Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de Studii Europene Catedra Managementul Instituţiilor Europene

Ghid pentru redactarea şi prezentarea Lucrării de licenţă
- propunere-

Februarie 2007

................10 Anexe.............................11 .....................................................6 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă...................................................................3 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă..................................................4 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă...................................Cuprins Introducere – cadrul general..........................9 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă.............................................................................................................................................................................................

euro. împreună cu şabloanele utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă. examenul de licenţă constă din două probe: a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. − evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin lucrarea de licenţă. b) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. − reguli de prezentare a lucrării de licenţă (capitolul 3). Prezentul Ghid va fi utilizat ca instrument de lucru al Catedrei Managementul Instituţiilor Europene începând cu sesiunea de licenţă iulie 2007.ro) şi va fi diseminat de către cadrele didactice coordonatoare tuturor studenţilor/absolvenţilor pe care acestea îi îndrumă. − şabloane utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă (anexe). având următoarele obiective: − eficientizarea activităţilor de coordonare a lucrărilor de licenţă. pe parcursul elaborării şi prezentării lucrării.ubbcluj.euro.ro/studenti/regulamente/reg_licenta.Introducere 3 Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la Universitatea „Babeş-Bolyai” 1. − reguli de redactare a lucrării de licenţă (capitolul 2). va fi publicat pe site-ul Facultăţii de Studii Europene (http://www. prezentul Ghid conţine: − informaţii referitoare la structura lucrării de licenţă (capitolul 1). − facilitarea redactării corecte de către student/absolvent a lucrării de licentă. Regulamentul poate fi consultat în întregime la adresa: [http://www.ubbcluj. − creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă. In vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior. − grilă de evaluare a lucrării de licenţă (capitolul 4).pdf] 1 . Fiecare student al Facultăţii de Studii Europene are obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic coordonator. cerinţele impuse de acesta. Prezentul Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă (numit în continuare Ghid) este un document adoptat de către membrii Catedrei Managementul Instituţiilor Europene. Ghidul. respectând.

edu/%7Ewts/pamphlets/plagiarism. c. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei. rată mică de răspuns la chsetionare/interviuri. etc. De asemenea. lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinţă. f.indiana. acestea vor fi prezentate. grafice) şi/sau tabele. Declaraţie standard – lucrarea de licenţă va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa2. Concluziile lucrării – în această parte a lucrării de licenţă se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare. o secţiune de concluzii. din care să rezulte că lucrarea îi aparţine. d. opinia .). e. Capitole – lucrarea de licenţă va conţine între 3 şi 8 capitole numerotate crescător. b. metodologia folosită. fiecare putând să aibă. gradul de noutate a temei. Conţinutul declaraţiei este prezentat în Anexa3. absolvenţii pot descărca de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene şablonul pentru redactarea paginii de titlu. obiectivele generale ale lucrării. iar şablonul poate fi descărcat de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene. firul roşu al lucrării (titlul capitolelor şi legătura dintre ele). Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa1. h.shtml). Introducerea nu se numerotează ca şi capitol. nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată (a se vedea regulile de evitare a plagiatului disponibile la adresa: http://www. în partea finală. datată şi semnată în original. Lista figurilor şi lista tabelelor – în cazul în care lucrarea de licenţă conţine figuri (imagini.Structura lucrării de licenţă 4 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii: a. g. sub forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui element şi numărul paginii la care se află acesta (a se vedea exemplul din Anexa5). precum şi limitele lucrării (confidenţialitatea datelor. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol (a se vedea exemplul din Anexa4). imediat după cuprins. care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol.

Concluziile lucrării nu se numerotează ca şi capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. care nu se numerotează ca şi capitol.Structura lucrării de licenţă 5 personală privind rezultatele obţinute în lucrare. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată. precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării. i. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1. Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă. . j. etc). Anexa 2.

â . Numerotarea paginilor . Excepţie fac titlurile capitolelor. aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). d. care pot fi aliniate centrat. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): − stânga: 2.5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre. cu următoarele elemente: a. indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor). e. Antetul paginii .pentru limba română). aliniat la marginea din dreapta. capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. ş. până la ultima pagină a lucrării. pagina sau adresa de Internet completă.5 lines). centrat. c. fiecare figură are număr şi titlu. prima reprezentând numărul capitolului. iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. grafice.apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului (în stânga) şi titlul capitolului (în dreapta).5 cm (Format> Paragraph-> Indentation-> Left). Dacă este cazul. cu dimensiunea de 12 puncte.numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu.Reguli de redactare a lucrării de licenţă 6 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă Formatul întregii lucrări este A4. h. sursa datelor se precizează sub tabel. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman. dacă este cazul. precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos).textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta ( justified). care se menţionează sub figură. Spaţiere între rânduri . Alinierea textului în cadrul paragrafelor . care se menţionează deasupra tabelului.figurile (aici sunt incluse imagini. utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă. editura. Fiecare tabel are număr şi titlu. prima reprezentând numărul capitolului. numărul de pagini fiind între 60 şi 100. Figuri .textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1. − dreapta: 2 cm − sus: 2 cm − jos: 2 cm b. f. g. justified. ţ. sursa figurii se indică pe rândul imediat următor. lucrarea (cartea). iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv. .5 cm. dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. centrat. î. anul.

Bibliografia . au fost identificate patru domenii ale inteligenţei emoţionale4. p.. etc). d) În cazul citării unor documente ale unor organizaţii.. de asemenea. p. lucrarea (cartea). Ovidiu Nicolescu. rata inflaţiei.se structurează pe următoarele paliere: materiale tipărite (cărţi şi capitole în cărţi. 14. EC (2001). anul. Editura CODECS. Salovey (1997). Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic şi vor respecta următoarele reguli de redactare: 1. articole şi lucrări conferinţe tipărite) şi surse electronice (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line. k. formule folosite). se vor introduce note de subsol (Footnotes) pentru a se indica sursa(ele). Popescu (2003). i. în urma revizuirii modelului iniţial. emoţionale şi intelectuale”3. Note de subsol .. pagina sau adresa de Internet completă. clasificări.Reguli de redactare a lucrării de licenţă 7 indicând numele autorului(lor). Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) . Ph.11. p. remarcăm că responsabilitatea socială este abordată. j.402. 401.. cu un singur autor: Exemplu: Daniel Goleman defineşte inteligenţa emoţională drept “capacitatea de a fi în stare să se motiveze. se menţionează cifre (ex. Carte cu un singur autor Exemplu: Kotler.se face prin indicarea prenumelui şi a numelui acestora (ex. etc.”2. 2 3 4 5 Goleman (2001). Philip Kottler). instituţii. Exemplu: Analizând documentele oficiale ale Uniunii Europene 5. (2004). PIB. p. cu mai mulţi autori: Exemplu: Inteligenţa emoţională este definită drept “capacitatea de a percepe emoţiile. Caruso (2000). etc.. 50. Bucureşti.în situaţia în care se citează (ex. poziţie în clasamente. Mayer. site-uri consultate). c) în cazul citării mai multor lucrări: Exemplu: În 1997.. pp. stakeholders. 24. b) în cazul citării din articole. editura.) sau se doreşte explicarea unor termeni (ex. definiţii. . Zece păcate capitale de marketing. cărţi etc. Acestea se numerotează unitar pentru toată lucrarea şi vor respecta următoarele reguli de citare: a) în cazul citării din articole. în corelaţie cu dezvoltarea durabilă. Stancu. cărţi etc. puncte de vedere.

DG for Employment and Social Affairs. 172-178.”. Volume 12. pp. European Commission. pp.pd f] 4. P. 5. M. “The Balance of Payment…. Comportamentul 3. The TQM Magazine. N. George Allen and Unwin. accesat aprilie 2006. M.pdf].emeraldinsight. J. “Social responsibility and impact on society”.. Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi. Journal of International Economics. (1973). 2000. consumatorului. Capitol din carte Exemplu: Meade. (2004). Number 3. accesat aprilie 2006 la adresa: [http://www. [http://europa.B (1975).155-176 Documente ale unor organizaţii. Carte cu mai mulţi autori: Exemplu: Cătoiu. Bucureşti. a fost consultată forma tipărită a revistei Exemplu: Kenen. la care s-a avut acces on-line: Exemplu: EC (2001). (2000). Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces on-line Exemplu: Zairi.eu. in The Economics of Integration (ed. . Teodorescu. 6.12-30. Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces direct.int/comm/employment_social/socdial/csr/greenpaper_en.. 5. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility-Green Paper. “Floating. Krauss).Reguli de redactare a lucrării de licenţă 8 2. London. pp.com/Insight/ViewContentServlet? Filename=/published/emeraldfulltextarticle/pdf/1060120302.1. Editura Uranus. I. glides. and indicators: a comparison of methods for changing exchange rates”. Unit EMPL/D.

ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă. d. care va conţine cel puţin titlul lucrării. Timp maxim de prezentare: 10 minute. Intrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul lucrării de licenţă şi/sau metodologia şi resursele folosite. c. − slide ce va cuprinde cuvinte cheie (cu ajutorul acestuia se vor prezenta cele menţionate în introducerea lucrării de licenţă). figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei). Neprezentarea absolventului la data. numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator). tabele. iar absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv. − 1-2 slide-uri pentru concluzii − slide-urile nu vor conţine prea mult text (maximum 7 linii a câte 7 cuvinte fiecare). − slide cu cuprinsul prezentării. orei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei. Cadrul didactic coordonator va însoţi absolventul în faţa comisiei. Reguli de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă: a. − existenţa obligatorie a unui slide de titlu. în urma prezentării şi susţinerii acesteia de către absolvent. Momentul şi locaţia prezentării: absolvenţii vor fi anunţati asupra datei.Reguli de prezentare a lucrării de licenţă 9 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă Prezentarea lucrării de licenţă în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea acesteia. b. − 6-10 slide-uri cu text. Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia: − prezentarea va conţine între 8 şi 15 diapozitive (slide-uri). cât şi rezultatul evaluării comisiei. Prezentare în PowerPoint: absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint. . Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un referat semnat în original).

4. Crt. Criteriu de evaluare Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului Ghid Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentul Ghid (cu accent pe modul de tratare a referinţelor bibliografice) Punctaj 7 puncte 1.5 puncte 1. Crt.5 puncte Grilă de evaluare a lucrării de către membrii comisiei Nr. 2. 2.5 puncte 1. 1. 3.5 puncte 5 puncte . 3. s-au întocmit următoarele grile de evaluare: Grilă de evaluare a lucrării de către cadrul didactic coordonator: Nr.Evaluarea lucrării de licenţă 10 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă In vederea evaluării unitare a lucrărilor de licenţă. 1. Criteriu de evaluare Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului Ghid Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentului Ghid (cu accent pe modul de tratare a referinţelor bibliografice) Prezentarea lucrării şi răspuns la întrebări Punctaj 2 puncte 1.

. şabloane pentru următoarele documente: Anexa 1: Coperta lucrării de licenţă Anexa 2: Prima pagină a lucrării de licenţă Anexa 3: Declaraţie standard privind originalitatea lucrării Anexa 4: Exemplu de cuprins Anexa 5: Exemplu pentru lista de figuri şi lista de tabele Precizăm faptul că aceste şabloabe pot fi descărcate de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene şi pot fi utilizate de către absolvenţi în procesul de redactare a lucrării de licenţă.Anexe 11 Anexe In continuare prezentăm. fiecare pe câte o pagină.

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE LUCRARE DE LICENŢĂ Coordonator ştiinţific Titlu Prenume Nume Absolvent Prenume Nume Anul .

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Secţia Managementul Instituţiilor Europene Titlul lucrării Coordonator ştiinţific Titlul academic Prenume Nume Absolvent Prenume Nume Cluj-Napoca Anul .

Cluj-Napoca. − rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa precisă la textul original. chiar şi în traducere proprie din altă limbă. inclusive cele de pe Internet. data Absolvent Prenume Nume _________________________ (semnătura în original) . declar că toate sursele utilizate. sunt indicate în lucrare. De asemenea.Declaraţie Prin prezenta declar că Lucrarea de licenţă cu titlul “ Titlul complet al lucrării” este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate. cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului: − toate fragmentele de text reproduse exact. − reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori deţine referinţa precisă. sunt scrise între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei.

......4 Capitolul 2: Reguli de redactare a lucrării de licenţă............................................................................................................................3 Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă....................................................................................................................................................................................................................................................................................13 Cuprins..............12 Titlul lucrării........................................................................................................................................................................................16 ...........................................Cuprins Februarie 2007........................................11 LUCRARE DE LICENŢĂ.................................................................................................................10 Anexe.......................9 Capitolul 4: Evaluarea lucrării de licenţă..............16 Lista tabelelor.........................................................................................................................6 Capitolul 3: Reguli de prezentare a lucrării de licenţă........15 Lista figurilor...............................................1 Introducere – cadrul general............................................

Lista figurilor Lista tabelelor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful