: .strategiile de personal.4. care au scopul de a preveni apariţia confuziilor în domeniu şi a evidenţia concepţia autorilor asupra acestei probleme. fără o bază reală) creează condiţii pentru reducerea competitivităţii şi succesului organizaţiei. Ele nu reprezintă simple concretizări ale strategiilor de personal. existând diferite formulări pentru politicile de personal. concrete. în calitatea ei de consumator de resurse umane. procedurilor şi deciziilor în acest domeniu. diferiţii autori nu au conceput definiţii definitive şi rigurosoase ale politicilor în domeniul resurselor umane. . servesc drept fundament pentru elaborarea politicilor de personal în fiecare din principalele domenii ale managementului resurselor umane. .politicile de personal au un orizont mai redus. Trebuie să se verifice permanent în ce măsură obiectivele din domeniul resurselor umane sunt mereu actuale şi dacă măsurile derivate din acestea au fost îndeplinite cu succes. ele: vizează perioade viitoare în acest domeniu. Nu există un punct de vedere unanim acceptat. . sau promovarea unor false politici de personal (neadecvate. Pe de altă parte. în sensul că: • managerii trebuie să participe activ la aceste procese pentru a asigura atât acceptarea de către angajaţii firmei a strategiilor de personal. cu un grad de detaliere mai pronunţat şi cuprind unele elemente suplimentare în special cu caracter operaţional. pentru asigurarea succesului şi competitivităţii oricărei organizaţii.procedurile oferă mijloace practice de implementare a strategiilor şi politicilor de personal. Lipsa unor astfel de politici cu obiective clare. POLITICILE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE Politicile din domeniul resurselor umane reprezintă o problemă cheie deosebit de importantă şi mereu actuală. şi de aceea trebuie să ofere informaţii despre punctele forte şi slabe ale firmei şi despre şansele şi riscurile ei în resurse umane. cu caracter operaţional. antrenarea şi implicarea cât mai profundă în elaborarea şi aplicarea strategiilor de personal a reprezentanţilor angajaţilor. este important să se poată delimita de firmele concurente cu o ofertă proprie de resurse umane. ireale. 1. ci doar unele definiţii de lucru. precum şi modalităţile de realizare a scopurilor specificate sub formă de obiective. cu o bază reală şi legală. Cu toate că aceste dfiniţii sunt juste şi conforme cu realitatea. cât şi creşterea propriei responsabilităţi pentru realizarea ei.3) intensificarea promovării interne a personalului pentru a putea folosi potenţialul acestuia cât mai eficient şi cât mai mult timp. decizii care operaţionalizează politicile respective. Specialiştii în domeniul resurselor umane au rolul de a defini/elabora şi propune o politică de resurse umane care odată acceptată trebuie să devină sau să servească ca puncte de referinţă pentru elaborarea programelor. cât şi la politici. Obiectivele conduc atât la strategii. 13 . în mod explicit şi implicit. Procesul de elaborare şi implementare a strategiilor de personal trebuie susţinut printr-o implicare corespunzătoare a tuturor angajaţilor orgaizaţiei. Pentru o anumită organizaţie. descriu direcţiile de urmat. reprezentând caracteristicile cantitative ale acestor scopuri şi constituind criteriile pentru evaluarea activităţilor viitoare în domeniul resurselor umane. care să fie bine recepţionată de actualii şi viitorii ei angajaţi.obiectivele de personal sintetizează într-o formă concretă scopurile avute în vedere. Astfel. ceea ce va facilita realizarea corespunzătoare a acestora. • responsabilii din domeniul resurselor umane trebuie să sprijine prin pregătirea şi competenţa lor atragerea din timp.

14 . religie. reflectarea intenţiei ferme a unei organizaţii de a garanta oportunităţi egale tuturor membrilor săi. inclusiv sprijin în obţinerea unui post de muncă. • tendinţa organizaţiei de a evita prin toate mijloacele şomajul. 5) să aibă o bază reală şi legală. să fie în concordanţă cu prevederile contractului colectiv de muncă. dar şi intenţia de a realiza uneori o infuzie de personal nou din afară. cei în cauză trebuie asiguraţi de un tratament corect şi echitabil. POLITICI SPECIFICE DE RESURSE UMANE Corespunzător domeniilor de activitate ale managementului resurselor umane sau ale funcţiunii de personal. nu sunt iraţionale şi se completează reciproc. Această politică trebuie să reflecte posibilitatea angajaţilor de a avea acces echitabil la posturile existente. 6) să fie clar definite. să participe activ şi la procesul elaborării lor. apare necesitatea ca firmele să înţeleagă că trebuie să-şi stabilească sisteme proprii de valori. • dorinţa organizaţiei de a promova din interior. stare civilă. 8) politicile de personal trebuie să fie redactate şi communicate de preferinţă în scris pentru ca anumite elemente să nu scape memoriei. inclusiv asupra urmărilor nerespectării disciplinei (dreptul la un tratament echitabil în această problemă). pornind de la unele informaţii legate de angajaţi. 7) toate politicile de personal specifice domeniului trebuie să fie corelate şi să se sprijine reciproc. Ex: în procesul recrutării pot fi luate măsuri pentru sporirea numărului de cereri de angajare din partea candidaţilor ce aparţin diferitelor categorii minoritare. Pentru ca politicile de personal să poate să fie aplicate şi să-şi atingă scopurile. care să orienteze comportamentele individuale şi organizaţionale. rasă. organizaţia ar putea stabili unde anume ar putea să apară situaţii de discriminare arbitrară. De aici. la alte servicii oferite de angajator. precizări care să asigure transmiterea şi înţelegerea lor în cadrul organizaţiei. 4) să conţină prevederi.Aceste definiţii nu conţin elemente contradictorii. pot fi evidenţiate o serie de politici specifice de resurse umane. 3) să reflecte şi să susţină valorile organizaţiei referitoare la modul în care trebuie trataţi oamenii. 1) Politica oportunităţilor egale (politica egalităţii şanselor) constituie un principiu de bază în practica relaţiilor cu angajaţii pentru că în esenţă ea presupune: tratamentul corect/echitabil pentru fiecare angajat.5. 9) politicile de personal trebuie să fie cât mai transparente şi să atragă cât mai mulţi manageri şi angajaţi la conceperea elaborării şi transpunerea lor în practică. indiferent de sex. • dreptul angajaţilor de a fi informaţi asupra obligaţiunilor lor. • angajamentul ferm al organizaţiei de a dezvolta cariera fiecărui angajat. 1. strategiile şi orientările generale ale organizaţiei. 2) Politica de angajare cuprinde aspecte ca: • organizaţia este dedicată profesionalismului în tot ceea ce face. iar persoanele care urmează să le aplice. Un aspect important al acestei politici este monitorizarea ce constă în faptul că. la oportunităţile de pregătire şi promovare. Dacă nu poate fi evitat. 2) să acopere domeniile de activitate cele mai importante ale funcţiunii de personal. este necesar să îndeplinească o serie de cerinţe: 1) să fie în concordanţă cu obiectivele.

deoarece fiecare individ are dreptul de a i se respecta demnitatea personală la locul de muncă (orice persoană vulnerabilă poate deveni victimă în caz de hărţuire). moral scăzut. raportul dintre echitatea internă şi externă. cu consecinţe imprevizibile. jignitor. cât şi pentru acuzaţi. aspecte speciale ale sănătăţii: fumat. sănătatea psihică (emoţională). absenteism crescut. În România. Noţiunea de “relaţii cu angajaţii” are următoarele coordonate: • are în vedere toate relaţiile şi rapoartele reciproce. Recomandările Comisieri Europene: Protejarea demnităţii femeilor şi bărbaţilor în mediul profesional ’91 – regulă: Orice comportament care afectează demnitatea indivizilor (comportament superiorilor / colegilor) este inacceptabil dacă persoana vizată consideră că respectivul comportaent este nedorit. considerată ca un comportament nedorit care proboacă stare de inconfort / resentimente. Măsurile de reducere la minim a posibilităţilor de hărţuire: • elaborarea şi publicarea unei declaraţii clare de politică în acest domeniu. stabilite între angajaţi. în cazul în care nu intervin managerii de personal: răspunderea în faţa unui tribunal de muncă / instanţe. dar care constituie o problemă organizaţională deosebit de complexă. dar pot fi numeroase cazuri de hărţuire cu tentă sexuală nedorite. În felul acesta asigură concentrarea intereselor partenerilor sociali şi exprimă o anumită tendinţă colectivă egalitară şi individuală. 3) Politica implicării şi participării exprimă convingerea organizaţiei că antrenarea şi implicarea cât mai profundă şi eficientă a membrilor săi este una din căile cât mai sigure în obţinerea succesului competiţional. ostil pentru acea persoană. tipul structurii sociale. fluctuaţii crescute. Cea mai frecventă este hărţuirea de către şef a unui coleg sau subordonat. 5) Politica relaţiilor cu angajaţii exprimă drepturile angajaţilor de a-şi reprezenta şi susţine interesele în faţa managerilor prin sindicate. depăşeşte limitele rezonabile. • asigurarea unui sistem funcţional de măsuri disciplinare prin intermediul căruia contravenţii vor fi trataţi ferm şi corect. asociaţii de salariaţi sau alte forme de reprezentare. se creează un mediu profesional inhibant. • dezaprobarea fermă a organizaţiei faţă de hărţuirea la locul de muncă. atât formale cât şi informale. Lipsa măsurilor în cazurile de hărţuire conduce la consecinţe. droguri. • asigurarea unor servicii de consiliere atât pentru reclamanţi. răspândirea de zvonuri despre viaţa personală a acesteia. SIDA etc. sunt deja create cauzele sau sursele unor conflicte. concretizată în tensiuni interne. limbaj insinuant. izolarea persoanei.maniera în care organizaţia tratează problemele majore ale sănătăţii personalului sănătatea fizică generală. 4) Politica recompenselor asigură cadrul necesar ca o parte echitabilă din valoarea nou creată să revină angajaţilor. scăderea performanţei organziaţionale. refuzul de a colabora cu ea. implicând costuri. îmbracă forme de manifestare ca: gesturi. • asigurarea condiţiilor ca acuzaţiile să fie anchetate şi rezolvate imediat. retribuirea performanţei. care trebuie să clarifice normele de comportament pe care angajaţii trebuie să le respecte. • 15 . hărţuirea este o sursă de conflict comună în organizaţii. Hărţuirea. alcoolism. mesaje jignitoare la adresa unei persoane vizate. diverse glume făcute în public. • asigurarea unui sistem corespunzător şi funcţional de comunicare prin intermediul căruia angajaţii vor putea reclama în mod confidenţial orice caz de hărţuire. Acest tip de politică va reglementa şi maniera în care organizaţia intenţionează să comunice cu angajaţii plecând de la premisa că dacă aceste comunicaţii lipsesc sau sunt defectuoase. ţinând seama de: nivelurile de atribuire şi flexibilitate (sistem de recompense). problemă trecută sub tăcere sau abordată implicit.

culegerea şi prelucrarea opiniilor acestora privind politicile de personal. care se limitează la reglementarea acestor raporturi prin negociere. 6) Politica de protecţie (de siguranţă şi sănătate) prezintă felul în care organizaţia intenţionează să asigure locuri şi sisteme de muncă sigure şi sănătoase. politicile de personal sunt elaborate de obicei când problemele în domeniul resurselor umane ale unei organizaţii sunt numeroase. 16 . • 1. prin raportarea atitudinii acestora la textul scris. ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE Formularea explicită şi în scris a politicilor de personal. managerii ştiind precis ce atitudine trebuie să adopte. are cel puţin trei avantaje: asigură transparenţa. 7) Politica de utilizare indică intenţiile organizaţiei privind îmbunătăţirea folosirii resurselor umane în general şi creşterea productivităţii muncii. precum şi a analizei acestora. asigură uniformitate în interpretarea numeroaselor politici de personal.are o sferă mai mare decât noţiunea de “relaţii de muncă”. formale şi informale. iar în cele în care există sindicate obiectivele politicilor de personal se regăsesc în clauzele convenţiilor sau contractelor colective de muncă. scrise şi nescrise. respectul autorităţii faţă de individ. • analiza politicilor de personal existente. precum şi difuzarea şi explicarea acestora. care în anumite situaţii acoperă aspectele importante ale managementului resurselor umane. scăderea costurilor cu personalul. Etapele ce se parcurg în elaborarea şi revizuirea politicilor în domeniul resurselor umane: • înţelegerea culturii organizaţionale şi a valorilor acestoa împărtăşite sau acceptate.6. • consultarea managerilor. explicite şi implicite. privind politicile de personal. garantează datarea corectă şi echilibrată a angajaţilor. • obţinerea şi prelucrarea opiniilor angajaţilor şi reprezentanţilor sindicali. clarifică atitudinea organizaţiei faţă de membrii săi. deoarece politicile de personal sunt supuse legislaţiei muncii şi codurilor oficiale de practică emise de organisme şi instituţii profesionale de profil. • elaborarea politicilor de personal pe baza rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelor şi informaţiilor culese. Practica formulării în scris a politicilor de personal are şi dezavantaje: este percepută ca o limitare a libertăţii de acţiune. • analiza influenţelor externe.

pot fi strategice. organizaţiile trebuie să rezolve în mod corespunzător umrătoarele probleme: a) să identifice calificările sau aptitudinile necesare şi să atragă candidaţii competitivi folosind cele mai adecvate metode. mai ales când organizaţia îşi propune păstrarea unor contacte continue cu sursele externe de recrutare prin menţinerea unor reţele de solicitanţi calificaţi 17 . CARACTERISTICILE RECRUTĂRII Recrutarea resurselor umane prezintă următoarele caracteristici: a) constituie o confirmare a necesităţii de a angaja personal ţinând seama de toate schimbările în situaţia salariaţilor. avându-se în vedere posibilităţile de aplicare a tuturor alternativelor. NECESITATEA RECRUTĂRII RESURSELOR UMANE Pentru a-şi asigura succesul sau pentru a supravieţui.pot răspunde unor urgenţe temporare sau unor cerinţe conjuncturale (părăsirea organizaţiei din diferite motive. îmbolnăviri etc. corespunzând unor cerinţe pe termen lung (crearea de posturi noi. surse sau medii de recrutare.CAPITOLUL II. e) recrutarea este un proces activ. . transferuri etc.).provocată – organizaţia doreşte să ocupe un anumit post. II. c) să respecte legislaţia în domeniul resurselor umane. . b) să selecteze candidaţii care corespund cel mai bine cerinţei posturilor noi sau vacante.caracter aleator  numai când apare o necesitate. satisfacerea serviciului militar.pot fi legate de mişcările interne de personal (promovări. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE I.spontană – indivizii se orientează către o anumită organizaţie. contaminarea studiilor. sens în care nevoile de recrutare se diferenţiază prin faptul că: .1.caracter continuu şi sistematic  organizaţia are avantajul menţinerii unui contact permanent cu piaţa muncii. TEHNICI CLASICE DE OPTIMIZARE 2. c) recrutarea poate avea următoare tipologie: . restructurări. b) se referă la totalitatea acţiunilor întreprinse pentru localizarea şi identificarea solicitanţilor potenţiali şi pentru atragerea celor competitivi. . în vederea eliminării practicilor discriminatorii şi a unor eventuale dezechilibre. retehnologizări). Rezolvarea cu succes a acestor probleme înseamnă asigurarea succesului organizaţiei pe parcursul procesului de asigurare cu personal şi eliminarea efectelor negative ale unor posibile greşeli de angajare. Înainte de luarea unei decizii de angajare trebuie să se verifice realitatea necesităţii de recrutare. . d) recrutarea mai poate fi: . căutând răspuns la o serie de imperative legate de asigurarea cu personalul necesar.).

natura postului. recrutarea. reputaţia organizaţiei. localizare.f) g) h) i) j) k) l) m) (candidaţi potenţiali). folosind cât mai multe metode şi surse posibile de recrutare. îndeosebi pentru anumite categorii de angajaţi. susţinută de importanţa sa pentru organizaţie şi de volumul necesar de muncă pentru realizarea sa. .dimensiunile pieţii muncii.calitatea condiţiilor de muncă. ce necesită o atenţie deosebită în ceea ce priveşte consecinţele organizaţionale interne şi externe şi necesităţile de resurse umane existente şi viitoare. cuprinde şi alte activităţi din domeniul resurselor umane: analiza posturilor şi proiectarea muncii. există dificultăţi mai mari sau foarte mari legate de identificarea şi atragerea tipului de candidaţi necesar. IV. recrutarea constituie în general primul contact între cei care angajează şi cei care solicită angajarea.nivelul de salarizare. problema principală constituind-o nu atât pe cine alegem. dar şi numărul de cereri (persoane ce caută de lucru) este mai mare. Recrutarea reprezintă procesul de căutare.poziţia geografică a acesteia. în cadrul organizaţiilor mari ea poate deveni o activitate complexă şi costisitoare. fiind totodată o activitate publică. DEFINIREA RECRUTĂRII III. . găsirea unui loc de muncă este din ce în ce mai complicată cu toate că există oferte de angajare. . . recrutarea tinde să devină o activitate de sine stătătoare în cadrul funcţiunii de resurse umane. Din punct de vedere al managementului. care prezintă caracteristicile profesionale necesare sau care corespund cel mai bine cerinţelor posturilor vacante actuale sau viitoare. chiar dacă momentan nu există posturi vacante sau există o perioadă de reducere a personalului. ci unde şi cum să atragem un umăr cât mai mare de candidaţi competitivi şi motivaţi din care să alegem persoanele care vor fi angajate. identificare şi atragere a candidaţilor potenţiali din care urmează să fie aleşi cei capabili. recrutarea şi selecţia personalului. . 18 .imaginea. numărul candidaţilor poate varia în funcţie de o serie de factori: . ACTIVITATEA DE RECRUTARE ASIGURARE CU PERSONAL – BAZĂ A PROCESULUI DE Diversele opinii ale specialiştilor în domeniul resurselor umane relevă mai multe puncte de vedere. mai ales dacă ţinem seama de creşterea competiţiei în obţinerea locurilor de muncă. în legătură cu asigurarea de personal a unei organizaţii: a) cuprinde mai multe activităţi de bază: planificarea resurselor umane. întrucât este posibil ca o parte din solicitanţi să nu satisfacă cerinţele posturilor vacante sau o parte a acestor să nu accepte oferta de angajare. recrutarea reprezintă procesul managerial de menţinere şi dezvoltare a celor mai adecvate surse interne şi externe necesare asigurării de personal competitiv în vederea realizării obiectivelor organizaţionale. b) într-un sens mai larg. deşi apare ca o activitate relativ simplă. recrutarea este considerată ca fiind baza întregului proces de asigurare cu personal din exteriorul organizaţiei. posturile mai greu de ocupat necesită atragerea unui număr mai mare de potenţiali candidaţi.

pentru completarea necesarului net sau a nevoilor suplimentare de personal. k) toţi candidaţii pentru diverse posturi trebuie să cunoască următoarele: i. g) recrutarea resurselor umane este legată indisolubil de multe alte activităţi de personal: evaluarea performanţelor. absolut necesare pentru îndeplinirea obiectivelor individuale şi organizaţionale. iar existenţa în cadrul organizaţiei a unor preocupări permanente pe linia performanţei sporeşte calitativ activitatea de muncă. iar procesul de recrutare se simplifică deoarece noii angajaţi pot fi pregătiţi corespunzător noilor condiţii cu mai puţine cheltuieli şi într-un timp mai scurt. sunt esenţiale pentru recrutarea personalului. 19 . Oferta de resurse umane influenţează nivelul salariilor. ţinând seama de eventualele pensionări. ce se desfăşoară succesiv (recrutare. o satisfacţie mai mare în muncă. h) dacă organizaţia reuşeşte să recruteze personal cât mai calificat. reîncadrări. acesta va avea nevoie la momentul respectiv de mai puţină pregătire. totuşi recrutarea trebuie să aibă prioritate. promovarea. deoarece o selecţie eficientă a personalului nu se poate realiza decât dacă activitatea de recrutare asigură un număr suficient de mare de candidaţi competitivi. însemnând efortul de recrutare al unei organizaţii şi metodele ce trebuie folosite. fiind un proces de triere în cadrul căruia solicitanţii sunt filtraţi în urma unor activităţi specifice domeniului resurselor umane. e) trebuie avută în vedere activitatea de analiză a posturilor şi proiectare a muncii. concedieri sau decese. i) dacă noii angajaţi recrutaţi şi selectaţi sunt integraţi pe posturi cât mai adecvate. f) recrutarea personalului urmează în mod logic planificării resurselor umane. restructurări. reţinere). selecţie. recalificări. • în acelaşi timp. iar candidaţii cu pregătire înaltă vor solicita recompensări. j) procesul de asigurare cu personal este constituit dintr-o serie de filtre. recompensarea angajaţilor.c) poate fi privită ca o succesiune de activităţi specifice domeniului resurselor umane. legături ce pot fi explicate astfel: candidaţii cu pregătire corespunzătoare au în general performanţe mai bune. relaţiile cu angajaţii. d) importanţa activităţii de recrutare şi considerarea ei ca bază a procesului de asigurare cu personal este susţinută de următoarele argumente: • constituie primul pas în asigurarea cu personal şi în selecţia acestuia. selecţia şi orientarea personalului. acestea la rândul lor facilitând activitatea de atragere a unui număr mai mare de candidaţi cu o pregătire profesională cât mai bună. pregătirea sau dezvoltarea personalului. ceea ce înseamnă că persoana care recrutează trebuie să deţină informaţiile necesare referitoare la caracteristicile postului şi la calităţile viitorului deţinător al acestuia. identificaţi şi atraşi prin activitatea de recrutare. demisii. din interiorul organizaţiei presupune transferul. deoarece are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor corespunzători. dezvoltări etc. restricţiile sau obstacolele la care pot fi supuşi în cadrul activităţii de recrutare şi selecţie. care sunt descrierile şi specificaţiile postului. deoarece rezultatele acesteia. Deşi în mod tradiţional se apreciază că trebuie acordată mai multă atenţie selecţiei.. activităţi diferenţiate în funcţie de aria de unde se desfăşoară asigurarea cu personal: i. ii. fiind influenţate favorabil relaţiile cu angajaţii din cadrul organizaţiei. aplicarea celor mai eficiente metode de selecţie a personalului este condiţionată de eficienţa procesului de recrutare a acestuia. din exteriorul organizaţiei presupune recrutarea. în sensul că numeroşi candidaţi competitivi nu pot fi selectaţi dacă nu sunt localizaţi. se înregistrează o fluctuaţie scăzută.

pot fi influenţate de factorii: aptitudini şi atitudini dezvoltate. politicile de recrutare şi deciziile care le operaţionalizează sunt afectate de unele schimbări esenţiale în situaţia pieţei muncii a forţei de muncă feminine de vârstă medie. 6. în timp ce pentru alte categorii de personal. care în general este destul de complexă. politice.ii. mai devreme sau mai târziu. 3. putând fi pozitivă sau negativă. fără instrucţiuni. regim de muncă şi odihnă. Pentru candidaţii respinşi la o primă triere. situaţional. atracţia zonei sau localităţii. influenţele familiei. poate afecta aplicarea politicilor de recrutare. comportament ce se impune. 8. prietenilor etc. refuzul trebuind formulat politicos. iii. context argumentat de art. de vârstă. piaţa muncii se poate reduce la piaţa locală. 4. reţele de magazine etc. îndeosebi calitativ. 2.2 Legea 30: este interzisă orice discriminare la angajarea salariaţilor pe criterii etnice. Un comportament asemănător trebuie abordat şi de candidatul căruia postul oferit i se pare inacceptabil. imaginea sau reputaţia organizaţiei. influenţează atragerea sau respingerea potenţialilor candidaţi. semistructurat. la ce tip de interviuri vor fi supuşi: tradiţional. transport. Lipsa unor reglementări adecvate pune persoanele nedreptăţite în imposibilitatea de a se apăra. cadrul legislativ sau juridic (legi. preferinţele candidaţilor pentru anumite domenii de activitate. 20 . sex şi stare materială. precum şi modelele educaţionale. structurat. Cunoaşterea insuficientă a unor legi şi reglementări importante ce protejează anumite grupuri sau categorii de personal. că scrisoarea de prezentare sau de introducere nu a fost pentru moment acceptată.obiectivele organizaţionale reflectate în primul rând în obiectivele din domeniul resurselor umane şi în al doilea rând în politicile şi deciziile de recrutare a personalului. condiţiile şi schimbările de pe piaţa muncii influenţază recrutarea personalului. întrucât prin prevederile contractelor colective de muncă pot determina unele constrângeri şi afectează politicile de recrutare. capacitatea sistemelor de pregătire şi dezvoltare a resurselor umane. precum şi beneficiile adiţionale: locuinţă. sindicatele au un rol activ în procesul asigurării cu personal. 7. avantaje oferite. prin modificările şi manifestările în timp: când pe piaţa muncii se manifestă o ofertă de personal relativ redusă. 5. V. activitatea de recrutare este destul de dificilă. pentru anumite categorii de personal. potenţiali solicitanţi pentru ocuparea altor posturi vacante. FACTORII INTERNI ŞI EXTERNI AI RECRUTĂRII Politicile de recrutare şi practicile manageriale în domeniul recrutării resurselor umane sunt influenţate de o serie de factori ca: 1. inclusiv a activităţii de recrutare. întrucât ei mai pot fi.) referitor la domeniul resurselor umane ce reglementează diferite aspecte ale proceselor de asigurare cu personal. lăsând organizaţiei posibilitatea de a-l menţine în evidenţă în cazul în care în viitor apare un post ce corespunde preferinţelor sale. organizaţii sau posturi. nestructurat. în vederea deciziilor sau practicilor ilegale de angajare şi a discriminărilor de orice natură. se recomandă anunţarea acestora cu politeţea cuvenită şi anume. confesionale. piaţa muncii poate include disponibilul de personal la nivel judeţean sau naţional. dacă vor fi testaţi în vederea investigării unor aptitudini şi caracteristici fizice sau a pregătirii profesionale. iar nivelul şomajului este relativ redus. decrete etc. experienţa profesională.

deosebit de complexe pentru care candidaţii sunt greu de găsit. afectează atât activitatea de recrutare. în care: • se stabilesc obiectivele ce trebuie urmărite. STRATEGII ŞI POLITICI DE RECRUTARE Elaborarea acestora constituie o etapă deosebit de importantă a activităţii de recrutare a personalului. criteriile politicii etnice sau de altă natură care. politicile şi practicile manageriale din domeniul resurselor umane. anticipând dificultăţile în cadrul recrutării. Ele definesc modul în care organizaţia îşi îndeplineşte responsabilităţile sale în domeniul recrutării personalului. ce reprezintă de fapt codul de conduită al organizaţiei în acest domeniu. prin diminuarea cărora pot să-şi asigure succesul şi competitivitatea. 12. pornind de la realitatea că recrutarea personalului antrenează unele resurse şi presupune anumite cheltuieli. • se indică ansamblul de atitudini. alţi factori care să inducă unele dificultăţi activităţii de recrutare a personalului sau care să mărească artificial durata de realizare a recrutării: • necesitatea de a identifica şi atrage o parte din potenţialii candidaţi în mod confidenţial. precum şi filosofia şi valorile organizaţiei referitoare la realizarea acestei activităţi. VI.9. în sensul că o politică de recompense rigidă poate avea o influenţă nefavorabilă asupra recrutării candidaţilor competitivi care câştigă deja mai mult decât maximul permis de sistemul de recompense practicat de organizaţie. necesitatea ca organizaţia să efectueze analize complete şi complexe a tuturor factorilor de influenţă. metodele de recrutare trebuie să fie mult diversificate. Strategiile şi politicile din domeniul resurselor umane influenţează la rândul lor strategiile şi politicile de recrutare a personalului. 11. pot constitui condiţii de recrutare a personalului. 10. 14. structura organizaţională datorită promovării unor valori relevante influenţează pozitiv dorinţa de recrutare şi angajare a candidaţilor. în mod greşit. 13. cerinţele absolut necesare pe care organizaţia consideră că trebuie să le îndeplinească solicitanţii posturilor vacante. cât şi potenţialii candidaţi. Deciziile manageriale care operaţionalizează strategiile şi politicile de recrutare a personalului trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 21 . intenţii şi orientări privind recrutarea de personal. • descrierea confuză sau redactarea neclară şi imprecisă a caracteristicilor postului. situaţia economic-financiară a organizaţiei. trebuie să fie respectate anumite condiţii: identificarea şi atragerea candidaţilor competitivi trebuie să înceapă mult mai devreme faţă de ocuparea postului. deoarece recrutarea trebuie să aibă ca rezultat realizarea concordanţei între calităţile persoanelor recrutate şi cerinţele posturilor ce urmează să fie ocupate. • existenţa unor posturi de muncă mai speciale. Pentru a asigura eficienţa activităţii de recrutare. comparativ cu cel practicat de alte organizaţii pentru posturi similare. • se precizează comportamentele specifice ale acestei activităţi. pe piaţa muncii trebuie avute în vedere segmentele mai puţin solicitate. • se desemnează concepţiile şi codul de conduită al organizaţiei în domeniul recrutării personalului. rezultând necesitatea şi obligaţia ca aceasta să examineze cu atenţie specificaţiile posturilor respective. • nivelul mai redus al recompenselor plătite.

din rândul propriilor angajaţi. deoarece mai toate organizaţiile trebuie astăzi să facă faţă unui surplus de personal şi nu lipsei acestuia. b.este considerată de mulţi manageri ca fiind cea mai corectă. 2) se impune analiza măsurilor în care posturile vacante pot fi ocupate prin una din următoarele posibilităţi: a. Alegerea surselor de recrutare reprezintă una din principalele probleme ale filosofiei de recrutare. din exteriorul organizaţiei. . Rezolvarea adecvată a acestor imperative poate fi asigurată numai după o analiză atentă şi competentă a factorilor externi şi interni ai recrutării. datorită unor aspecte legate de promovarea din interiorul organizaţiei: . sens în care. organizaţiile dispunând în acest sens de numeroase metode şi surse de recrutare. posibilităţile de plată etc. ţinând seama totodată de zonele în care există cea mai mare probabilitate de succes. b. această variantă pe termen scurt realizându-se cu minim de cheltuieli. în vederea estimării duratei medii de recrutare solicitată de activitatea de recrutare. să atragă pe acei candidaţi competitivi ce au un real interes pentru posturile libere având în vedere o carieră pe termen lung. permiţând dezvoltarea carierei. . până la angajarea acestora şi de costurile de recrutare anuale sau costurile de recrutare medii pe categorii de recrutare. ţinând seama de duratele medii de la contactarea candidaţilor. trebuie să se estimeze intervalul de timp între prima contactare a candidatului şi momentul ocupării postului. prin combinarea celor două variante. 6) efortul de recrutare a personalului trebuie să ducă la efectele aşteptate inclusiv la îmbunătăţirea imaginii de ansamblu a organizaţiei. 7) realizarea recrutării personalului trebuie realizată într-un interval de timp cât mai scurt şi cu cele mai mici costuri posibile.permite protejarea unor secrete privind posturile. cum ar fi păstrarea unui nucleu de angajaţi permanent sau existenţa unui grup tampon de angajaţi temporari sau angajări externe. fără a fi supus şomajului şi protejarea temporară a unui număr de angajaţi care au contract de muncă pe termen limitat. având permanent în vedere particularităţile posturilor ce urmează să fie ocupate şi unele probleme ca: a. variantă ce asigură un management performant al resurselor umane. să atragă candidaţii cu calificări satisfăcătoare care sunt în căutarea unui loc de muncă şi sunt interesaţi în ocuparea rapidă a posturilor vacante. . b.1) trebuie identificat şi atras un număr cât mai mare de candidaţi pentru a putea obţine necesarul cantitativ şi calitativ de angajaţi. alegerea momentului recrutării constituie o problemă strategică a acestei activităţi. plecând de la datele privind recrutările anterioare. 3) trebuie asigurată o concordanţă între activităţile de recrutare ale organizaţiei şi valorile şi strategiile acesteia.presupune aprecierea corectă a performanţei în muncă şi a altor probleme de comportament. c. permite organizaţiilor să studieze şi alte strategii sau alternative ale recrutării tradiţionale. organizaţia trebuie să-şi creeze o filosofie de recrutare şi să-şi formeze o strategie integrată şi o politică de recrutare adecvată care să răspundă la imperativele majore ale acestei prime etape a procesului de asigurare cu personal. luând în considerare o serie de aspecte: reputaţia organizaţiei. 22 . 5) luarea în considerare a obiectivelor ce trebuie urmate după angajarea personalului (efectele post-recrutare): asigurarea recrutării unui personal eficient şi competitiv trebuie să fie menţinut în cadrul organizaţiei o perioadă mare de timp.în vederea unor concedieri masive. îndeosebi pentru angajaţii loiali. 4) se impune stabilirea măsurii în care organizaţia preferă una din alternativele: a.

atragerea candidaţilor este mult mai facilă.1. care pot fi interne şi externe. motivarea creşte. pentru ocuparea posturilor vacante principala sursă la care se apelează este însăşi organizaţia. 7. Avantaje: 1. 2. concomitent cu creşterea vitezei de integrare. deoarece candidaţii transferaţi sau promovaţi sunt mult mai informaţi în legătură cu organizaţia din care fac parte. care percep promovarea ca un factor stimulativ. c) o problemă specială în cadrul organizaţiilor dispersate geografic. timpul necesitat de orientarea şi îndrumarea pe posturi a noilor angajaţi este mult diminuat. 3. În funcţie de surse. selecţia este mult mai rapidă şi eficientă deoarece candidaţii proveniţi din interiorul organizaţiei deţin mult mai multe cunoştinţe privind sarcinile organizaţionale. În general. RECRUTAREA INTERNĂ În general. având informaţii suficiente despre ei. fiind bine cunoscuţi datorită activităţii prestate. numai recrutarea internă permite obţinerea calificărilor specifice sau a cunoştinţelor solicitate de anumite posturi. d) sunt cazuri în care un şef ierarhic facilitează promovarea unui subaltern mediocru din dorinţa de a se dispensa de el. datorită volumului mare de informaţii privind angajaţii organizaţiei. 2. ceea ce înseamnă că posturile libere sunt oferite prioritar propriilor angajaţi. 5. probabilitatea de a lua decizii necorespunzătoare este mult diminuată. nu este o angajare. Există unele probleme potenţiale ca: a) recrutările interne nu sunt posibile totdeauna. organizaţiile au posibilitatea să cunoască punctele forte şi pe cele slabe ale candidaţilor.1. ceea ce le permite reducerea timpului de acomodare şi integrare pe post. 4. când se impune folosirea numai a anumitor angajaţi ce au experienţa necesară. deoarece cu cât numărul şi varietatea surselor de recrutare sunt mai mari. cât şi datorită faptului că acestea sunt mult mai exacte. le pot fi oferite oportunităţi superioare faţă de postul deţinut în prezent. dar care presupune parcurgerea de candidaţi a aceloraşi etape ca şi pentru candidaţii externi. mai ales în cadrul caracterului special sau chiar secret al unor tehnologii. ci o schimbare de post. b) recrutarea internă se poate să nu mai fie dorită când se constată o diminuare a flexibilităţii sau o amplificare a rutinei. 6. o constituie măsura în care organizaţiile trebuie să înţeleagă să suporte unele costuri şi să manifeste mai multă grijă faţă de angajaţii lor.VII. SURSELE DE RECRUTARE A PERSONALULUI O etapă importantă a activităţii de recrutare de personal o reprezintă identificarea surselor de recrutare. recrutarea poate fi definită ca recrutare internă sau recrutare externă. majoritatea organizaţiilor folosindu-le pe ambele. mai ales în situaţia când organizaţia se dezvoltă rapid şi este posibil ca angajaţii existenţi să nu facă faţă schimbărilor sau nu s-a realizat o pregătire corespunzătoare propriilor angajaţi pentru ca aceştia să-şi poată asuma responsabilităţile noi. 23 . cu atât cresc şansele de atragere a candidaţilor competitivi. deoarece acestora. iar climatul moral se îmbunătăţeşte deoarece promovările sunt stimulative constituind totodată recompense importante.

se reduce probabilitatea ca angajaţii să nutrească aşteptări neadecvate sau să devină dezamăgiţi de organizaţie. la demisie. . ostilitate. . . rezistenţă etc. . ..m ceea ce conduce la demoralizarea lor.provoacă apariţia de posturi vacante în lanţ. deoarece se foloseşte pe deplin capacitatea şi experienţa candidaţilor promovaţi din interiorul organizaţiei.2. 10. conform căruia oamenii tind să se ridice pe scara ierarhică până la nivelul lor de incompetenţă (oamenii sunt promovaţi până ce ating un nivel de la care nu mai sunt capabili să acţioneze adecvat).1. pot provoca uneori un adevărat coşmar birocratic. impunându-se deci înlăturarea aşaziselor forţe distrugătoare de idei.dacă speranţa angajaţilor în promovare nu se materializează. adică nevoia de recrutare şi ocupare a posturilor face ca acestea să devină vacante prin succesiune. 9. de loialitate sau ataşament faţă de aceasta. se poate manifesta favoritismul sau pot apare numeroase conflicte sau stări afective ca nelinişte. . care să permită dezvoltarea corespunzătoare a propriilor angajaţi pentru ca aceştia să poată fi capabili să-şi asume noi sarcini şi responsabilităţi. RECRUTAREA EXTERNĂ Avantaje: 1. fenomen cunoscut sub denumirea de efect de undă sau efect de propagare a postului liber. permite îmbunătăţirea activităţii de recrutare. ale unor organizaţii mari. . organizaţia poate să-şi îmbunătăţească rezultatele prin investiţiile făcute în propriii angajaţi. deci angajaţii pot fi promovaţi până la acele posturi ale căror cerinţe sunt superioare potenţialului lor. deoarece angajaţii percep clar că materializarea unei promovări duce la creşterea satisfacţiei în muncă. recrutarea personalului este mult mai rapidă şi mai puţin costisitoare. scăderea performanţelor sau.împiedică infuzia de suflu proaspăt şi nu favorizează promovarea unor idei noi. 2. creşte sentimentul de apartenenţă la organizaţie.8.când promovarea se face îndeosebi pe seama vârstei şi a vechimii în muncă. 2. datorită posibilităţii de a compara candidaturile interne şi externe. permite identificarea şi atragerea unui număr mare de candidaţi potenţiali. foarte complicate. determinate de modul diferit de percepere a faptelor şi situaţiilor.implică elaborarea unor programe adecvate de pregătire profesională. aceştia devin apatici. chiar şi în cazul în care este necesară o pregătire suplimentară a angajaţilor. ci permite manifestarea unei inerţii profesionale în faţa schimbărilor. uneori. 24 . când se cunoaşte bine situaţia pe piaţa muncii. Dezavantaje: . politică ce absolutizează rolul experienţei fără a lua în seamă competenţa profesională. 11.presupune uneori în mod greşit că angajaţii avuţi în vedere dispun de calităţile necesare sau de potenţialul corespunzător pentru a fi promovaţi în condiţiile în care li se întrerupe vechea activitate.favorizează manifestarea principiului lui Peter.procedurile de recrutare internă.

4. în special. Dezavantaje: 1. de aceea. fostul patron poate acţiona în judecată atât pe fostul angajat. unor aspecte ca: . noii angajaţi pot constitui o sursă potenţială de idei şi cunoştinţe noi. descurajaţi. adaptării şi integrării pe posturi a noilor angajaţi recrutaţi poate fi mare. îndeosebi când persoana în cauză deţine date şi informaţii valoroase. de regulă. se apelează la recrutarea externă. atragerea şi evaluarea candidaţilor se realizează mult mai dificil. 2. când se ipun schimbări semnificative sau deosebit de importante. iar posturile la rândul lor diferă printr-o serie de cerinţe pe care le impun candidaţilor. decât dezvoltarea unor pregătiri profesionale a propriilor angajaţi. prin atragerea de noi candidaţi competitivi. favorizând infuzia de suflu proaspăt şi o nouă perspectivă pentru organizaţie. Această activitate poate deveni foarte costisitoare dacă sunt angajate persoane care apoi sunt apreciate necorespunzător pentru cerinţele posturilor şi.în general.3. diminuarea rutinei. de asemenea. eliminarea unor eventuale stagnări. ţinând seama pe de o parte de complexitatea pieţii muncii. dar care constituie responsabilitatea managerilor de pe diferite nivele ierarhice. ea poate fi privită ca o activitate de previziune în cadrul căreia deosebirile dintre oameni trebuie puse de acord cu deosebirile dintre cerinţele posturilor. în cazul unor frecvente angajări din afara organizaţiei. potenţialii candidaţi interni se pot simţi frustraţi. când noul angajat a lucrat într-o organizaţie unde activitatea are un caracter deosebit şi a semnat o anumită înţelegere. se derulează în cadrul departamentului de personal. uneori mai puţin cunoscută şi dificil de cunoscut. SELECŢIA PERSONALULUI Selecţia personalului reprezintă una din activităţile de bază ale managementului resurselor umane care. Cu cât persoanele selectate corespund mai bine posturilor oferite. permite îmbogăţirea potenţialului uman intern al organizaţiei. pot apărea nemulţumiţi. există un risc referitor la angajarea unor candidaţi care ulterior nu dovedesc sau nu se pot menţine la potenţialul înalt pe care l-au demonstrat în timpul activităţilor de recrutare şi selecţie. 4. 7. permite satisfacerea unor necesităţi suplimentare de personal determinate de extinderea sau dezvoltarea rapidă a organizaţiei fără a apela la personal neexperimentat.pentru a face faţă unor necesităţi imediate de personal corespunzător sau pentru a realiza o dezvoltare rapidă a unei organizaţii care necesită mult personal. deşi îndeplinesc condiţiile necesare.3. 6. cât şi pe noul patron. 5. cu atât mai mici sunt riscurile greşelilor de selecţie. este mai ieftin. plecând de la ideea că oamenii diferă unii de alţii printr-o serie de calităţi. în situaţii dificile. consumurile de resurse băneşti şi de timp fiind mult mai mari datorită identificării şi atragerii candidaţilor după o piaţă a muncii vastă. care nu are obligaţii faţă de celelalte persoane din interior poate fi suficient de obiectivă în realizarea schimbărilor respective. propriii angajaţi considerând că li se micşorează şansele de promovare. mai avantajos şi mai comod să se angajeze personal calificat din afara organizaţiei. iar pe de altă parte de faptul că aptitudinile şi alte cerinţe puse în faţa noilor angajaţi nu sunt evaluate direct. 3. 2. ci pe baza unor referinţe sau a unor întâlniri de scurtă durată în timpul interviurilor. numai o persoană din afara organizaţiei. iar persoanele respective vor avea contract de angajare pe o perioadă mai mare de timp. costul recrutării personalului este mult mai mare. 8. . permite diminuarea costurilor cu pregătirea personalului datorată. încurajează un nou mod de gândire în cadrul organizaţiei. identificarea. timpul necesar orientării.1. 6. 5. 25 .

Principalul obiectiv al selecţiei personalului este acela de a obţine pe acei angajaţi care se află cel mai aproape de standardele de performanţă dorite şi care au cele mai mari şanse de a realiza obiectivele individuale şi organizaţionale. g.- Este o activitate de mare responsabilitate. dar unele organizaţii permit tuturor candidaţilor să parcurgă întreaga activitate de selecţie. 2) Metode ştiinţifice – se bazează pe criterii ştiinţifice. fără ştirea candidaţilor. c. • frenologia (fren = gândire. d. verificarea referinţelor. aspect fizic. . instalarea pe post. ceea ce impune studiul formei proeminenţei şi neregularităţilor capului. Aceste practici controversate iau amploare. completarea formularului de cerere pentru angajare. ci pe recomandări. Pentru a depăşi toată filiera activităţii de selecţie şi pentru a fi instalat pe un post. mai ales când numărul candidaţilor ese cu 26 . tehnicile sau metodele de culegere a informaţiilor. promovate în condiţiile economiei de piaţă: • analiza grafologică reprezintă ansamblul investigaţiilor teoretice şi aplicative asupra scrisului. Proiectarea unei strategii de selecţie implică: criteriile folosite în selecţia candidaţilor. 2. criteriul de eficienţă fiind esenţial pentru întreaga concepţie a strategiei de selecţie. f. teste pentru droguri. testarea pentru angajare. efectuate în vederea folosirii caracteristicilor individuale ale acestuia pentru stabilirea unei relaţii între personalitate şi scris sau pentru stabilirea trăsăturilor de caracter. e. folosirea informaţiilor obişnuite în cadrul activităţii de selecţie. mod de prezentare a candidaţilor. intervievarea. teste genetice. menţionând şi unele practici controversate. chiar la firme de prestigiu şi au creat nemulţumiri: poligrafe. folosind metode şi tehnici specifice de evaluare a personalului. decizia de angajare. impresii. i.2.măsurarea rezultatelor (evaluarea eficienţei) activităţii de selecţie a personalului. Ocuparea unui post de către un candidat competitiv necesită o strategie bine elaborată. h. examenul medical. Trecerea într-o etapă a activităţii de selecţie este condiţionată de acceptarea în etapa precedentă. • astrologia este preocupată de prevederea destinului oamenilor din poziţia şi mişcarea aştrilor sau prin alte fenomene cereşti. fiecare etapă fiind în mod obişnuit tratată ca un obstacol care alege sistematic numărul de candidaţi ce avansează în etapa următoare: a. b. logo = studiu) – existenţa unei corelaţii între caracter şi funcţia intelectuală ale individului şi conformaţia creierului. METODE DE SELECŢIE A PERSONALULUI 1) Metode empirice – nu se bazează pe criterii riguroase. alegerea preliminară a solicitanţilor. întrucât deciziile luate în cadrul său pot influenţa cursul vieţii unor oameni care nu sunt cunoscuţi decât din scurta lor biografie şi din convorbirea din cadrul interviului de angajare. Activitatea de selecţie a personalului este percepută în mai multe etape prin care trec solicitanţii. interviul final. un solicitant trebuie să treacă cu succes fiecare obstacol. Majoritatea organizaţiilor resping în general solicitanţii nedoriţi în fiecare etapă a activităţii de selecţie.

astfel încât să trezească interesul pentru cunoaşterea candidatului. CV-ul are următoarele caracteristici: a) constituie punctul de plecare în orice proces de selecţie. bazat pe informaţii biografice. studii. Se justifică introducerea în procesul de selecţie a unui CV numai în situaţiile: . Se impun următoarele precizări în legătură cu cererea de angajare: . nu se parcurg întotdeauna toate etapele activităţii de selecţie. având nevoie de un minim de informaţie despre persoana respectivă. redactarea lui echivalează cu pregătirea unui memorium asupra activităţii sale anterioare şi a modului actual de existenţă . Spre exeplu: candidatul dovedeşte că posedă calităţile corespunzătoare cerinţelor postului aşa că numărul etapelor se reduce. După un prim interviu pentru alegerea preliminară şi după ce s-a hotărât către care organizaţie să se îndrepte candidatul. situaţie în care pentru trierea preliminară sunt preferate procedee bazate pe întrevedere. mai ales pentru cei care solicită un post anume şi se continuă un spaţiu în care solicitantul oferă informaţii suplimentare. permis de conducere. f) pentru completarea informaţiilor despre candidat: hobby-uri care exprimă interesul pentru activităţi în afara profesiei. reprezentanţii organizaţiei aflându-se în prezenţa unor persoane dornice de angajare.mult mai mic decât numărul posturilor vacante.când exigenţele postului nu impun utilizarea unor criterii de selecţie care să facă necesară prezenţa candidatului. acordându-i şansa unui interviu. luându-se decizia de angajare după primul interviu. scrisoare de prezentare însoţită de o biografie (CV) completat cu anumite date suplimentare. promoveze. c) pentru candidat. mediază de regulă întrevederea între solicitanţii posturilor şi reprezentanţii organizaţiei. cunoaşterea unei limbi străine.trebuie să fie foarte concisă şi. anunţându-şi interesul pentru un post. precum şi ca o componentă a relaţiei organizaţiei cu mediul extern. iar condiţiile de primire şi intervievare sunt improprii. . . ca şi recrutarea. dar antecedentele lor nu sunt ştiute. motivele părăsirii actualului post. distincţii primite.se recomandă să se ofere acelaşi tip de informaţii în acelaşi loc. motivul care l-a determinat pe candidat să ocupe postul respectiv. naştere. adresă. g) conţinând informaţii. e) se menţionează şi eventuale particularităţi: utilizarea calculatorului. incitant. d) trebuie să conţină obligatoriu o scurtă biografie detaliând aspectele de interes pentru un potenţial angajator. conţinând doar informaţiile pe care candidatul le consideră oportune în vederea trecerii primului obstacol pentru angajare. atractiv.când în urma activităţii de recrutare se înscriu pentru selecţie foarte mulţi candidaţi. În practică. pentru efectuarea unor comparaţii între candidaţi. poate fi privită ca un proces de comunicare în dublu sens. Fiecare etapă a activităţii de selecţie trebuie să fie proiectată în vederea obţinerii de informaţii specifice relevante şi utile pentru fundamentarea deciziei de angajare. CV-ul oferă posibilitatea să-şi formuleze o primă impresie.nu este tipizată. iar această variantă înseamnă consumuri suplimentare de bani şi timp. cât şi conţinut. b) este un document concis. într-un stil direct. Reprezentantul căruia i s-a adresat cererea şi care are competenţa pentru angajarea noilor solicitanţi încearcă să afle sursa informaţiei asupra postului vacant. constituind unul din mijloacele de pliere preliminară. ia legătura cu organizaţia telefonic. experienţă profesională. 27 . posturi ocupate anterior. se redactează de candidat. dacă este posibil. selecţia personalului. fiind unul din cele mai practice procedee de evaluare preliminară. ca şi alte preferinţe pentru petrecerea timpului liber. expediază o cerere de angajare. respectiv prezentând date legate de starea civilă. să se aprecieze dacă acesta corespunde tipului de persoană care vrea să o angajeze. atât ca formă. .

Concluzie: Dacă prima impresie este pozitivă. referitoare la înfăţişarea generală: . primul contact vizual între cei doi are loc odată cu desfăşurarea primului interviu. Este de preferat ca orice candidat să ştie cum se desfăşoară interviul şi să se pregătească.când firma nu are elaborate tehnici mai riguroase de culegere şi exploatare a informaţiilor biografice. să-şi dezvolte interesul preliminar faţă de candidat. originală. Cele mai cunoscute tipuri de CV sunt: • organizaţional pe etape. dacă este cazul. reprezentantul organizaţiei deschide discuţia cu unele probleme generale care să permită un dialog ce uşurează comunicarea între ei (se pot discuta unele aspecte pe care cei doi le au în comun). fiind necesar ca organizaţia să stabilească nivelul minim pentru respingerile care pot fi stabilite în primul interviu. Din prisma fiecărui candidat. impresie de siguranţă pe sine. când sunt mai mulţi candidaţi. • funcţional – pune accentul pe realizările obţinute fără a ţine seama de cronologia lor. Criteriile de judecată cu influenţă asupra deciziei de angajare sunt constituite din câteva caracteristici ce contribuie la formarea primei impresii. Dacă în urma interviului preliminar. punând accentul pe realizările şi deprinderile însuşite. figură senină. cu precizarea că el nu trebuie să conţină perioade neacoperite. . ci propria pregătire.limbaj corporal. dar fără să înceapă răspunsurile cu informaţiile cuprinse în CV. Dacă de cele mai multe ori primul contact verbal al unui solicitant are loc telefonic.structurat. dinamică. pentru că el oferă o bogăţie de date interpersonale care nu pot fi obţinute din formularele de angajare sau din alt tip de documentare ce conţin informaţii despre angajaţi. În mod asemănător. va fi ascultat. pe tot parcursul interviului pentru selecţie. Competiţia are loc între fiecare concurent şi reprezentantul organizaţiei şi nu trebuie să intereseze numărul candidaţilor. Fiind conştient de starea de încordare a candidatului. dispunând de informaţiile necesare pentru a putea răspunde la o serie de întrebări.aspect de om ordonat. în momentul prezentării candidatului la interviu reprezentantul organizaţiei îşi formează prima impresie privind înfăţişarea generală care trebuie să fie atractivă: sănătoasă. dacă CV-ul formează prima impresie în scris. candidatul prezentând posturile deţinute după preferinţa sa. Perioadele de discontinuitate trebuie eplicate pentru a nu lăsa posibilitatea să fie interpretate în defavoarea candidatului. . să nu fie selectat sau situaţia în care deşi există foarte mulţi candidaţi el să obţină postul. calităţile participantului par să corespundă cerinţelor organizaţiei se poate trece la desfăşurarea interviului pentru selecţie. scopul fiind acela de a permite organizaţiei să constate şi. cât de bine se va încadra candidatul în grupul de muncă din care va trebui să facă parte. interviul va fi scurtat în defavoarea candidatului. ei trebuie să ştie că sunt doar aparent concurenţi şi în realitate fiecare se întrece cu el însuşi. Trebuie inclus tot ce pledează pentru consolidarea imaginii de candidat competitiv pentru un anumit post.semistructurat. cererea de angajare sau scrisoarea de prezentare. singurul obiectiv este să obţină oferta de angajare şi prin urmare. cunoscut sub numele de interviu pentru angajare. Interviul de selecţie poate da maxim de randament când este utilizat pentru a evalua gradul de motivare pentru ocuparea postului. începând cu perioada actuală sau cu activităţile cele mai recente şi continuând în ordine cronologică inversă. în caz contrar.nestructurat.vestimentaţie. . Alegerea preliminară îşi propune să respingă persoanele evident necorespunzătoare în scopul de a reduce durata şi costurile selecţiei personalului. deşi e singurul candidat. 28 - . Principalele tipuri de interviu: . calmitate. . putând apărea situaţia când un individ.

implicaţiile psihologice se restructurează şi ele. interviu. ajungând la dificultate. care are drept scop cercetarea reacţiilor candidaţilor în condiţiile exercitării unei presiuni psihice şi care este recomandat pentru posturi în care deţinătorii acestora lucrează sub stres). simple. numărul intervievatorilor. Angajarea oricărui candidat trebuie să se facă respectând legislaţia în domeniu. Trebuie să fie grupate astfel încât să înceapă cu cele mai uşoare. majoritatea specialiştilor în domeniu susţinând că nu ar trebui folosite. deciziile de personal nu sunt posibile fără a reactualiza analiza muncii. . DEFINIREA.apar sarcini noi. Există teste standard concepute pentru a asigura un instrument de măsurare obiectivă a caracteristicilor umane. stresul (poate presupune aplicarea interviului sub presiune. nu se poate proiecta un sistem de selecţie profesională. accentul punându-se pe recomandare de la locurile de muncă anterioare.dinamism. că au caracter subiectiv şi nici un solicitant nui ar cere referinţe care ar suna compromiţător. 2. Examenul medical are ca scop să afle starea de sănătate. standardului de viaţă. COMPONENTELE ŞI VARIABILELE POSTULUI Analiza muncii ocupă un loc central în managementul resurselor umane. . 29 . Posturile sunt deosebit de importante atât pentru angajaţi.stabilirea unei anumite ierarhizări a aptitudinilor candidatului. asupra căreia se pot face următoarele aprecieri: . Aceste teste au fost elaborate pentru investigarea aptitudinilor sau a caracteristicilior fizice şi psihice şi s-au dezvoltat ca urmare a studiilor asupra diferenţelor individuale. . atât sub aspectul sarcinilor cât şi al comportamentului solicitat. posturile permit determinarea statutului.identificarea punctelor slabe ale candidatului care pot constitui restricţii sau contradicţii pentru postuurile avute în vedere.scopul este de a confirma datele furnizate de candidat în cuprinsul formularului de cerere de angajare.există opinii contradictorii asupra lor. . pot aduce venituri. un program de instruire profesională sau nu se poate construi un sistem de evaluare a personalului. precum şi alte condiţii de aplicare şi interpretare.sentimentul realizării  sensul autoafirmării / autorealizării. gradul de profunzime al discuţiei. Candidaţii care au fost recomandaţi în urma interviului pentru selecţie pot fi supuşi în continuare la anumite teste de angajare care sunt elemente de evaluare înalt specializate. experienţei lor profesionale. . Candidaţii care au depăşit interviul şi testarea sunt prezentaţi conducătorului ierarhic al compartimentului unde se află postul vacant. reprezntând măsura obiectivă şi standardizată în însuşiri psiho-fizice. .respectul de sine  nevoia de informare şi comunicare.Ele diferă unele de alte în funcţie de rigiditate. Pentru indivizi sau angajaţi. până la probe complexe (simularea).schimbarea continuă a conţinutului. . cât şi pentru organizaţie. Referinţele personale (recomandări) reprezintă declaraţii cu privire la un anumit candidat. au chiar sensul unor valori: . Ele urmăresc două aspecte: .3.autoaprecierea  dorinţa de siguranţă. făcute de o terţă parte. ce implică sarcini de executat. Caracteristicle posturilor de muncă: . În mod obişnuit până când nu sunt identificate precis cerinţele faţă de deţinătorul unui post de muncă. cu scopul unei discuţii.

Justifică raţiunea înfiinţării şi funcţionării lui. Postul poate fi analizat şi ca o misiune / sarcină pe care deţinătorii acestuia trebuie să o îndeplinească în cadrul unei organizaţii. sarcinilor. care devine responsabilă pentru îndeplinirea lor. dar şi ca o componentă a evoluţiei profesionale personale a fiecărui angajat sau a dezvoltării acestuia.Pentru organizaţie posturile sunt elementele fundamentale. Există un cadru psihologic al fiecărui loc de muncă pe care nu îl putem neglija. În viziunea lui Luard Pierre postul poate cuprinde: . postul reprezintă gruparea unui ansamblu de sarcini care se înscrie în balanţa energetică a unei persoane. rolurilor care revin mai multor categorii de personal. În literatura de specialitate din ţara noastră. deprinderile. autoritate şi responsabilitate. . Def: Postul reprezintă o multitudine de sarcini repartizate pentru o anumită poziţie într-o sructură organizatorică. Postul reprezintă adaptarea unei funcţii la particularităţile fiecărui loc de muncă şi la caracteristicile titularului care îl ocupă. aptitudinile şi alte particularităţi ale muncii. Analiza muncii este o metodă de descriere a unui post de muncă şi a atributelor umane necesare ocupării postului respectiv. reprezintă principalele instrumente pentru repartizarea sarcinilor. sarcini. Burloiu. Acestea se regăsesc în obiectivele firmei ca obiective individuale. În viziunea prof. postul este definit în general prin ansamblul obiectelor. Postul presupune următoarele componente: 1) Obiectivele postului Obiectivele postului reprezintă definirea calitativă şi cantitativă a scopurilor avute în vedere la crearea sa. postul este un sistem de activităţi profesionale care presupune două feluri de interacţiuni: • cu echipamente. deoarece funcţia constituie factorul de generalizare a unor posturi asemănătoare şi are în vedere aceleaşi caracteristici principale referitoare la obiective.activităţile sale nelimitate care sunt exercitate în mod autonom . autorităţii şi responsabilităţilor care revin spre exercitare în mod permanent unei persoane din cadrul organizaţiei. precum şi cunoştinţele. Referitor la definiţiile date termenilor menţionaţi în literatura de specialitate. În concepţia modernă. Posturile sunt componente primare ale structurii organizatorice. • cu alţi oameni: colegi. obligaţiilor. Psihologul sau specialistul în analiza muncii din cadrul departamentului de resurse umane este preocupat de pătrunderea în intimitatea unei activităţi de muncă. Postul deţinut se află în strânsă legătură cu rolul pe care ocupantul acestuia trebuie să-l exercite în cadrul postului respectiv.activităţile sale prescrie determinate de natura muncii. relaţia om-post de muncă nefiind doar una mecanică. se apreciază că au în general acelaşi conţinut cu acela utilizat de epartamenul muncii al SUA. postul este tratat nu numai ca o subdiviziune organizatorică. În aceeaşi concepţie. iar pentru a fi realizate titularului postului îi sunt conferite sarcini. superiori. fiecare organizaţie trebuind să ofere angajaţilor săi posturi cât mai adecvate şi să se asigure că posturile respective sunt astfel proiectate încât permit îndeplinirea obiectivelor stabilite. ci şi una psihologică. instrumente de muncă şi procedee formale. cu scopul de a găsi cele mai eficiente mijloace de a o perfecţiona sau de a mări performanţa celor care sunt angajaţi în practicarea activităţilor respective. parteneri etc. Landy leagă analiza muncii de activitatea de construire a criteriilor din psihologia muncii şi psihologia organizaţională. Analiza muncii este de fapt un proces de colectare sistematică de date care descriu sarcinile aferente unui post de muncă. subordonaţi. autoritate 30 . acolo unde se poate da curs liber iniţiativei şi creativităţii. care conferă unei persoane posibilitatea de a îndeplini condiţiile impuse de aceasta. care reprezintă o cale de descriere a factorilor de succes.

abuzuri de putere. . . ceea ce presupune existenţa unei strânse corelaţii între autoritatea acordată şi dobândită prin competenţă (pregătire şi experienţă). Pentru ca sarcinile şi atribuţiile ce decurg din obiectivele postului să fie realizate în bune condiţii este necesar ca autoritatea în ansamblul ei să fie exercitată în mod eficient. de a întreprinde o acţiune sau a produce o anumită schimbare în comportamentul individual şi organizaţional. competenţe şi responsabilităţi. Atribuţia reclamă autoritate şi competenţă adecvate (cunoştinţe.de competenţă. Supra şi subdimensionarea unei componente a postului determină ruperea echilibrului organizatoric al acestuia. Titularul postului trebuie să dispună şi de competenţa sau autoritatea profesională exprimată de nivelul de pregătire şi experienţă de care dispune o persoană.de recompensă. Responsabilitatea trebuie să fie corelată cu sarcinile şi autoritatea postului.neîndepliniri sau îndepliniri parţiale ale sarcinii. pe când responsabilitatea este cerută. De aceea proiectarea conţinutului postului trebuie să aibă în vedere necesitatea asigurării unui echilibru permanent şi dinamic între obiectivele postului şi sarcini. responsabilitatea este un răspuns dat autorităţii: autoritatea este acordată sau delegată. aceasta din urmă cuprinzând ansamblul de sarcini identice necesare realizării unei părţi dintr-o activitate. cât şi supradimensionarea. 3) Autoritatea Autoritatea este o altă componentă a postului. altei persoane sau grup. Realizarea obiectivelor se efectuează prin intermediul sarcinilor. bazele sau sursele potenţiale ale puterii sunt numeroase. În funcţie de bazele pe care se exercită puterea.irosire de resurse umane.şi responsabilităţi. decizii ale conducerii). Conceptul de autoritate este strâns legat de cele de influenţă şi putere. Prin obiectivele postului se mai înţeleg şi perspectivele sale de evoluare. Ca obligaţii de a executa anumite sarcini. Influenţa reprezintă schimbarea de comportament sau atitudine a unei persoane sau grup de persoane. . norme. Indivizii care sunt capabili să influenţeze pe alţii datorită poziţiei lor într-o organizaţie. exprimând limitele în cadrul cărora titularul postului are dreptul de a acţiona pentru realizarea obiectivelor individuale şi exercitării atribuţiilor .legitimă (având o bază legală).de referinţă (bazată pe dorinţa de imitare). 31 . evitând atât subdimensionarea sa. proceduri. 2) Sarcinile Sarcinile sunt o componentă a atribuţiei. . orientată spre realizarea unui obiectiv precis. Autoritatea formală se acordă titularului postului reprezentând puterea oficializată (prin reglementări. prin care se conferă titularului postului dreptul de a dispune executarea unor sarcini. Ei deţin “puterea poziţiei” în timp ce indivizii care obţin influenţa prin personalitate şi comportament au “putere personală”. . Sarcina reprezintă elementul concret de acţiune în cadrul atribuţiei. redusă în urma acţiunii directe sau indirecte. . acte interne. Tipuri de putere: . experienţă).coercitivă. . 4) Responsabilitatea Responsabilitatea este acea componentă a postului care concretizează latura atitudinală a atribuţiei şi reprezintă obligaţia titularului postului de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile derivate din obiectivele individuale ale postului.situaţii conflictuale etc. Responsabilitatea concretizează atitudinea titularului postului sau natura angajamentului personal faţă de modul de îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor. cea mai mică unitate de muncă fixată unui executant care reprezintă o acţiune clar formulată . ceea ce se reflectă în: .

.situaţia familială. interiorizate (drepturi. Sunt implicaţi managerii operaţionali şi ai celorlalte compartimente. de luare a deciziilor. . comunicare etc. Cerinţe privind analiza postului Pentru ca analiza postului să se desfăşoare în condiţii corespunzătoare şi să se finalizeze cu rezultate pozitive trebuie respectate următoarele cerinţe: a) analiza postului trebuie să fie în permanenţă axată pe obiective clare. materiale. să utilizeze metode şi tehnici adecvate. 2. care sunt larg acceptate şi utilizate în cadrul managementului resurselor umane.elementele de bază ale postului: maşini. .imaginea de sine şi constrângerile crescute. aşteptări)  proiectele personale strâns legate de evoluţia şi perspectivele postului. DEFINIREA ANALIZEI POSTURILOR Analiza posturilor este una din cele mai importante activităţi ale managementului resurselor umane şi se referă la conţinutul şi cerinţele posturilor şi nu la analiza persoanelor care le ocupă: implică studiul formal al postului. 3) variabilele activităţii .sexul. metode de muncă.sistemul tehnic (nivelul de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică atins de organizaţie). materii prime. care în raport cu strategiile sale personale intervin în mod diferit în procesul muncii. unelte. . analiza posturilor trebuie desfăşurată într-o manieră care să asigure o cât mai mare implicare a angajaţilor.Principalele variabile ale postului: 1) variabilele mediului . . 32 . În unele situaţii când se iniţiază un nou program de analiză a posturilor. responsabilitatea analizei postului revine în primul rând compartimentului de resurse umane. evaluare.activităţile de producţie propriu-zisă: operaţii ocazionale sau ceea ce se apreciază ca fiind semnificativ. Având în vedere importanţa analizei postului pentru marea majoritate a activităţii de personal. Analiza posturilor constituie totodată o componentă de bază a activităţilor din domeniul resurselor umane.sistemul economic influenţează obiectivele întregii activităţi. susceptibilă să interfereze cu postul. obligaţii. persoanele cu responsabilităţi în acest domeniu. fixare a salariilor. dezvoltare. control. se creează un comitet de analiză a postului sau o comisie de experţi care îndrumă activitatea şi ia decizii deosebit de importante. 2) variabilele titularului postului. Posturile trebuie să fie analizate cu multe înainte ca alte activităţi din domeniul resurselor umane să se desfăşoare. scăzute. reînnoire. moduri operatorii.5.activităţile legate de elemente de bază: asigurare. Cele mai multe dintre acestea sunt dependente într-o anumită măsură de analiza sistematică a posturilor. .istoria socio-profesională din care decurg caracteristicile aptitudinale şi atitudinale. Analiza posturilor este iniţiată în general printr-un proces de decizie managerială care trebuie să aibă în vedere categoriile de posturi ce urmează să fie analizate. . precum şi timpul necesar efectuării unor asemenea analize. precum şi folosirea acelor metode şi tehnici de analiză a postului. . . adesea dificile. .sistemul organizaţional de definire şi repartizare a sarcinilor. Pentru realizarea obiectivelor sale specifice.mijloacele de motivare. vârsta.viaţa extra-profesională. menţinere.

nivelul ierarhic. . În general pentru realizarea unei analize sunt necesari şase paşi: 1) colectarea şi analiza documentelor privitoare la postul de muncă analizat: manuale de instrucţiuni. etc.). d) să existe cât mai multă obiectivitate şi precizie prin folosirea mai multor metode de analiză. de metode şi norme. Analiza muncii orientată pe postul de muncă (job description) Descrierea postului + specificităţile postului = analiza postului. 33 b) . e) deţinătorii posturilor trebuie să fie reprezentativi pentru categoria de angajaţi care realizează sarcinile respective. În cazul posturilor inferioare sau de rutină descrierea se realizează relativ uşor. f) înainte de analiza oricărui post este necesar să se explice titularului postului motivele şi obiectivele analizei pentru a nu fi înţelese greşit. În România. fişe tehnice. uşor de înţeles. h) analiza postului – permanent raport la viziunea de ansamblu a proceselor de muncă deoarece analizele parţiale nu sunt suficiente. analist al salariilor. cu accent pe sarcinile care trebuie îndeplinite.postul trebuie prezentat aşa cum este în momentul analizei. 3) interpretarea deţinătorilor posturilor de muncă şi a şefilor. iar rezultatele obţinute sunt nesatisfăcătoare. . 6) redactarea descrierilor activiăţilor de muncă specifice postului respectiv (fişa postului de muncă). 2) interpretarea managerilor despre specificul postului de muncă: obiectivele postului. În general descrierea postului se elaborează astfel încât să acopere următoarele elemente ale postului: . concisă. 4) observarea la deţinătorii postului a modului în care lucrează şi înregistrarea evenimentelor mai importante.superiorul direct. g) selecţia şi instruirea corespunzătoare a persoanelor care realizează sau urmează să fie angajate în procesul de analiză sistematică a postului (analist de post.obiectivele postului.sarcinile cheie. Descrierea postului trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a nu limita în mod arbitrar capacităţile angajatului sau dezvoltarea acestuia. Rezultatele de bază ale analizei postului sunt prezentate în general sub forma descrierii postului şi a specificităţilor postului.denumirea postului. descrierea postului de muncă se face prin fişa postului de muncă. c) dacă se analizează postul de muncă. 5) încercarea de a presta activitatea de muncă impusă de postul respectiv. . nu cum a fost în trecut sau cum ar trebui să fie şi nici cum este în organizaţii similare. . trebuie înţelese în priumul rând sarcinile şi cerinţele postului şi nu să se analizeze persoanele. relaţiile deţinătorului postului cu alţi angajaţi de pe alte posturi de muncă). avându-se în vedere ceea ce se face efectiv pe postul respectiv. . Descrierea postului. în timp ce în cadrul postuilor manageriale. proiectant de posturi. Descrierea postului constă în prezentarea tuturor aspectelor importante ale postului sau în prezentarea funcţiei postului şi depinde de natura activităţilor desfăşurate şi de scopul pentru care aceasta se întocmeşte.relaţiile organizatorice. descrierea postului are în vedere în special rezultatele care trebuie obţinute. tehnician de personal. director de personal. i) rezultatele analizei postului trebuie prezentate în formă scrisă.

a ariilor aptitudinale care pot fi dezvoltate.- autoritatea acordată. aptitudini. În urma acestor evaluări. LOCUL ŞI ROLUL SISTEMULUI INFORMATIC ÎN CADRUL MANAGAMENTULUI RESURSELOR UMANE Evaluarea performanţelor este activitatea de bază a managementului resurselor umane. resursele disponibile. atitudine). În acest sens. care reduc la minim posibilitatile de eroare. precizia incomparabil mai mare a informatiilor datorita utilizarii unor proceduri mai fiabile. limitele de competenţă. CAPITOLUL III RESURSE SOFT SPECIALIZATE 3. principalele cerinţe (pregătire. marja de autonomie. printre care enumeram: capacitate mare de stocare a informatiilor si de regasire rapida a datelor. Fişa postului este unul din documentele de formalizare a structurii organizaţionale. conservare si dezvoltare a resurselor informationale. datorita flexibilitatii si adaptabilitatii programelor. angajatul îşi poate verifica în mod optim potenţialul şi poate beneficia de o evoluţie cât mai benefică în carieră. viteza de calcul net superioara prelucrarii manuale a informatiilor. dar si necesar de constituire. deoarece constituie baza contractului de angajare.1. Aceasta se face pornind de la aptitudinile şi calităţile de bază. Concepte despre sistemele informatice Conducerea moderna a activitatii economice implica în mod obligatoriu folosirea tehnicilor noi de calcul în prelucrarea datelor. acces usor si în timp util la informatii. desfăşurată în vederea determinării gradului în care angajaţii unei organizaţii îndeplinesc eficient sarcinile sau responsabilităţile ce le revin. a punctelor slabe şi slăbiciunilor sale. asigurarea continuitatii informatiei prin miscarea acesteia chiar de la aparitia fenomenului. experienţă. punerea datelor în diferite forme în functie de cerintele utilizatorilor. la care se adaugă trepte diverse de competenţe şi abilităţi achiziţionate pe parcursul evoluţiei sale.În ceea ce priveşte evaluarea competenţelor legate de activitatea profesională. 34 . cât şi organizaţiei. Prin sistem informatic se întelege acea parte din sistemul informational în care prelucrarea. transmiterea si arhivarea datelor se face în mod automat. care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale şi care este indispensabil atât individului. aceasta serveşte unei mai bune conştientizări a atuurilor şi calităţilor fiecărui angajat evaluat. informatica devine un instrument nu numai util. Utilizarea calculatoarelor electronice prezinta o serie de avantaje.

prelucrarea pe calculator a activitatilor facânduse treptat. calculatoarele trebuie sa poata prelua aplicatiile de prelucrare a datelor de la alt subsistem fara restrictii majore. totale si integrate. sistemul de procesare a tranzactiilor. sistemul informatic managerial. din care se extrag apoi toate situatiile necesare unitatii. transmitere. exploatarea sistemelor sa fie coordonata pe o schema prestabilita. Sistemul total presupune efectuarea automata a tuturor operatiunilor.soft în vederea mentinerii performantelor ridicate. Sistemul informatic partial preia numai o parte din operatiunile de colectare. nivelul de cunostinte: sistemul bazat pe cunostinte. Cei mai importanti utilizatori finali sunt managerii. ci un sistem pus în slujba conducerii. a tuturor rezervelor. structurate pe patru nivele: nivelul strategic: sistemul informatic executiv. Introducerea sistemului informatic aduce o contributie de seama la îmbunatatirea cunoasterii si valorificarii tuturor capacitatilor si a întregului potential de productie. Sistemele informatice executive sunt sisteme de suport a activitatilor de management care au drept obiect furnizarea informatiilor strategice top-managementului unei 35 . nivelul operational: sistemul de automatizare a activitatilor din birouri. care îsi fundamenteaza eficient deciziile pe baza rapoartelor furnizate de sistemele informatice.Sistemul informatic nu este prin el însusi un sistem de conducere. asigurarea calitatii resurselor cu ajutorul modelelor procedurale. prelucrare. În cadrul firmelor putem întâlni sase tipuri de sisteme informatice. Orice persoana din cadrul firmei care foloseste un sistem informatic este considerata utilizator final. asigurarea comunicarii datelor la toate nivelele pe verticala si orizontala si posibilitatea vehicularii on line a deciziilor pe întreaga structura a sistemului. Calculatorul nu-l elimina pe om ci constituie un factor activ pentru sporirea productivitatii muncii acestuia. Sistemele informatice pot fi grupate dupa gradul de cuprindere al diferitelor functiuni ale organismului economic. La proiectarea si realizarea sistemelor informatice trebuie respectate urmatoarele deziderate: proiectarea sa se faca în conceptie sistemica. Sistemul informatic integrat presupune introducerea tuturor activitatilor pe calculator prin organizarea unor fisiere unice si a stabilirii unor canale unitare de circulatie a informatiilor. Sistemul informatic este cuprins în sistemul informational. înmagazinare si redare a informatiilor. utilizate de manageri. preluând reactiile proceselor la comunicarile facute. pentru largirea posibilitatilor sale de abordare a obiectivelor. în sisteme partiale. întretinerea si reînnoirea periodica a structurilor hard . structura hard trebuie sa aiba arhitecturi deschise. nivelul tactic: sistemul suport al deciziilor.

flexibilitate ridicata . care sa satisfaca schimbarile aparute în organizatie. Exista mai multe modele analitice utilizate în proiectarea unui sistem de suport a deciziilor: analiza de tip "ce s-ar întâmpla daca. concentrarea doar pe ceea ce este cu adevarat important . Utilizarea unui sistem suport de luare a deciziilor implica un proces de modelare analitica interactiv. Sunt mai multe posibilitati de punere la dispozitia managerilor a informatiilor necesare: rapoarte periodice prestabilite.utilizatorul final modifica unele variabile sau relatii existente între variabile si observa schimbarile rezultate. Sistemele suport a luarii deciziilor sprijina cele patru etape ale procesului de luare a deciziilor: inteligenta.firme.implica cunoasterea procedurilor de selectare a informatiilor." . rapoarte furnizate în conditii speciale. design. analiza de oportunitate . implementarea deciziei. posibilitati de actualizare continua. analiza de sensitivitate .se definesc mai multe variabile tinta si în functie de anumite constrângeri se cauta valoarea optima.nevoile de informatii ale managerilor evolueaza si se schimba în timp. Ele sunt utilizate direct de managerii de vârf fara a se apela la specialisti în tehnologia informatiei.existenta unor baze de date complexe si complete. analiza de urmarire a scopului .valoarea unei singure variabile este schimbata în mod repetat si se observa schimbarile care afecteaza celelalte variabile ale modelului. Un sistem informatic executiv înregistreaza si ofera acces la o gama larga de date interne si externe. timp de raspuns cât mai scazut. Sistemul suport de luare a deciziilor se concentreaza pe generarea unor informatii predefinite suport a deciziilor si se focalizeaza pe punerea la dispozitie a unui suport interactiv. în valoarea celorlalte variabile din model. alegerea solutiei optime. apoi. pâna când valoarea tinta este atinsa. Factorii cheie necesari pentru succesul unui sistem informatic executiv sunt: implicarea top-managementului presupune identificarea unui manager de înalt nivel. disponibilitatea surselor de date . 36 . care are o viziune strategica asupra sistemelor informatice si abilitati în utilizarea strategica a tehnologiei informatiei. deci sistemele informatice executive trebuie sa fie cât mai flexibile. una sau mai multe variabile sufera modificari pâna când este acoperita valoarea-tinta optima. pentru diferite tipuri de decizie. rapoarte furnizate la cererea managerilor.defineste o valoare tinta (scop) pentru o variabila si efectueaza modificari a celorlalte variabile. Sistemul informatic de management fundamenteaza managerilor informatii pe baza carora acestia îsi fundamenteaza deciziile tactice.

documente în format electronic si alte forme de comunicatii electronice între indivizi. fara a fi necesara deplasarea lor fizica. proceseaza. Sistemele de automatizare a activitatilor sunt sisteme informatice bazate pe sisteme de comunicatii care colecteaza. aceste sisteme informatice constituie baza informaticii manageriale moderne. Principalele tipuri de sisteme de automatizare a activitatilor sunt: 37 . pentru a discuta diferite probleme. Aceste sisteme informatice permit indivizilor sa se întâlneasca. care poate fi sau nu expert în acel domeniu. accesibil doar expertilor care detin cunostintele necesare. grupuri de lucru si organizatii. Diferentele între un sistem suport a deciziilor si un sistem informatic managerial sunt prezentate în tabelul de mai jos: Sistem informatic managerial Forma si frecventa Rapoarte periodice. El este capabil sa explice modul sau de rationament si concluziile la care a ajuns. Decizii semistructurate sau nestructurate pentru planificarea si controlul la nivel tactic si foarte rar. unui utilizator final. la nivel strategic Suport direct nevoilor specifice managerilor. Integrarea sistemelor informatice bazate pe cunostinte în sistemul suport a deciziilor precum si în alte tipuri de sisteme informatice se asteapta a deveni o tendinta majora a sistemelor informatice.format fix Metodologia de procesare Informatiile sunt produse a informatiilor prin extragerea si manipularea datelor operationale Tip de suport Furnizeaza informatii despre performanta organizatiei Informatii furnizate Tipul de decizii vizate Decizii structurale pentru planificarea si controlul la nivel tactic si foarte rar la nivel operational Suport indirect pentru luarea deciziilor manageriale Sistem de suport a deciziilor Formulare si raspunsuri interactive Format adaptabil si flexibil Informatiile sunt produse prin modelarea analitica a datelor. Tip de suport a deciziilor Sisteme informatice bazate pe cunostinte furnizeaza raspunsuri la întrebarile dintrun domeniu specific. are o orientare interna. în special externe Furnizeaza informatii pentru luarea deciziilor. Practic. înregistreaza si distribuie mesaje electronice. catre raportare si faciliteaza luarea deciziilor tactice structurate si semistructurate tactice de catre managerii de nivel mediu. la informatiilor cerere sau în momente exceptionale Formatul informatiilor Predefinit . în conditiile confruntarii cu probleme ale lumii reale.În general sistemul informatic managerial opereaza cu bazele de date interne ale firmei.

delegarea unor responsabilitati si urmarirea modului cum acestea au fost realizate. animatiilor. sisteme de procesare a imaginilor .implica utilizarea comunicatiilor audio si video. paragrafe). pentru a produce documente.înregistreaza si proceseaza date rezultate din operatiuni de afaceri. cuvinte. sa înregistreze si sa proceseze imagini ale unor documente sisteme de programare electronica a sarcinilor . care faciliteaza derualrea întâlnirilor.- - sisteme de publicare electronice . soft-uri de planificare a activitatilor. videotext. sisteme de comunicatii electronice . etc. 38 . Ele ofera un suport real managerilor de la toate nivelurile ierarhice în organizarea si planificarea activitatilor lor. sisteme de colaborare electronice . sunetelor. etc. voice mail. .consta în manipularea datelor de tip text (caractere. sisteme bulletin board.permit utilizatorilor finali sa primeasca. precum si a imaginilor. fisiere de avertizare a unor date.(e-mail. Ele produc o varietate de informatii pentru uz intern sau extern. pot fi facilitate de astfel de sisteme informatice. fraze. Sistemele informatice de procesare a tranzactiilor .reprezinta sistemul nervos central digital al organizatiilor performante.) . De asemenea.includ calendare electronice.

000-20. Se subordonează şi răspunde în faţa Consiliului de Administraţie conform statutului societăţii.2 Managerul general are conform fişei postului. . semnarea contractelor. cu formă de proprietate privată .000 tone. monitorizarea activităţii angajaţiilor întreprinderii.1.C.000 tone. având următoarea structură: ►manager general -1 ►contabil şef -1 ►coordonator transport -1 ►gestionar magazie -1 ►inginer mecanic -1 ►personal intretinere parc auto-5 ►personal direct productiv conducători auto -26 ►paznic.R.CAPITOLUL IV. decide şi semnează până la nivelul bilanţului. are sediul în comuna Cărpiniş. RC ROMAN TRANS SRL 4. Se subordonează managerului general.5-3. conform codului CAEN 4941 ˝Transport naţional si internaţional de marfă˝. 39 . Firma deţine un parc auto propriu având următoarea componenţă: . reprezintă întreprinderea în cazuri de necesitate.9 maşini de colectare a laptelui având sarcina utilă între 8.Timiş. Contabilul şef .L. aduce propuneri de investire şi folosire a capitalului din profit. răspunde de campania de promovare a firmei pe piaţă. Organizarea întrepinderii. 5 înregistrată în scopuri de TVA.000 tone. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC RC ROMAN TRANS S. . având ca obiect de activitate serviciile şi anume. având cod fiscal RO 26273055. realizarea dărilor de seamă. negocierea contractelor semnate cu clienţii şi furnizorii. jud. nr.în cazul de faţă execută.2 maşini autoutilitare având sarcina utilă de 6. Firma are la sfârşitul exerciţiului financiar 2012 un număr mediu de slariaţi egal cu 45.5 tone. . funcţia de contactare a noilor clienţi. strada a – VII – a.10 maşini autoutilitare având sarcina utilă între 1.3 capuri tractoare cu semiremorcă având sarcina utilă de 20. înregistrată la Registrul Comerţului din Timişoara cu numărul J35/2339/2009. STUDIU DE CAZ LA S.

În cadrul acestei lucrări. Se subordonează inginerului mecanic. 1 electrician. SC RC ROMAN TRANS SRL adoptat o structura organizatorică pe cât de completă. RAR. contabilului şef. Se subordonează managerului general. respectă actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice.antrenamentul şi dezvoltarea performanţelor la noul personal. a reducerii cheltuielilor materiale. concomitentcu realizarea unor servicii pertinente faţă de consumatori. Inginerul mecanic asigură executarea în atelierul propriu al firmei lucrările de revizie şi reparaţii al parcului auto deţinut.aprecierea performanţelor personalului. pentru a optimiza gestionarea forţei de muncă. colaborează cu coordonatorul de transport şi la nevoie cu magazionerul.Răspunde şi completează fisele de protecţie a muncii a întregii societăţi. semnarea procesului verbal de predare-primire şi consemnarea tuturor evenimentelor.Se subordonează managerului general şi contabilului şef. răspunde de calitatea lucrărilor executate. duce la îndeplinire dispoziţiile primite de la şeful ierarhic. adeverintele şi diagramele în care se prezintă perioada de conducere. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI. Se subordonează managerului general. se va trata funcţia de personal.Se subordonează coordonatorului de transport sau înlocuitorului. verifică şi înregistrează în fişa de magazie mişcările materialelor de orice tip.introducerea noului personal. retribuirea forţei de muncă. în urma cursului şi examenului susţinut şi absolvit conform legii în vigoare.Coordonatorul transport planifică. 1 sudor care execută lucrări de reparaţii şi revizii parcului auto deţinut de societate în funcţie de defectele aparute. coordonatorului de transport şi inginerului mecanic. are obligaţia de a avea în posesie toate actele necesare pentru autovehicul. găseşte soluţii optime de desfăşurare a transporturilor. 40 . Legitimează persoanele nesalariate ale societăţii şi îi îndrumă spre persoanele căutate. contabilului şef. organizează şi controlează activităţile legate de transport. Paznicul asigură paza obievtivului. 24 de ore din 24. Aceasta structură organizatorică ţine seama atât de volumul activităţii sucursalei cât şide dispersia teritorială a instalaţiilor firmei. vine cu propuneri în vederea îmbunătăţirii calităţii şi cantităţii lucrărilor executate.negocierea cu reprezentanţii organizaţiei. pentru marfa transportată şi conform reglementărilor în vigoare a actelor personale.În vederea realizării optime a obiectivelor mai sus prezentate.Funcţia de personal în cadrul organizaţiei este în consens cu noţiunea de managementde personal. Poliţia. respectă prevederile Regulamentului intern. colaborează şi se subordonează în ordine ierarhică cu managerului general. Personalul direct productiv este alcătuit din 26 de conducători auto posesori prin lege a permisului de conducere şi a atestatului de marfă în cazul nostru. Personalul de întreţinere este alcătuit din 3 mecanici. Structura organizatorică a firmei. înainte de plecarea în cursă. Managementul de personal are în structura sa următoarele activităţi tipice: selecţia personalului. verifică starea tehnică a autovehiculului. Gestionarul magazia de materiale răspunde de gestionarea intrărilor şi ieşirilor materialelor de orice tip. pe atât de elastică în scopul simplificării muncii. reprezintă societatea în raport cu ARR.

Aceste date vor aparea tiparite in antetul facturii sau al chitantei. Se poate configura tiparirea facturii pe un tipizat (pretiparit) cu ajutorul ferestrei Tipizat.2. Se introduc datele firmei care emite facturile. Se introduc seriile si plajele de numere pentru facturi si chitante cu ajutorul ferestrei Se realizeaza backup-ul datelor cu ajutorul ferestrei Salveaza Datele (Backup). Se configureaza traducerea facturii in orice limba cu ajutorul ferestrei Facturi Externe. Se pot configura documente ce contin date de pe factura si se pot salva cu ajutorul ferestrei Documente atasate de Factura Se poate configura orice fel de raport cu ajutorul ferestrei Rapoarte Configurare . Se introduc utilizatorii care au acces la acest program (fiecare cu parola lui) si se poate specifica ce drepturi are fiecare.C. RC ROMAN TRANS SRL Configurare Cu ajutorul acestui meniu se configureaza datele programului. Se vizualizeaza activitatea fiecarui utilizator cu ajutorul ferestrei Jurnal de activitate.Date Firma Cu ajutorul acestei ferestre se introduc datele firmei care emite facturile si chitantele. SISTEME DE EVIDENŢĂ A FACTURILOR ÎN CADRUL S. Acesasta se realizeaza cu ajutorul ferestrei Useri.4. Acesasta se realizeaza cu ajutorul ferestrei Date Firma. 41 .

Se apasa butonul Browse si se selecteaza sigla firmei. De asemenea se poate introduce si sigla firmei pentru a aparea tiparita pe factura. Se poate modifica in FACTURA Se modifica titlul facturii si se apasa butonul Modifica Cum se configureaza numarul de cifre pentru numerele facturilor si al chitantelor ? Daca numarul facturii este 9 .si numarul de cifre este 6 atunci pe factura va aparea 000009 Se modifica numarul de cifre si se apasa butonul Modifica 42 .Se introduc toate datele cerute. Titlul facturii poate fi configurat din program. Initial apare FACTURA FISCALA.si numarul de cifre este 0 atunci pe factura va aparea 9 . Dupa ce se introduc toate datele corect se apasa butonul Modifica.si numarul de cifre este 5 atunci pe factura va aparea 00009 .

Se pot alege 2. .Valoarea in valuta a produselor si cursul : se poate bifa daca sa apara sau nu dupa denumirea produsului (in paranteza) valoarea in valuta si cursul ..mid' de pe server trebuie sa apara un mesaj de OK si in partea de jos a ferestrei apare calea (de retea) catre baza de date de pe server Butonul Configureaza STOC Daca se apasa acest buton se pot face cateva setari pentru lucrul cu STOCul. D:/Programe/Facturis) .daca se doreste ca bifa de emitere chitanta sa fie bifata de fiecare data cand se face o factura noua.Date priovind expeditia : vor aparea pe factura datele delegatului cu loc pentru semnatura acestuia si loc pentru stampila si semnatura furnizorului."Stampila si semnatura" : va aparea in partea de jos a facturii textul : "Stampila si semnatura" ..Cod Produs (inainte de denumire) : va aparea pe factura codul fiecarui produs (definit in Nomenclator .pe acesta se va tine baza de date ..pe restul calculatoarelor se fac urmatoarele : * se intra in aceasta fereastra (Configurare . 43 .Programul permite configurarea datelor ce apar pe factura.Modaliatea de plata : ori se selecteaza o modalitate de plata dintre cele implicite. . iar celelalte calculatoare se conecteaza la server.Persoana livrare : se poate modifica textul de Persoana livrare in factura .Date Firma) * se se apasa butonul rosu Baza de date si se selecteaza fisierul 'date.numai pe server se inregistreaza programul (celelalte calculatoare vor verifica daca programul este inregistrat pe server) .. Programul se inregistreaza DOAR pe server.Data Scadenta : se selecteaza numarul de zile dupa data emiterii (aceasta valoare pentru data scadenta va aparea implicit in fereastra cu factura...se stabileste care dintre ele este serverul ..cand se deschide factura este bifata persoana juridica (daca se doreste se poate modifica in Persoana fizica) . Pentru configurea programului pentru reţea se procedează în felul următor Programul poate rula si in retea (pe mai multe calculatoare legate in retea avand o singura baza de date . .. Se poate configura cate zecimale sa apara pe factura la pretul fara TVA. dar ea poate fi modificata pentru fiecare factura in parte) .Semnatura de primire : va aparea in partea de jos a facturii textul : "Semnatura de primire : . ori se scrie ce se doreste in acest camp.se instaleaza programul pe toate calculatoarele ..Produse) inainte de denumirea acestuia.Persoana Juridica : Bife implicite pe factura .Ora facturii : va aparea langa data facturii si ora cand a fost emisa .comuna)..Se emite si chitanta : Bife implicite pe factura . se poate pune Emisa de : . Pot sa apara sau sa nu apara pe factura urmatoarele date : . Pasii pentru configurarea in retea : .se da FULL ACCES (sharing in retea) la directorul unde este baza de date (de ex. " Aici va semna delegatul pentru primire.3 sau 4 zecimale. .

Printeaza serii pe factura / NIR . Numerotare NIR-uri : incrementare pe .in functie de formula aleasa valoarea totala la NIR poate se difere (in functie de locul unde se fac rotunjirile) .se poate selecta ca pretul ce apare in factura sa fie cel definit in NIR sau cel din Nomenclator .se alege daca sa se printeze sau nu si seriile produselor pe factura si pe NIR. Facturare din . Calculeaza Valoarea Totala la NIR (pret achizitie) sau (pret vanzare) .se poate alege ca numerotarea NIR-urilor sa fie pe toate gestiunile sau pe fiecare gestiune in parte.se poate alege daca facturarea se face din toate gestiunile sau doar din gestiunea default.programul nu verifica daca aceste valori sunt corecte) Serii Produse in STOC .Valoare Totala fara TVA * cota TVA . (toate produsele din Nomenclator .daca se bifeaza aceasta optiune atunci cand se afiseaza STOCul vor aparea si produsele care nu sunt in stoc.Afiseaza in STOC si produse care au STOC = 0 .Produse) Afiseaza PRET de FACTURARE din .Pret per bucata cu TVA * buc .se alege daca se folosesc serii de produse pentru fiecare produs in parte.se poate folosi una din cele doua formule : .Produse. utilizatorul putand sa intervina asupra calculelor in NIR (si vor aparea valorile introduse . Butonul Configurare Casa de Marcat Se poate seta casa de marcat care este conectata la calculator pentru imprimarea automata a bonului fiscal. Bineinteles ca in factura se poate modifica pretul afisat cu orice pret dorit. 44 .aceste formule sunt pentru calculul automat.

gif.La fiecare factura exista posibilitatea printarii direct din aplicatie a bonului fiscal. Daca se configureaza poza pentru stampila si semnatura. Cu ajutorul fiecarui buton rosu Sterge se sterg imaginile selectate anterior. Aveti aici un model de factura salvata in PDF in care apare si sigla firmei. . Aceasta sigla apare in partea de sus a facturii intre datele furnizorului si datele cumparatorului. Daca se apasa acest buton va aprea fereastra unde se pot configura aceste imagini : Cu ajutorul fiecarui buton Selecteaza se selecteaza poza pentru : .fundal pentru modelul cu o factura pe A4 . Trebuie sa se selecteze un fisier de tip imagine clasic (. Butonul Configureaza Imagini Factura Cu ajutorul acestui buton se configureaza imaginile de fond si a stampilei si semnaturii scanata ce pot aparea pe factura. acestea apar si pe factura si pe chitanta.bmp). Model de chitante salvate in PDF cu semnatura si stampila.fundal pentru modelul cu 2 facturi pe A4 .semnatura si stampila Aceste poze trebuie sa fie in formatul clasic (doar . 45 .jpg).jpg. Aveti aici un model de factura salvata in PDF cu semnatura si stampila. . Butonul Browse Cu ajutorul acestui buton se poate pune sigla firmei pe factura. Nu conteaza dimensiunea pozei deoarece programul scaleaza poza ca sa incapa in factura.

46 . Model de factura salvata in PDF cu fundal.Chitanta printata separat.

Bifa Printeaza Facturile si Chitantele in chenar colorat Daca se bifeaza aceasta optiune atunci facturile si chitantele se vor printa in chenar colorat astfel : .albastru .Exemplarul 2 .verde Exemplu de 3 facturi colorate 47 .Exemplarul 3 .Exemplarul 1 .rosu .

Exemplu de 3 chitante colorate 48 .

date ce se adauga sub datele firmei emitente .sigla firmei .ora facturii 49 .numele facturii .Model de factura salvata in PDF cu mai multe optiuni. In poza de jos sunt explicate unde apar : .

modalitatea de plata 50 .semnatura de primire ..data scadenta .date privind expeditia .date ce se adauga sub ultimul produs din lista .

să favorizeze un comportament organizat eficace După aprobarea politicilor de personal. politicile se modifică în mod continuu datorită schimbărilor din mediul firmei. Politicile de personal au un rol deosebit de important în definirea “contractului psihologic” reflectând de fapt ceea ce aşteaptă angajaţii şi patronii unii de la alţii. precum şi a cercetării practice în vederea elaborării acestei lucrări s-au desprins mai multe concluzii şi anume. cât şi intensitatea de manifestare a celorlalte funcţiuni ale firmei legate de personal. astfel încât deciziile de personal care operaţionalizează aceste politici să fie percepute ca aparţinând responsabilităţii generale a organizaţiei şi nu diverselor compartimente funcţionale. la nivel mondial se află sub influenţa consecinţelor unei multiple restructurări. Politicile de personal se concretizează în programe şi proceduri speciale care. sunt strategii parţiale deoarece sunt elaborate pentru anumite domenii specifice ale organizaţiei şi antrenează obiective adecvate şi resurse mult mai reduse comparativ cu strategia globală. Strategiile din domeniul resurselor umane trebuie să respecte atât conţinutul managementului resurselor umane sau al activităţilor acestuia. obiectiv ce poate fi realizat printr-o organizare a funcţiunii de resurse umane adecvată strategiilor adoptate. o dată puse în aplicare. avându-se în vedere condiţiile concurenţiale sau evoluţiile viitoare. Aplicarea implică o supraveghere permanentă din partea managerilor de personal. managerii trebuie să se angajeze să sprijine aplicarea acestora. iar obiectivele. Strategiile de personal se concretizează în politicile şi programele în domeniul resurselor umane. dar ele au aceleaşi componente şi implică o metodologie de elaborare similară strategiilor globale. să fie credibile. la o reconfigurare a organizaţilor.CONCLUZII În urma documentării teoretice. acceptate de colectivele de angajaţi. . trebuind să fie realiste. pentru ca aceştia să poată evalua în orice moment eficacitatea politicilor respective şi pentru a fi capabili să dea un răspuns la numeroase probleme. opţiunile strategice şi resursele angajate au dimensiuni mai reduse. Politicile de personal trebuie să fie difuzate şi explicate tuturor acelora care sunt responsabili pentru aplicarea lor.Partajarea funcţiunii între sistemul social şi sistemul organizatoric . trebuie înţelese. Din cercetarea literaturii de specialitate a rezultat că la ora actuală managamentul resurselor umane. Strategiile în domeniul resurselor umane se stabilesc după ce se cunoaşte strategia de ansamblu a organizaţiei. 51 . Strategiile de personal au un caracter derivat. moralizatoare.Evoluţia tehnologiei informaţiei informaţiei şi comunicaţiei conduc la reconstrucţia managamentului resurselor umane.

Timisoara. Berlescu Elena.D. C. International Labour Organisation. Kent Publishing Company.Bucureşti. Stet M.-Marketingul micilor afaceri. 52 . 1998. Bucureşti. Editura CERTI. Silaşi. M. 1977.C.Editura Fundaţiei "România de mâine".W. Editura Tehnică. . Roşca. Haiduc. Editura ECONOMICĂ. V.. Gates. 1998. Haiduc. 14. 1999. Managementul comparat..Assael.. Management strategic – întocmirea planului strategic. 7. Timişoara 2006.. Zalau. 4. Cluj Napoca. Vasile Rotărescu „Introducere în economia întreprinderii”.). DevelopmentSeries. 1992 16. Editura Logos.. 2010. Matei. Bucureşti. P. Editura Orizonturi Universitare.-Managementul IMM-urilor. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Bucureşti. 17. S..1997 13.Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii. C. Sandu.BIBLIOGRAFIE 1. GutenbergUnivers.Succesul întreprinderilor mici şi mijlocii. 2000. Haiduc. Ed. L..-Economia şi managementul firmelor mici şi mijlocii. 3. Editura Orizonturi Universitare.. Dicţionar enciclopedic medical de balneoclimatologie a României . Haiduc.Bucureşti. Ed. Managementul pentru întreprinzători. Editura Expert.Mirton. 2001. 1997. 19. Probleme specifice intreprinderilor mici şi mijlocii. Vasile Rotărescu „Economia şi managementul întreprinderii”. No. Dalotă. 10. Raşcă. P. 6. Arad.S. Strategii şi performanţe. C. Editura Orizonturi Universitare.. Craiova..A. 18. Haiduc. 1993.2006.Small Entreprise Development. Afaceri cu viteza gândului – spre un sistem nervos digital. Editura Economică..14. G. Dalotă. 2000. Editura Orizonturi Universitare. P.13. B. Sava. Bucureşti. C. 8.).-Management..Chişinău.Managementul afacerilor mici şi mijlocii. Editura Economica. Risoprint. Timişoara 2007 15. Bucureşti. Policies and Programmes. 2002. (coord. Consumer Behavior and Marketing Action. H. 2000. Timişoara. Neck.-Managementul proiectelor. Timişoara.Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii.C. 2.C. Geneva. 2009. Stanc. Editura AMALTEA. Russu. Ed. Rusu. Mulcuta Monica. L. Dumitru Ţucu. Dumitru Ţucu. 1996. 9.Dicţionar de ergonomie. Burduş E. A. Silvania.. Inteligenţa economică – armă a războiului global. (coord. Bucureşti. 5. Arad. C. Vitca Gh. Nicolescu O. 11. . Ed. Abordari conceptuale. 12. 2000. „Vasile Goldiş”University Press.Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii. 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful