Prashant V.

Navalkar
Date of Birth:
Time of Birth:
Time Zone of Birth:
Longitude of Birth:
Latitude of Birth:
Lunar month (maasa):
Lunar day (tithi):
Tithi balance:
Nakshatra balance:
Sun-Moon Yoga:
Sun-Moon Karana:
Vara (weekday):

November 14, 1968
1:06:00 pm
5:30 East of GMT
72 E 50
18 N 58
Karthika
Krishna Navami
0.5829
0.2809
Indra
Taitula
Thursday

Sunrise = 6:45 am (Apparent rise - upper limb)
Ayanamsa = 23-25-18
Dasa year length chosen = 365.2425 days

Planet

Position

Pada

Ascdt
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn (R)
Rahu
Ketu
BhavaLg
HoraLg
GhatiLg

29
28
9
9
15
6
5
26
13
13
3
8
24

Dhanishtha 2
Visakha 3
Makha 3
U.Pha. 4
Swathi 3
U.Pha. 3
Moola 2
Revathi 3
U.Bhaa. 4
Hastha 2
Dhanishtha 4
Krittika 4
Poo.Bhaa. 2

Cp
Li
Le
Vi
Li
Vi
Sg
Pi
Pi
Vi
Aq
Ta
Aq

41
34
35
39
37
18
51
28
42
42
28
37
05

Rasi
GL
BL
SaR
UL 12

AK
PK
PiK
MK
GK
DK
AmK
BK
-

Navamsa
Glk

Asc

11

CharaK

Mnd
Ve
9

Mnd
Rh

8

8

Rh

Asc

7

5

10
1

7

Su

6

Me

9

Su

3

4

Ke
Ma
AL 2 3

5

GL
Ve

6 A7

A7 10

Ju

11

Ma

1
UL

HL
Mo
SaR

Me
Ju

Vimsottari Dasa:
Ketu 1968-11-14
Venu 1970-11-02
1990-11-02

Moon 1996-11-01
Mars 2006-11-01
Rahu 2013-11-01
Jupi 2031-11-01
Satu 2047-11-01
Merc 2066-11-01

Merc
Sun
Jupi
Moon
Satu
Mars
Merc
Rahu
Ketu
Jupi
Venu
Satu
Sun
Merc
Moon
Ketu
Mars

1969-11-04
1974-03-03
1981-01-01
1991-02-19
1993-09-07
1997-09-01
2002-09-02
2007-03-31
2011-04-30
2016-07-14
2025-05-21
2033-12-20
2042-05-15
2050-11-04
2058-10-05
2069-03-30
2075-05-03

Mo

12

HL

Sun

4 AL

BL

Moon
Satu
Mars
Merc
Rahu
Ketu
Jupi
Venu
Satu
Sun
Merc
Moon
Ketu
Mars
Venu
Rahu

1975-03-03
1983-09-02
1991-08-21
1994-08-20
1998-04-02
2004-02-01
2008-04-17
2011-09-26
2018-12-08
2028-05-20
2036-07-02
2043-03-03
2053-07-14
2060-05-05
2070-03-27
2076-04-29

Mars
Merc
Rahu
Ketu
Jupi
Venu
Satu
Sun
Merc
Moon
Ketu
Mars
Venu
Rahu
Sun
Jupi

Printed with "Jagannatha Hora Lite" software from SJVC

1976-11-01
1986-11-02
1991-12-27
1995-06-27
1999-10-02
2004-09-01
2009-03-24
2012-11-25
2021-10-14
2029-04-14
2038-10-08
2044-07-02
2054-08-23
2061-06-14
2073-01-25
2078-11-16

Rahu
Ketu
Jupi
Venu
Satu
Sun
Merc
Moon
Ketu
Mars
Venu
Rahu
Sun
Jupi
Moon
Satu

1978-01-01
1989-09-01
1992-11-19
1995-11-02
2001-01-31
2006-05-03
2010-05-03
2013-04-02
2024-05-02
2030-10-14
2039-09-14
2045-06-08
2057-10-23
2064-04-20
2073-12-01
2081-02-21

2

Ke
Glk

3 260.7 6. U.54 92.3 Merc 226.0 8.7 418.Pha.63 448 7. .97 422 7.3 Mars 118.2 7.2 42.2 12.0 25.8 28.4 Jupi 148.9 256.Pha.4 10.7 8.0 4.7 434.25 145.3 51.3 26.1 -3.4 382.1 Moon 170.70 301 5.9 17.2 25.3 26.2 35.2 Venu 188.Shaa.04 402 6.34 86.3 -1.3 20.38 115.0 18.5 34.46 368 6.6 -6.9 -16.0 -19.9 50.7 21.0 25.3 62.9 27.4 27.6 6.9 51.3 141.8 60.Prashant V.4 5. Navalkar 2 SHADBALAS: Sthana Bala Digbala Kala Bala Chesta Bala Naisargika Bala Drigbala Sun 167.8 Shadbala Pinda Shadbala Pinda (Rupas) Shadbala Strength (%) 435.9 Satu 111.7 -17.0 Ishta Phala Kashta Phala BHAVA BALAS: Total Rupas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 340 5.67 349 5.24 111.01 503 8.25 458 7.27 85.1 131.9 17.3 8.14 478 7.4 59.0 12.1 4.2 221.9 114.3 12.4 17.6 167.4 -0.3 19. U.7 84.81 547 9.2 29.9 43.98 99.6 42.1 332.8 24.1 32.12 315 5.39 Ashtakavarga Tables (before reduction): Ar Ta Ge Cn Le Vi Li Sc Sg Cp Aq Pi Sun 4 5 7 4 2 3 5* 4 4 4 2 4 Moon 4 5 5 5 6* 2 5 2 3 4 4 4 Mars 1 1 5 4 3 2* 5 3 4 3 3 5 Merc 5 2 6 4 5 5 5* 3 4 4 5 6 Jupi 6 4 6 6 4 5* 6 4 4 4 4 3 Venu 4 5 4 5 6 4 3 4 5* 4 4 4 Satu 2 4 4 5 5 1 4 4 0 6 2 2* Total 26 26 37 33 31 22 33 24 24 29 24 28 Ashtakavarga Tables (after reduction): Sun Moon Mars Merc Jupi Venu Satu Total Ar Ta Ge Cn Le Vi Li Sc Sg Cp Aq Pi 2 0 5 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 1 1 3 3 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2 1 2 0 3 2 0 2 1 0 0 1 1 3 0 0 0 2 0 3 1 0 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 3 5 0 2 0 0 5 0 0 2 0 13 9 7 0 9 0 0 7 0 4 Sodya Pindas: RasiP GrahaP SodyaP Sun Moon Mars Merc Jupi Venu Satu 98 108 112 82 54 62 137 44 35 79 74 38 17 45 142 143 191 156 92 79 182 Rasi Sc Li Sc Pi Pi Sg Pi Nakshatra Chitra Hastha Pushyami Satabhisham U.4 7.