P. 1
Brosura Coaching Data Modificata 91

Brosura Coaching Data Modificata 91

|Views: 23|Likes:
Published by Irina Rusu

More info:

Published by: Irina Rusu on Jun 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

Formare in

COACHING PARENTAL SI SCOLAR
Organizator

Partener :

Romania , 2012

Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 1

Parenting
COACHING PARENTAL SI SCOLAR
O abordare integrativa biologica - psihologica spirituala

Cum vede lumea copilul meu? Care sunt de fapt nevoile lui? De ce este important să înț eleg acest lucru? Cum sunt eu ș i ce pot să fac?

Un bun pedagog, un mentor bun ș i un pă rinte „suficient de bun” nu este doar un om care „ș tie”, ci este mai degrabă un om care s-a antrenat pe sine, un om care a trecut prin procesul înnoirii propriei vieț i. Daniel Fusă rea

Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 2

s ă-l utilizăm mai bine. Modelele de dezvoltare în general și coaching-ul în special vin să răspundă acestei necesităț i. Putem ob ține acest lucru Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 3 . FILOZOFIA COACHING-ului „A trăi mai bine în propria via ță” Este evident pentru fiecare dintre noi c ă fiin ța uman ă are nevoie de o acompaniere personalizată pentru a-și pune efectiv în aplicare proiectele personale și profesionale. cuno știn țelor și aptitudinilor sale.. DEZVOLTARE PERMANENTĂ Dezvoltarea. Coaching-ul ne acompaniază în acest proces. Coaching-ul ne înva ță cum să ne schimbăm modul obi șnuit de gândire pentru a deveni congruen ți cu nevoile noastre profunde. ADICĂ EVOLUȚIE. acestea fiind garan ții pentru săn ătatea unei rela ții și. pentru reușita proiectelor noastre. El are în vedere să pună în valoare resursele noastre naturale pentru a ne satisface nevoile esen țiale ale vie ții. Coaching-ul se sprijină pe resursele umane ale fiec ăruia dintre noi plecând de la premisa că ne afl ăm în plin proces de evolu ție. cu resursele noastre și cu obiectivele semnificative ale vie ții care ne aduc împlinire. Cu to ț ii avem resurse deosebite. ț ine de natura umană care refuză să fie satisfăcută de condi ția prezentă și caut ă s ă se dezvolte explorând toate fa ț etele personalității cu scopul de a se cunoa ște mai bine și de a pune la punct strategii mai adaptate și mai performante pentru via ța sa. de a coopera și de a ne rezolva problemele. Coaching-ul ne ajută să ne descoperim poten țialul.. implicit. Excelen ța exterioară implică construirea unei excelen țe interioare. având capacitatea de a comunica.. să ne dezvoltăm m ărindu-ne responsabilitatea și autonomia. to ți vrem s ă descoperim ceea ce este cu adevărat important pentru noi. Atingerea unui obiectiv are în vedere să răspund ă în mod adecvat unei nevoi esen țiale a vie ții. La baza coaching-ului stă respectul și dezvoltarea încrederii reciproce.. Coaching-ul este acompaniamentul unei persoane pornind de la nevoile sale profesionale și personale în vederea dezvolt ării poten țialului.Ce este Coaching-ul COACHING.

mai ușor având un coach care este întotdeauna prezent și care ne poate ajuta. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 4 .

de facilitator și de mediator. care ajută la dezvoltarea puterii personale și a performan ței. CE POȚI CÂ ȘTIGA CU UN COACH      Vă lua ți mai în serios. realiza mai mult. UN COACH  Ajută clien ții să.și delimiteze problemele pe care apoi să le  Ghidează clien ții pentru a da rezultate mai bune într-un timp  Furnizează instrumentele. Vă crea ți un elan pozitiv care facilitează rezultatul. Opri ți autosabotajul (ceea ce vă trage în jos). • Un acompaniator al schimbării care permite persoanelor să treverseze etapele necesare atingerii scopului. • Un expert al proceselor rela ționale care joacă rolul de animator. cât mai scurt. ajutorul și structura pentru a rezolve. Vă fixa ți pe un scop mai bun pe care îl pute ți atinge cu un coach. Vă axa ți pe o ac țiune.Ce este un COACH • Un cartograf care dă repere și ajută persoanele să se pozi ționeze. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 5 .

Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 6 .

pentru a vă clarifica scopurile și pentru a crea strategii cu privire la nevoile specifice ale familiei.Coaching pentru tineri Vrei să oferi copilului tă u cea mai bună educaț ie? Vrei să gestionezi mai bine relaț ia dintre tine ș i copilul tă u? Coaching-ul parental ș i ș colar îț i oferă soluț ia. Coaching-ul parental are în vedere acompanierea tinerilor pentru reu șit ă. iubire ș i de susț inere pentru copiii tă i! Coaching-ul parental a devenit o resursă remarcabilă pentru dezvoltarea personală a calităț ii de părinte. CE ESTE COACHING-ul PARENTAL Coaching-ul parental este o nouă metodă de coaching focusat pe rela ția părinte – copil. Coaching-ul parental oferă sprijin continuu pentru a Asigură -te că familia ta este un loc plin de ob ține succes în procesul de schimbare. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 7 . Coaching-ul parental vă ajută să identifica ți cu succes provocările care apar în cre șterea copiilor. iar atunci când problemele sunt în plină desfășurare acestea pot afecta întreaga familie. oferindu-ne instrumente practice pentru în țelegerea modului în care func ționeaz ă fiecare în parte și mijloace pentru a le satisface nevoile specifice. un demers pentru cea mai bună calitate a vie ții de familie. De asemeni vă oferă un cadru sigur pentru a vă identifica punctele forte. Aceste demersuri facilitează accesul la un mod de viaț ă mai adaptativ susț inând reuș ita personală ș i ș colară a copiilor voș tri. To ți părin ții întâmpină dificultăți.

Cultivarea autonomiei. Coaching-ul parental urmă reș te: O mai bună comunicare în familie. realizabile. aptitudini. motiva ție și mobilizare. Acest drum al educa ției necesită numeroase competen țe. CE ESTE COACHING-ul SCOLAR Să devenim modelele care dorim să fim pentru copiii noș tri! Parcursul școlar nu este lipsit de sinuozit ăți. dificultăților lor în raport cu adul ții în institu țiile de învățământ. dezirabile. etc. metode. special adaptate tinerilor afla ți în căutarea unor repere de schimbare și celor care se confruntă cu dificult ăți școlare. Are în vedere competenț e particulare. dar nici pentru părin ți și profesori. Lucrul asupra încrederii în sine. Coaching-ul școlar oferă accesul la cuno știn țe și instrumente practice. Identificarea surselor de motivare. Nici pentru elevi. Coaching-ul școlar permite acompanierea într-un mod eficient a tinerilor în gestionarea parcursului lor. Vizează rezultate realiste. în orientarea școlar ă. metodelor lor de lucru. Susț ine dezvoltarea aspiraț iilor personale.Coaching-ul parental: Se bazează pe resursele personale ale tinerilor. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 8 . rela țiilor lor.

 a stabili obiective dezirabile.  Îi Diferen ța dintre medita ții și coaching școlar  Medita țiile se referă la învățarea unei discipline specifice: matematică. El propune un travaliu pe m ăsur ă care s ă permită valorizarea poten țialului elevului. c\t și pentru părinte.Coaching-ul școlar : ajută pe adul ți – profesori și părin ți – s ă includ ă în practica și comportamentul lor o postură de coach. o postură de coach:  Un profesor care a integrat în practica lui o postur ă de coach în urma unui travaliu de formare.  Părintele însu și.  Îi ajută pe copii să. coach este cel care poate pune în practică o atitudine de coach. la un exerci țiu de autoconsiliere. pentru a-l invita pe acesta la un dialog cu el însu și. îmbunăt ăț irea continuă a procedurilor de înv ățare și a modului de func ționare pentru a ob ține autonomia.  a dezvolta o abilitate. realizabile.și dezvolte o metod ă de lucru. o slăbiciune temporară privind un con ținut specific. o lips ă de încredere. realiste. Coach-ul școlar va acompania tânărul în ameliorarea permanentă. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 9 . o credin ță limitativă. departe de orice judecată de valoare. o problemă de demotivare. rela țional și personal din via ța tinerilor. Se referă la un domeniu anume și are în vedere reglarea unei probleme de în țelegere. engleză. atitudinea fa ță de școală. s ă. chimie.și dezvolte autonomia.  a cunoaște mai mult despre ei. care a în țeles rolul esen țial pe care îl joacă în procesul educa țional al propriilor copii. Coach-ul școlar și elevul Coach-ul școlar este acolo pentru a acompania elevul. A FI COACH PENTRU TINERI Cine este coach-ul? Evident.și găsească sursele de motivare și să. Coach-ul școlar are o viziune pozitivă. În ultimă instan ță este vizată o schimbare de comportament. putând fi acompaniator atât pentru un tânăr. un comportament non-adaptat.  Un profesionist aparte – un coach școlar/parental – care se centrează pe aspectele de ordin educa țional.  Coaching-ul școlar vizează originea problemei.  Vizează optimizarea poten țialului tinerilor și dezvoltarea responsabilităț ii pentru:  a depăși un obstacol.

ți descoperi și să. o persoană care cunoa ște metode și tehnici. Repere fundamentale (întrebă ri/atitudini) în procesul de coaching Care este situaț ia actuală ? FII REALIST ÎN RAPORT CU SITUAȚIA ACTUALĂ! Care sunt mijloacele de care am nevoie? AI ÎNCREDERE ÎN RESURSELE TALE. s ă. Deasemeni înseamnă să. să. învăț area afirmării.Coach-ul nu este doar un tehnician. dezvoltarea încrederii în sine. A fi coach în general și coach parental și școlar în particular înseamnă să lucrezi cu tine. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 10 .ț i dezvol ți competen țe de comunicare. Principalul instrument al coach-ului este chiar el însuși. A fi coach înseamnă să.ț i cuno ști și să. gestionarea evenimentelor dificile. ÎN POTENȚIALUL TĂU! Unde vreau să ajung? STABILEȘ TE-ȚI CLAR OBIECTIVELE Ș I URMĂREȘ TE ÎNDEPLINIREA INSTRUMENTE UTILIZATE ȘI ÎN ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ/PROFESIONALĂ COACHING-UL PARENTAL ȘI ȘCOLAR Persoanele care au utilizat instrumente de dezvoltare personal ă și profesională au descris așteptări și obiective precise. particularităț ile func ționale și tipologice. tr anzi ții de via ță sau pur și simplu să fie mai deschise. să devii flexibil astfel încât să po ți adopta diverse stiluri rela ționale și deasemeni să în țelegi diversele stiluri de înv ățare întemeiate pe particularităț ile tipologice ale oamenilor.ț i dezvol ți calit ățile. coach-ul va putea adopta și practica în mod congruent metode care să satisfacă în mod real nevoile specifice ale noilor genera ții.ț i integrezi zonele de umbră.  Obiective personale: Gestionarea stresului.ți cuno ști firea. Astfel.

construirea unei mai bune imagini de sine.. iată baza unei comunicări de calitate. NEVOI PSIHOSOCIALE DE BAZĂ O comunicare de calitate reprezintă fundamentul Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching dezvolt ă rii psihologice. Comunicarea este o aptitudine care se învaț ă punct cu punct. Obiective profesionale: Acompanierea unei evolu ții profesionale. învăț area unei comunicări mai bune. Page 11 . ameliorarea performan țelor și dezvoltarea personală. ATITUDINEA Eu sunt OK – Tu eș ti OK reprezintă baza unei comunic ă ri constructive Cunoa ș terea de sine este si a unei dezvoltari armonioase a copilului. NEVOILE PSIHOLOGICE În ț elegerea nevoilor. Tipuri de personalitate MOTIVAȚIE     ȘI COMUNICARE Ce limbă vorbim? Cine este în fa ța noastră? Vorbim pe limba celuilalt? Cum intrăm dar și cum ieșim din stres? Câte tipuri de personalitate exist ă și cum le identific ăm:  Factori esen țiali în procesul de motivare. fundamentul orică rui demers de dezvoltare personală ș i profesională .  Stilurile rela ționale caracteristice și impactul lor în  Dinamica rela țional ă adult-copil.  Mecanismele stresului care conduc la eșec. A înț elege ș i a respecta diferenț ele reprezintă cel mai bun mod de a face ca lucrurile să avanseze..

    Cel pu ţin 7 nevoi psihosociale de baz ă trebuie satisf ăcute pentru o s ăn ătate optim ă. Nevoia de bonding (apropiere fizic ă şi deschidere emo ţional ă) 2. Starea de bine emo ţional se instaleaz ă atunci când nevoile sunt împlinite. Nevoia de recunoa ştere şi stim ă de sine 5. pentru a putea explora lumea 4. NEVOILE DE BAZA 1. Nevoia de sens şi spiritualitate ALTFEL SPUS AVEM NEVOIE: 1. De a duce o via ţă semnificativ ă CAND ACESTE NEVOI SUNT IMPLINITE PERSOANA:  Înflore şte  Se simte fericit ă  Este s ăn ătoas ă Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 12 . Nevoia de identitate 6. Nevoia de ata şament 3. De a fi autonom. De a fi iubit. Nevoia de confort fiziologic şi pl ăcere 7. respectat. valorizat 5. Individul s ăn ătos este acela care î şi poate împlini nevoile esen ţiale. De a ne sim ţim în siguran ţă cu altul 3. Cele mai importante nevoi sunt împlinite în plan interpersonal. Nevoia de autonomie 4. De a avea un sentiment de bine 7. De a ne sim ţi îndrept ăţi ţi la o identitate (cine sunt eu?) 6. De a fi cu cineva într-o rela ţie care este apropiat ă fizic şi deschis ă emo ţional 2.

 Cei 5 pa și ai iert ării. inteligen ța emo țional ă și inteligen ța spiritual ă. Stil de via ță s ăn ătos (gre șeli frecvente în alimenta ție.  E șarfa rela țional ă. Dorin țe și Frici.i ofere ce-i mai bun.  Bagheta cuvântului. dasc ăl sau coach:         A cere. surse de violen ță și dependen ță). starea de bine ș i este Nadia Tataru. minte ș i suflet de care e nevoie să  Vizualizarea. Câteva instrumente pentru o comunicare mai bun ă :  Cele 5 limbaje ale iubirii. Iar ca pă rinț i și dască li suntem responsabili și pentru copiii noș tri. tu și rela ția. Mesaje cadou și mesaje toxice. Inteligen ța cognitiv ă.Simboluri si semnificatii in comunicarea parentala Orice p ărinte î și iube ște copilul și vrea s ă. Nevoi. Dimensiuni parentale (mam ă. mintea ș i sufletul depinde Coordonatorul acestui modul să nă tatea lui.  Co șul de gunoi rela țional. aibă grijă în egală mă sură . a da.m ămic ă. e sigur c ă modalitatea în care ofer ă este bun ă? Câteva concepte necesare în meseria de p ărinte. a refuza. Fiecare persoană are trup. Inteligen țe multiple. Dar oare știe într-adev ăr ce-i mai bun pentru copilul s ău? Și dac ă da. De cum îș i hră neș te fiecare în parte trupul. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 13 . tat ă.t ătic) Într-o rela ție suntem 3: eu.  Cei 4 pa și ai comunic ării nonviolente. succesul lui în viaț ă . a primi.

punctele forte şi punctele slabe. direc ţiile de integrare/ dezintegrare. evitările. care este diferită de a noastră. care au loc în organiza ţie şi în afara acesteia. securitate/stres. mecanismele de apărare.Eneagrama Eneagrama este un model de cunoa ştere al personalit ăţii umane şi un instrument de interven ţie eficient ă în toate planurile raporturilor interpersonale. Eneagrama identific ă 9 orient ări Acceptare. gândurile. aten ţia. fiind notate de la 1 la 9 Eneagrama ne poate ajuta să ne recunoa ştem propriul tip. Energia. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 14 . În plus ne poate ajuta să ne cunoa ştem mai bine proprii copii. Este o cale de acces c ătre noi în şine şi de în ţelegere a felului de a fi al celorlal ţi. optimism posibile pot fi plasate Loialitate Cunoaştere. În esenţă eneagrama are în vedere: Cunoaşterea de sine: Tipul de personalitate. motiva ţiile incon ştiente. susţinere Putere şi curaj Rigoare personală. con ştientizându-ne perspectiva lor asupra lucrurilor. precizie Realizare şi reuşită Simţul frumosului care pe o stea cu 9 col ţuri (diagrama). emo ţiile şi comportamentele noastre iau o anumit ă orientare. De şi fiecare dintre noi este un conglomerat de poten ţialit ăţi. dezvolt ăm în mod particular anumite aptitudini. percep ţiile. idealuri înalte Dragoste Bucurie. o anumit ă direc ţie de exprimare. oferindu-ne informa ţii utile în lupta cu problemele zilnice.

Dezvoltarea personală: Modelul func ţioneaz ă ca o hartă a psihicului care ne oferă indica ţii precise privind automatismele noastre de gândire. filtre de percep ţie limitative. compulsii. pasiuni. sim ţire şi comportament. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 15 .

CARE ESTE TIPUL DUMNEAVOASTRĂ DE PERSONALITATE? DAR TIPUL 1 AL PROPRIULUI COPIL? Se raportează la un cod de comportament. TIPUL 3 Este energic. Se ocup ă de ceilal ţi.şi dezvolte flexibilitatea şi să experimenteze plăcerea şi relaxarea. Este important să înve ţe să observe lucrurile pozitive. dar şi să se simtă mândru de imaginea de persoan ă iubitoare. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 16 · Excelen ţa lor: capacitatea de a ac ţiona şi de a reu şi. pot resim ţi invidie.şi încetinească ritmul.şi deoparte sentimentele.şi modifice imaginea în func ţie de a ştept ările celuilalt. Sunt persoane responsabile. s ă. TIPUL 4 Sunt persoane romantice. aflate în căutarea frumosului. de mare intensitate. percepându-le în mod intuitiv aptitudinile şi posibilităţ ile. iar munca trece înaintea plăcerii şi a exprimării dorin ţelor. ambi ţios. · Excelen ţa lor: capacitatea de a iubi. . căutând permanent c ăi de ameliorare. să se exprime creativ şi s ă tr ăiasc ă momente unice. o furie care rămâne în interior. Se identifică cu ceea ce face. fiind convins c ă trebuie să fie perfect pentru a fi acceptat. Această orientare îl face să. Tolerează greu imperfec ţiunile. Este important să înve ţe să. atent şi caută permanent să ajute. Aceast ă percep ţie acută a lucrurilor care nu merg îl fac s ă simt ă furie. dezvoltând astfel. lăsându. joacă rolul de eminen ţă cenu şie şi are nevoie ca ceilal ţi să aibă nevoie de el. neexprimată ca dealtfel şi celelalte emo ţii. vrea ca succesul să-i fie atribuit. TIPUL 2 Este afectuos. chiar neîn ţele şi şi să perceapă intens ceea ce au ceilal ţi. Aceasta îi face s ă se simt ă diferi ţi de ceilal ţi. Au nevoie sa dea un sens vie ţii.şi ignore propriile nevoi. Astfel. Frecvent. s ă-i asculte pe ceilal ţi şi să accepte că pot sa fie iubi ţi a şa cum sunt.şi exprime propriile dorin ţe şi să descopere că pot fi accepta ţi şi făr ă să dăruiasc ă neap ărat ceva. · Excelen ţa lor: creativitatea şi sim ţul frumosului. · Excelen ţa lor: rigoare personală şi idealuri elevate. eficient şi are mereu ceva de f ăcut. fiind dispus s ă. sensibil şi cu sentimente puternice. iar ei nu. iar reu şita profesională îi ocupă aproape tot timpul. aparen ţe în şel ătoare. Este important să înve ţe să.

tinde să consume făr ă modera ţie. au nevoie de singurătate mai mult decât majoritatea oamenilor. imaginându-şi scenariile cele mai rele cu putin ţă. lucrurile care ar putea să le amenin ţe securitatea. pentru a-şi dezvolta rigoarea. Are tendin ţ a să se îndoiască de lucruri şi de oameni. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 17 . Este important să înve ţ e să rămân ă în sarcini. manifestă o atitudine general ă de avari ţie. devenind lacom. Asta îl face să experimenteze frica. s ă participe prea mult. creativitate. Îi place să realizeze proiecte noi.şi construiască alternative. să. îns ă.Este important să înve ţe să valorizeze ceea ce este accesibil aici şi acum. Astfel.şi stăpâneasc ă şi echilibreze emo ţiile. Este important să înve ţe să vorbească despre el însu şi. TIPUL 7 lor: capacitatea de a se bucura de via ţă şi optimismul. TIPUL 5 Sunt persoane solitare. dar evită sarcinile laborioase şi repetitive. preocupate să în ţeleag ă lumea. tenacitatea şi implicarea. · Excelen ţa lor: cunoaştere şi precizie. dar făr ă complica ţii. familie. trăind cât mai autonom. TIPUL 6 Sunt persoane devotate. · Excelen ţa · Excelen ţa lor: loialitatea. inclusiv de el însuşi. eventual cu minimum de resurse. În ceea ce prive şte timpul şi persoana lor. să devină con ştien ţi de reu şitele lor şi să devină astfel. Nu le place s ă vorbească despre sentimentele lor. Caută să absoarbă cât mai multe informa ţii şi s ă ofere cât mai pu ţine posibil. făr ă. grup). Au în vedere. în general. Însă atunci când se angajează devine foarte loial. s ă descopere via ţa şi bucuriile ei. Confruntat cu pericolul dispune de două strategii: fuga (fobic) sau atacul (contrafobic). cărora le place s ă fie integrate într-o structură stabilă (organiza ţie. Este. este polivalent şi capabil de asocia ţii de idei multiple. permanent. chiar dacă este neplăcut. retrase în lumea lor interioar ă. În c ăutare de experien ţe stimulatoare. planificare. Are aptitudini pentru sinteză. o persoană dinamică. veselă şi comunicativă. TIPUL 8 · Excelen ţa lor: puterea şi curajul. pentru a câ ştiga în profunzime. să. Este important să înve ţe să observe lucrurile care merg bine. mai încrezători în sine şi în via ţă.

căutând puterea este dispus s ă se foloseasc ă de punctele slabe ale celorlal ţi pentru a ajunge la ea. fiind pregătit s ă. iar îndat ă ce-i scapă ceva tinde să se înfurie. să conştientizeze că îi pot r ăni şi intimida pe ceilal ți cu excesele lor comportamentale şi.şi asume riscuri. că exista şi alte c ăi în afară de for ţă. să înve ţe să.şi apere apropia ţii. Pe de altă parte. devenind excesiv. Este înclinat s ă recunoasc ă valabilitatea tuturor punctelor de vedere. Ar vrea să controleze tot ce îi înconjoar ă. Astfel. Prive şte via ţa ca pe un raport de for ţe şi sunt dispu şi s ă se lupte pentru dreptate. de asemenea. TIPUL 9 Sunt persoane conciliante. printr-o imensă for ţă de iner ţie. până la punctul la care uită de sine însu şi.Este o persoană cu o energie deosebit ă. a face o alegere devine un lucru foarte dificil. creând în jurul lor o atmosfer ă de calm. · Excelen ţa lor: capacitatea de sus ţinere şi acceptare. adesea. Pentru a evita o asemenea situa ţ ie. Este important să înve ţe să devină con ştien ţi de punctul lor de vedere. De asemenea. Caută. se refugiază în rutină şi se opune. confruntarea cu scopul de a cunoa şte pozi ţia celorlal ţi. Se consideră un justi ţiar. Este important să înve ţ e să. să se descopere pe sine.şi admită vulnerabilitatea. îi este greu să facă diferen ţ a între ce este important şi ce nu. atunci când nu doreşte un lucru. Au o bună capacitate de a se pune în locul altor persoane. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 18 . tind s ă evite orice dezacord până la iner ţie şi lene.

Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 19 .

PROCESUL INNOIRII VIETII Autor / coordonator : Daniel Fusarea Un model original și un program integrativ de dezvoltare personală care are în vedere: Modalităț ile funcț ionale ale personalităț ii: Gândurile. Contextele existenț iale fundamentale: Social. Planul spiritual. Comportamentele. creier). Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 20 . Emoț iile. Planul psihologic (atitudini. comunicare). Cuplu/familie. nevoi. Solitar. Dimensiunile ontologice ale umanului: Planul fizic (corp.

2) Siguran ța: responsabilă pentru calitatea rela ției și 3) Acceptarea/sus ținerea. contextul în care se creează dramele umane. dar și al celor mai elevate satisfac ții. siguran ță și sus țin rela ția -> dezvoltare.DISPOZIȚII FUNDAMENTALE ©Daniel Fusărea PROCESUL 1) SCHIMBĂRII Încrederea: o construc ție rela țional ă întemeiată pe experien țe cu semnifica ție pozitivă. dar și loc al vindecării. un sens bun: atitudini care conferă 4) Rela ția: locul suferin ței. 5) Schimbarea: un proces rela țional. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 21 . înnoirea min ții. întemeiată pe credin ța fundamentală în bine.

©Daniel Fusărea Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 22 .

Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 23 .

la capă tul puterilor. Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 24 .  exerci ții de acompaniere coach-client (tânăr).ÎNTREBĂRI ALE PĂRINȚILOR CARE ÎȘ I VOR GĂSI RĂSPUNSURI PE PARCURSUL FORMĂRII Ce trebuie să fac pentru a mă asigura că copiii mei ascultă cu adevă rat/mă respectă ? Ce pot face pentru a ră mâne conectat cu copiii mei? Cum pot fi un pă rinte iubitor? Ce mă face să mă simt epuizat. Sesiuni de (auto)evaluare. Cele trei dimensiuni/categorii de exerci ții implicate în procesul de formare:  exerci ții privind cunoa șterea de sine. Antrenamentul abilităților de acompaniere. inspira pe copiii mei? Cum îi pot pregă ti cel mai bine pentru lumea de azi? Ce fel de om vreau să devină copilul meu? STRUCTURA FORMĂRII       Evaluarea motiva țiilor participan ților. Livrarea con ținuturilor teoretice. îngrijorat? Ce este cu adevă rat important? Care este cel mai bun mod de a disciplina. O formare bazată pe:  Cuno știn țe fundamentale privind psihologia copilului. motiva.  Un aport de instrumente foarte concrete transferabile în via ța voastră și un antrenament imediat pentru a practica. Împărtășirea experien țelor parentale/educa ționale. Sesiuni de întrebări și răspunsuri.  exerci ții privind dezvoltarea personală.

create în interiorul propriei școli. psihologilor care doresc să. ne adresăm celor care practică deja coaching-ul.și dezvolte competen țe particulare în coaching-ul cu tinerii.  Deasemeni.și dezvolte competen țe rela ționale în general și în rela ția cu tinerii în special. asisten ților sociali. educatorilor. dar vor să. În paralel cu formarea oferim sesiuni individuale de coaching parental ș i ș colar. se simt atra și în mod deosebit de lucrul cu tinerii.CUI  Ne NE ADRESĂM adresăm părin ților. dar și cadrelor didactice. Teme: Autonomie ș i responsabilitate Motivaț ie ș i comunicare Inteligenț ă emoț ională ș i creativitate Stiluri relaț ionale ș i de învăț are Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 25 .  Celor care doresc să se formeze în activitatea de coaching și Școala noastră de coaching vă pune la dispozi ție instrumente de top pe plan interna țional. dar și instrumente originale.

tel: 0722. supervizor.716.824. creator al Centrului pentru Dezvoltare Personală ș i Coaching ”Mă iastra” (prima ș coală de formare în Coaching profesional din România – 2001) Inscrieri si detalii: Nadia TĂTARU – Coach. nadiatataru@gmail.com Daniel FUSĂREA. formator coaching.075 Centrul pentru Dezvoltare Personala si Coaching Page 26 .Formator/coordonator: Daniel FUSĂREA Coach. tel: 0744.350.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->