LCĐ ĐOÀN KHOA HOÁ HỌC

BCH CHI ĐOÀN HOÁ 2A
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN
HỒ CHÍ MINH

Huế,ngày 26 tháng 5 năm 2012

BẢN ĐỀ NGHỊ
(Đoàn cấp trên công nhận kết qủa phân loại đoàn viên, bình xét đoàn
viên ưư tú và xét giới thiệu công nhận Cảm tình Đảng )
Học kì:II –Năm học:2011-2012.

Kính gửi: BCH LCĐ KHOA HOÁ HỌC
-Tổng số đoàn viên: 50 (Nữ: 39)
Thực hiện theo Hướng dẫn của Đoàn trường và đoàn khoa, chi đoàn Hoá 3A
đã tiến hành họp xét phân loại đoàn viên, bình xét đoàn viên ưu tú, xét giới thiệu
công nhận cảm tình Đảng và xếp loại chi đoàn vào lúc:18h, ngày 26/05/2012, tại
phòng C.III.4 với kết qủa như sau:
o Xuất sắc: 6 người (9%).
o Khá: (91%).
o Trung Bình: (0%).
o Yếu kém: (0%).
• Tổng số đoàn viên được bình xét Đoàn viên ưu tú: 15 người (20%)
• Tổng số đoàn viên được giới thiệu công nhận cảm tình Đảng: 6 người (9%)

ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42

HỌ VÀ TÊN
Võ Thị Minh
Phan Văn
Lê Đình
Ngô Chí Bảo
Đỗ Thị Hồng
Hoàng Thị Tuyết
Lê Thuỳ
Lê Thị Thanh
Nguyễn Thị Minh
Lê Thảo
Nguyễn Vĩnh
Trần Văn
Hoàng Kim
Lê Thị
Lê Thị Mỹ
Nguyễn Thị Cẩm
Lê Ánh
Ngô Minh
Trần Thị Diệu
Nguyễn Thị Tuyết
Huỳnh Thị Kim
Võ Thị
Nguyễn Văn
Nguyễn Tấn
Nguyễn Thị Thu
Võ Thị Tuyết
Lê Thị Thiên
Nguyễn Thị Ty
Hồ Thị Ngọc
Phạm Thị
Đỗ Thị Thu
Phạm Ngọc
Phạm Thị Thu
Lê Thị
Nguyễn Minh
Trương Thị
Trần Thị Diễm
Lê Thị
Trần Thị Bích
Hoàng Thị Anh
Phan Thị Thuỷ
Trần Thị Thuỷ

Ánh
Công
Cường
Danh
Đào
Giang
Giang


Hạnh
Hậu
Hùng
Huy
Huyền
Hương
Hương
Khánh
Lam
Lan
Mai
Mỹ
Mỹ
Nghị
Nhân
Nhi
Nhung
Nữ
Phương
Quý

Sương
Thạch
Thảo
Thắm
Tân
Thoa
Thuỳ
Thuý
Thuý
Thư
Tiên
Tiên

NGÀY
SINH
25/03/90
20/11/91
04/10/91
17/12/91
09/08/90
27/07/91
09/10/91
21/07/91
08/03/90
18/10/91
01/08/91
20/10/90
26/11/91
10/04/91
21/07/91
14/11/90
01/05/89
13/05/91
26/10/91
23/03/91
20/01/91
16/10/91
02/09/88
31/08/91
06/06/91
27/05/91
20/11/91
01/07/91
25/03/91
08/06/90
10/10/91
29/08/91
10/09/91
25/08/91
20/09/90
02/04/91
03/05/91
26/09/91
26/11/91
23/05/91
13/12/91
27/09/91

ĐR
L
87
82
100
83
80
83
83
83
85
88
82
88
85
92
83
80
89
85
84
87
85
87
80
83
86
80
84
84
80
81
80
100
84
82
83
83
95
85
84
86
83
91

XS K

T Y
B K

GHI
CHÚ

• Chi đoàn tự đánh giá xếp loại: .Chi đoàn vững mạnh

I.PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN
II.BÌNH CHỌN DANH HIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
STT

HỌ TÊN

NGÀY
SINH

ĐRL

TỈ LỆ BB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lê Đình Cường
Ngô Chí Bảo Danh
Lê Thùy Giang
Lê Mỹ Hương
Lê Thị Thanh Hà
Lê Thị Huyền
Trần Văn Hùng
Lê Ánh Khánh
Phạm Ngọc Thạch
Phạm Thị Thu Thảo
Trần Thị Diễm Thùy
Hoàng Thị Anh Thư
Nguyễn Thụy Thảo Trang
Đoàn Thị Quỳnh Trâm
Trần Thị Thủy Tiên

04/10/91
17/12/91
09/10/91
21/07/91
21/07/91
10/04/91
20/10/90
01/05/89
29/08/91
10/09/91
03/05/91
23/05/91
15/11/91
01/08/90
27/09/91

100

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

83
83
83
83
92
88
89
100
84
95
86
89
100
91

CHI ĐOÀN
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A
Hoá 3A

GHI CHÚ
Bí thư

LPĐS
LPHT
P.bí thư
Ủy viên
Lớp trưởng

(Hình thức bình bầu: giơ tay biểu quyết.)

III) XÉT GIỚI THIỆU CÔNG NHẬN CẢM TÌNH ĐẢNG
STT

HỌ TÊN

1
2

Lê Đình
Phạm
Ngọc
Lê Thanh
Lê Thùy
Ngô Chí
Bảo
Phạm Thị
Thu

3
4
5
6

NGÀY SINH ĐRL

THÀNH TÍCH TỈ LỆ BÌNH
TIÊU BIỂU
BẦU

Cường
Thạch

04/10/91
29/08/91

100
100

100%
100%


Giang
Danh

21/07/91
09/10/91
17/12/91

83
83
83

100%
100%
100%

Thảo

10/09/91

84

100%

Kính đề nghị ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Hoá học xem xét phân loại
các kết qủa bình xét trên.

TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful