P. 1
Notes of Rajadhamma

Notes of Rajadhamma

|Views: 30|Likes:
Published by lokasara
Reverence Renowned Admirable Dispelled Surpassed Bound Prosperity Greeted Consult Diminished Stability A djournment Recession Resumption Unanimity Unanimous Prejudices Consented

ၾကည္ညဳိျခင္း။ ေက်ာ္ၾကားမႈ။ ခ်ီးမြမး္၊ ႏွစ္လုိ၊Aေလးထားဖြယ္ေကာင္းေသာ။ ပေပ်ာက္ေစသည္။ လြင္ျပယ္ေစသည္။ သာလြန္သည္။ ေက်ာ္လန္သည္။ ြ သုိ႔ Uီးတည္ေသာ။ သုိ႔ သြားေသာ။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း။ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္သည္။ AႀကံUာဏ္ ရယူသည္။ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သည္။ ေလ်ာ့နည္း၊ဆုတ္ယုတ္လာသည္။ တည္ၿငိမ္မႈ။ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း။ စီးပြါးေရး က်ဆင္းမႈ။ ျပန္ဆက္၊ ျပန္ေ
Reverence Renowned Admirable Dispelled Surpassed Bound Prosperity Greeted Consult Diminished Stability A djournment Recession Resumption Unanimity Unanimous Prejudices Consented

ၾကည္ညဳိျခင္း။ ေက်ာ္ၾကားမႈ။ ခ်ီးမြမး္၊ ႏွစ္လုိ၊Aေလးထားဖြယ္ေကာင္းေသာ။ ပေပ်ာက္ေစသည္။ လြင္ျပယ္ေစသည္။ သာလြန္သည္။ ေက်ာ္လန္သည္။ ြ သုိ႔ Uီးတည္ေသာ။ သုိ႔ သြားေသာ။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း။ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္သည္။ AႀကံUာဏ္ ရယူသည္။ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သည္။ ေလ်ာ့နည္း၊ဆုတ္ယုတ္လာသည္။ တည္ၿငိမ္မႈ။ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း။ စီးပြါးေရး က်ဆင္းမႈ။ ျပန္ဆက္၊ ျပန္ေ

More info:

Published by: lokasara on Apr 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2010

pdf

text

original

Reverence ၾကည္ညဳိျခင္း။

Renowned ေက်ာ္ၾကားမႈ။
Admirable ခ်ီးမြ မး္၊ ႏွစ္လုိ၊Aေလးထားဖြ ယ္ေကာင္းေသာ။
Dispelled ပေပ်ာက္ေစသည္။ လြင္ျပယ္ေစသည္။
Surpassed သာလြ န္သည္။ ေက်ာ္လြ န္သည္။
Bound သုိ႔ Uီးတည္ေသာ။ သုိ႔ သြ ားေသာ။
Prosperity ႀကီးပြ ားခ်မ္းသာျခင္း။
Greeted ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္သည္။
Consult AႀကံUာဏ္ ရယူသည္။ ေဆြ းေႏြ းတုိင္ပင္သည္။
Diminished ေလ်ာ့နည္း၊ဆုတ္ယုတ္လာသည္။
Stability တည္ၿငိမ္မႈ။
Adjournment ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း။
Recession စီးပြ ါးေရး က်ဆင္းမႈ။
Resumption ျပန္ဆက္၊ ျပန္ေကာက္ျခင္း။
Unanimity ေသြ းစည္း ညီညြ တ္မႈ။
Unanimous တညီတညြ တ္တည္း (ျဖစ္ေသာ)။
Prejudices မလုိမုန္းထား၊ဘက္လုိက္မႈျဖစ္ပြါးေစသည္။
Consented သေဘာတူ၊ခြင့္ျပဳ၊လုိက္ေလ်ာသည္။
Conferred ေပးAပ္၊ခ်ီးျမွင့္သည္။ တုိင္ပင္ေဆြ းေႏြ းသည္။
Drafting မူၾကမ္းေရးျခင္း။
Legislation Uပေဒ။
Fawning
Prevail ပ်ံ႕ႏွံ႕သည္။
Bias ဘက္လုိက္ျခင္း။
Promulgation ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။
Transgression Uပေဒ ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း။
Amendments ျပင္ဆက္ျဖည့္စြ က္ခ်က္။
Secured ခ်ည္၊ေႏွာင္သည္။ ကာကြ ယ္ထားသည္။
Supersedes A စားထုိးသည္။
Nullified
Readily မဆိုင္းမတြ၊ လုိလုိလားလား။
Misery ေ၀ဒနာ၊ နာက်င္မႈ၊ ဒုကၡ။
Stabilizing တည္ၿငိမ္(ေစ)ျခင္း။
Elsewhere A ျခားတေနရာရာမွာ--သုိ႔။
Precedents သာဓက၊AစU္ Aလာ၊ထုံး။
Intervening ၾကား၀င္၊ ဖ်န္ေျဖမႈ။
Manifestation သရုပ္သကန္။
Nether ေAာက္၊ ေAာက္ပုိင္း။
Priority Uီးစားေပး (ကိစၥ)။
Heed Aေလးဂရုျပဳသည္။
Crane ႀကိဳးၾကာ။
Reckoned တြ က္ဆ၊ မွန္းသည္။
Beasts’ ေျခေလးေခ်ာင္းသတၱ ၀ါ။
Rely စိတ္ခ်၊ယုံၾကည္၊Aားထားရသည္။
Glory ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ။
Immunity
Astray လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြ ဖည္လ်က္။
Adherent’s ေထာက္ခံသူ၊ ေနာက္လုိက္။
Overwhelming ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ။ A ျပတ္A သတ္။
Patron ကူညီေထာက္ပံ႔ A ာေပးသူ။
Derived ရရိွ၊ ဆင္းသက္၊ A ရင္းA ျမစ္ကုိ ရွာသည္။
Fibre A မွ်င္။ပင္ကုိလကၡဏာ။
Hemp ပုိက္ဆံေလွ်ာ္၊ ဘန္ေလွ်ာ္ပင္။ ေဆးေျခာက္ပင္။
Flax ႏွမး္ၾကတ္ပင္။
Twisted ေဖါက္ျပန္ေသာ။ မူမမွန္ေသာ။
Agenda လုပ္ငန္းစU္။
Secrecy လွ်ိဳ႕၀ွက္ျခင္း။
Downturn Aက်ဘက္သုိ႔ Aေျပာင္း၊Aလွည့္။ (စီးပြ ါးေရး)။
Consensus Aမ်ားသေဘာ၊ Aမ်ားဆႏၵ။
Instruction သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ။ Aမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္။
Dint Aေၾကာင္း(ျဖင့္)။
Virgin Aပ်ိဳစU္။ ကညာ။
Abduction ေသြ းေဆာင္ျခင္း။ လူခုိးမႈ။
Resentment မေက်မခ်မ္းမႈ။
Sustain လကၡံ၊ Aတည္ျပဳသည္။
Dealt
Customary ထုံးစံျဖစ္ေသာ။
Neglected ပစ္ထားေသာ။
Downward နိမ့္ဆင္းေသာ။
Settle Aေျခခ်သည္။
Losses ဆုံးရႈံးမႈ။ AေသAေပ်ာက္။
Current မ်က္ေမွာက္၊ ေလာေလာဆယ္။
Consisting Aဓိက က်မႈ။
Lineage မ်ိဳးရုိးAႏြ ယ္။
Concurrence
Military စစ္။ တပ္မေတာ္။
Multifarious Aထူးထူး Aျပားျပားျဖစ္ေသာ။
Consultation ေဆြ းေႏြ းညိွႏိႈင္းပဲ ြ။
Trustworthiness ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း။
Naval ေရတပ္။
Deliberate ခ်င့္ခ်ိန္သည္။
Budget ၀င္ေငြ ထြ က္ေငြ စာရင္း။
Solely လုံး၀Uႆုံ။
Pleasantly ေဖာ္ေရြ စြ ာ။
Enjoyably ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ။
Observed လုိက္နာသည္။
Adhere လုိက္နာ၊ေစာင့္ထိန္းသည္။
Demands ေတာင္းဆုိသည္။ လုိA ပ္သည္။
Other-worldly A ျခားေလာကီ။
Solitary ထီးတည္းေနသူ၊ Eကစာက်င့္သူ။ ရေသ့။
Rhinoceros ႀကံ႔။
Entail လုိAပ္သည္။ျဖစ္ေပၚေစသည္။
Substantial မ်ားျပားေသာ။ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ။
Endure ႀက့ံႀကံ့ခံသည္။
Hangers-on ကပ္ပါးရပ္ပါး။
Collapsed ၿပိဳ၊လဲသည္။
Integrity တည္ၾကည္မႈ။ ဂုဏ္သိကၡာ။ သမာဓိ။
Worthiness Aေကာင္ႀကီးႀကီး။
Majority Aမ်ားစု။
Reliable ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ။
Resentful မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေသာ။
Dissidents Aစုိးရႏွင့္သေဘာထားကြ ဲ လြ ဲဆန္႔က်င္သူ။
Rebellion ပုန္ကန္ျခင္း။
Overthrown ျဖဳတ္ခ်သည္။
Accumulation စုေဆာင္းမိျခင္း။
Flourishing ေA ာင္ျမင္ထေျမာက္ျခင္း။
Omni-competent A လုံးစုံ ကၽြ မ္းက်င္မႈရွိေသာ။
Instant ခ်က္ခ်င္း။
Bitterness ခါးခါးသီးသီး။
Rancorous ခါးခါးသီးသီးရွိလွေသာ။
Pervading ျပည့္ႏွက္ျခင္း။
Concord သင့္ျမတ္ျခင္း။
Jackal ေခြ းA။
Worm ပုိးေကာင္။တုိးေ၀ွ႔၀င္သည္။
Termite ျခ။
Calves ႏြ ားငယ္။
Heifers’ ႏြ ားမတမ္း။
Swan ငန္း။
Ornaments Aဆင္တန္ဆာ။
Slaughter Aျပတ္Aသတ္Aနုိင္ယူသည္။
Burden ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး။
Wagons ေလးဘီးလွည္း။
Ghi ငါန္းဇြ န္ေထာပတ္တစ္မ်ိဳး။
Bolt Aထည္Aလိပ္။
Innocent Aျပစ္မဲ ့ေသာ။
Befit သင့္ေလ်ာ္သည္။
Deprivation ခ်ိဳ႕တဲ ့မႈ။ ဆုံးရႈံးမႈ။ ဒုကၡ။
Appeases ႏွစ္သိမ့္သည္။
Steeped မတ္ေစာက္ေသာ။
Rituals ရုိးရာ၊ ဘာသာ ဓေလ့။
Antiquity ေရွးပေ၀ဏီ။
Proportion Aခ်ိဳးAစား။ Aတိုင္းAဆ။
Precise တိက်မွန္ကန္ေသာ။ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ။
Strictly စည္းကမ္းႀကီးေသာ။ ၾကပ္မတ္ေသာ။
Taxation Aခြ န္စည္းၾကပ္ျခင္း။
Emoluments လစာ၊ လုပ္ခေငြ။
Obstructions တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း။
Loans ေခ်း၊ ငွားျခင္း။
Loyalty သစၥာေစာင့္သိျခင္း။
Net or snare ပုိက္၊ ေက်ာ့ကြင္း။
Invaded က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္သည္။
Cropland စုိက္ပ်ိဳးေျမ။
Interruption Aေႏွာင့္Aယွက္။ တုံ႔ဆုိင္းျခင္း။
Cooperation ပူးေပါင္းေဆာင္ရြ က္ျခင္း။
Expenses စရိတ္စက။
Justification က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္။
Falsehood မမွန္ကန္ေသာထြ က္ဆုိခ်က္။ မုသား။
Oppression ဖိႏွိပ္၊ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ။
Inherited Aေမြဆက္ခံသည္။
Levied
Dominate စုိးမုိးခ်ယ္လွယ္သည္။
Productively Aက်ိဳးရွိစြ ာ။
Constantly Aဆက္မျပတ္။မၾကာခဏ။Aၿမဲ။
Pleasant ယU္ေက်းေဖာ္ေရြေသာ။
Abusively ရုိင္းစုိင္းစြ ာ။
Bullock ႏြ ားလားUသဘ။
Considerately ေထာက္ထား၊ညွာတာစြ ာ။
Demerit A ျပစ္၊A နာA ဆာ။
Advantageous A ျမတ္ထြက္ေသာ။ A က်ိဳးေက်းဇူးျပဳေသာ။
Passage ျဖတ္သန္းျခင္း။
Formative ပုံသြင္းေပးေသာ။
Elevation ျမွင့္တင္ျခင္း။ ျမင့္မားျခင္း။
Squabbled တက်က္က်က္စကားမ်ားသည္။
Adjudicate စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္သည္။
Disputes Aျငင္းပြ ါးဖြ ယ္။
Sustenance Aာဟာရ။
Commerce ကုန္သြ ယ္မႈ။
Proposal Aဆုိျပဳခ်က္၊ စီမံခ်က္။
Enormous Aလြ န္ႀကီးမားေသာ။
Descended သားစU္ေျမးဆက္။
Widespread ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ။
Wily ၪာဏ္မ်ားေသာ။
Interpretation ရွင္းလင္းခ်က္။
Nullified ပယ္ဖ်က္သည္။Aက်ိဳးပ်က္ျပားေစသည္။
Misinterpreted နားလည္မႈလြ ဲသည္။
Breeds ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးသည္။
Engulfed လႊမ္းမုိးသည္။
Yokes ဆက္စပ္ေပးသည္။
Fastenings ခ်ိတ္တြယ္စရာ စသည္။
Laden ဆုိ႔နင့္၊ၿပြ တ္သိပ္ေနေသာ။
Commemorating Aမွတ္တရ ျဖစ္ေစျခင္း။
Binding’s ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း။
Distortions ရြ ဲ႕ေစာင္းမႈ။
Varieties Aမ်ိဳးစုံ။
Authoritative A ာဏာသုံးေသာ။
Wilderness ကႏၱာရ။ A ပါယ္ခံနုိင္ငံေရးသမားဘ၀။ (in the…)
Overwhelm စီးနင္းသည္။
Servitude ခုိင္းဖတ္ဘ၀။ သူ႔ကၽြ န္။
Terror ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြ ံ႕ျခင္း။
Ensure ေသခ်ာေA ာင္လုပ္သည္။
Handling စီမံခန္႔ခြ ဲ ျခင္း။A ကုိင္A တြ ယ္။
Adversely ဆုိးဆုိးရြ ားရြ ား။
Sufficiency ျပည္႔စုံျခင္း။
Treasury ေငြ တုိက္။
Surplus A ပုိA လွ်ံ။
Assent သေဘာတူညီမႈ။
Empowers လုပ္ပုိင္ခြင့္A ာဏာေပးသည္။
Barriers A ဟန္႔A တား။
Undertaken တာ၀န္ယူ၊လက္ခံေဆာင္ရြ က္သည္။
Hindrances Aေႏွာင့္Aယွက္။
Pre-eminent ထူးခၽြ န္ေသာ။ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ။
Prosper ေAာင္ျမင္၊ျဖစ္ထြ န္းသည္။
Naught သုည။ Aခ်ည္းႏွီး။
Abide သည္းခံသည္။ ေနသည္။
Thrive ရွင္သန္သည္။
Affix ကပ္သည္။
Ache A ကုိက္A ခဲ။ ေ၀ဒနာ။
Well-set
Tranquil ၿငိမ္သက္ေA းခ်မ္းေသာ။
Solitude A ထီးက်န္ျခင္း။ လူသူေ၀းရာ။
Profitable A က်ိဳးရွိေသာ။ A ျမတ္ထြ က္ေသာ။
Charitable ရက္ေရာေသာ။
Regard သေဘာထားသည္။ေလ့လာ၊ၾကည့္သည္။
Civility ရည္မြ န္မႈ။
Axle ၀င္ရုိး။
Hub ပုံးေတာင္း။
Bored ထြင္းေဖာက္သည္။ တူးသည္။
Engaged ခန္႔သည္။ ငွားသည္။
Correspond တူညီသည္။ ကုိက္သည္။
Motivated တြ န္းAားေပးသည္။
Satiated Aီသည္။ Aင့္သည္။
Persuasive ဆြ ဲေဆာင္နုိင္ေသာ။ ယုံၾကည္ေလာက္ေသာ။
Grants ခြင့္ျပဳသည္။
Forts ခံတပ္။
Territories ပုိင္နက္၊ နယ္ေျမ၊ေဒသ။
Reputation နာမည္၊ဂုဏ္သတင္း။
Dine ညစာ စားသည္။
Equanimity စိတ္တည္ၿငိမ္ျခင္း။
Inclinations လုိAင္ဆႏၵ၊ Aထုံ၊ ၀ါသနာ။
Enforce ျပဌာန္းသည္။
Beads စိပ္ပုတီး။ Aစက္Aေပါက္။
Decoration တန္ဆာဆင္မႈ။
Mates Aေဖာ္၊ Aေပါင္းAသင္း။
Contrived ဖန္တီး၊ ႀကံဖန္သည္။
Infancy ကနUီးAဆင့္။
Immigrants Aျခားနုိင္ငံမွ Aေျခစုိက္ရန္ ၀င္လာသူ။
Depopulation လူUီးေရ ေလ်ာ့နည္းသြ ားျခင္း။
Hamlets ဇနပုဒ္။ ရြ ာသိမ္ရြ ာငယ္။
Remedy ကုစားျခင္း။
Incestuous ေသြ းရင္းစပ္ယွက္မႈက်ဳးလြ န္ေသာ။
Improper မွားေသာ၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ မရုိးသားေသာ။
Deprive ပိတ္ပင္ထားသည္။
Withering ရစရာမရွိေAာင္ ရက္ရက္စက္စက္။
Lusts တဏွာ၊ ရာဂ။
Scarce ရွားပါးေသာ။
Wheat ဂ်ဳံေစ့၊ ဂ်ဳံပင္။
Pests Aဖ်က္ေကာင္။Aေႏွာင့္Aယွက္။
Wormy ပုိးပါေသာ။
Drought မုိးေခါင္ျခင္း။
Shortage ရွားပါးမႈ၊ ျပတ္လပ္မႈ။
Irrigation ဆည္ေျမာင္းသြ ယ္ျခင္း။ ဆည္ေျမာင္းစနစ္။
Rough ၾကမ္းတမ္းေသာ။
Demons မေကာင္းဆုိး၀ါး။
Slay သတ္ျဖတ္သည္။
Overturned ေမွာက္သည္။ ပယ္ဖ်က္သည္။ ေခ်ပသည္။
Wiped ပြ တ္သုတ္၊ပယ္ဖ်က္၊ေခ်မႈန္းသည္။
Demonstrated လက္ေတြ ႔ျပသည္။
Kindred ေဆြ မ်ိဳးသားခ်င္း။
Transgressions ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း။
Cunning စU္းလဲေသာ။ ပညာသားပါေသာ။
Oppressive ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ။ၾကမ္းတမ္းေသာ။
Abound ေပါသည္။ လႈိင္သည္။
Loot တိုက္ခုိက္လုယူ၊ ခုိး၀ွက္ေသာ ပစၥည္း။
Invade က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္သည္။
Annexes ေနာက္ဆက္တြဲ။ပူးတြ ဲ။ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္။
Duly Aခ်ိန္ကုိက္။ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္Aတုိင္း။ ထုိက္ထုိက္တန္တန္။
Famine Aငတ္ေဘး။
Emigrate မိမိနုိင္ငံမွထြ က္ခြ ါ၍ Aျခားနုိင္ငံတြင္Aေျခခ်သည္။
Spring ပိတ္သည္။ ရုိက္ခတ္သည္။
Remedies ေဆး၊ ကုသမႈ။
Seize သိမ္း၊ဖမ္းဆီးသည္။
Fierce ခက္ထန္၊ၾကမ္းၾကဳတ္၊ရက္စက္၊ျပင္းထန္ေသာ။
Vile ယုတ္မာ၊ဆုိးညစ္ေသာ။
Revert ဒုံရင္းAတုိင္းျပန္ဆုိက္သည္။တေက်ာ့ျပန္သည္။
Expedition စူးစမ္းေလ့လာေရး ခရီး။
Majesty ခန္႔ျငားထည္၀ါေသာ ဂုဏ္သိကၡာ။ Aလွ။ဘုရင့္ဘုန္းတန္ခုိး။
Suburbs ဆင္ေျခဖုံး။
Deplorable မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြ ယ္။
Classification Aမ်ိဳးAစား (သုိ႔) Aုပ္စုခြ ဲ ျခင္း။ မ်ိဳးတူစုျခင္း။
Distinguished ခြ ဲ ျခားသိျမင္သည္။
Promiscuity လက္လြတ္စပယ္။
Farmyard ၿခံ၀င္း၊၀ုိင္း။
Liquor Aရက္ေသစာ။
Knots ခ်ည္ေႏွာင္၊ထုံးဖြ ဲ႕သည္။
Devour ဖ်က္ဆီး၀ါးမ်ိဳသည္။ Aငမ္းမရ ဖတ္၊ၾကည့္၊စားသည္။
Reservoir ေရေလွာင္ကန္။
Metaphorically စကားAျဖစ္။
Liable UပေဒAရ တာ၀န္ရွိေသာ။ျပဳတတ္၊ျဖစ္တတ္၊ျဖစ္ဖြ ယ္ရွိေသာ။
Abashed Aေနခက္၊ရွက္(ေသာ)။
Reproached Aျပစ္တင္သည္။
Domain ပုိင္နက္၊နယ္ပယ္။
Remorse ေနာင္တ။
Arouses ႏႈိးေဆာ္သည္။
Foreseeing ႀကိဳတင္သိ၊ျမင္မႈ။
Valiant ရဲ စြ မ္းသတၱိရွိေသာ။
Ancestors ေရွ႕ေျပး၊ ဘုိးေဘးဘီဘင္။
Outlaws တရားမ၀င္ေၾကာင္းေၾကျငာသည္။ ေတာပုန္း၊၀ရမ္းေျပး။
Revelry ဆူဆူညံညံ ျမဴးတူးေပ်ာ္ပြ ဲ ရႊင္ပြ ဲ။
Immature ရင့္က်က္မႈမရွိေသာ။
Vices မေကာင္းမႈ။ ဒုစရိုတ္၊ျပစ္မႈ။
Daring ရဲရင့္၊သတိၱိရွိေသာ။
Cherish ခ်စ္ခင္ျမတ္နုိးသည္။
Versed ကၽြ မ္းက်င္၊တတ္ေျမာက္(ေသာ)။
Shrinking Aရြ ယ္Aစား ပမာဏ ငယ္သြ ားသည္။ က်ံဳ႕သြ ားသည္။
Dive ထုိးဆင္း၊ငုပ္၀င္သည္။
Prestige Oဇာတိကၠမ၊ ဂုဏ္သိကၡာ။
Fowl ၾကက္၊ငွက္။
Converse စကားလက္ဆုံေျပာသည္။
Glorious ေကာင္းျမတ္၊သာယာလွပေသာ။
Unbefitting မသင့္ေလ်ာ္ေသာ။
Refrains သံၿပိဳင္လုိက္ျခင္း။
Rishis ဆာဒူး။
Plunge ထုိးသြင္း၊ခုန္ဆင္းသည္။ က်ေရာက္ေစသည္။
Illustration သာဓကျပ၊ပုံေဆာင္ျခင္း။
Besmeared လူး၊လိမ္း၊ေပက်ံသည္။
Filth Aညစ္Aေၾကး။
Blazing ျခစ္ျခစ္ေတာက္။
Flame ေတာက္ေလာင္သည္။
Revulsion စက္ဆုပ္မႈ။
Repelled
Blaze မီးႀကီး။
Descent ဆင္းသက္က်ေရာက္ျခင္း။
Contemplation ေလးနက္စြ ာဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္း။
Inheritance Aေမြ၊ဆက္ခံျခင္း။
Restraint ကန္႔သတ္ခ်က္။
Weary ပင္ပန္းေသာ။
Revelation လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္။
Unremitting မနားမေန (လုပ္ေသာ)။
Discarding စြ န္႔ပစ္၊ဖယ္ထားျခင္း။
Anxiety ေသာက၊ဗ်ာပါရ။
Ceasing ရပ္စဲ ျခင္း။
Diligence ႀကိဳးစားျခင္း၊၀ီရိယ။
Incumbent တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ။
Idleness Aလုပ္လက္မဲ ့ျဖစ္ျခင္း။
Evasion ေရွာင္လႊဲ မႈ။
Interruption Aေႏွာင့္Aယွက္။ တု႔ံဆုိင္းျခင္း။
Favouring ေထာက္ခံျခင္း။လက္ခံျခင္း။AကူAညီ။
Solid Aစုိင္၊Aခဲ။
Quail ငုံး။
Destined ေရစက္ပါေသာ။ ကံဇာတာပါေသာ။
Nymph ျမစ္၊သစ္ပင္ေစာင့္နတ္သမီးကေလး။ ပုိးတုံးလုံး။
Courtesan (ေရွး)ျပည္ႀကီးဒါလီ။ ျပည္ႀကီးတန္ဆာ။
Upstream ေရဆန္၊ ျမစ္ညာ။
Ride စီးသည္။
Afflicted ဖိစီး၊ ႏွိပ္စက္သည္။
Completion ၿပီးစီးျခင္း၊ Aၿပီးသတ္ျခင္း။
Firm ခုိင္ၿမဲေသာ။
Flavours ဂုဏ္၊ ရသ၊ သေဘာသြ ား။Aန႔ံAရသာ။
Esteemed Aထင္ႀကီး၊ျမတ္နုိး၊ေလးစား၊တန္ဖုိးထားသည္။
Conduct AျပဳAမူ၊ AေနAထုိင္၊ စီမံခန္႔ခြ ဲ မႈ။
Wavering ယိမ္းထုိးလႈပ္ရွားျခင္း။ (ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္ျခင္း။
Looms ရက္ကန္းစင္။
Porcelains ေႁကြ ထည္။
Fabrics ရက္ထည္။
Omniscience သဗၺညဳတၪာဏ္။
Artillery Aေျမာက္၊တပ္။
Explosives ေပါက္ကြဲ လြယ္ေသာ၊---ပစၥည္း။
Exertion Aားစုိက္၊ ႀကိဳးပမ္းမႈ။ ပင္ပန္းမႈ။
Strenuous Aားသြ န္ခြ န္စုိက္လုပ္ရေသာ။ Aားမာန္Aျပည့္ရွိေသာ။
Austerities ေခၽြ တာေရး။ ၿခိဳးၿခံျခင္း။
Pelts ပစ္ေပါက္သည္။
Exert Aသုံးျပဳသည္။
Naked Aလြ တ္၊ ဗလာ၊ လုံးတီး။ ေျဗာင္။
Textiles Aထည္Aလိပ္။
Idlers လူပ်င္း။ Aေခ်ာင္သမား။
Divestment ထုတ္ပစ္ျခင္း။
Function လုပ္ငန္း၊ တာ၀န္၊ Aသုံး၀င္မႈ။
Jurisdiction တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္။
Tamed ယU္ပါးေစသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။
Toss ခတ္၊ ေကာ္သည္။
Risk စြ န္႔စားမႈ။ -သည္။
Siege ၀ုိင္းရံလုပ္ႀကံသည္။ ၀ုိင္းထားသည္။
Besieging စစ္တပ္ျဖင့္၀ုိင္းထားသည္။(၀ုိင္းေမး၊စုံစမ္း၊ေတာင္းဆုိသည္။)
Heirloom ဘုိးစU္ေဘာင္ဆက္Aေမြ ပစၥည္း။
Nervous ေၾကာက္၊ ရြ ံ႕၊ ထိတ္၊ ရင္ဖုိေသာ။
Conformity ထုံးတမ္းႏွင့္ကုိက္ညီမႈ၊လုိက္ေလ်ာညီညြ တ္မႈ။
Consequence Aက်ိဳးဆက္။ Aေရးပါမႈ။
Crushers ဖိႏွိပ္၊ေခ်းမႈန္းသူ။
Defeating Aနိုင္ရ၊ယူျခင္း။
Inferior လက္ေAာင္ငယ္သား။
Miserly ကပ္ေစးႏွဲေသာ။ မလုံမေလာက္။
Generosity ရက္ေရာမႈ။
Liar လူလိမ္၊လူညာ။
Gratifying Aားရစဖြ ယ္။
Admonishment သတိေပးခ်က္။
Ordains ကံစီမံသည္။ ရဟန္းတက္ေပးသည္။
Expound A ေသးစိတ္ရွင္းျပသည္။
Omen နိမိတ္။
Wrath A မ်က္ေဒါသ။
Neglecting လ်စ္လ်ဴရႈ၊ ပစ္ထားျခင္း။
Indulgence A လုိလုိက္ျခင္း။ ဇိမ္ခံျခင္း။
Fertility ေျမOဇာေကာင္းျခင္း။မ်ိဳးေA ာင္ျခင္း။(ၪာဏ္ ) ရႊင္ျခင္း။
Productiveness ထုတ္လုပ္A ားေကာင္းျခင္း။
Cubit
Palm လက္ဖ၀ါး။
Cane ႀကိမ္၊-ဒဏ္ေပးသည္။
Spices ဟင္းခတ္AေမႊးAႀကိဳင္။
Devitalized
Sprung
Inadequate မလုံေလာက္ေသာ။ စိတ္မခ်ရေသာ။
Frustrate မခ်င့္မရဲ ျဖစ္သည္။ ေႏွာင့္ယွက္သည္။
Reputation နာမည္၊ ဂုဏ္သတင္း။
Tomb Aုတ္ဂူ၊ သခၤ ်ဳိင္း။
Defy Aာခံ၊ ဖီဆန္သည္။
Boldly ထင္ရွားစြ ာ။
Destined ေရစက္ပါေသာ။
Exceedingly Aလြ န္႔Aလြ န္။
Prophecy ေဟာကိန္း၊ AၾကားAျမင္။
Excess ပုိကဲ မႈ။ တရားလြ န္ျခင္း။
Abide သည္းခံ၊ ေနသည္။
Enact Uပေဒျပဳသည္။
Exceptions ႁခြင္းခ်က္။
Spoil ဖ်က္သည္။ A လုိလုိက္သည္။
Irreversible နဂုိA တိုင္းျပန္မျဖစ္နိုင္ေသာ။ ျပန္မေကာင္းနုိင္ေသာ။
Vain စိတ္ႀကီး၀င္၊ ဂုဏ္ေမာက္၊မာနေထာင္ေသာ။Aလကား။
Punctuality Aခ်ိန္မွန္ျခင္း။
Interruption Aေႏွာင့္Aယွက္၊ တုံ႔ဆုိင္းျခင္း။
Brigand ေတာပုန္းဓားျပ။
Sidelong ေဘး၊ ေစာင္း၊ ငဲ ့။
Glance ဖ်ပ္ကနဲ ႔ၾကည့္သည္။ Aေရာင္ဟပ္သည္။
Embraced ေပြ ႔ဖက္၊ လက္ခံယုံၾကည္၊ Aက်ံဳး၀င္သည္။
Regretted စိတ္ထိခုိက္၊၀မ္းနည္း၊ ေနာင္တရသည္။
Grief ေသာက၊ ပရိေဒ၀။
Thrillingly မျဖစ္စေလာက္၊ မေျပာပေလာက္။
Chatter ေရာက္တတ္ရာရာေျပာသည္။
Condemned ရႈတ္ခ်၊ျပစ္တင္ေ၀ဘန္သည္။ စီရင္ခ်က္ခ်သည္။
Slain သတ္ျဖတ္သည္။
Reliance Aားထား၊ မွီခုိမႈ။
Priority Uီးစားေပး (ကိစၥ)။
Gamble ေလာင္းကစားသည္။
Deceit လိမ္ညာ၊လွည့္ျဖား၊ မရုိးသားမႈ။
Fraud လိမ္လည္မႈ၊ Aတု၊ Aေယာင္ေဆာင္။
Entrust Aပ္ႏွံသည္။
Untarnished နာမည္ပ်က္ မရွိ။
Endowed ေထာက္ပံ႔သည္။ ျပည့္စုံေစသည္။
Mere မွ်သာ (ျဖစ္ေသာ)။
Smatter မေတာက္တေခါက္။
Letting
Utmost Aစြ မ္းကုန္။
Reeds က်ဴပင္။
Waging ယမ္း၊ လႈပ္၊ ႏွ႔ံျခင္း။
Subordinate လက္ေAာက္ခံ၊ ငယ္သား။
Prime Aေရးႀကီးဆုံး။ Aဓိက။
Detachment Aစြ ဲ ကင္းျခင္း။ ဘက္မလုိက္ျခင္း။
Strove ႀကိဳးပမ္းသည္။
Mastery တဖက္ကမ္းခတ္ျခင္း။
Skepticism သံသယရွိျခင္း။
Paddle ေလွာ္တက္။
Weaving ရက္ျခင္း။
Fabric ရက္ထည္။
Relates ဆက္စပ္၊ တည္မွီသည္။
Urged တုိက္တြ န္း၊ ေဆာ္Oသည္။
Epidemics ကူးစက္ေရာဂါ၊ ကပ္ေရာဂါ။ ျပန္ပြ ားမႈ။
Envy မနာလုိမႈ။
Tyrant Aာဏာရွင္၊ နုိင္လုိမင္းထက္ျပဳမူသူ။
Eminent ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား၊ ထူးခၽြ န္ေသာ။
Wicked ေကာက္က်စ္၊ ယုတ္မာေသာ။
Promote Aေထာက္Aကူျပဳ၊ Aားေပးသည္။
Forgetfulness ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။ ေမ့တတ္ျခင္း။
Drunkenness Aရက္မူးေနျခင္း။
Hostility ရန္လုိမႈ၊ ရန္လုိစိတ္။
Oppress ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည္။
Purport ဟန္ေဆာင္သည္။ Aဆုိရွိသည္။ ဆုိသည္။
Paraphrased စကားေျပျပန္ဆုိသည္။
Deserving ထုိက္တန္၊ သင့္ေတာ္ေသာ။
Recipient လက္ခံရရွိသူ၊ Aပ္ႏွင္းခံရသူ။
Obligation တာ၀န္၊ ၀တၱရား၊ Aသိစိတ္။
Ambiguity မေရရာျခင္း။ မျပတ္သားျခင္း။ ေထြ ျပားျခင္း။
Deception လွည့္စားမႈ၊ ပရိယာယ္။
Conciliate ေျပရာေျပေင္း၊ေက်ရာေက်ေင္း၊ရင္းႏွီးရာရင္းႏွီးေင္းလုပ္သည္။
Taint Aစြ န္းAထင္း၊Aမည္းစက္၊--ထင္သည္။
Mercy သက္ညွာ၊ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ ကံေကာင္းေထာက္မမႈ။
Antagonize ရန္လုပ္၊ ရန္မူသည္။
Inclination လုိA င္ဆႏၵ၊A ထုံ၊၀ါသနာ၊A ထာ၊ Aက်င့္။
Capabilities လုပ္နိုင္စြ မ္း။
Moderate Aသင့္ Aတင့္၊ Aစြ န္းမေရာက္သူ။
Tributary (ျမစ္၊ ေခ်ာင္း) လက္တက္။
Dissuaded မလုပ္ရန္ေဖ်ာင္းျဖ၊ တားသည္။
Folly မုိက္မဲ မႈ။
Insult ေစာ္ကားသည္။
Concede ၀န္ခံသည္။ လက္လႊတ္လုိက္ရသည္။
Overbear ဗုိလ္က်လြ န္းေသာ။
Temper စိတ္၊ ေဒါသ။
Witnessed မ်က္ျမင္ေတြ ႔သည္။ ႀကဳံသည္။
Swore တုိင္တည္၊ သစၥာဆုိသည္။
Resistance ေတာ္လွန္ျခင္း။A တုိက္A ခံ။
Enmity မလုိမုန္းထားစိတ္၊ ရန္လုိမႈ။
Glamour စြ က္မက္ဖြယ္ရာ။
Conjuror လက္လွည့္ဆရာ။
Magnifying ပုံႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း။
Assessment Aကဲ ျဖတ္ျခင္း။ ခ်င့္ခ်န္ဆုံးျဖတ္ျခင္း။
Relinquishing စြ န္႔လႊတ္၊ လက္ေလွ်ာ့ျခင္း။
Depriving ခ်ိဳ႕တဲ ့၊ ႏြ မ္းပါးျခင္း။
Harassing ထပ္တလဲလဲ တုိက္ခုိက္ျခင္း။
Confining ကန္႔သတ္၊ ေဘာင္ခတ္ျခင္း။
Conquered သိမ္းပုိက္စုိးမုိးသည္။
Proportional Aခ်ိဳးၾကျဖစ္ေသာ။
Offence ျပစ္မႈ။
Inflict (ဒုကၡ၊ဒဏ္)ေပးသည္။(Aနာတရ)ျဖစ္ေစသည္။
Bribe လာဘ္ထုိးသည္။
Grudge ႏွေျမာ၊တြ န္႔တုိသည္။
Penalty ျပစ္ဒဏ္။
Calamity ေဘးဒုကၡ၊ ကပ္ေဘး။
Accusation စြ ပ္စြ ဲခ်က္။
Kindred ေဆြ မ်ိဳးသားခ်င္း။ Aမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈ။
Blame Aျဖစ္ဖုိ႔သည္။ လႊဲခ်သည္။
Incur သင့္၊က်ေရာက္၊ခံရ၊တည္ရွိသည္။
Alliance မဟာမိတ္ျပဳ၊ ပူးေပါင္းျခင္း။ မဟာမိတ္။
Favorably ေကာင္းမြ န္စြ ာ၊ ေထာက္ခံလ်က္။
Insinuating ေစာင္းေျမာင္းျခင္း။
Energetically တက္ႁကြ စြ ာ။
Perpetrator ျပစ္မႈက်ဴးလြ န္သူ၊ တရားခံ၊ လက္သည္။
Reincarnation (တစ္စုံတစ္Uီး) ၀င္စားျခင္း။
Hollow A ေခါင္းA ေပါက္ရွိေသာ၊ Aႏွစ္မရွိေသာ။
Marvels Aံ့ဖြ ယ္။
Cremation မီးသၿဂၤဳိဟ္ျခင္း။-သည့္စ်ာပန။
Illusory Aရိပ္ပမာ (မေရရာေသာ)။
Pall ၿငီးေငြ ႔ဖြ ယ္ေကာင္းသည္။
Charm ႏွစ္လုိဖြ ယ္။ ဆြ ဲေဆာင္မႈ။ က်က္သေရ။Aေဆာင္၊ လက္ဖြဲ ႔။မႏၱန္။
Incantations ရြ တ္ဆုိ၊မန္းမႈတ္ျခင္း။
Mantra မႏၱန္။
Encompass ၿခဳံငုံမိသည္။
Scaring Aလန္႔တၾကား။
Panic ေၾကာက္စိတ္မႊန္ျခင္း။
Pursued ေလ့လာလုိက္စားသည္။ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည္။
Provoked ရန္စသည္။ ဆြေပးသည္။
Procure ရယူေပးသည္။
Blaze ေတာက္ပသည္။
Harvest ရိတ္သိမ္း၊ ခူးဆြ တ္သည္။ Aက်ိဳးဆက္။
Granary စပါးက်ီ။
Secrecy လွ်ိဳ႕၀ွက္ျခင္း။
Counsel O၀ါဒ၊Aႀက ံၪာဏ္။
Concealed
Standor
Dock သေဘၤ ာက်င္း။
Eavesdropper ခုိးနားေထာင္သူ။
Vanity ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း။ ၀င့္၀ါမႈ။ ပကာသန။
Bound ခုန္ေပါက္သြ ားသည္။ …သုိ႔ Uီးတည္ေသာ။
Frightened Aထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေနေသာ။
Addicted A လြ န္A မင္း၀ါသနာထုံေသာ။
Whoring မိန္းမပ်က္။ဖာ။
Effeminate ေယာကၤ ်ားမပီသေသာ။
Manifestation သရုပ္သကန္၊ ကုိယ္ထင္ျပျခင္း။
Poverty ဆင္းရဲ ျခင္း။ ေခါင္းပါးမႈ။
Digression မူလAေၾကာင္းမွေဘးေခ်ာ္သြ ားျခင္း။
Comparable ႏိႈင္းယွU္နုိင္ေသာ။
Reciprocal Aျပန္Aလွန္။
Mingled ေရာ၊ေနွာသည္။
Selve ကုိယ္က်ိဳး။ Aတၱ။
Mass AစုAပုံ။ထု။
Concealed ဖုံးကြ ယ္သည္။
Raid Aငုိက္ဖမ္းတုိက္ခုိက္သည္။ စီးနင္းတုိက္ခုိက္သည္။
Opponent ၿပိဳင္ဘက္။
Insultingly ေစာ္ကားေမာ္ကား။
Broaden က်ယ္ျပန္႔လာေစသည္။
Allies မဟာမိတ္နုိင္ငံမ်ား။
Deadlock မဆုတ္သာမတုိးသာA ေျခA ေန။
Combat တုိက္ပဲ ြ။ တုိက္ခုိက္သည္။
Scraps စုိးစU္းမွ်။
Armistice စစ္ဆုိင္းရန္ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈ။
Enveloped ၿခံဳ၊ရုံ။ ပတ္ရံသည္။
Desist စြ န္႔သည္။ ေရွာင္သည္။ ရပ္တန္းကရပ္သည္။
Fortification ခံတပ္။ ခံစစ္ျပင္ဆင္မႈ။
Ill-doers လက္ေတြ ႔လုပ္သူ။
Graciously ယU္းေက်းပ်ဴငွာစြ ာ။
Distinction ကြ ဲ ျပား၊ျခားနားျခင္း။
Robe ၀တ္ရုံ။ ၀တ္လုံ။
Salwe
Canopy မ်က္ႏွာၾကက္၊ ေခါင္မုိး။
Drum စည္တီးသည္။
Prop ေဒါက္တုိင္။ ေထာက္ထားသည္။
Pennant ၾကက္လွ်ာတံခြ န္။
Pondering ေတြ းဆျခင္း။
Patrolling ကင္းလွည့္ျခင္း။
Dazzling ထူးခၽြ န္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ။
Cavalry (ေရွး) ျမင္းတပ္။ သံခ်ပ္ကာယႏၱရားတပ္။
Executor ေသတမ္းစာAရ ေဆာင္ရြ က္ပုိင္သူ။ေသတမ္းစာAတည္ျပဳသူ။
Yielding ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ။တပါးAလုိကုိလုိက္ေသာ။
Quoit သားေရ၊ ပလတ္စတ္စသည္ကြင္း။
Adornment A ဆင္တန္ဆာ။ A ေျပာက္A မႊမ္း။
Fortified ခံစစ္ျပင္သည္။ ရဲေဆးတင္သည္။ A ားျဖည့္သည္။
Valiant ရဲ စြ မ္းသတၱိရွိေသာ။
Sovereign A ခ်ဳပ္A ျခာ(A ာဏာ၊A ာဏာပုိင္)။ဘုရင္။ဘုရင္မ။
Asset A ဖုိးတန္A ရည္A ခ်င္း။ကၽြ မ္းက်င္လိမၼာမႈ။
Commander A ုပ္ခ်ဳပ္သူA ရာရွိ။တပ္မွဴး။
Transaction လုပ္ငန္း၊ကိစၥ။ A ေရာင္းA ၀ယ္။
Fortress ခံတပ္ႀကီး။ ခံၿမိဳ႕။
Vertical မတ္ေစာက္ေသာ။ေထာင့္မွန္။
Thorn ဆူးေျငာင့္ခလုတ္။
Barrier A တားA ဆီး။
Musketry လက္နက္ငယ္ပစ္ခတ္မႈ။
Barrel ေသနတ္ေျပာင္း။ စည္ပုိင္း။
Breech-loading ေသနတ္ေျပာင္းရင္း။က်ည္ထုိးရာ။
Rifle ရုိင္ဖယ္ေသနတ္။
Artillery Aေျမာက္--တပ္။
Missile လက္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္သည့္လက္နက္။ ဒုံးက်ည္။
viss
Bulwark ေျမကတုတ္။
Explode ေပါက္ကြဲသည္။
Splinter Aပုိင္းပုိင္းAစစကြ ဲသည္။
Penetrate ထုိးေဖါက္၊ ခ်U္းနင္း၀င္ေရာက္သည္။
cubits
armour ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ။
Invade က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္သည္။ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္သည္။
Defences ကာကြ ယ္ျခင္း။ ခုခံျခင္း။
ravage ဖ်က္ဆီးသည္။ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေစသည္။
access ၀င္လမ္း။ လမ္း။ ၀င္ရွာ၀င္ၾကည့္သည္။
domination စုိးမိုးျခယ္လွယ္ျခင္း။ ၾကီးစုိးျခင္း။
rebel သူပုန္။ ေသာင္းက်န္းသူ။ Aာဏာဖီဆန္သူ။
counterattack တန္ျပန္တုိက္ခုိက္မွဳ။ လက္တုန့္ျပန္မွဳ။
subdue ႏွိမ္နင္းသည္။ မ်ိဳသိပ္သည္။
rebellion သူပုန္ထျခင္း။ ပုန္ကန္ျခင္း။
conquered သိမ္းပုိက္စုိးမုိးသည္။ Aနုိင္ယူသည္။
beacon ေတာင္ထိပ္တြင္ ဖုိထားေသာAခ်က္ျပမီး။ မီးျပတုိက္။
enlisted တပ္ထဲ၀င္ရန္စာရင္းေပးသည္။ စစ္ထဲ၀င္သည္။
dispatched ေစလႊတ္သည္။ ေပးပုိ့သည္။
furnished ပရိေဘာဂခင္းက်င္းသည္။ ေထာက္ပံ့သည္။ ျဖည့္ဆီးသည္။
moat က်ဳံး
adequate လုံေလာက္ေသာ။ ျပည့္မွီေသာ။
stockade သစ္လုံးခံတပ္။ သစ္တပ္။ သစ္ျမိဳ့။ ျမိဳ့။
dug တူးသည္။ pp of dig.
Besieging စစ္တပ္ျဖင့္၀ုိင္းထားသည္။
Artillery A ေျမာက္တပ္။ A ေျမာက္။
salaka
cutlasses A ဖ်ားေကာ့ဓားရွည္တမ်ဳိး။
manning လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြ က္ရန္တာ၀န္ေပးသည္။
cavalry ျမင္းတပ္။ သံခ်ပ္ကာယႏၱရားတပ္။
Accommodation ေနရာထုိင္ခင္း။ တည္းခုိရန္A ခန္း။ A ိမ္ခန္း။
Scouts ရန္သူေထာက္လွမ္းသည့္ကင္းေထာက္။
Decapitate ေခါင္းျဖတ္သည္။
Commissariat
Princely သားနားထည္၀ါေသာ(သုိ႔) ရက္ရက္ေရာေရာ။
Flinching တြ န္႔၊ဆုတ္၊ရြ ံ႕-ျခင္း။
Confronted ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းသည္။ ႀကံ့ႀကံ့ခံသည္။
musth
Garrison ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္(သုိ႔) ခံၿမိဳ႕။တပ္ခ်ကာကြ ယ္သည္။
Repel တြ န္းလွန္သည္။ ေAာ့ေကာလန္သည္။
Doorway တံခါးေပါက္-၀။
Victualled (စားေသာက္စရာ)။
Fodder ကၽြ ဲ စာႏြ ားစာ။
Barley ဘာလီ၊မုေယာစပါး။
Sesamum ႏွမ္း။
mung
Beans ပဲေတာင့္မ်ိဳး။
Medicament ေဆး၀ါး။-ကုသျခင္း။
Grease Aမဲဆီ၊ေခ်ာဆီ။ ဆီသုတ္သည္။
Supplementary ေနာက္ဆက္တြဲ။
Stinted ျခစ္ျခဳတ္ကပ္သတ္၊ ေခၽြ တာသည္။ တာ၀န္။
Begrudged ေပးရန္ရွိသည္ကုိကတ္သတ္သည္။ တြ န္႔တုိသည္။
Hostile ရန္လုိေသာ။
Rebel သူပုန္။ Aာဏာဖီဆန္သည္။
Stability တည္ၿငိမ္မႈ။
Partake သုံးေဆာင္သည္။ သက္ ၀င္သည္။ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသည္။
Reinforced Aားေပး၊ေထာက္ခံသည္။
Strained Aားစုိက္သည္။ကုန္ခမ္းသည္။ ပင္ပန္းမႈဒဏ္။
Loan ေခ်းေငြ။ ေခ်းငွားသည္။
Incurred သင့္၊က်ေရာက္၊ခံရ၊တည္ရွိ-သည္။
Bullion ေရႊေခ်ာင္း။ေငြေခ်ာင္း။
Oppressor ဖိႏွိပ္။ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူ။
Demonstration ဆႏၵျပျခင္း။-ပြ ဲ။
Captor ဖမ္းသူ။
Hereditary မ်ိဳးရိုးလုိက္ေသာ။ ရုိးရာဆက္ခံေသာ။
Loyal သစၥာရွိေသာ။ သစၥာခံ။
Hire ငွားရမ္းသည္။
Scouting ကင္းေထာက္ျခင္း။
Digression မူလAေင္းမွေဘးေခ်ာ္သြ ားျခင္း။
Guilty Aျပစ္ရွိေသာ။ လိပ္ျပာမသန္႔ေသာ။
Tusk Aစြ ယ္။
Conscience Aသိစိတ္-တရား။
Infantry ေျခလ်င္တပ္။
Organising စည္းရုံးျခင္း။
Tripling သုံးUီးပါ၀င္ျခင္း။
Substantial မ်ားျပားေသာ။
Integrated ပူးေပါင္းသည္။
Crippled မသန္မစြ မ္းျဖစ္သည္။AႀကီးAက်ယ္ထိခုိက္ပ်က္စီးသည္။
Pretended ဟန္ေဆာင္သည္။
Comrade ရဲေဘာ္ရဲဘက္။
Rapacious ေလာဘေဇာတုိက္ေသာ။
Covet Aငမ္းမရျဖစ္သည္။ငမ္းငမ္းတက္လုိခ်င္သည္။
Exaggerating ပုံႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း။
Bragging ေလလုံးထြ ား၊ႁကြ ားျခင္း။
Dodge ေရွာင္၊တိမ္းသည္။
Flatterer Aထင္ႀကီးသူ။
Ingratiating မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြ းေသာ။
Meritorious ခ်ီးျမွင့္ထုိက္ေသာ။
Spendthrift လက္ဖြ ာသူ။
Indulging က်ဴးလြ န္ျခင္း။ Aလုိလုိက္ျခင္း။
Neglectful Aေလးမထားေသာ။
Stout တုတ္ခုိင္၊သန္စြ မ္းေသာ။
Threatens ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ ႀကိမ္း၀ါးသည္။
Tortoise ကုန္းလိပ္၊ ေဆာက္လိပ္၊ လိပ္။
Presumably ျဖစ္တန္ရာသည္မွာ။ ယူဆရန္ရွိသည္မွာ။
Turtle စင္းေခ်ာလိပ္။
Formidable ခံ့ညားေလာက္၊ရွိန္ေလာက္၊ၿဖံဳေလာက္ေသာ။
Persist ဇြ တ္လုပ္သည္။
Harsh ၾကမ္းတမ္း၊ရက္စက္၊ျပင္းထန္၊စူးရွေသာ။
Folly မုိက္မဲ မႈ။
Pervert ေသြ ဖယ္သည္။AမူAက်င့္ပ်က္ျပားေစသည္။
Nourished Aာဟာရျဖစ္ေစသည္။Aားျဖစ္ေစသည္။စိတ္တြင္ေမြ းထားသည္။
Reciprocal Aျပန္Aလွန္။
Arable စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေသာ(ေျမ)။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ။
Thrice သုံးခ်ိန္။သုံးခါ။
Omitting ပ်က္ကြက္ျခင္း။ ပယ္ခ်န္ထားျခင္း။
Comply လုိက္နာ၊လုိက္ေလ်ာသည္။
Grasp ဆုပ္ကုိင္သည္။ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။
Escort Aေစာင့္Aၾကပ္။ ကုိယ္ရံေတာ္။
Lulled (ေလ၊မုန္တုိင္း၊တုိက္ပြ ဲစသည္) စဲသည္။
Owe Aေႁကြ းတင္သည္။Aရင္းခံသည္။
Derogatory နိမ့္က်၊ယုတ္ညံ့၊ရိုင္းစုိင္းေသာ။ ရွက္ဖြ ယ္ေကာင္းေသာ။
Sponged ကပ္ေျမွာင္ေနသည္။ ေရဖတ္တုိက္သည္။
Preference လိုလားႏွစ္သက္။စိတ္၀င္စားမႈ။Uီးစားေပးမႈ။
Intrigue စိတ္ ၀င္စား(ေစ)သည္။ ေျခပုန္းခုတ္သည္။
Transgressing (ေလာကထုံးတမ္း၊Uပေဒစသည္ကုိ)က်ဴးေက်ာ္ျခင္း။
Abusing A လြ ဲသုံးစားျပဳျခင္း။ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း။
Accumulated စုေဆာင္းမိသည္။
Slothful ပ်င္းရိေသာ။
Overbears ဗိုလ္က်လြ န္းသည္။
Tyrant A ာဏာရွင္။
Scheme စီမံခ်က္။A စီA စU္။စနစ္။
Cordial လႈိက္လွဲ၊ေဖာ္ေရႊပ်ဴငွာေသာ။
Diet Aတုိင္းAခ်င့္ႏွင့္စားေသာAစာ။ဓါတ္စာ။
Ungrudgingly ေစာင့္ႀကီးေAာင့္ႀကီး(မလုပ္)။
Cubs ကင္းေထာက္လူငယ္Aဖြ ဲ ႔။
Novelties Aသစ္Aဆန္း။
Festival ဘာသာေရးစသည့္ပြ ဲ။ ေဖ်ာ္ေျဖမႈပြ ဲ။
Discontentedly မေက်မနပ္။
Belittle သိမ္ငယ္ေစသည္။
Aura ေရာင္၀ါလကၡဏာ။
Porridge A ုတ္ဂ်ဳံယာဂု။
Grudge ႏွေျမွာ၊တြ န္႔တုိသည္။ A ာဃာတ။
Streingress
Stubborn ေခါင္းမာေသာ။
Affirm A ခုိင္A မာေျပာဆုိသည္။ A တည္ျပဳသည္။
Philologist ေ၀ါဟာရေဗဒပညာရွင္။ဒႆနပညာရွင္။
Yield ျဖစ္ထြ န္းသည္။
Valiant ရဲ စြ မ္းသတၱိရွိေသာ။
Envoi သံတမန္။

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->