Odgovori Za Ispit Menadzment u Turizmu

1.Osnovne karakteristike usluga? Neopipljivost; nemogućnost skladištenja; istovremenost procesa stvaranja i trošenja; heterogenost; varijabilnost. 2.

Pojam potreba i motiva? Potreba – osećaj nedostatka vezan u svest da se nedostatak može nadoknaditi. Potrebe: neophodne i dopunske (opšte – kulturne i luksuzne). Motivi su pokretačke snage ponašanja koje imaju više uloga: da izazovu neko ponašanje, da ga usmere. Motiv je svesni ili nesvesni povod i podstrek na određenu delatnost. Mogu biti sociopsihološki i kulturni 3. Pojam i karakteristike turistickih potreba? Turističke potrebe – neophodne (smeštaj, hrana, prevoz) i dopunske (odmor, zabava, rekreacija). Turistička potreba – skup pojedinačnih potreba koje zadovoljavaju pojedinca ili grupu u nameri da se odmore ili rekreiraju na turistički način u cilju obnavljanja svoje psihičke i fizičke kondicije. 4. Дефинисање и карактеристике туристичке потрошње Na turističku potrošnju utiče: kupovna moć, fond slobodnog vremena, kao i potrebe i motivi. Turistička potrošnja je heterogena uključuje troškove raznorodnih dobara i usluga; kroz turističku potrošnju uključuju se prirodna dobra koja na drugi način ne bi bila tako valorizovana; vrši se raspodela nacinalnog dohodka ili prelivanje nacionalnog dohodka između emitiv recept tržišta; u mestu potrošnje turisti troše i za mnoge druge stvari. 5. Дефинисање туристичког тржишта Turističko tržište kao i svako drugo tržište se sastoji od subjekata, objekata i cene. Turističko tržište je: određen prostor, subjekti, objekti, dohodci, tržište mora biti regulisano. 6. Карактеристике туристичкох тржишта Ponuda, tražnja, usluge, robe i cena 7. Карактеристике туристичке тражње Heterogenost, elastičnost, senzonalnost. 8. Карактеристике туристичке понуде Dislociranost ponude od tražnje. • Heterogenost. • Neelastičnost. • Statičnost. • Sezonski karakter ... 9. Фактори и карактеристике примене маркетинга у туризму Marketing u turizmu dugo se nije pirmenjivao, a kao uzroci mogu se navesti sledeći: turističko tržište je mlado - u početku tražnja veća od ponude; veliki broj malih turističkih preduzeća - manjak novca i znanja; tradicionalan pristup; osobenost i specifičnost turističkog tržišta. 10. Приступи дефинисању маркетинга у туризму Marketing u turzmu se smatra koord. usmeravanje poslovne politike preduzeća kao i turističke politike na svim nivoima u cilju postizanja zadovoljenja potreba određenih grupa potrošača uz dobit. Dva osnovna oblika pristupa marketinga u turizmu: 1. Marketing kao osnova za vođenje politike preduzeća, 2. Marketing kao osnova za vođenje politike na svim nivoima.

cena. . 14. ekonomski. psihografske i ponašanje potrošača. Makro i mikro pistup. adekvatnost ponude sa tražnjom. istraživanje u užem smislu i primena rezultata. proučavanje tržišnog okružanja. Diferenciranje proizvoda na fizičkim razlikama i psihološkim razlikama na šta posebno utiče promocija. pouzdanosti. imena proizvoda. Privredne organizacije u turizmu teže da predvide budućnost. 12. potrebe i motivacija. Razvoj i širenje turističkog tržišta i nezrelost tražnje uslovile su potrebu za primenom više vrsta kriterijuma za segmentaciju. 11. bazen. rast. Савремене тенденције у примени маркетинга у туризму Marketing u turizmu u budućnosti mora biti okrenut okuženju i društveno odgovoran. Predstojeći period će karakterisati i burne promene. Marketing funkcija usmerava sve ostale funkcije. vrše stalno istraživanje tržišta. 16. koncentrisani marketing. dodatne periferne usluge – pogled. georgafski. Marketing i ostale funkcije moraju biti koordinisane. cene turističkih usluga. inovacijama. radi određivanja prošlih. svesne su da svaki deo organizacije utiče na proces odlučivanja kupca. karakter kupca. proces marketinga je deo kulture organiza. Promocija i cena veoma značajni za diferencijaciju. Prikupljanje. Svrha primene . bašta. Marketing funkcija u prvom planu. Примена маркетинга у предузећима туристичке привреде Primena marketinga treba da počiva na koordinaciji između nosilaca poslovne i turističke politike. Dva osnovna kriterijuma za diferenciranje: pouzdanost proizvoda – standardizacija usluga. diferencirani marketing. Preduzeća moraju biti okrenuta dugoročnim _________. Samo turstička privreda koja bude ekološki orjentisana može imati predpostavke za rast. Координација маркетинг активности у туризму Nosioci turizma – turistički preduzetnici i organizacije koje koordinišu razvoj. Turističku privredu čine sve privredne delatnosti usmerene ka zadovoljavanju turista. 13. Konkurentska prednost se može steći: kvalitetom proizvoda.. mogućnosti za unapređenje turizma.uspešno poslovanje uz prilagođavanje društvu i prirodnom okruženju.. Pristupi za segmentaciju su: masovni marketing. da ta razlika bude teško dostižna. planiraju svoj rast. Različite grupe potrošača traže različite koristi od proizvoda u različitim situacijama i različito odgovaraju na alternativne marketing strategije. parirana. potencijalnim i dugoročnim tržištima. mogućih i budućih potrošača. geografske karakteristike. Klasična podela osnov za segmentaciju tržišta: geografske. Процес истраживања туристичкох тржишта Istraživanje tržišta se koristi u cilju opisivanja tržišta – veličina.Pristupi: pristup postojećim. Integralni marketing – ostvarivanje poslovnih funkcija radi postizanaj cilja uz dobiti. psihografske karakteristike. Стратетегија диференцирања производа Osnovni cilj diferenciranja proizvoda je postizanje konkurentne prednosti sa naglaskom razlikovanja svog proizvoda u odnosu na njih. Sve aktivnosti u okviru marketinga moraju biti koordinisane. dodatnim uslugama. demografske. Proces istraživanja: priprema. Kriterijumi: cilj putovanja.. lokacija. struktura i kultura organizacije treba da vode na dugotrajnoj viziji. Područja istraživanja: sadašnje i potencijalne turističke potrebe. Стратегија сегментације тржишта Osnovna pretpostavka za primenu segmentacije tržišta je postojanje značajnih razlika u ponašanju potrošača. registrovanje i analiza problema u vezi sa tržištem. marketing aktivnosti koordinisane sa svim marketing organizacijama na makro i mikro tržištu. svesne su da je sve u kupcu. usmerenost na potrebe potrošača. poboljšavaju i uvode nove proizvode. servis. postojećih. 15.

Појам и дефинисање туристичког производа. 18. imidž.: lokacija. Парцијални (делимични) туристички производ Parcijalni turistički proizvod je onaj koji turističko preduzeće samostalno nude na tržištu. organizovanje marketinga. Izbor strategije zavisi od ciljeva preduzeća. profilisanje imidža. uslovi za boravak. Приступи дефинисању маркетниг микса у туруизму Nakon def.dodatne usluge i osnova je za povećanje konkurentske prednosti. Osnovna podela marketing strategije u turizmu: marketing miks. Koristi koje stuče turista se mogu podeliti na: a) ekonomske. cena. Opipljivi ili formalni proizvod ima karakteristike: nivo kvaliteta. U tom cilju treba proširiti instrument MM – pol. Ne postoji čist proizvod koji ne uklučuje uslugu i obratno.: atraktivnost destinacije. Pristup def. a ne mu se prilagođavati. imidž. Osnovni problemi O. Kotler smatra da treba uticati na ekstreno okruženje.T. promocija. 2. a način zadovoljenja njegovih potreba je kombinacija instrumenata marketing miksa.P. Atraktivni faktori imaju poseban ______ . b) utvrđivanje i praćenje stepena zadovoljenja kupaca.T. Дефинисање маркетинг микса Suština je u tome da se definišu instrumenti i njihovo međudelovanje radi zadovoljenja potreba tržišnih segmenata. Zajedničko delovanje instrumenta MM je sinergetski efekat.P. 22. Osnovni proizvod to je korist sadržana u proizvodu radi zadovoljenja potrebe. cena (price). Komunikacioni miks služi za: a) neopipljivi karakter usluga pretvara u opipljive. U centru pažnje je potrošač. 19. pristupačnost. u 3 nivoa: 1. pakovanje. Jedna od osnovnih funkcija MM je uticanje na oblikovanje imidža kod kupaca. diverzifikacije turističkog proizvoda. cena. Osnovne komponente P. Концепт животног циклуса туристичког производа . c) društvene. Prezentacioni miks (predstavlja proizvod opipljivim i služi za diferenciranje proizvoda) 3. P – u koje kupac doživljava kao celinu) 2.T. __________ od kupca. osobenost. 2 M planiranje. MM treba ostvariti optimalnu kombinaciju instrumenata MM. stil. Mis. 3. Miks proizvod – usluga (turistička preduzeća nude spoj. Osnovni elementi O. Postizanje željene kombinacije poziva na povezanom delovanju 4 sistema u preduzeću: 1. Totalni proizvod širok spektar opipljivih i neopipljivih koristi koje kupac stiče. Врсте маркетинг стратегија. P. distribucija. Renegan: 1. MM mora biti prilagođen stalnim promenama u internom i eksternom okruženju.17. 20. ime. 3. Postmatranje P. MM = 4P = proizvod.P. 4.P. Proizvod i usluga služe zadovoljenju potreba kupaca. kontrole marketinga Drugačiji stav u definisanju MM autora L. Uvećani proizvod . 23. b) fiziološke. snaga i oblikovanjem javnog mnjena.P __________ raznih učesnika u pružanju usluga. d) psihološke 21. kanali prodaje (place). Zadovoljavanje turističkih potreba se u konačnom obliku izražava kao zbir svih kvalitetnih promena koje stiče turista na osnovu iskustva proizašlog iz ________ turističke usluge. čini ponuda – potencijali privredne i ne privredne delatnosti koje se uklučuju u zadovoljenje turiste. Okvir O. uslovi usluga. Интегрисани (обједињени) туристички производ Objedinjeni turistički proizvod – u njemu se javljaju više proizvoda sjedinjenih u celinu prema zahtevima tražnje. segmentacija tržišta.

Najvažniji činioci koji utiču na cenu su: troškovi. uključuju se predzeća van turističke destinacije .M. . odstranjivanje konkurencije sa ključnih tržišta.faza razvoja – razvoj turističke infrastrukture. 1. odnosi se na razlikovanje između strategijskog i taktičkog posmatranja i korišćenja cena. tražnja. Životni ciklus parcijalnog turističkog proizvoda: . brz priliv gotovine. str.Taktički nivo formiranja cena ostvarivanje sledećih ciljeva: pariranje postojeće konkurencije. Važan aspekt prodajne cene kao M. organizacija. visoki troškovi . Povoljni uslovi privređivanja utiču na povećanje značaja ne cenovnih instrumenata marketing miksa (proizvod. troškovi i karakteristike proizvoda. Životni ciklus je bitan zbog planiranja. rast.faza rasta – konsolidovati poz.faza uključenja – veći broj turista. obeshrabrivanje novih konkurenata. jačanje inicijative za izgradnju infrastrukture .faza zrelosti – najduža faza. Kod turističkog proizvoda bitno je praviti razliku između životnog ciklusa objedinjenog turističkog proizvoda i delim. određ. Eksterni faktori: tražnja. smanjenje prekomerne tražnje. Faze ciklusa paricijalnog turističkog proizvoda: uvođenje. . Faktori koji utiču na formiranje cena: interni (pod kontrolom preduzeća) i ekstreni (van mogućnosti uticaja preduzeća). _________ korišćenje slobodnih kapaciteta. Interni činioci: marketing ciljevi. strategija. ekonomski. stagnacije privrednog razvoja cena je jedan od ključnih faktora MM. Jedno od osnovnih pitanja u vezi s je njen odnos s kavlitetom. Cena – instrument turističkog marketniga koja treba da odrazi ukupne ciljeve poslovanja. zrelost i opadanje učešća proizvoda. Основне карактеристике цене као инструмента маркетинга у туризму. ekonomska politika i društvena kontrola cena. kanali prodaje).Pod životnim ciklusom se podrazumevaju faze kroz koje prolazi proizvod od uvođenja do faze kada je još uvek ekonomski opravdano njeogovo tržišno učešće. usluge i njenog mesta u ukupnoj strukturističke potrošnje. Nivo cena treba da doprinese ostvarivanju ukupnih ciljeva poslovanja.faza opadanja – smanjenje obima prodaje i profita 24. lokalna privreda je vezana za turizam . ekonomska politika i kontrola cena.faza podmalđivanja – uvođenje novih neiskorišćenih atraktivnosti 25. Sa stanovišta potrošača pod cenom se podrazumeva ono što se žrtvuje da bi se dobio proizvod. Еволуциони циклус интегрисаног туристичког производа 2. društveni i ekološki problemi . segmenti tre. razvijaju se poslovni centri kao zasebne celine u okviru destinacije. Životni ciklus objedinjenog truističkog proizvoda (evolucioni ciklus) . konkurencija.faza konsolidacije – smanjuje se stopa povećanja broja posetilaca. profit veliki ali opadajući . osiguranje ključnih prihoda. privlačenje novih kupaca. Фактори формирања цена.faza opadanja – destinacija nije sposobna za borbu sa konkurencijom . konkurencija. dok u uslovima inflacije.faza stagnacije – destinacija nije u modi. 26. proizovda iz naglo povećanje profita .faza istraživanja – mali broj posetilaca koji otkrivaju destinaciju individualno . određivanje cena na različitim tržištima. Osetljivost turističke tražnje na promene cena zavisi od motiva putovanja (poslovno ili čisto turistički) i od vrste proizvoda. promocija. turističkog proizvoda. Složenost o donošenju odluke o ceni proističe iz brojnosti činilaca koji utiču na tu odluku. .Ciljevi strategijskog pristupa formiranja cena: ostvarivanje ciljnog udela na tržištu.faza uvođenja – spor rast bez profita. maksimalan broj turista. MM.

način i uslovi plaćanja. te je stoga potrebno diferencirati pristup promocije pojedinih grupnih potrošača. d) utvrđivanje promotivnog budžeta. Методе формирања цена. Određivanje nivoa cena pansionskih usluga (smeštaj. Važna osobenost za osnovne usluge potreba za objavljivanje godinu dve unapred. 28. mesto u kanalim prodaje tržišta. Специфични аспекти политике цена у туризму Specifičnost obrazovanja cena odnosi se na razlikovanje dveju osnovnih grupa cena: pansionske i vanpansionske usluge. Cena bitan element konkurentnosti u vanpansionskim uslugama zbog trenda individualizacije i racionalizacije potrošnje putovanja. Krajnji cilj promocije uticaj na stavove potrošača. Na donošenje odluke ne utiču presudno kvaliteti destinacije već preklapanje atributa destinacije s psihološkim i ostalim osobenostima turista. Važan aspekt politike cena – diferenciranje. aktivnosti u toku toka putovanja. donošenje konkretne odluke o putovanju. Osnovne faze promotivnih aktivnosti: a) analiza situacije. obuća. nakit). hrana. prevoz) pod _________ uticajem velikih organizatora putovanja. Dva osnovna elementa vanpansionske ponude: a) usluge namenjene zadovoljavanju turističkih potreba (_______ usluge. Četiri opšta pristupa formiranja cena: formiranje cena zasnovano na troškovima. Фазе обликовања програма промотивних активнсти у туризму Promocija – proces razmene informacija i prenošenja poruka potencijalnim kupcima. potrvrđuje odluku o izboru destinacije. Konkretni metodi formiranja cena: a) metod na osnovu posebnosti. Pored promocije i prodajnih aktivnosti u turizmu je posebno značajna usmena propaganda (između samih potošača). piće. e) formiranje cena u cilju preživljavanja. Osnovne funkcije promocije: a) uticaj na potoršače u cilju kupovine proizvoda. b) praćenje očekivanja potrošača u odnosu na turistički proizvod. g) formiranje cena u cilju sprečavanja ulaska konkurenata (veštačke cene).27. količina i obim usluga. Značaj promocije zbog prostorno razdvojenosti ponude i tražnje kao i zbog usmerenosti tražnje ka ponudi. Obezbeđenje odgovarajućeg nivoa tražnje na osnovu stvaranja pozitivnog stava prema proizvodima i uslugama. d) diferenciranje cena (različiti tržišni segmenti različito plaćaju). zabava). strategija guranja. 32. c) definisanje ciljeva i strategije promocije. c) penetracija tržišta (niže cene prilikom uvođenja). Стратегије промотивних активности у туризму Dve osnovne vrste strategija promotivnih aktivnosti: 1. kvalitet proizvoda i usluga. a konkurencija slaba). b) utiče na izbor konkretnog turističkog proizvoda. d) racionalizuje. 30. Promocija – masovno komuniciranje s potrošačima. formiranje cena u odnosu na konkurenciju. 29. izleti. ishrana. . vreme korišćenja. traženje informacija. f) metod ubiranja plodova (na osnovu prethodnih marketing ulaganja). formiranje cena na osnovu tendera. Основен карактеристике промоције као инстурмента маркетинга у туризму. žalbe nakon putovanja. Faze ponašanja potoršača na turističkom tržištu: donošenje osnovne odluke. b) usluge i proizvodi široke potrošnje (odeća. zadovoljstvo. nametanje (promotivnih aktivnosti ka kanalima prodaje) . c) potpomaže pri izboru destinacije. b) izbor ciljnih grupa. U pristupu korišćenja promocije treba voditi računa o heterogenosti potencijalnih potoršača. formiranje cena na osnovu delovanja tržišta. pretvaranje neopipljivih karakteristika u opipljive. Uloga promocije: a) podstiče ljude koji imaju želju za putovanje da putuju. Улога промоције у процесу доношења одлуке о куповини туристичког производа Donošenje odluke o kupovini proizvoda je dug proces u kojem promocija ima poseban udeo. Više kriterijum diferenciranja: vreme kupovine proizvoda. tržišni segmenti. 31. Vanpansionske usluge se formiraju prema kretanjima na domćem tržištu. b) skidanje kajmaka (nov proizvod.

ostvarivanje efekta kroz usmenu propagandu. – kontrola. Unapređenje prodaje je oblik promotivnih aktivnosti usmeren ka postizanju kratkoročnih ciljeva. lična prodaja. tehnika „meke“ prodaje (sofisticiran način obrćanja potoršaču). palkat. Односи са јавношћу као облик промотивних активности у труизму. Основни облици промотивних активности у туризму Osnovni oblici promotivnih aktivnosti: turistička propaganda. Da li je sve dobro urađeno. Šta se želi postići? – cilj promocije. Појам и опште карактеристике туристичке пропаганде Osnovu svakog propagandnog delovanja čini uticaj na individuu u cilju širenja određenih ideja i podsticanja na akciju (u turizmu odabir turističkog proizvoda). podstiču . Turistička propaganda .auditivna (govor. obećanje koristi koja može biti isporučena. ciljnog auditorijuma. Odnosi s javnošću – komuniciranje s internom i eksternom javnošću. Koliko novca izdvojiti? – budžet. turističke karte. odnosi s javnošću. kombinovana grafička sredstva. uticaj na zaposlene koji moraju ispuniti obećanja data propagandom. Унапређење продаје и лична продаја као облици промотивних активности у туризму.direktna propaganda /marketing 36. 38.vizuelna sredstva (tekst i slika) . Odnosi s javnošću utiču na stvaranje imidža turističke organizacije i turističkih destinacija. studijska putovanja.grafička (štampana) .plaćeni oblik nosilaca turističke plitike sa ciljnim tržištem. Средства туристичке пропаганде Sredstva turističke propagande: . strategija privlačenja (usmerena ka krajnjim potrošačima) Možemo izdvojiti: tehniku „tvrde“ prodaje (agresivno ubeđivanje potrošača. fotografije. Razlike između turističke propagande i odnosa s javnošću je u širini auditorijuma. Gde to reći? – izbor kanala komuniciranja (lični i opšti). unapređenje prodaje. Odgovor na pitanja: 1. Osnovni ciljevi turističke propagande: činjenje turističkog proizvoda opipljivim. 35. Kako to reći? – način obraćanja. turističke publikacije.spoljna . Kome uputiti poruku? – def. Važnost odnosa s javnošću proističe iz činjenice da mišljenje celokupne javnosti utiče na uspešnost poslovanja i ugled turističke organizacije. Poseban oblik aktivnosti koji se može uključiti u odnose s javnošću je publicitet (pozitivne informacije o preduzeću i destinaciji u sredstvima javnog informisanja bez novčane nadoknade). Aktivnosti unapređenja prodaje imaju zajedničke karakteristike: kratkoročni karakter. . konferencije za štampu. zvuk) .2. 6.projekciona /ekranska . 3. 5.propagandna na mestu prodaje . Графичка средства туристичке пропаганде Grafička sredstva: prospekt. 34. Cilj odnosa s javnošću – stvaranje povoljne slike u javnosti o konkretnoj organizaciji ili destinaciji. 7.oglasna . kupca u cilju njihovog upoznavanja i prikazivanja stvarnih koristi proizvoda). 37.kombinovana (audiovizuelna) Širi pristup podeli sredstava propagande: . Oblici odnosa s javnošću su: veze sa stvaraocima javnog mnjena. kontakti s pojedincima. 4. 33. 2. diferenciranje proizvoda u odnosu na konkurenciju. Šta reći? – tema obraćanja ciljnom tržištu.

42. popusti i pokloni).tj internacionalizacija poslovanja je nesto cemu tezi svako ugostiteljsko preduzece.Skup pojedinaca i organizacija koji usmeravaju tek proizvoda od proizvodaca do potrošaca(Dibb).Orijentacija na medjunarodno poslovanje.obezbedjenjem smestaja i prevoza. 3..To je interakcija izmedju turista i osoblja sa recepcije u hotelima.na salterima avio-kompanija.2. neke su složene i zahtevaju učešće velikog broja ljudi (sajmovi). 45. 50. Примена маркетинга у пословању угоститељских предузећа Usluge cine osnovnu svrhu poslovanja. плановима и програмима ТОС-а.a uz neposredan kontakt sa potrosacima i uz naplatu odgovarajuce cene.. градова и општина у Србији своје годишње програме и планове промотивних активности усклађују са Стратегијским маркетинг планом. bonusi..Skupovi meduzavisnih organizacija ukljucenih u proces stvaranja proizvoda ili uslugedostupnim za korištenje ili potrošnju (Kotler) 4. neposredni i lako merljivi efekti. pokloni. 49. 39.Grupa međusobno ovisnih organizacija uključenih u proces koji će proizvode il i uslugeučiniti raspoloživima za korišćenje ili potrošnju.Sistem distribucije obuhvata kanale prodaje i fizicku distribuciju 44. T e k o v i p r o i z v o d a o d p r o i z v o d a ca d o p o t r o š a č a . specijalne cene. Избор канала продаје. nema odloženih efekata.izradom pograma putovanja za grupe i pojednice. Примена информационе технологије у промотивним активностима 40. ka prodajnom osoblju (nagrade.koje su oni ostvarili u nekom od ugostiteljskih objekata..organizatorsku i snabdevacku.prodavanjem karata. pokloni). Neke aktivnosti su lake i jednostavne (popust u ceni). ka posrednicima (popusti na količinu.). Односи у каналима продаје 48. 43. Jedan od oblika poboljšanja prodaje je program za stalne putnike. Najcsce se kanali prodaje posmatraju kao kanali distribucije. регија.na brzu reakciju. Финансирање промотивних активности 41. 47.Ugostiteljske usluge se mogu definisati kao licne i nematerijalne usluge ugostiteljskih radnika.Direktna prodaja podrazumeva dovoljno novcanih sredstava kako bi se ona podrzala. Директна продаја у туризму Непосредна комуникација и контакт између произвођача и потрошача услуга у туризму представља директну продaju.Indirektni kanali prodaje se biraju u slucaju kada preduzece turisticcke privrede nije u stanju da pokrije celokupno trziste na kom nastupa i samim tim ostvari direktan kontakt sa potrosacima(turistima) 46.putnicka agencija se bavi:raznim pripremama za putovanje putnika.Vanske ugovorne organizacije koje uprava (management) koristi u svrhu postizanja vlastitihciljeva distribucije (Rosenbloom).5. Основне карактеристике канала продаје као инструмента маркетинга у туризму.. Организовање промотивних активности у туризму Републике Србије Туристичке организације покрајинa. Unapređenje prodaje može biti usmereno ka potrošačima (besplatni uzorci. Примена маркетинга у пословању туристичких агенција и оргнизатора путовања putnicka agencija je privredno preduzece cija komercijalna aktivnost obuhvata 3 fje:posrednicku.. akcije se odvijaju preko medija koje su pod kontrolom organizatora. Маркетинг активности на међународном и домаћем туристичком тржишту . Индиректна продаја у туризму U indirektnu prodaju ukljuceno je i trece lice. Организовање промотивних активности. Distribucijski kanali su:1. Ciljna prodaja – direktna prezentacija kupcu.poslovnicama u turistickim agencijama. nagrade.

edan od najvažnijih ciljeva održivog razvoja jeste otvaranje novih radnih mesta i smanjenje stope nezaposlenosti. a istovremeno uklanjaju ili znatno smanjuju uticaje koji prete ili štete životnoj sredini i prirodnim resursima. 51. kao i smanjenje rodne i društvene nejednakosti marginalizovanih grupa. podsticanje zapošljavanja mladih i lica sa invaliditetom.Promocione aktivnosti međusobno su povezane i kao takve predstavljaju promocioni ili komunikacioni sistem. Одрживи развој туризма и маркетинг Održivi razvoj podrazumeva izradu modela koji na kvalitetan način zadovoljavaju društveno – ekonomske potrebe i interese građana. kao i drugih rizičnih grupa . Алтернативни приступи развоју туризма и маркетинг 52.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful