TRUNG TÂM GIA SƯ VÀ LUYỆN THI THÀNH ĐẠT

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 LẦN 6 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) 3 2 Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = f (x) = mx + 3mx − ( m − 1) x − 1 , m là tham số 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên khi m = 1. 2. Xác định các giá trị của m để hàm số y = f (x) có cực trị x1 , x2 sao cho x1 = 2 x2 Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình :

sin x + cos x
4 4

sin 2x

=

1 2

( tan x + cot x )

2   x y(x + 2) = 1 2. Giải hệ phương trình:  2   x + xy + 2x + 2 = 0

Câu III (1 điểm) Tính tích phân I = ∫
0

4

(1 +

x +1 1 + 2x

)

2

dx

Câu IV (1 điểm) ) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AC = a, BC = 2a, ∠ACB = 1200 và đường thẳng A ' C tạo với mặt phẳng ( ABB ' A ') góc 300 . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và khoảng cách giữa hai đường thẳng A ' B, CC ' theo a. Câu V (1 điểm) Tìm các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình sau có nghiệm thực: 91+ 1− x2 − (m+ 2)31+ 1− x2 + 2m+ 1 = 0 PHẦN RIÊNG (3 điểm): Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần 1 hoặc phần 2) 1. Theo chương trình chuẩn. Câu VI.a (2 điểm) 1. Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d: 2x + y = 0, qua A(–2 ; 2) và tiếp xúc ∆: 3x – 4y + 14 = 0. x − 2y + 2z − 1 = 0 2. Cho mặt phẳng (P): và các đường thẳng
d1 : x −1 2 = y −3 −3 = z 2 ; d2 : x −5 6 = y 4 = z +5 −5

. Tìm các điểm M ∈ d1 , N ∈ d 2 sao cho

MN // (P) và cách (P) một khoảng bằng 2 Câu VII.a (1 điểm) Tìm số phức z thõa mãn điều kiện: z = 5và phần thực của z bằng hai lần phần ảo của nó. 2. Theo chương trình nâng cao. Câu VI.b (2 điểm) 1. Cho tam giác ABC với B(1;–2),phương trình đường cao vẽ từ A là d: x –y + 3 = 0.Tìm tọa độ A ,C của tam giác.Biết C thuộc đường thẳng ∆: 2x + y –1 = 0 và diện tích tam giác ABC bằng 1. 2. Cho M(0; 0; 1) A(1 ; 0 ; 1)và B(2; –1;0). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A,B và khoảng cách từ M đến (P) bằng
2 . 2 25 = 8 − 6i z

Câu VII.b (1 điểm) Giải phương trình nghiệm phức : z +

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!