ANEXA I - LISTA SUBSTANŢELOR PERICULOASE

(DIN GLO+A353BAL 26.xls)
No.
1

Index No.

Substance Name

S.Notes EEC No.

001-001-00-9 hidrogen

215-605-7

CAS No.

Classification

1333-74-0 F+; R12

2

001-002-00-4 hidrură de aluminiu şi litiu

240-877-9 16853-85-3 F; R15

3

001-003-00-X hidrură de sodiu

231-587-3

7646-69-7 F; R15

4

001-004-00-5 hidrură de calciu

232-189-2

7789-78-8 F; R15

5

003-001-00-4 litiu

231-102-5

7439-93-2 F; R14/15
C; R34

6

003-002-00-X n-hexillitiu

404-950-0

21369-64-2 F; R14/15-17
C; R35

7

004-001-00-7 beriliu

E

231-150-7

8

004-002-00-2 compuşi ai beriliului cu excepţia silicaţilor
de aluminiu şi beriliu

A; E

#

7440-41-7 Carc. Cat. 2; R49
T+; R26
T; R25-48/23
Xi; R36/37/38
R43
#
Carc. Cat. 2; R49
T+; R26

T; R25-48/23
Xi; R36/37/38
R43
N; R51-53
231-569-5 7637-07-2 R14
T+; R26
C; R35
233-658-4 10294-34-5 R14
T+; R26/28
C; R34
233-657-9 10294-33-4 R14
T+; R26/28
C; R35
#
#
F; R17
C; R34

9

005-001-00-X triflorură de bor

10

005-002-00-5 triclorură de bor

11

005-003-00-0 tribromură de bor

12

005-004-00-6 trialchilboruri

13

005-005-00-1 borat de trimetil

204-468-9

14

005-006-00-7 borat acid de dimetil

401-040-5 75113-37-0 T; R48/25
Xn; R21/22
Xi; R41
R43
N; R50-53

A

121-43-7 R10;
Xn; R21

15

006-001-00-2 monoxid de carbon

E

16

006-002-00-8 fosgen ;oxiclorură de carbon

200-870-3

17

006-003-00-3 disulfură de carbon

200-843-6

75-15-0

18

006-004-00-9 carbură de calciu

200-848-3

75-20-7

19

006-005-00-4 tiram

205-286-2

20

006-006-00-X acid cianhidric ;acid hidrocianic

200-821-6

21

006-006-01-7 acid cianhidric…% ; acid hidrocianic…%

137-26-8 Muta. Cat. 3; R40
Xn; R20/22
Xi; R36/37
R43
74-90-8 F+; R12
T+; R26
N; R50-53
74-90-8 T+; R26/27/28

B

211-128-3

200-821-6

630-08-0 F+; R12
Repr. Cat. 1; R61
T; R23-48/23
75-44-5 T+; R26
C; R34

F; R11
Repr. Cat. 3; R62-63
T; R48/23
Xi; R36/38
F; R15

N; R50-53
22

006-007-00-5 acid cianhidric (săruri ale…) cu excepţia
cianurilor complexe ca de ex.ferocianuri,
fericianuri şi oxicianuri mercurice+C93

A

#

#

T+; R26/27/28

R32
N; R50-53
T+; R28
Carc. Cat. 3; R40

23

006-008-00-0 antu (ISO)

201-706-3

86-88-4

24

006-009-00-6 isolan

204-318-2

119-38-0 T+; R27/28

25

006-010-00-1 dimetan

204-525-8

122-15-6 T; R25

26

006-011-00-7 carbaryl (ISO) ; 1-naftilmetilcarbamat

200-555-0

63-25-2

27

006-012-00-2 ziram

205-288-3

28

006-013-00-8 metam-sodium (ISO); metiltiocarbamat de
sodiu

205-293-0

Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
N; R50
137-30-4 Muta. Cat. 3; R40
Xn; R22
Xi; R36/37/38
137-42-8 Xn; R22

205-547-0

R31
C; R34
R43
N; R50-53
142-59-6 Xn; R22

29

006-014-00-3 nabam (ISO); etilenbi(N,N´d+C117itiocarbamat) de sodiu

Xi; R37
R43
N; R50-53

30

31

006-015-00-9 diuron (ISO) ; 3 - (3,4-diclorfeni l) - 1,1dimetilurea

006-016-00-4 propoxur (ISO); N-metilcarbamat de 2isopropiloxifenil; metilcarbamat de 2isopropoxifenil

206-354-4

330-54-1 Carc. Cat. 3; R40

204-043-8

Muta. Cat. 3; R40
Xn; R22-48/22
N; R50-53
114-26-1 T; R25

N; R50-53
32

33

006-017-00-X aldicarb (ISO); 2-metil-2-(metiltio)propanalO-(N-metilcarbomil)oxima

006-018-00-5 aminocarb (ISO); 4-dimetilamino+C129-3tolil metilcarbamat

204-123-2

116-06-3 T+; R26/28

217-990-7

T; R24
N; R50-53
2032-59-9 T; R24/25
N; R50-53

34

35

36

006-019-00-0 di-allate (ISO); S-(2,3-dicloroalil)-N,Ndiisopropiltiocarbamat

006-020-00-6 barban (ISO) ; 4 - clorbut-2-inil N- ( 3
-clorofenil ) carbamat

006-021-00-1 linuron (ISO); 3 - ( 3,4-diclorofenil ) -1metoxi-1-metilureea

37

006-022-00-7 decarbofuran

38

006-023-00-2 mercaptodimethur (ISO); methiocarb; 3,5dimetil-4-metiltio+C140fenil Nmetilcarbamat

218-961-1

2303-16-4 Carc. Cat. 3; R40

202-930-4

Xn; R22
N; R50-53
101-27-9 Xn; R22

206-356-5

R43
N; R50-53
330-55-2 Carc. Cat. 3; R40

-

217-991-2

Xn; R22-48/22
N; R50-53
1563-67-3 T; R23/24/25

2032-65-7 T; R25

N; R50-53
39

40

41

006-024-00-8 proxan-sodium (ISO); Oizopropilditiocarbamat de sodiu

006-025-00-3 allethrin [1]; (RS)-3-alil-2-metil-4oxociclopentenil-2- (1RS,3RS;1RS,3SR)2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil-1-)
ciclopropancarboxilat [1]; bioallethrin [1];
(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopentenil-2(1R,3R)-2,2-dimetil-3(2-metilpropenil-1-)cyclopropancarboxilat

006-026-00-9 carbofuran (ISO); 2,3-dihidro-2,2dimetilbenzofuranil-7-N-metilcarbamat

205-443-5

C

140-93-2 Xn; R22

Xi; R38
N; R51-53
209-542-4 [1]584-79-2 [1] Xn; R20/22

249-013-5 [2]
28434-00-6 [2]N; R50-53
84030-86-4 [3]
216-353-0 1563-66-2 T+; R26/28
N; R50-53

42

006-028-00-X dinobuton (ISO); 2-(1-metilpropil)-4,6dinitrofenil izopropil carbonat

213-546-1

973-21-7 T; R25
N; R50-53

43

006-029-00-5 dioxacarb (ISO); 2-(1,3-dioxolanil-2-)fenil
N-metilcarbamat

230-253-4

6988-21-2 T; R25
N; R51-53

44

006-030-00-0 EPTC (ISO)

212-073-8

759-94-4 Xn; R22

45

006-031-00-6 formetanat+C167

46

006-032-00-1 monolinuron

244-879-0 22259-30-9 T+; R26/28
R43
N; R50-53
217-129-5 1746-81-2 Xn; R22

47

006-033-00-7 metoxuron (ISO); 3-(3-cloro-4-metoxifenil)1,1-dimetilureea

243-433-2 19937-59-8 N; R50-53

48

006-034-00-2 pebulate (ISO); N-butil-N-etil-Spropilthiocarbamat

214-215-4

1114-71-2 Xn; R22
N; R51-53

006-035-00-8 pirimicarb (ISO); 5,6-dimetil-2dimetilamino-pirimidinil-4- N,Ndimetilcarbamat

245-430-1 23103-98-2 T; R25

50

006-036-00-3 benztiazuron

217-685-9

1929-88-0 Xn; R22

51

006-037-00-9 promecarb (ISO); 3-isopropil-5-metilfenil Nmetilcarbamat

220-113-0

2631-37-0 T; R25

49

N; R50-53

N; R50-53
52

53

006-038-00-4 sulfallate (ISO); 2-cloroalil N,Ndimetilditiocarbamat

006-039-00-X tri-allate (ISO); S-2,3,3-tricloralil
diizopropiltiocarbamat

54

006-040-00-5 monometilan

55

006-041-00-0 clorură de dimetilcarbamoil

56

006-042-00-6 monuron (ISO); 3-(4-clorofenil)-1,1dimetilureea

57

E

006-043-00-1 monuron-TCA; 3-(4-chlorofenil)-1,1dimetiluroniu tricloracetat

202-388-9

218-962-7

-

E

201-208-6

205-766-1

-

95-06-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22
N; R50-53
2303-17-5 Xn; R22-48/22
R43
N; R50-53
2532-43-6 T; R23/24/25

79-44-7

Carc. Cat. 2; R45
T; R23
Xn; R22
Xi; R36/37/38
150-68-5 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
N; R50-53
140-41-0 Xi; R36/38

58

59

006-044-00-7 isoproturon; 3-(4-izopropilfenil)-1,1dimetilureea

006-045-00-2 methomyl (ISO); 1-(metiltio)etilidenamino
N-metilcarbamat

Carc. Cat. 3; R40
N; R50-53
251-835-4 34123-59-6 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
N; R50-53
240-815-0 16752-77-5 T+; R28
N; R50-53

60

61

006-046-00-8 bendiocarb (ISO); 2,2-dimetil-1,3benzodioxolil-4- N-metilcarbamat

006-047-00-3 bufencarb (ISO); un amestec de 3-(1metilbutil)fenil N-metilcarbamat and 3-(1etilpropil) fenil N-metilcarbamat

245-216-8 22781-23-3 T; R23/25

-

Xn; R21
N; R50-53
8065-36-9 T; R24/25

N; R50-53
62

006-048-00-9 ethiofencarb (ISO); 2-(etiltiometil)fenil Nmetilcarbamat

249-981-9 29973-13-5 Xn; R22
N; R50-53

63

006-049-00-4 dixantogen

64

006-050-00-X fenuron-TCA; tricloroacetat de 1,1-dimetil3-feniluroniu

207-944-4

-

502-55-6 Xn; R22

4482-55-7 Xi; R38
N; R50-53

65

006-051-00-5 ferbam
(ISO);tri(dimeild+C226tiocarbamat)de fier

238-484-2 14484-64-1 Xi; R36/37/38
N; R50-53

66

67

006-052-00-0 clorhidrat de formetanat ; 3-(N,Ndimetilaminometilenamino)fenil Nmetilcarbamat

006-053-00-6 isoprocarb (ISO); 2-izopropilfenil Nmetilcarbamat

245-656-0 23422-53-9 T+; R26/28

220-114-6

R43
N; R50-53
2631-40-5 Xn; R22
N; R50-53

68

69

006-054-00-1 mexacarbate (ISO); 3,5-dimetil-4dimetilaminofenil N-metilcarbamat

006-055-00-7 xylylcarb (ISO); 3,4-dimetilfenil Nmetilcarbamat; 3,4-xilil metilcarbamat;
MPMC

206-249-3

315-18-4 T+; R28

219-364-9

Xn; R21
N; R50-53
2425-10-7 Xn; R22

N; R50-53
70

006-056-00-2 metolcarb (ISO); m-tolil metilcarbamat;
MTMC

214-446-0

1129-41-5 Xn; R22
N; R51-53

71

006-057-00-8 nitrapyrin (ISO); 2-cloro-6triclorometilpiridină

217-682-2

1929-82-4 Xn; R22
N; R51-53

72

006-058-00-3 noruron

73

006-059-00-9 N',N'-dimetilcarbomil(metiltio)metilenamina
N-metilcarbamat; oxamil

74

006-060-00-4 oxycarboxin (ISO); 2,3-dihidro-6-metil-5(N-fenilcarbamoil)-1,4-oxitiin 4,4-dioxid

-

2163-79-3 Xn; R22

245-445-3 23135-22-0 T+; R26/28

226-066-2

Xn; R21
N; R51-53
5259-88-1 Xn; R22
R52-53

75

006-061-00-X clorhidrat de S-etil N(dimetilaminopropil)tiocarbamat; clorhidrat
de protiocarb

243-193-9 19622-19-6 Xn; R22

N; R51-53
76

006-062-00-5

77

006-063-00-0 S-4-clorobenzil dietiltiocarbamat;
tiobencarb

-

1918-18-9 Xn; R22

248-924-5 28249-77-6 Xn; R22
N; R50-53

78

006-064-00-6 3,3-dimetil-1-(metiltio)butanonă-O-(Nmetilcarbamoil)oxima; tiofanox

254-346-4 39196-18-4 T+; R27/28

N; R50-53
79

80

006-065-00-1 3-cloro-6-ciano-biciclo(2,2,1)heptanonă-2
O-(N-metilcarbamoil)oxima; 3-cloro-6ciano-biciclo(2,2,1)heptanonă-2--O(Nmetilcarbamoil)oximă; triamid

006-066-00-7 S-propil dipropiltiocarbamat; vernolat

-

217-681-7

15271-41-7 T+; R28

T; R24
N; R51-53
1929-77-7 Xn; R22
N; R51-53

81

006-067-00-2 3,5-xilil metilcarbamat

-

2655-14-3 Xn; R22

82

006-068-00-8 diazometan

206-382-7

83

006-069-00-3 thiophanate-methyl (ISO); 1,2-di-(3metoxicarbonil-2-tioureido)benzen

245-740-7 23564-05-8 Muta. Cat. 3; R40

334-88-3 Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53
84

006-070-00-9 furmecyclox; N-ciclohexil-N-metoxi-2,5dimetil-3-furamid

262-302-0 60568-05-0 Carc. Cat. 3; R40
N; R50-53

85

006-071-00-4 4 ciclooctenil metil carbonat

401-620-8 87731-18-8 R43

86

006-072-00-X S-benzil N,N-dipropiltiocarbamat

401-730-6 52888-80-9 Xn; R22-48/22
N; R51-53

87

006-073-00-5 3-(dimetilamino)propilureea

401-950-2 31506-43-1 Xi; R41

88

006-074-00-0 2-(3-(propen-2-il)fenil)-2-il isocianat+C283

402-440-2

2094-99-7 T+; R26
C; R34
Xn; R48/20

89

006-076-00-1 mancozeb

90

006-077-00-7 maneb

235-654-8 12427-38-2 Xi; R37
R43

91

006-078-00-2 zineb

235-180-1 12122-67-7 Xi; R37
R43

92

006-079-00-8 disulfiram; tetraetiltiuramdisulfură

202-607-8

93

006-080-00-3 tetrametiltiuram monosulfură+C315

202-605-7

94

006-081-00-9 bi(dibutilditiocarbamat)de zinc

205-232-8

95

006-082-00-4 bi(dietilditiocarbamat)de zinc

238-270-9

96

006-083-00-X butocarboxim; 3-(metiltio)-2-butanonă O[(metilamino)carbonil]oximă

252-139-3

97

006-084-00-5 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril
[(dibutilamino)tio]metilcarbamat;
carbosulfan

-

R42/43
N; R50-53
8018-01-7 Xi; R37
R43

97-77-8

Xn; R22-48/22
R43
N; R50-53
97-74-5 Xn; R22
R43
N; R51-53
136-23-2 Xi; R36/37/38
R43
N; R50-53
14324-55-1 Xn; R22
Xi; R36/37/38
R43
N; R50-53
34681-10-2 R10

T; R23/24/25
Xi; R36
N; R50-53
259-565-9 55285-14-8 T; R23/25

R43
N; R50-53
3766-81-2 Xn; R22
N; R50-53

98

006-085-00-0 2-butilfenil metilcarbamat; fenobucarb

223-188-8

99

006-086-00-6 etil [(2-(4-fenoxifenoxi)etil]carbamat;
fenoxicarb

276-696-7 72490-01-8 N; R50-53

100

101

006-087-00-1 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril 2,4dimethil-6-oxa-5-oxo-3-tia-2,4diazadecanoat; furatiocarb

265-974-3 65907-30-4 T+; R26

006-088-00-7 benfuracarb (ISO); etil N-[2,3-dihidro-2,2dimetilbenzofuran-7iloxicarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-balaninat

-

T; R25
Xn; R48/22
Xi; R36/38
R43
N; R50-53
82560-54-1 T; R23/25

N; R50-53

102

006-089-00-2 dioxid de clor

103

006-089-01-X dioxid de clor….%

104

006-090-00-8 2-(3-iodoprop-2-in-1-iloxi)etil fenilcarbamat

105

007-001-00-5 amoniac anhidru

106

007-001-01-2 amoniac….%

107

007-002-00-0 dioxid de azot(1), tetraoxid de diazot(2)

233-162-8 10049-04-4 O; R8
R6
T+; R26

B

B

C; R34
N; R50
233-162-8 10049-04-4 T; R25
C; R34
N; R50
0
408-010-0 88558-41-2 Xn; R20
Xi; R41
R52-53
0
231-635-3 7664-41-7 R10
T; R23
C; R34
N; R50
215-647-6 1336-21-6 C; R34
N; R50
0
0
233-272-6 [1]
10102-44-0 [1]T+; R26
234-126-4 [2]
10544-72-6 [2]C; R34
0
0

108

007-003-00-6 clorură de clormequat

109

007-004-00-1 acid azotic…%

110

007-006-00-2 azotit de etil

203-722-6

111

007-007-00-8 azotat de etil

210-903-3

B

213-666-4

999-81-5 Xn; R21/22

231-714-2

7697-37-2 O; R8
C; R35
0
0
109-95-5 E; R2
Xn; R20/21/22
0
625-58-1 0

112

007-008-00-3 hidrozină

113

007-009-00-9 azotit de diciclohexilamonium

221-515-9

114

007-010-00-4 azotit de sodiu

231-555-9

115

007-011-00-X azotit de potasiu

231-832-4

116

007-012-00-5 N,N-dimetilhidrozină; 1,1-dimetilhidrazină

E

200-316-0

117

007-013-00-0 N,N'-dimetilhidrozină; 1,1-dimetilhidrazină

E

-

118

007-014-00-6 săruri de hidrozină

119

E

A; E

206-114-9

302-01-2 R10
Carc. Cat. 2; R45
T; R23/24/25
C; R34
R43
N; R50-53
3129-91-7 Xn; R20/22

7632-00-0 O; R8
T; R25
N; R50
0
7758-09-0 O; R8
T; R25
N; R50
0
57-14-7 F; R11
Carc. Cat. 2; R45
T; R23/25
C; R34
N; R51-53
540-73-8 Carc. Cat. 2; R45

#

#

007-015-00-1 O-etilhidroxilamină

402-030-3

624-86-2

120

007-016-00-7 azotit de butil

208-862-1

544-16-1

121

007-017-00-2 azotit de izobutil

208-819-7

542-56-3

122

007-018-00-8 azotit secundar de butil

213-104-8

924-43-6

123

007-019-00-3 azotit de terţ butil

208-757-0

540-80-7

124

007-020-00-9 azotit de pentil [1]; "azotit de amil",
amestec de izomeri [2]

207-332-7

463-04-7

T; R23/24/25
N; R51-53
0
Carc. Cat. 2; R45
T; R23/24/25
R43
N; R50-53
F; R11
T; R23/24/25
Xn; R48/20
Xi; R36
R43
N; R50
F; R11
T; R23/25
0
0
F; R11
Xn; R20/22
0
0
F; R11
Xn; R20/22
0
0
F; R11
Xn; R20/22
0
0
F; R11
Xn; R20/22
0

125

007-021-00-4 hidrazobenzen; 1,2-difenilhidrozină

E

203-770-8
204-563-5

126

007-022-00-X bi(3-carboxi-4-hidroxibenzenesulfonat de
hidrazină)

E

405-030-1

127

007-023-00-5 3,5-bi(3-(2,4-di-terţ-pentilfenoxi)
propilcarbamoil)benzen de sodiu

405-510-0

128

007-024-00-0 clorură de 2-(deciltio) etilammoniu oxigen

405-640-8

129

008-001-00-8 oxigen

231-956-9

130

008-003-00-9 peroxid de oxigen soluţie ... %

131

009-001-00-0 fluor

231-954-8

132

009-002-00-6 acid fluorhidric

231-634-8

133

009-003-00-1 acid fluorhidric... %

B

B

231-765-0

231-634-8

110-46-3 0
122-66-7 Carc. Cat. 2; R45
Xn; R22
N; R50-53
0
Carc. Cat. 2; R45

-

Xn; R22
C; R34
R43
R52-53
Xi; R38

R43
0
0
Xn; R48/22
Xi; R38-41
N; R50-53
7782-44-7 0

7722-84-1 O; R8
C; R34
0
0
7782-41-4 R7
T+; R26
C; R35
0
7664-39-3 T+; R26/27/28
C; R35
0
0
7664-39-3 T+; R26/27/28
C; R35
0
0
7681-49-4 T; R25
Xi; R36/38
R32
0
7789-23-3 T; R23/24/25

134

009-004-00-7 fluorură de sodiu

231-667-8

135

009-005-00-2 fluorură de potasiu

232-151-5

136

009-006-00-8 fluorură de amoniu

235-185-9 12125-01-8 T; R23/24/25

137

009-007-00-3 bifluorrură de sodiu; sodium difluorură
acidă de sodiu

215-608-3

138

009-008-00-9 bifluorură de potasiu

232-156-2

1333-83-1 T; R25
C; R34
0
0
7789-29-9 T; R25
C; R34
0

139

009-009-00-4 bifluorură de amoniu

140

009-010-00-X acid fluoroboric ... %

B

0
1341-49-7 T; R25
C; R34
0
0
240-898-3 16872-11-0 C; R34

141

009-011-00-5 acid fluorosilicic ...%

B

241-034-8 16961-83-4 C; R34

142

009-012-00-0 fluorosilicaţi de sodiu [1] potasiu [2] amoniu
[3] fluorosilicaţi

A

240-934-8 16893-85-9 T; R23/24/25
240-896-2 16871-90-2
240-968-3 16919-19-0
#
#
Xn; R22

215-676-4

143

009-013-00-6 fluorosilicaţi

A

144

009-014-00-1 hexafluorosilicat de plumb

E

145

009-015-00-7 difluorură de sulfuril

146

009-016-00-2 hexafluoroaluminat de sodiu; criolit

147

009-017-00-8 mu-fluoro-bi(trietilaluminiu)de potasiu

148

009-018-00-3 hexafluorosilicat de magneziu

149

011-001-00-0 sodiu

231-132-9

150

011-002-00-6 hidroxid de sodiu

215-185-5

151

011-003-00-1 peroxid de sodiu

215-209-4

152

011-004-00-7 azidă de sodiu

153

011-005-00-2 carbonat de sodiu

1313-60-6 O; R8
C; R35
0
0
247-852-1 26628-22-8 T+; R28
R32
N; R50-53
0
207-838-8 497-19-8 Xi; R36

154

011-006-00-8 cianat de sodiu

213-030-6

C

247-278-1 25808-74-6 Repr. Cat. 1; R61
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R20/22
R33
220-281-5 2699-79-8 T; R23/25
Xi; R36/37/38
0
0
237-410-6[1]13775-53-6[1]T; R48/23/25
239-148-8[2]15096-52-3[2]Xn; R20/22
N; R51-53
0
400-040-2 12091-08-6 F; R11-14/15
C; R35
Xn; R20
0
241-022-2 16949-65-8 T; R25

7440-23-5 F; R14/15
C; R34
0
0
1310-73-2 C; R35

917-61-3 Xn; R22
R52-53

0
0
7439-95-4 F; R15-17

155

012-001-00-3 Magneziu pudră (piroforic)

231-104-6

156

012-002-00-9 Magneziu, pudră sau aşchii(de
strunjire)stabilizat

231-104-6

-

157

012-003-00-4 Magneziu alkili

#

#

158

013-001-00-6 Aluminiu pudră (piroforic)

231-072-3

159

013-002-00-1 Alumiu pudră (stabilizat)

231-072-3

160

013-003-00-7 cloură de aluminiu, anhidră

231-208-1

161

013-004-00-2 Aluminiu alkili

162

013-005-00-8 dietil(etildimetilsilanolat)aluminiu

163

013-006-00-3 (etil-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2dimetilaminoetanolat)(1-methoxi

A

A

#

F; R11-15

R14
F; R17
C; R34
0
7429-90-5 F; R15-17

-

F; R15
R10
0
0
7446-70-0 C; R34

#

R14
F; R17
C; R34
0
401-160-8 55426-95-4 F; R14/15-17
C; R35
0
0
402-370-2
R10

-

Xi; R41
0
0
Xi; R41

164

013-007-00-9 poli(oxo(2-butoxietil-3-oxobutanoatO'1,O'3)aluminiu)

403-430-0

165

014-001-00-9 triclorsilan

166

014-002-00-4 tetraclorură de silicon

167

014-003-00-X Dimetildiclorosilan

168

014-004-00-5 Tricloro(metl)silan

233-042-5 10025-78-2 F+; R12
R14
F; R17
Xn; R20/22
R29
C; R35
233-054-0 10026-04-7 R14
Xi; R36/37/38
0
0
200-901-0
75-78-5 F; R11
Xi; R36/37/38
0
0
200-902-6
75-79-6 R14
F; R11
Xi; R36/37/38

169

014-005-00-0 silicat de tetraetil

201-083-8

78-10-4

170

014-006-00-6 bi(4-fluorofenil)-metil-(1,2,4-triazolil-4metil)silan hidroch

401-380-4

-

0
R10
Xn; R20
Xi; R36/37
0
Xi; R36

171

014-007-00-1 trietoxiizobutilsilan

N; R51-53
0
0
402-810-3 17980-47-1 Xi; R38

172

014-008-00-7 (clorometil)bi(4-fluorofenil)metilsilan

401-200-4 85491-26-5 N; R51-53

173

014-009-00-2 izobutilizopropildimetoxisilan

174

014-010-00-8 metasilicat disodic+C624

175

014-011-00-3 ciclohexildimetoximetilsilan

176

014-012-00-9 bi(3-(trimetoxisilil)propil)amină

177

014-013-00-4 alfa-hidroxipoli(metil-(3-(2,2,6,6tetrametilpiperidiniloxi-4-)propil)siloxan)

402-580-4 111439-76-0 R10
Xn; R20
Xi; R38
0
229-912-9 6834-92-0 C; R34
Xi; R37
0
0
402-140-1 17865-32-6 Xi; R38
N; R51-53
0
0
403-480-3
Xi; R41
N; R51-53
0
0
404-920-7
Xn; R21/22

178

014-014-00-X 6-(2-chloroetil)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10tetraoxa-6-silaundecan; etacelozil

E

C; R34
N; R51-53
0
253-704-7 37894-46-5 Repr. Cat. 2; R61

alfa-trimetilsilanil-omega
trimetilsiloxipoli(oxi(metil-3-(2-(2
metoxipropoxi)propoxi)propilsilanediil)-cooxi(dimetilsilan))

406-420-4

-

Xn; R22-48/22
0
0
R53

180

014-016-00-0 Un amestec de : 1,3-dihex-5-en-1-il1,1,3,3-tetrametildisiloxan; 1,3-dihex-n-en1-il-1,1,3,3-tetrametildisiloxan

406-490-6

-

N; R51-53

181

015-001-00-1 fosfor alb

231-768-7 12185-10-3 F; R17
T+; R26/28
C; R35

179014-015-00-5

182

015-002-00-7 fosfor roşu

231-768-7

183

015-003-00-2 fosfură de calciu

215-142-0

184

015-004-00-8 fosfură de aluminiu

244-088-0

185

015-005-00-3 fosfură de magneziu

235-023-7

186

015-006-00-9 difosfură de trizinc

215-244-5

187

015-007-00-4 triclorură de fosfor

231-749-3

188

015-008-00-X pentaclorură de fosfor

233-060-3

189

015-009-00-5 triclorură de fosforil

233-046-7

190

015-010-00-0 pentoxid de fosfor

215-236-1

N; R50
7723-14-0 F; R11
R16
N; R50
0
1305-99-3 F; R15/29
T+; R28
0
0
20859-73-8 F; R15/29
T+; R28
R32
0
12057-74-8 F; R15/29
T+; R28
0
0
1314-84-7 F; R15/29
T+; R28
R32
0
7719-12-2 R14
R29
T+; R26/28
Xn; R48/20
C; R35
10026-13-8 R14
R29
T+; R26
Xn; R22-48/20
C; R34
10025-87-3 R14
R29
T+; R26
T; R48/23
Xn; R22
C; R35
1314-56-3 C; R35

191

015-011-00-6 acid fosforic... %

231-633-2

7664-38-2 C; R34

192

015-012-00-1 trisulfură tetrafosforică sesquisulfură de
fosfor

215-245-0

1314-85-8 F; R11

B

Xn; R22
N; R50
0
Xn; R22

193

015-013-00-7 trietilfosfat

201-114-5

78-40-0

194

015-014-00-2 tributilfosfat

204-800-2

126-73-8 Xn; R22

195

015-015-00-8 tricrezil fosfat; tritolil fosfat; o-o-o, o-o-m, oo-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p

201-103-5

78-30-8

C

T; R39/23/24/25
N; R51-53

196

015-016-00-3 tricrezil fosfat; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p

C

201-105-6

197

015-019-00-X diclorvos

200-547-7

198

015-020-00-5 mevinfos

232-095-1

199

015-021-00-0 triclorfon

200-149-3

200

015-022-00-6 fosfamidon; 2-cloro-2-dietilcarbamoil-1methilvinil dimetil fosfat

78-32-0

0
0
Xn; R21/22

62-73-7

N; R51-53
0
0
T; R24/25

7786-34-7 T+; R27/28

52-68-6

Xn; R22
R43
0
0
236-116-5 13171-21-6 T+; R28

201

015-023-00-1 pirazoxon

-

T; R24
Muta. Cat. 3; R40
N; R50-53
108-34-9 T+; R26/27/28

202

015-024-00-7 triamifos

-

1031-47-6 T+; R27/28

203

015-025-00-2 TEPP (ISO); tetraetil pirofosfat

203-495-3

204

015-026-00-8 schradan

205-801-0

107-49-3 T+; R27/28
N; R50
0
0
152-16-9 T+; R27/28

205
206

015-027-00-3 sulfotep
015-028-00-9 demeton-O (ISO)

222-995-2
206-053-8

3689-24-5 T+; R27/28
298-03-3 N; R50
0
0

207
208

015-029-00-4 demeton-S
015-030-00-X demeton-O-metil

204-801-8
212-758-1

126-75-0 T+; R27/28
867-27-6

209

015-031-00-5 demeton-S-metil (ISO); S-2-etiltioetil dimetil
fosforotioat

213-052-6

919-86-8 T; R24/25

210
211
212

015-032-00-0 protoat
015-033-00-6 forat
015-034-00-1 paration

218-893-2
206-052-2
200-271-7

###

015-035-00-7 paration-metil

206-050-1

N; R51-53
0
0
2275-18-5 T+; R27/28
298-02-2 T+; R27/28
56-38-2 T+; R27/28
N; R50-53
0
0
298-00-0 T+; R28
T; R24

###

015-037-00-8 phenkapton; S-(2,5-diclorofeniltiometil)
OO-dietil fosforoditioat

218-892-7

0
0
2275-14-1 T; R23/24/25

###

015-038-00-3 coumaphos

200-285-3

56-72-4

216

015-039-00-9 azinphos-methyl (ISO); O,O-dimetil 4oxobenzotriazin-3-il- metil fosforoditioat

201-676-1

86-50-0

N; R50-53
0
0
T+; R28
Xn; R21
N; R50-53
0
T+; R26/28

217

015-040-00-4 diazinon

206-373-8

218

015-041-00-X malathion

204-497-7

T; R24
R43
N; R50-53
333-41-5 Xn; R22
N; R50-53
0
0
121-75-5 Xn; R22

219

015-042-00-5 chlorthion

207-902-5

500-28-7 Xn; R20/21/22

220

015-043-00-0 phosnichlor

-

5826-76-6 Xn; R20/21/22

221

015-044-00-6 carbophenothion

212-324-1

222

015-045-00-1 mecarbam (ISO); N-etoxicarbonil-Nmetilcarbamoilmetil O,O-dietil
phoisphorodithioate

219-993-9

786-19-6 T; R24/25
N; R50-53
0
0
2595-54-2 T; R24/25

206-110-7

N; R50-53
0
0
301-12-2 T; R24/25

223

015-046-00-7 oxydemeton-methyl; S-2-(etilsulfinil)etil
OO-dimetil fosforotioat

224

015-047-00-2 ethion

209-242-3

225

015-048-00-8 fenthion (ISO); O,O-dimetil-O-(4-metiltionm-tolil) fosforotioat

200-231-9

N; R50
0
0
563-12-2 T; R25
Xn; R21
0
0
55-38-9 Muta. Cat. 3; R40

226

015-049-00-3 endothion

220-472-3

T; R23-48/25
Xn; R21/22
N; R50-53
2778-04-3 T; R24/25

227

015-050-00-9 thiometon

211-362-6

640-15-3 T; R25

Xn; R21
0
0
Xn; R21/22

228

015-051-00-4 dimethoate

200-480-3

60-51-5

229

015-052-00-X fenchlorphos

206-082-6

299-84-3 Xn; R21/22

230

015-053-00-5 menazon

201-123-4

78-57-9

231

015-054-00-0 fenitrothion

204-524-2

232

015-055-00-6 naled

206-098-3

233

015-056-00-1 azinphos-ethyl (ISO); O,O-dietil 4oxobenzotriazin-3-il-metil fosforoditioat

220-147-6

Xn; R22
R52-53
0
0
122-14-5 Xn; R22
N; R50-53
0
0
300-76-5 Xn; R21/22
Xi; R36/38
0
0
2642-71-9 T+; R28

234

015-057-00-7 formothion

219-818-6

T; R24
N; R50-53
0
2540-82-1 Xn; R21/22

235

015-058-00-2 morphothion; O,O-dimetil-S(morfolinocarbonilmetil) fosforoditioat

205-628-0

144-41-2 T; R23/24/25

236

015-059-00-8 vamidothion (ISO)

218-894-8

237

015-060-00-3 disulfoton

206-054-3

238

015-061-00-9 dimefox

204-076-8

N; R50-53
0
0
2275-23-2 T; R25
Xn; R21
N; R50
0
298-04-4 T+; R27/28
N; R50-53
0
0
115-26-4 T+; R27/28

239

015-062-00-4 mipafox

206-742-3

371-86-8 T+; R39/26/27/28

240

015-063-00-X dioxathion

201-107-7

78-34-2

241

015-064-00-5 bromophos-etil

225-399-0

T+; R26/28
T; R24
0
0
4824-78-6 T; R25
Xn; R21
N; R50-53
0

R28 T. R50-53 0 299-86-5 Xn. 50-53 0 0 2635-50-9 T. 3. R23/24/25 253 015-076-00-0 OO-Dietil O-(4-metilcumarinil-7-il) fosforotioat - 299-45-6 T+. R22 N. R24 0 0 T+. R25 Xn. R28 Xn. R21/22 N. R50-53 0 T+. R50-53 0 0 T+. R25 244 015-067-00-1 phosalone 218-996-2 2310-17-0 245 015-068-00-7 dichlofenthion (ISO) 202-564-5 97-17-6 246 015-069-00-2 methidathion (ISO) 213-449-4 950-37-8 247 015-070-00-8 cyanthoate 223-099-4 3734-95-0 248 015-071-00-3 chlorfenvinphos 207-432-0 470-90-6 249 015-072-00-9 monocrotophos (ISO). R28 T. R21 N. R25 Xn.242 015-065-00-0 S-[2-(Etilsulfinil)etil] OO-dimetil fosforoditioat 243 015-066-00-6 omethoate (ISO). R24 N. dimetil-1-metil-2(metilcarbamoil)vinil fosfat 230-042-7 6923-22-4 Xn. R26/27/28 1113-02-6 T. R21 N. R24 N. R50-53 0 Muta. O. R40 250 015-073-00-4 dicrotophos (ISO) 205-494-3 251 015-074-00-X crufomate (ISO) 206-083-1 252 015-075-00-5 S-[2-(Isopropilsulfinil)etil] OO-dimetil fosforotioate - T+. R24 N. R28 T.2-diclorovinil 2-etilsulfiniletil metil fosfat - 7076-53-1 T. R50-53 0 Xn. R21 N. R26/27/28 254 015-077-00-6 2.O-dimetil Smetilcarbamoilmetil fosforotioat - 214-197-8 2703-37-9 T+. R21 0 0 . R26/28 T. Cat. R50 0 T. R23/24/25 255 015-078-00-1 demeton-S-methyl sulphone 241-109-5 17040-19-6 T. R50-53 141-66-2 T+.

R50-53 0 0 227-419-3 5834-96-8 Xn. R50-53 0 0 204-105-4 115-78-6 T. R22 919-76-6 Xn. R21/22 N. R50-53 0 0 21609-90-5 T. R50-53 0 204-121-1 116-01-8 Xn. R27/28 N. R50-53 0 0 944-22-9 T+. R51-53 0 0 10265-92-6 T+. R27/28 N. R25-39/25 Xn. R22 220-864-4 2921-88-2 T. R21/22 N. R21/22 267 015-090-00-7 fensulfothion (ISO) 204-114-3 268 015-091-00-2 fonofos 213-408-0 269 015-092-00-8 phosacetim (ISO) 223-874-7 270 015-093-00-3 leptophos (ISO) 244-472-8 271 015-094-00-9 mephosfolan (ISO) 213-447-3 272 015-095-00-4 methamidophos (ISO) 233-606-0 273 015-096-00-X oxydisulfoton 219-679-1 115-90-2 T+. R25 264 015-087-00-0 cyanophos (ISO) 220-130-3 265 015-088-00-6 dialifos (ISO) 266 015-089-00-1 ethoate-methyl 2636-26-2 Xn. R24 N. R21 N. R28 T. R25 Xn. R24 0 . R22 221-817-0 3244-90-4 Xn. R50-53 0 0 233-689-3 10311-84-9 T+. R27/28 N. R36 N. R50-53 0 950-10-7 T+. R50 2497-07-6 T+. R28 T. R24 Xi. R27/28 N. R20/22 212-010-4 741-58-2 Xn. R36/38 0 572-48-5 T. R21 Xi. R50-53 0 0 4104-14-7 T+. R24/25 N. R28 T.256 257 258 015-079-00-7 acephate 015-080-00-2 amidithion 015-081-00-8 OOO'O'-tetrapropil ditiopirofosfat 259 260 261 015-082-00-3 azothoate 015-083-00-9 bensulide 015-084-00-4 chlorpyrifos 262 015-085-00-X clorură de clorfoniu 263 015-086-00-5 coumithoate 250-241-2 30560-19-1 Xn.

2. R27/28 . R21/22 279 015-102-00-0 tri(2-chloroetil) fosfat 204-118-5 280 015-103-00-6 tribromură de fosfor 232-178-2 281 015-104-00-1 pentasulfură difosforoasă. 2. pentasulfură de fosfor 215-242-4 115-96-8 Carc. R11 R29 Xn. R21 Xi. R28 T. R51-53 0 7789-60-8 R14 C. R25 0 0 Xn. R27 T. R22 278 015-101-00-5 phosmet 211-987-4 732-11-6 Xn. R34 Xi. R50-53 0 245-704-0 23505-41-1 T. R36 0 213-423-2 947-02-4 T+. R50-53 0 0 Carc.0 2597-03-7 Xn. R37 0 1314-80-3 F. R50-53 0 238-887-3 14816-18-3 Xn. Cat. R20/22 N. R25-39/25 Xn. R22 282 015-105-00-7 fosfit trifenilic 202-908-4 101-02-0 283 015-106-00-2 triamidă 211-653-8 680-31-9 284 015-107-00-8 ethoprophos 236-152-1 13194-48-4 285 015-108-00-3 bromophos 218-277-3 2104-96-3 286 015-109-00-9 crotoxyphos 231-720-5 7700-17-6 T. 3. R45 Muta. R36/38 N. R40 Xn. R21 N. Cat. Cat. R46 0 0 T+. R25 Xn. R21/22 274 015-097-00-5 phenthoate 219-997-0 275 015-098-00-0 trichloronate (ISO) 206-326-1 276 015-099-00-6 pirimiphos-ethyl (ISO) 277 015-100-00-X phoxim 327-98-0 T+. R22 N. R24 N. R50 Xi. R24/25 287 015-110-00-4 cyanofenphos 288 015-111-00-X phosphalan - 13067-93-1 T.

R27/28 291 015-115-00-1 chlorthiophos 292 015-116-00-7 demephion-O 293 015-117-00-2 demephion-S 294 015-118-00-8 demeton 295 015-119-00-3 dimetil 4-(metiltio)fenil fosfat 244-663-6 21923-23-9 T+. R50-53 253-855-9 38260-54-7 Xn. R27/28 296 015-120-00-9 ditalimfos 225-875-8 297 015-121-00-4 edifenphos (ISO). R22 0 0 244-848-1 22224-92-6 0 T. R28 T. R27/28 246-538-1 24934-91-6 T+. R25 0 0 246-814-1 25311-71-1 T. R38 R43 0 0 241-178-1 17109-49-8 Muta. R21 N. R27 T.289 290 015-112-00-5 thionazin 015-114-00-6 chlormephos 206-049-6 297-97-2 T+. R22 304 015-128-00-2 IPSP 305 015-129-00-8 isofenphos - 2439-99-8 Xi. R27/28 N. R23/25 Xn. R24/25 . R27/28 301 015-125-00-6 glyphosine 219-468-4 302 015-126-00-1 heptenophos 245-737-0 23560-59-0 T. R41 5827-05-4 T+.S-difenil fosforoditioat 5131-24-8 Xi. R28 T. R24 0 0 8065-48-3 T+. R25 303 015-127-00-7 iprobenfos 247-449-0 26087-47-8 Xn. O-etil S. Cat. R28 T. R24 0 0 211-666-9 682-80-4 T+. R24 0 0 219-971-9 2587-90-8 T+. 3. R50 0 0 3254-63-5 T+. R40 298 015-122-00-X etrimfos 299 015-123-00-5 fenamiphos 300 015-124-00-0 fosthietan T. R24 0 0 244-437-7 21548-32-3 T+.

R21 N. R50-53 0 C. R25 313 015-137-00-1 pyrazophos 236-656-1 13457-18-6 Xn. R11 - Xi. R23/25 400-520-1 401-100-0 - Xn. R22 319 015-143-00-4 2-cloroetil cloropropil 2-cloroetilfosfonat. R22 314 015-138-00-7 quinalphos 315 015-139-00-2 terbufos 237-031-6 13593-03-8 T. R50-53 .4-triazol-3-il fosforotioat 317 318 015-141-00-3 etilendiamoniu O. amestec de izomeri 015-142-00-9 butil (dialkiloxi(dibutoxifosforiloxi))titan (trialkiloxi)tita - 36614-38-7 T. R21 0 0 235-963-8 13071-79-9 T+. R22 N.O-diizopropil fosforoditioat 401-520-4 - N. R51-53 0 Xn. R24/25 24151-93-7 Xn. R50-53 0 F. R34 321 015-145-00-5 cupru(I) O.O-dietil-O-1-fenyl1H.O-bis(octil) fosforoditionat. R24/25 242-624-8 18854-01-8 T. R25 Xn. R22 311 015-135-00-0 profenofos 255-255-2 41198-08-7 Xn. O. R20/21/22 312 015-136-00-6 propetamphos 250-517-2 31218-83-4 T. R34 - Xn.306 015-130-00-3 isothioate 307 015-131-00-9 isoxathion 308 015-132-00-4 methyl carbophenothione - 309 015-133-00-X piperophos - 310 015-134-00-5 pirimiphos-methyl 249-528-5 29232-93-7 Xn. R27/28 316 015-140-00-8 triazophos (ISO).2. amestec de izo 401-740-0 320 015-144-00-X pentil metilfosfinat [1] 2-metilbutil metilfosfinat [2] mi 402-090-0 87025-52-3 C. R24/25 953-17-3 T. R22 245-986-5 24017-47-8 T. R36 N.

methacrifos - Xi. amoniu glufosinat 332 015-156-00-5 3-[(dimetoxifosfinotioil)oxi]metacrilat de metil.O-dietil fosforotioat. R22 R43 N.2. dioxabenzofos 223-292-3 329 330 015-153-00-9 O-(5-cloro-1-izopropil-1. R50-53 323 015-147-00-6 C12-14-terţ-alkilamoniu difenil fosforotioat [1] 400-930-0 - Xi. R38-41 324 015-148-00-1 acid 2-(difosfonometil)succinic 325 015-149-00-7 amestec de oxid trioctifosfinic şi oxid hexildioctilfosfinic 326 015-150-00-2 bromură de (2-(1.1. R51-53 3811-49-2 T. R51-53 0 0 255-863-8 42509-80-8 T+. isazofos 015-154-00-4 acid 2-cloroetilfosfonic . R51-53 0 403-070-4 51395-42-7 C. R34 R52-53 0 278-636-5 77182-82-2 Xn.6)deca-3-en-8(sau 9)-il O-(izopropil sau isobutil sau 2-etilhexil) fosforoditioat 401-850-9 - N.0'2. R34 R43 0 0 403-470-9 C. R20/21 C. ethephon 331 015-155-00-X 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirat de amoniu. R50-53 0 62610-77-9 . R34 N.3.3-dioxolanil2)etil)trifenilfosfoniu R43 N. R48/20 R43 N. R50-53 240-718-3 16672-87-0 Xn.2-benzodioxofosforin 2sulfură. R22 327 015-151-00-8 tri(izopropil/terţ-butilfenil)fosfat 405-010-2 328 015-152-00-3 2-metoxi-4H-1.322 015-146-00-0 S-(triciclo(5.4-triazolil-3-) O.2. R26 T. R24/25-39/25 N. R24/25 Xn. R50-53 0 0 404-940-6 86608-70-0 Xn. R41 R33 R52-53 N. R22 250-366-2 30864-28-9 Xn.

P'-(1-hidroxietilen)bi(fosfonat acid)dihidrat de calciu 341 015-165-00-4 Un amestec de tiobi(4.eta.6-dimetoxibenzoil)-2. R41 N. R51-53 0 R43 339015-163-00-3 bi(2. R41 344 016-001-00-4 hydrogen sulphide 231-977-3 345 016-002-00-X barium sulphide 7783-06-4 F+.difenil(4feniltiofenil)sulfoniu hexafluorofosfat 412-010-6 N. molibden. R51-53 Xn. R50-53 0 0 410-290-4 80693-00-1 R53 342 015-166-00-X 3. fier şi clor 407-350-7 - Xn. R26 N. R35 0 0 402-340-9 R52-53 405-710-8 - 336 015-160-00-7 pirofosfat de vanadil 406-260-5 - 337015-161-00-2 pirofosfat de divanadil 407-130-0 - 338015-162-00-8 semihidrat fosfat acid de oxid de vanadiu (IV) cu litiu.4-trimetilpentilfosfinoxid 340 015-164-00-9 P.1-fenilen)-S. zinc. acid fosforos 334 015-158-00-6 (.eta. R20-48/22 - Xi.4. R36 R43 R52-53 0 Xn.S. R50-53 0 0 400-480-5 36669-85-9 R52-53 404-986-7 - Xi. R41 N.9-bis(2.333 015-157-00-0 acid fosforic .-ciclopentadienil)(. R22 Xi. R20/22 0 0 . R12 T+. R41 R43 N. R34 R43 0 Xi. R22-48/22 C.cumenoil)fier(1+) hexafluorofosfat(1-) 335 015-159-00-1 acid hidroxifosfonoacetic 237-066-7 13598-36-2 Xn.6-di-tert 343 015-167-00-5 3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid 411-200-6 14657-64-8 Xi. R22 C. R50 0 244-214-4 21109-95-5 R31 Xn.S'.S'tetrafenildisulfoniu bihexafluorofosfat.

R36/37/38 0 0 243-873-5 20548-54-3 R31 Xi. sulfur monochloride 356 016-013-00-X sulphur dichloride 357 016-014-00-5 sulphur tetrachloride 358 359 256-814-3 50864-67-0 R31 Xi. R20/22 R29 C. R36/37/38 0 0 215-709-2 1344-81-6 R31 Xi. R35 R14 C. sodium sulphide 353 016-010-00-3 sodium polysulphides 354 016-011-00-9 sulphur dioxide 355 016-012-00-4 disulphur dichloride. R34 N. R34 N. R20 R29 C. R34 N. R50 0 215-686-9 1344-08-7 T. potassium sulphide 350 016-007-00-7 potassium polysulphides 351 016-008-00-2 ammonium polysulphides 352 016-009-00-8 disodium sulphide. R25 Xn. R34 N. thionyl chloride 231-748-8 7719-09-7 016-016-00-6 sulphuryl chloride 232-245-6 7791-25-5 T. R25 R31 C. R23 C. R34 N.346 016-003-00-5 barium polysulphides 347 016-004-00-0 calcium sulphide 348 016-005-00-6 calcium polysulphides 349 016-006-00-1 dipotassium sulphide. R35 N. R50 0 R14 Xn. R50 0 215-211-5 1313-82-2 R31 C. R36/37/38 0 0 215-197-0 1312-73-8 R31 C. R34 N. R50 0 R14 C. R34 0 0 233-036-2 10025-67-9 R14 234-129-0 10545-99-0 - 13451-08-6 016-015-00-0 thionyl dichloride. R34 N. R50 R14 C. R50 0 253-390-1 37199-66-9 R31 C. R50 231-195-2 7446-09-5 T. R34 . R50 0 232-989-1 9080-17-5 R31 C.

R26 T. methyl mercaptan 365 016-022-00-9 ethanethiol. 2. Cat. R20 N. % B 231-639-5 364 016-021-00-3 methanethiol. 2. sulphamic acid. R35 Xi. bis(methoxythiocarbonyl) disulphide 200-822-1 E 75-08-1 201-058-1 77-78-1 215-993-8 016-025-00-5 disul. R35 Xi.. R34 . R46 Xn. R22 N. R40 T+. R34 7775-14-6 R7 R31 Xn. R20/21/22 C. R37 0 7789-21-1 Xn. R35 200-589-6 231-890-0 # Xn. 2. Cat. R22 0 # C... R34 R43 1468-37-7 Xn. R37 0 7664-93-9 C. R20 C. R36/38 R52-53 0 0 64-67-5 Carc. 2. R20 N. R38-41 0 0 5329-14-6 Xi. R11 Xn. Cat. % SO3 B # 363 016-020-00-8 sulphuric acid . R45 Muta. Cat.. R45 Muta. ethyl mercaptan 366 016-023-00-4 dimethyl sulphate 367 016-024-00-X dimexano (ISO).4-DES 205-259-5 369 016-026-00-0 sulphamidic acid.360 016-017-00-1 chlorosulphonic acid 232-234-6 361 016-018-00-7 fluorosulphonic acid 232-149-4 362 016-019-00-2 oleum . R50-53 0 0 149-26-8 Xn. R50-53 0 F. R35 0 0 # R14 C. R37 0 7790-94-5 R14 C. sulfamic acid 226-218-8 016-027-00-6 diethyl sulphate 371 016-028-00-1 sodium dithionite 372 016-029-00-7 p-toluenesulphonic acid containing more than 5% sulphuric acid E 74-93-1 200-837-3 368 370 Xi. R50-53 0 Carc. R22 Xi. R25 C.3.

5dimethyl-4-(2.7'-disulphonate 400-130-1 - R42 380 016-037-00-0 disodium 1-amino-4-(4benzenesulphonamido-3sulphonatoanilino)anthraquinone-2sulphonate E Xn.7-disulphonate 400-120-7 - Xi.3.6-dichloro-5cyanopyrimidin-2-ylamino)-4'-hydroxy-2. Cat.1-dioxide 204-783-1 126-33-0 Xn.5disulphonatophenylazo)-4hydroxynaphthalene-2. 2.2'. 2. R45 E 376 016-033-00-9 dimethylsulfamoychloride 377 016-034-00-4 tetrasodium 3.2-oxathiolane 2. Cat.4-dihydroxyphenylazo)-3-(4(4-(2.3.373 016-030-00-2 p-toluenesulphonic acid (containing a maximum of 5% sulphuric acid 203-180-0 104-15-4 Xi. R51-53 0 0 400-350-8 85153-93-1 Xi.4-disulphonate 400-430-2 - R43 383 016-040-00-7 disodium 6-(2.4-diylbis((6chloro-1.5. R36/37/38 374 016-031-00-8 tetrahydrothiophene-1. R41 R52-53 0 0 400-380-1 86393-35-3 R43 381 016-038-00-6 disodium 6-((4-chloro-6-(N-methyl)-2toluidino)-1. R26 Xn.3.4-dihydroxyphenylazo)anilino)-3sulphonatophenylazo)-4hydroxynaphthalene-2-sulphonate 400-570-4 - Xi. R21/22 C.5-dimethylphenylazo)-2.3-propanesultone. R21/22 0 0 236-412-4 13360-57-1 Carc.5-triazine-4 378 016-035-00-X pentasodium 5-anilino-3-(4-(4-(6-chloro-4(sulphonatoanilino)-1.3'azodinaphthalene-1.2dioxide 214-317-9 1120-71-4 Carc.5-triazin-2ylamino)-2.5disulphonatophenylazo)phenylazo)-3ureidoanilino)-1. R36 379 016-036-00-5 tetrasodium 5'-(4. R22 375 016-032-00-3 1.3'-(piperazine-1.5-triazin-2ylamino)benzene-1. 1. R45 T+.5-triazin-2-ylamino)-1hydroxy-2-(4-methoxy-2sulphonatophenylazo)naphthalene-3sulphonate 382 016-039-00-1 tetrasodium 2-(6-chloro-4-(4-(2. R34 400-010-9 81898-60-4 R43 N.3. R36 .

6-bis(3hydroxypropylamino)-4-methylpyridin-3ylazo)benzenesulphonate 401-870-8 392 016-049-00-6 calcium octadecylxylenesulphonate 402-040-8 7681-38-1 Xi.5triazin-2-ylamino)-2-sulphonatophenylazo)4-hydroxynaphthalene-2.S'-hexane-1.5trisulphonate 401-650-1 85665-96-9 R43 391 016-048-00-0 sodium 3. R20 385 016-042-00-8 tetrasodium 5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-6(1-sulphonato-2-naphthylamino)-1.5-dichloro-4-(4-((5-chloro-4methyl-2-sulphonatophenyl)azo)-5hydroxy-3-methylpyrazol-1yl)benzenesulphonate 400-710-4 - Xn.384 016-041-00-2 calcium 2.3. R41 - Xi.6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2sulphonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-2(sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo) naphthalene-2. R36/38 386 016-043-00-3 dilithium 6-acetamido-4-hydroxy-3-(4-((2sulphonatooxy)ethylsulphonyl)phenylazo)n aphthalene-2-sulphonate 401-010-1 - R43 0 0 R43 387 016-044-00-9 disodium S. R51-53 0 0 .3. R41 - R52-53 0 0 C. R34 N.7-disulphonate 389 016-046-00-X sodium hydrogensulphate 231-665-7 390 016-047-00-5 hexasodium 7-(4-(4-(4-(2.3.6diyldi(thiosulphate) dihydrate 401-320-7 - R43 R52-53 0 0 401-560-2 108624-00-6 R43 388 016-045-00-4 lithium sodium hydrogen 4-amino-6-(5-(5chloro-2.5disulphonatoanilino)-6-fluoro-1.5-triazizn2-ylamino)-2-methylphenylazo)-7sulphonatonaphthylazo)naphthalene-1.7-disulphonate 400-790-0 85665-97-0 Xi.5-dichloro-2-(5-cyano-2.

R38-41 R43 0 0 Xi.5-triazin-2ylamino)-2-sulfonatophenylazo-5hydroxynaphthalene-2.3.4trimethylpentylcarbonyloxy)benzenesulpho nate 016-055-00-9 tetrasodium 4-amino-3.5-triazin-2-ylamino) phenyl-Nmethyl)amino)-1. R22 Xi.3.5-triazin-2-ylamino)-4hydroxy-3-(2sulphonatophenylazo)naphthalene-2.5-dithiol. R36/37 R43 Xi.3.6-bis(5-(6-chloro-4(2-hydroxyethylamino)1.7-sulfonate (containing > 35 % sodium chloride and sodium acetate) 402-150-6 - Xi. R41 R43 0 0 7646-93-7 C.7-disulphonato-6-(2sulphonatophenylazo)-4-naphthylamino)1. reaction products with 1.3. R34 Xi. R38 - R43 R53 0 T.4-thiadiazol-2.3. R36 R43 0 0 402-170-5 106359-91-5 R43 402-240-5 102561-46-6 Xn. R51-53 0 0 Xi. tert-nonanethiol and C12-14-tert-alkylamine 404-820-3 - N.4.3. R37 0 0 2633-67-2 Xi. R23-48/23 - Xn.6-trisulphonate 395 016-052-00-2 benzyltributylammonium 4hydroxynaphthalene-1-sulphonate 396 397 398 016-053-00-8 (C16 or C18-n-alkyl)(C16 or C18-nalkyl)ammonium 2-((C16 or C18-n-alkyl) (C16 or C18-n-alkyl)carbamoyl)benzenesulphonate 016-054-00-3 sodium 4-(2.7disulphonat 394 016-051-00-7 trisodium 7-(4-(6-fluoro-4-(2-(2vinylsulphonylethoxy)ethylamino)-1.393 016-050-00-1 potassium sodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4chloro-6-(5-hydroxy-2. R20 402-460-1 400-030-8 400-510-7 399 016-056-00-4 potassium hydrogensulphate 231-594-1 400 016-057-00-X styrene-4-sulfonyl chloride 404-770-2 401 016-058-00-5 thionyl chloride. R38 R43 .5triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1.

R22 Xi. R8 231-781-8 Xn. R22 016-059-00-0 N. R51-53 0 0 R43 - N.N. R51-53 0 0 R53 411016-069-00-5 412016-070-00-0 3.3-epoxy-2-methylprop-1yloxy)diphenylsulfone 407-990-9 408-220-2 .402 403 404 405 406 R52-53 0 405-300-9 17339-60-5 Xn. R8 - Xn. 1.5bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinate 407-720-8 - R43 - N. R51-53 408016-066-00-9 tetrasodium (5-((4-amino-6-chloro-1. R51-53 7727-54-0 O.N'tetramethyldithiobis(ethylene)diamine dihydrochloride 016-060-00-6 diammonium peroxodisulphate. potassium persulphate 016-062-00-7 bensultap. R36/37/38 R42/43 7727-21-1 O.5disulfonatophenylazo)-2sulfonatobenzylidenehydrazino)benzoate)c opper(II) 404-070-7 - R52-53 409016-067-00-4 (4-methylphenyl)mesitylene sulfonate 407-530-5 - R53 410016-068-00-X sodium 3. sodium bisulphite…% B 231-786-5 Xi.N-dimethylamino)propane 016-064-00-8 sodium hydrogensulphite…%.5-bis-(tetradecyloxy-carbonyl)benzenesulfinic acid 4-benzyloxy-4'-(2. ammonium persulphate 016-061-00-1 dipotassium peroxodisulphate.5triazin-2-yl)amino)-2-((2-hydroxy-3.3-bis(phenylsulfonylthio)-2(N.N'. R36 R43 N. R36/37/38 R42/43 17606-31-4 Xn.3. R22 Xi. R22 231-548-0 N. R50-53 0 0 7631-90-5 Xn. R22 407016-065-00-3 sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4methylphenyl-sulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate 400-100-8 - R31 0 0 N.

% Cl active 231-668-3 7681-52-9 B B G B 231-595-7 7782-50-5 T. R22 0 0 O. R37 0 0 O. R9 R44 0 0 O... R23 Xi. % 231-512-4 7601-90-3 421 017-007-00-X barium perchlorate 236-710-4 13465-95-7 422 017-008-00-5 potassium perchlorate 231-912-9 7778-74-7 423 017-009-00-0 ammonium perchlorate 232-235-1 7790-98-9 424 017-010-00-6 sodium perchlorate 231-511-9 7601-89-0 425 017-011-00-1 sodium hypochlorite. R35 0 O. R20/22 0 0 O.5triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4. R22 0 0 R5 O. % 417 017-003-00-8 barium chlorate 236-760-7 13477-00-4 418 017-004-00-3 potassium chlorate 223-289-7 3811-04-9 419 017-005-00-9 sodium chlorate 231-887-4 7775-09-9 420 017-006-00-4 perchloric acid .. R8 C. R34 0 0 .. R23 C. R9 Xn. R9 Xn. R20/22 0 0 O.3.. R35 0 0 - C. R9 Xn. solution . R9 Xn.. R9 Xn. R20/22 0 0 O. R50 0 7647-01-0 T. R22 0 0 R31 C.11triphenoxydioxazinedisulfonate 410-130-3 136248-03-8 R43 414 017-001-00-7 chlorine 231-959-5 415 017-002-00-2 hydrogen chloride 231-595-7 416 017-002-01-X hydrochloric acid . R9 Xn.413016-071-00-6 trisodium 3-amino-6. R36/37/38 N.13-dichloro-10-((3-((4chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1. R34 Xi.

R50-53 7778-50-9 Carc. R35 R43 N. R35 0 0 231-179-5 7440-70-2 F. R37/38-41 R43 N. Cat. R15 C. 3.426 017-012-00-7 calcium hypochlorite 231-908-7 7778-54-3 O. R37 N. R22 R31 C. R34 N. R28 R32 0 0 7550-45-0 R14 C. R26 T. 1. 2. Cat. R22 Xi. R25 C. caustic potash 431 020-001-00-X calcium 235-186-4 12125-02-9 Xn. R20/22 Xi. 2. R50 233-140-8 10043-52-4 Xi. Cat. R41 435 023-001-00-8 divanadium pentaoxide. R36 0 0 231-119-8 7440-09-7 R14 F. R63 T. R34 0 0 Xi. R51-53 1333-82-0 O. R50-53 . 3. R8 Carc. R36 427 017-013-00-2 calcium chloride 428 017-014-00-8 ammonium chloride 429 019-001-00-2 potassium 430 019-002-00-8 potassium hydroxide. R25 Xn. R8 Xn. R21 Xi. R48/23 Xn. Cat. vanadium pentoxide 215-239-8 1314-62-1 Muta. R49 T. R46 T+. R40 436 024-001-00-0 chromium trioxide E 215-607-8 437 024-002-00-6 potassium dichromate E 231-906-6 Repr. R15 432 020-002-00-5 calcium cyanide 209-740-0 433 022-001-00-5 titanium tetrachloride 231-441-9 434 022-002-00-0 titanium(4+) oxalate 403-260-7 592-01-8 T+. R49 Muta. R22 C. R34 0 215-181-3 1310-58-3 Xn. Cat.

R45 . 2. R49 234-190-3 Muta. R8 Carc. 2. 2. 2. R8 Carc. chromic oxychloride E 442 024-006-00-8 potassium chromate E 443 024-007-00-3 zinc chromates including zinc potassium chromate A. Cat. 2. dihydrate E E E 441 024-005-00-2 chromyl chloride. 2. 2. R22 R43 N. R1 O.438 439 440 024-003-00-1 ammonium dichromate 024-004-00-7 sodium dichromate 024-004-01-4 sodium dichromate. 1. R50-53 237-366-8 13765-19-0 Carc. R21 Xi. R50-53 234-190-3 10588-01-9 O. R21 Xi. R46 T+. Cat. chromium III chromate. R22 N. R45 Xn. Cat. R46 T+. R49 Muta. R8 Carc. R45 Xn. R26 T. R50-53 0 232-142-6 7789-06-2 Carc. Cat. R35 R43 N. Cat. R37/38-41 R43 N. R25 Xn. R50-53 7789-12-0 Carc. Cat. 2. R26 T. Cat. Cat. R50-53 232-140-5 7789-00-6 Carc. R46 C. 2. Cat. R37/38-41 R43 N. 2. R49 Muta. Cat. R49 Muta. R46 Xi. R45 Xn. R50-53 239-056-8 14977-61-8 O. 2. R37/38-41 R43 N. R22 N. R26 T. Cat. R50-53 # # Carc. R8 Carc. E 444 024-008-00-9 calcium chromate E 445 024-009-00-4 strontium chromate E 446 024-010-00-X dichromium tris(chromate). R25 Xn. R21 Xi. R50-53 0 246-356-2 24613-89-6 O. Cat. Cat. R49 Muta. chromic chromate 232-143-1 7789-09-5 E. 2. R36/37/38 R43 N. Cat. R46 T+. R25 Xn. 2.

447

024-011-00-5 ammonium bis(1-(3,5-dinitro-2oxidophenylazo)-3-(N-phenylcarbamoyl)

400-110-2

-

C; R35
R43
N; R50-53
F; R11

448

024-012-00-0 trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2oxidophenylazo)-3-sulphonato

400-810-8

-

Muta. Cat. 3; R40

449

024-013-00-6 trisodium (6-anilino-2-(5-nitro-2oxidophenylazo)-3-sulphonato-1naphtholato)(4-sulphonato-1,1'-azodi2,2'naphtholato)chromate(1-)

402-500-8

-

Xi; R41

450

451

452

453

N; 51-53
0
0
402-870-0 93952-24-0 Xi; R41

024-014-00-1 trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2oxidophenylazo)-5-sulphonato-1naphtholato)chromate(1-)

024-015-00-7 disodium (3-methyl-4-(5-nitro-2oxidophenylazo)-1-phenylpyrazololato)(1(3-nitro-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)-2naphtholato)chromate(1-)

404-930-1

Xi; R41
N; R51-53
0
405-110-6 88377-66-6 Xn; R48/22

024-016-00-2 tetradecylammonium bis(1-(5-chloro-1oxidophenylazo)-2naphtholato)chromate(1-)

024-017-00-8 chromium (VI) compounds with the
exception of barium chromate and of
compounds specified elsewhere in this
Annex.

-

R52-53
0
0
Xn; R20

A; E

#

454

025-001-00-3 manganese dioxide

215-202-6

455

025-002-00-9 potassium permanganate

231-760-3

456

025-003-00-4 manganese sulphate

232-089-9

457

027-001-00-9 cobalt

231-158-0

#

R53
0
0
Carc. Cat. 2; R49

R43
N; R50-53
0
1313-13-9 Xn; R20/22

7722-64-7 O; R8
Xn; R22
N; R50-53
0
7785-87-7 Xn; R48/20/22
N; R51-53
0
0
7440-48-4 R42/43

458

027-002-00-4 cobalt oxide

215-154-6

459

027-003-00-X cobalt sulphide

215-273-3

460

027-004-00-5 cobalt dichloride

E

231-589-4

461

027-005-00-0 cobalt sulphate

E

233-334-2

462

028-001-00-1 tetracarbonylnickel; nickel tetracarbonyl

E

236-669-2

463

028-002-00-7 nickel

231-111-4

464

028-003-00-2 nickel monoxide

215-215-7

465

028-004-00-8 nickel dioxide

234-823-3

466

028-005-00-3 dinickel trioxide

215-217-8

467

028-006-00-9 nickel sulphide

240-841-2

468

028-007-00-4 nickel subsulphide

234-829-6

469

028-008-00-X nickel dihydroxide

235-008-5

470

028-009-00-5 nickel sulphate

232-104-9

471

028-010-00-0 nickel carbonate

222-068-2

1307-96-6 Xn; R22
R43
0
0
1317-42-6 R43

7646-79-9 Carc. Cat. 2; R49
Xn; R22
R42/43
N; R50-53
10124-43-3 Carc. Cat. 2; R49
Xn; R22
R42/43
N; R50-53
13463-39-3 F; R11
Carc. Cat. 3; R40
Repr. Cat. 2; R61
T+; R26
N; R50-53
7440-02-0 Carc. Cat. 3; R40
R43
0
0
1313-99-1 Carc. Cat. 1; R49
R43
0
0
12035-36-8 Carc. Cat. 1; R49
R43
0
0
1314-06-3 Carc. Cat. 1; R49
R43
0
0
16812-54-7 Carc. Cat. 1; R49
R43
0
0
12035-72-2 Carc. Cat. 1; R49
R43
0
0
12054-48-7 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20/22
R43
0
7786-81-4 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
R42/43
N; R50-53
3333-67-3 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
R43

472

029-001-00-4 copper chloride; copper (I) chloride;
cuprous chloride

231-842-9

N; R50-53
7758-89-6 Xn; R22

473

029-002-00-X dicopper oxide

215-270-7

N; R50-53
0
0
1317-39-1 Xn; R22

474

029-003-00-5 napthenic acids, copper salts; copper
naphthenate

215-657-0

1338-02-9 R10
Xn; R22
N; R50-53
0
7758-98-7 Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50-53
0

475

029-004-00-0 copper sulphate

231-847-6

476

029-005-00-6 (tris(chloromethyl)phthalocyaninato)copper
(II), reaction products with Nmethylpiperazine and methoxyacetic acid

401-260-1

477

029-006-00-1 tris(octadec-9-enylammonium)
(trisulphonatophthalocyaninato)copper(II)

403-210-4

478

029-007-00-7 (trisodium (2-((3-(6-(2-chloro-5sulfonato)anilino)-4-(3-carboxypyridinio)1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5sulfonatophenylazo)phenylmethylazo)-4sulfonatobenzoato)copper(3-)) hydroxide

479

029-008-00-2 copper(II) methanesulfonate

480

030-001-00-1 zinc powder (pyrophoric)

481

030-002-00-7 zinc powder (stabilised)

482

030-003-00-2 zinc chloride

483

030-004-00-8 dimethylzinc [1]; diethylzinc [2]

-

Xi; R41

N; R51-53
0
0
404-670-9 89797-01-3 E; R2

R43
0
0
405-400-2 54253-62-2 Xn; R22
Xi; R41
N; R50-53
0
231-175-3 7440-66-6 F; R15-17

#

#

R10
F; R15
0
0
231-592-0 7646-85-7 C; R34
N; R50-53
0
0
208-884-1 [1]544-97-8 [1] R14
209-161-3 [2]557-20-0 [2] F; R17
C; R34

484

030-005-00-3 diamminediisocyanatozinc

485

030-006-00-9 zinc sulphate

486

030-007-00-4 bis(3,5-di-tert-butylsalicylato-O1,O2)zinc

487

030-008-00-X hydroxo(2(benzenesulfonamido)benzoato)zinc(II)

488

033-001-00-X arsenic

489

033-002-00-5 arsenic compounds, with the exception of
those specified elsewhere in this Annex

N; R50-53
Xn; R22
Xi; R41
R42/43
N; R50
231-793-3 7733-02-0 Xi; R36/38
N; R50-53
0
0
403-360-0 42405-40-3 F; R11
Xn; R22
N; R50-53
403-750-0 113036-91-2 Xn; R20
401-610-3

231-148-6

A

#

490

033-003-00-0 diarsenic trioxide; arsenic trioxide

E

215-481-4

491

033-004-00-6 diarsenic pentaoxide; arsenic pentoxide;
arsenic oxide

E

215-116-9

492

033-005-00-1 arsenic acid and its salts

493

033-006-00-7 arsine

232-066-3

494

034-001-00-2 selenium

231-957-4

495

034-002-00-8 selenium compounds except cadmium
sulphoselenide

496

035-001-00-5 bromine

497

035-002-00-0 hydrogen bromide

A; E

A

#

#

-

N; R51-53
0
0
7440-38-2 T; R23/25

#

T; R23/25

N; R50-53
0
0
1327-53-3 Carc. Cat. 1; R45
T+; R28
C; R34
N; R50-53
1303-28-2 Carc. Cat. 1; R45
T; R23/25
N; R50-53
0
#
Carc. Cat. 1; R45
T; R23/25
N; R50-53
0
7784-42-1 F+; R12
T+; R26
Xn; R48/20
N; R50-53
7782-49-2 T; R23/25
R33
0
0
#
T; R23/25

R33
N; R50-53
0
231-778-1 7726-95-6 T+; R26
C; R35
N; R50
0
233-113-0 10035-10-6 C; R35

498

035-002-01-8 hydrobromic acid ... %

B

#

499

035-003-00-6 potassium bromate

E

231-829-8

500

040-001-00-3 zirconium powder (pyrophoric)

501

040-002-00-9 zirconium powder (non pyrophoric)

502

042-001-00-9 molybdenum trioxide

503

042-002-00-4 tetrakis(dimethylditetradecylammonium)
hexa-mu-oxotetra-mu3-oxodi-mu5oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)

504

042-003-00-X tetrakis(trimethylhexadecylammonium)
hexa-mu-oxotetra-mu3-oxodi-mu5oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)

505

047-001-00-2 silver nitrate

506

048-001-00-5 cadmium compounds, with the exception of
cadmium sulphoselenide (xCdS.yCdSe),
mixture of cadmium sulphide with zinc
sulphide (xCdS.yZnS), mixture of cadmium
sulphide with mercury sulphide
(xCdS.yHgS), and those specified
elsewhere in this Annex

231-176-9

#

Xi; R37
0
0
#
C; R34
Xi; R37
0
0
7758-01-2 O; R9
Carc. Cat. 2; R45
T; R25
0
7440-67-7 F; R15-17

#

F; R15

215-204-7

1313-27-5 Xn; R48/20/22
Xi; R36/37
0
0
404-760-8 117342-25-3 Xi; R41

404-860-1 116810-46-9 F; R11

231-853-9

A

E

#

507

048-002-00-0 cadmium oxide

215-146-2

508

048-003-00-6 cadmium diformate; cadmiumformate

224-729-0

509

048-004-00-1 cadmium cyanide

208-829-1

Xi; R41
N; R50-53
7761-88-8 0
N; R50-53
0
0
#
Xn; R20/21/22

N; R50-53
0
0
1306-19-0 Carc. Cat.2; R49
T; R48/23/25
Xn; R22
0
4464-23-7 T; R23/25
R33
Xn; R40
N; R50-53
542-83-6 T+; R26/27/28
R32
R33

510

511

Xn; R40
N; R50-53
241-084-0 17010-21-8 T; R23/25

048-005-00-7 cadmium hexafluorosilicate(2-); cadmium
fluorosilica

048-006-00-2 cadmium fluoride

512

048-007-00-8 cadmium iodide

513

048-008-00-3 cadmium chloride

E

E

E

232-222-0

R33
Xn; R40
N; R50-53
7790-79-6 Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61
T+; R26
T; R25-48/23/25
N; R50-53
232-223-6 7790-80-9 T; R23/25
R33
Xn; R40
N; R50-53
233-296-7 10108-64-2 Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46

514

048-009-00-9 cadmium sulphate

233-331-6 10124-36-4

515

048-010-00-4 cadmium sulphide

215-147-8

1306-23-6

516

050-001-00-5 tin tetrachloride; stannic chloride

231-588-9

7646-78-8

517

050-002-00-0 cyhexatin (ISO);
hydroxytricyclohexylstannane;
tri(cyclohexyl)tin hydroxide

236-049-1 13121-70-5

518

050-003-00-6 fentin acetate

212-984-0

519

050-004-00-1 fentin hydroxide

200-990-6

Repr. Cat. 2; R60-61
T+; R26
T; R25-48/23/25
N; R50-53
Carc. Cat. 2; R49
T; R48/23/25
Xn; R22
N; R50-53
Carc. Cat. 3; R40
T; R48/23/25
Xn; R22
0
C; R34
R52-53
0
0
Xn; R20/21/22

N; R50-53
0
0
900-95-8 T+; R26
T; R24/25
Xi; R36/38
R43
N; R50-53
76-87-9 T+; R26
T; R24/25
Xi; R36/38
N; R50-53

ANŢELOR PERICULOASE

53BAL 26.xls)
Labelling
F+
12
(2-)9-16-33
F
15
(2-)7/8-24/25-43
F
15
(2-)7/8-24/25-43
F
15
(2-)7/8-24/25-43
F; C
14/15-34
(1/2-)8-43-45
F; C
14/15-17-35
(1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45
T+
49-25-26-36/37/38-43-48/23
53-45

T+; N
49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53
53-45-61

T+; C
14-26-35
(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
T+
14-26/28-34
(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
T+; C
14-26/28-35
(1/2-)9-26-28-36/37/39-45
F; C
17-34
(1/2-)7-23-26-36/37/39-43-45
Xn
10-21
(2-)23-25
T; N
21/22-41-43-48/25-50/53
(1/2-)22-26-36/37-45-60-61

Concentration limits

P.Notes

F+; T
61-12-23-48/23
53-45
T+
26-34
(1/2-)9-26-36/37/39-45

F; T
11-36/38-48/23-62-63
(1/2-)16-33-36/37-45

C > 5%
1% < C < 5%
0.5% < C < 1%
0.2% < C < 0.5%
0.02% < C < 0.2%
C > 20%
1% < C < 20%
0.2% < C <1%

T+; R26-34
T+; R26-36/37/38
T; R23-36/37/38
T; R23
Xn; R20
T; R36/38-48/23-62-63
T; R48/23-62-63
Xn; R48/20

C > 7%

T+; R26/27/28

1% < C < 7%
0.1% < C < 1%

T; R23/24/25
Xn; R20/21/22

F
15
(2-)8-43
Xn
20/22-36/37-40-43
(2-)36/37
F+; T+; N
12-26-50/53
(1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61
T+; N
26/27/28-50/53
(1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61
T+; N

26/27/28-32-50/53
(1/2-)7-28-29-45-60-61
T+
28-40
(1/2-)25-36/37-45
T+
27/28
(1/2-)28-36/37/39-45
T
25
(1/2)36/37-45
Xn; N
22-40-50
(2-)22-24-36/37-46-61
Xn
22-36/37/38-40
(2-)36/37
C; N
22-31-34-43-50/53
(1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Xn; N
22-37-43-50/53
(2-)8-24/25-46-60-61

Xn; N
22-40-48/22-50/53
(2-)13-22-23-37-46-60-61
T; N

25-50/53
(1/2-)37-45-60-61
T+; N
24-26/28-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61
T; N
24/25-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61
Xn; N
22-40-50/53
(2-)25-36/37-60-61
Xn; N
22-43-50/53
(2-)24-36/37-60-61
Xn; N
22-40-48/22-50/53
(2-)36/37-60-61
T
23/24/25
(1/2-)13-36/37-45
T; N

25-50/53
(1/2-)22-37-45-60-61
Xn; N
22-38-51/53
(2-)13-61
Xn; N

20/22-50/53
(2-)36-60-61
T+; N
26/28-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61

T; N
25-50/53
(1/2-)37-45-60-61
T; N
25-51/53
(1/2-)37-45-61
Xn
22
(2-)23
T+; N
26/28-43-50/53
(1/2-)24-28-37/39-45-60-61
Xn
22
(2-)22
N
50/53
60-61
Xn; N
22-51/53
(2-)23-61
T; N
25-50/53
(1/2-)22-37-45-60-61
Xn
22
(2-)24/25
T; N
25-50/53
(1/2-)24-37-45-60-61
T; N
45-22-50/53
53-45-60-61
Xn; N
22-43-48/22-50/53
(2-)24-37-60-61
T
23/24/25
(1/2-)13-45
T
45-22-23-36/37/38
53-45
Xn; N
22-40-50/53
(2-)36/37-60-61
Xn; N

36/38-40-50/53
(2-)36/37-60-61
Xn; N
22-40-50/53
(2-)36/37-60-61
T+; N
28-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61
T; N
21-23/25-50/53
(1/2-)22-36/37-45-60-61
T; N

24/25-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
Xn
22
(2-)24
Xi; N
38-50/53
(2-)60-61
Xi; N
36/37/38-50/53
(2-)60-61
T+; N

26/28-43-50/53
(1/2-)24-28-37/39-45-60-61
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
T+; N
21-28-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61
Xn; N

22-50/53
(2-)60-61
Xn; N
22-51/53
(2-)61

Xn; N
22-51/53
(2-)24-61
Xn
22
(2)
T+; N
21-26/28-51/53
(1/2-)36/37-45-61
Xn
22-52/53
(2-)61
Xn; N

22-51/53
(2-)61
Xn
22
(2)
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
T+; N

27/28-50/53
(1/2-)27-36/37-45-60-61
T+; N

24-28-51/53
(1/2-)28-36/37-45-61
Xn; N
22-51/53
(2-)61
Xn
22
(2)
T
45
53-45
Xn; N

40-50/53
(2-)36/37-60-61
Xn; N
40-50/53
(2-)36/37-60-61
Xi

43
(2-)24-37
Xn; N
22-48/22-51/53
(2-)37-61
Xi
41
(2-)26-39
T+; N
26-34-42/43-48/20-50/53
(1/2-)7-15-28-36/37/39-38-45-6061

Xi
37-43
(2-)8-24/25-46
Xi
37-43
(2-)8-24/25-46
Xi
37-43
(2-)8-24/25-46
Xn; N
22-43-48/22-50/53
(2-)24-37-60-61
Xn; N
22-43-51/53
(2-)24-26-37-61
Xi; N
36/37/38-43-50/53
(2-)24-37-60-61
Xn; N
22-36/37/38-43-50/53
(2-)24-37-60-61
T; N

10-23/24/25-36-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61
T; N

23/25-43-50/53
(1/2)24-37-38-45-60-61
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
N
50/53
60-61

T+; N

25-26-36/38-43-48/22-50/53
(1/2-)28-36/37-38-45-60-61

T; N

23/25-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61
O; T+; N
C > 5%
6-8-26-34-50
1% < C < 5%
(1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61 0.5% < C < 1%

T+; N; R26-34-50
T+; N; R26-36/37/38-50
T; N; R23-36/37/38-50

0.2% < C < 0.5%
0.02% < C < 0.2%
C > 25%
10% < C < 25%
3% < C < 10%
0.3% < C < 3%

T; N; R23-50
Xn; N; R20-50
T; N; R25-34-50
C; N; R22-34-50
Xn; N; R22-36/37/38-50
Xi; R36

T; N
10-23-34-50
(1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61

C > 5%
0.5% < C < 5%

T; R23-34
Xn: R20-36/37/38

C; N
34-50
(1/2-)26-36/37/39-45-61

C > 25%
10% < C < 25%
5% < C < 10%

C; N; R34-50
C; R34
Xi; R36/37/38

T+

C > 10%

T+; R26-34

26-34
(1/2-)9-26-28-36/37/39-45

5% < C < 10%
1% < C < 5%
0.5% < C < 1%
0.1% < C < 0.5%

T; R23-34
T; R23-36/37/38
Xn; R20-36/37/38
Xn; R20

C > 20%
5% < C < 20%

C; R35
C; R34

T; N
25-34-50
(1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61
Xn
20-41-52/53
(2-)22-26-39-61

Xn
21/22
(2-)36/37
O; C
8-35
(1/2-)23-26-36-45
E; Xn
2-20/21/22
(2)
E
2
(2-)23-24/25

T; N
45-10-23/24/25-34-43-50/53
53-45-60-61

C > 25%
10% < C < 25%
3% < C < 10%
1% < C < 3%
0.1% < C < 1%

T; R45-23/24/25-34-43
T; R45-20/21/22-34-43
T; R45-20/21/22-36/38-43
T; R45-43
T; R45

Xn
20/22
(2-)15-41
O; T; N
8-25-50
(1/2-)45-61

C > 10%

Xn; R20/22

C > 5%
1% < C < 5%

T; R25
Xn; R22

O; T; N
8-25-50
(1/2-)45-61

C > 5%
1% < C < 5%

T; R25
Xn; R22

T; N

C > 25%

T; R45-23/24/25

45-23/24/25-51/53
53-45-61

3% < C < 25%
0.01% < C < 3%

T; R45-20/21/22
T; R45

F; T; N
45-11-23/25-34-51/53
53-45-61

T; N
45-23/24/25-43-50/53
53-45-60-61
F; T; N
11-23/24/25-36-43-48/20-50
(1/2-)16-26-36/37/39-38-45-61

F; T
11-23/25
(1/2-)16-24-45
F; Xn
11-20/22
(2-)16-24-46
F; Xn
11-20/22
(2-)16-24-46
F; Xn
11-20/22
(2-)16-24-46
F; Xn
11-20/22
(2-)16-24-46

T; N
45-22-50/53
53-45-60-61
T
45-22-34-43-52/53
53-45-61

Xi
38-43
(2-)24-37
Xn; N
38-41-48/22-50/53
(2-)26-36/37/39-60-61
O
8
(2-)17
O; C
8-34
(1/2-)3-28-36/39-45

C > 20%
5% < C < 20%

C; R34
Xi; R36/38

T+; C

C > 7%

T+; C; R26/27/28-35

26/27/28-35
(1/2-)7/9-26-36/37-45

1% < C < 7%
0.1% < C < 1%

T; R23/24/25-34
Xn; R20/21/22-36/37/38

T
23/24/25
(1/2-)26-45
T
23/24/25
(1/2-)26-45
T; C

C > 10%

T; C; R25-34

25-34
(1/2-)22-26-37-45

1% < C < 10%
0.1% < C < 1%

C; R22-34
Xi; R36/38

T; C
25-34
(1/2-)22-26-37-45

C > 10%
1% < C < 10%
0.1% < C < 1%

T; C; R25-34
C; R22-34
Xi; R36/38

T+; C
7-26-35
(1/2-)9-26-36/37/39-45
T+; C
26/27/28-35
(1/2-)7/9-26-36/37/39-45

T
25-32-36/38
(1/2-)22-36-45

1% < C < 1% T. R35 C. N 28-32-50/53 (1/2-)28-45-60-61 Xi 36 (2-)22-26 Xn 22-52/53 . C. R25 Xn. R22 C 35 (1/2-)26-37/39-45 O. R34 Xi. N 20/22-48/23/25-51/53 (1/2-)22-37-45-61 F.5% < C < 2% C. R22-34 Xi. R23/24/25 23/24/25 (1/2-)26-45 Xn 22 (2-)13-24/25 T 61-62-20/22-33 53-45 1% < C < 10% Xn. C 14/15-34 (1/2-)5*-8-43-45 C > 10% 1% < C < 10% T. R36/38 T 23/25-36/37/38 (1/2-)23-37/39-45 T. R36/38 C 34 (1/2-)26-27-45 C 34 (1/2-)26-27-45 T C > 25% 10% < C < 25% C. C 11-14/15-20-35 (1/2-)16-30-36/39-43-45 T+. R34 Xi. C 25-34 (1/2-)22-26-37-45 C > 10% 1% < C < 10% 0. R25-34 C. C 8-35 (1/2-)8-27-39-45 C > 5% 2% < C < 5% 0. R20/21/22 C > 10% Xn. R34 Xi.T. R22 T 25 (1/2-)24/25-45 F. R36/38 C > 10% 5% < C < 10% C. R36/38 C > 10% T.

R36/37/38 Xi 14-36/37/38 (2-)7/8-26 F. R20/22-35 C. C 14/15-17-35 (1/2-)6-16-30-36/39-43-45 Xi 10-41 (2-)26-39 Xi 41 (2-)26-39 F+. Xi 11-14-36/37/38 (2-)26-39 . R34 Xi. C 14-17-34 (1/2-)16-43-45 F.(2-)24/25-61 F 15-17 (2-)7/8-43 F 11-15 (2-)7/8-43 F. C 14-17-34 (1/2-)16-43-45 F 15-17 (2-)7/8-43 0 10-15 (2-)7/8-43 C 34 (1/2)-7/8-28-45 F. Xi 11-36/37/38 (2) F. C 12-14-17-20/22-29-35 (2-)7/9-16-26-36/37/39-43-45 C > 10% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C. R36/37/38 C > 1% Xi.

N 21/22-34-51/53 (1/2-)26-36/37/39-45-61 T 61-22-48/22 53-45 0 53 61 N 51/53 61 F. N 36-51/53 (2-)26-61 Xi 38 (2-)24 N 51/53 61 Xn 10-20-38 (2-)25-26-36/37 C 34-37 (1/2-)13-24/25-36/37/39-45 Xi. T+. N 17-26/28-35-50 (1/2-)5-26-38-45-61 . C. N 41-51/53 (2-)24-26-39-61 C. N 38-51/53 (2-)24-61 Xi.Xn 10-20-36/37 (2) Xi.

N C > 1% T.F. R34 Xi. C 14-22-26-35-48/23 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45 C 35 (1/2-)22-26-45 C 34 (1/2-)26-45 F. T+ 15/29-28 (1/2-)22-43-45 F. R36/38 Xn 22 (2-)25 Xn 22 (2-)25 T. N 11-16-50 (2-)7-43-61 F.2% < C < 1% Xn. Xn. T+ 15/29-28-32 (1/2-)3/9/14-30-36/37-45 F. T+ 15/29-28-32 (1/2-)3/9/14-30-36/37-45 T+. R39/23/24/25 39/23/24/25-51/53 0. T+ 15/29-28 (1/2-)22-43-45 F. N C > 25% 10% < C < 25% C. R40/20/21/22 11-22-50 (2-)7-16-24/25-61 . C 14-26/28-35-48/20 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45 T+ 14-22-26-34-48/20 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45 T+.

R21/22 . N 27/28-50 (1/2-)36/37/39-38-45-61 T+ 27/28 (1/2-)36/37-38-45 T+ T+.(1/2-)20/21-28-45-61 Xn. N 27/28-50 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+ T 25 T. N 21/22-51/53 (2-)28-61 T 24/25 (1/2-)23-36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)23-28-36/37-45 Xn 22-43 (2-)24-37 T+. N 24/25-51/53 (1/2-)28-36/37-45-61 T+ T+ T+. N 24-28-40-50/53 (1/2-)23-36/37-45-60-61 T+ 26/27/28 (1/2-)13-28-45 T+ 27/28 (1/2-)22-28-36/37-45 T+. N 27/28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+ 24-28 C > 5% Xn.

N 24/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T. N 24/25-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T. N 22-50/53 (2-)24/25-60-61 Xn 22 (2-)24 Xn 20/21/22 (2-)13 Xn 20/21/22 (2-)13 T. N 24/25-50 (1/2-)23-36/37-45-61 T 21-25 (1/2-)25-36/37-45 T. N 21/22-23-40-48/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T 24/25 (1/2-)36/37-45 T .(1/2-)28-36/37-45 T. N 23/24/25-50/53 (1/2-)13-45-60-61 T+. N 21-28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+. N 24-26/28-43-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 Xn.

N 23/24/25-50/53 (1/2-)13-45-60-61 T. N 27/28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+ 27/28 (1/2-)23-28-36/37-38-45 T+ 39/26/27/28 (1/2-)13-45 T+ 24-26/28 (1/2-)28-36/37-45 T. N 22-50/53 (2-)60-61 Xn 21/22-36/38 (2-)36/37 T+.21-25 (1/2-)36/37-45 Xn 21/22 (2-)36/37 Xn 21/22 (2-)25-36/37 Xn 22-52/53 (2-)61 Xn. N 24-28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 Xn 21/22 (2-)36/37 T. N 21-25-50 (1/2-)36/37-45-61 T+. N 21-25-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 .

N 24-28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+.T+ 26/27/28 (1/2-)13-28-45 T. N 24-28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 Xn. N 24-26/28-40-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T+. N 21-28-50/53 (1/2-)22-28-36/37-45-60-61 T+ 24-28 (1/2-)36/37-45 T+. N 21-25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. N 21-25-50 (1/2-)23-36/37-45-61 T. N 21/22-50/53 (2-)36/37-60-61 T 23/24/25 (1/2-)13-45 T+ 26/27/28 (1/2-)13-28-45 T 23/24/25 (1/2-)13-45 T 21-25 (1/2-)22-28-36/37-45 . N 22-50/53 (2-)60-61 T+.

N 27/28-51/53 (1/2-)36/37/39-45-61 T+. N 24-28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 Xn 21/22 (2-)36/37 T+. N 27/28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T. N 27/28-50/53 (1/2-)23-28-36/37-45-60-61 T+.Xn Xn Xn. N 21/22-50/53 (2-)36/37-60-61 Xn Xn T. N 27/28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+. N 24/25-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T 21-25-36/38 (1/2-)36/37/39-45 T 25 (1/2-)28-36/37-45 Xn. N 24-28-36-50 (1/2-)22-28-36/37-45-61 T+ 24-28 (1/2-)28-36/37-45 . N 21/22-50/53 (2-)36/37-60-61 T+. N 21-25-39/25-50/53 (1/2-)25-36/37/39-45-60-61 T+.

N 24-28-50/53 (1/2-)23-28-36/37-45-60-61 T.Xn 21/22 (2-)22-36/37 T+. N 11-20/22-29-50 (2-)61 Xi. N 21-25-50/53 (1/2-)23-36/37-45-60-61 Xn 22 (2-)36 Xn 21/22 (2-)22-36/37 Xn. R36/38 . N 36/38-50/53 (2-)28-60-61 T 45-46 53-45 T+ 25-27 (1/2-)36/37/39-45 Xn 22 (2-)36 T 24/25 (1/2-)28-36/37-45 T 21-25-36-39/25 (1/2-)36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)28-36/37-45 C > 5% Xi. N 22-40-51/53 (2-)36/37-61 C 14-34-37 (1/2-)26-45 F. Xn.

N 21-23/25-40-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 Xn 22 (2) T+ 24-28 (1/2-)23-28-36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)36/37-45 Xi 41 (2-)26 T 25 (1/2-)23-28-37-45 Xn 22 (2) T+ 25-27 (1/2-)28-36/37-45 T 24/25 .T+ T+ 27/28 (1/2-)28-36/37-45 T+ 24-28 (1/2-)28-36/37-45 T+ 24-28 (1/2-)28-36/37-45 T+ 24-28 (1/2-)28-36/37-45 T+. N 27/28-50 (1/2-)28-36/37-45-61 T+ 27/28 (1/2-)28-36/37-45 Xi 38-43 (2-)36/37 T.

N 11-36-51/53 (2-)7/9-16-26-43-61 Xn 22 (2) C 34 (1/2-)26-36/37/39-45 N . N 21-23/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 C. Xi. N 22-34-50/53 (1/2-)24/25-26-28-39-45-60-61 F.(1/2-)36/37-45 T 24/25 (1/2-)28-36/37-45 T 24/25 (1/2-)28-36/37-45 T 24/25 (1/2-)28-36/37-45 Xn 22 (2) Xn 22 (2) Xn 20/21/22 (2-)36/37 T 25 (1/2-)37-45 Xn 22 (2) T 21-25 (1/2-)22-36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)36/37-45 T.

R34 Xi.50/53 60-61 N 50/53 60-61 Xi. N 38-41-43-51/53 (2-)24-26-37/39-61 C 34-43 (1/2-)26-36/37/39-45 C. R20/21-34 20/21-34-52/53 (1/2-)26-28-36/37/39-45-61 10% < C < 25% 5% < C < 10% C. N 22-43-50/53 (2-)36/37-60-61 . N 24/25-26-43-48/20-50/53 (1/2-)28-36/37-38-45-59-61 C C > 25% C. N 24/25-39/25-51/53 (1/2-)36/37-38-45-61 T+. N 34-50/53 (1/2-)26-36/37/39-45-60-61 Xn 22-33-41-52/53 (2-)22-26-39-61 N 51/53 61 T. R36/37/38 Xn 22 (2-) Xn.

R20 . R23 Xn. N 20-41-48/22-51/53 (2-)22-26-36/39-61 Xi.C 22-35 (1/2-)26-36/37/39-45 0 C 22-34-43-48/22 (1/2-)22-26-36/37/39-45 Xi 36-43-52/53 (2-)24-26-37-61 Xn. N 12-26-50 (1/2-)9-16-28-36/37-45-61 Xn 20/22-31 (2-)28 C > 10% 5% < C < 10% 1% < C < 5% T+. T+. R26 T. N 43-50/53 (2-)24-37-60-61 0 52/53 61 Xi. N 41-50/53 (2-)15-26-39-60-61 0 53 61 Xi 41 (2-)26-39 F+. N 22-41-43-51/53 (2-)24-26-37/39-61 Xn.

R36/37/38 T. N 31-34-50 (1/2-)26-45-61 T. R34 Xi. R34 Xi. N 31-34-50 (1/2-)26-45-61 C. R23-34 Xn.5% < C < 5% T. R36/37/38 C 14-20/22-29-35 (1/2-)26-36/37/39-45 C > 25% 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C. R20-25-35 14-20-25-29-35-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 10% < C < 25% 5% < C < 10% 3% < C < 5% 1% < C < 3% C. R35 C. R22-36/37/38 Xi. R36/37/38 C. N 31-34-50 (1/2-)26-45-61 C > 5% 1% < C < 5% C. N 14-34-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 C > 10% 5% < C < 10% C. N 14-34-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 C > 10% 5% < C < 10% C. R36/37/38 C.Xi 31-36/37/38 (2-)28 Xi 31-36/37/38 (2-)28 Xi 31-36/37/38 (2-)28 C. R20/22-35 C. R22-34 Xn. N 25-31-34-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 C 14-34-37 . R31-34 Xi. R20-34 Xi. R36/37/38 C. N 31-34-50 (1/2-)26-45-61 C. R34 Xi. C. R22-35 C. R31-36/38 T 23-34 (1/2-)9-26-36/37/39-45 C > 20% 5% < C < 20% 0. C. N C > 25% T.

N 11-20-50/53 (2-)16-25-60-61 T+ 45-25-26-34-43 53-45 Xn.1% < C < 1% 0. R45-22-23-36/37/38-43 T. R45-20 T. Xn. N 22-50/53 (2-)60-61 Xn 22-38-41 (2-)26 Xi 36/38-52/53 (2-)26-28-61 T 45-46-20/21/22-34 53-45 Xn 7-22-31 (2-)7/8-26-28-43 C . R45-23-43 T.1% T+. R45-25-26-34-43 T+. R35 Xi.01% < C < 0. R36/38 C > 25% 10% < C < 25% 7% < C < 10% 5% < C < 7% 3% < C < 5% 1% < C < 3% 0.(1/2-)26-45 C 14-35-37 (1/2-)26-45 C 20-35 (1/2-)26-45 C 14-35-37 (1/2-)26-30-45 C 35 (1/2-)26-30-45 F+. R34 F. N 12-20-50/53 (2-)16-25-60-61 C > 15% 5% < C < 15% C. Xn. R45 C > 25% C. R45-22-23-43 T. R45-22-26-36/37/38-43 T. R45-22-26-34-43 T+.

R22 C > 25% T. R36/38 C > 20% Xi. R36/37/38 C > 25% Xn.34 (1/2-)26-37/39-45 Xi 36/37/38 (2-)26-37 Xn 22 (2-)25 T 45-21/22 53-45 T+ 45-21/22-26-34 53-45 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi Xn. N 42-51/53 (2-)22-61 Xi 41-52/53 (2-)26-39-61 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi Xi 10% < C < 25% Xi. R45 .01% < C < 25% T. R45-21/22 0.

N 34-51/53 (1/2-)26-28-36/37/39-45-61 .36 (2-)26 Xn 20 (2) Xi 36/38-43 (2-)22-24/25-37 Xi 43 (2-)24-37 Xi 43-52/53 (2-)22-24-37-61 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi 41 (2-)24-26 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi 41-52/53 (2-)26-61 C.

Xi 36-43 (2-)22-24-26-37 Xi 43 (2-)22-24-37 Xn. N 20-51/53 (2-)22-61 Xi 38-43-53 (2-)24-37-61 T 22-23-36/37-43-48/23 (1/2-)22-24-36-45 Xi 41-43 (2-)22-24-26-37/39 C 34-37 (1/2-)26-36/37/39-45 Xi 38-41-43 (2-)24-26-37/39 Xi 38-43-52/53 .

N 22-50/53 (2-)60-61 Xn 22-31 (2-)25-46 N 51/53 61 0 53 61 Xi. N 43-51/53 (2-)24-37-61 Xi.(2-)36/37-61 Xn. N 22-36-43-51/53 (2-)26-36/37-61 O. Xn 8-22-36/37/38-42/43 (2-)22-24-26-37 O. N 43-51/53 (2-)24-37-61 0 53 . Xn 8-22-36/37/38-42/43 (2-)22-24-26-37 Xn.

R20-34 C. N 23-36/37/38-50 (1/2-)9-45-61 T. R35 C. R36/37/38 C.5% < C < 1% 0. C 5-8-35 (1/2-)23-26-36-45 O. R23-35 C.2% < C < 0. R31-34 31-34 (1/2-)28-45-50 5% < C < 10% (% Cl Xi. R36/38 O. Xn 9-22 (2-)13-17-46 O. R34 Xi.02% < C < 0. C. Xn 9-20/22 (2-)13-27 O. C 23-35 (1/2-)9-26-36/37/39-45 C 34-37 (1/2-)26-45 C > 5% 1% < C < 5% 0. Xn 9-20/22 (2-)27 O.5% 0. Xn 9-20/22 (2-)13-16-27 O.2% C > 25% 10% < C < 25% T. R20-35 C. Xn 9-22 (2-)13-22-27 O 9-44 (2-)14-16-27-36/37 O. Xn 9-22 (2-)13-22-27 C C > 10% (% Cl active) C. R34-37 Xi.active) R31-36/38 .61 Xi 43 (2-)22-24-37 T. R34 Xi. R36/37/38 C > 50% 10% < C < 50% 1% < C < 10% C.

O. R34 Xi. R49-46-21-25-26-37/38-41-43 T. R35 C. R34 Xi. R22-34 C. N C > 7% 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 0. C.5% < C < 3% C. R36 C > 25% 5% < C < 25% 2% < C < 5% 0.5% . R34 Xi. T. N 8-22-31-34-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 C > 25% 10% < C < 25% 3% < C < 10% 0. R36/38 C > 10% 5% < C < 10% C. C 14/15-34 (1/2-)5*-8-45 C 22-35 (1/2-)26-36/37/39-45 F 15 (2-)8-24/25-43 T+ 28-32 (1/2-)7/8-23-36/37-45 C 14-34 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45 Xi 41 (2-)26-39 T.5% < C < 7% T+.5% < C < 2% C. C. N 20/22-37-40-48/23-51/53-63 (1/2-)36/37-38-45-61 O.1% < C < 0. R37/38-41 Xi. R49-46 0. N 49-8-25-35-43-50/53 53-45-60-61 T+. R36/37/38 Xi 36 (2-)22-24 Xn 22-36 (2-)22 F. R49-46-43 53-45-60-61 T. R22-35 C.

N 45-22-50/53 53-45-60-61 O.5% < C < 7% 50/53 T+.5% T. N C > 7% 49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43.E.5% T. C. R49-46-43 53-45-60-61 0. T+.5% < C < 7% T+.5% < C < 5% 0. R49-46-21-25-26-37/38-41-43 T. N C > 7% 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 0.5% T. N 45-22-50/53 53-45-60-61 T. R49-46-21-25-26-37/38-41-43 T. R49-46-21-25-26-37/38-41-43 T. R49-46-43 53-45-60-61 0.1% < C < 0. C. T. N 45-22-43-50/53 53-45-60-61 T.1% < C < 0. R49-46-43 53-45-60-61 0. R49-46-36/37/38-43 T.1% < C < 0.1% < C < 0. N 45-8-35-43-50/53 . R49-46-36/37/38-43 T. R49-46 T. T+. T. R49-46 T. R49-46 O. N 49-46-8-21-25-26-37/38-41-4350/53 C > 7% 0.1% < C < 0.0. R49-46 O.5% < C < 20% 0.5% T. N 49-46-36/37/38-43-50/53 53-45-60-61 C > 20% 0.5% T.5% < C < 7% T+. R49-46-34-43 T. R49-46 T+. R49-46-43 T. N 49-46-8-35-43-50/53 53-45-60-61 C > 10% 5% < C < 10% 0.

N 8-22-50/53 (2-)60-61 Xn. N 41-51/53 (2-)26-39-61 Xi 41-52/53 (2-)26-39-61 Xn. N 49-43-50/53 53-45-60-61 Xn 20/22 (2-)25 O. Xn. N 48/20/22-51/53 (2-)22-61 Xn .53-45-60-61 F 11 (2-)33 Xn 40 (2-)22-36/37 Xi. N 20-41-51/53 (2-)26-39-61 Xn 48/22-53 (2-)22-36-61 T.

42/43 (2-)22-24-37 Xn 22-43 (2-)24-37 Xi 43 (2-)24-37 T. N 22-40-43-50/53 (2-)22-36/37-60-61 . R49 F. T+. N 49-22-42/43-50/53 (2-)22-53-45-60-61 C > 25% 1% < C < 25% 0. N 22-40-42/43-50/53 (2-)22-36/37-60-61 Xn. R49-42/43 T.01% < C < 1% T.01% < C < 1% T. R49-42/43 T. R49-22-42/43 T. N 49-22-42/43-50/53 (2-)22-53-45-60-61 C > 25% 1% < C < 25% 0. R49 T. R49-22-42/43 T. N 61-11-26-40-50/53 53-45-60-61 Xn 40-43 (2-)22-36 T 49-43 53-45 T 49-43 53-45 T 49-43 53-45 T 49-43 53-45 T 49-43 53-45 Xn 20/22-40-43 (2-)22-36 Xn.

N 22-36/38-50/53 (2-)22-60-61 Xi 36 (2-)26 Xi.Xn. N 22-41-50/53 (2-)26-36/37/39-60-61 F 15-17 (2-)7/8-43 0 10-15 (2-)7/8-43 C. N 22-50/53 (2-)22-60-61 Xn 22 (2-)22 Xn. Xi 2-43 (2-)22-24-35-37 Xn. N 14-17-34-50/53 (1/2-)16-43-45-60-61 . N 34-50/53 (1/2-)7/8-28-45-60-61 F. N 41-51/53 (2-)22-26-39-61 E. N 10-22-50/53 (2-)60-61 Xn. C.

N 45-28-34-50/53 53-45-60-61 T. N 20-51/53 (2-)22-57-61 T 23/25 (1/2-)20/21-28-45 T. N 45-23/25-50/53 53-45-60-61 T. N 11-22-50/53 (2-)7-22-60-61 Xn. N 12-26-48/20-50/53 (1/2-)9-16-28-33-36/37-45-60-61 T 23/25-33 (1/2-)20/21-28-45 T. N 45-23/25-50/53 53-45-60-61 F+. C. R23/25 0. N 23/25-33-50/53 (1/2-)20/21-28-45-60-61 T+. N 36/38-50/53 (2-)22-25-60-61 F.1% < C < 0. N 23/25-50/53 (1/2-)20/21-28-45-60-61 T+. N 26-35-50 (1/2-)7/9-26-45-61 C C > 0. R20/22 .2% Xn. T+. N 22-41-42/43-50 (2-)22-26-36/37/39-41-61 Xi. Xn.Xn.2% T.

R20/22-33-40 Xn. R23/24/25-32-33-40 Xn. R20/22-33 T+. N 20/21/22-50/53 (2-)60-61 T 49-22-48/23/25 53-45 .1% Xn. R34-37 Xi.1% < C < 1% T. R20/21/22 T. N 34-50/53 (1/2-)26-45-60-61 Xn. Xi. N C > 7% T+. N 23/25-33-40-50/53 (1/2-)22-45-60-61 C > 10% 1% < C < 10% 0. R26/27/28-32-33-40 26/27/28-32-33-40-50/53 (1/2-)7-28-29-45-60-61 1% < C < 7% 0. T 45-9-25 53-45 F 15-17 (2-)7/8-43 0 15 (2-)7/8-43 Xn 36/37-48/20/22 (2-)22-25 Xi 41 (2-)26-39 F. N 11-41-50/53 (2-)26-39-60-61 C. R23/25-33-40 Xn. R20/21/22-33 O.35-37 (1/2-)7/9-26-45 C 34-37 (1/2-)7/9-26-45 C > 40% 10% < C < 40% C.1% < C < 1% T. R36/37/38 C > 0.

R40-48/20/22 Xn. R45 T 22-40-48/23/25 (1/2-)22-36/37-45 C > 10% 1% < C < 10% 0.5% 0.1% T. R45-46-60-61-22-26-48/23/25 53-45-60-61 1% < C < 7% 0. R20/22-33-40 Xn. N 23/25-33-40-50/53 (1/2-)22-45-60-61 1% < C < 7% 0. R20/22-33-40 Xn. R23/25-33-40 23/25-33-40-50/53 (1/2-)22-45-60-61 1% < C < 10% 0. R45-46-60-61-22-23-48/20/22 T. R45-46-20/22-48/20/22 T. N C > 10% 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 7% < C < 10% T+. N 24/25-26-36/38-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 . R45 T. R22-40-48/23/25 Xn. R45-46-60-61-22-26-48/23/25 53-45-60-61 T. R45-46-60-61-20/22-48/20/22 T.1% C > 10% 1% < C < 10% 0. N 20/21/22-50/53 (2-)13-60-61 T+.1% < C < 0.T.01% < C < 0. R45-46-60-61-22-23-48/20/22 T. R45-46-60-61-25-26-48/23/25 T+. R20/22-33 T.1% < C < 1% Xn. R45-46-20/22-48/20/22 T.5% 0. R45-46-60-61-20/22-48/20/22 T.1% < C < 1% T. N C > 10% 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 7% < C < 10% T+. N 24/25-26-36/38-43-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T+. R34 Xi. R45-46-60-61-25-26-48/23/25 T+.1% < C < 1% T+. N C > 10% T. R48/20/22 C 34-52/53 (1/2-)7/8-26-45-61 C > 10% 5% < C < 10% C.5% < C < 1% 0.01% < C < 0.5% < C < 1% 0. N 49-22-48/23/25-50/53 53-45-60-61 Xn. R36/37/38 T. R20/22-33 T+. R23/25-33-40 Xn.1% < C < 0.

.

2. Cat. 2. R12 2 001-002-00-4 hidrură de aluminiu şi litiu 240-877-9 16853-85-3 F. R36/37/38 R43 N. R49 T+. R35 Etichetare F+ 12 (2-)9-16-33 F 15 (2-)7/8-24/25-43 F 15 (2-)7/8-24/25-43 F 15 (2-)7/8-24/25-43 F. R35 10294-34-5 R14 T+.CAS 215-605-7 1333-74-0 Clasificare F+. R14/15-17 C. Denumirea substanţei Note S 001-001-00-9 hidrogen Nr. C 14/15-34 (1/2-)8-43-45 F. R15 5 003-001-00-4 litiu 231-102-5 7439-93-2 F. R26/28 C. R25-48/23 Xi. R35 7 004-001-00-7 beriliu E 231-150-7 7440-41-7 8 004-002-00-2 compuşi ai beriliului cu excepţia silicaţilor de aluminiu şi beriliu A.xls) Nr. R51-53 7637-07-2 R14 T+. N 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53 53-45-61 T+. E # # Carc. R14/15 C. C 14-26/28-35 (1/2-)9-26-28-36/37/39-45 Limite ale concentratiilor Note P. C 14-26-35 (1/2-)9-26-28-36/37/39-45 T+ 14-26/28-34 (1/2-)9-26-28-36/37/39-45 T+.ANEXA I . R26 T. R26 C.crt 1 Index Nr.CEE Nr. R15 4 001-004-00-5 hidrură de calciu 232-189-2 7789-78-8 F. R49 T+. R36/37/38 R43 Carc. Cat. . R15 3 001-003-00-X hidrură de sodiu 231-587-3 7646-69-7 F. R25-48/23 Xi. R34 6 003-002-00-X n-hexillitiu 404-950-0 21369-64-2 F. C 14/15-17-35 (1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45 T+ 49-25-26-36/37/38-43-48/23 53-45 T+. R26/28 C. R34 10294-33-4 R14 T+. R26 9 005-001-00-X trifluorură de bor 231-569-5 10 005-002-00-5 triclorură de bor 233-658-4 11 005-003-00-0 tribromură de bor 233-657-9 T.LISTA SUBSTANŢELOR PERICULOASE (DIN GLOBAL 26.

R26-36/37/38 T.2% < C <1% T+. R50-53 630-08-0 F+. R36/37 R43 F+. Cat. R34 121-43-7 R10. R21 12 005-004-00-6 trialchilborani 13 005-005-00-1 trimetilborat 204-468-9 14 005-006-00-7 borat acid de dibutilitin 401-040-5 15 006-001-00-2 monoxid de carbon 16 006-002-00-8 fosgen . R11 Repr. R23/24/25 Xn. R26/27/28 1% < C < 7% 0.5% 0. R15 Muta. R41 R43 N.Nr. T+. oxiclorură de carbon 200-870-3 17 006-003-00-3 disulfură de carbon 200-843-6 75-15-0 18 006-004-00-9 carbură de calciu 200-848-3 75-20-7 19 006-005-00-4 tiram 205-286-2 137-26-8 20 006-006-00-X acid cianhidric . R36/38 F. R48/25 Xn. R20 T. R50-53 26/27/28-32-50/53 (1/2-)7-28-29-45-60-61 Note P. R26-34 T+.2% < C < 0.CEE Nr. C 17-34 (1/2-)7-23-26-36/37/39-43-45 Xn 10-21 (2-)23-25 T. R20/21/22 F 15 (2-)8-43 Xn 20/22-36/37-40-43 (2-)36/37 F+. R62-63 T. acid cianhidric 200-821-6 74-90-8 21 006-006-01-7 acid cianhidric…% . R50-53 T+. R23-48/23 75-44-5 T+.5% < C < 1% 0. Xn. T 11-36/38-48/23-62-63 (1/2-)16-33-36/37-45 C > 5% 1% < C < 5% 0. R36/38-48/23-62-63 T. R12 T+. R23 Xn. R21/22 Xi. R20/22 Xi. R26 C. R23-36/37/38 T. R61 T. N T+. fericianuri şi oxicianuri mercurice A # # Etichetare Limite ale concentratiilor F. . 3. T 61-12-23-48/23 53-45 T+ 26-34 (1/2-)9-26-36/37/39-45 F. N 21/22-41-43-48/25-50/53 (1/2-)22-26-36/37-45-60-61 F+. Cat. 1. R26/27/28 N. R12 Repr. R48/23-62-63 Xn. Denumirea substanţei Note S Nr.CAS A # # F.1% < C < 1% T. acid cianhidric…% 200-821-6 74-90-8 E B 211-128-3 Clasificare 75113-37-0 T.2% C > 20% 1% < C < 20% 0.ferocianuri. R48/23 Xi. Cat. R34 F. N R32 N. R26 N. R17 C. R48/20 C > 7% T+. 3.02% < C < 0. N 12-26-50/53 (1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61 T+. R40 Xn.crt Index Nr. R50-53 22 006-007-00-5 acid cianhidric (săruri ale…) cu excepţia cianurilor complexe ca de ex. R26/27/28 26/27/28-50/53 (1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61 T+.

R22 22-31-34-43-50/53 (1/2-)26-36/37/39-45-60-61 142-59-6 R31 C. N T.N´.Nr. R40 24 006-009-00-6 izolan 204-318-2 119-38-0 T+.ditiocarbamat) disodiu 006-015-00-9 diuron (ISO) . N Limite ale concentratiilor Note P. R50-53 24-26/28-50/53 (1/2-)22-36/37-45-60-61 29 30 31 32 006-014-00-3 nabam (ISO). R50-53 T. Cat.crt Index Nr. R25 N. 3 -(3. metilcarbamat de 2isopropoxifenil 006-017-00-X aldicarb (ISO). N Xn. R40 Xn. Denumirea substanţei Note S Nr. 3.1dimetiluree 006-016-00-4 propoxur (ISO). R50-53 T+. Cat. R25 26 006-011-00-7 carbaryl (ISO) . R27/28 25 006-010-00-1 dimetan 204-525-8 122-15-6 T. R26/28 25-50/53 (1/2-)37-45-60-61 T+. R36/37/38 Xn. R40 Xn. R40 Xn. N-metilcarbamat de 2isopropiloxifenil. . R34 R43 N. metilditiocarbamat de sodiu 205-293-0 137-42-8 Carc. Cat.CAS Clasificare Etichetare T+ 28-40 (1/2-)25-36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)28-36/37/39-45 T 25 (1/2)36/37-45 Xn. R50-53 Carc. 3. Cat. R37 R43 N. Cat. R50 Muta. R24 N. etilenbi(N. 3. R22 N. 3. R22 22-37-43-50/53 (2-)8-24/25-46-60-61 330-54-1 Xi. 1-naftilmetilcarbamat 200-555-0 63-25-2 27 006-012-00-2 ziram 205-288-3 137-30-4 28 006-013-00-8 metam-sodium (ISO). 3. R22 Xi. R28 Carc. R40 22-40-48/22-50/53 (2-)13-22-23-37-46-60-61 114-26-1 Muta. R22-48/22 N.4-diclorfenil -1. N 23 006-008-00-0 antu (ISO) 201-706-3 86-88-4 T+. 2-metil-2-(metiltio)propanalO-(N-metilcarbamoil)oximă 205-547-0 206-354-4 204-043-8 204-123-2 116-06-3 Xn.CEE Nr. R50-53 Xn. N 22-40-50 (2-)22-24-36/37-46-61 Xn 22-36/37/38-40 (2-)36/37 C. N T.

(RS)-3-alil-2-metil-4oxociclopent-2-enil (1RS. N - 1563-67-3 Xn. Cat.5dimetil-4-metiltiofenil N-metilcarbamat 217-990-7 2032-59-9 Clasificare T. metiocarb. R23/24/25 217-991-2 2032-65-7 T.3SR)2. 3.4-diclorfenil ) -1metoxi-1-metiluree 006-022-00-7 decarbofuran Nr. 4-dimetilamino-3-tolil metilcarbamat 006-019-00-0 di-allate (ISO). R25 22-40-48/22-50/53 (2-)36/37-60-61 T 23/24/25 (1/2-)13-36/37-45 T. N N. R51-53 209-542-4 [1] 584-79-2 [1] Xn.Ndiisopropiltiocarbamat 38 006-023-00-2 mercaptodimethur (ISO). R22-48/22 N. N 249-013-5 [2]28434-00-6 [2]N. R22 N.CEE 140-93-2 Xn. R50-53 Carc. . R24/25 T. N 330-55-2 R43 N. R22 25-50/53 (1/2-)22-37-45-60-61 Xn. S-(2. R26/28 20/22-50/53 (2-)36-60-61 T+.crt 33 34 35 36 Index Nr. (RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopentenil2(1R. R20/22 22-38-51/53 (2-)13-61 Xn. R38 N.3-dicloralil)-N.1RS. R40 101-27-9 Xn. 3 . R50-53 26/28-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 Limite ale concentratiilor Note P.3RS. 3. Denumirea substanţei Note S 006-018-00-5 aminocarb (ISO). R22 22-40-50/53 (2-)25-36/37-60-61 Xn. N Xi.CAS 218-961-1 006-020-00-6 barban (ISO) .2-dimetil-3-(2-metilpropenil-1-) ciclopropancarboxilat 006-026-00-9 carbofuran (ISO). N 206-356-5 N.clorbut-2-inil N-( 3 -clorfenil)carbamat 37 Nr.2dimetilbenzofuranil-7-N-metilcarbamat 205-443-5 C Etichetare 24/25-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 Xn. bioaletrin [1]. Cat.2-dimetil-3-(2-metilpropenil1)ciclopropancarboxilat [1]. 2. Oizopropilditiocarbamat de sodiu 006-025-00-3 aletrin [1]. 3. N N. R50-53 T. 4 . R40 22-43-50/53 (2-)24-36/37-60-61 Xn. R50-53 84030-86-4 [3] 216-353-0 1563-66-2 T+. R50-53 39 40 41 006-024-00-8 proxan-sodium (ISO). N 202-930-4 006-021-00-1 linuron (ISO).3R)-2.( 3. R50-53 Xn. R50-53 2303-16-4 Carc.3-dihidro-2.Nr.

N-butil-N-etil-Spropiltiocarbamat 214-215-4 759-94-4 Xn.3-tricloralil diizopropiltiocarbamat E 202-388-9 218-962-7 95-06-7 2303-17-5 22-51/53 (2-)23-61 T. R22 Xn. 2-(1-metilpropil)-4. R51-53 44 006-030-00-0 EPTC (ISO) 212-073-8 45 006-031-00-6 formetanat 244-879-0 46 006-032-00-1 monolinuron 217-129-5 22259-30-9 T+.CEE Nr. N R43 N.crt 42 43 Index Nr. R22 51 006-037-00-9 promecarb (ISO). N Xn. S-2. R51-53 006-035-00-8 pirimicarb (ISO). R50-53 22-43-48/22-50/53 (2-)24-37-60-61 Limite ale concentratiilor Note P. N 26/28-43-50/53 (1/2-)24-28-37/39-45-60-61 Xn 22 (2-)22 N 1114-71-2 50/53 60-61 Xn.1-dimetiluree 243-433-2 19937-59-8 N. R50-53 N. R26/28 R43 N. R22 N. 2-cloralil N. N 25-50/53 (1/2-)22-37-45-60-61 Xn 22 (2-)24/25 T. N T. Cat. R50-53 25-51/53 (1/2-)37-45-61 Xn 22 (2-)23 T+. R50-53 1746-81-2 Xn. R50-53 52 53 006-038-00-4 sulfallate (ISO). R25 T. N 48 006-034-00-2 pebulate (ISO). R25 N. 2-(1. R50-53 25-50/53 (1/2-)37-45-60-61 T.Ndimetilditiocarbamat 006-039-00-X tri-allate (ISO). R22 47 006-033-00-7 metoxuron (ISO). Denumirea substanţei Note S 006-028-00-X dinobuton (ISO).3-dioxolanil-2)fenil Nmetilcarbamat Nr. 3-isopropil-5-metilfenil Nmetilcarbamat 220-113-0 2631-37-0 T. 5. N N. R25 49 23103-98-2 T. R45 25-50/53 (1/2-)24-37-45-60-61 T. R22 N. R50-53 Xn.6-dimetil-2dimetilamino-pirimidinin-4-il N.CAS 213-546-1 973-21-7 230-253-4 6988-21-2 Clasificare Etichetare T.6dinitrofenil izopropil carbonat 006-029-00-5 dioxacarb (ISO). R22-48/22 45-22-50/53 53-45-60-61 Xn. R25 N. 3-(3-clor-4-metoxifenil)1.Ndimetilcarbamat 245-430-1 50 006-036-00-3 benztiazuron 217-685-9 1929-88-0 Xn. 2.3.Nr. . N Carc.

amestec de 3-(1metilbutil)fenil N-metilcarbamat şi 3-(1etilpropil)fenil N-metilcarbamat 006-048-00-9 ethiofencarb (ISO).1dimetiluroniu tricloracetat 006-044-00-7 izoproturon. R36/37/38 Carc. N-metilcarbamat de 2. 3.CEE Nr. R50-53 24/25-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 Xn. R23/25 28-50/53 (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. R23 Xn. 3-(4-clorfenil)-1. R50-53 16752-77-5 T+.2dimetil-1. R45 T. 3. R22 N. R50-53 60 Etichetare 207-944-4 502-55-6 Xn.1-dimetil-3feniluroniu Xn. R22 Xi. R22 N. . tricloracetat de 1. Denumirea substanţei 54 006-040-00-5 monometilan 55 006-041-00-0 clorură de dimetilcarbamoil 56 006-042-00-6 monuron (ISO). N-metilcarbamat de 2(etiltiometil)fenil 006-049-00-4 dixantogen 64 006-050-00-X fenuron-TCA. N N. N 240-815-0 Xn. R40 N. R40 N. R24/25 21-23/25-50/53 (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. R40 140-41-0 Xn. R36/38 - Clasificare T. 3. Cat. R28 22-40-50/53 (2-)36/37-60-61 T+. R23/24/25 61 62 006-046-00-8 bendiocarb (ISO). R50-53 34123-59-6 Carc.CAS - 2532-43-6 201-208-6 79-44-7 205-766-1 150-68-5 Carc. R22 - 4482-55-7 Xi. N 8065-36-9 29973-13-5 Xn.Nr. R50-53 63 T 23/24/25 (1/2-)13-45 T 45-22-23-36/37/38 53-45 Carc. 3-(4-clorfenil)-1. 1-(metiltio)etilidenamino N-metilcarbamat Note S E Nr.1dimetiluree 57 58 59 006-043-00-1 monuron-TCA.1dimetiluree 006-045-00-2 methomyl (ISO).crt Index Nr. Cat. 2. R38 N.3-benzodioxolil-4 006-047-00-3 bufencarb (ISO). N Xn. 3-(4-izopropilfenil)-1. R21 N. Cat. N 245-216-8 - 249-981-9 22781-23-3 T. N 22-40-50/53 (2-)36/37-60-61 Xn. R22 N. R50-53 Xi. Cat. N 38-50/53 (2-)60-61 Limite ale concentratiilor Note P. R50-53 22-50/53 (2-)60-61 Xn 22 (2-)24 Xi. N 251-835-4 36/38-40-50/53 (2-)36/37-60-61 Xn. R50-53 T.

CEE 238-484-2 Nr. 2-clor-6-triclormetilpiridină 217-682-2 006-058-00-3 noruron 73 006-059-00-9 N'. N Xn.5-dimetil-4dimetilaminofenil N-metilcarbamat 006-055-00-7 xylylcarb (ISO). R51-53 Xn.4-dioxid - 245-445-3 226-066-2 36/37/38-50/53 (2-)60-61 T+. R36/37/38 N. R50-53 22-50/53 (2-)60-61 Xn.4-xilil metilcarbamat. R22 21-28-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 Xn.4-dimetilfenil Nmetilcarbamat. R50-53 66 67 68 69 70 006-052-00-0 clorhidrat de formetanat . Denumirea substanţei 006-051-00-5 ferbam (ISO). R26/28 2631-40-5 006-057-00-8 nitrapyrin (ISO). MPMC 006-056-00-2 metolcarb (ISO).N'dimetilcarbomoil(metiltio)metilenamino Nmetilcarbamat. N 26/28-43-50/53 (1/2-)24-28-37/39-45-60-61 Xn. N N. m-tolil metilcarbamat. N 1129-41-5 Xn. N R43 N.4-oxitiin 4. 3.3-dihidro-6-metil-5(N-fenilcarbamoil)-1. R50-53 315-18-4 T+. 3.Nr.Ndimetilaminometilenamino)fenil Nmetilcarbamat 006-053-00-6 isoprocarb (ISO). R50-53 Xn. R51-53 72 Xi. N 2425-10-7 Xn. 2-izopropilfenil Nmetilcarbamat 006-054-00-1 mexacarbate (ISO). R22 N. R22 1929-82-4 Xn. MTMC 245-656-0 220-114-6 206-249-3 219-364-9 214-446-0 23422-53-9 T+. tri(dimetildtiocarbamat)de fier Note S Nr. R22 21-26/28-51/53 (1/2-)36/37-45-61 Xn R52-53 22-52/53 (2-)61 Limite ale concentratiilor Note P. . N 22-51/53 (2-)24-61 Xn 22 (2) T+. R26/28 5259-88-1 22-51/53 (2-)61 Xn. 3-(N.CAS Clasificare 14484-64-1 Xi. R21 N.crt 65 Index Nr. 2. R22 N. R28 22-50/53 (2-)60-61 T+. R50-53 Xn. R22 23135-22-0 T+. R21 N. N N. oxamil 74 006-060-00-4 oxycarboxin (ISO). 3. R51-53 71 Etichetare 2163-79-3 Xn.

tiobencarb - 248-924-5 1918-18-9 Xn. R22 N. R40 60568-05-0 Carc. 1.2.2. R22 N. N N. R22 006-068-00-8 diazometan 206-382-7 334-88-3 Carc. clorhidrat de protiocarb Note S Nr. N - 006-070-00-9 furmecyclox. R50-53 78 006-064-00-6 3. N 24-28-51/53 (1/2-)28-36/37-45-61 Xn. N-ciclohexil-N-metoxi-2.1)heptanonă-2-O(Nmetilcarbamoil)oximă. R51-53 Xn. R50-53 84 Etichetare Xn.Nr. tiofanox 254-346-4 39196-18-4 T+. N 40-50/53 (2-)36/37-60-61 Xi 43 (2-)24-37 Limite ale concentratiilor Note P. 3.3-dimetil-1-(metiltio)butanon-O-(Nmetilcarbamoil)oxima.crt 75 Index Nr. Cat. R28 1929-77-7 22-51/53 (2-)61 Xn 22 (2) T 45 53-45 Xn.2-di-(3metoxicarbonil-2-tioureido)benzen 245-740-7 23564-05-8 Muta. Denumirea substanţei 006-061-00-X clorhidrat de S-etil N(dimetilaminopropil)tiocarbamat. 2. R24 N. N 87731-18-8 R43 40-50/53 (2-)36/37-60-61 Xn. R51-53 2655-14-3 262-302-0 22-50/53 (2-)60-61 T+. N T.1)heptanonă-2 O(N-metilcarbamoil)oxima. R22 N. R22 28249-77-6 Xn. vernolat 81 006-067-00-2 3.5dimetil-3-furamidă 22-51/53 (2-)61 Xn 22 (2) Xn. 3. N Xn. R51-53 76 006-062-00-5 SWEP 77 006-063-00-0 S-4-clorbenzil dietiltiocarbamat. R45 006-069-00-3 thiophanate-methyl (ISO). R40 N. 3-clor-6-cianbiciclo(2.CAS Clasificare 19622-19-6 Xn. . R50-53 79 80 006-065-00-1 3-clor-6-cian-biciclo(2. R27/28 N. triamidă 006-066-00-7 S-propil dipropiltiocarbamat. Cat. Cat.5-xilil metilcarbamat 82 83 - 217-681-7 15271-41-7 T+. R50-53 85 006-071-00-4 metil carbonat de ciclooct-4-en-1-il 401-620-8 27/28-50/53 (1/2-)27-36/37-45-60-61 T+.CEE 243-193-9 Nr.

R36/37/38 R43 N. R50-53 14324-55-1 Xn. R50-53 34681-10-2 R10 259-565-9 T. R50-53 Etichetare Xn. R34 Xn. R37 R43 92 006-079-00-8 disulfiram. N 36/37/38-43-50/53 (2-)24-37-60-61 Xn. . N 26-34-42/43-48/20-50/53 (1/2-)7-15-28-36/37/39-38-45-6061 Xi 37-43 (2-)8-24/25-46 Xi 37-43 (2-)8-24/25-46 Xi 37-43 (2-)8-24/25-46 Xn. R26 C. R22 Xi. R50-53 Xi. tetraetiltiuramdisulfura 202-607-8 93 006-080-00-3 monosulfură de tetrametiltiuram 202-605-7 94 006-081-00-9 bi(dibutilditiocarbamat)de zinc 205-232-8 95 006-082-00-4 bi(dietilditiocarbamat)de zinc 238-270-9 96 006-083-00-X butocarboxim. R51-53 136-23-2 Xi. R23/24/25 Xi. R22-48/22 R43 N.N-dipropiltiocarbamat 401-730-6 52888-80-9 Xn. R36/37/38 R43 N. carbosulfan 8018-01-7 R42/43 N. R48/20 97-77-8 R43 N.2-dimetil-7-benzofuril [(dibutilamino)tio]metilcarbamat. R37 R43 91 006-078-00-2 zineb 235-180-1 12122-67-7 Xi. N 22-43-48/22-50/53 (2-)24-37-60-61 Xn. R41 88 006-074-00-0 isocianat de 2-(3-(propen-2-il)fenil)-2-il 402-440-2 2094-99-7 006-076-00-1 mancozeb 90 006-077-00-7 maneb 235-654-8 12427-38-2 Xi. R51-53 87 006-073-00-5 3-(dimetilamino)propiluree 401-950-2 31506-43-1 Xi. R50-53 55285-14-8 T. N 23/25-43-50/53 (1/2)24-37-38-45-60-61 Limite ale concentratiilor Note P.crt Index Nr. R36 N. R37 R43 89 97 - T+. Denumirea substanţei Note S Nr. N 22-36/37/38-43-50/53 (2-)24-37-60-61 T.Nr.3-dihidro-2. R22-48/22 N. R22 R43 N. R23/25 006-084-00-5 2. N 22-48/22-51/53 (2-)37-61 Xi 41 (2-)26-39 T+. N 10-23/24/25-36-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T.CAS Clasificare 86 006-072-00-X S-benzil N. R50-53 97-74-5 Xn.CEE Nr. N 22-43-51/53 (2-)24-26-37-61 Xi. 3-(metiltio)-2-butanon O[(metilamino)carbonil]oxima 252-139-3 Xn.

R50-53 Etichetare T. furatiocarb 265-974-3 006-088-00-7 benfuracarb (ISO). R41 R52-53 0 R10 T. N. R50-53 102 006-089-00-2 clor dioxid 103 006-089-01-X clor dioxid…. N 34-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 C > 25% 10% < C < 25% 5% < C < 10% C. R34 N. R25-34-50 C. R26-36/37/38-50 T. R20-50 T. R34 Xi. N. etil N-[2.CEE Nr.2dimetilbenzofuran-7iloxicarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-balaninat - Xn. Denumirea substanţei Note S Nr.Nr.3-dihidro-2. R23-34 Xn: R20-36/37/38 C. R26-34-50 T+. R50-53 Xn. R34 N. R50 0 0 Limite ale concentratiilor 25-26-36/38-43-48/22-50/53 (1/2-)28-36/37-38-45-60-61 T. R23/25 N.% 233-162-8 B 233-162-8 408-010-0 B 10049-04-4 O. R36/37/38 T. R20 231-635-3 7664-41-7 215-647-6 1336-21-6 Xi. N. R26 50/53 60-61 T+. N 25-34-50 (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61 Xn 20-41-52/53 (2-)22-26-39-61 Note P.02% < C < 0. . N 100 101 006-087-00-1 2.2% C > 25% 10% < C < 25% 3% < C < 10% 0. N 10-23-34-50 (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61 C > 5% 0. R22 N. R34 N. R50-53 82560-54-1 T. fenobucarb 223-188-8 3766-81-2 99 006-086-00-6 etil [(2-(4-fenoxifenoxi)etil]carbamat.4dimethil-6-oxa-5-oxo-3-tia-2.3% < C < 3% T.5% < C < 5% T. R8 R6 T+. N C > 5% 1% < C < 5% 6-8-26-34-50 (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61 0. N. R22-36/37/38-50 Xi. R50 10049-04-4 T.% 104 006-090-00-8 fenilcarbamat de 2-(3-iodoprop-2-in-1iloxi)etil 105 007-001-00-5 amoniac anhidru 106 007-001-01-2 amoniac….3-dihidro-2. R34-50 C. N. R50 C. R25 Xn. R23-50 Xn.2-dimetil-7-benzofuril 2. N 22-50/53 (2-)60-61 N 65907-30-4 T+. N. R34 N. R36/38 R43 N. N.CAS Clasificare 98 006-085-00-0 2-butilfenil metilcarbamat. R36 T.5% < C < 1% T+. N. T+. R48/22 Xi. R23-36/37/38-50 0. N.4diazadecanoat. R26 C.2% < C < 0. fenoxicarb 276-696-7 72490-01-8 N.5% 0. R22-34-50 Xn. R25 C.crt Index Nr. R23 C. N 23/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 O. R50 0 88558-41-2 Xn.

R45 T. R21/22 231-714-2 7697-37-2 007-006-00-2 azotit de etil 203-722-6 109-95-5 111 007-007-00-8 azotat de etil 210-903-3 625-58-1 O. R23/24/25 C. C 8-35 (1/2-)23-26-36-45 E. N C > 25% T.1-dimetilhidrazină E 200-316-0 57-14-7 117 007-013-00-0 N. 1. R20 C > 20% 5% < C < 20% C. R45-20/21/22-34-43 T. R23-34 T. R25 N. R2 Xn. N 45-10-23/24/25-34-43-50/53 53-45-60-61 F. R26-34 234-126-4 [2]10544-72-6 [2]C. R45 T.Nr. tetraoxid de diazot(2) 108 007-003-00-6 clorură de clormecuat 109 007-004-00-1 acid azotic…% 110 Nr. N 8-25-50 (1/2-)45-61 C > 5% 1% < C < 5% T. R20/22 C > 5% 1% < C < 5% T. R50-53 Xn.1% < C < 0.1-dimetilhidrazină E - 540-73-8 E Limite ale concentratiilor 233-272-6 [1]10102-44-0 [1]T+.N'-dimetilhidrazină. R45 Xn 20/22 (2-)15-41 O.CAS Clasificare T+ C > 10% T+. R45-23/24/25 45-23/24/25-51/53 53-45-61 3% < C < 25% 0. R34 N. 1. T.5% T. 2. R35 0 0 E. R20-36/37/38 Xn. R22 O. R45 999-81-5 Xn. R25 N. R23-36/37/38 Xn. R25 Xn. Cat. R8 T.CEE Nr. Denumirea substanţei Note S 007-002-00-0 dioxid de azot(1). R23/24/25 N. R45-20/21/22 T. Cat. R23/25 C. 2. R8 C. R50 0 O. R25 Xn. R11 Carc. . R34 0 0 26-34 (1/2-)9-26-28-36/37/39-45 5% < C < 10% 1% < C < 5% 0. R45-20/21/22-36/38-43 T. R51-53 Carc. R8 T.5% < C < 1% 0. R50 0 F. R45-43 T.N-dimetilhidrazină. Cat. T. R34 R43 N. N 8-25-50 (1/2-)45-61 C > 10% Xn. Xn 2-20/21/22 (2) E 2 (2-)23-24/25 T. R26 213-666-4 B Etichetare R10 Carc. R51-53 0 Xn 21/22 (2-)36/37 O. N 45-11-23/25-34-51/53 53-45-61 Note P. R22 T. 2.01% < C < 3% T. R20/21/22 0 E. R45 T. R35 C. R2 112 007-008-00-3 hidrazină 206-114-9 302-01-2 113 007-009-00-9 azotit de diciclohexilamoniu 221-515-9 3129-91-7 114 007-010-00-4 azotit de sodiu 231-555-9 7632-00-0 115 007-011-00-X azotit de potasiu 231-832-4 7758-09-0 116 007-012-00-5 N. R45-23/24/25-34-43 T.1% < C < 1% T. R20/22 O. R34 C > 25% 10% < C < 25% 3% < C < 10% 1% < C < 3% 0.crt 107 Index Nr. T.

Xn 11-20/22 (2-)16-24-46 F. R50 F. Cat. R22 C. "azotit de amil". T. E # # 118 007-014-00-6 săruri de hidrazină 119 007-015-00-1 O-etilhidroxilamină 402-030-3 624-86-2 120 007-016-00-7 azotit de butil 208-862-1 544-16-1 121 007-017-00-2 azotit de izobutil 208-819-7 542-56-3 122 007-018-00-8 azotit secundar de butil 213-104-8 924-43-6 123 007-019-00-3 azotit de terţ butil 208-757-0 540-80-7 124 007-020-00-9 azotit de pentil [1]. R11 Xn. R34 R43 R52-53 Xi. R11 T. Cat. R11 T. Xn 125 007-021-00-4 hidrazobenzen. N 11-23/24/25-36-43-48/20-50 (1/2-)16-26-36/37/39-38-45-61 F. Xn 11-20/22 (2-)16-24-46 F. R22 N. 2. T 11-23/25 (1/2-)16-24-45 F. R20/22 0 0 F. 2.crt Index Nr. R45 Xn. Xn 11-20/22 (2-)16-24-46 F. R45 45-22-34-43-52/53 53-45-61 - Xn. 2. 1. R36 R43 N. . N 45-23/24/25-43-50/53 53-45-60-61 11-20/22 (2-)16-24-46 F.CAS A.CEE Nr. R20/22 0 0 F. R11 Xn. R45 T. Denumirea substanţei Note S Nr. R20/22 0 0 Carc.5-bi(3-(2. Cat.2-difenilhidrazină E 203-770-8 204-563-5 110-46-3 122-66-7 126 007-022-00-X bi(3-carboxi-4-hidroxibenzensulfonat de hidrazină) E 405-030-1 - Xn. R23/25 0 0 F. R20/22 0 0 F. R50-53 F. R48/20 Xi. R23/24/25 R43 N. R23/24/25 Xn. R11 T. amestec de izomeri [2] 207-332-7 463-04-7 Clasificare Etichetare Carc. R38 R43 0 0 38-43 (2-)24-37 127 007-023-00-5 3. R11 Xn.Nr. R50-53 0 Carc.4-di-terţ-pentilfenoxi) propilcarbamoil)benzen sodiu 405-510-0 T. N 45-22-50/53 53-45-60-61 T Xi Limite ale concentratiilor Note P.

R20/21/22-36/37/38 T 23/24/25 (1/2-)26-45 T 23/24/25 (1/2-)26-45 T. R34 0 0 T. % 231-634-8 7664-39-3 B B Clasificare Xn. R23/24/25 134 009-004-00-7 fluorură de sodiu 231-667-8 7681-49-4 135 009-005-00-2 fluorură de potasiu 232-151-5 7789-23-3 136 009-006-00-8 fluorură de amoniu 235-185-9 12125-01-8 T. C. R22-34 Xi. R48/22 Xi. R26 C. R35 0 T+. R34 0 0 T. C 25-34 (1/2-)22-26-37-45 C > 10% 1% < C < 10% 0. R22-34 Xi. R26/27/28-35 26/27/28-35 (1/2-)7/9-26-36/37-45 1% < C < 7% 0. R25 C. R25 C.. R23/24/25 137 009-007-00-3 difluorură disodică. R25 Xi.CEE Nr. R25-34 25-34 (1/2-)22-26-37-45 1% < C < 10% 0. % 231-765-0 7722-84-1 131 009-001-00-0 fluor 231-954-8 7782-41-4 132 009-002-00-6 acid fluorhidric 231-634-8 7664-39-3 133 009-003-00-1 acid fluorhidric.. R8 C. R38-41 N. R25 C. R36/38 T. R35 0 0 T+. C 26/27/28-35 (1/2-)7/9-26-36/37/39-45 T 25-32-36/38 (1/2-)22-36-45 Note P. R36/38 T+... C. C 8-34 (1/2-)3-28-36/39-45 Limite ale concentratiilor C > 20% 5% < C < 20% C.1% < C < 1% T.crt Index Nr. Denumirea substanţei Note S Nr.1% < C < 1% T. R36/38 T+. R26/27/28 C. R25-34 C. C 7-26-35 (1/2-)9-26-36/37/39-45 T+. R34 0 0 R7 T+.CAS 128 007-024-00-0 clorură de 2-(deciltio)etilamoniu 405-640-8 - 129 008-001-00-8 oxigen 231-956-9 7782-44-7 130 008-003-00-9 apa oxigenată soluţie . R26/27/28 C. R8 O.Nr.1% < C < 1% T. R34 0 0 Etichetare Xn. R22-34 Xi.1% < C < 1% C. R35 0 0 T. R23/24/25-34 Xn. difluor sodiu hidrogen 215-608-3 1333-83-1 138 009-008-00-9 difluorură dipotasică 232-156-2 7789-29-9 139 009-009-00-4 difluorură de diamoniu 215-676-4 1341-49-7 T. C. C. C C > 7% T+. R36/38 R32 0 T. . C C > 10% T. N 38-41-48/22-50/53 (2-)26-36/37/39-60-61 O 8 (2-)17 O. R34 Xi. R36/38 T. R25-34 C. R50-53 O. C 25-34 (1/2-)22-26-37-45 C > 10% 1% < C < 10% 0.

R34 142 009-012-00-0 fluorosilicaţi de sodiu [1] potasiu [2] amoniu [3] A 240-934-8 16893-85-9 T. R14/15 C. R23/24/25 16871-90-2 16919-19-0 # Xn. R34 Xi. R35 O. R62 Xn. Cat. criolit 147 009-017-00-8 potasiu mu-fluoro-bi(trietilaluminiu) 148 009-018-00-3 hexafluorosilicat de magneziu 149 011-001-00-0 sodiu 231-132-9 7440-23-5 150 011-002-00-6 hidroxid de sodiu 215-185-5 1310-73-2 151 011-003-00-1 peroxid de sodiu 215-209-4 1313-60-6 C 25808-74-6 Repr.CAS Clasificare 140 009-010-00-X acid fluoroboric . R11-14/15 C. R20 0 241-022-2 16949-65-8 T. R22 C 35 (1/2-)26-37/39-45 O.% B 241-034-8 16961-83-4 C.. R20/21/22 C > 10% Xn. R34 141 009-011-00-5 acid fluorosilicic ..crt Index Nr. R61 Repr. R48/23/25 239-148-8[2]15096-52-3[2] Xn. R20/22 R33 220-281-5 2699-79-8 T. R51-53 0 400-040-2 12091-08-6 F. R35 Xn. 3. N 20/22-48/23/25-51/53 (1/2-)22-37-45-61 F. R36/38 C > 10% 5% < C < 10% C. R34 Xi. R35 C. R20/22 N. R35 0 0 Etichetare Limite ale concentratiilor C 34 (1/2-)26-27-45 C 34 (1/2-)26-27-45 T C > 25% 10% < C < 25% C. % B 240-898-3 16872-11-0 C. R22 143 009-013-00-6 fluorosilicaţi A 240-896-2 240-968-3 # 144 009-014-00-1 hexafluorsilicat de plumb E 247-278-1 145 009-015-00-7 difluorură de sulfuril 146 009-016-00-2 hexafluoroaluminat de trisodiu. Denumirea substanţei Note S Nr. C 14/15-34 (1/2-)5*-8-43-45 C > 10% 1% < C < 10% T. C 8-35 (1/2-)8-27-39-45 C > 5% 2% < C < 5% 0.. R25 Xn. R8 C. Cat.Nr. R36/38 C > 10% T. 1. R36/37/38 0 0 237-410-6[1]13775-53-6[1] T. R36/38 T 23/25-36/37/38 (1/2-)23-37/39-45 T.5% < C < 2% C. R23/25 Xi. R34 Xi. R23/24/25 23/24/25 (1/2-)26-45 Xn 22 (2-)13-24/25 T 61-62-20/22-33 53-45 1% < C < 10% Xn.CEE Nr. R34 0 0 C. .. R25 F. C 11-14/15-20-35 (1/2-)16-30-36/39-43-45 Note P. R22 T 25 (1/2-)24/25-45 F.

O`3)(2dimetilaminoetanolat) 402-370-2 A A 26628-22-8 T+. R22 R52-53 0 0 F. R15 R10 0 0 C. R35 0 0 R10 Xi. C 14/15-17-35 (1/2-)6-16-30-36/39-43-45 Xi 10-41 (2-)26-39 Limite ale concentratiilor Note P. C 14-17-34 (1/2-)16-43-45 F 15-17 (2-)7/8-43 0 10-15 (2-)7/8-43 C 34 (1/2)-7/8-28-45 F. R36 F. R11-15 157 012-003-00-4 alkili magneziu # # 158 013-001-00-6 Aluminiu pudră (piroforic) 231-072-3 7429-90-5 R14 F.CAS Clasificare 152 011-004-00-7 azidă de sodiu 247-852-1 153 011-005-00-2 carbonat de sodiu 207-838-8 154 011-006-00-8 cianat de sodiu 213-030-6 917-61-3 155 012-001-00-3 Magneziu pudră (piroforic) 231-104-6 7439-95-4 Xn. R17 C. N 28-32-50/53 (1/2-)28-45-60-61 Xi 36 (2-)22-26 Xn 22-52/53 (2-)24/25-61 F 15-17 (2-)7/8-43 F 11-15 (2-)7/8-43 F. R28 R32 N. R15-17 156 012-002-00-9 Magneziu. R14/15-17 C.crt Index Nr. R50-53 0 497-19-8 Xi. R17 C. stabilizat 231-104-6 - F.CEE Nr. anhidră 231-208-1 7446-70-0 161 013-004-00-2 alkili aluminiu # # 162 013-005-00-8 dietil(etildimetilsilanolat)aluminiu 401-160-8 163 013-006-00-3 1-metoxi(etil-3-oxobutanoat-O`1. R41 0 0 Etichetare T+. R34 R14 F. R15-17 159 013-002-00-1 Aluminiu pudră (stabilizat) 231-072-3 - 160 013-003-00-7 cloură de aluminiu. R34 0 F.Nr. R34 0 55426-95-4 F. pudră sau şpan. C 14-17-34 (1/2-)16-43-45 F. Denumirea substanţei Note S Nr. .

Denumirea substanţei 013-007-00-9 poli(oxo(2-butoxietil-3-oxobutanoatO'1. R37 0 0 Etichetare Limite ale concentratiilor Xi 41 (2-)26-39 F+. R36/37/38 C > 1% Xi. R36 171 014-007-00-1 trietoxiizobutilsilan 402-810-3 N. Xi 11-36/37/38 (2) F. . R20 Xi.O'3)aluminiu) Note S Nr. R20 Xi. R36/37/38 0 78-10-4 R10 Xn. R38 172 014-008-00-7 (clormetil)bi(4-fluorfenil)metilsilan 401-200-4 85491-26-5 N. R11 Xi. R12 R14 F.2. R41 165 014-001-00-9 triclorsilan 233-042-5 166 014-002-00-4 tetraclorură de silicon 233-054-0 167 014-003-00-X Dimetildiclorsilan 200-901-0 168 014-004-00-5 Triclor(metil)silan 200-902-6 169 014-005-00-0 silicat de tetraetil 201-083-8 170 014-006-00-6 bi(4-fluorfenil)-metil-(1.CEE Nr. R34 Xi. R17 Xn. C 12-14-17-20/22-29-35 (2-)7/9-16-26-36/37/39-43-45 C > 10% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C.crt 164 Index Nr. R20/22 R29 C.4-triazolil-4metil)silan hidroch. R36/37/38 Xi 14-36/37/38 (2-)7/8-26 F. R20/22-35 C. N 36-51/53 (2-)26-61 Xi 38 (2-)24 N 51/53 61 Xn 10-20-38 (2-)25-26-36/37 C 34-37 (1/2-)13-24/25-36/37/39-45 Note P. R36/37/38 0 0 75-79-6 R14 F. R11 Xi. R51-53 173 014-009-00-2 izobutilizopropildimetoxisilan 174 014-010-00-8 metasilicat disodic 402-580-4 111439-76-0 R10 Xn. R51-53 0 0 17980-47-1 Xi. 401-380-4 10025-78-2 F+.CAS 403-430-0 - Clasificare Xi.Nr. R36/37/38 0 0 75-78-5 F. R38 0 229-912-9 6834-92-0 C. R36/37 0 Xi. R34 Xi. R35 10026-04-7 R14 Xi. Xi 11-14-36/37/38 (2-)26-39 Xn 10-20-36/37 (2) Xi.

T+. R28 R32 0 Xi. R61 406-420-4 406-490-6 181 015-001-00-1 fosfor alb 231-768-7 182 015-002-00-7 fosfor roşu 231-768-7 183 015-003-00-2 fosfură de calciu 215-142-0 184 015-004-00-8 fosfură de aluminiu 244-088-0 - - Xn. R35 N. N 41-51/53 (2-)24-26-39-61 C.3. R17 T+. N 17-26/28-35-50 (1/2-)5-26-38-45-61 F. N 11-16-50 (2-)7-43-61 F. etacelazil 014-015-00-5 alfa-trimetilsilanil-omega trimetilsiloxipoli(oxi(metil-3-(2-(2 metoxipropoxi)propoxi)propilsilandiil)-cooxi(dimetilsilan)) 014-016-00-0 Amestec de : 1. R34 N.6tetrametilpiperidiniloxi-4)propil)siloxan) 178 179 180 014-014-00-X 6-(2-chloretil)-6-(2-metoxietoxi)-2. R50 7723-14-0 F. R51-53 0 37894-46-5 Repr.3-dihex-5-en-1-il-1. R15/29 T+. R11 R16 N. R51-53 0 0 Xi.3tetrametildisiloxan. R51-53 12185-10-3 F. Denumirea substanţei Note S Nr. R51-53 0 0 Xn. R15/29 T+. R50 0 1305-99-3 F. R28 0 0 20859-73-8 F.5. 1. T+ 15/29-28 (1/2-)22-43-45 F.CEE 175 014-011-00-3 ciclohexildimetoximetilsilan 402-140-1 176 014-012-00-9 bi(3-(trimetoxisilil)propil)amină 403-480-3 177 014-013-00-4 alfa-hidroxipoli(metil-(3-(2. N T 61-22-48/22 53-45 0 53 61 N 51/53 61 F. . 2.1. R22-48/22 0 0 R53 N.CAS Clasificare Etichetare Xi.10tetraoxa-6-silaundecan. N 38-51/53 (2-)24-61 404-920-7 17865-32-6 Xi. C.3-tetrametildisiloxan E Nr.6. T+ 15/29-28-32 (1/2-)3/9/14-30-36/37-45 Limite ale concentratiilor Note P. Cat.Nr.3. R41 N.3-dihex-n-en-1-il1.crt Index Nr.1. R21/22 21/22-34-51/53 (1/2-)26-36/37/39-45-61 253-704-7 C. R26/28 C. R38 N.7.2.

R48/20 C. N C > 25% 10% < C < 25% C. R34 Xi. R51-53 0 21/22-51/53 (2-)28-61 196 015-016-00-3 tricrezil fosfat.CEE Nr. tritolil fosfat. m-m-m. R36/38 C > 1% T. R35 1314-56-3 C. R22 N. R34 10025-87-3 R14 R29 T+. o-o-m. R15/29 T+. R39/23/24/25 39/23/24/25-51/53 (1/2-)20/21-28-45-61 0. R48/23 Xn. m-p-p. C 14-22-26-35-48/23 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45 C 35 (1/2-)22-26-45 C 34 (1/2-)26-45 F. R50 0 Xn. p-p-p C C 201-105-6 11-22-50 (2-)7-16-24/25-61 Xn 22 (2-)25 Xn 22 (2-)25 T.sesquisulfură de fosfor 215-245-0 1314-85-8 F. R22 195 015-015-00-8 tricrezil fosfat. R26 Xn. N Note P. R21/22 Xn. R40/20/21/22 78-32-0 N.2% < C < 1% Xn. R28 0 0 1314-84-7 F. m-m-p. R35 191 015-011-00-6 acid fosforic. R35 10026-13-8 R14 R29 T+. Denumirea substanţei Note S Nr. R22 C. o-m-m. N C > 5% Xn.crt Index Nr. R22 194 015-014-00-2 tributilfosfat 204-800-2 126-73-8 Xn. R26 T. R51-53 0 0 Xn. T+ 15/29-28-32 (1/2-)3/9/14-30-36/37-45 T+. R34 192 015-012-00-1 trisulfură tetrafosforică . . C 14-26/28-35-48/20 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45 T+ 14-22-26-34-48/20 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45 T+. R26/28 Xn.Nr. R28 R32 0 7719-12-2 R14 R29 T+. R39/23/24/25 193 015-013-00-7 trietilfosfat 201-114-5 78-40-0 Xn.. R21/22 N. oo-p. o-o-o. R22-48/20 C. % 231-633-2 7664-38-2 C. o-p-p 201-103-5 78-30-8 T. Xn. R11 B Etichetare Limite ale concentratiilor F. o-m-p. T+ 15/29-28 (1/2-)22-43-45 F.CAS Clasificare 185 015-005-00-3 fosfură de magneziu 235-023-7 186 015-006-00-9 trizinc difosfură 215-244-5 187 015-007-00-4 triclorură de fosfor 231-749-3 188 015-008-00-X pentaclorură de fosfor 233-060-3 189 015-009-00-5 triclorură de fosforil 233-046-7 190 015-010-00-0 pentoxid de fosfor 215-236-1 12057-74-8 F.. R15/29 T+.

R50-53 T+. N 27/28-50 (1/2-)36/37/39-38-45-61 T+ 27/28 (1/2-)36/37-38-45 T+ 27/28 (1/2-)23-28-36/37-45 T+. R50 0 T+. R26/27/28 202 015-024-00-7 triamifos - 1031-47-6 T+. R27/28 N.R27/28 N. R27/28 203 015-025-00-2 TEPP (ISO). N 27/28-50 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+ 27/28 (1/2)-28-36/37-45 T+ 25 (1/2)-24-36/37-45 Limite ale concentratiilor Note P. R24/25 198 015-020-00-5 mevinfos 232-095-1 7786-34-7 T+. R22 R43 0 0 13171-21-6 T+. Denumirea substanţei Note S Nr.CAS Clasificare 197 015-019-00-X diclorvos 200-547-7 62-73-7 0 T. 2-clor-2-dietilcarbamoil-1metilvinil dimetil fosfat 236-116-5 Xn. R50 0 0 T+. R27/28 206 015-028-00-9 demeton-O (ISO) 206-053-8 298-03-3 207 015-029-00-4 demeton-S 204-801-8 126-75-0 T+.Nr. R24 Muta. . R40 N. R27/28 205 015-027-00-3 sulfotep 222-995-2 3689-24-5 T+. R28 201 015-023-00-1 pirazoxon - 108-34-9 T. R27/28 208 015-030-00-X demeton-O-metil 212-758-1 867-27-6 T R25 Etichetare T 24/25 (1/2-)23-36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)23-28-36/37-45 Xn 22-43 (2-)24-37 T+. R27/28 199 015-021-00-0 triclorfon 200-149-3 52-68-6 200 015-022-00-6 fosfamidon. Cat.CEE Nr. tetraetil pirofosfat 203-495-3 107-49-3 204 015-026-00-8 schradan 205-801-0 152-16-9 T+.crt Index Nr. N 24-28-40-50/53 (1/2-)23-36/37-45-60-61 T+ 26/27/28 (1/2-)13-28-45 T+ 27/28 (1/2-)22-28-36/37-45 T+. 3.

N N. O.O-dimetil 4oxobenzotriazin-3-il-metil fosforoditioat 201-676-1 86-50-0 Etichetare T+ 27/28 (1/2-)28-36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)28-36/37-45 T+. R23/24/25 215 015-038-00-3 cumafos 200-285-3 56-72-4 216 015-039-00-9 azinphos-methyl (ISO). N 21-28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+. R27/28 211 015-033-00-6 forat 206-052-2 298-02-2 T+. R22 N. R50-53 Xn. R22 219 015-042-00-5 chlorthion 207-902-5 500-28-7 Xn. Denumirea substanţei 015-031-00-5 demeton-S-metil (ISO). R24/25 T. R20/21/22 220 015-043-00-0 fosniclor - 5826-76-6 Xn. R20/21/22 T+. R24 0 0 T. . R26/28 23/24/25-50/53 (1/2-)13-45-60-61 24-26/28-43-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 217 015-040-00-4 diazinon 206-373-8 333-41-5 218 015-041-00-X malathion 204-497-7 121-75-5 T. R24 R43 N. R50-53 0 0 T+. R50-53 0 0 T+. R21 N. S-(2.5-diclorfeniltiometil) OOdietil fosforoditioat 218-892-7 2275-14-1 T+. N Xn. R28 T. R27/28 N. S-2-etiltioetil dimetil fosforotioat Note S Nr. N 24/25-51/53 (1/2-)28-36/37-45-61 210 015-032-00-0 protoat 218-893-2 2275-18-5 N. N 22-50/53 (2-)24/25-60-61 Xn 22 (2-)24 Xn 20/21/22 (2-)13 Xn 20/21/22 (2-)13 Limite ale concentratiilor Note P.crt 209 Index Nr. N 27/28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+ 24-28 (1/2-)28-36/37-45 T. R27/28 212 015-034-00-1 parathion 200-271-7 56-38-2 213 015-035-00-7 metil-parathion 206-050-1 298-00-0 214 015-037-00-8 fencapton. R28 Xn. R51-53 0 0 T+.Nr.CAS Clasificare 213-052-6 919-86-8 T. R50-53 0 0 Xn. R50-53 0 T+.CEE Nr.

N T 21-25 (1/2-)25-36/37-45 T. R22 R52-53 0 0 Xn. R24/25 24/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 301-12-2 N. N T. .crt Index Nr.O-dimetil-O-(4-metiltionm-tolil) fosforotioat 200-231-9 55-38-9 226 015-049-00-3 endothion 220-472-3 2778-04-3 227 015-050-00-9 thiometon 211-362-6 640-15-3 228 015-051-00-4 dimetoate 200-480-3 60-51-5 T. 3. R21 0 0 Xn. R21/22 229 015-052-00-X fenchlorphos 206-082-6 299-84-3 Xn. Denumirea substanţei Note S Nr. Cat. R21 0 0 Muta. N 24/25-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 2595-54-2 T. R21/22 230 015-053-00-5 menazon 201-123-4 78-57-9 231 015-054-00-0 fenitrothion 204-524-2 122-14-5 Xn. R24/25 N. R22 N. N 22-50/53 (2-)60-61 Limite ale concentratiilor Note P. R23-48/25 Xn. R24/25 N. R50-53 0 0 T. R24/25 21/22-23-40-48/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 224 015-047-00-2 ethion 209-242-3 563-12-2 225 015-048-00-8 fenthion (ISO). R50-53 0 0 T. R21/22 N. N-etoxicarbonil-Nmetilcarbamoilmetil O. R50 0 0 T.CAS 221 015-044-00-6 carbofenotion 212-324-1 786-19-6 222 015-045-00-1 mecarbam (ISO). R25 Xn.CEE Nr. O.O-dietil fosforoditioat 219-993-9 223 015-046-00-7 oxydemeton-methyl. S-2-(etilsulfinil)etil OO-dimetil fosforotioat 206-110-7 Clasificare Etichetare T.Nr. R25 Xn. R50-53 0 0 T. N T 24/25 (1/2-)36/37-45 T 21-25 (1/2-)36/37-45 Xn 21/22 (2-)36/37 Xn 21/22 (2-)25-36/37 Xn 22-52/53 (2-)61 Xn. R40 24/25-50 (1/2-)23-36/37-45-61 T. R50-53 T.

O-dietil 4oxobenzotriazin-3-il-metil fosforoditioat 220-147-6 Clasificare Etichetare Xn 21/22-36/38 (2-)36/37 2642-71-9 Xn. R50-53 0 T+. R50-53 0 0 T+. R24 N. N 23/24/25-50/53 (1/2-)13-45-60-61 T.crt Index Nr. R39/26/27/28 240 015-063-00-X dioxathion 201-107-7 78-34-2 241 015-064-00-5 bromofos-etil 225-399-0 4824-78-6 242 015-065-00-0 S-[2-(Etilsulfinil)etil] OO-dimetil fosforoditioat - 2703-37-9 T+. R25 Xn. R27/28 N. N 27/28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+ 27/28 (1/2-)23-28-36/37-38-45 T+ 39/26/27/28 (1/2-)13-45 T+ 24-26/28 (1/2-)28-36/37-45 T. R21 N. R28 24-28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 234 015-057-00-7 formothion 219-818-6 2540-82-1 T.CEE Nr. R27/28 239 015-062-00-4 mipafox 206-742-3 371-86-8 T+. R23/24/25 236 015-059-00-8 vamidothion (ISO) 218-894-8 2275-23-2 237 015-060-00-3 disulfoton 206-054-3 298-04-4 238 015-061-00-9 dimefox 204-076-8 115-26-4 N. R50-53 0 Xn.O-dimetil-S(morfolinocarbonilmetil) fosforoditioat 205-628-0 144-41-2 T. R24 0 0 T. R50-53 0 0 T. R50 0 T+. . R26/27/28 T+. O. R25 Xn. R21/22 235 015-058-00-2 morfothion. N Xn 21/22 (2-)36/37 T. R21/22 Xi. R36/38 0 0 T+. N 21-25-50 (1/2-)36/37-45-61 T+. R26/28 T. Denumirea substanţei Note S Nr. N 21-25-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+ 26/27/28 (1/2-)13-28-45 Limite ale concentratiilor Note P.CAS 232 015-055-00-6 naled 206-098-3 300-76-5 233 015-056-00-1 azinphos-ethyl (ISO).Nr. R21 N. O.

R26/28 T. N 21/22-50/53 (2-)36/37-60-61 T 23/24/25 (1/2-)13-45 T+ 26/27/28 (1/2-)13-28-45 Limite ale concentratiilor Note P.O-dimetil Smetilcarbamoilmetil fosforotioat Note S Nr. R50-53 0 0 T+. R21/22 N. R50-53 0 Muta. R28 T. 50-53 0 0 T. R50-53 0 Xn. Denumirea substanţei 015-066-00-6 omethoate (ISO).CEE Nr. R24 0 0 T+. N 24-28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+. R50 0 T. N 24-28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 Xn. R25 Xn. N 21-28-50/53 (1/2-)22-28-36/37-45-60-61 T+ 24-28 (1/2-)36/37-45 T+.CAS 214-197-8 1113-02-6 244 015-067-00-1 fosalon 218-996-2 2310-17-0 245 015-068-00-7 dichlofenthion (ISO) 202-564-5 97-17-6 246 015-069-00-2 methidathion (ISO) 213-449-4 950-37-8 247 015-070-00-8 cyantoat 223-099-4 3734-95-0 248 015-071-00-3 chlorfenvinfos 207-432-0 470-90-6 249 015-072-00-9 monocrotophos (ISO). R40 21-25-50 (1/2-)23-36/37-45-61 T+. N 21-25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 Xn.crt 243 Index Nr. R28 T. O. R50-53 T+. R26/27/28 T. N Xn. R21 N. R23/24/25 24-26/28-40-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T+. R21 N. . R24 N. dimetil-1-metil-2(metilcarbamoil)vinil fosfat 230-042-7 6923-22-4 250 015-073-00-4 dicrotophos (ISO) 205-494-3 141-66-2 251 015-074-00-X crufomate (ISO) 206-083-1 299-86-5 252 015-075-00-5 S-[2-(Isopropilsulfinil)etil] OO-dimetil fosforotioat - 2635-50-9 253 015-076-00-0 OO-Dietil O-(4-metilcumarinil-7) fosforotioat - 299-45-6 Clasificare Etichetare T. Cat. 3. N T+. R24 N. R28 Xn. R50-53 0 T+. R50-53 0 Xn. N 22-50/53 (2-)60-61 T+. R25 T. R28 T.Nr. R24 N. R21 N. R22 N.

R36/38 0 T. N 21/22-50/53 (2-)36/37-60-61 Xn 20/22 (2-)13 Xn 22 (2-)24/36 T. N 24/25-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T 21-25-36/38 (1/2-)36/37/39-45 T 25 (1/2-)28-36/37-45 Xn. R22 261 015-084-00-4 chlorpirifos 220-864-4 2921-88-2 262 015-085-00-X clorură de clorphoniu 204-105-4 115-78-6 263 015-086-00-5 cumitoat - 572-48-5 T.2-diclorvinil 2-etilsulfiniletil metil fosfat 255 015-078-00-1 demeton-S-methyl sulphona 241-109-5 256 015-079-00-7 acefat 250-241-2 257 015-080-00-2 amidition 258 Clasificare T. R24 N. R22 - 919-76-6 Xn. . R24/25 N. R25 Xn.crt Index Nr. R25 Xn. R21/22 N. R50-53 0 0 T. R28 T. R21 Xi. R25 264 015-087-00-0 cyanophos (ISO) 220-130-3 2636-26-2 265 015-088-00-6 dialifos (ISO) 233-689-3 266 015-089-00-1 metiletoat 204-121-1 Xn. R21 0 0 30560-19-1 Xn. R21/22 N. R20/22 260 015-083-00-9 bensulide 212-010-4 741-58-2 Xn. R22 015-081-00-8 OOO'O'-tetrapropil ditiopirofosfat 221-817-0 3244-90-4 259 015-082-00-3 azotoat 227-419-3 5834-96-8 Xn. R21/22 Etichetare T 23/24/25 (1/2-)13-45 T 21-25 (1/2-)22-28-36/37-45 Xn 22 (2-)36 Xn 22 (2-)24-36 Xn. N 24-28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 Xn 21/22 (2-)36/37 Limite ale concentratiilor Note P.CAS - 7076-53-1 254 015-077-00-6 2. R50-53 0 116-01-8 Xn. N 21/22-50/53 (2-)36/37-60-61 T+.Nr.CEE Nr. R23/24/25 17040-19-6 T. R50-53 0 0 10311-84-9 T+. Denumirea substanţei Note S Nr. R50-53 0 0 Xn.

CAS 115-90-2 267 015-090-00-7 fensulfothion (ISO) 204-114-3 268 015-091-00-2 fonofos 213-408-0 269 015-092-00-8 phosacetim (ISO) 223-874-7 270 015-093-00-3 leptophos (ISO) 244-472-8 271 015-094-00-9 mephosfolan (ISO) 213-447-3 272 015-095-00-4 methamidophos (ISO) 233-606-0 273 015-096-00-X oxydisulfoton 219-679-1 274 015-097-00-5 fentoat 219-997-0 275 015-098-00-0 trichloronate (ISO) 206-326-1 276 015-099-00-6 pirimiphos-ethyl (ISO) 245-704-0 277 015-100-00-X foxim 238-887-3 278 015-101-00-5 fosmet 211-987-4 Clasificare T+. R50-53 0 0 21609-90-5 T. R24 N. R25 Xn. N 27/28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+.Nr. R21 N. N 21-25-50/53 (1/2-)23-36/37-45-60-61 Xn 22 (2-)36 Xn 21/22 (2-)22-36/37 Limite ale concentratiilor Note P. R27/28 N. R22 732-11-6 Xn. R28 T. R25-39/25 Xn. R27/28 N. R28 T. R50-53 0 14816-18-3 Xn. R50-53 0 0 944-22-9 T+.CEE Nr. R27/28 N. . R50 2497-07-6 T+. N 24-28-36-50 (1/2-)22-28-36/37-45-61 T+ 24-28 (1/2-)28-36/37-45 Xn 21/22 (2-)22-36/37 T+. R28 T. N 21-25-39/25-50/53 (1/2-)25-36/37/39-45-60-61 T+.crt Index Nr. R51-53 0 0 10265-92-6 T+. N 27/28-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T. R21/22 327-98-0 T+. N 24-28-50/53 (1/2-)23-28-36/37-45-60-61 T. R50-53 0 23505-41-1 T. N 27/28-50/53 (1/2-)23-28-36/37-45-60-61 T+. R27/28 N. R21 N. R21/22 Etichetare T+. R24 Xi. R36 N. Denumirea substanţei Note S Nr. R24 0 0 2597-03-7 Xn. R50-53 0 0 4104-14-7 T+. N 27/28-51/53 (1/2-)36/37/39-45-61 T+. R50-53 0 950-10-7 T+.

R40 Xn. R20/22 N.CEE Nr. N 22-40-51/53 (2-)36/37-61 C 14-34-37 (1/2-)26-45 F. R27/28 Etichetare Limite ale concentratiilor Xn. R36 0 947-02-4 T+. R50-53 0 0 680-31-9 Carc. R51-53 0 R14 C. R50 101-02-0 Xi.crt Index Nr. R11 279 015-102-00-0 tri(2-chloretil) fosfat 204-118-5 115-96-8 280 015-103-00-6 tribromură de fosfor 232-178-2 7789-60-8 281 015-104-00-1 pentasulfură difosforoasă.Nr. . Xn. Cat. R37 0 F. N 36/38-50/53 (2-)28-60-61 T 45-46 53-45 T+ 25-27 (1/2-)36/37/39-45 Xn 22 (2-)36 T 24/25 (1/2-)28-36/37-45 T 21-25-36-39/25 (1/2-)36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)28-36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)36/37/39-38-45 T+ 27/28 (1/2-)28-36/37-45 C > 5% Xi. R27 T.CAS Clasificare Carc. R45 Muta. R21 Xi. pentasulfură de fosfor 215-242-4 1314-80-3 282 015-105-00-7 fosfit trifenilic 202-908-4 283 015-106-00-2 triamida hexametilfosforică 211-653-8 284 015-107-00-8 ehoprofos 236-152-1 285 015-108-00-3 bromofos 218-277-3 R29 Xn. R24/25 13067-93-1 T. 2. R27/28 24934-91-6 T+. R36/38 Note P. 2. Denumirea substanţei Note S Nr. R22 286 015-109-00-9 crotoxifos 231-720-5 7700-17-6 287 015-110-00-4 cianofenfos 288 015-111-00-X fosfalan 213-423-2 289 015-112-00-5 tionazin 206-049-6 290 015-114-00-6 clormefos 246-538-1 - T. Cat. Cat. R22 N. R46 0 0 13194-48-4 T+. R27/28 297-97-2 T+. R25-39/25 Xn. R36/38 N. R25 0 0 2104-96-3 Xn. 3. N 11-20/22-29-50 (2-)61 Xi. R34 Xi.

R24 0 0 682-80-4 T+.crt Index Nr.S-difenil fosforoditioat 241-178-1 Nr.CEE 291 015-115-00-1 chlortiofos 244-663-6 292 015-116-00-7 demefion-O 211-666-9 293 015-117-00-2 demefion-S 219-971-9 294 015-118-00-8 demeton - 295 015-119-00-3 dimetil 4-(metiltio)fenil fosfat - 296 015-120-00-9 ditalimfos 225-875-8 297 015-121-00-4 edifenphos (ISO). R50 0 0 3254-63-5 T+.CAS Clasificare 21923-23-9 T+. R28 T. R38 R43 0 0 17109-49-8 Muta. 3. R28 T. R50-53 38260-54-7 Xn. R40 298 015-122-00-X etrimfos 253-855-9 299 015-123-00-5 fenamifos 244-848-1 300 015-124-00-0 fostietan 244-437-7 T. N 27/28-50 (1/2-)28-36/37-45-61 T+ 27/28 (1/2-)28-36/37-45 Xi 38-43 (2-)36/37 T. R28 T. R24 0 0 8065-48-3 T+. O-etil S. R24 0 0 2587-90-8 T+. R24 0 0 21548-32-3 T+.R28 T. Denumirea substanţei Note S Nr. R23/25 Xn. R27/28 5131-24-8 Xi. Cat. R27/28 N. R21 N. . R22 Xi. R25 303 015-127-00-7 iprobenfos 247-449-0 26087-47-8 Xn. N 21-23/25-40-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 Xn 22 (2) T+ 24-28 (1/2-)23-28-36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)36/37-45 Xi 41 (2-)26 T 25 (1/2-)23-28-37-45 Xn 22 (2) Limite ale concentratiilor Note P. R22 0 0 22224-92-6 T+. R41 Etichetare T+ 24-28 (1/2-)28-36/37-45 T+ 24-28 (1/2-)28-36/37-45 T+ 24-28 (1/2-)28-36/37-45 T+.Nr. R27/28 301 015-125-00-6 glifosină 219-468-4 2439-99-8 302 015-126-00-1 heptenofos 245-737-0 23560-59-0 T.

2. R27 T. R50-53 0 Etichetare T+ 25-27 (1/2-)28-36/37-45 T 24/25 (1/2-)36/37-45 T 24/25 (1/2-)28-36/37-45 T 24/25 (1/2-)28-36/37-45 T 24/25 (1/2-)28-36/37-45 Xn 22 (2) Xn 22 (2) Xn 20/21/22 (2-)36/37 T 25 (1/2-)37-45 Xn 22 (2) T 21-25 (1/2-)22-36/37-45 T+ 27/28 (1/2-)36/37-45 T. R25 Xn. R24/25 307 015-131-00-9 izoxation 242-624-8 18854-01-8 T. R25 313 015-137-00-1 pirazofos 236-656-1 13457-18-6 Xn. Denumirea substanţei Note S Nr. O.CEE Nr.Nr. R24/25 305 015-129-00-8 izofenfos 306 015-130-00-3 izotioat - 36614-38-7 T. R22 310 015-134-00-5 pirimifos-metil 249-528-5 29232-93-7 Xn. R20/21/22 312 015-136-00-6 propetamfos 250-517-2 31218-83-4 T. R24/25 308 015-132-00-4 metil carbofenotionă - 309 015-133-00-X piperofos - 24151-93-7 Xn. R24/25 Xn. . R23/25 953-17-3 T.crt Index Nr. R25 0 0 25311-71-1 T.O-dietil-O-1-fenil1H. R22 311 015-135-00-0 profenofos 255-255-2 41198-08-7 Xn. R22 314 015-138-00-7 chinalfos 237-031-6 315 015-139-00-2 terbufos 235-963-8 13593-03-8 T. R21 0 0 13071-79-9 T+. R21 N.CAS - 5827-05-4 Clasificare 304 015-128-00-2 IPSP 246-814-1 T+. R27/28 316 015-140-00-8 triazophos (ISO). N 21-23/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 Limite ale concentratiilor Note P.4-triazolil-3 fosforotioat 245-986-5 24017-47-8 T.

R34 Etichetare F. R50-53 322 015-146-00-0 S-(triciclo(5. R41 R33 R52-53 N.O-bis(octil) fosforoditionat.CEE Nr. Xi. R51-53 326 327 015-150-00-2 bromură de (2-(1. R11 11-36-51/53 (2-)7/9-16-26-43-61 - Xi.1.crt 317 318 319 320 Index Nr. R51-53 0 51395-42-7 C. amestec de izomeri 015-144-00-X pentil metilfosfinat [1] 2-metilbutil metilfosfinat [2] mi Note S Nr. R34 404-940-6 N. R50-53 0 F. R38-41 50/53 60-61 Xi.2. N Xn 22-33-41-52/53 (2-)22-26-39-61 N 51/53 61 Limite ale concentratiilor Note P.0'2.3-dioxolanil2)etil)trifenilfosfoniu 015-151-00-8 tri(izopropil/terţ-butilfenil)fosfat - 38-41-43-51/53 (2-)24-26-37/39-61 34-50/53 (1/2-)26-36/37/39-45-60-61 C 34-43 (1/2-)26-36/37/39-45 C. R22 405-010-2 Xi. R50-53 0 0 86608-70-0 Xn. R51-53 0 Xn. . R36 N. R34 C. amestec de izomeri 015-142-00-9 butil (dialchiloxi(dibutoxifosforiloxi))titan (trialchiloxi)tita 015-143-00-4 2-cloretil clorpropil 2-cloretilfosfonat.Nr.6)deca-3-en-8(sau 9)-il O-(izopropil sau izobutil sau 2-etilhexil) fosforoditioat 401-850-9 - N. R50-53 34 (1/2-)26-36/37/39-45 N 50/53 60-61 N Xi.O-diizopropil fosforoditioat 401-520-4 - N. R22 401-100-0 401-740-0 402-090-0 Clasificare 87025-52-3 C. N 22-34-50/53 (1/2-)24/25-26-28-39-45-60-61 - Xn. R34 R43 0 0 C. Denumirea substanţei 015-141-00-3 etilendiamoniu O. R22 N. N Xn 22 (2) C 321 015-145-00-5 cupru(I) O. N 323 015-147-00-6 C12-14-terţ-alchilamoniu difenil fosforotioat [1] 400-930-0 - 324 015-148-00-1 acid 2-(difosfonometil)succinic 403-070-4 325 015-149-00-7 amestec de oxid trioctifosfinic şi oxid hexildioctilfosfinic 403-470-9 R43 N.CAS 400-520-1 - C.

R22-48/22 C. isazofos 015-154-00-4 acid 2-cloretilfosfonic . R20/21-34 20/21-34-52/53 (1/2-)26-28-36/37/39-45-61 10% < C < 25% 5% < C < 10% C.eta. R48/20 R43 N.4-triazolil-3-) O. metacrifos Note S Nr.eta. acid fosforos 334 015-158-00-6 335 (. N Xn 22 (2-) Xn. R36 R43 R52-53 0 Etichetare Limite ale concentratiilor T.2. R34 Xi. R35 0 0 R52-53 405-710-8 - 406-260-5 - Xn. ethefon 015-155-00-X 2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirat de amoniu. R50-53 0 333 015-157-00-0 acid fosforic . N 22-43-50/53 (2-)36/37-60-61 C 22-35 (1/2-)26-36/37/39-45 52/53 61 C 22-34-43-48/22 (1/2-)22-26-36/37/39-45 Xi 36-43-52/53 (2-)24-26-37-61 Note P. R22 R43 N. R50-53 16672-87-0 Xn. R22 250-366-2 Clasificare T. R34 R52-53 0 77182-82-2 Xn. R34 R43 0 Xi.CEE Nr. Denumirea substanţei 015-152-00-3 2-metoxi-4H-1.Odietil fosforotioat. R51-53 0 0 42509-80-8 T+. R24/25 Xn.3.-ciclopentadienil)(. N T+. R20/21 C C > 25% C.Nr. R24/25-39/25 30864-28-9 Xn.-cumenil) fier(1+) hexafluorofosfat(1-) 015-159-00-1 acid hidroxifosfonoacetic 336 015-160-00-7 pirofosfat de vanadil 237-066-7 402-340-9 62610-77-9 13598-36-2 Xn. R22 C.2-benzodioxofosforin 2sulfură. R26 24/25-26-43-48/20-50/53 (1/2-)28-36/37-38-45-59-61 240-718-3 T. R36/37/38 278-636-5 C.CAS 223-292-3 3811-49-2 24/25-39/25-51/53 (1/2-)36/37-38-45-61 255-863-8 N. dioxabenzofos 015-153-00-9 O-(5-clor-1-izopropil-1. .crt 328 329 330 331 332 Index Nr. amoniu glufosinat 015-156-00-5 3-[(dimetoxifosfinotioil)oxi]metacrilat de metil.

R41 N. R41 N. N Xi. R20/22 0 0 Limite ale concentratiilor Xn. R50 0 21109-95-5 R31 Xn.P'-(1-hidroxietilen)bi(fosfonat acid)dihidrat de calciu 015-165-00-4 Amestec de tiobi(4. R23 Xn. R20-48/22 20-41-48/22-51/53 (2-)22-26-36/39-61 - Xi. N 12-26-50 (1/2-)9-16-28-36/37-45-61 Xn 20/22-31 (2-)28 C > 10% 5% < C < 10% 1% < C < 5% T+.CAS 337 015-161-00-2 pirofosfat de divanadil 407-130-0 - 338 015-162-00-8 semihidrat fosfat acid de oxid de vanadiu (IV) dopat cu litiu.6-dimetoxibenzoil)-2. N 41-50/53 (2-)15-26-39-60-61 0 53 61 Xi 41 (2-)26-39 F+. R51-53 Xn. R26 N. R50-53 0 0 80693-00-1 R53 14657-64-8 Xi. .6-di-tert-butil. R12 T+. Denumirea substanţei Nr.9-bi(2.5]undecan 015-167-00-5 acid 3-(hidroxifenilfosfonil ) propanoic Note S 412-010-6 400-480-5 404-986-7 410-290-4 411-200-6 344 016-001-00-4 hidrogen sulfurat 231-977-3 345 016-002-00-X sulfură de bariu 244-214-4 Clasificare Etichetare Xn. R22 Xi. fier şi clor 407-350-7 339 015-163-00-3 bi(2. N 22-41-43-51/53 (2-)24-26-37/39-61 - Xn.S. T+.10-tetraoxa-3. R51-53 0 R43 N. N 43-50/53 (2-)24-37-60-61 0 52/53 61 Xi.4-metilfenoxil2.S'.crt Index Nr. R41 7783-06-4 F+.S'tetrafenildisulfoniu bihexafluorofosfat.Nr.9difosfaspiro[5.4. molibden.4. R20 Note P. R50-53 0 0 36669-85-9 R52-53 - Xi.4-trimetilpentilfosfinoxid 340 341 342 343 015-164-00-9 P. R41 R43 N. zinc.1-fenilen)-S.8.CEE Nr. R26 T. hexafluorofosfat de difenil(4feniltiofenil)sulfoniu 015-166-00-X 3.

R50 0 Limite ale concentratiilor Xi 31-36/37/38 (2-)28 Xi 31-36/37/38 (2-)28 C.Nr. C. R25 Xn.crt Index Nr. R50 0 1313-82-2 R31 C. R23 C. R34 N. N 14-34-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 C > 10% 5% < C < 10% C. monoclorură de sulf 233-036-2 356 016-013-00-X diclorură de sulf 234-129-0 Nr. R34 N. R22-36/37/38 Xi. R20-34 Xi. R23-34 Xn. sulfură de sodiu 215-211-5 353 016-010-00-3 polisulfuri de sodiu 215-686-9 354 016-011-00-9 dioxid de sulf 231-195-2 355 016-012-00-4 diclorură disulfurică.5% < C < 5% T. R31-36/38 T 23-34 (1/2-)9-26-36/37/39-45 C > 20% 5% < C < 20% 0. N 31-34-50 (1/2-)26-45-61 T. R36/37/38 0 0 1312-73-8 R31 C. R20-25-35 14-20-25-29-35-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 10% < C < 25% 5% < C < 10% 3% < C < 5% 1% < C < 3% C. N 31-34-50 (1/2-)26-45-61 C. R36/37/38 C. R25 R31 C. N C > 25% T. R36/37/38 T. R31-34 Xi. R34 0 0 10025-67-9 R14 Xi 31-36/37/38 (2-)28 T. R50 10545-99-0 R14 C. R35 N. R36/37/38 C. R50 0 9080-17-5 R31 C. R20 R29 C. R34 N. R36/37/38 0 0 20548-54-3 R31 Xi. R34 Xi.CAS Clasificare Etichetare 50864-67-0 R31 Xi. C. R50 7446-09-5 T. R50 0 1344-08-7 T. R36/37/38 0 0 1344-81-6 R31 Xi. sulfură de potasiu 215-197-0 350 016-007-00-7 polisulfuri de potasiu 253-390-1 351 016-008-00-2 polisulfuri de amoniu 232-989-1 352 016-009-00-8 sulfură disodică.CEE 346 016-003-00-5 polisulfură de bariu 256-814-3 347 016-004-00-0 sulfură de calciu 243-873-5 348 016-005-00-6 polisulfuri de calciu 215-709-2 349 016-006-00-1 sulfură dipotasică. N 25-31-34-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 Note P. R22-34 Xn. R34 N. R22-35 C. R50 0 37199-66-9 R31 C. N 31-34-50 (1/2-)26-45-61 C > 5% 1% < C < 5% C. N 31-34-50 (1/2-)26-45-61 C. Denumirea substanţei Note S Nr. R34 N. R34 N. .

R37 0 7664-93-9 C. N 11-20-50/53 (2-)16-25-60-61 T+ 45-25-26-34-43 53-45 Note P. R20 C.CEE - Nr.crt Index Nr. R36/37/38 C > 15% 5% < C < 15% C. R26 T. R45-25-26-34-43 T+. Xn. R50 0 7719-09-7 R14 Xn. R45-23-43 T. R20/22 R29 C. R45 Muta. R50-53 0 F. R37 0 7789-21-1 Xn. R25 C. R11 Xn. Denumirea substanţei Note S Nr. R34 R43 Etichetare Limite ale concentratiilor C. R40 T+... R20 N. R45 C 14-34-37 (1/2-)26-45 C 14-35-37 (1/2-)26-45 C 20-35 (1/2-)26-45 C 14-35-37 (1/2-)26-30-45 C 35 (1/2-)26-30-45 F+. R45-22-26-34-43 T+. N 12-20-50/53 (2-)16-25-60-61 F. R45-22-23-43 T. R35 F+. R35 Xi. N 14-34-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 C > 10% 5% < C < 10% C.. R20/22-35 C. metil mercaptan 200-822-1 74-93-1 365 016-022-00-9 etantiol. . R34 N..1% < C < 1% 0. R34 Xi. R35 Xi. R50-53 0 Carc. R34 Xi.Nr.3.01% < C < 0. R20 N. % B 231-639-5 364 016-021-00-3 metantiol. R45-22-23-36/37/38-43 T. R37 0 7790-94-5 R14 C.CAS 357 016-014-00-5 tetraclorură de sulf 358 016-015-00-0 diclorură de tionil .1% T+. R36/38 C > 25% 10% < C < 25% 7% < C < 10% 5% < C < 7% 3% < C < 5% 1% < C < 3% 0. R35 7791-25-5 R14 C. R35 Xi. R35 0 0 # R14 C. Xn. % SO3 (trioxid de sulf) B # 363 016-020-00-8 acid sulfuric. R34 Xi. etil mercaptan 200-837-3 75-08-1 366 016-023-00-4 dimetil sulfat 201-058-1 77-78-1 E Clasificare 13451-08-6 R14 C. clorură de tionil 231-748-8 359 016-016-00-6 clorură de sulfuril 232-245-6 360 016-017-00-1 acid clorsulfonic 232-234-6 361 016-018-00-7 acid fluorsulfonic 232-149-4 362 016-019-00-2 ulei . Cat. R35 C. R45-20 T. R36/37/38 C 14-20/22-29-35 (1/2-)26-36/37/39-45 C > 25% 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C. Cat. 2. R45-22-26-36/37/38-43 T. R12 Xn.

R22 0 C. R34 36/38-52/53 (2-)26-28-61 Xi. R36/37/38 204-783-1 126-33-0 Xn. R36/38 22-50/53 (2-)60-61 R52-53 0 0 Carc.2-oxatiolan 2.1-dioxid 375 016-032-00-3 1. R34 R7 R31 Xn.crt 367 Index Nr.01% < C < 25% T. N N.4-diilbi((6-clor1.5-triazin-4) 200-589-6 64-67-5 231-890-0 7775-14-6 # # 203-180-0 E E 104-15-4 Clasificare Xn. 2. R34 34 (1/2-)26-37/39-45 Xi 10% < C < 25% Xi. R50-53 0 0 Xn.CEE Nr. R36/38 C > 20% Xi. 1.3-propansultonă. R20/21/22 C. acid sulfamic. acid sulfamic 226-218-8 5329-14-6 370 016-027-00-6 dietil sulfat 371 016-028-00-1 ditionit de sodiu 372 016-029-00-7 acid p-toluensulfonic conţinând mai mult decât 5% acid sulfuric 373 E 016-030-00-2 acid p-toluensulfonic (conţinând maximum 5% acid sulfuric) 374 016-031-00-8 tetrahidrotiofen -1. R21/22 C. Cat.3. 2. R45 Muta. R36/37/38 C > 25% Xn. .2-dioxid 376 016-033-00-9 clorură de dimetilsulfamoil 377 016-034-00-4 tetrasodiu 3. 2. R22 C > 25% T. Denumirea substanţei Note S 016-024-00-X dimexano (ISO). R26 Xn. R21/22 0 0 13360-57-1 Carc. R45-21/22 36/37/38 (2-)26-37 Xn 22 (2-)25 T 45-21/22 53-45 T+ 45-21/22-26-34 53-45 Xi 43 (2-)22-24-37 0. R45 T+. R22 Xn. Cat. R45 236-412-4 400-010-9 Etichetare Xn.3'-(piperazin-1. R38-41 0 0 Xi. R22 Xi. R45 Note P. 2. R34 81898-60-4 R43 Limite ale concentratiilor Xn 22-38-41 (2-)26 Xi T 45-46-20/21/22-34 53-45 Xn 7-22-31 (2-)7/8-26-28-43 C C > 25% C.CAS 215-993-8 1468-37-7 368 016-025-00-5 disul. Cat. 2.Nr. R22 214-317-9 1120-71-4 Carc.4-DES 205-259-5 149-26-8 369 016-026-00-0 acid sulfamidic. R46 Xn. Cat. bi(metoxitiocarbonil) disulfură Nr.

5-dimetilfenilazo)-2.CAS 400-120-7 - 400-130-1 - Clasificare Etichetare Xi.3.5disulfonatfenilazo)fenilazo)-3ureidoanilino)-1.Nr.5-dimetil-4-(2.5triazin-2-ilamino)-1-hidroxi-2-(4-metoxi-2sulfonatfenilazo)naftalin-3-sulfonat disodic 016-039-00-1 2-(6-cloro-4-(4-(2.7'disulfonat tetrasodic 016-037-00-0 1-amino-4-(4-benzensulfonamido-3sulfonatanilino)antrachinon-2-sulfonat disodic 016-038-00-6 6-((4-clor-6-(N-metil)-2-toluidino)-1. R20 85665-97-0 Xi. N 42-51/53 (2-)22-61 400-350-8 N.5-disulfonatfenilazo)4-hidroxinaftalen-2.5.7disulfonat tetrasodic 400-710-4 400-790-0 - Xn.CEE Nr.5-diclor-4-(4-((5-clor-4-metil-2sulfonatofenil)azo)-5-hidroxi-3metilpirazolil-1)benzensulfonat de calciu 016-042-00-8 5-benzamido-3-(5-(4-fluor-6-(1-sulfonato2-naftilamino)-1. R41 41-52/53 (2-)26-39-61 400-380-1 R52-53 0 0 86393-35-3 R43 400-430-2 400-570-4 - - Xi Xi R43 43 (2-)22-24-37 Xi Xi. R51-53 0 0 85153-93-1 Xi.5-triazin-2-ilamino)2.2'.7-disulfonat pentasodic 016-036-00-5 5'-(4.crt 378 379 380 381 382 383 Index Nr. R36 Xi R42 36 (2-)22-26 Xn.3.5-triazin-2-ilamino)-2sulfonatofenilazo)-4-hidroxinaftalen-2.4-dihidroxifenilazo)-3-(4-(4-(2.3. .5-triazin-2ilamino)benzen-1.3.6-diclor-5-cianopirimidin-2-ilamino)4'-hidroxi-2.4dihidroxifenilazo)anilino)-3sulfonatfenilazo)-4-hidroxinaftalen-2sulfonat disodic Note S Nr. Denumirea substanţei 016-035-00-X 5-anilino-3-(4-(4-(6-clor-4(sulfonatanilino)-1.4-disulfonat tetrasodic 016-040-00-7 6-(2. R36 43 (2-)22-24-37 Xi 36 (2-)26 384 385 016-041-00-2 2. R36/38 R43 Xn 20 (2) Xi 36/38-43 Limite ale concentratiilor Note P.3'-azodinaftalin-1.

5-diclor-2-(5-ciano-2.6-diildi(tiosulfat) dihidrat disodic 016-045-00-4 4-amino-6-(5-(5-clor-2. R41 Xi. R41 R52-53 0 0 Etichetare (2-)22-24/25-37 Xi 43 (2-)24-37 Xi 43-52/53 (2-)22-24-37-61 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi 41 (2-)24-26 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi 41-52/53 (2-)26-61 Limite ale concentratiilor Note P.crt 386 387 388 Index Nr.3.6-difluorpirimidin-4ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroxi-3(4-2-(sulfonatooxi)etil sulfonil)fenilazo)naftalin-2.3.CEE 401-010-1 401-320-7 Nr.7-disulfonat acid de litiu şi sodiu Note S Nr.Nr. .5-disulfonatoanilino)-6-fluor1.6-bi(3hidroxipropilamino)-4-metilpiridin-3-ilazo) benzensulfonat de sodiu 401-870-8 - Xi.CAS - - Clasificare 0 0 R43 R43 R52-53 0 0 401-560-2 108624-00-6 R43 389 016-046-00-X sulfat acid de sodiu 231-665-7 7681-38-1 390 016-047-00-5 7-(4-(4-(4-(2. Denumirea substanţei 016-043-00-3 6-acetamido-4-hidroxi-3-(4-((2sulfonatooxi)etilsulfonil)fenilazo)naftalen-2sulfonat de dilitiu 016-044-00-9 S.5-trisulfonat hexasodic 401-650-1 85665-96-9 R43 391 016-048-00-0 3.5-triazin-2-ilamino)-2-metilfenilazo)-7sulfonatonaftilazo)naftalen-1.S'-hexan-1.

R51-53 0 0 Xi. R36/37 R43 22-23-36/37-43-48/23 (1/2-)22-24-36-45 Xi T Limite ale concentratiilor Note P. R51-53 0 0 Xi. R22 Xi.5-triazin-2-ilamino)-4hidroxi-3-(2-sulfonatofenilazo)naftalen-2.3. R38 38-43-53 (2-)24-37-61 - R43 R53 0 T.5-triazin-2ilamino)-2-ureidofenilazo)-naftalen -1. N 34-51/53 (1/2-)26-28-36/37/39-45-61 Xi 36-43 (2-)22-24-26-37 Xi 43 (2-)22-24-37 Xn.3. Denumirea substanţei Note S Nr.4trimetilpentilcarboniloxi)benzensulfonat de sodiu Clasificare C. R23-48/23 Xn. R36 R43 0 0 402-170-5 106359-91-5 R43 402-240-5 102561-46-6 Xn.7disulfonat de sodiu şi potasiu 402-150-6 - 394 395 396 397 016-051-00-7 7-(4-(6-fluor-4-(2-(2vinilsulfoniletoxi)etilamino)-1.Nr.CEE Nr. R34 N.crt Index Nr.5-triazin-2-ilamino) fenil-Nmetil)amino)-1.7disulfonato-6-(2-sulfonatofenilazo)-4naftilamino)-1.4. . N 20-51/53 (2-)22-61 - N. R20 402-460-1 400-030-8 Etichetare C.CAS 392 016-049-00-6 octadecilxilensulfonat de calciu 402-040-8 - 393 016-050-00-1 5-(4-clor-6-(N-(4-(4-clor-6-(5-hidroxi-2.6trisulfonat trisodic 016-052-00-2 4-hidroxinaftalen-1-sulfonat de benziltributilamoniu 016-053-00-8 (C16 sau C18-n-alchil)(C16 sau C18-nalchil)amoniu 2-((C16 sau C18-n-alchil) (C16 sau C18-n-alchil)carbamoil)benzensulfonat 016-054-00-3 4-(2.3.3.

R37 0 0 Xi.7sulfonat tetrasodic (conţinând > 35 % clorură de sodiu şi acetat de sodiu Note S Nr.Nr. R38 41-43 (2-)22-24-26-37/39 R43 R52-53 0 17339-60-5 Xn.CAS 400-510-7 - 399 016-056-00-4 sulfat acid de potasiu 231-594-1 7646-93-7 400 016-057-00-X clorură de 4-sulfonil-stiren 404-770-2 2633-67-2 401 016-058-00-5 clorură de tionil.3-bi(fenilsulfoniltio)-2-(N. R8 Xn. N 22-36-43-51/53 (2-)26-36/37-61 7727-54-0 Xi.N. R34 Xi. produşi de reacţie cu 1. R36/37/38 R42/43 17606-31-4 Xn. R38-41 R43 0 0 Xi. persulfat de amoniu 016-061-00-1 peroxidisulfat dipotasic. R22 Xi.Ndimetilamino)propan 405-300-9 231-786-5 231-781-8 - Clasificare Etichetare Xi. R36 R43 N. R22 Xi. R8 8-22-36/37/38-42/43 (2-)22-24-26-37 7727-21-1 Xn. 1.CEE Nr.3. R51-53 O.6-bi(5-(6-clor-4-(2hidroxietilamino)1. .3. R41 Xi R43 0 0 C.5-triazin-2-ilamino)-2sulfonatofenilazo-5-hidroxinaftalen-2.5-ditiol. N 22-50/53 (2-)60-61 Limite ale concentratiilor Note P.crt 398 Index Nr. R22 C 34-37 (1/2-)26-36/37/39-45 Xi 38-41-43 (2-)24-26-37/39 Xi 38-43-52/53 (2-)36/37-61 Xn. tert-nonantiol şi C12-14-tert-alchilamină 404-820-3 - 402 403 404 405 016-059-00-0 diclorhidrat de N. Xn Xn.N'. persulfat de potasiu 016-062-00-7 bensultap.N'tetrametilditiobi(etilen)diamină 016-060-00-6 peroxidisulfat de diamoniu. R36/37/38 R42/43 O.4-tiadiazol-2. Xn O. R22 8-22-36/37/38-42/43 (2-)22-24-26-37 N. Denumirea substanţei 016-055-00-9 4-amino-3. R50-53 0 0 O.

N 23-36/37/38-50 (1/2-)9-45-61 Limite ale concentratiilor Note P. R51-53 0 0 R43 43-51/53 (2-)24-37-61 - N. R50 0 0 53 61 Xi.5disulfonatofenilazo)-2sulfonatobenzilidenhidrazino)benzoat) cupru (II)tetrasodic 404-070-7 409 016-067-00-4 (4-metilfenil)mesitilen sulfonat 407-530-5 - R53 410 016-068-00-X 3.3.3-epoxi-2-metilprop-1iloxi)difenilsulfonă 3-amino-6.5-bi(tetradeciloxi-carbonil)benzensulfinat de sodiu 407-720-8 - R43 43-51/53 (2-)24-37-61 - N. R51-53 22-31 (2-)25-46 N 51/53 61 408 016-066-00-9 (5-((4-amino-6-clor-1. N Xi.11trifenoxidioxazindisulfonat trisodic 017-001-00-7 clor - R52-53 52/53 61 407-990-9 408-220-2 410-130-3 136248-03-8 R43 231-959-5 7782-50-5 T.CEE Nr. R36/37/38 N. N 0 53 61 Xi 43 (2-)22-24-37 T. Denumirea substanţei 016-064-00-8 sulfit acid de sodiu…%.5-bi-(tetradeciloxi-carbonil)benzensulfinic 4-benziloxi-4'-(2. R22 Xn R31 0 0 N.13-diclor-10-((3-((4-clor-6-(2sulfofenilamino)-1.crt 406 Index Nr. bisulfit de sodiu… % 407 016-065-00-3 1-amino-4-[2-metil-5-(4-metilfenilsulfonilamino)-fenilamino]antrachinon-2sulfonat de sodiu Note S Nr. R23 Xi.Nr.5-triazinil2-)amino)propil)amino)-4.3. R51-53 0 0 R53 411 016-069-00-5 412 016-070-00-0 413 016-071-00-6 414 acid 3. .5-triazinil2-)amino)-2-((2-hidroxi-3.CAS B 231-548-0 7631-90-5 400-100-8 - Clasificare Etichetare Xn.

Xn 9-20/22 (2-)13-16-27 O. C. Xn 9-22 (2-)13-22-27 O 9-44 (2-)14-16-27-36/37 O. soluţie . Xn 9-22 (2-)13-17-46 O. R22 0 0 7681-52-9 R31 T. R9 R44 0 0 7601-89-0 O. Xn 9-20/22 (2-)13-27 O. R37 0 0 13477-00-4 O.. R35 0 0 Etichetare C > 5% 1% < C < 5% 0. R34 Xi. R34 Xi. . R23 C. R35 0 13465-95-7 O. % 421 017-007-00-X perclorat de bariu 236-710-4 422 017-008-00-5 perclorat de potasiu 231-912-9 423 017-009-00-0 perclorat de amoniu 424 017-010-00-6 perclorat de sodiu 425 017-011-00-1 hipoclorit de sodiu. R22 0 0 7790-98-9 O.crt Index Nr. R9 Xn. R9 Xn.02% < C < 0.CEE Nr. R36/37/38 C. R20/22 0 0 7775-09-9 O. Xn 9-20/22 (2-)27 O. C 5-8-35 (1/2-)23-26-36-45 O.. R20/22 0 0 3811-04-9 O.2% C > 25% 10% < C < 25% T. C 23-35 (1/2-)9-26-36/37/39-45 Limite ale concentratiilor C 34-37 (1/2-)26-45 O. Xn 9-22 (2-)13-22-27 Note P.. R35 C. R34 Xi.. R20-34 C. R9 Xn.CAS 231-595-7 7647-01-0 231-595-7 - 415 017-002-00-2 acid clorhidric 416 017-002-01-X acid clorhidric % 417 017-003-00-8 clorat de bariu 236-760-7 418 017-004-00-3 clorat de potasiu 223-289-7 419 017-005-00-9 clorat de sodiu 231-887-4 420 017-006-00-4 acid percloric. R9 Xn. R34-37 Xi. R36/38 C C > 10% (% Cl active) C. R31-36/38 Cl active) 0 0 (1/2-)28-45-50 C. R20-35 C.5% 0. R34 31-34 5% < C < 10% (% Xi.Nr. R36/37/38 C > 50% 10% < C < 50% 1% < C < 10% C. R31-34 C.2% < C < 0. R20/22 0 0 7778-74-7 O. R9 Xn. R22 0 0 7601-90-3 R5 O. % Clor activ B B G 231-512-4 232-235-1 231-511-9 B 231-668-3 Clasificare T. R9 Xn. R8 C. Denumirea substanţei Note S Nr.5% < C < 1% 0. R23-35 C.

R51-53 O. R37/38-41 Xi. T.CEE Nr. R15 T+. R41 Etichetare O. R35 C.crt Index Nr. pentoxid de vanadiu 215-239-8 1314-62-1 Muta. potasă caustică 215-181-3 431 020-001-00-X calciu 231-179-5 432 020-002-00-5 cianură de calciu 209-740-0 592-01-8 433 022-001-00-5 tetraclorură de titan 231-441-9 7550-45-0 434 022-002-00-0 oxalat de titan(4+) 403-260-7 - 435 023-001-00-8 pentaoxid de divanadiu. R50-53 436 024-001-00-0 trioxid de crom E 215-607-8 O.5% < C < 3% C. R22-34 C.CAS 7778-54-3 Clasificare 426 017-012-00-7 hipoclorit de calciu 231-908-7 427 017-013-00-2 clorură de calciu 233-140-8 428 017-014-00-8 clorură de amoniu 235-186-4 429 019-001-00-2 potasiu 231-119-8 430 019-002-00-8 hidroxid de potasiu.Nr. 3. R36 0 0 7440-09-7 R14 F. R20/22 Xi. R37 N. R22-35 C. R34 Xi. R35 0 0 7440-70-2 F. Cat. Cat. N 49-8-25-35-43-50/53 53-45-60-61 Note P. R49 T. C 14/15-34 (1/2-)5*-8-45 C 22-35 (1/2-)26-36/37/39-45 F 15 (2-)8-24/25-43 T+ 28-32 (1/2-)7/8-23-36/37-45 C 14-34 (1/2-)7/8-26-36/37/39-45 Xi 41 (2-)26-39 T. R36/37/38 Xi 36 (2-)22-24 Xn 22-36 (2-)22 F.5% < C < 2% C. Cat. . R48/23 Xn. R40 1333-82-0 Repr. R36 12125-02-9 Xn. R34 0 0 Xi. R8 Xn. R34 Xi. Denumirea substanţei Note S Nr. R34 Xi. R28 R32 0 0 R14 C. R34 N. R34 0 1310-58-3 Xn. R15 C. R22 C. R22 Xi. 1. R36/38 C > 10% 5% < C < 10% C. R50 10043-52-4 Xi. R63 T. C. N 8-22-31-34-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 Limite ale concentratiilor C > 25% 10% < C < 25% 3% < C < 10% 0. C. R8 Carc. R22 R31 C. 3. N 20/22-37-40-48/23-51/53-63 (1/2-)36/37-38-45-61 O. R36 C > 25% 5% < C < 25% 2% < C < 5% 0. R35 R43 N. R25 C.

Cat. 2. R49-46 E. R37/38-41 R43 N. R21 Xi. R49 T+. R21 Xi.CAS E 231-906-6 7778-50-9 E E E 232-143-1 234-190-3 234-190-3 7789-09-5 Clasificare Limite ale concentratiilor Carc. R49-46-21-25-2637/38-41-43 Note P. 2.1% < C < 0. R37/38-41 R43 N.CEE Nr. 2.5% T. Cat. R50-53 10588-01-9 O. Cat. R49 49-46-8-21-25-26-37/38-41-4350/53 0. N Muta.5% < C < 7% T.5% < C < 7% T.5% T+. R49-46 Carc. R49-46 O. R49-46 T+. R25 Xn. R21 Xi. R25 Xn.1% < C < 0. R46 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 0. T+.1% < C < 0. .5% < C < 7% 50/53 T. R49-46-43 T+. R26 T. R46 T+.1% < C < 0. R49-46-21-25-2637/38-41-43 O. R25 Xn. R49-46-43 Muta. Cat.5% T. R37/38-41 R43 N. 2. R26 T. 2. R50-53 53-45-60-61 T. R49-46-21-25-2637/38-41-43 Muta. 2. Cat. R49 53-45-60-61 0. 2. Cat.0. R50-53 53-45-60-61 0. Denumirea substanţei 024-002-00-6 dicromat de potasiu 024-003-00-1 dicromat de amoniu 024-004-00-7 dicromat de sodiu 024-004-01-4 dicromat de sodiu. R26 T. R49-46-43 53-45-60-61 0. dihidrat Note S Nr. R8 7789-12-0 Etichetare C > 7% 0. R37/38-41 R43 N. N C > 7% T+. 2. Cat. R21 Xi. R49-46-43 T+.Nr. R49-46-21-25-2637/38-41-43 Carc.crt 437 438 439 440 Index Nr.5% T. R49 Muta. Cat. R8 49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43. R46 T+. R26 T. R1 E. R46 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53 0. N C > 7% T+. T+. R25 Xn. R50-53 Carc. N C > 7% T+.5% < C < 7% T.

5% < C < 5% 0. R35 R43 N. Cat. N T. R50-53 7789-00-6 Carc. T. cromat cromic 449 024-012-00-0 bi(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenilazo)3-sulfonato trisodic 024-013-00-6 (6-anilino-2-(5-nitro-2-oxidofenilazo)-3sulfonato-1-naftolato)(4-sufonato-1. R49-46 T.CEE E 239-056-8 T.crt 441 Index Nr. 1. E # 237-366-8 445 024-009-00-4 cromat de stronţiu E 232-142-6 446 024-010-00-X tri(cromat) dicromic. cromat de crom III . R45 C. Denumirea substanţei 024-005-00-2 clorură de cromil. R8 Carc. R49-46-34-43 T. R49-46-36/37/38-43 T. Cat. R49-46-36/37/38-43 T. R50-53 # Carc. 2. R45 Xn. T. R22 N. 2. N N. R46 C.1% < C < 0. Cat.5% T. Cat. R36/37/38 R43 N. R45 Xn.Nr. 2. Cat. R50-53 0 24613-89-6 O. Cat. 2. R22 R43 N. Cat. R22 N. N 45-8-35-43-50/53 53-45-60-61 F Muta. Cat.5% < C < 20% 0. C. C.5% E 448 Etichetare O. R49-46 45-22-43-50/53 53-45-60-61 246-356-2 Xn.1% < C < 0. R50-53 0 7789-06-2 Carc. . 2.2'naftolato)cromat(1-) trisodic Limite ale concentratiilor C > 10% 5% < C < 10% 0. R49-46-43 T. 3. Cat. R49 Muta.5-dinitro-2-oxifenilazo)-3-(Nfenilcarbamoil) de amoniu Clasificare 14977-61-8 O. R50-53 F. 2. N 49-46-36/37/38-43-50/53 53-45-60-61 C > 20% 0.CAS 400-810-8 402-500-8 - - - T. N 45-22-50/53 53-45-60-61 O. R49 Muta. R41 40 (2-)22-36/37 Xi. 51-53 0 0 41-51/53 (2-)26-39-61 Note P. N 49-46-8-35-43-50/53 53-45-60-61 024-008-00-9 cromat de calciu 024-011-00-5 bi(1-(3. 2. R46 Xi. R35 R43 N. R40 11 (2-)33 Xn Xi. R8 400-110-2 Carc.1'azodi-2. R11 E 232-140-5 A. N 45-22-50/53 53-45-60-61 T. R45 444 447 Nr. oxiclorură de crom 442 024-006-00-8 clorură de potasiu 443 024-007-00-3 cromaţi de zinc conţinând cromat de potasiu şi zinc Note S Nr. R50-53 13765-19-0 Carc.

R50-53 0 Xn.crt 450 451 452 453 Index Nr. R48/20/22 N. R8 Xn. R20 Xi. N 8-22-50/53 (2-)60-61 Xn. Denumirea substanţei Note S 024-014-00-1 bi(2-(5-cloro-4-nitro-2-oxidofenilazo)-5sufonato-1-naftolato)cromat(1-) trisodic 402-870-0 024-015-00-7 (3-metil-4-(5-nitro-2-oxidofenilazo)-1fenilpirazololato)(1-(3-nitro-2-oxido-5sulfonatofenilazo)-2-naftolato)cromat(1-) disodic 404-930-1 024-016-00-2 bi(1-(5-clor-1-oxidofenilazo)-2naftolato)cromat(1-) de tetradecilamoniu 024-017-00-8 compuşi ai cromului (VI) cu excepţia cromatului de bariu şi a compuşilor specificaţi în altă parte a acestei anexe Nr.Nr. R49 48/22-53 (2-)22-36-61 R43 N. R50-53 0 Xn. N 20-41-51/53 (2-)26-39-61 Xn R53 0 0 Carc. R41 N. N Xn 20/22 (2-)25 O. Xn. R22 N. N 48/20/22-51/53 (2-)22-61 Xn 42/43 (2-)22-24-37 Xn 22-43 (2-)24-37 Xi 43 (2-)24-37 Limite ale concentratiilor Note P. R20/22 49-43-50/53 53-45-60-61 O. R48/22 # 454 025-001-00-3 dioxid de mangan 215-202-6 1313-13-9 455 025-002-00-9 permanganat de potasiu 231-760-3 7722-64-7 456 025-003-00-4 sulfat de mangan 232-089-9 7785-87-7 457 027-001-00-9 cobalt 231-158-0 7440-48-4 458 027-002-00-4 oxid de cobalt 215-154-6 1307-96-6 459 027-003-00-X sulfură de cobalt 215-273-3 1317-42-6 Etichetare Xi 41-52/53 (2-)26-39-61 Xn. . R51-53 0 88377-66-6 Xn. R51-53 0 0 R42/43 Xn. R22 R43 0 0 R43 T. 2.CAS Clasificare 93952-24-0 Xi. Cat. E # Nr. R41 - R52-53 0 0 Xn.CEE 405-110-6 A.

1. Cat. R49 R43 0 0 Carc. R50-53 Carc. Cat. R49-42/43 T. R49-42/43 T. R49-22-42/43 T.CAS 460 027-004-00-5 diclorură de cobalt E 231-589-4 7646-79-9 461 027-005-00-0 sulfat de cobalt E 233-334-2 10124-43-3 462 028-001-00-1 tetracarbonilnichel. R49-22-42/43 T. R50-53 Etichetare Limite ale concentratiilor T. 2. R49 T. R22 R42/43 N. R49 R43 0 0 Carc. 2. 3. R50-53 Carc. R49 Xn. 2. Denumirea substanţei Note S Nr. Cat. R49 R43 0 0 Carc. Cat. R11 Carc. R50-53 F.CEE Nr. Cat.01% < C < 1% T. N 22-40-42/43-50/53 (2-)22-36/37-60-61 Note P. Cat. R22 R42/43 N. 3. R20/22 R43 0 Carc. R49 R43 0 0 Carc. 3. 1. R40 Xn. . N 49-22-42/43-50/53 (2-)22-53-45-60-61 C > 25% 1% < C < 25% 0. Cat. R49 F. R49 R43 0 0 Carc. 1. Cat. Cat. R40 Repr. T+. 3. R26 N.Nr. R22 R42/43 N. R40 Xn. R49 Xn. N 49-22-42/43-50/53 (2-)22-53-45-60-61 C > 25% 1% < C < 25% 0.crt Index Nr. Cat. 1.01% < C < 1% T. Cat. R61 T+. nichel tetracarbonil E 236-669-2 13463-39-3 463 028-002-00-7 nichel 231-111-4 7440-02-0 464 028-003-00-2 monoxid de nichel 215-215-7 1313-99-1 465 028-004-00-8 dioxid de nichel 234-823-3 12035-36-8 466 028-005-00-3 trioxid de nichel 215-217-8 1314-06-3 467 028-006-00-9 sulfură de nichel 240-841-2 16812-54-7 468 028-007-00-4 subsulfură de nichel 234-829-6 12035-72-2 469 028-008-00-X dihidroxid de nichel 235-008-5 12054-48-7 470 028-009-00-5 sulfat de nichel 232-104-9 7786-81-4 Clasificare Carc. R40 R43 0 0 Carc. N 61-11-26-40-50/53 53-45-60-61 Xn 40-43 (2-)22-36 T 49-43 53-45 T 49-43 53-45 T 49-43 53-45 T 49-43 53-45 T 49-43 53-45 Xn 20/22-40-43 (2-)22-36 Xn. 1. Cat.

naftenat de cupru 215-657-0 1338-02-9 R10 Xn. N 22-41-50/53 (2-)26-36/37/39-60-61 F 15-17 (2-)7/8-43 Limite ale concentratiilor Note P. R22 Xi. R50-53 0 7440-66-6 F.CEE Nr. clorură cuproasă 231-842-9 Clasificare Etichetare Xn. R50-53 0 0 Xn. N 22-36/38-50/53 (2-)22-60-61 Xi 36 (2-)26 477 478 029-006-00-1 tri(octadec-9-enilamoniu) (trisulfonatoftalocianinato)cupru(II) 029-007-00-7 hidroxid de(trisodiu (2-((3-(6-(2-clor-5sulfonato)anilino)-4-(3-carboxipiridino)1. R50-53 Xi. R2 41-51/53 (2-)22-26-39-61 R43 0 0 54253-62-2 Xn.3. R41 Xi. N 22-40-43-50/53 (2-)22-36/37-60-61 7758-89-6 Carc.5-triazin-2-ilamino)-2-oxido-5sulfonatofenilazo)fenilmetilazo)-4sulfonatobenzoato)cupru(3-)) 403-210-4 404-670-9 479 029-008-00-2 metansulfonat de cupru(II) 405-400-2 480 030-001-00-1 pudră (praf) de zinc (piroforică) 231-175-3 - Xi. R50-53 Xn. R51-53 0 0 89797-01-3 E. R41 N. Xi Xn. Cat. R22 22-50/53 (2-)22-60-61 473 029-002-00-X oxid dicupric 215-270-7 1317-39-1 N.Nr. clorură de cupru (I) . N 10-22-50/53 (2-)60-61 Xn. . R36 475 029-004-00-0 sulfat de cupru 231-847-6 7758-98-7 476 029-005-00-6 (tri(clormetil)ftalocianinato)cupru(II). R22 N. N Xn 22 (2-)22 Xn. 3.crt Index Nr. R40 Xn. R15-17 2-43 (2-)22-24-35-37 E. R22 474 029-003-00-5 săruri de cupru ale acizilor naftenici. R22 R43 N. R22 Xi. produşi de reacţie cu N-metilpiperazină şi acid metoxiacetic 401-260-1 - Xn. R36/38 N.CAS 471 028-010-00-0 carbonat de nichel 222-068-2 3333-67-3 472 029-001-00-4 clorură de cupru. N N. R50-53 0 Xn. Denumirea substanţei Note S Nr.

1. N N.2% T. R23/25 # # T.O2)zinc 403-360-0 42405-40-3 487 030-008-00-X hidroxo(2(benzensulfonamido)benzoato)zinc(II) 488 033-001-00-X arsenic 489 033-002-00-5 compuşi ai arsenicului. R11 Xn. R28 C. . pentoxid arsenic. N 11-22-50/53 (2-)7-22-60-61 Xn.CEE Nr. N C > 0. R17 C. N 22-41-42/43-50 (2-)22-26-36/37/39-41-61 Xi.2% Xn. oxid arsenic E 215-116-9 1303-28-2 Limite ale concentratiilor C.5-di-tert-butilsalicilato-O1. R50 Xi. R50-53 Xn. Cat. R50-53 Carc. N T 23/25 (1/2-)20/21-28-45 T. R34 N. R23/25 0. R15 0 0 C. R50-53 0 0 R14 F.CAS # # 231-592-0 7646-85-7 481 030-002-00-7 pudră de zinc (stabilizată) 482 030-003-00-2 clorură de zinc 483 030-004-00-8 dimetilzinc [1]. R20 20-51/53 (2-)22-57-61 231-148-6 7440-38-2 N. R34 N. C. N 14-17-34-50/53 (1/2-)16-43-45-60-61 Xn. N 45-28-34-50/53 53-45-60-61 T. Denumirea substanţei Note S Nr. R50-53 0 0 F. R41 R42/43 N. N 34-50/53 (1/2-)7/8-28-45-60-61 F. R20/22 Note P. R45 23/25-50/53 (1/2-)20/21-28-45-60-61 T. R22 N. R50-53 Xn. Cat. R45 T+. R51-53 0 0 T.crt Index Nr. Xn. 1. R50-53 0 45-23/25-50/53 53-45-60-61 T+. R50-53 0 0 Carc. N 36/38-50/53 (2-)22-25-60-61 F. R23/25 208-884-1 [1] 544-97-8 [1] 209-161-3 [2] 557-20-0 [2] A Clasificare 490 033-003-00-0 trioxid diarsenic. R23/25 N. R36/38 N. R34 N. R22 Xi.1% < C < 0. dietilzinc [2] 484 030-005-00-3 diaminodiizocianatozinc 401-610-3 - 485 030-006-00-9 sulfat de zinc 231-793-3 7733-02-0 486 030-007-00-4 bi(3. trioxide arsenic E 215-481-4 1327-53-3 491 033-004-00-6 pentaoxid diarsenic.Nr. cu excepţia celor specificaţi în altă parte a acestei anexe Etichetare 0 10-15 (2-)7/8-43 403-750-0 113036-91-2 R10 F.

R48/20 N.CAS A. R45 T. E # # 492 033-005-00-1 acid arsenic şi sărurile sale 493 033-006-00-7 arsină 232-066-3 7784-42-1 494 034-001-00-2 seleniu 231-957-4 7782-49-2 495 034-002-00-8 compuşi ai seleniului cu excepţia sulfoselenidei de cadmiu # # A 496 035-001-00-5 brom 231-778-1 497 035-002-00-0 acid bromhidric 233-113-0 498 035-002-01-8 acid bromihidric . Cat. 1. R12 T+. N 45-23/25-50/53 53-45-60-61 F+. C. R35 Xi.Nr. R23/25 N. R23/25 R33 0 0 T. Denumirea substanţei Note S Nr. R45 T. R50-53 0 7726-95-6 T+. 2. N 12-26-48/20-50/53 (1/2-)9-16-28-33-36/37-45-60-61 T 23/25-33 (1/2-)20/21-28-45 T. T+. R37 0 0 # C. R37 0 0 7758-01-2 O. R35 N. R50 0 10035-10-6 C. T 45-9-25 53-45 F 15-17 (2-)7/8-43 C > 40% 10% < C < 40% C. R9 Carc. N 23/25-33-50/53 (1/2-)20/21-28-45-60-61 T+. R50-53 0 F+. % B # 499 035-003-00-6 bromat de potasiu E 231-829-8 500 040-001-00-3 zirconiu pudră (praf) (piroforică) 231-176-9 Clasificare Carc.CEE Nr. R36/37/38 Note P.crt Index Nr.. .. Cat. R15-17 Etichetare Limite ale concentratiilor T. N 26-35-50 (1/2-)7/9-26-45-61 C 35-37 (1/2-)7/9-26-45 C 34-37 (1/2-)7/9-26-45 O. R34-37 Xi. R26 C. R50-53 T. R26 Xn. R25 0 7440-67-7 F. R23/25 R33 N. R34 Xi.

crt Index Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor Note P.Nr. . Denumirea substanţei Note S Nr.CEE Nr.

R20/21/22 N.Nr. R34 N. R40 N. R11 9 505 047-001-00-2 azotat de argint 506 048-001-00-5 Compuşi ai cadmiului. R50-53 241-084-0 17010-21-8 T.2. şi a celor specificate în altă parte a acestei anexe 231-853-9 A # Xi. R36/37 503 042-002-00-4 tetrakis(dimetilditetradecilamoniu) hexamu-oxotetra-mu3-oxodi-mu5oxotetradecaoxooctamolibdat(4-) 404-760-8 117342-25. R15 1313-27-5 Xn.CEE Nr. R48/23/25 Xn.yZnS).yHgS). R50-53 7761-88-8 C.Xi.CAS # # 215-204-7 Clasificare F.crt Index No Denumirea substanţei 501 040-002-00-9 zirconiu pudră (neinflamabil) 502 042-001-00-9 trioxid de molibden Note S Nr. R50-53 542-83-6 T+. cadmiu fluorosilica 048-006-00-2 florură de cadmiu 1306-19-0 Carc. R40 N. amestecului de sulfură de cadmiu cu sulfură de zinc (xCdS. R48/20/22 Xi. R45 . R41 N. R50-53 Xn.yCdSe). R23/25 048-005-00-7 cadmiu hexafluorsilicat(2-). amestecului de sulfură de cadmiu cu sulfură de mercur (xCdS. R50-53 7790-79-6 Carc. Cat. cadmiuformiat 224-729-0 509 048-004-00-1 cianură de cadmiu 208-829-1 510 511 T. R41 3 504 042-003-00-X tetrakis(trimetilhexadecilamoniu) hexa-muoxotetra-mu3-oxodi-mu5oxotetradecaoxooctamolibdat(4-) 404-860-1 116810-46. R26/27/28 R32 R33 Xn. R50-53 507 048-002-00-0 oxid de cadmiu E 215-146-2 508 048-003-00-6 diformiat de cadmiu. 2. R49 E 232-222-0 R33 Xn. R22 4464-23-7 T. cu excepţia sulfoselenidei de cadmiu(xCdS. R23/25 R33 Xn. R40 N.F. Cat.

R26 T. R60-61 T+. R40 T. R49 215-147-8 T. R25-48/23/25 N. R34 R52-53 516 050-001-00-5 tetraclorură de staniu. R36/38 R43 N. Cat. 2. R26/27/28 N. R48/23/25 Xn. R48/23/25 Xn. Cat. R50-53 T+. Cat. R26 76-87-9 # T. clorură de staniu 231-588-9 517 050-002-00-0 cyhexatin (ISO). R22 N. R22 7646-78-8 C. Cat. Cat. R25-48/23/25 N. R36/38 N. 2. 2. 2. R45 Muta. 2. Cat. 2. hidroxid de tri(ciclohexil)staniu 236-049-1 13121-70-5 Xn. R40 233-296-7 10108-64-2 Carc. R50-53 1306-23-6 Carc. R46 Repr. 3. R46 Repr. R50-53 512 048-007-00-8 iodură de cadmiu 513 048-008-00-3 clorură de cadmiu 232-223-6 E 7790-80-9 T. R50-53 T+. R23/25 R33 Xn. R50-53 518 519 520 050-003-00-6 acetat de fentin 212-984-0 050-004-00-1 hidroxid de fentin 050-005-00-7 Compuşi trimetilstanici. R24/25 Xi. R20/21/22 N. hidroxitriciclohexilstanan. cu excepţia celor specificaţi în altă parte în această anexă 200-990-6 A # 900-95-8 T+. R60-61 T+.Muta. R26 T. Cat. R50-53 514 515 048-009-00-9 sulfat de cadmiu E 048-010-00-4 sulfură de cadmiu 233-331-6 10124-36-4 Carc. R24/25 Xi. R26 T. R50-53 .

cu excepţia celor specificaţi în altă parte în această anexă A # # T. R21 Xi. R22 R43 255-209-1 41083-11-8 T+. R36/38 N. R20/21/22 [1] 221-437-5 3091-32-5 [2] [2] N. butiltriciclohexilstanan [3] 215-910-5 [1] 1449-55-4 Xn. R25-48/23/25 Xn. R50-53 527 050-012-00-5 tetraciclohexilstanan [1]. chlortriciclohexilstanan [2]. R50-53 401-640-7 53408-94-9 C.2.521 050-006-00-2 Compuşi trietilstanici. cu excepţia celor specificate în această anexă A # # T. cu excepţia celor specificate în această anexă A # # T+. bi(tri(2-metil-2fenilpropil)staniu)oxid 530 531 050-018-00-8 metansulfonat de staniu(II) 050-019-00-3 1-(triciclohexilstanil)-1H-1. R50-53 230-358-5 7067-44-9 [3] [3] 528 050-013-00-0 Compuşi trioctilstanici cu excepţia celor specificati în altă parte în această anexă 529 050-017-00-2 fenbutatin oxide (ISO). R50-53 523 524 050-008-00-3 Compuşi tributilstanici. R26/27/28 N. R26 T. R36/37/38 236-407-7 13356-08-6 T+. R50-53 526 050-011-00-X Compuşi trifenilstanici. azociclotin A # # Xi. R34 Xn. cu excepţia celor specificaţi în altă parte în această anexă A # # T. R26 Xi. hexapentildistanoxan [2] 247-143-7 20153-49-5 [2] [1] 25637-27-8 N. R37/38-41 N. R50-53 [2] 525 050-010-00-4 fluorotrihexilstanan 243-547-2 20153-50-8 Xn. R23/24/25 N. R20/21/22 N. R25 Xi. R50-53 243-546-7 20153-49-5 Xn. R36/38 N.4-triazole. R50-53 522 050-007-00-8 Compuşi tripropilstanici. R23/24/25 N. R50-53 . R20/21/22 [1] [1] 050-009-00-9 fluorotripentilstanan [1].

R40 537 051-006-00-5 difenil(4-feniltiofenil)sulfoniu hexafluoroantimoniat 403-500-0 - R43 N. cu excepţia tetroxidului (Sb2O4). R37 541 053-003-00-4 iodoxibenzen 542 053-004-00-X iodoxibenzoat de calciu 543 056-001-00-1 peroxid de bariu - C # 215-128-4 696-33-3 E. Cat. R20/22 N. pentoxidului (Sb2O5). 545 056-003-00-2 carbonat de bariu A # 208-167-3 # Xn. R50-53 538 051-007-00-0 bi(4-dodecilfenil)iodoniu hexafluoroantimoniat 404-420-9 71786-70-4 R43 R52-53 539 053-001-00-3 iod 231-442-4 7553-56-2 Xn. R50 540 053-002-00-9 acid iodhidric anhidru 233-109-9 10034-85-2 C. trisulfurii (Sb2S3). 3. pentasulfurii (Sb2S5) şi a celor specificati in altă parte în această Anexă 231-601-8 A # 7647-18-9 C. R8 Xn. R1 # E. R35 Xi. sărurilor acidului 1-azo-2hidroxinaftalenil aril sulfonic.532 051-001-00-8 triclorură de antimoniu 233-047-2 10025-91-9 C. R1 1304-29-6 O. R23/24/25 N. R20/22 544 056-002-00-7 săruri de bariu. R51-53 533 051-002-00-3 pentaclorură de antimoniu 534 051-003-00-9 Compuşi ai antimoniului . R51-53 536 051-005-00-X trioxid de antimoniu 215-175-0 1309-64-4 Carc. R20/21 N. R51-53 # Xn. R20/22 513-77-9 Xn. şi a sărurilor specificate în altă parte a acestei anexe. R22 . cu excepţia sulfatului de bariu. R34 N. R51-53 535 051-004-00-4 trifluorură de antimoniu 232-009-2 7783-56-4 T. R34 N.

R38-41 R42/43 T. R41 R42/43 240-983-5 16923-58-3 T. R25 078-004-00-7 tetracloroplatinat dipotasic Xi. R36/37/38 N. R41 R42/43 241-010-7 16941-12-1 T. R25 078-005-00-2 hexacloroplatinaţi cu excepţia celor specificaţi în altă parte a acestei anexe # # Xi. R25 078-002-00-6 tetracloroplatinat de diamoniu Xi. R25 Xn. R50-53 233-307-5 10112-91-1 Xn.546 056-004-00-8 clorură de bariu 233-788-1 10361-37-2 T. R34 548 549 550 551 552 553 554 555 556 078-001-00-0 tetracloroplatinaţi. R38-41 R42/43 233-050-9 10025-99-7 T. R25 078-009-00-4 acid hexacloroplatinic Xi. R25 557 080-001-00-0 mercur 558 080-002-00-6 compuşi anorganici ai mercurului . R25 078-008-00-9 hexacloroplatinat de diamoniu Xi. R25 078-003-00-1 tetracloroplatinat disodic Xi. R25 078-006-00-8 hexacloroplatinat disodic Xi. R23 R33 N.clorură mercuroasă . R26/27/28 C. cu excepţia celor specificaţi în altă parte a acestei anexe # T. R41 R42/43 240-979-3 16921-30-5 T. R50-53 . R20 547 076-001-00-5 tetraoxid de osmiu 244-058-7 20816-12-0 T+. cu excepţia sulfurii mercurice şi ai celor specificaţi în altă parte în această anexă 559 # 080-003-00-1 diclorură dimercurică . R50-53 # T+. R41 R42/43 240-973-0 16919-58-7 T. R41 R42/43 237-499-1 13820-41-2 T. calomel 231-106-7 A # C. R26/27/28 R33 N. R34 R42/43 7439-97-6 T. R22 Xi. R38-41 R42/43 233-051-4 10026-00-3 T. R25 078-007-00-3 hexacloroplatinat dipotasic Xi.

R26/27/28 R33 N. R50-53 231-138-1 62-38-4 T. dietilmercur [2] 211-000-7 627-44-1 [2] R33 [2] N. R61 . R28 200-532-5 081-001-00-3 taliu N. R51-53 7446-18-6 T+. fulminat de mercur 080-006-00-8 oxid al dicianurii dimercurice . R3 T. clorură mercurică 080-011-00-5 acetat fenilmercuric 204-659-7 123-88-6 T. 1. R26/28 R33 569 570 571 081-002-00-9 compuşi ai taliului. sulfat talic 082-001-00-6 compuşi ai plumbului cu excepţia celor specificaţi în altă parte în această anexă # 231-201-3 A. R50-53 209-805-3 593-74-8 [1] T+. R23/24/25 R33 N. R50-53 7440-28-0 T+. R38 N. R25-48/24/25 C. R48/25 Xi. E # # T+. R50-53 T. cu excepţia celor specificaţi în altă parte în această anexă A # # T+.oxicianură mercurică 211-057-8 628-86-4 E. R28 # T. R50-53 1335-31-5 E. fulminat mercuric. cu excepţia celor specificaţi în altă parte în această anexă A 081-003-00-4 sulfat de ditaliu . R3 215-629-8 T. R51-53 Repr. R25-48/24/25 [1] 202-866-7 100-57-2 [2] C. R34 N. R26/28 R33 N. R34 [2] 8003-05-2 [3] 565 566 567 568 080-009-00-4 clorură de 2-metoxietilmercur 080-010-00-X diclorură de mercur. hidroxid fenilmercuric [2]. R25-48/25 231-299-8 C. Cat. R23/24/25 R33 N. R34 N. R50-53 7487-94-7 T+. R50-53 564 080-008-00-9 azotat fenilmercuric [1]. R48/24/25 C.560 080-004-00-7 compuşi organici ai mercurului .azotat bazic fenilmercuric [3] 200-242-9 55-68-5 [1] T. R50-53 561 562 563 080-005-00-2 difulminat de mercur. R26/27/28 [1] 080-007-00-3 dimetilmercur [1]. R34 N.

R62 Xn. R26/27/28 R33 573 082-003-00-7 plumb diazidă . R48/22 R33 N. Cat. 77603. Cat. 3. R20/22-48/20/22 Xi. R62 Xn. acetat de plumb E 215-630-3 1335-32-6 E Repr. R50-53 Repr. R61 Repr. R40 231-846-0 7758-97-6 E 206-104-4 301-04-2 082-006-00-3 bi(ortofosfat) de triplumb E 231-205-5 7446-27-7 082-007-00-9 acetat bazic de plumb. E # # Repr. 1. R61 082-008-00-4 metansulfonat de plumb(II) Repr. R50-53 401-750-5 17570-76-2 Repr. 1. 1. C. Cat. 1. Cat. R58 215-693-7 1344-37-2 Carc. Cat. R61 Repr. 3. R62 R33 . 1. R62 Xn. R48/22 R33 N. R48/22 R33 N. 3. Cat. plumb azidă 574 082-004-00-2 cromat de plumb 575 082-005-00-8 di(acetat) de plumb 576 577 578 E N.I. Cat. Cat.I. Cat.572 082-002-00-1 alchil plumb A. R20/22 R33 N. R62 R33 N. Cat. R62 T+. R61 Repr. 3. 3. Cat. R62 579 082-009-00-X sulfocromat galben de plumb. R62 Xn. R40 Repr.] Xn. R50-53 236-542-1 13424-46-9 E. [Această substanţă este identificată în indexul de culori prin numărul de constituire din indexul de culori . R50-53 Repr. R61 Repr. R3 Repr. pigment galben 34 C. R61 Repr. 3. R50-53 Carc. R38-41 R33 N. Cat. Cat. R61 Repr. 1. Cat. 1. Cat. 3. R50-53 Repr. 3. Cat. Cat. Cat. 1. 3. R61 Repr. Cat. 3. R50-53 Carc. 3. Cat. R20/22 R33 N. R40 Repr. 3. R62 Xn.

R12 585 601-002-00-X etan 200-814-8 74-84-0 F+.] 581 082-011-00-0 arseniat acid de plumb 582 092-001-00-8 uraniu E 232-064-2 231-170-6 Repr.I [Această substanţă este identificată în Indexul de culori prin Numărul de constituire din Indexul de culori C. R45 Repr. R12 [1] 200-857-2 75-28-5 [2] Carc. R12 203-692-4 109-66-0 [1] F+. R12 588 601-004-01-8 butan [1] şi izobutan [2] (conţinând > 0. izobutan [2] 203-448-7 106-97-8 F+. pigment roşu 104 C. R50-53 7440-61-1 T+. 1.2-dimetilpropan 590 601-006-00-1 pentan [1]. 1. R51-53 . R12 587 601-004-00-0 butan [1].580 N. 1. R50-53 7784-40-9 Carc. R65 78-78-4 [2] R66 R67 N. Cat. R26/28 R33 583 092-002-00-3 compuşi ai uraniului 584 A # # 601-001-00-4 metan 200-812-7 74-82-8 T+. Cat. R62 T. 2..I.1% butadienă (203-450-8)) C C. R40 082-010-00-5 cromat. R26/28 R33 N. Cat. Cat. R45 [2] 589 601-005-00-6 2. R62 R33 N. R61 Repr. R23/25 R33 N. 3. Cat. 77605. 2-metilbutan [2] 207-343-7 C 463-82-1 F+. molibdat sulfat roşu de plumb. S 203-448-7 106-97-8 [1] F+. R61 Repr. 3. R51-53 F+. Cat. R50-53 235-759-9 12656-85-8 Carc. 3. R12 [1] 201-142-8 [2] Xn. R12 586 601-003-00-5 propan 200-827-9 74-98-6 F+. izopentan [2]. Cat.

(Z)-butenă2 [4].591 592 601-007-00-7 hexan. amestec de izomeri 1 şi 2 ai butenei [2]. (E)-butenă-2 [5] 597 601-013-00-X 1. 203777-6) 601-008-00-2 heptan [şi izomeri] C C # 205-563-8 203-548-0 207-346-3 209-230-8 209-280-0 209-643-3 209-680-5 209-730-6 # 142-82-5 F. R12 [1] 203-452-9 [2] 107-01-7 [2] 204-066-3 [3] 115-11-7 [3] 209-673-7 [4] 590-18-1 [4] 210-855-3 [5] 624-64-6 [5] 203-450-8 106-99-0 F+. amestec de izomeri (conţinând mai puţin decât 5% n-hexan. R65 Xi.3-butadienă C D 203-449-2 106-98-9 [1] F+. R11 108-08-7 464-06-2 562-49-2 565-59-3 Xn. R38 R67 N. propilenă 204-062-1 115-07-1 F+. R12 594 601-010-00-3 etilenă 200-815-3 74-85-1 595 601-011-00-9 propenă. R51-53 F. R12 596 601-012-00-4 1-butenă [1]. R12 . R65 Xi. R38 R67 N. R65 Xi. R11 Xn. CEE No. R11 Xn. R50-53 F+. 2-metilpropenă [3]. R50-53 593 601-009-00-8 octan [şi izomeri] C 203-892-1 111-65-9 208-759-1 540-84-1 209-207-2 560-21-4 209-243-9 563-16-6 209-266-4 564-02-3 F. R38 R67 N.

R65 Xi. R20 608 601-024-00-X cumen [1]. R65 Xi. p-xilen [2]. xilen [4] C 202-422-2 95-47-6 [1] R10 [1] 203-396-5 [2] Xn. R38 R67 N. R38 R67 N. R51-53 589-90-2 F. m-xilen [3]. R38 R67 N. R11 200-753-7 Xn. propilbenzen [2] C 202-704-5 98-82-8 [1] R10 [1] 103-65-1 [2] Xn. R45 T. R51-53 71-43-2 F. R11 Xn. R20 606 601-022-00-9 o-xilen [1]. R50-53 108-87-2 F. R12 600 601-016-00-6 ciclopropan 200-847-8 75-19-4 601 601-017-00-1 ciclohexan 203-806-2 110-82-7 F. R48/23/24/25 108-88-3 F. R65 203-132-9 [2] Xi. Cat. R11 602 601-018-00-7 metilciclohexan 203-624-3 603 601-019-00-2 1.Carc. R45 598 601-014-00-5 izopren. R12 R52-53 200-816-9 74-86-2 R5 R6 F+. R38 215-535-7 [4] 108-38-3 [3] 1330-20-7 [4] 607 601-023-00-4 etilbenzen 202-849-4 100-41-4 F. R65 Xi.4-dimetilciclohexan 209-663-2 604 601-020-00-8 benzen 605 E 601-021-00-3 toluen Xn.3-butadienă 599 601-015-00-0 acetilenă D 201-143-3 78-95-5 F+. Cat. R20/21 203-576-3 [3] 106-42-3 [2] Xi. R12 F+. 2. R11 Xn. R11 203-625-9 Carc. R11 Xn. 2 metil-1. R37 . 1.

R50-53 621 601-037-00-0 n-hexan 203-777-6 110-54-3 F. R51-53 108-67-8 R10 Xi. 2. R38 R67 N. (R)-p-menta-1. R50-53 620 601-036-00-5 benzo(k)fluoranten 205-916-6 207-08-9 Carc. R51-53 100-42-5 R10 Xn. R45 N. R36/37 N. 2. Cat. -metilstiren 202-705-0 612 601-028-00-1 2-metilstiren. 2-viniltoluen 210-256-7 613 601-029-00-7 dipentenă [1]. (S)-p-menta-1. 3. R20 Xi. R51-53 611-15-4 Xn.609 601-025-00-5 mesitilen. R11 N. R65-48/20 Xi. R50-53 231-732-0 [5] 7705-14-8 [5] 614 601-030-00-2 ciclopentan 206-016-6 287-92-3 F. R11 R52-53 615 601-031-00-8 2. 2.5-trimetilbenzen 610 601-026-00-0 stiren 203-604-4 D 202-851-5 611 601-027-00-6 2-fenilpropenă. R46 Repr. R51-53 616 601-032-00-3 benzo[a]piren. 2. Cat.h]antracen 200-181-8 53-70-3 Carc. Cat. R51-53 Carc. R51-53 205-341-0 138-86-3 [1] R10 [1] 227-813-5 [2] 5989-27-5 [2] Xi. R50-53 Repr. [1] limonenă. Cat. R20 N.3. 2. trans-1-metil-4(1-metil-vinil)ciclohexenă [4]. R45 N. R45 N. (+)-1-metil-4(1-metilvinil)ciclohexenă [5]. R38 227-815-6 [3] 5989-54-8 [3] R43 229-977-3 [4] 6876-12-6 [4] N.8-dienă [3]. Cat. [3] l-limonenă C N. R11 622 601-041-00-2 dibenz[a. R45 . R37 N. R45 N. Cat. Cat. benzo[def]crisenă 200-028-5 50-32-8 617 601-033-00-9 benz[a]antracen 200-280-6 56-55-3 618 601-034-00-4 benz[e]acefenantrilen 205-911-9 205-99-2 Carc.4. [2] d-limonenă. R45 Muta. R62 Xn. Cat. R60-61 N. 2. 2. 1. R50-53 619 601-035-00-X benzo[j]fluoranten 205-910-3 205-82-3 Carc. 2.8-dienă [2]. R50-53 Carc. R36/38 98-83-9 R10 Xi. Cat.4-1-trimetilpentenă 203-486-4 107-39-1 F.

R45 Muta.3. R36/38 N.2. bromură de metil 200-813-2 635 602-003-00-8 dibrommetan 200-824-2 74-95-3 636 602-004-00-3 clorură de metilen 200-838-9 75-09-2 T. Cat.7-metanoindenă 201-052-9 77-73-6 626 601-045-00-4 1. R11 625 601-044-00-9 3a. Cat.4-tetrahidronaftalină 627 601-046-00-X 7-metiloctadienă-1.3(8) 404-150-1 17092-80-7 Xi. R48/20 Muta.2. 2. Cat.4. R50 632 601-051-00-7 4-fenilbutenă-1 405-980-7 768-56-9 Xi. R51-53 F. R45 N. R38 N. 2. R50-53 628 601-047-00-5 m-mentadienă-1. R20/22 Xi. R23/25 Xn. R38 N. R50-53 192-97-2 Carc. 3. Cat. R51-53 633 602-001-00-7 clorură de metil 200-817-4 74-87-3 F+. R50-53 630 601-049-00-6 benzo[e]piren 205-892-7 631 601-050-00-1 benzen. R50-53 623 601-042-00-8 bifenil 202-163-5 92-52-4 Xi. R51-53 204-340-2 119-64-2 R19 Xi. R20 R52-53 Carc. 3.4-trimetilbenzen 202-436-9 95-63-6 R10 Xn. C10-C13-alchil derivaţii 267-051-0 67774-74-7 N. R40 . R50-53 624 601-043-00-3 1.7a-tetrahidro-4. 3. Cat. R20 Xi. R36/37/38 N. 3. R40 Xn.N. R12 74-83-9 Carc. R40 N. R51-53 404-210-7 42152-47-6 R10 N. R36/37/38 N. R36/37/38 N. R59 Xn. R36/37/38 N.6 Xn. R50 N. R40 634 602-002-00-2 bromometan. Cat. R51-53 629 601-048-00-0 crisen 205-923-4 218-01-9 Carc.7. R48/20 Xi.

2. Cat. Cat. Cat. R51-53 75-34-3 F. R36/37/38 N. R20 . R12 203-444-5 Carc. R20 N. R36/38 N.1-dicloretan 644 602-012-00-7 diclorură de etilen E 203-458-1 645 602-013-00-2 metilcloroform F 200-756-3 646 602-014-00-8 1. R51-53 Carc. R11 Carc. 2. R59 F+. R45 641 642 602-009-00-0 cloretan 602-010-00-6 1. R23 Xi. R36/37/38 71-55-6 Xn. R11 Xn. R36 R52-53 649 602-017-00-4 pentacloretan 200-925-1 76-01-7 Carc.1. 3. R22 Xi. 3. Cat. R59 C T. R38 Carc. R37/38 Xn. tetraclormetan 200-262-8 56-23-5 Xi.2-tetracloretan 201-197-8 79-34-5 T+. R40 R52-53 106-93-4 Carc. R20/21/22 647 602-015-00-3 1. R23/24/25 Xi. R11 [1] 200-858-8 [2] 651 602-019-00-5 1-brompropan 203-445-0 75-29-6 [2] Xn. R22 Xi. R40 650 602-018-00-X 1-cloropren [1].1.2-tetrabrometan 201-191-5 79-27-6 T+. R51-53 208-749-7 540-54-5 [1] F. R22-48/20/22 639 602-007-00-X bromoform. R26/27 N. R40 T.2. R48/23 N.637 602-005-00-9 iodură de metil 200-819-5 74-88-4 638 602-006-00-4 cloroform 200-663-8 67-66-3 Carc. R20/21/22 106-94-5 R10 Xn.2-tricloretan 201-166-9 79-00-5 Xn. 2-clorpropan [2] 200-863-5 T. Cat. R26 Xi. 3. R45 Xn. Cat. Cat. 3. R23/24/25-48/23 R52-53 N. R21 T. R36/37 R52-53 107-06-2 F. R40 200-830-5 75-00-3 T. R51-53 648 602-016-00-9 1.1. tribrommetan 200-854-6 75-25-2 640 602-008-00-5 Tetraclorură de carbon. 2. R23/25 Xi. R40 Xn. 3.2-dibrometan E 643 602-011-00-1 1.

2. trans-dicloretilenă [3] C 602-027-00-9 tricloretilenă 208-750-2 540-59-0 [1] F. R50-53 563-58-6 F. R36/37/38 R43 N.2-diclorpropan 653 602-021-00-6 1.3-diclorpropenă [1]. 2. R20/21 Xi. R20/21/22 210-467-4 [3] 616-20-6 [3] 200-831-0 75-01-4 F+.2-dicloretilenă [1]. Cat. (Z)-1. Cat.1-dicloretilenă D 209-800-6 593-60-2 F+. bromură de vinil 657 602-025-00-8 1. R40 R52-53 660 602-028-00-4 tetracloretilenă 661 602-029-00-X 3-clorpropenă 662 602-030-00-5 1. R50 208-826-5 542-75-6 [1] R10 [1] 10061-01-5 T. R26 N. 1. R11 T. R12 Carc. R25 Xn. R60 T. R12 Carc. R45 Muta. Cat. 3clorpentan [3] 602-023-00-7 clorură de vinil E C D 201-152-2 78-87-5 F. Cat. R11 T+.2-dibrom-3-clorpropan 654 655 602-022-00-1 1-clorpentan [1]. R51-53 203-457-6 107-05-1 F. R11 Xn. R25 [2] 233-195-8 [2] 663 602-031-00-0 1. 2-clorpentan [2]. cis-dicloretilenă [2]. R12 Xn. R45 656 602-024-00-2 brometilen. R20/22 202-479-3 96-12-8 Carc. Cat.3-diclorpropenă [2] D D.652 602-020-00-0 1. 3. R25 . R11 [1] 205-859-7 [2] 156-59-2 [2] Xn. R20 205-860-2 [3] 156-60-5 [3] R52-53 201-167-4 79-01-6 Carc. R20-40 658 659 602-026-00-3 1. R46 Repr. R48/20/22 R52-53 208-846-4 543-59-9 [1] F. R11 [1] 210-885-7 [2] 625-29-6 [2] Xn. 2.1-diclorpropenă 209-253-3 Xn. R40 N. 1. C 204-825-9 127-18-4 Carc. R45 200-864-0 75-35-4 F+. 3. Cat. Cat.

R34 R43 N. R37/38-41 Carc. R23/24/25 Xi. R11 Xn. Cat. 2. R21 N. R45 215-648-1 98-07-7 T. R40 202-634-5 T. R23 Xn. Cat. R22 Xi. clorură de metalil 209-251-2 665 602-033-00-1 clorbenzen 203-628-5 666 602-034-00-7 1. R50-53 T.2. R50-53 106-46-7 Xi. R20/22 C. R21/22 # 58-89-9 Xi. R40 T. R20 N. R50-53 204-818-0 126-99-8 F. R11 202-853-6 Xn. R25 Xn. R36/38 N. 3.2-diclorbenzen 202-425-9 667 602-035-00-2 1. clortoluen [4] 602-041-00-5 pentacloronaftalină 602-042-00-0 1. R51-53 95-50-1 Xn. R36/37/38 N. Cat. 3. R22 Xi.3. R36/38 N. p-diclorbenzen 668 602-036-00-8 cloropren 669 670 671 203-400-5 D 602-037-00-3 clorură de benzil 602-038-00-9 triclortoluen 602-039-00-4 PCB E C R52-53 563-47-3 F. R50-53 Carc.6-hexaclorciclohexani cu excepţia celor specificati în ultima parte în această anexă 602-043-00-6 lindan C C C 202-424-3 95-49-8 [1] Xn.5.4. R20 [1] 203-580-5 [2] 108-41-8 [1] N. R51-53 203-397-0 [3] 106-43-4 [3] 246-698-2 [4] 25168-05-2 [4] 215-320-8 # 200-401-2 1321-64-8 Xn. 4clortoluen [3]. R50-53 672 673 674 675 602-040-00-X 2-clortoluen [1]. R50-53 . 3-clortoluen [2].4-diclorbenzen. R20/22 Xi. R36 N.664 602-032-00-6 3-clor-2-metilpropenă. R23 Xn. R36 100-44-7 Carc. R37/38-41 1336-36-3 R33 N. R22 Xi. R51-53 108-90-7 R10 Xn.

R40 R33 N. R40 N. R50-53 T. R24/25 206-045-4 Xi. R25-48/25 Carc. 3. Cat. Cat. R50-53 Carc. Cat. Cat. R50-53 465-73-6 T+. 3. 3. camfeclor 602-045-00-7 DDT 602-046-00-2 heptaclor 602-047-00-8 clordan 602-048-00-3 aldrin 602-049-00-9 dieldrin 602-050-00-4 izodrin 232-283-3 8001-35-2 Carc. R25 Xn. R40 50-29-3 T. R24/25 200-349-0 57-74-9 Carc. R20/22 F. 3. R24/25-48/24/25 200-024-3 200-962-3 Carc. R50-53 297-78-9 T+. R36 N. R37/38 N. bromură de etil 200-825-8 74-96-4 688 602-056-00-7 trifluortoluen 202-635-0 98-08-8 F. R50-53 684 685 602-052-00-5 endosulfan 602-053-00-0 isobenzan (ISO) 204-079-4 115-29-7 T.676 677 678 679 680 681 682 602-044-00-1 toxafen. R24 N. R25-48/25 76-44-8 Carc. 3. R27 200-484-5 60-57-1 207-366-2 T. R26/27/28 N. R40 Xn. R21/22 N. R11 N. R28 T. R50-53 T+. iodură de alil 209-130-4 556-56-9 R10 C. Cat. R36/37/38 . R50-53 309-00-2 T. R34 687 602-055-00-1 brometan. R50-53 683 602-051-00-X endrin 200-775-7 72-20-8 T+. R50 686 602-054-00-6 3-iodpropenă. 3. R50-53 T. R40 N. R27/28 N. R21 Xi. R51-53 689 602-057-00-2 bromură de benzil 202-847-3 100-39-0 Xi. R11 Carc. R40 206-215-8 Xn. 3. Cat. R40 N. Cat.

3-triclorpropan 695 602-063-00-5 heptaclor epoxid 696 602-064-00-0 1. R22 N.690 602-058-00-8 clorură de benziliden. R50-58 402-210-1 99688-47-8 Xn. R50-53 118-75-2 Xi. R20/22 N. R25 96-23-1 Carc. R37 694 602-062-00-X 1. Cat. R48/25 N.alfa. R11 691 602-059-00-3 1-clorbutan 203-696-6 692 602-060-00-9 brombenzen 203-623-8 693 602-061-00-4 hexaflorpropenă 204-127-4 Carc. Cat.alfa-pentafluortoluen 602-071-00-9 brombenzilbromtoluen. R48/20 401-930-3 77227-99-7 R10 Xn.2. R22 Xi. Cat. Cat. R38 701 602-069-00-8 dicloracetilenă 703 602-070-00-3 3-clor-4. R2 Carc. R37/38-41 109-69-3 F. 3. R23 Xn. 2. R45 T. R48/22 R43 N. R36/38 N. R40 Xn. R50-53 Carc.3-diclorbenzen 208-792-1 541-73-1 Xn. R20/21/22 697 702 E 202-491-9 96-18-4 - 7572-29-4 E. R45 T. 3. R20 Xi. R51-53 700 602-068-00-2 bi (tricloracetat) de etilenă 219-732-9 2514-53-6 Xi. 2. R51-53 116-15-4 Xn. Cat.alfa. clorură de benzal 202-709-2 98-87-3 T. R38 N.5. amestec de izomeri 204-273-9 Xn.3-diclor-2-propanol D 202-486-1 213-831-0 E 1024-57-3 T. R25 Xn. R21 118-74-1 Carc. 3. R40 R33 N. R50-53 . R50-53 602-065-00-6 hexaclorbenzen 698 602-066-00-1 tetraclor-p-benzochinonă 204-274-4 699 602-067-00-7 1. R40 108-86-1 R10 Xi.

6. Muta. 602-084-00-X 1. R50-53 1717-00-6 N. R37/38-41 R52-53 287-476-5 85535-84-8 Carc.3-diclorpropenă. R50-53 210-172-0 608-93-5 F. R62-63 R64 Xn.1-diclor-1-fluoretan 251-084-2 32534-81-9 Xn. R22 C.5-tetraclor-1. pentabromdifenil eter. 3. R26 T. R50-53 713 602-081-00-3 acid 2-clor-4. R20/21/22 Xi. R36/37/38 N. R26 219-397-9 Xn. R45 T+. R51-53 715 716 602-083-00-4 pentabrom derivat de difenil eter . R40 Xn. 3. R26 78-88-6 T. Cat. Cat. 2.3-diclorpropilenă 201-153-8 602-080-00-8 clor alcani. R11 602-079-00-2 2. R34 N.4-triclorobutenă-1 602-077-00-1 mirex 602-078-00-7 hexaclorociclopentadienă 278-404-3 76253-60-6 N.5. R22 C. R23 Xn. 3. C10-13. R40 N. R40 219-196-6 T. 3.704 602-072-00-4 diclor(diclorfenil)metil metilbenzen 705 602-073-00-X 1. Cat.3-dioxolanonă -2 708 709 710 711 712 602-076-00-6 2. R52-53-59 . R40 201-029-3 77-47-4 Repr. R22 N. R22 Xi. R50-53 404-060-2 22432-68-4 T+. R24 Xn.6-tetrakis(brommetil)-4-oxaheptandiol-1.3. R11 Xn. R50-53 E 212-121-8 764-41-0 Carc. R24/25 C.4-diclorbutenă -2 706 602-074-00-5 pentaclorbenzen 707 602-075-00-0 4.5-difluorbenzoic 714 602-082-00-9 2. R34 N. R21/22 N. 2.4.2. R48/21/22 404-080-1 R64 N.7 405-380-5 - 408-020-5 - Xn. R50-53 T+. Cat. 3. Cat. R21/22 Xi. R34 2431-50-7 Carc. R50-53 F. Cat. R41 R43 R43 N. R50-53 2385-85-5 Carc.

trans-2metilciclohexanol [3] C F. R20 723 603-007-00-2 2-metilbutanol-2 200-908-9 75-85-4 724 603-008-00-8 4-metilpentanol-2 203-551-7 108-11-2 R10 Xi. R60-61 Xn. R36 728 603-012-00-X 2-etoxietanol E 203-804-1 729 603-013-00-5 2-isopropoxietanol 203-685-6 730 603-014-00-0 2-butoxietanol 203-905-0 111-76-2 Xn. R11 719 603-003-00-0 1-propanol. Cat. R20/22 Xi. R37 725 603-009-00-3 ciclohexanol 203-630-6 108-93-0 Xn. R20/21/22 110-80-5 R10 Repr. R20/21/22 Xi.amestec de izomeri [1]. 2. R37/38-41 R67 F. 2. R11 Xn. R23/24/2539/23/24/25 718 603-002-00-5 etanol 200-578-6 64-17-5 F. R20/21 Xi. alcool alilic 203-470-7 107-18-6 R10 T. R60-61 Xn. R20 [1] 231-187-9 [2] 7443-70-1 [2] 231-186-3 [3] 7443-52-9 [3] 727 603-011-00-4 2-metoxietanol E 203-713-7 109-86-4 R10 Repr. R20 209-512-0 583-59-5 [1] Xn. R20/21/22 109-59-1 Xn. n-butanol 200-751-6 71-36-3 F. R23/24/25 .717 603-001-00-X metanol 200-659-6 67-56-1 F. Cat. R37 731 603-015-00-6 2-propenol-1. R11 Xn. cis-2-metilciclohexanol [2]. R11 T. R37/38 726 603-010-00-9 2-metilciclohexanol. R11 Xi. R41 R67 R10 721 603-005-00-1 2-metilpropanol-2 722 603-006-00-7 alcool amilic ( cu excepţia terţ-pentanolului) 200-889-7 C 75-65-0 Xn. R20 250-378-8 30899-19-5 R10 Xn. n-propanol 200-746-9 71-23-8 720 603-004-00-6 1-butanol. R22 Xi.

R12 735 603-020-00-3 etil metil eter - 540-67-0 F+.732 603-016-00-1 4-hidroxi-4-metilpentanonă-2 204-626-7 Xi. Cat. R11-19 203-726-8 Carc. R36/37/38 N. R40 Xi. R45 742 603-027-00-1 etandiol 203-473-3 T. 3. R12 Xi. R12 R19 Xn. Cat. R23 Xi. R46 T.4-dioxan 603-025-00-0 tetrahidrofuran Xn. R20/21/22 F+. 2. R23/24/25 C. 2. eter 200-467-2 60-29-7 738 603-023-00-X etilen oxid 200-849-9 75-21-8 204-661-8 Carc. R12 736 603-021-00-9 metil vinil eter 203-475-4 107-25-5 F+. R36/37 741 603-026-00-6 epiclorhidrin E 203-439-8 106-89-8 R10 Carc. R22 743 603-028-00-7 etilen clorohdrină 203-459-7 107-07-3 T+. R12 737 603-022-00-4 dietil eter. R45 Muta. R11-19 739 740 D E 603-024-00-5 1. R26/27/28 744 603-029-00-2 bi(2-cloroetil) eter 203-870-1 111-44-4 R10 . R50 123-42-2 Xi. R36/37 109-99-9 F. Cat. 2. R22 R66 R67 F+. R36/37/38 123-91-1 F. Cat. R34 R43 107-21-1 Xn. R36 733 603-018-00-2 alcool furfurilic 202-626-1 98-00-0 734 603-019-00-8 dimetil eter 204-065-8 115-10-6 F+.

nitroglicerină 203-794-9 110-71-4 R10 211-063-0 R19 Xn. R20 R43 756 603-040-00-2 metanolat de sodiu [1]. metoxid de litiu [3] 204-699-5 124-41-4 [1] F. R34 212-737-7 [3] 865-34-9 [3] R14 . R51-53 E. metanolat de potasiu [2]. R36/37/38 746 747 748 749 603-031-00-3 1.2-dimetoxietan 603-032-00-9 diazotat de etilen 603-033-00-4 diazotat de oxidietilenă . R26/27/28 R33 693-21-0 E. R20 R43 755 603-039-00-7 butil 2. R26/27/28 Xn. R3 752 603-037-00-6 azotat de celuloză (conţinînd mai mult de 12. methanolate de litiu [3]. R26/27/28 R33 N. metoxid de sodiu [1]. R3 R1 753 603-037-01-3 azotat de celuloză (conţinînd maximum 12.3-epoxipropil eter 219-376-4 2426-08-6 Xn. R3 750 603-035-00-5 tetraazotat de pentaeritritol 201-084-3 751 603-036-00-0 hexaazotat de manitol 239-924-6 15825-70-4 E. R20 Xi. R3 78-11-5 T+. diazotat de dietilen glicol . R2 211-745-8 T+.6 % azot ) 754 603-038-00-1 alil glicidil eter # 203-442-4 # F. R11 [1] 212-736-1 [2] 865-33-8 [2] C. digol diazotat 603-034-00-X triazotat de glicerol . R40 141-43-5 Xn.6 % azot ) # # E. R26/27/28 R33 R52-53 E.745 603-030-00-8 2-aminoetanol 205-483-3 T+. metoxid de potasiu[2]. R20 628-96-6 E. R3 200-240-8 55-63-0 T+. R11 106-92-3 Xn.

etoxid de potasiu [1]. R34 100-37-8 R10 Xn.N-dietiletanolamină E 115-32-2 Xn. dipropil eter [2] 209-090-8 R14 555-31-7 F. R11 [1] 203-869-6 [2] 762 141-52-6 [2] C. R22 204-082-0 C 763 764 603-046-00-5 bi (clormetil) eter 603-047-00-0 2-dimetilaminoetanol. R22 108-01-0 R10 202-845-2 Xn.Ndimetiletanolamină 603-048-00-6 2-dietilaminoetanol. R36/38 769 603-053-00-3 2-metilpentandiol-2. R26 T. R38 R43 203-560-6 108-20-3 [1] F. etanolat de sodiu [2]. N.757 603-041-00-8 etanolat de potasiu [1]. R11 - 26766-27-8 Xn. R20/21/22 C. R11 [1] 205-487-5 [2] 758 603-042-00-3 tri . R36/38 97-95-0 Xn. R21/22 767 603-051-00-2 2-etilbutanol-1 202-621-4 768 603-052-00-8 3-butoxipropanol-2 225-878-4 5131-66-8 Xi.4 203-489-0 107-41-5 Xi. 1.etoxid de sodiu [2] 213-029-0 917-58-8 [1] F. R21/22 Xi. R45 T+. R24 Xn. N.izopropoxid de aluminiu 759 603-043-00-9 triarimol 760 603-044-00-4 dicofol 761 603-045-00-X diizopropil eter [1]. R21/22 . R20/21/22 C. R34 111-43-3 [2] R19 208-832-8 R66 R67 542-88-1 R10 203-542-8 Carc. Cat. R22 765 603-049-00-1 chlorfenetol 201-246-3 80-06-8 766 603-050-00-7 1-(2-Butoxipropoxi)-2-propanol 246-011-6 24083-03-2 Xn. R34 Xn.

2. R36/37/38 107-98-2 R10 . R11 Xn. R34 97-99-4 Xi. R23 Xn. 2. Cat.3-propilen oxid 207-964-3 503-30-0 F. 2. 2.2'-bioxiran. [(toliloxi)metil]oxiran [4].2:3. R45 Muta. [(mtoliloxi)metil]oxiran [2]. Cat. R36/37/38 209-128-3 556-52-5 Carc. R40 [1] 218-575-3 [2] 2186-25-6 [2] Xi. R12 Carc. R21/22 Xi. Cat. R36 203-239-0 104-80-3 Xi. 3.3-epoxipropanol-1. glicidol 780 603-064-00-3 1-metoxi-2-propanol E E 203-852-3 111-27-3 Xn. R36/37/38 771 772 603-055-00-4 propilen oxid 603-056-00-X [(p-toliloxi)metil]oxiran [1]. Cat. R45 203-539-1 Muta. R38 218-645-3 [3] 2210-79-9 [3] R43 247-711-4 [4] 26447-14-3 N. R46 T+. R20/21/22 775 603-059-00-6 1-hexanol 776 603-060-00-1 2. R20/22 774 603-058-00-0 1. 2. R20/21/22 Xi. 2.770 603-054-00-9 dibutil eter 205-575-3 142-96-1 R10 Xi. R45 Xn. R22 215-979-1 202-625-6 1464-53-5 Carc. R36/37/38 2186-24-5 Muta. R24/25 C. R51-53 [4] 773 603-057-00-5 p 202-859-9 100-51-6 Xn. Cat. Cat. R40 Repr. Cat. 3.4-diepoxibutan 777 603-061-00-7 tetrahidro-2-furilmetanol 778 603-062-00-2 tetrahidrofuran-2.5-diildimetanol 779 603-063-00-8 2.3-epoxipropil otolil eter [3]. R60 T. 1. R26 T. crezil glicidil eter [4] E C 200-879-2 218-574-8 [1] 75-56-9 F+.

R45 Xn. R38-41 788 603-072-00-7 butandioldiglicidil eter 219-371-7 2425-79-8 Xn. R23/24/25 C. R20/21/22 110-65-6 T. R22 C.781 782 603-065-00-9 resorcinol diglicidil eter 603-066-00-4 vinilciclohexan diepoxid 202-987-5 101-90-6 T. R22-48/22 Xi. R36/38 789 603-073-00-2 bi[4-(2. R34 793 794 603-077-00-4 dimepranol 603-078-00-X 2-propinol-1. Cat. R36/38 E 203-480-1 R43 N. R21-48/22 C. R36/38 R52-53 787 603-071-00-1 2. R20/21 216-823-5 Xi. R23/25 Xn.Xi.4. R51-53 107-30-2 F.4-diol.4-diol 500-033-5 25068-38-6 Xi. R34 . R36/38 R43 1675-54-3 Xi. R23/24/25 Xn. R11 203-788-6 Carc. dietanolamina 203-868-0 111-42-2 Xn.6-tri(dimetilaminometil)fenol 202-013-9 90-72-2 Xn. 1.2'-iminodietanol. R36/38 786 603-070-00-6 2-amino-2-metilpropanol 204-709-8 124-68-5 Xi. R22 Xi. R36/38 6 R43 785 603-069-00-0 2.3-epoxipropoxi)fenil]propan R43 790 791 792 603-074-00-8 produs de recţie : bifenol A-(epiclorhidrină). alcool propargilic 203-556-4 108-16-7 R10 203-471-2 Xn. R40 783 603-067-00-X fenil glicidil eter 204-557-2 122-60-1 Xn. R40 R43 106-87-6 T. 2-butin-1. R34 107-19-7 R10 T. R21 R43 784 603-068-00-5 etilciclohexilglicidil eter - 130014-35. R23/24/25 203-437-7 Xn. răşină epoxi greutate moleculară numerică medie < 700 603-075-00-3 clordimetil eter 603-076-00-9 2-butenă-1.

2-(metilamino)etanol 203-710-0 109-83-1 Xn. octilenglicol. R21/22 801 E C. R50-53 245-949-3 23947-60-6 Xn. R8 Xn. etoexadiol 202-377-9 804 603-088-00-4 2-(octiltio)etanol 222-598-4 805 603-089-00-X 7. R21 Xi.1]heptanol-2 603-092-00-6 2-metil-4-fenilpentanol 402-470-6 87172-89-2 O. R36 800 603-084-00-2 stiren oxid 202-476-7 96-09-3 Carc. R34 797 603-081-00-6 tiodiglicol 203-874-3 111-48-8 Xi. R36 402-770-7 92585-24-5 R43 N. 2. R37/38-41 N. R34 603-085-00-8 bronopol (INN) 200-143-0 802 603-086-00-3 etirimol Xi. R21 803 603-087-00-9 2-etilhexandiol-1. R41 - C. R21/22 C. Cat. R22 R52-53 807 808 603-091-00-0 exo-1-metil-4-(1-metiletil)-7oxabiciclo[2. R22 806 603-090-00-5 2-(2-brometoxi)anisol 402-010-4 4463-59-6 Xn. N-metil-2-etanolamină. R51-53 105-59-9 Xi. N-metiletanolamină. R45 52-51-7 Xn. R36 796 603-080-00-0 2-metilaminoetanol. N-metil-2aminoetanol.3.7-dimetil-3-oxa-6-azoctanol-1 400-390-6 94-96-2 Xi.2. R36 Xn. R36 798 603-082-00-1 izopropanolamină 201-162-7 78-96-6 799 603-083-00-7 di-izopropanolamina 203-820-9 110-97-4 Xi. R41 3547-33-9 Xi. R22 Xi.795 603-079-00-5 N-metilldietanolamină 203-312-7 N. R51-53 . R35 Xn.

triizopropanolamină 204-528-4 122-20-3 Xi.1'.3-bi(2.2-dimetoxipropan 404-630-0 817 603-101-00-3 tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiranol-4 amestec de izomeri (cis şi trans) 405-040-6 818 603-102-00-9 1.809 603-093-00-1 exo-(+/-)-1-metil-4-(1-metiletil)-2-[(2metilfenil)metoxi]-7-oxabiciclo[2. R21 Xi. R22 R52-53 816 603-100-00-8 1. R61 Xi. dietilen glicol monometil eter 203-906-6 822 603-108-00-1 2-metilpropanol-1-. 7778-85-0 F. R11-19 - Xi.2-propandiol-1. izo-butanol 201-148-0 1589-47-5 R10 Repr. R22 Xi. R20/21/22 Xi. Cat.2-dimetilpropan 241-536-7 17557-23-2 Xi. R36 112-34-5 Xi. R51-53 810 603-094-00-7 1.1"-nitrilotripropanol-2.1]heptan 402-410-9 87818-31-3 Xn. 2. R63 78-83-1 R10 . R36 813 603-097-00-3 1. R36 106-88-7 F.2 403-440-5 93633-79-5 Xn. R36 R52-53 814 603-098-00-9 2-fenoxietanol 204-589-7 122-99-6 Xn. R20 N. R36/37/38 R52-53 271-846-8 68609-97-2 Xi. dietilenglicol monobutil eter 203-961-6 Xn.2.2-epoxibutan 203-438-2 819 603-103-00-4 mono[(C12-14-alchiloxi)metil derivaţi oxiranului.. R11 Carc. 3. R38 R43 820 603-106-00-0 2-metoxipropanol 216-455-5 821 603-107-00-6 2-(2-mehoxietoxi)etanol. R38 R43 811 603-095-00-2 2-(propiloxi)etanol 220-548-6 2807-30-9 R10 812 603-096-00-8 2-(2-butoxietoxi)etanol. R40 Xn. Cat. R37/38-41 111-77-3 Repr.3-epoxipropoxi)2. R36 815 603-099-00-4 clohidat de 3-(N-metil-N-(4-metilamino-3nitrofenil)amino)1. Cat. 3.

R40 - R43 R53 F.4-diclorfenil)-1-(1H-1.13. R22 R43 R52-53 201-158-5 78-92-2 [1] R10 [1] 224-168-1 [2] 4221-99-2 [2] Xi.2. R34 R52-53 R43 405-840-5 N.1. R41 N. R50-53 831 603-125-00-4 2-(2. R41 836 603-130-00-1 A+C1159mestec de izomeri ai: a((dimetil)bifenil)-w-hidroxipoli(oxietilenă) 406-325-8 - Xn. (R)butanol-2 [3].8dihidroxi-5-nitroantrachinonă 406-057-1 - Carc. R11 Xi. R22 832 603-126-00-X 2-((4-metil-2-nitrofenil)amino)-etanol 833 603-127-00-5 2-butanol [1]. R22 - C.823 603-117-00-0 2-propanol. R50-53 826 603-120-00-7 2-metil-5-fenilpentanol 405-890-8 - Xi. (S)-butanol-2 [2]. izopropanol 824 603-118-00-6 6-dimetilaminohexanol-1 825 603-119-00-1 1. R36 R67 Xn. R34 R52-53 Xi. R36/37 238-967-8 [3] 14898-79-4 R67 [3] 240-029-8 [4] 15892-23-6 [4] 834 603-128-00-0 2-(fenilmetoxi)naftalină 405-490-3 613-62-7 R53 835 603-129-00-6 1-terţ-butoxipropanol-2 406-180-0 57018-52-7 R10 Xi. R36/38 827 603-121-00-2 4-(4-(1.3-dihidroxipropil-2)fenilamino)-1.1'-(1.Cat. R37/38-41 R67 F.alcool izopropilic . (+)-butanol-2 [4] C Xi. R11 - C. 3. R51-53 N.4-triazolil-1)-4pentol-2 407-850-5 - Xn.7]decanol2 406-330-5 830 603-124-00-9 1. R51-53 408-090-7 Xn. R22 R52-53 .3.3-fenilendioxi)bi(3-(2-(propenil2-)fenoxi)propanol-2) 200-661-7 67-63-0 404-680-3 - Xi.4-bi(2-(viniloxi)etoxi)benzen 406-900-3 - R43 N. R38 828 603-122-00-8 2-etilhexanolat de sodiu 406-150-7 829 603-123-00-3 4-metil-8-metilentriciclo[3.

R51-53 842 603-136-00-4 3-((4-(bi(2-hidroxietil)amino)-2nitrofenil)amino)-1-propanol 410-910-3 104226-19. săruri alcaline ale pentaclorfenolului - Xi. 3. Grupele alchil sunt legate aleatoriu între C1 şi C6. R40 [1] 231-911-3 [2] 7778-73-6 [2] T+. R34 Carc. R22 R52-53 840 603-134-00-3 Amestec de dodecil şi/sau tetradecil difenil eteri substituiţi.2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanol 403-140-4 103694-68.pentaclorfenolat de potasiu [2]. R41 838 603-132-00-2 2-hidroximetil-9-metil-6-(1-metiletil)-1. R24/25 846 604-002-00-8 pentaclorfenol 201-778-6 87-86-5 847 604-003-00-3 pentaclorfenolat de sodiu [1]. Cat. (alt. R26 .4fenilendiimino)bi(propandiol-1. R41 C. Catalizatotul este separat din produşii de reacţie. R26 T.2'.4dioxaspiro[4.2. Cat.5]decan 408-200-3 63187-91-7 Xi. 1-deoxi-1[metil-(1-oxooctadecil)amino]-D-glucitol 411-130-6 844 603-138-00-5 3-(2.R52-53 4 845 604-001-00-2 fenol 203-632-7 108-95-2 T. R24/25 Xi.837 603-131-00-7 Amestec 3:1de : 1-deoxi-1-[metil-(1oxododecil)amino]-D-glucitol. Difenil eterul este substituit de către grupele alchil C1-C10. Se utilizează 50/50 C12 şi C14 linear. R40 T+.2) 408-240-1 - Xn. 410-450-3 - R53 841 603-135-00-9 bi[[2.R43 9 R52-53 843 603-137-00-X 1 amestec de : 1-deoxi-1-[metil-(1oxohexadecil)amino]-D-glucitol. 1-deoxi-1[metil-(1-oxotetradecil)amino]-D-glucitol 407-290-1 - Xi. 3. R50-53 205-025-2 131-52-2 [1] Carc.O]-bi[2(2-metoxietoxi)etoxi]-titan 410-500-4 - Xi.3'-(2clor-5-nitro-1.): 2. 3. Substanţa este obţinută prin reacţia Friedel Crafts. R36/37/38 N.2''-nitrilotri-[etanolato]]-1-N. R41 N. R38-41 R52-53 839 603-133-00-8 Amestec de : 3-[(4-amino-2-clor-5nitrofenil)amino]-propandiol-1.2-dimetil-3-hidroxipropil)toluen.

3. chinol 850 604-006-00-X 3. 3-clorfenol [3]. xilenol [6]. 3. Cat.5-xilenol [2]. R36/37/38 N. 3. hidrochinonă.6-tetraclorfenol C C 203-577-9 202-423-8 95-48-7 C.848 604-004-00-9 m-crezol [1]. R51-53 208-395-3 [4] 526-75-0 [4] 209-400-1 [5] 576-26-1 [5] 215-089-3 [6] 1300-71-6 [6] 276-245-4 [7] 71975-58-1 [7] 205-182-7 C T. R40 Muta. amestec[4] 849 604-005-00-4 1. clorenol [4] 853 854 855 856 604-009-00-6 pirogalol. R20/21/22 [1] 203-402-6 [2] 106-48-9 [2] N.4-xilenol [3]. R40 C.4(sau 2. R51-53 T. xilenol 851 604-007-00-5 2-naftol 852 604-008-00-0 2-clorfenol [1].6-xilenol [5].4-xilenol [1]. R34 203-321-6 [3] 105-67-9 [3] N.3-trihidroxibenzen 604-010-00-1 rezorcinol 604-011-00-7 2. R24/25 Xi. R50 202-433-2 95-57-8 [1] Xn. R50 202-439-5 95-65-8 [1] T. R34 N. Cat. R22 Xi. 2. R24/25 [1] 202-461-5 [2] 95-87-4 [2] C.2. R36/38 N. 1.4-dihidroxibenzen. 4-clorfenol [2].3-xilenol [4]. p-crezol[3]. R22 204-429-6 Xi. R34 203-398-6 106-44-5 215-293-2 1319-77-3 204-617-8 123-31-9 Carc. R36/38 N. R25 Xi.3. 2. 2. R20/22 N. R20/21/22 R52-53 108-46-3 Xn. 2. R50 120-83-2 Xn. R24/25 135-19-3 Xn.4. Cat. 2. R41 R43 N. R21/22 200-402-8 58-90-2 Muta.5)-xilenol [7]. R50-53 108-39-4 T. R40 Xn. R50-53 .4-diclorfenol 604-013-00-8 2. o-crezol[2]. R51-53 203-582-6 [3] 108-43-0 [3] 246-691-4 [4] 25167-80-0 [4] 201-762-9 87-66-1 203-585-2 Xn.

(alt.2'-spirobi(6-hidroxi-4.857 858 604-014-00-3 clorcrezol. 4-clor-m-crezol. R50 400-900-7 22961-82-6 Xi. 2.7-trimetilcroman) 400-270-3 - N. R22 Xi. 2-bifenilat de sodiu 205-055-6 132-27-4 Xn. R40 Xn.1. R50-53 N. R36/38 N. 2-hidroxibifenil.4. 4-clor-3metilfenol 604-015-00-9 hexaclorofen 200-431-6 200-733-8 59-50-7 Xn. Cat.3tetrametilbutil)hidrochinonă 400-530-6 - Xi. R41 866 604-023-00-2 2. R51-53 870 604-027-00-4 2-metil-5-(1.2-dimetil-1.5-bi(1. R41 R43 N. R51-53 . R51-53 869 604-026-00-9 2.5-triclorfenol 202-467-8 95-95-4 861 604-018-00-5 2. R50 864 604-021-00-1 sare de sodiu 2-fenilfenol. R36/38 860 604-017-00-X 2. R21/22 70-30-4 Xi.4. R50-53 859 604-016-00-4 pirocatechol 204-427-5 120-80-9 Xn. R50-53 Xn.6-triclorfenol 201-795-9 88-06-2 862 604-019-00-0 diclorofen 202-567-1 97-23-4 863 604-020-00-6 2-bifenilol. R50-53 Carc. 2-phenylphenol (ISO) 201-993-5 90-43-7 Xn. R24/25 N. R22 865 604-022-00-7 2. R50-53 Xi. R37/38-41 N.): 2. R60 868 604-025-00-3 2. R50 T. R36/38 N. R34 N. 3.4-diclor-3-etilfenol 401-060-4 - C. R22 Xi. R50-53 867 604-024-00-8 4.1-dimetilbutil)hidrochinonă 400-220-0 - Xi. R36/37/38 N. Cat. R41 R43 N. R21/22 Xi.4.3. R36 N.2-bi(4'hidroxifenil)-4-metilpentan 401-720-1 6807-17-6 Repr.3-benzodioxol-4 Xi.4'-izobutiletilidendifenol. R36 N. R22 Xi.

R22 Xi. R22 876 604-033-00-7 izobutil 3-butenoat C. R36/37/38 R43 874 604-031-00-6 guaiacol 201-964-7 90-05-1 Xn.5-xilenol. R50-53 883 604-040-00-5 5-[2-clor-4-(trifluormetil)fenoxi]-N(metilsulfonil)-2-nitrobenzamidă. 2. 4-clor-3. fomexafen 276-439-9 72178-02-0 Xn. R22 . R51-53 880 604-037-00-9 3.5-dimetilfenol 203-606-5 108-68-9 T.4'-izopropilidendifenol 201-245-8 80-05-7 Xi. R34 N. R51-53 Xn.4'-oxibi(etilentio)difenol 404-590-4 90884-29-0 R43 N. Cat. R22 R43 N. fenoxaprop-etil 88-04-0 Xn. R34 881 604-038-00-4 clorxilenol. R21/22 Xi. produşi de reacţie cu formaldehidă şi 1-dodecantiol 404-160-6 - R43 R53 879 604-036-00-3 4. R36/38 R43 266-362-9 66441-23-4 R43 N.4'-tiodi-o-crezol 403-330-7 24197-34-0 Xi. R50-53 878 604-035-00-8 4-nonilfenol. R45 90-15-3 Xn. R24/25 C. R36/38 875 604-032-00-1 timol 201-944-8 89-83-8 Xn. R41 N. R51-53 401-170-2 24342-03-8 R10 877 604-034-00-2 4.871 872 604-028-00-X 4-amino-3-fluorofenol 604-029-00-5 1-naftol E 402-230-0 201-969-4 399-95-1 Carc. R37/38-41 873 604-030-00-0 4. 3. R22 1321-23-9 Xi.5-dimetilfenol 201-793-8 215-316-6 882 604-039-00-X etil 2-[4-[(6-clorobenzoxazolil2)oxi]fenoxi]propionat.

R51-53 103-16-2 Xi. R40 203-083-3 Xn. R36 R43 887 888 604-044-00-7 mechinol. R37/38-41 R43 N. R36 R43 700-13-0 Xn.5-bi((3.1. R38 3 R43 N.5-di-tert-butil-4-hidroxi)benzil)2. R22 Xi. R50 894 604-051-00-5 3. 5-[2-clor-4-(trifluormetil)fenoxi]-2nitrobenzoat de sodiu [2] 256-634-5 50594-66-6 Xn.5-trimetilhidrochinonă 205-769-8 150-76-5 Xn. R50-53 N. R35 N. R22 [1] [1] 263-560-7 [2] 885 886 604-042-00-6 4-nitrozofenol 604-043-00-1 monobenzonă.1.3-tetrametilbutil)fenol) 403-800-1 103597-45. eterul monobenzilic al hidrochinonei 62476-59-9 Xi.3. R38-41 [2] 203-251-6 N.2'-metilenbi(6-(2H-benzotriazolil-2)-4(1. R41 N.Xi. R51-53 892 604-049-00-4 4-4'-metilen-bi(oxietilentio)difenol 407-480-4 - N.R53 1 896 604-053-00-6 2-metil-4-(1. eterul monometilic al hidrochinonei 604-045-00-2 2. 4-clor-2-metil fenol 1570-64-5 T. Cat.1-triil)trifenol 405-800-7 - N. acifluorfen-sodiu [2].4''-(etan-1.1-dimetiletil)-6-(1-metilpentadecil)-fenol 410-760-9 157661-93.4'. R48/22 R53 891 604-048-00-9 4.884 604-041-00-0 acifluorfen [1]. 3. R20 Xi.4. R51-53 889 604-046-00-8 4-(4-izopropoxifenilsulfonil)fenol 405-520-5 - o 890 604-047-00-3 4-(4-toliloxi)bifenil 405-730-7 - Xn.acid 5[2-clor-4-(trifluormetil)fenoxi]-2-nitrobenzoic [1]. 4-hidroxifenil benzil eter. 4-metoxifenol. R23 C. R50-53 . R51-53 893 216-381-3 604-050-00-X 4-clor-o-cresol. R22 211-838-3 Xi.6-trimetilfenol 401-110-5 87113-78-8 R52-53 895 604-052-00-0 2. R50-53 104-91-6 Muta.3.

Cat.. R34 F. R11 98-01-1 T. D 200-001-8 50-00-0 Carc.. R23/24/25 900 605-002-00-0 trioximetilen 203-812-5 C.6-dihidro4-metil-2H-piranil-2)-2-metoxifenol 412-020-0 - R43 R52-53 898 604-055-00-7 2.1'-bifenil)-4. R34 R43 110-88-3 Xn. R23/25 Xn. R40 B. R23 Xi.3'. 3. (E)-2-butenal. R22 901 605-003-00-6 acetaldehidă 200-836-8 75-07-0 F+.. 3. R25 C. 4-(3.4'diil)-bi(oximetilen))-bi-oxiran 899 605-001-00-5 formaldehidă. R40 Xi. R11 906 605-008-00-3 acroleină 203-453-4 107-02-8 F. R36/37 123-63-7 F. R12 902 605-004-00-1 paraldehidă 204-639-8 Carc. R11 907 908 909 605-009-00-9 crotonaldehidă. R50-53 Carc.5'-tetrametil-(1. 3... R22 904 605-006-00-2 butiraldehidă 204-646-6 123-72-8 F.5. R36/37 C. Cat. R36/37/38 N. R11 905 605-007-00-8 dimetil acetal 208-589-8 534-15-6 F..% 413-900-7 85954-11-6 Muta. R34 .2'-((3. Cat. R11 903 605-005-00-7 metaldehidă 203-600-2 108-62-3 R10 Xn. 2-butenal 605-010-00-4 2-furaldehidă 605-011-00-X 2-clorbenzaldehidă 204-647-1 123-73-9 224-030-0 4170-30-3 202-627-7 201-956-3 T+.897 604-054-00-1 Amestec de : 2-metoxi-4-(tetrahidro-4metilen-2H-piranil-2)-fenol. R40 T. R40 89-98-5 T. Cat. R21 Xi. 3. R26 T.

R34 R42/43 N.1-dietoxietan 203-310-6 105-57-7 F.910 605-012-00-5 benzaldehidă 202-860-4 100-52-7 Xn. 3. 3. 3. Cat.3-benzodioxol. R11 916 605-018-00-8 propanal 204-623-0 123-38-6 F. R20/22 912 605-014-00-6 hidrat de cloral 206-117-5 302-17-0 T. R22 911 605-013-00-0 cloraloză 240-016-7 15879-93-3 Xn.5-pentandial E 202-345-4 94-59-7 Carc. R36/37/38 917 605-019-00-3 citral 226-394-6 5392-40-5 Xi. R22 294-145-9 91673-30-2 R43 203-856-5 111-30-8 T. Cat. R50 . R11 Xi. etandial…% B 203-474-9 915 605-017-00-2 1. R36/38 914 605-016-00-7 glioxal…%. R24/25 C. R20 Xi. R38 R43 918 605-020-00-9 5-alil-1. R11 Xi. R25 Xi. 920 605-022-00-X glutaral. R26 T. 2. safrol 919 605-021-00-4 produsul de reacţie al formaldehidei cu butilfenolul. R40 Xn. R23/25 C.3-dioxolan 211-463-5 107-22-2 Muta. R40 Xn. R36/38 913 605-015-00-1 1. glutaraldehidă. R50 921 605-025-00-6 cloracetaldehidă 203-472-8 107-20-0 Carc. R40 T+. R45 Muta. Cat. 1. Cat. R36/38 R43 646-06-0 F. R34 N.

7. Cat. 2-propanonă.7-metano-1Hinden-5-carboxaldehidă Xi. 3.7-metano-1H-indenă-6-carboxaldehdă.5-trimetilciclohexenonă-2.7.6. etil metil cetonă 201-159-0 926 606-003-00-9 butil etil cetonă 203-388-1 927 606-004-00-4 4-metilpentan-2-onă.4.6. izoforonă 606-013-00-3 p-benzochinonă. 3a. R36/37/38 N. R36/37 R66 108-83-8 R10 Xi. R20 933 606-011-00-2 2-metilciclohexanonă 209-513-6 583-60-8 R10 Xn. R11 Xi. R38 R43 N. R11 Xi. propanonă 200-662-2 925 606-002-00-3 butanonă. R11 Xn. R36 R66 R67 78-93-3 F.5. R21/22 Xi.5. R20 Xi.7-tetrametiloctanal 405-690-0 - 923 410-480-7 - 605-027-00-7 Un amestec de : 3a.5.7a-hexahidro4. R51-53 R43 N. R37 R66 R67 563-80-4 F. R11 931 606-009-00-1 mesitil oxid 205-502-5 141-79-7 R10 Xn. R23/25 Xi. R36/37 106-51-4 T. isobutil metil cetonă 203-550-1 928 606-005-00-X di-izobutil cetonă 203-620-1 67-64-1 F. R37 929 606-006-00-5 pentan-3-onă. R51-53 924 606-001-00-8 acetonă. chinonă 201-126-0 78-59-1 Carc. R20/21/22 932 606-010-00-7 ciclohexanonă 203-631-1 108-94-1 R10 Xn.5. R50 .7. R36 108-10-1 F. R36 R66 R67 106-35-4 R10 Xn. R11 Xi.922 605-026-00-1 2. R20 934 935 606-012-00-8 3.7a-hexahidro-4. R40 203-405-2 Xn.4. R20 Xi. dietil cetonă 202-490-3 96-22-0 930 606-007-00-0 metil izopropil cetonă 209-264-3 F.

metil amil cetonă 203-767-1 110-43-0 R10 Xn.6.02. perclorpentaciclo[5. 3.4-dimetilpentanonă-3.2. R20 949 606-028-00-5 2. R22 . R20 939 940 941 606-018-00-0 dichlone (ISO). 2-(2-(4clorfenil)fenilacetil)indandionă-1. R24/25 N. R22 205-601-3 Xi.03.4-naftochinonă 606-019-00-6 chlordecone (ISO).8]decanon ă-5. R50-53 143-50-0 Carc.6. R23-48/24/25 N.03. R20 948 606-027-00-X 4-heptanonă. R36/38 N. R27/28 T. R51-53 Xi. di-n-propil cetonă 204-608-9 123-19-3 R10 Xn.0. R22 N. decacloropentaciclo[5. R20/22 946 606-025-00-9 ciclopentanonă 204-435-9 120-92-3 R10 Xn.9. 2-pivaloilindan dionă 1.4-pentandionă 204-634-0 123-54-6 R10 Xn. R20 945 606-024-00-3 2-heptanonă.05. R50-53 T. Cat. R36/37 942 606-021-00-7 N-metil-2-pirolidonă 212-828-1 872-50-4 Xi. R40 208-793-7 T. R50-53 541-85-5 R10 Xi.1.936 606-014-00-9 chlorophacinone (ISO). izoamil metil cetonă 203-737-8 110-12-3 R10 Xn.8]deca nonă-4 606-020-00-1 5-metilheptanonă-3 204-210-5 117-80-6 Xn. R11 Xn. 2.02. R25-48/25 N.04. R20 950 606-029-00-0 2. R36/38 947 606-026-00-4 5-metilhexanonă-2.3.3-diclor-1.9. R36/38 943 606-022-00-2 1-fenil-3-pirazolidonă 202-155-1 92-43-3 944 606-023-00-8 4-metoxi-4-metilpentanonă-2 203-512-4 107-70-0 R10 Xn. di-izopropil cetonă 209-294-7 565-80-0 F. R50-53 201-462-8 83-26-1 211-617-1 674-82-8 R10 Xn.3 938 606-017-00-5 dicetenă 223-003-0 D 3691-35-8 T+.3 937 606-016-00-X pindone (ISO).

R28 T.4-triazolil-1)butanonă 219-455-3 2439-01-2 Repr. R48/23 R67 Carc. pirazon 216-920-2 1698-60-8 R43 N. metil butil cetonă. R51-53 959 606-038-00-X difacinonă 201-434-5 82-66-6 T+.4-diclorofenil)-4-metil-1. R62 T.2. R51-53 244-209-7 21087-64-9 Xn. R50-53 256-103-8 43121-43-3 Xn. R36 .9'xanten)onă-3 400-680-2 - Xn. Cat.951 952 606-030-00-6 2-hexanonă. R22 N. R36/38 N. R51-53 963 606-042-00-1 acetofenonă 202-708-7 98-86-2 Xn. R51-53 953 606-032-00-7 hexacloracetonă 204-129-5 954 606-033-00-2 2-(3.4-triazinonă-5 Xi. 1-(4-clorfenoxi)-3.5-dihidro-6-(1. R21/22 955 606-034-00-8 metribuzin (ISO).4-triazinonă-5(4H)-. 5-amino-4-clor-2fenilpiridazinonă-3-(2H). R45 T+. butil metil cetonă. 50-53 957 958 606-036-00-9 quinomethionate. R62 Xn.5-b)chinoxalinonă-2 606-037-00-4 triadimefon (ISO).2. R36 R43 N. metil-n-butil cetonă 606-031-00-1 1.1-dimetiletil)-3-metiltio1. chinomethionat (ISO).3-propiolactonă 209-731-1 E 200-340-1 591-78-6 R10 57-57-8 Repr. Cat. 3. 2.7'dimetilspiro(izobenzofuran-1(1H).2. R36/38 116-16-5 Xn.4oxadiazolidindionă.2. 6metil-1. R20 N. 4-amino-6-terţ-butil-3metiltio-1. R41 N. R22 N. R22 N. 3. R22 N. R50-53 961 606-040-00-0 clorhidrat de (N-benzil-N-etil)amino-3'hidroxiacetofenonă clorhidrat 401-840-4 55845-90-4 Xi. metazol 243-761-6 20354-26-1 Xn.3dimetil-1-(1. R51-53 962 606-041-00-6 2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2morfolinopropanonă-1 400-600-6 71868-10-5 Xn. R22 Xi.3-ditiolo(4. R26 Xi. R48/23/24/25 960 606-039-00-5 5(sau 6)-terţ-butil-2'-chlor-6'-etilamino-3'. R50-53 956 606-035-00-3 chloridazon (ISO). 4-amino4. R20/21/22-48/22 Xi. Cat.

% B 200-580-7 64-19-7 R10 C. R51-53 972 606-051-00-0 4-pentilciclohexanonă 406-670-4 61203-83-6 N. 3-[2.4-dicloro-5-(1metiletoxi)fenil]-5-(1.4.7-(3H) 412-480-2 - N. R50 C.1-dimetiletil)-1. R38 N.. R36 N.4oxadiazolonă-2(3H). trans-ciclohexadec-8-enonă-1 401-700-2 - N. R22 .N-dibutilamino)-2-hidroxi-2'carboxibenzofenonă 410-410-5 54574-82-2 R52-53 974 607-001-00-0 acid formic .9'-xantenonă)-3 406-480-1 - N. R51-53 973 606-052-00-6 4-(N. R50-53 966 606-045-00-8 oxadiazona.3-de]chinolindionă-2. % B 200-579-1 64-18-6 C.2.964 606-043-00-7 2. R35 977 607-004-00-7 acid tricloracetic 200-927-2 76-03-9 978 607-005-00-2 TCA-sodiu 211-479-2 650-51-1 Xn. R51-53 965 606-044-00-2 2.6-trimetilbenzofenonă 403-150-9 954-16-5 Xn... R35 975 607-002-00-6 acid acetic .3. R22 Xi. R34 N. R35 976 607-003-00-1 acid cloracetic 201-178-4 79-11-8 T. R50-53 243-215-7 19666-30-9 N. R50-53 970 606-049-00-X 4-(trans-4-propilciclohexil)-acetofenonă 406-700-6 - R43: R53 971 606-050-00-5 6-anilino-1-benzoil-4-(4-tert-pentilfenoxi)nafto[1. R50-53 969 606-048-00-4 2'-anilino-3'-metil-6'dipentilaminospiro(izobenzofuran-1(1H).. R25 C. 967 606-046-00-3 cis.4-di-tert-butilciclohexanonă 405-340-7 13019-04-0 Xi. R50-53 968 606-047-00-9 2-benzil-2-dimetilamino-4morfolinobutirofenonă 404-360-3 - N.

R20/22 Xi. R36/37 203-798-0 110-74-7 [1] F. R11 987 607-014-00-1 formiat de metil 203-481-7 988 607-015-00-7 formiat de etil 989 607-016-00-2 formiat de propil [1]. R22 A # 144-62-7 Xn. R34 985 607-012-00-0 clorura de benzoil 202-710-8 98-88-4 986 607-013-00-6 dimetil carbonat 210-478-4 616-38-6 F. R11 [1] 210-901-2 [2] 990 991 607-017-00-8 formiat de butil [1]. R37/38-41 R42/43 123-62-6 C. R21/22 # Xn. R11 Xn. R20/22 Xi.979 607-006-00-8 acid oxalic 205-634-3 980 607-007-00-3 săruri ale acidului oxalic 981 607-008-00-9 anhidrida acetică 203-564-8 982 607-009-00-4 anhdridă ftalică 201-607-5 108-24-7 R10 Xn. R11 [1] 212-105-0 [2] 762-75-4 [2] Xi. formiat de pentil [2]. R20/22 C. R21/22 983 607-010-00-X anhidrida propionică 204-638-2 Xi. formiat de 2-metilbutil [3] C C 625-55-8 [2] Xi. R34 85-44-9 Xn. R36/37 208-818-1 [3] 542-55-2 [3] 203-769-2 110-45-2 [1] R10 [1] 211-340-6 [2] 638-49-3 [2] Xi. formiat de tert-butil [2]. R11 R14 C. R34 984 607-011-00-5 clorura de acetil 200-865-6 75-36-5 F. formiat de izobutil [3] 607-018-00-3 formiat de izopentil [1]. R36/37 252-343-2 [3] 35073-27-9 [3] . R36/37 203-721-0 109-94-4 F. R36/37 R67 209-772-5 592-84-7 [1] F. R34 C. formiat de izopropil [2] C 107-31-3 F+. R12 Xn.

acetat de tert-butil [3] 1000 607-027-00-2 propionat de metil C 108-21-4 [2] Xi. R11 [1] 203-745-1 [2] 110-19-0 [2] R66 208-760-7 [3] 540-88-5 [3] 209-060-4 554-12-1 F. R11 994 607-021-00-X acetat de metil 201-185-2 995 607-022-00-5 acetat de etil 205-500-4 996 607-023-00-0 acetat de vinil D 203-545-4 997 607-024-00-6 acetat de propil [1]. R36 R66 R67 141-78-6 F. R11 [1] 203-561-1 [2] 998 607-025-00-1 acetat de n-butil 999 607-026-00-7 acetat de sec-butil [1]. R11 208-778-5 T.992 993 607-019-00-9 cloroformiat de metil 607-020-00-4 cloroformiat de etil 201-187-3 79-22-1 F. R36 R66 R67 108-05-4 F. R20 . R22 C. acetat de izo-propil[2] C 203-686-1 109-60-4 [1] F. acetat de izobutil [2]. R11 Xi. R11 T+. R23 Xi. R11 Xi. R11 Xn. R34 79-20-9 F. R26 Xn. R36/37/38 541-41-3 F. R36 R66 R67 204-658-1 123-86-4 R10 R66 R67 203-300-1 105-46-4 [1] F.

.

R20/22-33-40 Xn. R23/25-33-40 Xn. R23/24/25-32-33-40 Xn. N 34-50/53 (1/2-)26-45-60-61 Xn. R26/27/28-32-33-40 26/27/28-32-33-40-50/53 (1/2-)7-28-29-45-60-61 1% < C < 7% 0. R20/22-33-40 Xn.1% < C < 1% Xn. N C > 7% T+. N C > 10% T. N C > 10% T+. R23/25-33-40 23/25-33-40-50/53 (1/2-)22-45-60-61 1% < C < 10% 0.1% < C < 1% T. Xi. N C > 0. N 11-41-50/53 (2-)26-39-60-61 C. N 23/25-33-40-50/53 (1/2-)22-45-60-61 C > 10% 1% < C < 10% 0. R20/21/22 49-22-48/23/25 53-45 T.Etichetare Limite ale concentraţiilor Note P Nota Conc. R20/22-33 T+. R20/22-33 T+. R20/21/22-33 T.1% Xn. R45-46-60-61-25-2648/23/25 20/21/22-50/53 (2-)60-61 T 1 Footnote .1% < C < 1% T. 0 15 (2-)7/8-43 Xn 36/37-48/20/22 (2-)22-25 Xi 41 (2-)26-39 F.

R45-46-60-61-22-2348/20/22 0. N 23/25-33-40-50/53 (1/2-)22-45-60-61 T+. R45-46-20/22-48/20/22 0.5% < C < 1% T. R40-48/20/22 Xn. R26/27/28 26/27/28-50/53 0. R45-46-60-61-22-2648/23/25 53-45-60-61 1% < C < 7% T. R20/22-33 T+. R45-46-60-61-25-2648/23/25 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 7% < C < 10% T+. R45-46-60-61-22-2648/23/25 53-45-60-61 1% < C < 7% T. R45 T. N 24/25-26-36/38-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 1 . R36/37/38 T+.45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 7% < C < 10% T+. R23/25-33-40 Xn.5% T. R45-46-60-61-20/2248/20/22 0.01% < C < 0.1% < C < 0.5% T+.1% < C < 1% C > 10% T. R45-46-20/22-48/20/22 0. N C > 10% 1% < C < 10% 0. R45 T. R20/22-33-40 Xn. N 49-22-48/23/25-50/53 53-45-60-61 T C > 10% T.1% T. R23/24/25 1 20/21/22-50/53 (2-)13-60-61 T+.01% < C < 0.1% < C < 1% C > 10% 5% < C < 10% Xn.5% T.5% < C < 1% T.1% < C < 0. R45-46-60-61-20/2248/20/22 0. R45-46-60-61-22-2348/20/22 0.5% T. R22-40-48/23/25 22-40-48/23/25 (1/2-)22-36/37-45 C 34-52/53 (1/2-)7/8-26-45-61 Xn.1% < C < 0. N 24/25-26-36/38-43-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T+. N C > 0. R48/20/22 C. N 1% < C < 10% 0. R34 Xi.1% T.

R23/24/25 0. R23/24/25 1 0. N 0.1% Xn. R20/21/22 1 Xn. N 20/21/22-50/53 (2-)26-28-60-61 Xi 36/37/38 (2) T+. N C > 0.5% 26/27/28-50/53 (1/2-)26-27-28-45-60-61 0. N C > 1% T. R20/21/22 C > 1% T. N 25-26-37/38-41-50/53 (1/2-)26-28-36/37/39-38-45-60-61 .25% < C < 1% Xn.1% < C < 0. N C > 0. R20/21/22 T+. R26/27/28 1 1 1 20/21/22-50/53 (2-)26-28-60-61 23/24/25-50/53 (1/2-)26-27-28-45-60-61 Xn. R23/24/25 23/24/25-50/53 (1/2-)26-27-28-45-60-61 T. R21-25-36/38-48/23/25 21-25-36/38-48/23/25-50/53 (1/2-)35-36/37/39-45-60-61 0. N C > 1% Xn. R20/21/22 C > 1% Xn. R22-48/20/22 Xn.5% T.25% < C < 1% Xn. R20/21/22 1 C > 1% Xi.(1/2-)26-27-28-45-60-61 0.05% < C < 0. R36/37/38 1 T+. N 26-36/38-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 C 22-34-43 (1/2-)22-26-36/37/39-45 T+.5% T. R20/21/22 1 20/21/22-50/53 (2-)26-28-60-61 T.1% Xn.1% < C < 0.5% Xn. R20/21/22 T.05% < C < 0. N C > 1% Xn.

C. N 23/24/25-51/53 (1/2-)7-26-45-61 Xn 40 (2-)22-36/37 Xi. N 43-50/53 (2-)24-37-60-61 Xi 43-52/53 (2-)24-37-61 Xn.25% Xn. R36/37/38 C > 10% 5% < C < 10% C. R20/22 1 20/22-51/53 (2-)61 T. R34 34-51/53 (1/2-)26-45-61 C. N 20/21-50 (2-)23-25-61 C 35-37 (1/2-)7/9-26-45 E 1 (2-)35 E 1 (2-)35 O. R20/22 C > 1% Xn. N C > 10% C. N 5% < C < 10% Xi. R36/37/38 C > 0. N 34-51/53 (1/2-)26-45-61 Xn. Xn 8-20/22 (2-)13-27 Xn 20/22 (2-)28 Xn 22 1 . R34 Xi.

R23/24/25-33 Xn. N 26/27/28-33-50/53 (1/2-)13-28-45-60-61 Xn.5% < C < 2% 0. R20/21/22-33 1 .1% < C < 0. R26/27/28-33 0. N 22-36/37/38-50/53 (2-)13-24/25-46-60-61 C > 2% T+. N 23-33-50/53 (1/2-)7-45-60-61 T+.5% T.(2-)24/25 T 20-25 (1/2-)45 T+ 26/27/28-34 (1/2-)7/9-26-45 T 25-41-42/43 (2-)22-26-36/37/39-45 T 25-38-41-42/43 (2-)22-26-36/37/39-45 T 25-38-41-42/43 (2-)22-26-36/37/39-45 T 25-38-41-42/43 (2-)22-26-36/37/39-45 T 25-41-42/43 (1/2-)22-26-36/37/39-45 T 25-41-42/43 (1/2-)22-26-36/37/39-45 T 25-41-42/43 (1/2-)22-26-36/37/39-45 T 25-41-42/43 (1/2-)22-26-36/37/39-45 T 25-34-42/43 (1/2-)22-26-36/37/39-45 T.

5% < C < 1% T. N 3-23/24/25-33-50/53 (1/2-)3-35-45-60-61 E. N C > 1% T+. R26/27/28-33 26/27/28-33-50/53 0. R23/24/25-33 0.05% < C < 0.05% < C < 0. N C > 5% T.T+. R23/24/25-33 (1/2-)13-28-36-45-60-61 0. N 3-23/24/25-33-50/53 (1/2-)28-35-45-60-61 T+. N 25-34-48/24/25-50/53 (1/2-)23-24/25-37-45-60-61 T.1% Xn.5% T+. R26/27/28-33 26/27/28-33-50/53 (1/2-)13-28-36-45-60-61 0. R20/21/22-33 1 E. N 28-38-48/25-51/53 (1/2-)13-36/37-45-61 T. N 25-34-48/24/25-50/53 (1/2-)23-24/25-37-45-60-61 T+ 26/28-33 (1/2-)13-28-45 T+.5% Xn. R20/21/22-33 1 T.1% < C < 0. N C > 0. N 28-34-48/24/25-50/53 (1/2-)36/37/39-45-60-61 T. R61-20/22-33-62 1 . T.5% T. N 26/28-33-51/53 (1/2-)13-28-45-61 T+. T. N 25-34-48/25-50/53 (1/2-)36/37/39-45-60-61 T+.

N 61-33-40-50/53-62 53-45-60-61 1 .1% < C < 0. N 61-33-48/22-50/53-62 53-45-60-61 1 T.61-20/22-33-50/53-62 53-45-60-61 1% < C < 5% 0. R61-33 T+. R61-23/24/25-33 0. N 1 61-33-40-48/22-50/53-62 53-45-60-61 T. N 1 1 61-3-20/22-33-50/53-62 53-45-60-61 T. N C > 5% T+. R20/21/22-33 E.1% Xn. T.05% < C < 0. R61-20/22-33 T. N 1 61-62-20/22-33-38-41-48/20/22-58 53-45-57-61 T. R61-26/27/28-33-62 61-26/27/28-33-50/53-62 53-45-60-61 0. N 61-33-40-50/53-62 53-45-60-61 1 T. R61-26/27/28-33 0.5% < C < 1% T.5% T. N 61-33-48/22-50/53-62 53-45-60-61 1 T.5% < C < 5% T+.

N 12-51/53-65-66-67 (2-)9-16-29-33-61-62 4. T 45-12 53-45 F+ 12 (2-)9-16-33 F+.T. N 45-61-23/25-33-50/53-62 53-45-60-61 1 T+ 26/28-33 (1/2-)20/21-45 T+. N 1 61-33-40-50/53-62 53-45-60-61 T. 6 . N 26/28-33-51/53 (1/2-)20/21-45-61 F+ 12 (2-)9-16-33 F+ 12 (2-)9-16-33 F+ 12 (2-)9-16 F+ 12 (2-)9-16-33 F+. Xn.

Xn. N 4.F. 6 11-38-50/53-65-67 (2-)9-16-29-33-60-61-62 F. 6 . N 11-38-50/53-65-67 (2-)9-16-29-33-60-61-62 F+ 12 (2-)9-16-33 F+ 12 (2-)9-16-33 F+ 12 (2-)9-16-33 F+. Xn. T 4. 6 11-38-51/53-65-67 (2-)9-16-29-33-61-62 F. N 4. Xn.

Xn 11-20 (2-)16-24/25-29 Xn. Xn. 6 F. N 11-38-51/53-65-67 (2-)9-16-33-61-62 4. R20 11-20 (2-)16-25-29-33 Xn C > 20% Xn.5% < C < 20% Xn. Xn. 6 11-38-50/53-65-67 (2-)9-16-33-60-61-62 F. R20/21 (2-)25 F. Xn C > 12. Xn.5% Xn. R20/21-38 10-20/21-38 12. T 45-11-48/23/24/25 53-45 F. N 4. N 10-37-51/53-65 (2-)24-37-61-62 C > 25% Xn.45-12 53-45 F+ 12-52/53 (2-)9-16-29-33-61 F+ 5-6-12 (2-)9-16-33 F+ 12 (2-)9-16-33 F. R20 4 . 6 F. N 11-38-51/53-65-67 (2-)9-16-33-61-62 4.

Xn. R36/37 C > 25% Xn. N 45-46-60-61-50/53 53-45-60-61 T. N 4. N 45-50/53 53-45-60-61 T. R20 C > 20% Xn. N 10-37-51/53 (2-)61 Xn 10-20-36/38 (2-)23 Xi. N 20-51/53 (2-)24-61 Xi. N 11-38-48/20-51/53-62-65-67 (2-)9-16-29-33-36/37-61-62 T. R48/20-62 10-38-43-50/53 (2-)24-37-60-61 F 11-52/53 (2-)9-16-29-33-61 F. N 10-36/37-51/53 (2-)61 Xn. R38-48/20-62 5% < C < 20% Xn. N 11-51/53 (2-)9-16-29-33-61 T. N 45-50/53 53-45-60-61 F. N C > 25% Xi.5% Xn. N 45-50/53 53-45-60-61 T.Xi. R20-36/38 C > 25% Xi. 6 . N 45-50/53 53-45-60-61 T. R37 C > 12.

N 19-36/38-51/53 (2-)26-28-61 N 10-50/53 (2-)60-61 Xi.5% Xn. N 38-51/53 (2-)37-61 T. R20 . N 45-50/53 53-45-60-61 T. N 45-50/53 53-45-60-61 N 50 61 Xi. Xn 12-40-48/20 (2-)9-16-33 T.45-50/53 53-45-60-61 Xi. N 38-51/53 (2-)37-61 F+. N 36/37/38-50/53 (2-)23-60-61 Xn. N 11-20/22-36/37/38-51/53 (2-)36/37-61 Xi. Xn. N 23/25-36/37/38-40-48/20-50-59 (1/2-)15-27-36/39-38-45-59-61 Xn 20-52/53 (2-)24-61 Xn 40 (2-)23-24/25-36/37 C > 12. N 10-20-36/37/38-51/53 (2-)26-61 F.

N 5% < C < 20% 1% < C < 5% Xn. R20/21/22 F+. R48/20 C > 25% Xn. R20/21/22 C > 7% 1% < C < 7% 0. R22-36/37 12. R22 F. N 20-59 (2-)24/25-59-61 Xn 20/21/22 (2-)9 T+.1% < C < 1% C > 20% 7% < C < 20% 1% < C < 7% 0.2% < C < 1% Xn. R23 Xn. N 26/27-51/53 (1/2-)38-45-61 T+ 26-36-52/53 (1/2-)24-27-45-61 T.1% < C < 20% T. R26-36 T+. R26/27 T. R20/21 T+. R23/24/25-40-48/23 23/24/25-40-48/23-52/53-59 (1/2-)23-36/37-45-59-61 0. R40-48/23 0. R20/21/22-48/20 12-40-52/53 (2-)9-16-33-36/37-61 T. N 23-36/38-51/53 (1/2-)28-45-61 T.T 21-23/25-37/38-40 (1/2-)36/37-38-45 Xn C > 20% Xn. Xn Xn. R20 T. N C > 20% T.5% < C < 20% Xn. 45-23/24/25 T. R40 C > 1% T. R22-38-40-48/20/22 22-38-40-48/20/22 (2-)36/37 T. R22-40-48/20/22 Xn. R45-22-36/37/38 T.1% < C < 1% C > 1% T+. Xn 11-22-36/37-52/53 (2-)16-23-61 C > 20% Xn.1% < C < 1% T. R45 C > 5% Xn. T 45-11-22-36/37/38 53-45 C > 25% 20% < C < 25% 0.2% < C < 1% Xn. R23/24 Xn. R26 T. R45-36/37/38 T. R45-20/21/22 F. R45-23/24/25-36/37/38 45-23/24/25-36/37/38-51/53 53-45-61 1% < C < 20% 0. Xn 11-20/21/22 (2-)9-29 Xn 10-20 . N 40-48/23-51/53 (1/2-)23-36/37-45-61 F.

T 11-25-52/53 . R20/21/22 C > 12. T+. Xn 11-20-52/53 (2-)7-16-29-61 Xn 40-52/53 (2-)23-36/37-61 Xn. R20 C > 1% Xn. R40 11-20/21/22 (2-)9-29 F+. Xn C > 25% Xn. N 40-51/53 (2-)23-36/37-61 F.5% Xn.(2-)9-24 F. R40 C > 1% Xn. N 10-20/21-25-36/37/38-43-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 F.5% Xn. R20-40 1% < C < 12. T 45-12 53-45 F+. N 11-26-50 (1/2-)16-29-33-45-61 T. Xn 12-20-40 (2-)7-16-29 F. Xn 11-20/22 (2-)16-24 T 45-46-60-25-48/20/22-52/53 53-45-61 F. T 45-12 53-45 F+.5% Xn. R40 C > 12.

N 10-20-51/53 (2-)24/25-61 Xn. N 21-25-40-50/53 (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. Xn 5% < C < 20% Xn.005% Xn. N 20-51/53 (2-)24/25-61 Xn. N 33-50/53 (2-)35-60-61 Xn. N 23/24/25-36/38-50/53 (1/2-)13-45-60-61 . R20 C > 20% Xn. N 11-20/22-34-43-51/53 (2-)9-16-26-29-36/37/39-45-61 Xn. C. R22 C > 0.(1/2-)16-29-33-45-61 F. N 36-50/53 (2-)24/25-46-60-61 F. N C > 5% Xn. N 21/22-36/38-50/53 (2-)35-60-61 T. R22-36/37/38 22-36/37/38-50/53 (2-)23-60-61 Xi. R33 11-20/22-36 (2-)16 T 22-23-37/38-40-41 (1/2-)36/37-38-45 T 45-22-23-37/38-41 53-45 Xn.

N 24/25-33-40-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. N 25-27-40-48/25-50/53 (1/2-)22-36/37-45-60-61 T+. N 26/27/28-50/53 (1/2-)13-28-45-60-61 T+.T. N 11-51/53 (2-)16-23-61 Xi . N 24-28-50/53 (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. N 24/25-40-48/24/25-50/53 (1/2-)22-36/37-45-60-61 T+. N 21/22-40-50/53 (2-)36/37-60-61 T. N 27/28-50 (1/2-)28-36/37-45-61 C 10-34 (1/2-)7-26-45 F. N 21-25-37/38-40-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T. N 25-40-48/25-50/53 (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. Xn 11-20/22-40 (2-)36/37 F. N 24/25-36-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T+.

N 10-38-51/53 (2-)61 Xn 20-37 (2-)41 Xn 20/21/22 (2-)37/39 T. N 10-20/22-50-58 (2-)51-60-61 Xn. N 36/38-50/53 (2-)37-60-61 Xn. Xn 2-40-48/20 (2-)36/37 Xn. N 43-48/22-50/53 (2-)24-37-41-60-61 .36/37/38 (2-)39 T 22-23-37/38-40-41 (1/2-)36/37-38-45 F 11 (2-)9-16-29 Xi. N 25-33-40-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T 45-21-25 53-45 T. N 45-48/25-50/53 53-45-60-61 Xi. N 22-51/53 (2-)61 Xi 38 (2) E.

N 22-24-26-34-50/53 (1/2-)25-39-45-53-60-61 F. N 48/21/22-50/53-64 (1/2-)36/37-45-60-61 N 52/53-59 . Xn 11-20/21/22-37/38-40-41-52/53 (2-)9-16-23-26-36/37/39-61 Xn. N 22-23-36/37/38-40-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. N 45-24/25-26-34-50/53 53-45-60-61 F. N 11-22-50/53 (2-)41-46-50-60-61 T+ 22-26-34 (1/2-)9-26-28-36/37/39-45 T. N 21/22-40-50/53-62-63-64 (2-)13-36/37-46-60-61 T+. N 40-50/53 (2-)24-36/37-60-61 Xn 21/22-41-43 (2-)26-36/37/39 Xi.N 50/53 60-61 T+. N 43-51/53 (2-)22-24-37-41-61 Xn. Xn.

R20/22-37/38 Xi. R37/38 C > 25% 20% < C < 25% Xn. Xi 11-41-67 (2-)7-16-24-26-39 Xn 6 6 10-22-37/38-41-67 (2-)7/9-13-26-37/39-46 F.59-61 F. R20/21/22-37 12.5% < C < 20% Xn. R20 C > 25% Xn. R36 20 (2-)24/25 T 60-61-10-20/21/22 T 60-61-10-20/21/22 53-45 Xn 20/21-36 (2-)24/25 Xn 20/21/22-37 (2-)24/25 T. R20/21/22-39/23/24/25 (1/2-)7-16-36/37-45 3% < C < 10% Xn. R23/24/25-39/23/24/25 11-23/24/25-39/23/24/25 10% < C < 20% T. R20/21/22 . N 10-23/24/25-36/37/38-50 C > 20% Xn. R20 C > 25% Xn. R20 C > 25% Xi. R20/21/2240/20/21/22 F 11 (2-)7-16 F. Xn 11-20 (2-)9-16 Xn 10-20 (2-)24/25 F. Xn 11-20 (2-)9-16-24/25 Xi 10-37 (2-)24/25 Xn 20/22-37/38 (2-)24/25 Xn C > 25% Xn. R37 C > 25% 20% < C < 25% Xn. R20/21-36 Xi. T C > 20% T.

R45-23/24/25-36/38-43 53-45 1% < C < 5% 0.1% < C < 1% T. R40 C > 25% Xi. R45-23/24/25-34-43 45-10-23/24/25-34-43 5% < C < 10% T.(1/2-)36/37/39-38-45-61 Xi 36 (2-)24/25 Xn C > 10% Xi. R45-23/24/25-43 Xn. R20/21/22 20/21/22 (2) F+ 12 (2-)9-16-33 F+ 12 (2-)9-16-33 F+ 12 (2-)9-16-33 F+. R26/27/28-40 . R36 C > 5% Xn.1% < C < 1% C > 7% T. R20/21/22 Xn C > 25% Xn. Xn 12-19-22-66-67 (2-)9-16-29-33 6 F+. R23/24/25 Xn. T 45-46-12-23-36/37/38 53-45 F. R26/27/28 26/27/28 (1/2-)7/9-28-45 T+ 1% < C < 7% 0. R20/21/22 T+. R36/37 11-19-36/37 (2-)16-29-33 T C > 10% T. Xi 1% < C < 20% Xn. R22 22 (2) T+ C > 7% T+. Xn C > 20% Xn. R36/37-40 11-19-36/37-40 (2-)16-36/37 F.

1% < C < 1% T. R20/21/22 C > 25% Xn. T+ 2-26/27/28-33 (1/2-)33-35-36/37-45 E. R43 C > 25% Xn.10-26/27/28-40 (1/2-)7/9-27-38-45 Xn 1% < C < 7% 0. R43 20-36/37/38 (2) Xn 10-19-20 (2-)24/25 E. R23/24/25-40 Xn. R20-43 20-43 (2-)24/25 F. C 1% < C < 25% Xi. T+. N 3-26/27/28-33-51/53 (1/2-)33-35-36/37-45-61 E 3 (2-)35 E 3 (2-)35 E 1-3 (2-)35 F 11 (2-)16-33-37/39 Xn 11-14-34 (1/2-)8-16-26-43-45 . T+ 3-26/27/28-33-52/53 (1/2-)33-35-36/37-45-61 E. R20-43 20-43 (2-)24/25 Xn 1% < C < 25% Xi.

R20/21/22-34 10-20/21/22-34 (1/2-)25-26-36/37/39-45 Xn 10% < C < 25% 5% < C < 10% C. R36/38 36/38 (2) Xi C > 10% Xi.F. R20/21/22-34 10-20/21/22-34 (1/2-)25-26-36/37/39-45 C 10% < C < 25% 5% < C < 10% C > 25% C. R36/37/38 22 (2-)36 Xn C > 25% Xn. C 11-14-34 (1/2-)8-16-26-43-45 F 11 (2-)8-16 Xn 22 (2) Xn 21/22-38-43 (2-)36/37 F 6 11-19-66-67 (2-)9-16-29-33 T+ 45-10-22-24-26 53-45 C C > 25% C. R21/22 21/22 (2) Xn C > 25% Xn. R36/38 36/38 . R36/37/38 C. R34 Xi. R21/22 21/22 (2) Xi C > 20% Xi. R34 Xi.

R36/37/38 C > 25% Xn.(2) Xi C > 10% Xi. R36 36 (2-)39 Xi C > 10% Xi. R36/37/38 10-36/37/38 (2) F+. R20/22 C > 25% Xn. Xn 11-20/21/22 (2-)9-16-26-29 Xn 22 (2-)24/25 T+ 45-46-24/25-26-34 53-45 36/37/38 (2-)39 T 45-60-21/22-23-36/37/38 53-45 0 10 (2-)24 . N 38-40-43-51/53 (2-)36/37-61 Xn 20/22 (2-)26 F. R22 Xi C > 10% Xi. T 45-12-20/21/22-36/37/38 53-45 Xn.

R36/38-43 Xi. R36/38-43 36/38-43 (2-)28-37/39 Xi. R36/38 C > 25% Xn. R43 45-11-20/21/22 53-45 T C > 50% T. R20/21/22 C > 1% T. R21-43 21-43 (2-)24/25 Xi 1% < C < 25% Xi. R21-23/25-34-48/22 21-23/25-34-48/22 25% < C < 50% T. N 1% < C < 5% Xi. R23/24/25-40 23/24/25-40 (1/2-)23-24-45 Xn 0. R20/21-36/38-43 20/21-36/38-43 (2-)26-28-37/39 Xi 20% < C < 25% 1% < C < 20% C > 5% Xi. R21-23/25-36/38-48/22 (1/2-)26-36/37/39-45 10% < C < 25% 3% < C < 10% Xn. R43 C > 5% Xi. R36/38-43 36/38-43-51/53 (2-)28-37/39-61 F.T C > 1% T. R36/38-43 36/38-43 (2-)26-28-37/39 Xn 1% < C < 20% Xi. R43 Xi. R43 C > 20% Xi. N 10-23/24/25-34-51/53 (1/2-)26-28-36-45-61 . R20/21/22 C > 25% Xn. R20/22-48/22 Xn. R43 C > 10% Xi. R20/22 22-36/38 (2-)26-28 Xi 36/38-52/53 (2-)61 Xn 22-38-41-48/22 (2-)26-36/37/39-46 Xn C 10-22-34 (1/2-)23-26-36-45 T. T 1% < C < 5% Xi. R23/24/25-40-43 23/24/25-40-43 (1/2-)23-24-45 T 0.1% < C < 1% Xn.1% < C < 1% Xn.

N 21/22-37/38-41-50/53 (2-)26-37/39-60-61 Xn 21 (2-)36/37 Xi 41 (2-)25-26-39-46 Xi 41 (2-)26 C 22-35 (1/2-)26-28-36/37/39-45 Xn 22-52/53 (2-)22-61 O.Xi 36 (2-)24 C 21/22-34 (1/2-)26-36/37/39-45 Xi 36 (2) C 34 (1/2-)23-26-36-45 Xi 36 (2-)26 T 45-21-36 53-45 Xn. R34 Xi. R36/37/38 . R21/22-34 10% < C < 25% 5% < C < 10% C. N 43-51/53 C > 25% C. Xn 8-22-36 (2-)26 Xi.

(2-)24-37-61 Xn. Xn 11-20/21/22-36/37/38-40-52/53 (2-)9-16-29-36/37-61 Xi 38-43 (2-)24-37 T 61-10-37/38-41 53-45 Xn 63 (2-)36/37 Xi 6 . N 20-51/53 (2-)23-61 Xi 38-43 (2-)24-37 Xn 10-21-36 (2-)24/25-36/37 Xi 36 (2-)24-26 Xi 36-52/53 (2-)26-61 Xn 22-36 (2-)26 Xn 22-52/53 (2-)61 F 11-19 (2-)9-16-24/25-33 Xi 36 (2-)25-26 F.

Xi 11-36-67 (2-)7-16-24/25-26 C 6 22-34-52/53 (1/2-)26-36/37/39-45-61 Xi.10-37/38-41-67 (2-)7/9-13-26-37/39-46 F. N 22-41-51/53 (2-)26-39-61 Xn 22-43-52/53 (2-)36/37-61 Xi 10-36/37-67 (2-)7/9-13-24/25-26-46 0 53 61 Xi 10-41 (2-)26-39 Xn 22-52/53 (2-)39-61 6 . N 38-43-51/53 (2-)24-37-61 N 50/53 60-61 Xn. C 11-34-52/53 (1/2-)7-26-36/37/39-45-61 Xi. N 43-50/53 (2-)24-37-60-61 Xi 36/38 (2-)26-37 Xn 40-43-53 (2-)36/37-61 F.

N 41-51/53 (2-)26-39-61 Xi 43-52/53 (2-)24-37-61 Xi 41 (2-)26-39 0 52/53 61 T 24/25-34 (1/2-)28-45 T+. N 24/25-26-36/37/38-40-50/53 (1/2-)22-36/37-45-52-60-61 T+. N 24/25-26-36/37/38-40-50/53 C > 5% T.Xi 41 (2-)26-39 Xi 38-41-52/53 (2-)26-37/39-61 Xn 22-52/53 (2-)22-36-61 0 53 61 Xi. R21/22-36/38 . R24/25-34 1% < C < 5% Xn.

R40 C > 20% Xn. N 1% < C < 10% Xn. R22 21/22-34-51/53 (1/2-)26-36/37/39-45-61 T. N 20/21/22-51/53 (2-)28-61 . R25 Xn. R22 Xn.5% < C < 5% T. R25-36/38 25-36/38-50/53 (1/2-)26-28-37-45-60-61 5% < C < 20% 0. R20/21/22-40 20/21/22-40-52/53 (2-)36/37-61 Xn. N 10% < C < 20% Xn. N C > 20% T. N 24/25-34-51/53 (1/2-)26-36/37/39-45-61 Xn. R21/22-36/38 Xn C>10% Xn. N 22-40-41-43-50 (2-)26-36/37/39-61 T. N 20/22-50 (2-)24/25-61 Xn.(1/2-)22-28-36/37-45-52-60-61 T C > 5% T. R24/25-34 24/25-34 (1/2-)36/37/39-45 1% < C < 5% Xn. R22-36/38 22-36/38-50 (2)26-61 C.

N C > 2% T. N C > 10% Xn. N 22-36/38-50/53 (2-)26-28-60-61 Xn. N 34-50/53 (1/2-)26-36/39-45-60-61 T. R22-36/38 5% < C < 20% Xi. R24/25 24/25-50/53 (1/2-)20-37-45-60-61 Xn 0. R21/22 C > 20% Xn. N 22-36/38-40-50/53 (2-)36/37-60-61 Xn. N 41-43-51/53 (2-)24/25-26-37-61 . N 37/38-41-50 (2-)22-26-61 Xi 41 (2-)24-26-39 C. R21/22-41-43 21/22-41-43-50 (2-)26-36/37/39-61 5% < C < 10% 1% < C < 5% Xn.2% < C < 2% Xn. R36/38 21/22-36/38 (2-)22-26-37 Xn.Xn. R21/22-36-43 Xi. N 22-36-50/53 (2-)26-60-61 Xi. N 36/37/38-50 (2-)22-61 Xn. R43 T. N 60-36-50/53 53-45-60-61 N 51/53 61 N 51/53 61 Xi.

N 43-50/53 (2-)24-37-60-61 Xn 22 (2) . N 45-22-43-51/53 53-45-61 Xn 21/22-37/38-41 (2-)22-26-37/39 Xi 36/37/38-43 (2-)24-26-37 Xn 22-36/38 (2-)26 C. N 41-50/53 (2-)26-39-60-61 Xi 43-53 (2-)24-37-61 Xi. N 22-34-51/53 (1/2-)26-28-36/37/39-45-61 0 10 (2) Xi.T. N 43-51/53 (2-)24-37-61 T 24/25-34 (1/2-)26-28-36/37/39-45 Xn 22-36/38-43 (2-)24-37 Xi.

N 23-35-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 0 52/53 61 0 53 61 Xi. R23-35 10% < C < 25% 5% < C < 10% 3% < C < 5% 1% < C < 3% C. N 20-37/38-41-43-50/53 (2-)24-26-37/39-60-61 N 51/53 61 Xn 48/22-53 (2-)22-36-61 N 51/53 61 N 51/53 61 T. R20-35 C. C.Xn. C. R36/37/38 . N 22-38-41-50/53 (2-)24-39-60-61 Xn. N 22-40-41-51/53 (2-)26-36/37/39-47-49-61 Xi 36-43 (2-)24/25-26-37 Xn 22-36-43 (2-)24/25-26-37/39-46 Xn. R20-34 Xn. N 38-43-50/53 (2-)24-37-60-61 C > 25% T. R20-36/37/38 Xi.

R43 T C > 25% T. Xn 12-36/37-40 (2-)16-33-36/37 F 11 (2-)9-16-29-33 Xn 10-22 (2-)13-25-46 F 11 (2-)9-29-33 F 11 (2-)9-16-33 F. R23/25-36/37-40 T. T. R21-23/25-36/37-40 21-23/25-36/37-40 (1/2-)26-36/37/39-45 20% < C < 25% 5% < C < 20% 1% < C < 5% T. R23/25-40 Xn.Xi 43-52/53 (2-)24-37-61 Xn 40 (2-)22-36/37 T C > 25% T. R23/24/25-34-40-43 23/24/25-34-40-43 5% < C < 25% Xn. R20/21/22-36/37/3840-43 (1/2-)26-36/37/39-45-51 1% < C < 5% 0.2% < C < 1% Xn. T+ 11-25-26-34 (1/2-)3/9/14-26-36/37/39-38-45 F. R20/22-40 Xn 22 (2-)24/25 F+. R40-43 Xi. N 11-23-36/37/38-50/53 (1/2-)29-33-45-60-61 C 34 .

R20-36/38-40-43 Xn. R23/25-34-42/43 25% < C < 50% 10% < C < 25% 2% < C < 10% T. R36/37/38-42/43 Xi. R20/22-37/38-4142/43 T+. R24/25-26-34-40 24/25-26-34-40-50 (1/2-)26-28-36/37/39-45-61 10% < C < 25% 7% < C < 10% T+. R36/38 C > 10% 1% < C < 10% Xn. R21/22-26-34-40 T+. R21/22-26-36/37/3840 5% < C < 7% T. Xi C > 10% Xi. N 1% < C < 2% 0. R22-23-34-42/43 C. R40-43 C > 50% T. R23-40 11-36/38 (2-)9-16-33 Xn 20-36/38-40-43 (2-)36/37 F 11 (2-)16 F. R21/22-23-40 T. R36/37/38-43 T+. R21/22-23-36/37/38-40 3% < C < 5% 1% < C < 3% T.(1/2-)26-45 Xn 22 (2-)24 Xn 20/22 (2-)16-24/25-28 T 25-36/38 (1/2-)25-45 F. Xi 11-36/37/38 (2-)9-16-29 Xi 38-43 (2-)24/25-37 T 45-22-40 53-45 Xi 43 (2-)24-37 T. N 23/25-34-42/43-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 . R20/22-34-42/43 Xn.5% < C < 1% C > 25% Xn.

R20 Xi. Xi 11-37-66-67 (2-)9-16-25-33 6 F 11 (2-)9-16-33 Xn C > 5% Xn. N 23/25-36/37/38-50 (1/2-)26-28-45-61 .1% < C < 1% Xn. R20 10-20 (2-)25 Xn C > 25% Xn. Xi 11-36-66-67 (2-)9-16 6 Xn 10-20-36 (2-)24 F.0. Xn 11-20-36/37-66 (2-)9-16-29 Xi C > 10% Xi. R20 10-20 (2-)25 Xn C > 25% Xn. Xi 11-36-66-67 (2-)9-16-26 6 F. R21/22-36/37-40 10% < C < 25% 1% < C < 10% Xn. R40 21/22-36/37-40 (2-)13-23-36/37/39-46 T. N 38-43-51/53 (2-)24-37-61 Xi. R20/21/22 10-20/21/22 (2-)25 Xn C > 25% Xn. N 43-51/53 (2-)24-37-61 F. R36/37-40 Xn. R37 10-37 (2-)24 F.

N 22-51/53 (2-)61 Xn 10-20 (2-)23-24/25 Xn 10-20/22 (2-)24/25 Xi 10-36/38 (2-)23 Xn 10-20 (2-)23-24/25 Xn 10-20 (2-)-24/25 F. N 22-36/38-50/53 (2-)26-60-61 T.T+. N 23-27/28-48/24/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T. Xn 11-20 (2-)9-16-24/25 Xn 10-22 (2-)21-23-24/25 . N 25-48/25-50/53 (1/2-)37-45-60-61 Xn 10-20 (2-)3 Xn. R36/38 C > 25% Xn. N 24/25-40-50/53 (1/2-)22-36/37-45-60-61 Xi C > 10% Xi. R36/37 10-36/37 (2-)23 Xi C > 10% Xi. R22 36/38 (2-)41 Xn.

N 21/22-36/38-51/53 (2-)36/37-61 Xn. N 41-51/53 (2-)26-39-61 Xn. R48/20 T+ 45-26-36/38 53-45 Xn. N 43-50/53 (2-)24-37-60-61 Xn. N 22-50/53 (2-)60-61 Xi. N 22-51/53 (2-)24/25-61 Xn.T C > 10 % T. N 20/21/22-36-43-48/22-50/53-62 (2-)24-37-60-61 Xn. N 20-50/53 (2-)60-61 Xi. N 22-51/53 (2-)22-61 Xn 22-36 (2-)26 6 . R48/20-62 Xn. N 22-51/53 (2-)61 T+ 28-48/23/24/25 (1/2-)36/37-45 Xn. R48/23-62 10-48/23-62-67 (1/2-)36/37-45 5% < C < 10 % 1% < C < 5% Xn.

N 25% < C < 90% 10% < C < 25% C. R36/38 C. R34 Xi. R36/38 C > 10% C. N 38-51/53 (2-)37-61 Xn. R35 35 (1/2-)23-26-45 C 10% < C < 90% 2% < C < 10% C > 90% C.Xi. R34 Xi. R34 Xi. R35 10-35 (1/2-)23-26-45 T. R35 5% < C < 10% 1% < C < 5% C. R36/38 25-34-50 (1/2-)23-37-45-61 C 35 (1/2-)24/25-26-45 Xn . N 22-36-50/53 (2-)26-60-61 N 50/53 60-61 N 50/53 60-61 N 50/53 60-61 N 50/53 60-61 Xi 43-53 (2-)24-37-61 N 51/53 61 N 51/53 61 0 52/53 61 C C > 90% C.

Xi 11-36/37-67 (2-)9-16-24-33 F. R34 10% < C < 25% Xi.22 (2-)24-25 Xn C > 5% Xn. C 11-14-34 (1/2-)9-16-26-45 C 34 (1/2-)26-45 F 11 (2-)9-16 F+. R20/22-34 Xi. R37/38-41 Xi. R36/38 21/22 (2-)24/25 C 10-20/22-34 (1/2-)26-36/37/39-45 Xn 22-37/38-41-42/43 (2-)23-24/25-26-37/39-46 C 34 (1/2-)26-45 F. Xn 12-20/22-36/37 (2-)9-16-24-26-33 F. R21/22 C > 25 % 5% < C < 25% 1% < C < 5% C. R36 C > 25% C. Xn 11-20/22-36/37 (2-)9-16-24-26-33 F. R21/22 21/22 (2-)24/25 Xn C > 5% Xn. Xi 11-36/37 (2-)9-16-24-33 Xi 10-36/37 (2-)24 6 .

Xi 6 11-36-66-67 (2-)16-26-29-33 0 10-66-67 (2-)25 F 11-66 (2-)16-23-25-29-33 F. Xn 11-20 (2-)16-24-29-33 6 . T+ 11-22-26-34 (1/2-)9-16-26-28-33-36/37/39-45 F. Xi 11-36-66-67 (2-)16-26-33 6 F 11 (2-)16-23-29-33 F. T 11-23-36/37/38 (1/2-)9-16-33-45 F. Xi 11-36-66-67 (2-)16-26-29-33 6 F.F.

.

25 Problematic for SE and N. 25 Updating for environmental effects: agreed in March 1996.Add. Entry amended: see ECBI/08/96 . Footnote Comments AT P 12 19 20 20 Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Environment agreed in March 96. 22. health agreed in July 98 25 . 25 25 15 Updating for environmental effects: agreed in March 1996.Class. 0 Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25 Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25 Problematic for SE and N. 20. health agreed in July 98 25 Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 26 19 19 Updating for environmental effects: agreed in December 1996. Entry amended: see ECBI/08/96 . 25 . Environment agreed in March 96.Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25 15 Updating for environmental effects: agreed in December 1996. 25 Updating for environmental effects: agreed in December 1996.Add.

Updating for environmental effects: agreed in December 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. Two entries in the group so individual enties
entered.

25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. One entry in the group so individual entry entered.

25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in December 1996. Four entries, 3 individual entries included, 4th
substance is azocyclotin (050-019-00-3).

26

12

Updating for environmental effects: agreed in December 1996.

26

13

Classification agreed in Nov. 1995.

24

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry amended: see ECBI/08/96 - Add. 20

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry amended: see ECBI/08/96 - Add. 20

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry amended: see ECBI/08/96 - Add. 22

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

21

20

20

Environment revision agreed April 98

25

12

12

12

12

Health effects agreed in July 1995. Environment agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

12

CAS No. corrected. Error in the 22nd ATP.

25

12

Agreement reached on health effects, April 1996. Environment agreed in March 1996.

24

Agreement reached on health effects, April 1996. Environment agreed in March 1996.

24

Agreement reached on health effects, April 1996. Environment agreed in March 1996.

24

Agreement reached on health effects, April 1996. Environment agreed in March 1996.

24

Health effects agreed in September 1996. Environment agreed in March 1996.

25

Health effects agreed in September 1996. Environment agreed in March 1996.

25

Health effects agreed in September 1996. Environment agreed in March 1996.

25

Health effects agreed in September 1996. Environment agreed in March 1996.

25

Health effects agreed in September 1996. Environment agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry revised to include the CAS and EC Nos of the two 25
individual substances.

Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Entry revised to include the correct CAS and EC Nos.
(see ECBI/08/96 - Add. 21).

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

12

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in June 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in June 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

21

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

26

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

26

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

12

Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

25

12

12

21

12

In 21st ATP, update for Nota S

25

12

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98

25

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98

25

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed inJuly 98

25

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in July 98

25

12

12

Editorial change: CAS Nos. and EEC Nos. added. Discussed for environment in Sept. 1995, agreed no
classification needed.

25

12

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

12

12

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in July 98

25

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98

25

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98

25

12

12

Editorial change: CAS Nos. and EEC Nos. added. Discussed for environment in Sept. 1995, agreed no
classification needed.

25

12

1st ESR Priority List, ES Rapporteur. Health effects agreed in July 1997 and environment in June 1997.

26

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

12

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

N problem substance. Updating for environmental effects: agreed in September 1995. Health effects rediscussed
and agreed in April 1997. Additional CAS- and EEC-Nos. added and Nota C.

24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

26

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

26

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

Problematic for N and S. Health effects agreed in July 1997 and environment in December 1995.

25

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

21

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

Health and environmental effects agreed in July 1994. Entry confirmed in October 1995. New structure inserted.

22

Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

24

20

20

Problematic for N. Health agreed January 97, concentration limits agreed July 98. Difference to second option of
two: no R40 in the label

25

Health effects and environment agreed in September 1996

25

26

26

12

Problematic for N. Health effects agreed at Pesticide meeting, November 1996. Environment agreed in December 25
1996.

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

12

21

12

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Agreement reached in October 1995 to include Carc.
Cat. 3; R40 and S36/37.

22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

12

19

12

21

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

21

Editorial change: CAS No. (not in EINECS) replaced with 2 isomers with both CAS. & EC. Nos. Entry confirmed in
October 1995.

22

12

15

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Agreement reached in October 1995 to include Repro.
Cat. 1; R60.

22

Editorial change: CAS No. (not in EINECS) replaced with 3 isomers with both CAS. & EC. Nos. Entry confirmed in
October 1995.

22

12

Agreement for environmental effects reached in December 1995 and health effects in January 1996.

22

12

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Additional CAS, EC Nos. for cis- and trans-isomers and
NOTA C. Entry confirmed in October 1995.

22

Updating for environmental effects: confirmed in September 1995. On ESR priority list. Entry confirmed in October 22
1995.

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

21

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Additional CAS, EC. No. for specific (Z-)isomer. Entry
confirmed in October 1995 with the addition of Nota C

22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. 1,2-dichloropropene (not in EINECS or PPP) and NOTA
C deleted from entry. Entry confirmed in October 1995.

22

Health effects agreed in November 1994. Environment agreed in 21. ATP. S26 and S45 added in October 1995.

22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

21

26

15

19

19

19

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

21

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995. The name has been
changed and the EEC and CAS Nos deleted.

22

19

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

12

19

19

19

19

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

19

19

21

26

Health agreed in October 97, final classification for carcinogenicity voted at TPC, 9th Nov. 98

25

21

12

15

12

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

12

12

21

12

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

15

21

16

16

19

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

20

Updating for environmental effects: agreed in April 1995. Health effects agreed in the 21st ATP. Entry confirmed in 22
October 1995.

21

Health effects agreed in May 1995. Environment agreed in April 1995. Entry confirmed in October 1995.

22

Environment agreed in March 1996 and health in July 1996. Classification covers Swedish concerns for 4th
category.

24

1st ESR Priority List, UK Rapporteur. Discussed for carcinogenicity by Specialised Experts in June 1997. Health
effects agreed in July 1997 and environment in June 1997.

25

25

25

26

26

Problematic for A, N and I. Health effects agreed in July 1996 and environment discussed in September 1996.

25

12

Problematic for SE, Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98

25

Problematic for AT and SE. Environment agreed in september 1995, health agreed in May 98

25

12

12

12

12

12

Editorial change agreed in September 1997 to add isomers

25

19

19

12

12

21

12 12 12 12 12 Problematic for SE and N. Environment agreed in september 1995. health agreed in July 98 25 12 12 12 12 12 12 12 .

still CAS numbers have to be filled in. 25 12 12 12 12 12 12 Environment agreed in september 1997.12 12 12 Updating for environmental effects agreed in September 1997. 25 . 25 Environment agreed in september 1997.

CMR agreed in October 1997 25 Problematic for AT. health agreed in may 98 25 12 Problematic for AT. 25 12 15 15 Problematic for SE. Environment agreed in september 1995.Environment agreed in september 1997. CMR agreed in October 1997 25 12 12 12 12 12 . still CAS numbers and isomers have to be filled in.

Environment agreed in December 97. 25 12 12 Health effects agreed in January 1997 and environment in December 1996. Difference to option two of two: no R40 in the label 25 12 . health agreed in July 98 25 12 12 12 Health effects agreed in January 1997 and environment in December 1996.12 12 Problematic for SE and N.

25 Problematic for AT. health agreed in July 98.12 12 12 12 12 Environment revision agreed in september 97. 25 . 25 12 12 Environment agreed in December 1997. 3). 25 12 26 12 Environment agreed in september 1997. Entry updated to include the No-longer polymer number (ECBI/08/96Add. Environment agreed in September 97.

12 Problematic for AT. CMR agreed in October 1997. CMR agreed in October 1997. environment agreed in September 97 25 12 12 12 12 21 15 Problematic for AT. environment agreed in September 97 25 15 16 16 26 16 .

environment agreed in September 97. 25 . Environment agreed in March 1996. April 1996. 26 19 20 20 21 Environment update agreed in september 1997. health agreed in July 98. Health effects agreed in July 1997 (add S24 only) and environment in June 1997. NL Rapporteur. 25 S problem substance. 25 Problematic for SE. Agreement reached on health effects. 24 Health effects agreed in April 1997 and environment in December 1996.26 19 19 1st ESR Priority List. 25 Environment update agreed in september 1997. 25 1st ESR Priority List. Health effects agreed in July 1997 and environment in June 1997. NL Rapporteur.

environment agreed in September 97. health agreed in May 98 25 26 26 26 .Problematic for SE. Environment agreed in september 1995. health agreed in May 98. 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Problematic for SE.

Editorial change on the sheet with CAS and EEC Nos.26 26 26 26 26 26 26 26 12 19 Entry had been classified for the environment in the 21st ATP. 24 . added as there are only two salts covered.

24 N problem substance. 24 . Environment in June 1995. 22 Updating for environmental effects: agreed in December 1995. Entry confirmed in October 1995. Health effects agreed in July 1997 and environment in December 1995. 24 Updating for environmental effects: agreed in December 1995. 24 21 Health effects agreed in February 1995. Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Health effects agreed in April 1996. The 3.5-isomer was removed as a new entry as it will not be classified for the environment (604-037-00-9). 24 Updating for environmental effects: agreed in December 1995. Six additional isomers included.12 Problematic for S. 25 Updating for environmental effects: agreed in December 1995.

Health effects agreed at the Pesticides meeting in November 1995. Environment agreed in 21. R50 in April 1998.Health effects agreed in July 1995. R50-53 to N. 26 Updating for environmental effects: agreed in December 1995. 22 21 12 19 Updating for environmental effects: agreed in December 1995. ATP. Health effects agreed at the Pesticides meeting in November 1995. 24 Updating for environmental effects: agreed in December 1995. R50-53 to N. 26 13 16 26 16 16 16 . R50 in April 1998. 24 Updating for environmental effects: agreed in December 1995. Entry confirmed in October 1995 with S60 deleted. changed from N. changed from N.

Environment agreed in April 1995. This isomer is removed from the xylenol group entry (604-006-00-X) as it was not classified for the environment. Health effects agreed in January 1996.16 19 19 19 Updating for environmental effects: agreed in December 1995. 24 Classification agreed in Nov. 24 Classification agreed in Nov. 1995. 24 . Sensitisation agreed in June 1995. 24 N problem substance. 1995. 24 21 20 20 20 Updating for environmental effects: agreed in December 1995.

25 25 25 25 25 26 26 26 26 . 26 Health effects agreed in April 1997 and environment in March 1997. health agreed in April 1997 and environment in March 1997.Classification agreed in Nov. 25 N problematic substance. 1996. 26 N problematic substance. 26 Health effects agreed in January 1997 and environment in December 1996. health agreed in April 1997 and environment in March 1997.

Health effects agreed in April 1996.26 26 Agreement on no classification for the environment in September 1995. 24 On 2nd ESR. 22 12 12 12 15 12 12 12 Updating for environmental effects: agreed in September 1995. 24 12 . The entry was confirmed in October 1995 with the inclusion of S39 and concentration limits. Updating for environmental effects: agreed in September 1995.

26 12 12 19 Health effects agreed in July 1995. Environment to be discussed in December 1995. Entry confirmed in October 1995. Entry discussed 22 in October 1995. Health effects agreed in July 1996. Environment agreed in December 1994.12 12 12 12 Updating for environmental effects: agreed in September 1995. environment agreed in . 22 Health effects agreed in July 1995. 22 Health effects provisionally agreed in July 1995. Environment agreed in September 1995. health agreed in July 98 25 . Problematic for N. Entry confirmed in October 1995.

environment agreed in September 97. 25 Problematic for SE.25 26 Problematic for SE. 25 12 12 12 12 Problematic for AT. health agreed in May 98. environment agreed in September 97. health agreed in October 1997 25 Updating for environmental effects: agreed in March 1997. 25 . environment agreed in September 97. 25 12 Problematic for SE. 25 12 Problematic for SE. health agreed in July 98. environment agreed in September 97. health agreed in July 98. health agreed in July 98. Environment agreed in March 97.

environment agreed in September 97. 25 12 Problematic for SE. environment agreed in September 97. health agreed in July 98. health agreed in July 98. environment agreed in September 97. 26 12 Updating for environmental effects: agreed in May 1997. environment agreed in September 97. 25 Problematic for SE. 26 12 12 Updating for environmental effects: agreed in March 1997. 25 Problematic for SE. environment agreed in September 97. 26 Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 25 Problematic for SE.Revision for environment agreed in November 1997 25 Updating for environmental effects: agreed in May 1997. health agreed in July 98. 25 Problematic for SE. health agreed in July 98. 25 12 . health agreed in July 98.

25 12 Updating for environmental effects: agreed in March 1997. 25 Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 26 Problematic for AT. Discussed by the Specialised Experts in June 1997. Health effects agreed in July 1997 and environment in March 1996. 25 Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 26 Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 26 15 21 16 16 19 . Pesticides agreed in november 1997 26 Updating for environmental effects: agreed in May 1997.Problematic for S and Is.

22 25 25 25 25 25 26 26 12 12 21 12 12 . Environment agreed in December 1994. Entry confirmed in October 1995.20 26 Health effects agreed in July 1995.

25 Health effects agreed in April 1996 and environment in June 1996.12 12 A problematic substance. 25 . environment agreed in September 97. health effects agreed in April 1997 and environment in June 1996. health agreed in July 98. health effects agreed in April 1997 and environment in June 1996. health agreed in July 98. environment agreed in September 97. health agreed in July 98. 25 Problematic for SE. health effects agreed in April 1997 and environment in June 1996. environment agreed in September 97. 25 Problematic for SE. 24 12 12 12 15 A problematic substance. 25 A problematic substance. 25 Problematic for SE.

health agreed in May 98. 25 . environment agreed in September 97. environment agreed in September 97. 25 Problematic for SE. Environment effects agreed in December 1994. 25 Problematic for SE. health agreed in July 98. environment agreed in September 97.12 Health effects agreed in May 1995. 25 12 Problematic for SE. environment agreed in September 97. health agreed in May 98. S28 added and the entry confirmed in October 1995. health agreed in May 98. 25 Problematic for SE. health agreed in July 98. 25 Problematic for SE. environment agreed in September 97. health agreed in July 98. environment agreed in September 97. 22 Problematic for SE.

.

P.Revision Group No.Notes .

r .

r r .

r r .

.

.

r r .

r r .

.

r .

r r .

r r n n r .

r r r r r r r r r r .

r r r r r r r r r .

r r r r r r r .

r r r r r .

r r r r r r .

r r r n n n n .

r .

.

.

.

.

r .

r r .

r r r .

r n n n .

n n n n n n n n .

r r .

r r r r r .

r .

r r r n n n n .

n n r .

r n n n .

n .

r r r .

r r r r r .

r n n n r .

.

r .

.

R11 1006 607-033-00-5 metacrilat de n-butil 1007 607-034-00-0 acrilat de metil . R60-61 203-839-2 Xn. 2.4-D 202-361-1 94-75-7 1013 607-040-00-3 săruri şi esteri ai 2. R11 209-669-5 590-01-2 R10 208-746-0 1003 607-030-00-9 propionat de propil Nr. R20/21 1012 607-039-00-8 2. sec-[2]. R11 201-297-1 80-62-6 Xn.Nr.CAS 591-34-4 20487-40-5 203-389-7 540-42-1 106-36-5 R10 1004 607-031-00-4 butirat de butil C 203-656-8 Xn. R36/37/38 R43 R10 96-33-3 Xi.CEE Clasificare 203-291-4 105-37-3 F. R20/21/22 1011 607-038-00-2 acetat de 2-butoxietil 203-933-3 112-07-2 Xn. R60-61 202-615-1 202-500-6 Xn. R20/21/22 Xi. R20/21/22 . tert-[3]. R11 203-772-9 Xi. R36/37/38 0 Xn. 2. R36/37/38 R43 F. R36/37/38 R43 110-49-6 Repr.4-D A # # Xn. R22 Xi. R20 0 109-21-7 R10 1005 607-032-00-X acrilat de etil D 205-438-8 140-88-5 F. R36/37/38 R43 F. izo-[4] C Nr. R20/21/22 Xi. metil propenoat 1008 607-035-00-6 metacrilat de metil 1009 607-036-00-1 acetat de metilglicol 1010 607-037-00-7 acetat de etilglicol D D D E E 97-88-1 Xn. Cat. Cat.crt Index No Denumirea substanţei Note S 1001 607-028-00-8 propionat de etil 1002 607-029-00-3 propionat de n-butil [1]. R20/21/22 0 111-15-9 Repr.

R22 204-959-8 129-67-9 T. R38-41 0 Xn. acid 2.6-diclor-o-anisat de potasiu [2] # 93-76-5 # Xn. R50-53 Xn. R22 # # 202-264-4 93-65-2 Xi.5-triclorfenoxiacetic 202-273-3 A 1016 607-043-00-X dicamba (ISO ).1014 607-041-00-9 2. R36/37/38 N.5-T. 3. R20/21/22 # # 202-365-3 94-81-5 Xn.5-triclorfenoxi) propionic 1021 607-048-00-7 săruri ale fenoprop A 1022 607-049-00-2 mecoprop 1023 607-050-00-8 săruri ale mecoprop A 1024 607-051-00-3 MCPA 1025 607-052-00-9 săruri şi esteri ai MCPA A 1026 607-053-00-4 MCPB 1027 607-054-00-X săruri şi esteri ai MCPB 1028 607-055-00-5 endotal-sodiu A 0 120-36-5 Xn. acid 2-(2. R22 # # Xn. acid 3. R50-53 Xn. R36/37/38 N.3.4. R50-53 0 Xn. R20/21/22 N.6-diclor-2metoxibenzoic 1017 607-044-00-5 acid 3. săruri şi esteri ai acidului 2. R25 . acid 2. R38 N.4. R20/21/22 202-360-6 94-74-6 Xn. R38-41 0 Xn. R22 # # Xi.4. R38-41 0 Xn.4-triclorfenoxiacetic 1015 607-042-00-4 săruri şi esteri ai 2. R22 218-951-7 [1] Xi.4. R36 [1] 233-002-7 10007-85-9 R52-53 [2] [2] 1018 607-045-00-0 dicloroprop 1019 607-046-00-6 săruri ale dicloroprop 204-390-5 A 1020 607-047-00-1 fenoprop. R21/22 # # 202-271-2 93-72-1 Xi. R22 Xi.6-diclor-o-anisic. R22 Xi.5-diclor-6metoxibenzoic .5-T . R22 217-635-6 Xi. R41 R52-53 2300-66-5 Xi.compus cu dimetilamina (1:1) [1]. R20/21/22 Xn. R50-53 1918-00-9 Xn.

1. 4-hidroxi-3-[3oxo-1-(2-furil)butil]cumarină 1032 607-059-00-7 cumatetralil 1033 607-060-00-2 dicumarol. R50 141-32-2 R10 200-632-9 D D Xn. Cat.1029 607-056-00-0 warfarin [1]. fumarin.3'metilenebis(2H-cromenonă-2) 1034 607-061-00-8 acid acrilic 1035 607-062-00-3 n-butil acrilat Xn. R36/37/38 R43 Xn. 4. R61 [1] 226-907-3 [2] 5543-57-7 T. R35 64-69-7 N. R22 N. R35 N.4'-dihidroxi-3. R50-53 0 T. R34 1038 607-065-00-X acid bromacetic 1039 607-066-00-5 acid dicloracetic 1040 607-067-00-0 clorură de dicloracetil 1041 607-068-00-6 acid iodacetic 201-175-8 201-207-0 201-199-9 200-590-1 79-08-3 N. R48/25 [1] 226-908-9 [3] 5543-58-8 R52-53 [3] 201-378-1 81-82-3 204-195-5 R52-53 0 117-52-2 T. R48/25 201-177-9 79-10-7 Xn. R21 Xi. R50 0 T. (RS)-3-(1-(2-furil)-3oxobutil)-4-hidroxicumarină. (S)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1fenilbutil)-2-benzopironă [2]. R35 79-36-7 N. R50 0 C. R51-53 R10 205-480-7 Xn. R36/37/38 201-377-6 81-81-2 [1] Repr. R21/22 C. (R)-4-hidroxi3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopironă [3] E 1030 607-057-00-6 coumachlor (ISO). R50 C. R23/24/25 79-43-6 C. R48/22 Xi. R27/28 66-76-2 T. R35 N. R25 . 3-[1-(4-clorfenil)-3oxobutil]-4-hidroxicumarină 1031 607-058-00-1 cumafuril. R21/22 1036 607-063-00-9 acid izobutiric 201-195-7 79-31-2 1037 607-064-00-4 cloroformiat de benzil 207-925-0 501-53-1 C. R25-48/25 227-424-0 R52-53 0 5836-29-3 T+. R48/24/25 R52-53 T.

R22 - Xi.7. R35 0 105-36-2 T+. R50 122-88-3 Xn. R22 1047 607-074-00-9 clorfenac.2. R36/38 N.8.03. metil 2-clor-3-(4clorfenil) propionat D N. R23/24/25-48/23 C.10-decaclor-4hidroxipentaciclo(5. R51-53 R14 R29 T.0. R36/37/38 R43 818-61-1 T. etil 5-(perclor-5hidroxipentaciclo[5. R51-53 0 4301-50-2 T+. R24 1049 607-076-00-X dodină. R50-53 0 2439-10-3 Xn.04.8)decil-4)4-oxovalerianat - 4234-79-1 T. 2-(2. R50 0 F.02.6-triclorfenilacetic 201-599-3 85-34-7 1045 607-072-00-8 2-hidroxietil acrilat 1048 607-075-00-4 clorfenprop-methyl.5.8] decanil5)-4-oxopentanoat. R22 N. R21/22 219-459-5 N. R34 R43 N.2.9. R27/28 1052 607-079-00-6 kelevan (ISO). R51-53 0 238-413-5 14437-17-3 Xn.9.5-triclorfenoxi)etil 2. R26/27/28 1043 607-070-00-7 cloracetat de etil 203-294-0 105-39-5 T.3.6.9.03.3.1. R11 D Xn. R23/24/25 1044 607-071-00-2 metacrilat de etil 202-597-5 97-63-2 212-454-9 Xi.3.02. R22 N. acetat de dodecilguanidină 1050 607-077-00-5 erbon. etil 5(1.4.6. R22 1051 607-078-00-0 fluenetil - N. acid 2.2diclorpropionat 1053 607-080-00-1 clorură de cloracetil 201-171-6 79-04-9 Xn. R50-53 136-25-4 Xn.6.10.1042 607-069-00-1 bromacetat de etil 203-290-9 C.05. R24 1046 607-073-00-3 4-CPA 204-581-3 C. R35 N. R50 .

% 201-170-0 B. metil (+)-lactat [2].. R50 0 Xn. R34 200-677-4 68-11-1 T. R22 1060 607-088-00-5 acid metacrilic D 201-204-4 79-41-4 N. R20/21/22 1058 607-085-00-9 benzoat de benzil 204-402-9 120-51-4 Xn. R34 R10 O. % B 201-176-3 79-09-4 C. R34 0 1063 607-091-00-1 acid trifluoracetic . D 201-186-8 79-03-8 F. solubli 205-631-7 A 1056 607-083-00-8 2. metil (S)-(-)-lactat [4] B C 200-929-3 76-05-1 Xn. R35 R52-53 547-64-8 R10 [1] 218-449-8 [2] 2155-30-8 Xi. R50-53 0 C.. R22 1059 607-086-00-4 dialil ftalat 205-016-3 131-17-9 Xn. metil (R)-lactat [3].. R20 208-930-0 [1] C. R23/24/25 1062 607-090-00-6 acid tioglicolic C. R50 0 T+.4-DB A # 144-49-0 T+. R36/37 [2] 241-420-6 17392-83-5 0 [3] [3] 248-704-9 27871-49-4 [4] [4] 1065 607-093-00-2 clorură de propionil 1066 607-094-00-8 acid peracetic . R35 . R11 79-21-0 R14 C. R20/21/22 C... R34 1061 607-089-00-0 acid propionic. R28 # 202-366-9 94-82-6 # # N. R7 Xn. R28 N.. R21/22 Xn.4-DB 1057 607-084-00-3 săruri ale 2.% 1064 607-092-00-7 lactat de metil [1].1054 607-081-00-7 acid fluoracetic 1055 607-082-00-2 fluoroacetaţi.

R36/37 1073 607-101-00-4 anhidridă clorendică 204-077-3 115-27-5 Xi. R22 203-571-6 Xi.4tetracarboxlică 227-964-7 6053-68-5 Xi. R36/37/38 1074 607-102-00-X anhidridă ciclohexan-1.2.3. anhidridă trimelitică 1070 607-098-00-X dianhidridă benzen-1.2-anhidrida acidului benzen-1.5-tetracarboxilică . R37-41 201-898-9 C 201-605-4 [1] 89-32-7 R42/43 0 Xi. R41 [1] 236-086-3 13149-00-3 R42/43 [2] [2] 238-009-9 14166-21-3 0 [3] [3] 1075 607-103-00-5 anhidridă succinică 203-570-0 108-30-5 Xi.anhidridă cis-1.anhidridă tetrahidroftalică .6-tetrahidroftalică [3].anhidridă 3. R22 209-008-0 C.2. R36/37 1076 607-104-00-0 dianhidridă ciclopentan-1.dianhidridă benzen-1. anhidridă cis-ciclohexan-1.4'tetracarboxlică 219-348-1 2421-28-5 Xi. R50 110-16-7 Xn. R34 R42/43 552-30-7 Xi.3.2-dicarboxilică [1]. R36/37 .6-tetrahidroftalică [2] .5tetracarboxilică .2-dicarboxilică [2] .5. R41 213-308-7 935-79-5[2] R42/43 [2] 219-374-3 [3] 2426-02-0 R52-53 [3] 247-570-9 [4] 26266-637[4] 1072 607-100-00-9 dianhidridă benzofenon-3.4tricarboxilic . dianhidridă piromelitică 1071 607-099-00-5 anhidridă 1.2dicarboxilică [3] C 201-604-9 85-42-7 [1] Xi.2.3'.1067 607-095-00-3 acid maleic 1068 607-096-00-9 anhidridă maleică 1069 607-097-00-4 1.anhidridă tetrahidroftalică 203-742-5 N.6-tetrahidroftalică [1] .4. R41 R42/43 0 85-43-8[1] Xi. R36/37/38 0 108-31-6 Xn.4.3.2:4.anhidridă 4ciclohexen-1.2.2:4. anhidridă trans-ciclohexan-1.2-dicarboxilică .

R36/38 D 222-540-8 R43 0 3524-68-3 Xi.6-tetrahidro3.3b. R51-53 . [2].3dicarboxilică 1079 607-107-00-7 acrilat de 2-etilhexil 1080 607-108-00-2 acrilat de hidroxipropil [1]. R34 247-118-0 25584-83-2 R43 1081 607-109-00-8 hexametilen diacrilat 1082 607-110-00-3 triacrlat de pentaeritritol 1083 607-111-00-9 triacrilat de trimetilolpropan 1084 607-112-00-4 diacrilat de neopentil glicol D 235-921-9 13048-33-4 Xi.3. R36/38 R43 1085 607-113-00-X metacrilat de izobutil 1086 607-114-00-5 dimetacrilat de etilenă 1087 607-115-00-0 acrilat de izobutil 1088 607-116-00-6 acrilat de ciclohexil D D D D 202-613-0 97-86-9 R10 202-617-2 97-90-5 Xi.2a.9. R41 [1] 212-557-9 [2] 826-62-0 R42/43 [2] 220-384-5 [3] 2746-19-2 0 [3] - 123748-85.1077 607-105-00-6 anhidridă 8.10-trinorborn-5-enă-2. R36/38 D 218-741-5 R43 0 2223-82-7 T.3dicarboxilică [1].2. R23/24/25 213-663-8 999-61-1 C. R50 Xi.9-dinorborn-5-enă-2. R36/37/38 R43 N.3. mix [3] C C D C.Xn. R36/37/38 R42 103-11-7 Xi.6-metanoftalică [3] 1078 607-106-00-1 anhidridă 8. R37/38 220-852-9 R43 0 2918-23-2 T. R37 203-417-8 R43 0 106-63-8 R10 221-319-3 Xn.6b)-1.6-metanoftalică [2]. anhidridă(1a. R24 Xi.2. D 204-957-7 [1] 129-64-6 Xi. R37/38 N. R38 R43 3066-71-5 Xi. R36/38 D R43 0 239-701-3 15625-89-5 Xi. R20/21 Xi. anhidridă 1.6tetrahidro-3. R22 6 203-080-7 Xi.

R23/24/25 C. DL-lactat de etil [1]. R21 C. R34 R43 1090 607-118-00-7 diacrilat de 1-metiltrimetilen D 243-105-9 19485-03-1 Xn. R24 - Xi. L-lactat de etil [2] D D D D D C. R36/38 R43 868-77-9 Xi.1089 607-117-00-1 acrilat de glicidil D 203-440-3 0 106-90-1 T. R36/38 203-441-9 R43 0 106-91-2 Xn. 3-hidroxipropil metacrilat [2] 1098 607-126-00-0 diacrilat de trietilen glicol 1099 607-127-00-6 2-dietilaminoetil metacrilat 1100 607-128-00-1 2-tert-butilaminoetil metacrilat 1101 607-129-00-7 lactat de etil[1] . R36/38 213-090-3 [1] R43 0 923-26-2 Xi. R38 R43 4986-89-4 Xi. R36/38 R43 0 202-598-0 97-64-3 [1] R10 [1] . R36/38 203-275-7 R43 0 105-16-8 Xn. R36/38 R43 10027-06-2 Xn. R20 223-228-4 Xi. D D D D C 223-791-6 4074-88-8 T.(S)-lactat de etil [2]. R21 C. R20/21/22 212-782-2 Xi.10-trinorbornil-2 1094 607-122-00-9 tetraacrilat de pentaeritritol 1095 607-123-00-4 metacrilat de glicidil 1096 607-124-00-X 2-hidroxietil metacrilat 1097 607-125-00-5 2-hidroxipropil metacrilat [1]. (S)2-hidroxipropionat de etil [2]. R36 [1] 220-426-2 [2] 2761-09-3 R43 [2] 216-853-9 0 1680-21-3 Xi. R34 R43 1092 607-120-00-8 diacrilat de dietilen glicol 1093 607-121-00-3 acrilat de 8.9. R36/38 R43 3775-90-4 Xi. R34 R43 1091 607-119-00-2 diacrilat de tetrametilen D 213-979-6 1070-70-8 Xn. R21 225-644-1 Xi.

1102 607-130-00-2 acetat de pentil [1] . R36 1110 607-138-00-6 cloroformiat de butil 209-750-5 592-34-7 R10 209-952-3 T. acetat de izopentil [2] . R11 C. propionat de pentil [2] .propionat de 2-metilbutil [3] 1104 607-132-00-3 2-dimetilaminoetil metacrilat 1105 607-133-00-9 acrilaţi cu exceţia celor specificaţi în altă parte a acestei anexe 1106 607-134-00-4 metacrilaţi cu exceţia celor specificaţi în altă parte a acestei anexe C D A 203-322-1 [1] 105-68-0 R10 [1] 210-852-7 [2] 624-54-4 [2] 219-449-0 [3] 2438-20-2 [3] 220-688-8 2867-47-2 Xn. R22 1111 607-139-00-1 acid 2-clorpropionic 1112 607-140-00-7 clorură de izobutiril 201-194-1 79-30-1 C. R35 0 . R36/37/38 # N. 2-metilbutil acetat [4]. R23 C. 2(sau 3)-metilbutil acetat [5] C 211-694-1 [2] 687-47-8 Xi. R51-53 0 Xi. R34 0 105-45-3 Xi. R21/22 # # # Xi. R37-41 [2] 211-047-3 [1] 0 628-63-7 R10 [1] 204-662-3 [2] 123-92-2 R66 [2] 210-946-8 [3] 626-38-0 0 [3] 210-843-8 [4] 624-41-9 [4] 282-263-3 84145-37-9 [5] [5] 1103 607-131-00-8 propionat de izopentil [1]. R11 1109 607-137-00-0 acetoacetat de metil 203-299-8 C. R34 1108 607-136-00-5 clorură de butiril 205-498-5 141-75-3 F. R35 0 F. R36/37/38 1107 607-135-00-X acid butiric 203-532-3 107-92-6 C. 1-metilbutil acetat [3] . R36/38 R43 Xi. R34 598-78-7 Xn.

R22 50-01-1 Xi. R34 1116 607-144-00-9 acid adipic 204-673-3 R52-53 0 124-04-9 Xi. R36 1117 607-145-00-4 acid metansulfonic 200-898-6 75-75-2 1118 607-146-00-X acid fumaric 203-743-0 110-17-8 Xi. R22 N. benzoylprop-ethyil (ISO) 1127 607-155-00-9 blasticidin-s 200-026-4 223-297-0 50-31-7 Xi.3. R36 0 Xn.4-diclorfenil)-DLalaninat. R25 219-006-1 Xn. acid 2. R50-53 0 2079-00-7 T+. R51-53 109-61-5 R10 203-677-2 T.6-TBA (ISO).3-benzotiazol-3-il acetic 1126 607-154-00-3 etil N-benzoil-N-(3. R23 C.acid 4-clor-2.3. R22 1123 607-151-00-7 propargite (ISO). R38-41 N. R51-53 0 3813-05-6 Xi. R28 . R36/37/38 2312-35-8 Xn.3-dihidro-2oxo-1. R36/38 0 Carc. Cat. R36 N. R36 1119 607-147-00-5 202-464-1 95-92-1 Xn. R22 203-687-7 Xi. R22 Xi. R21 Xi. R22 - N. sulfit de 2-(4-tertbutilfenoxi ) ciclohexil propinil-2 1124 607-152-00-2 2. 2. R50-53 Xn. R34 1121 607-149-00-6 uretan 200-123-1 51-79-6 1122 607-150-00-1 endotal 205-660-5 145-73-3 T. R45 1114 607-142-00-8 cloroformiat de propil 1115 607-143-00-3 acid valeric dietil oxalat 1120 607-148-00-0 clorură de guanidină 200-002-3 C. R36/38 R52-53 0 244-845-5 22212-55-1 Xn. R34 109-52-4 C.1113 607-141-00-2 bi(chloroformiat) de oxidietilenă 203-430-9 106-75-2 Xn.6-triclorbenzoic 1125 607-153-00-8 benazolin (ISO).

R22 N. diclofopmethyl (ISO) 257-141-8 51338-27-3 Xn. R24 Xn. R50-53 . 4-chlorfenil 4clorbenzensulfonat 1129 607-157-00-X 3-(3-bifenil-4-il-1.2-di(4chlorfenil)-2-hidroxiacetat . difenacum 201-270-4 80-33-1 Xn. R50 510-15-6 Xn. R50-53 0 51337-71-4 Xn. cloracetat de sodiu 1131 607-159-00-0 chlorobenzilate (ISO).4-diclorfenoxi) fenoxi)propionat.2-dicarboxilat. R38-41 R52-53 520-45-6 Xn. R22 1132 607-160-00-6 clofop-izobutil - N. R22 200-923-0 75-99-0 Xn. R28 223-498-3 T. R25 208-110-2 Xi. R21/22 1140 607-168-00-X dipropil 6. R22 1133 607-161-00-1 sare dietanolamină a 4-CPA # # Xn.4-tetrahidro3-metilnaftalen-1.2. R38 N.2-diclorpropionic.3.4-tetrahidro-1-naftil)4-hidroxicumarină.4diclorfenoxi)fenoxi]propionat .3. R50-53 259-978-4 56073-07-5 T+. dalapon 219-634-6 R43 N.4'diclorbenzilat 1134 607-162-00-7 acid 2. R50-53 3926-62-3 T. R48/25 N. R38 N. R21 0 4312-97-4 Xn. propilisome - 1138 607-166-00-9 medinoterb acetat 83-59-0 T. R22 1135 607-163-00-2 acid dehidracetic 208-293-9 Xi. R22 1137 607-165-00-3 metil 2-(4-(2. R22 1136 607-164-00-8 dehidracetat de sodiu 224-580-1 4418-26-2 Xn.7-metilendioxi-1. R22 1130 607-158-00-5 sare de sodiu a acidului cloracetic. etil 2. R25 1139 607-167-00-4 3-cloracrilat de sodiu - Xn.1128 607-156-00-4 chlorfenson (ISO).2. R50-53 2487-01-6 T. R22 Xi. etil 4. metil (RS)-2-[4-(2.

R50-53 0 1596-84-5 Carc.4. R51-53 0 401-190-1 101200-48.4tetrahidro-1-naftil) cumarină.1.4-tetrametil-21-oxo-7-oxa3.3. R51-53 0 R43 N.4-difluorobenzoil Xi.20-diazadispiro (5. R50-53 R43 - R52-53 0 Xi.T.5-diclor-2. R27/28 1145 607-173-00-7 dimetil (3-metil-4-(5-nitro-3-etoxicarbonil-2tienil)azo)fenil 1146 607-174-00-2 dodecil 3-(2.R43 0 401-340-6 83055-99-6 R43 1151 607-179-00-X acid (benzotiazol-2-iltio ) succinic N.6-dimetoxipirimidinil -2)ureidosulfonil)-o-toluat de metil 400-460-6 400-580-9 - T. R50 0 250-859-2 31895-22-4 Xn. R40 1143 607-171-00-6 daminozidă 216-485-9 1144 607-172-00-1 4-hidroxi-3-(3-(4'-brom-4-bifenilil)-1.2. R22 1153 607-181-00-0 fluorură de 3. R23 6 .3. R51-53 0 401-450-4 95154-01-1 R43 1152 607-180-00-5 2-hidroxicarbazol-1-carboxilat de potasiu 401-630-2 96566-70-0 Xn. R38 N. R51-53 0 400-650-9 39562-27-1 R43 400-830-7 - N. Cat.11.3tritiaciclohexildimetilamoniu).1141 607-169-00-5 fluoroacetat de sodiu 1142 607-170-00-0 oxalat de bi (1.5-triazinil-2)3metilureidosulfonil)benzoat de metil 1150 607-178-00-4 alpha-((4.2)henicosanil20)propionat 1147 607-175-00-8 metil 2-(2-nitrobenziliden)acetoacetat 1148 607-176-00-3 Amestec de : a-3-(3-(2H-benzotriazolil-2)5-tert-butil-4-hidroxifenil)propionil-whidroxipoli(oxietilen). 3. R26/27/28 N.2.2. R48/24/25 N. R36/37 R52-53 401-800-6 101513-70. brodifacum 259-980-5 56073-10-0 T+. R21/22 N. tiociclamoxalat 200-548-2 62-74-8 T+.a-3-(3-(2Hbenzotriazoil-2)-5-tert-butil-4hidroxifenil)propionil-w-3-(3-(2Hbenzotriazolil-2)-5-tert-butil-4hidroxifenil)propioniloxipoli(oxietilenă ) 1149 607-177-00-9 2-(3-(4-metoxi-6-metil-1.

R36 0 401-890-7 77402-03-0 Carc. 2.12-dioxo-2. R36 1160 607-188-00-9 N-carboxilatoetil-N-octadec-9enilmaleamat acid de sodiu 402-970-4 1161 607-189-00-4 acid trimetilendiamintetraacetic 1162 607-190-00-X metil acrilamidometoxiacetat (conţinînd > 0. R41 1165 607-194-00-1 propilen carbonat 203-572-1 108-32-7 Xi. R22 Xi. R51-53 0 1939-36-2 Xn. Cat. R50-53 R43 402-360-8 92511-22-3 Xi. Cat.1154 607-182-00-6 3-sulfamoil-2-tenoat de metil 402-050-2 - C. R36 401-920-9 100181-71. R36 1166 607-195-00-7 2-metoxi-1-metiletil acetat 203-603-9 108-65-6 R10 .6-tetrametil-4-piperidil) succinat 402-940-0 62782-03-0 Xi.1% acrilamidă) 1163 607-191-00-5 izobutil 3.2. R34 Xn. R46 Xn.7-diclorchinolin-8-carboxilic 402-780-1 84087-01-4 R43 1159 607-187-00-3 bi (2. R51-53 0 402-290-8 85702-90-5 R10 1156 607-184-00-7 S-(3-trimetoxisilil)propil 19-izocianato-11(6-izocianatohexil)-10.13tetraazanonadecantioat R42/43 0 924-99-2 R43 1157 607-185-00-2 trans-3-dimetilaminoacrilat de etil 402-650-4 1158 607-186-00-8 acid 3.11.4-epoxibutirat 1164 607-192-00-0 N-carboximetil-N-(2-(2-hidroxietoxi) etil) glicinat disodic 400-400-9 E - R52-53 0 R43 N. R22 R43 R29 R52-53 R43 1155 607-183-00-1 2-hidroxi-5-C13-18 alchilbenzoat de zinc 402-280-3 - Xi. R22 Xi. R45 Muta. 2.9. R36/38 N.6.Xi. R38 3 N.

R38 403-030-6 - N.5-bi (1. R22 213-853-0 R43 0 1034-01-1 Xn. R61 R43 R52-53 N.O.5-trihidroxibenzoat de dodecil 214-620-6 R43 0 1166-52-5 R43 1172 607-201-00-8 clorură de tiocarbonil 207-341-6 463-71-8 T. haloxyfop-(2ethoxyethyl)(ISO) 1178 607-208-00-6 acid 4. R25 Xi.4. R22 1171 607-200-00-2 3.O.7.O-di(1-metiletil)tritio-bitioformiat. R23/25 Xi. R22 R43 N.11-trienoic. R34 1168 607-197-00-8 acid nonanoic 203-931-2 112-05-0 C. 2. R36/37/38 402-560-5 87237-48-7 Xn.12-trimetiltrideca-3.1-dimetiletil)-4hidroxifenil]metil]tio]acetat Xn. R50-53 . R50-53 0 Xn.5-trihidroxibenzoat de octil 1173 607-203-00-9 2-etilhexil [[[3. R50-53 1174 607-204-00-4 (clorfenil)(clortolil). R37/38-41 105-48-6 R10 1176 607-206-00-5 cloracetat de izopropil 1177 607-207-00-0 2-etoxietil 2-(4-(3-clor-5-trifluormetil-2piridiloxi)fenoxi)propionat .1167 607-196-00-2 acid heptanoic 203-838-7 Xi. amestec de izomeri 400-140-6 - 1175 607-205-00-X cloracetat de metil 202-501-1 96-34-4 203-301-7 T. R23 1170 607-199-00-9 3.O-di(1-metiletil)tetratio-bitioformiat.O-di(1-metiletil)pentatio-bitioformiat R10 T. R36/37/38 279-452-8 80387-97-9 Repr.5-trihidroxibenzoat de propil 204-498-2 121-79-9 Xn. R36 0 111-14-8 C. R50-53 0 403-000-2 91853-67-7 Xi.4. amestec de izomeri 1179 607-209-00-1 Amestec de : O.8.4. R22 N. R34 1169 607-198-00-3 3. Cat. R22 Xi.

Xn. R45 403-270-1 Muta.5. R38-41 R43 404-510-8 62268-47-7 Xn.5-dioxaindacenil-3) fenoxi)acetat - N.2diclorvinil)-3. R26 - Xn.3-dimetilciclopropancarboxilat N. R48/22 R43 R52-53 403-920-4 107551-67. R22 C. R38 3 .1 % acrilamidă) 1181 607-211-00-2 metil 3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5metilfenil)propionat 403-230-3 77402-05-2 Carc. produşi de reacţie N-(C1214alchil)propilen diamină 1187 607-217-00-5 2-etoxietil 2-(4-(2.1-dimetilpropil)peroxi] butirat de etil 403-320-2 67567-23-1 E.6-dihidro-2.Xi. R34 N. R2 1184 607-214-00-9 acid N.4-diclorfenoxi)propionic R53 0 403-980-1 15165-67-0 Xn.3-bi [(1. R51-53 R43 1191 607-222-00-2 metacrilat de 6-(2. R51-53 0 R43 O.6-tetrafluorbenzil trans-2-(2.Cat.N-hidrazinodiacetic 1185 607-215-00-4 acid 3-(3-tert-butil-4-hidroxifenil)propionic 1186 607-216-00-X acid glutamic . R25 Xn. R50-53 R43 1188 607-218-00-0 acid (+)-R-2-(2.docosiloxi 1-hidroxi-4-(1-(4-hidroxi-3-metilfenantrenil-1)-3-oxo-2-oxafenalenil1)naftalen-2-carboxilic 404-550-6 - R43 N. R7 R10 N. 2.3. R51-53 403-510-5 19247-05-3 T. 2.1180 607-210-00-7 metil acrilamidoglicolat (conţinând > 0. conţinând 27 % hidroxivalerianat 403-300-3 1183 607-213-00-3 3. R46 C. R22 1189 607-219-00-6 bi (2-etilhexil) ditiodiacetat Xi.Cat. R22 7 403-950-8 403-960-2 - Xi. R51-53 0 405-060-5 118712-89. R22 1190 607-221-00-7 acid 6.6-dioxo-7fenil-1. R36 0 T+.3-dimetilmaleimido )hexil R53 0 404-870-6 63740-41-0 R43 1192 607-223-00-8 2. R34 R43 6386-39-6 Xn. R22 1182 607-212-00-8 poli(oxipropilencarbonil-cooxi(etiletilen)carbonil).

R36/37/38 1202 607-234-00-8 flurenol. R51-53 1197 607-228-00-5 bi (2-metoxietil)ftalat 1198 607-229-00-0 clorură de dietilcarbamoil 1201 607-233-00-2 hexil acrilat . R40 1199 607-230-00-6 acid 2-etilhexanoic 205-743-6 Xn. R41 219-698-5 N. R61 201-798-5 88-10-8 Repr.6-diclorpiridin-2-carboxilic . R50-53 0 405-310-3 15980-11-7 E. R36/37/38 1205 607-237-00-4 2-clor-4-(trifluormetil)tiazol-5-carboxilat de benzil. R38-41 R43 R52-53 405-560-3 120447-91. 3. R2 1195 607-226-00-4 Amestec de ciclohexan-2-dicarboxilat acid de 2-acriloiloxietil 1196 607-227-00-X 2-amino-2-metilpropionat octahidrat de potasiu 405-360-6 - Xn. Cat. Cat.2-cianoacrilat de metil 205-275-2 137-05-3 Xi. Cat. flurazol 276-942-3 72850-64-7 N. R41 R43 Xi. R35 0 117-82-8 Repr. Cat. 3. clorpiralid 216-935-4 1702-17-6 Xi. R63 1200 607-231-00-1 acid 3. R51-53 0 2499-95-8 Xi. R20/22 Xi. 3. R36/37/38 1204 607-236-00-9 etil-2-cianoacrilat 230-391-5 7085-85-0 Xi. R36/37/38 149-57-5 Repr. R62 0 Carc. R48/22 Xi. 9-hidroxi-9H-fluoren-9-carboxilsire 207-397-1 R43 N. 2. R51-53 467-69-6 N. R50-53 0 405-270-7 39562-17-9 R43 1194 607-225-00-9 acid 3-azidosulfonilbenzoic N. R22 8 204-212-6 C.1193 607-224-00-3 2-(3-nitrobenziliden ) acetoacetat de metil N. R51-53 1203 607-235-00-3 mecrilat.Xn.

6-tetrahidrometilftalică [5]. R36/37/38 N. tetrahidro 102851-06.2.6-tetrahidro-4metilftalică [1].anhidridă 1. R22 9 C 216-906-6 [1] T. acid 3. R25 Xn.6-diclor-oanisic .2. ciano-(3-fenoxifenil)metil N[2-clor-4-(trifluormetil)fenil]-D-valinat - Xi. R41 [1] 222-323-8 [2] 3425-89-6 R42/43 [2] 226-247-6 [3] 5333-84-6 0 [3] 234-290-7 11070-44-3 [4] [4] 247-830-1 26590-20-5 [5] [5] 251-823-9 34090-76-1 [6] [6] 255-853-3 42498-58-8 [7] [7] 1209 607-241-00-6 anhidridă hexahidro-4-metilftalică [1]. R21 N. R38 N.2'iminodietanol (1:1) [2].3. anhidridă 1.anhidridă hexahidrometilftalică [2].6tetrahidro-4-metilftalică [2]. acid 3.3tetrametilciclopropancarboxilat . R50-53 254-485-0 39515-41-8 T+. anhidridă tetrahidrometilftalică [4]. fenpropathrin 1208 607-240-00-0 anhidridă cis-1. R50-53 1982-69-0 R52-53 [1] 246-590-5 25059-78-3 [2] [2] 258-527-9 53404-28-7 [3] [3] 1212 607-244-00-2 acrilat de izooctil 249-707-8 29590-42-9 Xi. R26 1207 607-239-00-5 a-ciano-3-fenoxibenzil 2.3. R41 217-846-3 [1] R42/43 N. compus cu 2-aminoetanol (1:1) [3] 204-171-4 117-08-8 Xi.3.1206 607-238-00-X tau-fluvalinat.Xn.3.2. R50-53 0 .6-tetrahidro-3-metilftalică [3].2.6diclor-o-anisic .2.3. anhidridă 1.6-diclor-o-anisat de sodiu [1].anhidridă hexahidro-3-metilftalică [4] C 243-072-0 19438-60-9 Xi. compus cu 2. R41 [1] [1] 247-094-1 25550-51-0 R42/43 [2] [2] 256-356-4 48122-14-1 [3] [3] 260-566-1 57110-29-9 [4] [4] 1210 607-242-00-1 anhidridă tetracloroftalică 1211 607-243-00-7 3. anhidridă hexahidro-1-metilftalică [3]. R50-53 1694-82-2 Xi.

R22 1216 607-249-00-X (1-metil-1. R21 N. Cat. R25 Xn. R51-53 118-48-9 Xi.2-dimetilciclopropancarboxilat.1-benzoxazin-2. R11 .2dimetilciclopropancarboxilat 1220 607-253-00-1 a-ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil 3-(2. R37 415-130-7 91465-08-6 T+.1etandiil)] diacrilat . R26 T. R23 N. acid 4-amino-3.2dimetilciclopropancarboxilat . R50-53 269-855-7 68359-37-5 T+. 2. R26/28 1222 607-255-00-2 fluroxypyr (ISO).3. beta-ciflutrin Repr. R28 T. R50-53 0 637-78-5 F.1213 607-245-00-8 acrilat de tert-butil 216-768-7 1663-39-4 Xi.2diclorovinil)-2. R50-53 0 69377-81-7 R52-53 131860-33. R36/37/38 1215 607-248-00-4 naptalam-sodium.T.3-trifluorpropenil)-2. R23 8 N.2-etandiil)bi [oxi(metil-2.3trifluorpropenil)-2.2dimetilciclopropancarboxilat şi (R)-a-ciano3-fenoxibenzil (Z)-(1S)-cis-3-(2-clor-3.5-diclor6-fluor-2-piridiloxiacetic - 1223 607-256-00-X azoxistrobin - 1224 607-257-00-3 izopropil propionat 211-300-8 N. R36/37/38 205-570-6 R52-53 0 142-90-5 Xi. amestec 1:1 de (S)-a-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R)-cis-3(2-clor-3.4(1H)-dionă 204-255-0 1218 607-251-00-0 acetat de 2-metoxipropil R43 0 274-724-2 70657-70-4 R10 1219 607-252-00-6 lambda-cyhalothrin (ISO). R61 Xi. R36/37/38 1214 607-247-00-9 metacrilat de dodecil R43 N. ciflutrin 1221 607-254-00-7 a-cyano-4-fluor-3-phenoxybenzyl 3-(2. tripropilen glicol diacrilat TPGDA 256-032-2 42978-66-5 Xi. N-napft-1-ilfhalamat de sodiu 205-073-4 N. R50-53 0 132-67-2 Xn.2diclorvinil)-2. R50-53 269-855-7 68359-37-5 T+.3. R36 1217 607-250-00-5 4H-3.

R41 1228 607-261-00-5 izo(C10-C14)alchil (3.6R. R50-53 1229 607-262-00-0 acid 7-clor-1-ciclopropil-6-fluor-1.5-di-tertbutil-salicilic 1234 607-267-00-8 tert-butil (5S.4-dihidro4-oxochiinolin-3-carboxilic 405-050-0 - Xn. R2 1230 607-263-00-6 1.1-dimetiletil)2.5-di-tert-butilbenzoat].N'.9-bi (2-(3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5metilfenil)propioniloxi-1.3-propandiamină-N. R36 1236 607-269-00-9 acid (R)-2-(4-hidroxifenoxi)propanoic 407-960-3 - Xi.5]undecan 410-730-5 - Xn.5-di-tert-butil-4hidroxifenil)metiltioacetat 404-800-4 - R43 R52-53 N. R38 - R52-53 0 Xn. R41 - R43 R52-53 Xi.10-tetraoxaspiro[5. R41 1232 607-265-00-7 2-cloro-2. R21 . acid 3.5dioxoimidazolidinil-1)-3-(4metoxibenzoil)acetamido)-4-clorbenzoat 403-990-6 70950-45-7 R53 1226 607-259-00-4 404-130-2 2R.N'-tetraacetat hemihidrat de potasiu şi fier(III) 405-680-6 1231 607-264-00-1 acid 2-clor-4-(metilsulfonil) benzoic 406-520-8 - N.N.3S-(-)-3-(4-metoxifenil)oxirancarboxilat de metil 1227 607-260-00-X 2-(3-nitrobenziliden) acetoacetat de etil 404-490-0 - Xi.8dioxo-7-(2-(2-fenilacetamidă)-5-tia-1azabiciclo(4.1225 607-258-00-9 dodecil 3-(2-(3-benzil-4-etoxi-2.8. R51-53 0 Xi.0)oct-2-enă-2-carboxilat 406-890-0 407-620-4 1235 607-268-00-3 2-metilpropil (R)-2-hidroxipropanoat 407-770-0 - R52-53 0 Xi.2-difenilacetat de etil 406-580-5 - Xi. R22 - R52-53 0 E.4. R41 1237 607-270-00-4 3.7R)-3-brommetil-5.2. R22 - N. R50-53 0 R42/43 1233 607-266-00-2 Amestec de : hidroxialuminiu bi [2-hidroxi3.

5-diclor-6-fluor-2-piridiloxi) [1]. acetat de metilheptil. complex al zincului 1244 607-277-00-2 Un amestec de :clorhidrat de 2(hexiltio)etilamină .8. R50-53 0 Xn. R22 - Xi. propionat de sodiu 1245 607-278-00-8 Amestec de izomeri ai : fenetilnaftalensulfonat de sodium . R38-41 - N.6.2-dimetilbutiriloxi)1.1238 607-271-00-X 2-izopropil-5-metil-ciclohexiloxi-carboniloxi2-hidroxipropan 1239 607-272-00-5 fluroxypyr-meptyl (ISO) [1]. R51-53 0 279-752-9 81406-37-3 N.8a-hexahidro-1-naftil)-3. naftalat acid maleat acid de n-octadecilaminodietil 1247 607-280-00-9 4-clor-1-hidroxibutan-1-sulfonat de sodiu 1248 607-281-00-4 Amestec de C7-C9 alchil 3-[3-(2Hbenzotriazolil-2)-5-(1. R51-53 0 406-190-5 54322-20-2 Xn. R41 R43 N.5dihidroxiheptanoat de amoniu 404-520-2 1241 607-274-00-6 2-(N-benzil-N-metilamino)etil 3-amino-2butenoat 405-350-1 54527-73-0 R43 1242 607-275-00-1 benzoiloxibenzen-4-sulfonat de sodiu 1243 607-276-00-7 bi [(1-metilimidazol)-(2-etil-hexanoat)]. R51-53 9 407-140-5 131266-10. acetat de 2-butoxi-1-metiletil.5-diclor-6-fluor-2-piridiloxi) [2] 417-420-9 - Xi. R36 R43 407-000-3 127519-17.1-dimetiletil)-4hidroxifenil] propionaţi ramificaţi şi lineari 1249 607-282-00-X acetat de 2-acetoximetil-4-benziloxibutil-1 - R52-53 N. R51-53 Xi.N. R51-53 0 405-450-5 66531-87-1 R43 405-635-0 405-720-2 405-760-0 405-960-8 - Xi. R41 - R43 R52-53 R43 N. fluroxypyrbutometyl (ISO) [2].7. O-(4amino-3. O-(4-amino-3. R22 Xi.6-dimetil-8-(2.2. naftiletilbenzensulfonat de sodiu 1246 607-279-00-3 Un amestec de :bi ( maleat acid) noctadecilaminodietil . R50-53 [1] [1] 154486-278 [2] 1240 607-273-00-0 7-(2. R36 N.R52-53 9 .

1propanediil-imino))bi (10-amino-6.11-trifenonodioxazindisulfonat de litiu 408-040-4 15121-89-8 Xn.3-disulfonat de sodiu / potasiu 410-070-8 141880-36. 3.R43 6 R52-53 0 R52-53 1254 607-287-00-7 O-(1-metil-2-metacriloiloxi-etil)-1.13-diclor-4.3. d este 22 sau 23 sau 24 sau 25 şi unde e şi f împreună sunt respectiv 2 şi 4 sau 4şi 2 410-160-7 148732-74. c este 15 sau 16 sau 17 sau 18 C806 .4-fenilenbi-(carbonilimino-3.R53 3 410-540-2 - Xi.dtrisulfonat(6-))nickelato II tetrasodic. R21/22 Xi.2. 2-C14-C18-alchiloxicarbonil-1-(3aliloxi-2-hidroxipropoxicarbonil)etan-1sulfonat de amoniu - R43 R43 R52-53 410-370-9 105488-33.13diclor)-4. R36 5 1256 607-289-00-8 acid 3-(3-(4-(2.4-fenilenbi (carbonilimino-3. 7-(((3aminofenil)sulfonil)amino)-naftalen-1. R50-53 410-040-4 136213-76.3disulfonat de potasiu 410-065-0 - 1253 607-286-00-1 Amestec de : 7-[[[3-[[4-((2-hidroxinaftil)azo)fenil]azo]fenil]sulfonil]amino]naftalen-1. R38 .3'-(1.1-propanediilimino))bi (10amino-6.N.1250 607-283-00-5 E-etil-4-oxo-4-fenilcrotonat 1251 607-284-00-0 Amestec 9:1de : 3.6tetrahidroftalat de O'-metil 410-140-8 1255 607-288-00-2 (c-(3-(1-(3-(e-6-diclor-5-cianopirimidin-fil(metil)amino)propil)-1.b. R51-53 8 1252 607-285-00-6 Amestec de : acid 7-(((3aminofenil)sulfonil)amino)-naftalen-1. b este 8 sau 9 sau 10 sau 11. 7-(((3aminofenil)sulfonil)amino)-naftalen-1.11trifenodioxazindisulfonat) de sodiu .3disulfonic.Xi.1dimetilpropil)fenoxi)butilaminocarbonil-4hidroxi-1-napftalenil)tio)propanoic 1257 607-290-00-3 Amestec (raport neconuscut ) de : 1-C14C18-alchiloxicarbonil-2-(3-aliloxi-2hidroxipropoxicarbonil)etan-1-sulfonat de amoniu .3disulfonat de sodiu .6-dihidro-2-hidroxi4-metil-6-oxo-3-piridilazo)-4sulfonatofenilsulfamoil)ftalocianin-a. unde a este 1sau 2 sau 3 sau 4.4-bi(1.3'(1. R38-41 R43 N.

1258 607-291-00-9 dodecil-w-(C5/C6-cicloalchil)alchil carboxilat 1259 607-292-00-4 Amestec de : acid [1-(metoximetil)-2-(C12alcoxi)-etoxi]acetic .d-sulfonatoftalocianin-a-ilK4.2-dicarboxilat tetrasodic . R38-41 - N.17. unde a=1.3.3'-(1.R53 5 410-640-6 410-650-0 - Xi.N32sulfonilamino)benzoato(5-)]cuprat (II) trisodic.N31.9. poliesteri (1-7)lactaţi ai acidului dodecanoic 411-860-5 - Xi. acid [1-(metoximetil)2-(C14-alcoxi)-etoxi] acetic 1260 607-293-00-X Amestec de : N-aminoetilpiperazoniu mono-2.N29.16. d=22.25 411-430-7 - R43 N.6-difluorpirimidin-4-ilamino)-5(b-sulfamoil-c.N30. R50-53 410-630-1 104051-92.23. R51-53 R43 1262 607-295-00-0 Amestec de : fosfonoetan-1. R22 - R43 1267 607-300-00-6 [2-(5-clor-2.4.10. R41 1261 607-294-00-5 2-benzoiloxi-1-hidroxietan-sulfonat de sodiu 410-680-4 - R43 N.11 .18 . R51-53 . R51-53 0 R53 1263 607-296-00-6 Amestec de : pentaeritriol tetraesterii acidilui heptanoic şi acidului 2-etilhexanoic 410-830-9 1264 607-297-00-1 acid (E-E )-3.24.4. c=15. fosfonobutan-1. R50-53 0 Xi.4tetracarboxilat hexasodic 410-800-5 - R43 - N. R41 1265 607-298-00-7 2-(trimetilamoniu)etoxycarboxibenzen-4sulfonat 411-010-3 1266 607-299-00-2 3-(acetiltio)-2-metil-propanoat de metil 411-040-7 97101-46-7 Xn.4.3. N-aminoetilpiperazoniu di-2.2. R50-53 R43 1268 607-301-00-1 Amestec de : acid dodecanoic.6trimetilnonildifenil eter di-sulfonat R43 N. R38-41 R43 N.4fenilenedimetiliden)bi(2-oxobornan-10sulfonic ) 410-960-6 92761-26-7 Xi. b=8.6-trimetilnonildifenil eter disulfonat.2.

R51-53 1274 608-004-00-X 2-hidroxi-2-metilpropionitril. R51-53 460-19-5 F. E R52-53 0 F. Cat. R25 0 1689-83-4 Repr.4-dihydro-4oxochinolin-3-carboxilic 1271 608-001-00-3 acetonitril 1272 608-002-00-9 triclracetonitril 1273 608-003-00-4 acrilonitril - D. R23/24/25 203-703-2 N. R11 207-306-5 T. poliesteri(1-7)lactaţi ai acidului tetradecanoic 411-910-6 Xi. R62 1270 607-303-00-2 acid 1-ciclopropil-6.1269 607-302-00-7 Amestec de :acid tetradecanoic . cianogen D 200-909-4 75-86-5 T+. R23/24/25 Xi. Cat. R11 200-835-2 75-05-8 208-885-7 T. R51-53 413-760-7 93107-30-3 Repr. R63 216-881-1 T. R38-41 R43 N. R51-53 0 109-77-3 T. R45 T. R23/24/25 0 1689-84-5 Repr. R37/38-41 R43 N. R23/24/25 0 545-06-2 T. 3. R50-53 0 126-98-7 F. 2. cianohidrin acetonă 1275 608-005-00-5 n-butironitril 1276 608-006-00-0 bromoxinil 1277 608-007-00-6 ioxinil 1278 608-008-00-1 cloracetonitril 1279 608-009-00-7 malononitril 1280 608-010-00-2 metacrilonitril. R11 . 2cianopropanol-2. R51-53 0 107-13-1 F. R63 203-467-0 T. R26/27/28 203-700-6 N. R23/24/25 204-817-5 N. 3. Cat.7-difluor-1. R50-53 0 109-74-0 R10 216-882-7 T. R23/24/25 203-466-5 N. R25 Xn. 3. R21 107-14-2 T. 2-metil-2-propen nitril 1281 608-011-00-8 oxalonitril. R11 Carc. R23/24/25 R43 N. Cat.

R21 1286 608-016-00-5 1. ADZN 1290 608-021-00-2 3-(2-(diaminometilenamino)tiazol-4ilmetiltio)propionitril 201-132-3 78-67-1 Xn. 3.3. R63 1287 608-017-00-0 bromoxinil octanoat 1288 608-018-00-6 ioxinil octanoat 1289 608-019-00-1 2.7-dimetiloctannitril 403-620-3 1292 608-023-00-3 4-(4-clorfenil)-2-fenil-2-[(1H-1.2-tricarbonitril 407-650-8 97460-76-9 R53 1294 608-025-00-4 2-nitro-4. R22 0 E. R38 1291 608-022-00-8 3. R22 - R52-53 0 Xi. R21/22 0 3861-47-0 Repr. R63 223-375-4 Xn. Cat.4-Diciano-2.R53 1 1295 609-001-00-6 1-nitropropan 203-544-9 108-03-2 R10 . 3. R50-53 100-47-0 Xn.5-bi(benziloxi)fenilacetonitril 410-970-0 117568-27. Cat.4-triazolil1)metil] butannitril R43 N.2. R11 Xn. R50-53 6 1293 608-024-00-9 2-(4-(N-butil-N-fenetilamino)fenil)etilen1. 3. R20/22 R52-53 403-710-2 76823-93-3 Xn. R2 F. R51-53 406-140-2 114369-43.6-tetra-clor-benzen 401-550-8 1897-41-2 R43 216-885-3 N. R40 1285 608-015-00-X diclobenil 214-787-5 1194-65-6 Xn.N. R50-53 0 1689-99-2 Repr. R21/22 1283 608-013-00-9 2-clorbenzonitril 212-836-5 873-32-5 Xn.1.5. Cat.2'-dimetil-2.2'-azodipropiononitril. R21/22 1284 608-014-00-4 clortalonil 217-588-1 Xi.1282 608-012-00-3 benzonitril 202-855-7 T. R36 0 1897-45-6 Carc. R23 N.

dinitrotoluen [2]. R3 T. R62. R48/22 N. R2 88-89-1 T. R45 Xn. R40 [2] [2] 1302 609-008-00-4 2. 4-nitrotoluen [2] 1301 609-007-00-9 2. 2. Cat. R51-53 121-14-2 Carc. Cat. Cat. R20/21/22 . Cat.4-dinitrobenzen [2]. calitate tehnică C E 208-431-8 [4] 528-29-0 [4] 202-752-7 99-35-4 E. R50-53 T. R23/24/25-48/23/24 N.4. 2. TNT 204-289-6 1303 609-009-00-X acid picric 1304 609-010-00-5 sărurile acidului picric 1305 609-011-00-0 2.6-trinitrotoluen . T.3. Cat. R26/27/28 R33 N. R20/21/22 0 R10 98-95-3 Carc.2-dinitrobenzen [4] 202-833-7 [2] 100-25-4 R33 [2] 202-776-8 99-65-0 [3] N. R23/24/25 0 606-35-9 E. R2 201-853-3 88-72-2 T+. 1.6-trinitroanisol 1306 609-012-00-6 2. R51-53 602-99-3 E. R23/24/25 R33 N. R20/22 Carc.4. R50-53 [3] 1299 609-005-00-8 1. R2 Xn. R51-53 118-96-7 E. R2 R4 Xn. R26/27/28 [1] [1] 1298 609-004-00-2 dinitrobenzen [1]. 3. R40 Repr.4-dinitrotoluen [1]. 3. 3. 3. Cat. R23/24/25 202-808-0 99-99-0 204-450-0 [1] R33 N. 1. R51-53 E.5-trinitrobenzen 1300 609-006-00-3 2-nitrotoluen [1]. R23/24/25 Xn. R51-53 246-673-6 25154-54-5 T+. R62 T. dinitrotoluen. R23/24/25 # E. R2 R4 T.1296 609-002-00-1 2-nitropropan E 1297 609-003-00-7 nitrobenzen 201-209-1 202-716-0 79-46-9 Xn. R45 [1] 246-836-1 25321-14-6 Muta.4.6-trinitro-m-crez+C992ol 201-865-9 A # - 210-027-1 Repr. R20/21/22 N.3-dinitrobenzen [3]. 1.

R2 R4 Xn. Cat. 3. 2. R61 Repr. R62 Xi.6-dinitro-o-crezol 1314 609-021-00-5 săre de sodiu a DNOC [2].4. R20/22 R33 N. R40 219-007-7 [2] T+. R26/27/28 Xi.6-trinitroresorcinoxid de plumb. R20/21/22 239-290-0 15245-44-0 E. R20/21/22 1309 609-016-00-8 dinitrofenol R33 0 247-096-2 25550-58-7 T. 3. Cat. Cat. Cat.4. R2 1308 609-015-00-2 4-nitrofenol 202-811-7 Xn. R23/24/25 [2] 5787-96-2 R33 [1] 0 2980-64-5 T+. R62 Xn. 1.1307 609-013-00-1 2. sare de potasiu a DNOC [1] # # 201-436-6 82-71-3 R33 0 T. R20/21/22 R33 100-02-7 Xn. R61 88-85-7 Xn. R38 0 485-31-4 Repr.6-trinitro-m-xilen 211-187-5 632-92-8 E. R38-41 R43 R44 N. R36 .stifnat de plumb E 1313 609-020-00-X DNOC. R22 1317 609-024-00-1 binapacril 1318 609-025-00-7 dinoseb E E 207-612-9 201-861-7 Xi. Cat. R24/25 Repr. Cat. R23/24/25 R33 0 E. 3.4. R61 Repr. 4. R3 208-601-1 Repr. R21/22 0 R44 T. R23/24/25 1310 609-017-00-3 săruri ale dinitrofenolului C A 1311 609-018-00-9 acid stifnic 1312 609-019-00-4 2.6-trinitro-m-fenilen dioxid de plumb. R50-53 534-52-1 Muta. 2. R26/27/28 1315 609-022-00-0 sare de amoniu a DNOC 221-037-0 1316 609-023-00-6 dinocap R33 0 254-408-0 39300-45-3 Xn. 2. R50-53 2312-76-7 T.

R61 T+. 2. R45 1331 609-038-00-8 2-nitronaftalină 209-474-5 581-89-5 Carc.1319 609-026-00-2 săruri şi esteri ai dinoseb A. Cat. Cat. 2. R50-53 # # Repr. 3. R62 Xi. Cat.6-dinitrofenol E 215-813-8 1324 609-031-00-X săruri şi esteri ai dinoterb A. R22 0 602-87-9 Carc. R20/22 0 R5-10 1330 609-037-00-2 5-nitroacenaftenă 210-025-0 Xn. R23/24/25 1420-07-1 Repr. R45 1328 609-035-00-1 nitroetan 1329 609-036-00-7 nitrometan 1332 609-039-00-3 4-nitrobifenil A N. R50-53 R44 T. R22 # 92-93-3 T. R24 R44 N. R23/24/25 N. 2. R28 T. 2. Cat. R51-53 0 . E 1320 609-027-00-8 dinocton # - 1321 609-028-00-3 dinex 205-042-5 1322 609-029-00-9 săruri şi esteri ai dinex A # 1323 609-030-00-4 dinoterb (ISO). R23/24/25 # T. Cat. R23/24/25 # # 201-188-9 79-24-3 R10 200-876-6 75-52-5 Xn. E 1325 609-032-00-5 bromfenoxim 1326 609-033-00-0 dinosam 1327 609-034-00-6 săruri şi esteri ai dinosam 131-89-5 T. R24 N. R28 T. Cat. Cat. R22 - 4097-36-3 T. R50-53 236-129-6 13181-17-4 Xn. R45 202-204-7 N. 2-tert-butil-4. R61 T+. 2. R51-53 0 Carc. 2. R36 63919-26-6 Xn. R24/25 Repr. R61 Repr.

R45 414-850-9 - Muta. R50-53 8069-76-9 Xn. R26 Xi. R23/25 R43 Xn. Cat. 3.4. Cat. 2. R36 210-106-0 R43 0 606-20-2 Carc. 2.2. R22 1335 609-043-00-5 chintozen 201-435-0 82-68-8 1336 609-044-00-0 tecnazene (ISO).1333 609-040-00-9 nitrofen (ISO). R45 1334 609-042-00-X pendimetalin Repr. R22 N. 2. R8 Carc. 2. Cat. R23/24/25 R33 N. R40 Repr. 1. 2. R22 1582-09-8 Xi. R23/24/25 Xn. 3. R36 R43 0 Carc. R45 T. R3 200-930-9 76-06-2 O. Cat. R50-53 . Cat. R61 Xn. R36/37/38 594-72-9 T.4-diclorfenil 4-nitrofenil eter E 217-406-0 1836-75-5 Carc. R45 202-052-1 91-23-6 204-857-3 Xn. R22 1337 609-045-00-6 dinocton-6 - 1338 609-046-00-1 trifluralin (conţinând < 0.1-diclor-1-nitroetan 1345 610-003-00-4 clordinitrobenzen C R43 R43 N. R50-53 254-938-2 40487-42-1 Xn. R48/22 R52-53 E.5-tetraclor-3nitrobenzen 204-178-2 117-18-0 Xn. R62 T. R22 0 127-68-4 Xi.6-dinitrotoluen E 1342 609-053-00-X hidrazin-tri-nitrometan 1343 610-001-00-3 triclornitrometan 1344 610-002-00-9 1. Cat. R23/24/25 # # T. R22 209-854-0 T+.5 ppm NPDA) 1339 609-047-00-7 2-nitroanisol 216-428-8 E 1340 609-048-00-2 sodiu-3-nitrobenzen sulfonat 1341 609-049-00-8 2. Cat. 2.

R51-53 T+. R45 .6-diclor-4-nitroanisol 403-350-6 17742-69-7 T. Cat.5-trinitrobenzen 1347 610-005-00-5 1-clor-4-nitrobenzen 1348 610-006-00-0 clornitroaniline cu excepţia celor specificate în altă parte în Anexă. Cat. R20/22 1349 610-007-00-6 1-clor-1-nitropropan 209-990-0 1350 610-008-00-1 2. Cat. Cat. R22 1351 610-009-00-7 2-clor-4-nitroanilină 204-502-2 1352 610-010-00-2 2-brom-1-(2-furil)-2-nitroetilen N. 2. R45 1358 611-006-00-3 AAT 202-591-2 1359 611-007-00-9 triciclazol R43 0 255-559-5 41814-78-2 Xn. R22 1353 611-001-00-6 azobenzen E 97-56-3 Carc. 3. Cat. R40 Xn. 2. R22-48/22 203-102-5 C. R50-53 103-33-3 Carc. R50-53 495-48-7 Xn. R26/27/28 R33 N. R50-53 100-00-5 T. R45 1357 611-005-00-8 CI Castaniu 95 Repr. R21 0 592-62-1 Carc. R34 R43 N. R2 R33 N. R61 0 240-221-1 16071-86-6 Carc. C 201-864-3 88-88-0 202-809-6 T+. 2. R23/24/25 # # E. 2. R51-53 0 121-87-9 Xn. R26/27/28 N.3. R25 1356 611-004-00-2 azoxi metil acetat de metil 209-765-7 Xn. R20/22-48/22 N. R25 N.1346 610-004-00-X 2-clor-1. Cat. R51-53 0 406-110-9 35950-52-8 Xn. 2. R20/22 1355 611-003-00-7 fenaminosulf 205-419-4 140-56-7 T. R51-53 600-25-9 Xn. R45 1354 611-002-00-1 azoxibenzen 207-802-1 Muta.

E.1-fenilenazo(1.R43 0 403-650-7 117409-78.7-disulfonat tetrasodic 404-320-5 116889-78.R43 8 R52-53 1363 611-011-00-0 N.4.Ndipropilamino)propionanilidă 200-453-6 401-220-3 60-09-3 - Carc. 2.5-triazinil-2)-3carboixipiridin) hidroxid tetrasodic 403-340-1 - Xi.3-diil)))dipiridin+C1176 diclorură dihidroclorhidrat.N'.R43 3 1367 611-015-00-2 4-amino-5-hidroxi-6-(4-(2-(2(sulfonatooxi)etilsulfonil)etilcarbamoil)fenila zo)-3-(4-(2(sulfonatooxi)etilsulfonil)fenilazo)naftalen2.6-dihidro-2hidroxi-4-metil-6-oxopiridindiil3.1360 611-008-00-4 4-aminoazobenzen .5disulfonatoanilino)-1.6-dinitrofenilazo)-5'-(N.3-dihidro-2-oxobenzimidazolil5) butiramidă 404-910-2 - R43 N. R45 N.3.2-dihidro-6-hidroxi-4metil-2-5.N.1'-((dihidroxifenilen ) bi (azo-3. R51-53 0 404-250-5 115099-55. R41 N. R51-53 .3'-(propilen bi (iminocarbonil-4.R43 2 1368 611-016-00-8 Amestec de 1.N'-tetrametil-3. R50-53 0 Xn. R20 R52-53 0 403-010-7 106359-94. 4-fenilazoanilină 1361 611-009-00-X (1-(5-(4-(4-anilino-3-sulfofenilazo)-2-metil5-metilsulfonamidofenilazo)-4-hidroxi-2oxido-3-(fenilazo)fenilazo)-5-nitro-4sulfonato-2-naftolat) fier (II) de sodiu 1362 611-010-00-5 2'-(2-ciano-4. Cat.2'-iminodietanol 6-metil-2(4-(2. amestec de izomeri 404-540-1 - R43 1369 611-017-00-3 2-(4-(dietilaminopropilcarbamoil)fenilazo)3-oxo-N-(2.2'disulfonatostilben-4-ilazo)anilino)-6-(2.1l)))di(propilamoniu) dilactat 1364 611-012-00-6 Amestec de 2. R51-53 0 403-410-1 114565-65.1-fenilenazo (1-(3dimetilaminopropil)-1. R2 6 N.6-triaminopirimidin-5ilazo)fenil)benzotiazol-7-sulfonat 1365 611-013-00-1 1-hidroxi-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-metil4-(2-metoxi-4-(3sulfonatofenilazo)fenilazo)fenilazo)naftalen -3-sulfonat de trilitiu 1366 611-014-00-7 1-(4-(3-acetamido-4-(4'-nitro-2.

Cat. 2. R45 220-012-1 Repr. 3. Cat. R25 7 1373 611-021-00-5 2-(4-(4-ciano-3-metilizotiazol-5-ilazo)-Netil-3-metilanilino)etil acetat 1377 611-025-00-7 C. Cat.I Negru 38 1378 611-026-00-2 C.3. R63 0 573-58-0 Carc. R2 404-600-7 - T. Cat.7disulfonat de tetralitiu 405-150-4 106028-58. Cat.I.405-130-5 1371 611-019-00-4 6-amino-4-hidroxi-3-(7-sulfonato-4-(4sulfonatofenilazo)-1-naftilazo) naftalen-2.4'-diarilazobifenil cu excepţiacelor specificaţi în altă parte în acestă Anexa - R43 R52-53 Xn. R63 0 123-77-3 R42 R44 0 . 2.R43 4 1372 611-020-00-X tetrakis (tetrametilamoniu) 6-amino-4hidroxi-3-(7-sulfonato-4-(4sulfonatofenilazo)-1-naftilazo)naftalen-2.7disulfonat 405-170-3 116340-05. R45 209-358-4 Repr.C'-azodi(formamidă) - Xi. Cat. R38 R53 E.I. Cat. R50-53 R43 # # Carc. R41 R43 N. 2. 4. R22-48/22 405-480-9 1374 611-022-00-0 4-dimetilaminobenzendiazoniu 3-carboxi-4hidroxibenzensulfonat A - 0 R43 1370 611-018-00-9 5-(4-(7-amino-1-hidroxi-3-sulfonato-2naftilazo)-6-sulfonato-1-naftilazo) izoftalat de tetraamoniu 217-710-3 1937-37-7 Carc. 3.5-triazin-2-ilamino)-4hidroxi-3-(4-(2(sulfonatooxi)etilsulfonil)fenilazo)naftalen -2-sulfonat disodic 1376 611-024-00-1 coloranţi azoici pe bază de benzadină . Roşu 28 1380 611-028-00-3 C. 2. R23/25 Xn. Albastru 6 1379 611-027-00-8 C. 3.6-diclor-1. R45 404-980-4 1375 611-023-00-6 7-(4. R63 0 2602-46-2 Carc.T. R21-48/22 Xi. R45 204-650-8 Repr.

3.2.4-trisulfonat trisodic 406-820-9 - Xi.6-diclor-1.6(sau 6.O(2). R51-53 1386 611-034-00-6 N-(5-(bi (2-metoxietil)amino)-2-((5-nitro2.2'-disulfonatostilben-4.4'-diarilazo-3.7)-diclor-1. R45 400-020-3 - Xi. coloranţi 4.3'dimetoxibifenilici cu excepţia celor specificaţi în altă parte în acestă Anexa A. Cat.4.5-triazinil-2)amino)4-hidroxi-3-((4-((2(sulfoxi)etil)sulfonil)fenilazo) naftalen-2sulfonic 407-050-6 - R43 .I.4'-diarilazo-3.3'-dimetilbifenlici .4''-azoxi bi (2. 2. 2. R45 1382 611-030-00-4 coloranţi pe bază de o-toluidină .4'diilazo)]-bi [(5'-sulfonatobenzen-2.3benzotiazol-2-ilazo)-N-metil-m-toluidino)etil 405-440-0 - N. R51-53 0 R43 1389 611-037-00-2 metilsulfat de 3(sau 5)-(4-(N-benzil-Netilamino)-2-metilfenilazo)-1. H # # Carc. 2.coloranţi azoici 4.5.I.1-benzizotiazol-3-il)azo)fenilacetamidă 402-430-8 - R53 1387 611-035-00-1 403-660-1 - R43 1385 611-033-00-0 [4.Albastru 1 219-603-7 2475-45-8 Carc. R22 1390 611-038-00-8 1-hidroxinaftalen-2-azo-4'(5'. Cat. Cat. R51-53 Xi. R36 1391 611-039-00-3 acid 7-(((4.1381 611-029-00-9 coloranţi azoici pe bază de o-dianisidină .N(1)]-cupru (II) hexasodic 6-amino-4-hidroxi-3-(7-sulfonato-4-(5sulfonato-2-naftilazo)-1-napftilazo) naftalen-2. R45 1383 611-031-00-X clorhidrat de 4. 2. R45 1384 611-032-00-5 1. Cat. H # # Carc. R41 R43 N.4'-(4-iminociclohexa-2.5''dimetilbifenil)-4''-azo(4''fenilsulfoniloxibenzen)-2'.2''.4-triazol 406-055-0 - Xn. Roşu 9 209-321-2 569-61-9 Carc. C.7-disulfonat de tetralitiu 1388 611-036-00-7 acetat de 2-(4-(5.5dienilidenmetilen)dianilină . C. R38-41 R43 N.8-tetraaminoantrachinonă .4-dimetil1. cu excepţiacelor specificaţi în altă parte în acestă Anexa A.2'diolato-O(2).

O(2') -cromat trisodic .3''-disulfonatobi (naftalen-2.1392 611-040-00-9 acid 3-(5-acetilamino-4-(4-[4.2'-diolatoO(1).2'-diolatoO(1).N(1')-N(2) :N(1''')-N(2'')-h-6.6-bi [[3-(dietilamino)propil]amino]1.5-triazinil-2]amino]fenil]azo]-N-(2.6-bi (3dietilaminopropilamino)-1.6''-bi(1-carbaniloil-2-hidroxiprop-1enilazo)-5'. 402-850-1 - Xi.6''-bi(2-amino-4-(sau 6) hidroxi-(sau 4-amino-2-hidrox)-fenilaz]5'.O(2') -cromat trisodic .2'-diolato-O(1).5'''-disulfamoil-3.3.1'-azobenzen-1. R51-53 R52-53 1395 611-043-00-5 Amestec 2:1:1 de : N(1')-N(2):N(1''')N(2'')-h-6-[2-amino-4-(sau 6)-hidroxi-(sau 4-amino-2-hidroxi)fenilazo]-6''-(1carbaniloil-2-hidroxiprop-1-enilazo)-5'. R50-53 1393 611-041-00-4 2-[[4[[4.O(2') -cromat trisodic .1'-azobenzen-1.3''-disulfonatobi (naftalen-2.N(1')-N(2) :N(1''')-N(2'')-h6.3.3''-disulfonatobi (naftalen2. R41 R52-53 0 .7disulfonat trisodic 411-770-6 - R43 N.1'-azobenzen-1.3dihidro-2-oxo-1H-benzimidazolil-5)-3-oxobutanamidă 407-680-1 - Xi.5-triazin-2ilamino]fenilazo)-2-(2-metoxietoxi)fenilazo)-6-amino-4-hidroxi-2-naftalensulfonic 407-670-7 - N. R41 1394 611-042-00-X 5-amino-3-[5-(2-bromacriloilamino)-2sulfonato-fenilazo]-4-hidroxi-6-(4vinilsulfonil-fenilazo)-naftalen-2.5'''-disulfamoil-3.5'''disulfamoil-3.

cromat (1-) de tertalchil(C12-C14)amoniu. R48/22 R43 N.1dimetilpropil )-2-hidroxi-3-nitrofenil]azo]-2naftalenolato(2-)]-[ 1-)[(2-hidroxi-5nitrofenil)azo]-2-naftalenolato (2-)]]-cromat (1-) de tert-alchil(C12-C14)amoniu . [[1-[[(5-(1.N. 403-720-7 117527-94.3.1396 611-044-00-0 Amestec de : bi [1-[(2-hidroxi-5nitrofenil)azo]-2-naftalenolato(2-)]-cromat (1-) de tert-alchil(C12-C14)amoniu. 2-[[4-[bi (2acetoxietil)amino]fenil]azo]-6.5-triazin-2ilamino]-4-hidroxi-3-(4-fenilazofenilazo)naftalen-2-sulfonat.[1-[(2hidroxi-5-nitrofenil)azo]-2naftalenolato(2-)]. acid acetic.R53 5 1401 611-049-00-8 7-[4-(3-dietilaminopropilamino)-6-(3dietilamoniopropilamino)-1.6diclorbenzotiazol . bi [1[(2-hidroxi-4-nitrofenil)azo]-2naftalenolato(2-)]-cromat (1-) de tertalchil(C12-C14)amoniu . [1-[(2-hidroxi-5nitrofenil)azo]-2-naftalenolato(2-)]. R51-53 3 1397 611-045-00-6 2-[4-[N-(4-acetoxibutil)-N-etil]amino-2metilfenilazo]-3-acetil-5-nitrotiofen 404-830-8 1398 611-046-00-1 4. ((1(4(sau5)-nitro-2-ozidofenilazo)-2-naftolato) (1-(3-nitro-2-oxido-5-pentilfenilazo)-2naftolato)).1dimetilpropil)-2-hidroxi-3-nitrofenil]azo]-2naftalenato(2-)]-cromat(1-) de tertalchil(C12-C14)amoniu. R50-53 6 .6diclorbenzotiazol. acid lactic (2:1:1) 408-000-6 118658-98.N.7diclorbenzotiazol 407-900-6 111381-12. R25 1399 611-047-00-7 Amestec 1:1 de : 2-[[4-[N-etil-N-(2acetoxietil)amino]fenil]azo]-5. R48/22 3 1402 611-051-00-9 clorură de 2-(4-(N-etil-N-(2hidroxi)etil)amino-2-metilfenil)azo-6metoxi-3-metil-benzotiazol R43 R52-53 411-110-7 136213-74.cromat (1-) de tert-alchil(C12C14)amoniu+C1268.2-[[4-[N-etil-N-(2acetoxietil)amino]fenil]azo]-6. bi[1-[[5-(1.4'-diamino-2-metilazobenzen 407-590-2 43151-99-1 T.R53 4 1400 611-048-00-2 Amestec (1:1) de : 2-[[4-[bi(2acetoxietil)amino]fenil]azo]-5.7diclorbenzotiazol - R53 Xn. R50-53 407-890-3 111381-11.Xn.

R12 203-716-3 Xi. R35 1409 612-005-00-0 butilamină 203-699-2 109-73-9 F.% B 200-820-0 74-89-5 [1] F+. R37/38-41 [3] 1405 612-001-01-6 (mono-[1]. R20/21/22 C. R50 Carc.. R20 [2] 200-875-0 75-50-3 [3] Xi. R20/21/22 C.1403 611-052-00-4 apă -[5-[[2. R20/22 [2] 200-875-0 75-50-3 [3] C. R12 62-53-3 Xi. R12 [1] 204-697-4 [2] - R52-53 124-40-3 Xn. R36/37 0 109-89-7 F. Cat. di-[2]. R35 1408 612-004-00-5 trietilamină 204-469-4 121-44-8 F. R20/21/22 C. R11 Xn.5dinitrofenil)azo]fenil]azo]-2-naftalensulfonat de sodiu].4-dihidroxi-5-[(2-hidroxi-3. R11 Xn. R21/22 C. şi tri-[3]) metilamină 200-820-0 74-89-5 [1] F+. Cat. R35 1410 612-006-00-6 etilendiamină . R20/21/22 N. R34 [3] 1406 612-002-00-4 etilamină 1407 612-003-00-X dietilamină 200-834-7 75-04-7 F+. R48/23/24/25 . R40 T. R40 # T. R11 Xn. R12 [1] 204-697-4 [2] 124-40-3 Xn. R36/37/38 0 Carc. 3.2-diaminoetan 203-468-6 1411 612-007-00-1 izopropilamină 200-860-9 1412 612-008-00-7 anilină 1413 612-009-00-2 săruri ale anilinei 200-539-3 A # 107-15-3 R10 75-31-0 Xn... R48/23/24/25 Xn. R34 R42/43 F+. di-[2] şi tri-[3]) metilamină . complex cu fier 400-720-9 1404 612-001-00-9 (mono-[1]. 1. 3.

R23/24/25 N. R22 1415 612-011-00-3 4-nitrozoanilină 1416 612-012-00-9 o.1414 612-010-00-8 (mono-. R51-53 134-32-7 Xn. R50-53 659-49-4 Xn. R23/24/25 Xi.[1]. R2 205-037-8 T. 1. R23/24/25 R33 131-73-7 E. R23/24/25 204-493-5 R33 N. R20/21/22 1418 612-014-00-X acid sulfanilic . R51-53 2844-92-0 E 205-138-7 R1 T+. dipicrilamină 1424 612-020-00-2 1-naftilamină 1425 612-022-00-3 2-naftilamină 1426 612-023-00-9 fenilhidrazină E T.N'-dimetilanilină 1421 612-017-00-6 tetril 1422 612-018-00-1 hexil 1423 612-019-00-7 sare de amoniu . m-[2]. R22 N. R20/21/22 201-855-4 88-74-4 1417 612-013-00-4 acid metanilic 202-729-1 202-810-1 204-473-6 99-09-2 R33 100-01-6 R52-53 121-47-1 Xn. R23/24/25 211-535-6 R33 N. R2 220-639-0 T+. R20/21/22 N. R50-53 121-69-7 Carc. R51-53 0 Carc.acid 4-aminobenzensulfonic 204-482-5 121-57-3 Xi. R51-53 479-45-8 E. Cat. R36 N. R51-53 100-63-0 T. R26/27/28 R33 N. R50 T. R40 207-531-9 T. R36/38 202-870-9 R43 0 100-61-8 T. di-. 3. R23/24/25 N. R26/27/28 R33 N. R45 202-080-4 91-59-8 202-873-5 Xn. p-[3] nitroanilină C 1419 612-015-00-5 N-metilanilină 1420 612-016-00-0 N. R50 . tri-)cloraniline C # # Xn. Cat.

R51-53 2836-04-6 T. R50-53 615-50-9 T. R23/24/25 [1] 202-807-5 99-98-9 [2] [2] 1435 612-032-00-8 NNN'N'-tetrametil-p-fenilendiamină 202-831-6 100-22-1 Xn. R40 96-91-3 Xn. R23/24/25 204-539-4 R33 N.diclorhidrat de p-fenilendiamină 1433 612-030-00-7 sulfat 2-metil-p-fenilendiamină 203-583-1 108-44-1 T. 2. 3.3-diamină [1]. R23/24/25 119-90-4 Carc. Cat. R36 R43 N. R50 # T. p-[2] toluidină 1428 612-025-00-X nitrotoluidină C C 1429 612-026-00-5 difenilamină 1430 612-027-00-0 xilidină C 1431 612-028-00-6 p-fenilendiamină 1432 612-029-00-1 diclorhidrat de 1. R45 1437 612-034-00-9 acid picramic 1438 612-035-00-4 2-metoxianilină. R51-53 106-50-3 T. 2. Cat. R20/21/22 1436 612-033-00-3 2-aminofenol 202-431-1 95-55-6 Muta.3'-dimetoxibenzidină 202-544-6 E E Xn. R50-53 T. 4amino-N. R23/24/25 210-834-9 Xi. R50-53 624-18-0 T. 3.benzen . R36 R43 N. R20/22 0 E 201-963-1 90-04-0 R1 Xn. o-anisidină 1439 612-036-00-X 3.1427 612-024-00-4 m-[1]. R23/24/25 210-431-8 Xi.N-dimetilbenzen-1. R20/21/22 R52-53 Carc. R20/21 R43 N. R23/24/25 # 203-404-7 R33 N. R22 0 . Cat. R51-53 122-39-4 T. R45 204-355-4 Muta. R23/24/25 220-623-3 [1] 6369-59-1 Xn.4-diamine. R40 T. R25 228-871-4 1434 612-031-00-2 N.N-dimetilanilină [2] C # R33 N. Cat. R23/24/25 203-403-1 # 106-49-0 R33 N.

R21/22 205-565-9 C.4'-ilendiamină E E # # 202-547-2 96-96-8 Carc. di-sec-butilamină [2] 1452 612-050-00-6 ciclohexilamină 1453 612-051-00-1 4. R20/21/22 1447 612-044-00-3 NN'-diacetilbenzidină 210-338-2 613-35-4 Xn. R45 Xn. R39/23/24/25 . R40 T.1'-bifenil-4. R50-53 2810-74-4 Xn. R51-53 100-46-9 Xn. 4.4'-diaminodifenilmetan. Cat. 2.4-dinotroanilină 1444 612-041-00-7 4. R21/22 C. R35 1451 612-049-00-0 di-n-butilamină [1]. R34 101-77-9 Carc.1440 612-037-00-5 săruri ale 3. R22 0 T+. 3. Cat.4'-diamină . R51-53 119-93-7 Carc.4'metilendianilină E 203-921-8 111-92-2 R10 210-937-9 203-629-0 626-23-3 Xn. Cat. p-fenetidină [2] C 1443 612-040-00-1 2. R45 202-199-1 Xn. R26/27/28 202-356-4 94-70-2 R33 R52-53 T. bifenil-4.4'diaminobifenil. Cat. R23/24/25 205-855-5 202-553-5 156-43-4 R33 0 97-02-9 T+. R51-53 Carc. R20/21/22 1448 612-046-00-4 alilamină 203-463-9 107-11-9 F. R11 1449 612-047-00-X benzilamină 1450 612-048-00-5 dipropilamină Xn.3'-dimetoxbenzidină A. R23/24/25 N. R22 N. Cat. R45 92-87-5 1446 612-043-00-8 NN'-dimetilbenzidină - Xn. R26/27/28 204-358-0 R33 N. E 1441 612-038-00-0 2-nitro-p-anisidină. 4. R45 Muta. 2.4'-bi-o-Toluidin 1445 612-042-00-2 benzidină . R22 N. R34 0 142-84-7 F. 2. 4-metoxi-2-nitroanilină 1442 612-039-00-6 o-fenetidină [1]. R11 202-854-1 T. R20/21/22 C. 1. R20/21/22 0 108-91-8 R10 202-974-4 Xn. 1.

R22 C. N-metil-p-toluidin [3] 1458 612-056-00-9 N. R51-53 513-49-5 F. R34 R43 R52-53 112-57-2 Xn. R50 103-69-5 T. R51-53 611-21-2 T. (S)-2-aminobutan [1]. 2-aminobutan [3] C 208-164-7 [1] Xn.N-dimetil-o-toluidin [3] 1459 612-057-00-4 piperazină 1460 612-058-00-X dietilentriamină C C 203-135-5 N.1454 612-052-00-7 (S)-sec-butilamină [1]. R34 203-865-4 R42/43 R52-53 111-40-0 Xn. R34 R43 N. (R)-2-aminobutan [2]. R51-53 109-55-7 R10 Xn.N-dimetil-p-toluidin [1]. R23/24/25 210-2609[1] R33 N. N. R20/22 [2] [2] 237-732-7 13952-84-6 C. R11 [1] 236-232-6 13250-12-9 Xn. R21/22 C. R23/24/25 [1] 211-795-0 [2] 696-44-6 R33 [2] 210-769-6 [3] 623-08-5 R52-53 [3] 202-805-4 99-97-8 [1] T. R34 R43 . N. R48/20/21/22 R43 N. N-metil-m-toluidin [2]. R23/24/25 202-088-8 91-66-7 R33 0 T. R21 203-986-2 C. R34 R43 1461 612-059-00-5 trietilentetramină 1462 612-060-00-0 tetraetilenpentamină 1463 612-061-00-6 3-aminopropildimetilamină 203-950-6 112-24-3 Xn. R35 [3] [3] 1455 612-053-00-2 N-etilanilină 1456 612-054-00-8 NN-dietilanilină 1457 612-055-00-3 N-metil-o-toluidin [1]. R21/22 203-680-9 C. (R)-sec-butilamină [2]: sec-butilamină [3]. R23/24/25 [1] 204-495-6 [2] 121-72-2 R33 [2] 210-199-8 [3] 609-72-3 R52-53 [3] 203-808-3 110-85-0 C.N-dimetil-mtoluidin [2].

dipropilentriamină 200-261-2 1466 612-064-00-2 pentaetilenhexamină 223-775-9 1467 612-065-00-8 polietilenpolamine cu excepţia celor specificate în altă parte a acestei Anexă # 1468 612-066-00-3 diciclohexilamină 1469 612-067-00-9 3-aminometil-3. R24 Xn. R50-53 2855-13-2 Xn.1464 612-062-00-1 3-aminopropildietilamină 203-236-4 1465 612-063-00-7 3. R50-53 101-83-7 Xn. Cat. R45 202-177-1 # # Xn.5-trimetilciclohexilamină 1470 612-068-00-4 3. R21/22 C.5. E 209-030-0 553-00-4 Carc. R21/22 C. R45 210-313-6 612-52-2 Xn. R34 R43 N. 1. R45 208-520-1 531-86-2 Xn. Cat. R22 244-236-4 21136-70-9 N. R45 . săruri ale 3.3'-iminodi(propilamină). R35 R43 4067-16-7 C. 1. R51-53 92-67-1 Carc. 1. R26 T. E 208-519-6 N. R22 C.3'-diclorbenzidenă . R22 220-666-8 C. 2. R21 277-822-3 74332-73-3 R43 1472 612-070-00-5 săruri ale benzidinei A. R50-53 612-83-9 Carc. R34 R43 R52-53 Carc. E 104-78-9 R10 56-18-8 Xn. 1. R50-53 Xn. R34 N. R34 # R43 N. R50-53 531-85-1 Carc. R50-53 252-984-8 36341-27-2 1473 612-071-00-0 săruri ale 2-naftilaminei 1474 612-072-00-6 4-aminobifenil 1475 612-073-00-1 săruri ale 4-aminobifenil A. R22 N. R45 265-293-1 64969-34-2 Xn. R34 R43 T+. Cat. Cat.4'-ilendiamină E A. 2. R22 0 Carc. R21/22 202-980-7 C.3'-diclorbenzidină 1471 612-069-00-X săruri ale 3.3'-diclorbifenil-4. Cat. E E A. Cat. R45 202-109-0 91-94-1 210-323-0 Xn. R21 R43 N.

R22 R43 N.1476 612-074-00-7 benzildimetilamină 1477 612-075-00-2 2-dimetilaminoetilamină 1478 612-076-00-8 etildimetilamină 1479 612-077-00-3 dimetilnitrozamină 1480 612-078-00-9 2.2'-diclor-4. R45 Xn. Cat. R45 200-730-1 Xn. R22 N. E 1482 612-080-00-X 4-amino-N. R11 209-940-8 Xn. Cat.săruri de 3. R25 C. R50-53 T. R22 N.4'-metilendianilină 1481 612-079-00-4 săruri ale 2. R34 Carc. R50-53 . R40 70-25-7 Repr. R45 210-322-5 # 93-05-0 612-82-8 Xn. 2. R51-53 Carc. R26 T. 2. R22 212-658-8 838-88-0 Carc. R20/22 C. R35 598-56-1 F+. R22 N. 2. R25-48/25 N. R50-53 Carc. R21/22 C. Cat.4'-metilen bi(2-cloranilină) E E A. Cat.4'-metilendianilină . 2.N-dietilanilină 1483 612-081-00-5 săruri de 4. 3. E Xn. 3. R45 # 202-214-1 A. Cat. R45 201-248-4 80-08-0 Xn. R20/21/22 C. Cat. R22 277-985-0 74753-18-7 N. săruri de o-tolidin 203-149-1 Xn.săruri ale 4.2'-diclor-4. R36/38 N. Cat. R45 265-294-7 64969-36-4 Xn. R20 Xi.4'-bi-o-toluidin . tiocarbamidă 1485 612-083-00-6 1-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidină 200-543-5 E 1486 612-084-00-1 dapson 1487 612-085-00-7 4. R51-53 Xn. 2. R22 0 103-83-3 R10 203-541-2 Xn. R63 Xn. R34 0 Carc. R12 200-549-8 62-75-9 202-918-9 T+. R51-53 1484 612-082-00-0 tiouree . R34 R52-53 108-00-9 F. R51-53 101-14-4 Carc. Cat.3'dimetilbenzidină . 2.4-metilenedi-o-toluidin E 62-56-6 Carc.

C. 2.Xn. R40 214-237-4 N.1. R40 1491 612-089-00-9 1. R22 N.1488 612-086-00-2 amitraz 251-375-4 33089-61-1 Xn. 2-aminotoluen E 1494 612-092-00-5 N. R36 N. R21/22 1490 612-088-00-3 simazin 204-535-2 Xi. R51-53 621-64-7 Carc. 3. Cat.Ndimetilanilină] 202-429-0 207-762-5 A E # 210-698-0 Xn. R22 2 1495 612-093-00-0 3. R48/25 Xn. Cat. R22 1489 612-087-00-8 guazatin 236-855-3 13516-27-3 Xn. Cat.2-dimetilpropiliden) hexametilendiamină 401-660-6 1496 612-094-00-6 clorhidrat de 4-(2-clor-4-trifluormetil) fenoxi-2-fluoranilină 402-190-4 Carc. Cat.2. R50-53 122-34-9 Carc. R22 Xi. R36 N. R22 Xi. R38 - N. R50 1000-78-8 Xi.N-dimetilanilină]. Cat.5-diclor-4-(1.2-tetrafluoretoxi)anilină 1499 612-097-00-2 săruri ale 4. R50-53 492-80-8 Carc. 3. 3. 2. Cat. R41 R43 N. R22 N. R45 1492 612-090-00-4 2. R50-53 0 T. R45 T. Cat. R23/25 Xi. auramină 1500 612-098-00-8 nitrozodipropilamină 95-53-4 R43 0 401-790-3 104147-32.2'-(nitrozoimino)bietanol 1493 612-091-00-X o-toluidin . R45 Xn. R50-53 0 1116-54-7 Carc.N'-(2. R40 Xn. R51-53 . 2. R50-53 402-610-6 113694-52. R40 # Xn.5-naftilenndiamină 218-817-8 2243-62-1 Carc. R51-53 Carc. R22 Xi. R36 N. R34 3 1497 612-095-00-1 benzoat de benzil-2hidroxidodecildimetilamoniu 1498 612-096-00-7 4.4'-carbonimidoil bi [N. 3. R36/38 N.4'-carbonimidoil bi [N.

.

.

R20/21/22-36/37/3843 11-20/21/22-36/37/38-43 (2-)9-16-33-36/37 5% < C < 25% 1% < C < 5% Xi. R43 C > 25% Xn. R36/37/38-43 11-36/37/38-43 (2-)9-16-29-33 T 1% < C < 20% Xi. Xn 11-20/21/22-36/37/38-43 (2-)9-25-26-33-36/37-43 60-61-20/21/22 53-45 T 60-61-20/21/22 53-45 Xn 20/21 (2-)24 Xn 22-36/37/38 (2-)36/37 Xn 20/21/22 Note P Footnote . Xn C > 25% Xn. R43 F. R20/21 Xi 10-36/37/38-43 (2) F. R36/37/38-43 Xi. Xi C > 20% Xi.Etichetare Limite ale concentraţilor F 11 (2-)16-23-24-29-33 0 10 (2) Xn 10-20 (2-)24 0 10 (2) F.

(2-)13 Xn. N 22-38-50/53 (2-)37-60-61 Xn. N 22-36/37/38-50/53 (2-)24-60-61 Xn 22-41-52/53 (2-)26-61 Xi 36-52/53 (2-)26-61 Xn 21/22-38-41 (2-)26-36/37 Xn 20/21/22 (2-)13 Xn. N 22-36/37/38-50/53 (2-)24-60-61 Xn. N 20/21/22-50/53 (2-)13-60-61 Xn 22-38-41 (2-)26-37/39 Xn 20/21/22 (2-)13 Xn 22-38-41 (2-)26-37-39 Xn 20/21/22 (2-)13 Xn 22 (2-)24/25 Xn 22 (2-)24/25 T .

R34 5% < C < 10% Xi. C. N 34-50/53 (1/2-)26-45-60-61 T. N 10-21/22-35-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 Xi 10-36/37/38-43 (2-)9 Xn 21/22 (2) C. N 22-48/25-51/53 (1/2-)37-45-61 C. C C > 10% C. N 35-50 (1/2-)9-26-45-61 T. R36/37/38 . N 35-50 (1/2-)26-45-61 C. N 23/24/25-35-50 (1/2-)26-36/37/39-45-61 C.21-25-36/37/38 (1/2-)36/37/39-45 T 61-48/25-52/53 53-45-61 Xn 48/22-52/53 (2-)37-61 T 25-48/25-52/53 (1/2-)37-45-61 T+ 27/28-48/24/25-52/53 (1/2-)36/37-45-61 T.

N 14-23/24/25-35-48/23-50 (1/2-)7/8-9-26-36/37/39-45-61 C > 10% T. N 22-51/53 (2-)36-61 Xn. R24-34-43 5% < C < 10% 2% < C < 5% 0. R24-36/38-43 T.2% < C < 2% T. R24-43 Xn. N 22-24-51/53 (1/2-)36/37-45-61 T. Xi 11-36/37/38-43 (2-)9-16-29-33 T. N 23/24/25-50 (1/2-)7/9-45-61 F. N 21/22-50/53 (2-)36/37-60-61 Xn. N 22-51/53 (2-)61 T+ 27/28 (1/2-)28-36/37-45 T. R21-43 . N 24-34-43-50 (1/2-)26-36/39-45-61 Xn 22 (2) Xn.25-35 (1/2-)22-36/37/39-45 T+ 26/27/28 (1/2-)7/9-26-45 T. N 22-36/38-50/53 (2-)26-60-61 Xn. C.

C . R36/38 C > 25% C. N C > 10% C. N C > 25% Xn. N 28-50 (1/2-)20-22-26-45-61 Xn 21/22 (2-)36/37 Xn 20/21/22 (2-)13 Xn 22 (2-)25 Xn.2% < C < 2% C > 10% T. N 28-50 (1/2-)20-22-26-45-61 T+. R36/37/38 C > 10% T. C. R23/24/25-36/38 T. R20/21/22-35 7-10-20/21/22-35-50 (1/2-)3/7-14-36/37/39-45-61 5% < C < 10% 1% < C < 5% C. R36/38 11-14-34 (1/2-)9-16-26-45 O. R34 34 (1/2-)23-36-45 T 10% < C < 25% Xi. R22 22-50/53 (2-)24/25-60-61 C C > 25% C. R23/24/25-34 23/24/25-34 (1/2-)25-27-28-45 5% < C < 10% 2% < C < 5% 0. R20/21/22 C.T+. R34 Xi. R34 Xi. R23/24/25 Xn. R20-35 5% < C < 10% 1% < C < 5% C. R34 34 (1/2-)15-26-45 C 2% < C < 25% Xi. R36/37/38 C 20-35-52/53 (1/2-)9-26-27-28-45-61 Xi 10-36/37 (2-)24 F.

R36/37 36/37 (2-)25 Xi C > 1% Xi. R36/37 36/37 (2-)25 Xi C > 1% Xi.Xn 22-36/37/38 (2-)26-28-37 C 22-34-42/43 (2-)22-26-36/37/39-45 Xn 37-41-42/43 (2-)22-26-36/37/39 Xn 41-42/43 (2-)22-24-26-37/39 Xn 41-42/43-52/53 (2-)22-24-26-37/39-61 Xi C > 1% Xi. R36/37 36/37/38 (2-)25 Xn 41-42/43 (2-)23-24-26-37/39 36/37 (2-)25 . R36/37/38 Xi C > 1% Xi.

R43 Xi. R36/37/38-43 10-36/37/38-43-50 (2-)24-37-61 1% < C < 20% Xi. R37/38-43 37/38-43 (2-)24-37 T 1% < C < 20% Xi. R20/21/22-43 Xi. N C > 10% Xi. R42 Xi. R21 Xi. R23/24/25-34-43 23/24/25-34-43 (1/2-)26-36/37/39-45 5% < C < 10% 2% < C < 5% T. R43 C > 20% Xi.Xn 41-42/43 (2-)22-24-26-37/39 Xn C > 25% Xn. R43 C > 20% T.2% < C < 1% C > 20% T. R24-36/38-43 24-36/38-43 (1/2-)28-39-45 5% < C < 20% 1% < C < 5% 0. R23/24/25-36/38-43 T. R21-43 Xn. R23/24/25-43 Xi 0. R37-43 37-43 (2-)24-37 Xn 1% < C < 10% Xi. R22-36/37/38-42 22-36/37/38-42 (2-)39 Xi 10% < C < 25% 1% < C < 10% C > 20% Xn. R24-43 Xn. N 37/38-51/53 . R38-43 Xi. R43 C > 10% T. R36/38-43 36/38-43 (2-)39 T 1% < C < 20% Xi.2% < C < 2% C > 20% Xn. R43 Xi C > 10% Xi. R36/38-43 36/38-43 (2-)39 Xi 1% < C < 20% Xi. R37/38 Xi. R36/38-43 36/38-43 (2-)39 Xi 1% < C < 20% Xi. R20/21-38-43 10-20/21-38-43 (2-)9-24-37 10% < C < 25% 1% < C < 10% Xi. R43 C > 20% Xi. R43 C > 25% Xn. R36/37/38-42 Xn.

R43 C > 20% Xi. R36/38-43 Xi. R38-43 Xi.2% < C < 2% C > 25% T. R43 Xi. R36/38-43 36/38-43 (2-)26-28 Xi 1% < C < 20% Xi. R43 C. R20/21/22-43 C. R36/38-43 36/38-43 (2-)26-39 Xn 1% < C < 20% Xi. R43 T. R43 Xi. R43 C > 25% Xn. R23/24/25-34-43 5% < C < 10% 2% < C < 5% 0. R43 Xi. C > 10% T. R34-43 Xi. R23/24/25-36/38-43 T. R24-36/38-43 24-36/38-43 (1/2-)28-39-45 Xn 2% < C < 20% 0. R34-43 Xi. R23/24/25-43 Xn.2% < C < 2% C > 25% T. R21-38-43 21-38-43 (2-)28 Xi 10% < C < 25% 1% < C < 10% C > 20% Xi. R20/21/22-36/38-43 20/21/22-36/38-43 (2-)26-28 Xi 10% < C < 25% 1% < C < 10% C > 20% Xi. R20-36/38-43 20-36/38-43 (2-)26 Xi 10% < C < 25% 1% < C < 10% C > 20% Xi. R24-43 Xn. R21-43 Xn. R43 23/24/25-34-43 (1/2-)26-36/37/39-45 C 21-34-43 (1/2-)26-36/37/39-45 C 21-34-43 (1/2-)26-36/37/39-45 36-43 (2-)24/25-26-37/39 Xi . R36/38-43 Xi.(2)61 T. R21-34-43 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C > 25% C. R36/38-43 36/38-43 (2-)26-28 Xn 1% < C < 20% Xi. R43 C > 25% Xn. R36/38-43 Xi. R36/38-43 Xi. R21-34-43 T 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C > 20% C. R36/38-43 36/38-43 (2-)26 Xi 1% < C < 20% Xi.

C 11-34 (1/2-)16-23-26-36-45 Xi 36 (2-)26 T 10-23-34 (1/2-)26-36-45 C 22-35 (1/2-)23-26-28-36-45 F.10-37-41 (2-)24-26-39 0 10-66 (2-)23-25 0 10 (2-)23-24 Xn C > 25% Xn. N 10% < C < 25% 1% < C < 10% C > 10% Xi. C 11-35 (1/2-)16-23-26-36-45 . R43 Xi. R36/38-43 Xi. R36/37/38 36/37/38 (2-)26-28 C 34 (1/2-)26-36-45 F. R21/22-36/38-43 21/22-36/38-43 (2-)26-28 Xi. R36/37/38 36/37/38-51/53 (2-)26-28-61 Xi C > 10% Xi.

N 22-36-50/53 (2-)24-60-61 Xn.Xn. N 22-50/53 (2-)24-60-61 T+ . N 22-38-41-51/53 (2-)23-26-61 T 10-23-34 (1/2-)26-36-45 C 34-52/53 (1/2-)26-36-45-61 Xi 36 (2) C 34 (1/2-)26-36-45 Xi 36 (2-)26 Xn 22-36 (2-)23 Xn 22-36/38 (2-)22 T 45 53-45 T 21-25-36/37/38 (1/2-)36/37/39-45 Xn. N 22-51/53 (2-)61 Xi 36/38-52/53 (2-)22-61 Xn.

28 (1/2-)24/25-36/37-45 Xn. N 22-24-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 . N 28-48/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T. N 22-50/53 (2-)60-61 Xn 22 (2) Xn 22 (2) Xn 22-38-41-52/53 (2-)26-39-61 Xn 22 (2) Xn 22 (2) Xn. N 22-43-50/53 (2-)24-37-60-61 T 21-25 (1/2-)36/37-45 Xn 21/22 (2-)36/37 T. N 22-38-50/53 (2-)37-60-61 T+. N 25-38-50 (1/2-)22-37-45-61 Xn.

N 26/27/28-50 (1/2-)13-22-36/37-45-61 Xn.T+. N 27/28-48/24/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 Xi 43-52/53 (2-)24-37-61 Xi. N 43-51/53 (2-)36/37-61 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi. N 43-51/53 (2-)24-37-61 Xi 43 (2-)24-37 Xn 22-36/37-52/53 (2-)22-26-61 T. N 21/22-50/53 (2-)36/37-46-60-61 Xn 40 (2-)36/37 T+. N 38-51/53 (2-)28-61 Xi. N 43-51/53 (2-)24-37-61 Xi. C .

N 43-51/53 (2-)24-37-61 Xn 22-36 (2-)22-26 T 45-46-22-36 53-45 Xi.22-23-29-34-43-52/53 (1/2-)26-36/37/39-45-61 Xi 43 (2-)24-37 Xi. N 36/38-51/53 (2-)26-61 Xn 10-42/43 (2-)23-24-37 Xi 43 (2-)24-37 Xi 43 (2-)24-37 Xi 36-52/53 (2-)26-61 Xi. N 38-43-50/53 (2-)24-28-36/37-60-61 Xi 41 (2-)26-39 Xi 36 (2) Xi .

N 22-50/53 (2-)22-36-60-61 Xi.10-36 (2-)25 C 34 (1/2-)26-28-36/37/39-45 C 34 (1/2-)26-28-36/37/39-45 Xn 22-43 (2-)24-37 Xn 22-43 (2-)24-37 Xi 43 (2-)24-37 T 22-23-36/37/38 (1/2-)7/9-36/37-45 T 61-43-52/53 53-45-61 N 50/53 60-61 T 10-23/25-37/38-41 (1/2-)26-37/39-45 T 10-25-36/37/38 (1/2-)26-37/39-45 Xn. N 38-50/53 (2-)37/39-60-61 Xn. N 22-43-50/53 (2-)36/37-60-61 .

N 22-26-34-50/53 (1/2-)26-36/37/39-38-45-60-61 Xi 43-53 (2-)24-37-61 Xn 22-38-41-43 (2-)24-26-37/39 Xn. N 22-51/53 (2-)36-61 Xi 43 (2-)24-37 E. N 22-43-51/53 (2-)24/25-37-61 Xi 43-53 (2-)24-37-61 Xi. N 43-51/53 (2-)24-37-61 Xi. N 2-7-10-51/53 (2-)3/7-14-33-36/37/39-61 T 25-43-48/22-52/53 (1/2-)26-36/37/39-45-61 Xn 22-36 (2-)25-26-36 T+.T 45-46-34-43 53-45 Xn. N .

Xn 2-41-43-48/22 (2-)22-26-35-36/37/39 Xi 38-41-43-52/53 (2-)24-26-37/39-61 C 22-35 (1/2-)26-28-36/37/39-45 T 61-62 53-45 Xn 20/22-36/37/38-40 (2-)26-36/37 Xn 63 (2-)36/37 Xi. N 41-51/53 (2-)26-39-61 Xi. R36/37/38 36/37/38 (2-)23-24/25-26 N 51/53 61 . N 36/37/38-43-51/53 (2-)24-26-37-61 N 51/53 61 Xi C > 10% Xi.38-50/53 (2-)36/37-60-61 Xi. R36/37/38 36/37/38 (2-)23-24/25-26 Xi C > 10% Xi. N 43-50/53 (2-)24-37-60-61 E.

N 36/37/38-50/53 (2-)26-28-60-61 C > 10% Xi. R36/37/38 . N 41-42/43-50/53 (2-)22-24-26-37/39-60-61 0 52/53 61 Xi. N 21-25-26-50/53 (1/2-)28-36/37-38-45-60-61 Xn 41-42/43 (2-)22-24-26-37/39 Xn 41-42/43 (2-)22-24-26-37/39 Xn. N 22-38-50/53 (2-)24-59-61 T+.Xn.

R36/37/38 36/37/38-52/53 (2-)26-28-61 Xi. R43 36/37/38-50/53 (2-)26-28-60-61 Xn 22 (2) Xi. N 21-25-26-50/53 (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61 T+. N C > 10% Xi. N 26/28-50/53 (1/2-)36/37/39-45-60-61 0 52/53 61 T. R36/37/38-43 1% < C < 10% Xi. N 23-28-50/53 (1/2-)36/37/39-45-60-61 T+.Xi C > 10% Xi. R36/37/38 C > 10% Xi. N 23-50/53 (1/2-)22-45-60-61 F 11 0 0 0 . N 36/37/38-43-51/53 (2-)24-37-61 Xi 36-43 (2-)24-26-37 T 61-10-37 53-45 T+.

N 2-51/53 (2-)35-61 Xi 41 (2-)26-39 Xi 38-52/53 (2-)37-61 Xn. N 22-50/53 (2-)22-60-61 Xn 42/43-52/53 (2-)22-24-37-61 Xi 36 (2-)26 Xi 41 (2-)26-39 Xn 21 (2-)36/37 .(2-)16-23-24-29-33 0 53 61 Xi 41-43-52/53 (2-)24-26-37/39-61 Xi 41-43-52/53 (2-)24-26-37/39-61 N 50/53 60-61 Xn 22-52/53 (2-)22-61 E.

N 43-51/53 (2-)24-37-61 Xn 22-36-43 (2-)22-26-36/37 N 51/53 61 0 52/53 61 . N 36-51/53 (2-)26-61 N 50/53 60-61 0 52/53 61 Xi.Xi. N 43-51/53 (2-)24-37-61 Xi 43 (2-)24-37 Xi. N 22-41-43-51/53 (2-)24-26-37/39-61 Xi 41-43-52/53 (2-)24-26-37/39-61 Xi. N 38-41-50/53 (2-)26-37/39-60-61 Xn.

Xn. N 21/22-38-41-43-50/53 (2-)26-36/37/39-60-61 N 51/53 61 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi 43-52/53 (2-)22-24-37-61 0 52/53 61 Xi 36-43-52/53 (2-)22-26-36/37-61 0 53 61 Xi. N .

N 38-41-50/53 (2-)26-37/39-60-61 Xi. N 43-51/53 (2-)24-37-61 0 53 61 Xi 41 (2-)26-39 Xi 43 (2-)22-36/37 Xn.38-43-50/53 (2-)24-37-60-61 0 53 61 Xi. N 38-41-43-51/53 (2-)24-26-37/39-61 . N 41-43-51/53 (2-)26-36/37/39-61 Xi 43 (2-)24-37 Xi. N 22-43-50/53 (2-)24-37-60-61 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi.

Xi. N C > 20% T. N 11-23/24/25-43-51/53 (1/2-)9-16-18-29-45-61 F. N 38-41-43-51/53 (2-)24-26-37/39-61 Xn 62-52/53 (2-)22-36/37-61 F. R20/21/22-43 T+. T. R45-23/24/25-37/3841-43 45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 10% < C < 20% T. R45 C > 1% T. N . R45-23/24/25-36-43 1% < C < 5% 0. R23/24/25-43 0.2% < C <1% 0. R23/24/25 3% < C < 20% Xn. N 23/24/25-50/53 (1/2-)23-27-45-60-61 F. N 23/24/25-51/53 (1/2-)45-61 T. T.1% < C < 0. R45-23/24/25-41-43 9-16-53-45-61 5% < C < 10% T. N 23/24/25-51/53 (1/2-)45-61 F. R45-23/24/25-43 T. N 26/27/28-50/53 (1/2-)7/9-27-45-60-61 T 10-23/24/25 (1/2-)45 T 25-63 (1/2-)36/37-45 T 21-25-63 (1/2-)36/37-45 T. R45-20/21/22 T.T 11-23/24/25 (1/2-)16-27-45 T. R20/21/22 C > 20% T.2% < C < 1% Xn.2% T. T.

11-23-50/53 (1/2-)23-45-60-61 Xn 21/22 (2-)23 Xn 21/22-36 (2-)23 Xn 40 (2-)36/37 Xn 21 (2-)36/37 Xi. N 43-50/53 (2-)24-37-60-61 Xn 21/22-63 (2-)36/37 Xn 22-63 (2-)36/37 E. R20/21/22 . Xn 2-11-20/22-52/53 (2-)39-41-47-61 Xn 22-52/53 (2-)22-61 Xi. N 38-43-51/53 (2-)36/37-61 N 50/53 60-61 0 53 61 0 53 61 Xn C > 5% Xn.

T 2-4-23/24/25 (1/2-)28-35-37-45 E. N 2-23/24/25-33-51/53 (1/2-)35-45-61 E. R45-20/22 0. T+. N 2-26/27/28-33-50/53 (1/2-)35-45-60-61 T. Xn. N 26/27/28-33-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 E.10-20/21/22 (2-)9 T 45-10-20/22 53-45 T. T. N 45-23/24/25-48/22-51/53-62 53-45-61 E.1% < C < 25% T. N 23/24/25-33-51/53 (1/2-)28-37-45-61 T. Xn 2-4-20/21/22 (2-)35 C > 25% T. R45 . T 3-23/24/25 (1/2-)28-35-37-45 E. N 2-20/21/22-51/53 (2-)35-61 E. N 23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 (1/2-)28-36/37-45-61 T+.

Xn 2-20/21/22-33 (2-)35 Xn 20/21/22-33 (2-)28 T 23/24/25-33 (1/2-)28-37-45 T 23/24/25-33 (1/2-)28-37-45 E. T. Xn 2-4-20/21/22 (2-)35 E. N 26/27/28-38-40-41-43-44-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T 23/24/25-33 (1/2-)13-45 T+ 26/27/28-33 (1/2-)13-28-45 Xn 22-38 (2-)37 T 61-21/22 53-45 T. N 61-62-24/25-36-44-50/53 53-45-60-61 .E. N 61-3-20/22-33-50/53-62 53-45-60-61 T+.

N 61-24-28-44-50/53 53-45-60-61 T+. R22 5-10-22 (2-)41 T 45 53-45 T.T 61-62-24/25-36-44 53-45 Xn 22 (2) T 23/24/25 (1/2-)13-45 T 23/24/25 (1/2-)13-45 T+. R20/22 10-20/22 (2-)9-25-41 Xn C > 12. N 45-51/53 53-45-61 T.5% Xn. N 45-51/53 53-45-61 .5% Xn. N 61-24-28-50/53 45-53-60-61 Xn 22 (2-)25 T 23/24/25 (1/2-)13-45 T 23/24/25 (1/2-)13-45 Xn C > 12.

T. T 45-3-8-23/25-43 53-45 T+ 22-26-36/37/38 (1/2-)36/37-38-45 T 23/24/25 (1/2-)26-45 T. N 23/24/25-33-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 . N 22-43-50/53 (2-)24-37-60-61 Xn 22 (2) Xi 36-43 (2-)24-37 T 45-22 53-45 Xi 36-43 (2-)24-26-37 T 45-23/24/25-48/22-52/53-62 53-45-61 E. N 45-61-22-50/53 53-45-60-61 Xn 22 (2) Xi 43 (2-)24-37 Xn.

N 22-51/53 (2-)22-24-61 C. N 2-26/27/28-50/53 (1/2-)28-35-36/37-45-60-61 T. N 23/24/25-33-51/53 (1/2-)28-36/37-45-61 T+.E. N 22-34-43-48/22-50/53 (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61 T. R20/22 . N 25-51/53 (1/2-)36/37-45-61 Xn. N 45-20/22-48/22-50/53 53-45-60-61 Xn 20/22 (2-)28 T 21-25 (1/2-)36/37-45 T 45-61 53-45 T 45 53-45 T 45-43 53-45 Xn 22 C > 5% Xn. T+. N 26/27/28-33-51/53 (1/2-)28-36/37-45-61 Xn 20/22 (2) T.

N 43-51/53 . N 2-51/53 (2-)35-61 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi 43 (2-)22-24-37 Xi.(2) T. N 41-51/53 (2-)26-39-61 Xi 43 (2-)22-24-26-37 E. N 45-50/53 53-45-60-61 Xn 20-52/53 (2-)61 Xi 43-52/53 (2-)22-24-37-61 Xi.

N 2-21-23/25-41-43-48/22-50/53 (1/2-)3-12-26-35-36/37/39-45-61 Xi 43 (2-)22-24-37 T 45 53-45 T 45-63 53-45 T 45-63 53-45 T 45-63 53-45 Xn 42-44 (2-)22-24-37 . T.(2-)24-37-61 Xi 43 (2-)24-37 Xi 43 (2-)24-37 T 25-43-52/53 (1/2-)22-24-37-45-61 Xn 22-38-48/22-53 (2-)22-36/37-61 E.

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45-38-41-43 53-45 N 51/53 61 0 53 61 Xi. N 22-41-43-51/53 (2-)22-24-26-37/39-61 Xi 36 (2-)25-26 Xi 43 . N 43-51/53 (2-)24-37-61 Xi 43 (2-)22-24-37 Xn.

(2-)22-24-37 N 50/53 60-61 Xi. N 41-43-51/53 (2-)24-26-37/39-61 0 52/53 61 Xi 41-52/53 (2-)26-39-61 .

N 25-43-48/22-50/53 (1/2-)22-28-36/37-45-60-61 0 53 61 0 53 61 Xn 43-48/22-52/53 (2-)22-36/37-61 N .N 51/53 61 0 53 61 T.

R36/37/38 C.50/53 60-61 0 52/53 61 F+. R34 Xi.2% < C < 1% Xn. R36/37/38 C > 25% C. C 11-20/21/22-35 (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45 C 10-21/22-34-42/43 (1/2-)23-26-36/37/39-45 F+. C 11-20/21/22-35 (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45 F. R34 Xi. R36/37/38 C. R48/20/21/22 (2-)16-26-39 F+. C C > 15% C. R36/37/38 C. R20/21/22-35 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C > 25% C. R48/20/21/22 T. R35 C. R36/38-42/43 Xn. R35 C. Xn C > 5% Xn. R20/21/22-4048/23/24/25 20/21/22-40-48/23/24/25-50 0. R21/22-34-42/43 10% < C < 25% 2% < C < 10% 1% < C < 2% C:R34-42/43 Xn. R20/21/22-35 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C > 25% C. C 11-20/21/22-35 (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45 F. R20-37/38-41 12-20-37/38-41 0. N C > 1% T. R42/43 C > 1% T. R34 Xi. R20/21/22-4048/23/24/25 20/21/22-40-48/23/24/25-50 (1/2-)28-36/37-45-61 0. R36 F+. R20/22-34 12-20/22-34 10% < C < 15% C. R35 C.2% < C < 1% Xn. R20/21/22-35 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C > 25% C. R34 (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45 5% < C < 10% Xi. N .5% < C < 5% Xi. Xi 12-36/37 (2-)16-26-29 F. Xi 12-36/37/38 (2-)16-26-29 T.

N 1-26/27/28-33-51/53 (1/2-)28-36/37-45-61 Xn.01% < C < 25% T. N 23/24/25-33-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T. T+. N 2-26/27/28-33-51/53 (1/2-)35-36-45-61 E. R45-22 0.(1/2-)28-36/37-45-61 T. N 23/24/25-36-50 (1/2-)28-45-61 C > 25% T. N 23/24/25-40-51/53 (1/2-)28-36/37-45-61 E. T+. R45 . N 22-51/53 (2-)24-61 T. N 45-22-51/53 53-45-61 T. N 23/24/25-33-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 Xn 20/21/22 (2-)25-28 T 23/24/25-33-52/53 (1/2-)28-36/37-45-61 Xn 20/21/22 (2-)25-28 Xi 36/38-43 (2-)24-37 T. T 2-23/24/25-33 (1/2-)35-45 E.

N 23/24/25-33-51/53 (1/2-)28-36/37-45-61 T. N 23/24/25-33-51/53 (1/2-)28-36/37-45-61 T. Xn 1-20/21/22-52/53 (2-)35-61 T 45-23/24/25 53-45 T 45-22 53-45 .T. N 23/24/25-36-43-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T. N 23/24/25-36-43-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T. N 20/21-25-43-51/53 (1/2-)24-37-45-61 T 23/24/25 (1/2-)28-45 Xn 20/21/22 (2-)28 Xn 20/22-40 (2-)28-36/37 E. N 23/24/25-33-50 (1/2-)28-36/37-45-61 T. N 23/24/25-33-50/53 (1/2-)28-36/37-45-60-61 T.

T 45-22 53-45 T+ 26/27/28-33-52/53 (1/2-)28-36/37-45-61 T 23/24/25-33 (1/2-)28-36/37-45 T+. N 45-39/23/24/25-43-48/20/21/2251/53 53-45-61 . R34 Xi. R45-22 0. R35 C. C 11-20/21/22-35 (1/2-)16-26-36/37/39-45 C > 25% C. R36/37/38 C > 25% C. N 11-23/24/25-51/53 (1/2-)9-16-24/25-45-61 C 21/22-34 (1/2-)26-36/37/39-45 F. R36/38 Xn 10-20/21/22 (2) C 10-21/22-34 (1/2-)36/37/39-45 T.01% < C < 25% T. R21/22-34 10% < C < 25% 2% < C < 10% C. R20/21/22-35 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C. N 45-22-51/53 53-45-61 T. N 26/27/28-33-51/53 (1/2-)28-36/37-45-61 T. R34 Xi. R45 20/21/22 (2-)22-36 F. T. N 45-22-50/53 53-45-60-61 Xn 20/21/22 (2-)22-36 Xn C > 25% T.

C. R21/22-34-43 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C > 25% C. N 11-20/22-35-50 (1/2-)9-16-26-28-36/37/39-45-61 T 23/24/25-33 (1/2-)28-37-45 T. R43 C. R43 C. R23/24/25-33 23/24/25-33-52/53 1% < C< 5% Xn. R43 23/24/25-33-51/53 (1/2-)28-37-45-61 T 23/24/25-33-52/53 (1/2-)28-36/37-45-61 (1/2-)28-36/37-45-61 C 34-42/43-52/53 (1/2-)22-26-36/37/39-45-61 C 21/22-34-43 (1/2-)26-36/37/39-45 C 21-34-43-52/53 (1/2-)26-36/37/39-45-61 C. R21/22-34-43 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C > 25% C. R20/21/22-33 C > 25% C. R34-43 Xi. R34-43 Xi. R36/38-43 Xi. R43 C. N C > 5% T. R21-34-43 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C > 25% C. R36/38-43 Xi. R36/38-43 Xi.F. R20/21/22-33 T C > 5% T. R23/24/25-33 1% < C < 5% Xn. R36/38-43 Xi. R22-34-43 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C. R34-43 Xi. N 21/22-34-43-51/53 (1/2-)26-36/37/39-45-61 C 10-22-34-43 (1/2-)26-36/37/39-45 . R34-43 Xi.

R43 C. N 45-22-51/53 53-45-61 T 45-22 53-45 T . R36/38-43 Xi. N 45-21-43-50/53 53-45-60-61 T. R36/38-43 Xi. R21/22-34-43 10-21/22-34-43 (1/2-)26-36/37/39-45 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C. R21/22-34-43 21/22-34-43-50/53 (1/2-)26-36/37/39-45-60-61 C. R34-43 Xi. R43 T+. R21/22-34-43 21/22-34-43-52/53 (1/2-)26-36/37/39-45-61 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C. N 45-21-43-50/53 53-45-60-61 T.C C > 25% C. R34-43 Xi. R34 Xi. R43 C. N 10% < C < 25% 5% < C < 10% 1% < C < 5% C > 25% C. R36/38 C. N C > 10% C. R36/38-43 Xi. N 5% < C < 10% 1% < C < 5% C > 25% Xi. R34-43 Xi. R22-34 22-34-50/53 (1/2-)26-36/37/39-45-60-61 C 10% < C < 25% 2% < C < 10% C > 25% C. C 22-24-26-35-43 (1/2-)26-28-36/37/39-45 T. N 45-22-50/53 53-45-60-61 T. R34-43 34-43-50/53 (1/2-)26-36/37/39-45-60-61 C. R36/38-43 Xi. R43 C.

N 45-22-51/53 53-45-61 Xn. N 22-40-51/53-63 (2-)36/37-61 T. N 45-22-43-50/53 53-45-60-61 . N 45-25-26-48/25-51/53 53-45-61 T. N 45-22-50/53 53-45-60-61 T. C 12-20/22-34 (1/2-)3-16-26-36-45 T+. N 45-20-36/38-51/53 53-45-61 Xn 22 (2-)22 T. C 11-21/22-35 (1/2-)16-23-26-28-36-45 F+. N 45-22-50/53 53-45-60-61 T 25-34 (1/2-)26-36-45 T.45-22 53-45 C 10-20/21/22-34-52/53 (1/2-)26-36-45-61 F.

N 22-41-43-48/25-50/53 (1/2-)26-36/37/39-45-60-61 C. N 40-50/53 (2-)36/37-60-61 T 45 53-45 T. N 22-36-40-51/53 (2-)36/37-61 T.Xn 22 (2-)22 Xn. N 45-22-51/53 53-45-61 . N 21/22-36/38-50/53 (2-)36/37-60-61 Xn 40 (2-)36/37 Xn. N 22-36-40-51/53 (2-)36/37-61 Xn. N 45-23/25-36-50 53-45-61 Xi 38-43 (2-)24-37 Xn. N 22-50/53 (2-)24/25-26-57-60-61 T. N 22-34-50/53 (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61 Xn.

.

.

Class. Footnote .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

health agreed in July 98.Comments Problematic for SE. ATP 25 12 Problematic for SE. environment agreed in September 97. environment agreed in September 97. health agreed in July 98. 24 12 19 19 12 12 12 . 25 12 19 12 Health effects agreed in April 1996 and environmental effects in June 1996.

24 15 12 15 12 15 15 12 .Updating for environmental effects: agreed in June 1996. See also 607-243-00-7. 26 Classification agreed in Nov. 25 12 12 Updating for environmental effects: agreed in June 1996. 24 Updating for environmental effects: agreed in June 1996. 24 Classification agreed in Nov. 24 Updating for environmental effects: agreed in June 1996. 1996. 1996.

24 Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 25 12 12 Updating for environmental effects: agreed in September 1996. Two additional isomers added to the entry. 24 Updating for environmental effects: agreed in June 1996. 24 Problematic to AT. 25 12 . 25 Updating for environmental effects: agreed in June 1996. Environment agreed in April 98. 26 Updating for environmental effects: agreed in June 1996. IRL Rapporteur. health agreed in July 98. 20. 26 Updating for environmental effects: agreed in May 1997. Entry amended: see ECBI/08/96 .Add. 25 Updating for environmental effects: agreed in May 1997. agreed in May 1997. 25 Updating for environmental effects: agreed in September 1996.DGVI Priority Pesticide. On 1st ESR Priority List.

health effects agreed in April 1997 and environment in June 1996. 25 15 Updating for environmental effects: agreed in June 1996. 26 A problematic substance. 24 Updating for environmental effects: agreed in June 1996. 25 . Superseded pesticide. 24 12 Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 24 Updating for environmental effects: agreed in June 1996. 24 Updating for environmental effects: agreed in June 1996.12 21 12 Updating for environmental effects: agreed in September 1996.

environment agreed in September 97. 25 . 24 12 12 12 Updating for environmental effects: agreed in March 1997.Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 25 Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 25 Problematic for SE. health agreed in July 98. 25 12 Updating for environmental effects: agreed in March 1997. 25 12 12 12 Updating for environmental effects: agreed in June 1996.

Two additional isomers and Nota C added. 24 12 12 . 26 Environment agreed in June 1996 and health agreed in July 1996. 24 Health effects rediscussed and agreed in April 1997 and environmental effects in June 1996. Environment agreed in June 1996 and health in July 1996. Two additional isomers and Nota C added. 24 12 12 S problem substance. Environment agreed in June 1996 and health in July 1996. 24 S problem substance.12 Health effects agreed in April 1996 and environmental effects in June 1996.

25 N and Is problem substance. 24 12 Updating for environmental effects: agreed in June 1996. 24 .Environment agreed in June 1996 and health agreed in July 1996. Two additional isomers and Nota C added. Health effects agreed in April 1996 and environmental effects in June 1996. 24 12 12 21 12 12 12 12 Updating for environmental effects: agreed in September 1996.

25 .12 12 12 12 12 12 12 12 Problematic for S. environment agreed in September 97. health agreed in July 98. 25 12 12 12 Problematic for SE. Health effects agreed in July 1996 and environment in September 1996.

health agreed in July 98. health agreed in July 98. environment agreed in September 97.Problematic for SE. 25 Problematic for SE. 25 12 Updating for environmental effects: agreed in September 1996. environment agreed in September 97. Two substances have been removed to be included as new entries. 25 12 12 12 12 12 12 12 .

25 15 . health agreed in November 97 pesticides meeting 25 Updating for environmental effects: agreed in May 1997.Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 25 12 Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 26 On DGVI List of Pesticides. Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 26 12 12 12 12 12 12 12 Updating for environmental effects: agreed in September 1996. Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 26 On DGVI List of Pesticides.

25 On DGVI List of Pesticides. 25 . 26 On DGVI List of Pesticides. Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 26 15 15 On DGVI List of Pesticides. Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 25 15 15 Updating for environmental effects: agreed in March 1997. Updating for environmental effects: agreed in September 1996. Health agreed in November 97. 25 15 15 Updating for environmental effects: agreed in September 1996. Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 26 On DGVI List of Pesticides. Superseded pesticide.On DGVI List of Pesticides. Updating for environmental effects: agreed in September 1996.

Updating for environmental effects: agreed in May 1997. 25 On DGVI List of Pesticides.Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 25 19 21 16 26 13 16 13 16 16 . Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 25 15 On DGVI List of Pesticides.

13 16 13 13 13 16 26 16 16 16 16 19 19 .

25 16 19 19 20 21 26 .19 19 19 21 19 21 Updating for environmental effects: agreed in September 1996.

20 20 20 26 20 20 20 26 20 20 20 20 20 .

Concentration limits added on the basis of Industry proposal. January 1996. 24 Classification agreed in Nov. Environment agreed in September 1995. Environment in April 1995. 24 N and Is problem substance. Environment discussed in June 1996. Health effects agreed in January 1995. 22 Health effects agreed in February 1995. 24 N and Is problem substance. 22 Health effects agreed in November 1994. 22 Agreement reached on health effects. Health effects agreed in January 1995. 24 Classification agreed in Nov.20 20 21 20 Health effects agreed in February 1995. 22 Health and Environment effects agreed in July 1994. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. Environment in April 1995. 24 . 1995. Environment agreed in September 1995. 1995. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. Concentration limits added on the basis of Industry proposal. Environment in April 1995.

1996. 25 Health effects agreed in July 1996 and environment in December 1996. 25 Classification agreed in Nov. Removed from the acrylate group entry (607-133-00-9). 24 Health effects agreed in July 1996 and environment in December 1996.Classification agreed in Nov. (See also 607-043-00-X and 607-044-00-5). 26 Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 1995. 25 Health effects agreed in July 1996 and environment in December 1996. 25 . 24 Classification rediscussed and agreed in May 1997.

agreed in May 1997. 25 Updating for environmental effects: agreed in September 1996. Was part of group entry. 25 . agreed in May 1997. 25 DGVI Priority Pesticide. health agreed in July 98. agreed in May 1997. 26 Problematic for N. environment agreed in September 97. agreed in May 1997. agreed in May 1997. DE Rapporteur. 607133-00-9 26 Health effects agreed in April 1997 and environment in March 1997. 25 Health effects agreed in April 1997 and environment in December 1996. 25 Classification agreed in Nov. Removed from the acrylate group entry (607-133-00-9). DE Rapporteur. DE Rapporteur. S Rapporteur. Health effects agreed in April 1996 and environment in September 1996. 25 DGVI Priority Pesticide. Removed from the methacrylate group entry (607-134-00-4). 26 Notified Pesticide. 1996.Updating for environmental effects: agreed in September 1996. 25 DGVI Priority Pesticide. 25 Problematic for SE. DE Rapporteur. 26 DGVI Priority Pesticide.

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 .

25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 .

26 26 26 26 26 26 26 26 .

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 .

26 26 12 Environment agreed in december 1997 25 26 Environment agreed in december 1997 25 12 19 19 Environment agreed in december 1997 25 Environment agreed in december 1997 25 Environment agreed in december 1997 25 environment revision agreed April 98 25 .

12 12 12 15 26 19 19 Environment agreed in december 1997 25 20 25 26 26 26 12 .

Environment agreed in december 1997. Environment effects agreed in December 1994. Entry confirmed in October 1995. EEC number still missing 25 Environment agreed in december 1997. 25 Environment agreed in december 1997 25 21 Problematic for N. identity corrected 25 .12 Health effects agreed in February 1995. Difference to second option of two: no R40 in the label 25 environment revision agreed April 98 25 12 12 Environment agreed in december 1997. 22 Environment included in 21 ATP not changed. December 97: still additional isomers have to be added. Health agreed in July 98.

Environment agreed in december 1997. identity corrected 25 12 12 12 12 Updating for environmental effects: agreed in March 1996. 25 Pesticides agreed on november 1997 25 12 12 12 19 19 .

FR Rapporteur.19 15 12 12 DGVI Priority Pesticide. agreed in May 1997. 26 Pesticides agreed on november 1997 25 12 12 12 12 12 12 environment revision agreed April 98 25 environment revision agreed April 98 25 .

Difference to second option of two: no R40 in the label 25 26 15 12 Updating for environment agreed in December 1994.A problematic pesticide. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. Individual CAS and EC No. deleted as there are 5 isomers. agreed in May 1997. 26 15 15 DGVI Priority Pesticide. Classification agreed in May 1997. Environment agreed in december 1997. 22 Problematic for N. UK Rapporteur. Environment agreed in April 1995. 26 15 15 21 Health effects agreed in May 1995. health agreed in July 98. 22 .

R22. 22 12 20 Agreement reached in January 1996. Agreement reached in December 1994 for the environment. 24 Updating for environmental effects: agreed in March 1996.Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Following agreement on the inclusion of the isomer D061. agreement was reached in January 1996 to include this entry in the 22nd ATP. 22 26 Problematic for N. 24 Updating for environmental effects in December 1994. Editorial change in entry: covers only one EEC and CAS number. Structure altered and Nota C deleted. Difference to option two of two: no R40 in the label 25 12 12 19 12 12 15 . to include a separate entry for this isomer with the classification Xn. Health and environmental effects agreed in September 1996.

Environment agreed in december 1997 26 16 20 20 20 26 20 20 20 20 .

22 Health effects agreed in February 1995. Environment in April 1995. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. Environment in April 1995. 24 . Entry confirmed in October 1995. Environment in April 1995. 22 Environment agreed in April 1995 and health in July 1996.20 20 20 21 21 21 Health effects agreed in February 1995. 22 Health effects agreed in February 1995. Environment in April 1995. 22 Health effects agreed in February 1995.

26 Health effects agreed in July 1997 and environment in June 1997. 25 Health effects agreed in April 1997 and environment in June 1997. 25 25 25 25 25 25 25 25 .Health effects aqreed in April 1997 and environment in June 1997. 25 Health effects aqreed in April 1997 and environment in June 1997.

25 25 25 26 .

26 26 26 26 26 26 26 .

Environment in June 1995. R35. R20 and Xi. R20/21/22. Concentration limits were added and S-phrase amended. C. concentration limits and amended Sphrases. Entry confirmed in October 1995. R37 and add Xn. C. 22 12 Agreement reached in October 1995 to delete Xi. R35. 22 . R37/38-41. R20/21/22. Agreement was reached in October 1995 to introduce a new entry for the 3 substances in aqueous solution with Nota B and F+. Xn.Entry confirmed in October 1995. 22 Environment agreed in June 1995. R37 and add Xn. concentration limits and amended Sphrases. 22 12 21 Updating for environment effects: agreed in June 1995. R12. R20/22 and C. C.26 S29 deleted in July 1995. R37 and add Xn. Environment in June 1995. concentration limits and amended Sphrases. concentration limits and Nota 5. 22 Agreement reached in October 1995 to delete Xi. Agreement was reached in October 1995 to include Xn. 22 Agreement reached in October 1995 to delete Xi. R35. R20/21/22. R34. 22 Health effects agreed in July 1995.

Nomeclature and structure modified. Environment in June 1995. 22 12 21 Updating for environment in June 1995. 22 21 . 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. Environment in June 1995. Entry confirmed in October 1995. 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. 22 Health effects agreed in July 1995. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. 22 12 21 12 Health effects agreed in February 1995.Updating for environment effects: confirmed in September 1995. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995 and S phrases altered. Structure and names revised. 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995.

m. 25 Revised for environment in April 98. (7 isomers). Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. R40 and no classification for the environment. nomenclature. Health agreed in January 1997 and environment in June 1995. 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. CAS and EC Nos. 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. Substances not in EINECS deleted. This entry now covers the 2-isomer with Xn.21 Delete CAS and EC Nos. 22 12 Agreement reached in December 1995 to classify the aminophenols separetly. Entry confirmed in October 1995. 25 Structures. (9 isomers).and p-isomers. Delete CAS and EC Nos. 22 Entry split in three between o-. 25 Entry split in two between m.and p-isomers. 3. corrected. Entry confirmed in October 1995. Health agreed in January 1997 and environment in December 1994. R20/22: Muta. 22 21 26 12 . Cat.

22 Agreement reached in October 1995 to include Xn. R20/21/22. 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. 22 12 Updating for environment effects: agreed in June 1995. 22 12 12 26 . Entry confirmed in October 1995.1995 to split the entry in two. Entry confirmed in October 1995. R37 deleted and S-phrases amended for this entry. 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. 22 CMR May 98: discussed for potency 26 12 12 Updating for environment effects: agreed in June 1995 and confirmed in September 1995.12 Updating for environment effects: agreed in June 1995. Entry confirmed in October 1995. Xi. R21/22 and amended S-phrases. Agreement reached in Oct. Entry confirmed in October 1995. R35 and conc limits added. C. Diisopropylamine is new entry 612-128-00-X. Name changed to correct EINECS name. Xn.

Editorial change on the Annex I sheet. 22 Editorial change on the Annex I sheet. CAS and EEC Nos. CAS and EEC Nos.ATP. added. Entry confirmed in October 1995 to include R42/43 and amended S-phrases. ECBI/08/96 24 12 21 Updating for environment effects: agreed in June 1995. 22 12 21 21 12 . added. CAS No for mix deleted (no EC No.). Entry confirmed in October 1995. ECBI/08/96 24 In 21.

22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. 22 21 Updating for environment effects: agreed in June 1995. agreement reached in January 1996 to classify with T+. 22 21 Revision of CAS-. added. EC-numbers. 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. Entry confirmed in October 1995. R35: R43. R24. Entry confirmed in October 1995. CAS and EC Nos. CAS and EC Nos. Entry confirmed in October 1995. 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. R22: C. R26. Entry confirmed in October 1995.12 Following additional data from A. T. Entry confirmed in October 1995. added. CAS and EC Nos. Entry confirmed in October 1995. 22 12 12 . 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. added. structures. nomenclature agreed in July 1995. Xn.

Health revised in July 98. 26 problematic for N and ISL. (in 22nd ATP).Updating for environment effects: agreed in June 1995. 22 21 Updating for environment effects: agreed in June 1995. 22 12 12 Updating for environment effects: agreed in June 1995. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. Entry confirmed in October 1995. 25 21 12 Updating for environment effects: agreed in June 1995. Entry confirmed in October 1995. 22 12 Nomenclature change as suggested by DE. 22 .

22 Classified for the environment in September 1995. Entry confirmed in October 1995. 22 . Entry confirmed in October 1995. 22 13 16 16 16 Classified for the environment in September 1995. Entry confirmed in October 1995. 22 15 Updating for environment effects: agreed in June 1995. Entry confirmed in October 1995.15 Updating for environment effects: agreed in June 1995. 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. 22 15 Updating for environment effects: agreed in June 1995.

.

21 .

Revision Group No. P.Notes .

r .

r r .

r r .

.

r .

r .

.

.

r r r .

r r r .

r r .

r .

r r r r .

r r .

r n n n n .

r .

r r r r .

.

n n n n n n n n n n n .

n n n n n n n n .

n n n n n n n n n n n .

n n r .

r n n n .

r r .

.

r .

r r n n n r .

r n n .

r r .

r r r n n n n .

r .

n .

n n n n n n n .

n r n r r r r r r .

r r r r r r r r r r .

r r r r r r r r .

r r r r r r r r .

r r r r r .

r r r r r r r r r .

r r r r r r r .

r r r r r r .

.

r .

R34 F. R51-53 Muta. R51-53 R10 Xn.4toluendiamină Note S Nr. hexametilentetramină 202-905-8 100-97-0 1504 612-102-00-8 N. R34 Xn. 2.Nr. 2. R22 C. R34 R43 R52-53 Xn. R23/24 1513 612-111-00-7 2-metil-m-fenilendiamină. R22 C. R21/22 R43 N. R45 T. R11 124-09-4 Xn.CEE Nr.2'-dimetil-4. R40 Xn. R34 Xn. Cat. R22 1506 1507 612-104-00-9 hexametilendiamină 612-105-00-4 2-piperazin-1-iletilamină 204-679-6 205-411-0 1508 612-106-00-X 2.6-dietilanilină 209-445-7 1509 612-107-00-5 1-feniletilamină [1].N. R35 F. R21/22 C. R34 [2] 1510 612-108-00-0 3-aminopropiltrietoxisilan 213-048-4 919-30-2 1511 612-109-00-6 bi(2-dimetilaminoetil)(metil)amină 221-201-1 1512 612-110-00-1 2.N'-bi(3-aminopropil)metilamină 203-336-8 105-83-9 1505 612-103-00-3 N. R21/22 140-31-8 Xi. R34 6864-37-5 T.6toluenediamină 212-513-9 823-40-5 Xn. R21 Xi. R22 C.4'-metilenbi(ciclohexilamină) 229-962-1 3030-47-5 T.crt 1501 Index Nr. [DL]-alfametilbenzilamină [2] 202-706-6 [1] 98-84-0 [1] Xn. R35 N. R21/22 579-66-8 C. R24 Xn.CAS Clasificare E 202-453-1 95-80-7 Carc. 3. R36 R43 N. Cat. R37 C. R21/22 210-545-8 618-36-0 [2] C. R11 R42/43 1502 612-100-00-7 propilendiamină 201-155-9 78-90-0 1503 612-101-00-2 metenamină. R34 Xn.N'-tetrametiletilendiamină 203-744-6 110-18-9 T. R25 Xn. 2. R23/24 Xn.N. Denumirea substanţei 612-099-00-3 4-metil-m-fenilendiamină. R20/22 C. R51-53 . R22 C.

3-diamină R33 N. R22 612-114-00-3 2. R50-53 404-750-3 119415-07-5 Xn. R36/38 [2] 233-154-4 [3] 10046-00-1 R43 [3] 1524 1525 612-122-00-7 hidroxilamină 612-123-00-2 clorură de hidroxilamoniu [1]. R26/27/28 R43 N. R22-48/22 [1] 233-118-8 [2] 10039-54-0 Xi.1514 1515 1516 1517 612-112-00-2 p-anisidină. sulfat de bi(hidroxilamoniu) [2]. R23 C. R50-53 1523 612-121-00-1 polietilenpoliamine. R37/38-41 R43 N. 2-clor-6-nitro-3fenoxianilină. R34 N.R22-48/22 Xi. 4-metoxianilină 203-254-2 612-113-00-8 6-metil-2. R11 R43 R52-53 404-050-8 123312-54-9 Xi.R-2hidroxi-5-(1-hidroxi-2-(fenilbut-2ilamino)etil)benzamidă 612-115-00-9 sulfat acid de dimetildioctadecilamoniu 404-390-7 104-94-9 - T+. R41 N. R50-53 1521 612-119-00-0 3-nitrobenzensulfonat de benzildimetiloctadecilamoniu 405-330-2 - Xi. R50 403-240-8 106264-79-3 Xn. R38-41 N. R36 R53 1518 1519 1520 612-116-00-4 bi(2-etilhexil)fosfat de C8-18alchilbi(2hidroxietil)amoniu 612-117-00-X sarea acidului C12-14-tertalchilaminometilfosfonic 612-118-00-5 4-toluensulfonat de (1. R34 R43 N. R22 405-080-4 - C.3-dioxo-2Hbenz(de)izochinolin-2ilpropil)hexadecildimetilamoniu 404-690-8 68132-19-4 T. R50-53 1522 612-120-00-6 aclonifen (ISO).3-bi(benzoiloxi)succinat acid de R. R21/22 232-259-2 C. R51-53 Xi.4-bi(metiltio)fenilen-1. R50-53 7803-49-8 R5 226-798-2 [1] Xn. R50-53 F. HEPA 268-626-9 68131-73-7 Xn. 277-704-1 74070-46-5 N. R34 R43 N. R50 5470-11-1 Xn. sulfat acid de hidroxilamoniu [3] .

N.5-dietiltoluen [1]. R36 R43 N. R20/22 C. R51-53 1530 1531 1532 1533 612-128-00-X 4-aminofenol 204-616-2 612-129-00-5 diizopropilamină 612-130-00-0 2. R22 R43 . 2. R50-53 F.3-benzendiamină [2] 612-131-00-6 clorură de didecildimetilamoniu C 123-30-8 Muta.N.4-diamoniu.N'-difenil1. dietilmetilbenzendiamină [3]. R45 591-27-5 T.N'-difenil-p-fenilendiamină.6-dietil-2metil-1. R51-53 Xn. R11 218-255-3 [1] Xn. R50-53 [3] 230-525-2 7173-51-5 Xn. R40 203-558-5 108-18-9 Xn. R24/25 1527 612-125-00-3 2-metil-p-fenilendiamină. R34 1534 612-132-00-1 N. R50 T. R21 Xi.4diamino-3.N-trimetilanilină 205-319-0 138-24-9 N. R22 C. sescvisulfat monohidrat de 4-(N-etil-N-2metansulfonilaminoetil)-2metilfenilendiamină 247-162-0 25646-77-9 T. 4. R20/21 R43 N. 3. R20/22 N.3-benzendiamină [1].4-benzendiamină 200-806-4 74-31-7 R43 R52-53 1535 1536 612-133-00-7 sulfat de (4-amoniu-m-tolil)etil(2hidroxietil)amoniu. R50-53 25646-71-3 Xn. R51-53 65321-67-7 Carc. R21/22-48/22 [1] 218-256-9 [2] 2095-02-5 Xi.5toluendiamină 202-442-1 95-70-5 T. R34 2095-01-4 Xn.6-diamino-3. R20/22 N. sulfat de 4-(N-etil-N-2hidroxi-etil)-2-metilfenilendiamină 612-134-00-2 sescvisulfat de N-(2-(4-amino-N-etil-mtoluidin)etil)metansulfonamidă. Cat.4-dietil-6metil-1. 2. sulfat de 4metil-m-fenilendiamină E 612-127-00-4 3-aminofenol 265-697-8 209-711-2 Xn. 2. R36 [2] 270-877-4 [3] 68479-98-1 N. R48/22 R43 N. R25 247-161-5 Xn. R25 1528 1529 612-126-00-9 sulfat de toluen-2.1526 612-124-00-8 clorură de N. Cat. R25 Xn. 2.5-dietiltoluen [2].

Cat. Cat. R36/38 R43 N. Cat. R25 Xi. R40 Muta. Cat.a. de benzil-C8-18-alchildimetil 264-151-6 63449-41-2 Xn.4'-metilenbi(2-etilanilină). R22 R52-53 2051-79-8 T. 3. R40 1543 612-141-00-0 4. Cat. R50-53 Carc. Cat. R45 1539 1540 612-137-00-9 4-cloranilină 612-138-00-4 DL-metilalaninat de N-(2.6-dimetilfenil)-N(2-furilcarbonil). R50-53 Carc. N-(2-clor-6-fluorbenzil)N-etil-a. 3.a-trifluor-2. R36 R43 N. R40 Xn. R36 R43 N. 3. R21/22 243-420-1 C.6-dinitro-p-toluidină 612-145-00-2 o-fenilendiamină 612-146-00-8 o-fenilendiamină diclorhidrat - 202-430-6 210-418-7 Xn. R22 N. R25 Xn.N5-dietiltoluen-2.1537 612-135-00-8 N-2-naftilanilină. Cat. 3. monoclorhidrat de 4-dietilamino2-metilanilină 218-130-3 1546 1547 1548 612-144-00-7 flumetralin (ISO). R20/21 Xi. Cat. 3. R50 19900-65-3 Carc. R50-53 Carc.4’metilenbi(2-etilbenzenamina) 1544 612-142-00-6 bifenil-2-ilamina 201-990-9 1545 612-143-00-1 monoclorhidrat de N5. R36 . 4. R50-53 62924-70-3 Xi. R22 R52-53 1541 612-139-00-X 2-(benzotiazol-2-iloxi)-N-metil-Nfenilacetamidă.5diamină. R50-53 90-41-5 Carc. 2. R23/24/25 R43 N. R51-53 1542 612-140-00-5 cloruri ale compuşilor amoniului cuaternar. R40 T. R50-53 57646-30-7 Xn. R40 Xi. R51-53 Xn. mefenacet 277-328-8 73250-68-7 N. R40 T. R36/38 95-54-5 R43 N. R50-53 Carc. R20/21 Xi. R22 106-47-8 R43 N. furalaxil E 203-401-0 260-875-1 T. N-fenil-2-naftilamină 205-223-9 135-88-6 1538 612-136-00-3 N-isopropil-N'-fenil-p-fenilendiamină 202-969-7 101-72-4 N. 3. 3. R25 Xn. R34 N. R40 615-28-1 Muta.

Cat. R20/21/22 1553 612-151-00-5 diaminotoluen 1554 612-152-00-0 N.9'-[9H]xantena] 410-890-6 - R43 R52-53 R53 1557 612-155-00-7 2'-anilino-6'-((3-etoxipropil)etilamino)-3'metilspiro(izobenzo-3-oxo-furan)-1-(1H)-9'xantena 411-730-8 - R53 1558 405-620-9 - Xi. Cat. R51-53 118134-30-8 Xn. 3. R38 R43 N. R36 R43 N. R22-48/22 Xi. R51-53 R10 407-020-2 - Xn. R50-53 25376-45-8 Carc. R22 Xi. R41 . R40 541-69-5 T. R36/37/38 N.N'-dimetilpropan-1. R23/24/25 Xi. R36 R43 N. R45 T. 2. Cat. 3.N-dietil-N'. R62 Xn. R20/22-48/20 C.3-difenilguanidina 1552 612-150-00-X spiroxamina T. R36 R43 N. R20/21 Xi. R40 612-148-00-9 diclorhidrat de m-fenilendiamină 208-790-0 1551 612-149-00-4 1. clorură de dihexadecildimetilamoniu N. R23/24/25 Xi. R50-53 Muta. R22 246-910-3 1556 612-154-00-1 6'-(izobutiletilamino)-3'-metil-2'-fenilaminospiro-[izobenzo-2-oxofuran-7. R50-53 203-002-1 102-06-7 Repr. R35 R52-53 Xn. 3.3-diildiamina 1555 612-153-00-6 mono-clorhidrat de 4-[N-etil-N-(2hidroxietil)amino]-1-(2-hidroxietil)amino-2nitrobenzen E 406-610-7 Xi. R50-53 Muta.1549 1550 612-147-00-3 m-fenilendiamină 203-584-7 108-45-2 R43 N. R41 612-156-00-2 Amestec de : clorură de trihexadecilmetilamoniu . R25 Xn. Cat. R50-53 1559 612-157-00-8 clorhidrat de (Z)-1-benzo[b]tien-2-iletanon oxima 410-780-8 - Xn.

4-trimetil-1.5-triazina 212-634-7 834-12-8 Xn. R20/21/22 T+.1.3-benzotiadiazin-4-onă-2.3. R22 N. R36/37/38 1567 613-007-00-4 desmetryne (ISO). R11 Xn. E 205-793-9 203-809-9 151-56-4 Carc. R36 . grupul C12-alchil este ramificat. 2-etilamino-4izopropilamino-6-metiltio-1. R20/21/22 1563 613-002-00-7 piridina 1564 613-003-00-2 1. R1 Xn. R22 Xi.5. R22 1569 613-009-00-5 clorură cianurică 203-614-9 108-77-0 Xi. R36 N. tetrahidro-3.5-dimetil-1. Cat. dioxid de 3-izopropil2. conform listelor EINECS ). R40 Xn.2. R28 N.4-trimetil-1.3. aziridina D. R21/22 - 110-86-1 C. R51-53 F. R22 1562 613-001-00-1 etilenimina.1560 612-158-00-3 Amestec de: bi(5-dodecil-2-hidroxibenzaldoximat) cupru (II).2. R11 6202-15-9 E. Epoxid 8 (derivaţi ai mono[(C10-C16alchiloxi)metil]oxiran ) şi acidului p-toluensulfonic 410-880-1 - Xn. Cat. Cat. R51-53 25057-89-0 Xn. R34 N. 6-izopropilamino-2metilamino-4-metiltio-1.4-tetranitrocarbazol 1565 613-004-00-8 crimidina 208-622-6 535-89-7 1566 613-006-00-9 paraquat 225-141-7 4685-14-7 T.triazina 213-800-1 1014-69-3 Xn. R51-53 R53 1561 612-159-00-9 Produşi de reacţie ai: trimetilhexametilen diaminei (un amestec de 2. 2. R50-53 F. 4-dodecilsalicilaldoxima 410-820-4 - R43 N. R26/27/28 C.6hexandiamină.6hexandiamină şi 2. R50-53 Xi. R46 T+. R36/37/38 1570 613-010-00-0 ametryn (ISO). 3.4. R24/25 Xi.2 246-585-8 61-82-5 Carc. 2.3. R34 N.5tiadiazin-2-tiona 208-576-7 533-74-4 Xn. R45 Muta. R50-53 1568 613-008-00-X dazomet (ISO).3. R48/22 N. R50-53 1571 613-011-00-6 amitrole (ISO) 200-521-5 1572 613-012-00-1 bentazone (ISO).

R22 93-75-4 Xi. R22 14255-88-0 Xn. R50-53 1574 613-014-00-2 etoxichin 202-075-7 1575 613-015-00-8 fenazaflor (ISO). R61 222-098-6 Xn.10-dihidro-5. R20/22 Xi. piretrin II 204-462-6 121-29-9 Xn. R20/21/22 N.2dimetilciclopropancarboxilat.4dienil)ciclopentenil-2[1R-[1a[S*(Z)].4'-bipiridiliu ion 1579 613-019-00-X tiochinox 1580 613-020-00-5 tridemorph (ISO).4-dienil)ciclopent2-enil[1R-[1a[S*(Z)]. R21/22 N. R50-53 1582 613-022-00-6 piretrină incluzând cinerină 1583 613-023-00-1 2-metil-4-oxo-3-(penta-2.6-dimetil-4tridecilmorfolină 1581 613-021-00-0 ditianon (ISO).5dimetilmorfolinocarbonilmetil)-4. R50-53 204-455-8 121-21-1 Xn. R22 .3b]]-3-(3-metoxi-2metil-3-oxoprop-1-enil)-2. R20/21/22 N. R36/37/38 R52-53 Xn. 2-(4-clor-6-etilamino1.3-b)(1. R50-53 1585 613-025-00-2 cinerin I 246-948-0 1586 613-026-00-8 cinerin II 204-454-2 25402-06-6 Xn. 2-(2-furil)benzimidazol 223-404-0 3878-19-1 Xn. R22 N. R50-53 3347-22-6 Xn.1'-bi(3. R50-53 1577 613-017-00-9 bisulfat de (8-hidroxichinolină) 205-137-1 134-31-6 1578 613-018-00-4 morfamquat (ISO).3b]]crizantemat. Cat. R22 7411-47-4 Xn.1573 613-013-00-7 cyanazine (ISO).3dicarbonitril - 202-272-8 E Xn. R22 246-347-3 24602-86-6 Repr. R38 N. R20/21/22 N.4)ditiazin-2. R50-53 1576 613-016-00-3 fuberidazol. piretrin I # # Xn. R50-53 1584 613-024-00-7 2-metil-4-oxo-3-(penta-2. 2.5-triazin-2-ilamino)-2-metilpropionitril 244-544-9 R43 R52-53 21725-46-2 Xn. R22 N.6diclor-2-trifluormetilbenzimidazol-1 238-134-9 91-53-2 Xn.10dioxonafto(2. 2. fenil carboxilat de 5. 5. 1. R22 N. R22 121-20-0 Xn.3.

acid triclorizocianuric . R23/24 C. troclosen sodiu [2] 613-030-01-7 troclosen sodiu. R22 [2] 220-767-7 R31 Xi. R34 1597 613-036-00-2 2-picolina 203-643-7 109-06-8 1598 613-037-00-8 4-picolina 203-626-4 108-89-4 1599 613-038-00-3 6-fenil-1. 2. R34 2782-57-2 O. R8 1589 1590 1591 1592 613-029-00-4 diclor-1. propilenimina 236-035-5 E 200-878-7 87-90-1 F.3. R36/37 N. R36/37 N. R22 R52-53 . R11 Carc. R45 T+. R36 R43 75-55-8 F. R36/37 N.5-triazin-2. R24 Xn.3. R36/37/38 Xn. Cat.5-triazintrion 1593 613-032-00-0 metil-2. 6-fenil1. R26/27/28 Xi.5-triazintriona. R22 R31 Xi.3. R22 R31 Xi. R8 [1] 220-767-7 [2] 2893-78-9 Xn.6-tetraclor-4-piridilsulfonă 1594 613-033-00-6 2-metilaziridina. R51-53 1739-84-0 Xn.3.5-triazin-2. R50-53 13108-52-6 Xn. R50-53 O. R20/22 Xi.4-diamina. R38-41 1595 613-034-00-1 1.5. R50-53 51580-86-0 Xn. R34 R10 Xn. benzoguanamina 202-095-6 91-76-9 R10 Xn. R36/37 N. R20/21/22 Xi.2-dimetilimidazol 217-101-2 1596 613-035-00-7 1-metilimidazol 210-484-7 616-47-7 Xn. R11 T. R41 N. R21/22 C. R22 Xi. R21/22 Xi. R50-53 2244-21-5 O. dihidrat 613-031-00-5 simclosen.3. R22 201-782-8 R31 Xi. R8 218-828-8 [1] Xn. triclor1.1587 613-027-00-3 piperidina 203-813-0 110-89-4 1588 613-028-00-9 morfolină 203-815-1 110-91-8 220-487-5 Xn. R20/21/22 C.4-diildiamina. R36/37 R10 T. acid diclorizocianuric 613-030-00-X troclosen potasiu [1].

Cat. R50-53 Carc. 3. R22 1613 613-052-00-X trifenmorph (ISO).4-diclorfenil)]-1H-imidazol [1].6-diclor-1. 3. R22 2212-67-1 Xn. 2-clor-N-(4. R22 N. R20/22 261-351-5 [1] Xi. R50-53 1614 613-053-00-5 anilazine (ISO). R21 N. R36/38 35554-44-0 Xn. R20/22 [1] 281-291-3 [2] 83918-57-4 Xi. Cat. R22 1602 613-041-00-X clorură de morfolin-4-carbonil 239-213-0 1603 613-042-00-5 imazalil (ISO). R45 133-06-2 644-64-4 R43 N.1600 613-039-00-9 etilen tiouree 1601 613-040-00-4 azaconazol 262-102-3 60207-31-0 R44 Xn. R50-53 58594-72-2 Xn.6-tetrahidro-N(1.2. R36 R43 2425-06-1 Carc. Cat. R36/38 N. 3. 2.4-diclorfenil)]-1H-imidazol [2] 202-506-9 1605 613-044-00-6 captan 205-087-0 1606 613-045-00-1 folpet 205-088-6 1607 613-046-00-7 captafol (ISO).2.4diclorfenil)etil]-1H-imidazol 252-615-0 15159-40-7 R14 Carc. 2.5triazinil-2)anilină 202-910-5 101-05-3 E Xi. 3.2-tetracloretiltio)ftalilamidă 219-363-3 1608 613-047-00-2 dimetilcarbamat de 1-dimetilcarbamoil-5metilpirazolil-3. R40 1610 613-049-00-3 benomil 241-775-7 17804-35-2 Muta. R36 R43 133-07-3 Carc. dimetilan (ISO) 211-420-0 96-45-7 Repr. R61 Xn.1. sulfat metil difenzocuat 256-152-5 43222-48-6 Xn. 1.3. sulfat acid de 1-[2(aliloxi)etil-2-(2. 4-tritilmorfolină 215-812-2 1420-06-0 Xn. R45 Xn. 2. R22 N. 1-[2-(aliloxi)-2-(2.3. R50-53 1615 613-056-00-1 metilsulfate de 1. R41 [2] 1604 E 613-043-00-0 imazalil sulphate (ISO). R40 1611 613-050-00-9 carbadox 229-879-0 1612 613-051-00-4 molinat 218-661-0 6804-07-5 F. R41 N. R50-53 10605-21-7 Muta. Cat.Cat. R11 Carc. R50-53 T. R22 N. sulfat acid de (+)-1-[2-(aliloxi)etil-2(2. 3.5difenilpirazol. R25 1609 613-048-00-8 carbendazim 234-232-0 Xn.2-dimetil-3. R40 Xi. R50-53 . Cat. Cat. R40 Xi. Cat. R40 Xi.

R36 N. R36/37/38 26259-45-0 Xn. R51-53 1617 613-058-00-2 permetrin 258-067-9 52645-53-1 Xn.5-triazina 1623 613-064-00-5 sesamex 1624 613-065-00-0 symetrin (ISO). R50-53 1620 613-061-00-9 6-(1a. R36/37/38 N.6-bi(izopropilamino)1. R40 N. R36 R43 105-60-2 Xn.5b. 4-ciclododecil-2.8etanciclopenta[1. 3.9-pentahidroxi-7b-izopropil2b. R50-53 Xn. 2-clor-4.3. 5-benzil-3-furilmetil (+-)cis-trans-crisantemat 233-940-7 10453-86-8 Xn. 2.a. R36/37/38 2122-19-2 Carc.3.1616 613-057-00-7 dodemorph (ISO).5ab. R50-53 1626 613-067-00-1 propazina. Cat. R50-53 1627 613-068-00-7 atrazină 217-617-8 1628 613-069-00-2 eta-caprolactamă 203-313-2 1629 613-070-00-8 propilentiouree 1630 613-071-00-3 2-fluor-5-trifluormetilpiridină - 400-290-2 1912-24-9 Carc. R40 69045-82-5 R10 R43 .6-dinitro-N-propil-p-toluidină 247-656-6 26399-36-0 Xi. R22 51-14-9 Xi.8b-trimetilperhidro-8ba. riania 239-732-2 15662-33-6 Xn.3. 2-tert-butilamino-4etilamino-6-metoxi-1. 3.5-triazina 205-359-9 139-40-2 Carc. R50-53 1621 613-062-00-4 sabadilla 1622 613-063-00-X secbumeton (ISO). R22 N. R22 1014-70-6 Xn. 2-sec-butilamino-4etilamino-6-metoxi-1. Cat.9-epoxi-5.6dimetilmorfolină 216-474-9 1593-77-7 Xi. R20/22 Xi. Cat. R50-53 1619 613-060-00-3 resmethrin (ISO).3. R40 Xn. 3.5-triazin - 247-554-1 - 213-801-7 8051-02-3 Xi. R21/22 N. R22 N. R22 1618 613-059-00-8 profluralin (ISO). R36 N. N-(ciclopropilmetil)-a. Cat. 3.8ab. R20/22 Xi. R50-53 1625 613-066-00-6 terbumeton (ISO).2-b]indenil)pirol-2carboxilat.atrifluor-2.5-triazin 251-637-8 33693-04-8 Xn. R40 Muta. R22 N.4-bi(etilamino)-6-metiltio1.

6.3-diclor-5-etil-5-metilimidazolindionă-2.2.2.10-diamină 89415-87-2 O. R22 R43 N. R51-53 1638 1639 613-079-00-7 Amestec de izomeri ai 4-(1(sau 4 sau 5 sau 6)-metil-8.N'''-tetrakis(4. R50-53 26576-84-1 Xn. R22 R52-53 - Xn.4-triazol-3-ilamină şi 5-nonil-1. R51-53 10357-99-0 Xn.N-bi(2-etilhexil)-((1. R8 T+. R51-53 82560-06-3 T. R34 401-410-6 R43 N. R34 . R50 79456-26-1 Xn.9. R51-53 401-990-0 106990-43-6 R43 N. R21/22 Xi.4 401-570-7 1635 613-076-00-0 3-clor-5-trifluormetil-2-piridilamină 401-670-0 1636 613-077-00-6 Amestec de 5-heptil-1.4-triazol-3-ilamină 401-940-8 1637 613-078-00-1 N.2. R48/22 401-460-9 R43 N.N-dimetil-2-(3-(4-clorfenil)-4.N''.7-diazadecan-1.4-triazolil1)metil)amină 613-073-00-4 N.1631 1632 1633 613-072-00-9 N. R41 R52-53 1634 613-075-00-5 1. R36 N. R50-53 402-540-6 105254-85-1 C. R26 C. R34 Xn. R21/22 R52-53 1642 613-083-00-9 Formiat de 2-(4-(3-(4-clorfenil)-2-pirazolinil1)fenilsulfonil)etildimetilamoniu 402-120-2 - C.N'. R34 R43 N.2. R23/25 Xi.10-trinorborn-5-enil2)piridină 613-080-00-2 3-(bi(2-etilhexil)aminometil)benzotiazol2(3H)-tionă 402-520-7 - Xn.6-tetrametilpiperidinil-4)amino)triazin2-il)-4. R38 R43 N. R22 R52-53 1640 613-081-00-8 Bromură de 1-butil-2-metilpiridină 402-680-8 1641 613-082-00-3 Bromură de 2-metil-1-pentilpiridina 402-690-2 - Xn.6-bi(butil-(N-metil2.5dihidropirazol-1-ilfenilsu 613-074-00-X 3-(3-metilpentil-3)izoxazol-5-ilamină 401-280-0 R52-53 91273-04-0 C. R22 Xi.

1. R36/37/38 R43 N. R50-53 402-490-5 106359-93-7 Xi. R50-53 1645 613-086-00-5 cafeină 200-362-1 58-08-2 1646 613-087-00-0 tetrahidrotiofen 203-728-9 110-01-0 1647 613-088-00-6 1.12-dioxa-7.10-fenantrolin 200-629-2 1652 613-093-00-3 6. R22 Xi. R25 N. R48/22 R43 N. R22-48/22 . R50-53 T.2-benzizotiazolonă-3(2H).2-a:2'. R22 [3] # 225-062-8 [1] # Xi.13-diclor-3.7-dihidrodipirido[1. sulfat morfamquat[2] A 201-579-4 [1] 85-00-7 [1] T+.5dihidropirazolil)fenilsulfonil)etildimetilamoni u N. R22 F.10-bi((4-(2.11-disulfonat hexasodic 400-050-7 85153-92-0 R42/43 1653 613-094-00-9 4-metoxi-N. R50-53 1651 613-092-00-8 1. R20/21/22 Xi.1'-(metilenbi(4.5-triazin-2-ilamină 401-360-5 5248-39-5 Xn. diclorură diquat [2]. R11 Xn.1643 Xn.3.5dioxopirolil-1)benzil)fenil)acetamidă 401-970-1 - R43 N. dihidroxid de 6. R22 [1] 29873-36-7 Xi.R36 613-084-00-4 Fosfonat acid de 2-(4-(3-(4-clorfenil)-4. R50 1648 613-089-00-1 dibromură diquat[1].1'c]pirazindiiliu [3] 1649 613-090-00-7 săruri de paraquat 1650 613-091-00-2 diclorură morfamquat [1].3. R36/37/38 4636-83-3 Xn. R38-41 R43 N.5-triazin-2ilamino)prop-3-ilamino)-5. R48/25 [2] 301-467-6 [3] 94021-76-8 Xn. R24/25 Xi.5 şi N-(4-(4-(2. R36/37/38 [2] 66-71-7 R52-53 T.1fenilen))dipiroldionă-2. R26 223-714-6 [2] 4032-26-2 T. R50-53 1644 613-085-00-X Amestec de 1.6-dimetil-1. R36/38 R52-53 2634-33-5 Xn.14diazapentacen-4.5disulfonatoanilino)-6-fluor-1.2benzizotiazolinonă-3 220-120-9 Xn.

R22 1656 613-097-00-5 acid 7-amino-3-((5-carboximetil-4-metil1. R34 N.4'-vinilenbi(3-sulfonato-4. R41 R52-53 405-160-9 124537-30-0 T.1fenilen)imino(6-morfolino-1. R41 1655 613-096-00-X 2-amino-6-etoxi-4-metilamino-1.5-triazindiil4. R22-48/22 Xi.5disulfonatofenil)-3etoxicarbonil-5-hidroxipirazolil-4)penta-2.3.2)imino)bi(5-hidroxi-6-fenilazonaftalen2.3.7-disulfonat) de hexakis(tetrametilamoniu) C.2.3-tiazol-2-iltio)metil)-8-oxo-5-tia-1azabiciclo(4. R51-53 1658 1659 613-099-00-6 1-dodecil-2-pirolidonă 613-100-00-X 2. R22 1663 613-104-00-1 clorhidrat de 5-tert-butil-3-izoxazolilamină 1664 613-105-00-7 4.3b)acridindionă-7. R34 R43 N.0)oct-2-enă-2-carboxilic 403-690-5 111298-82-9 R42/43 R52-53 1657 613-098-00-0 N-(n-octil)-2-pirolidinonă 403-700-8 2687-94-7 C. R25 1665 613-106-00-2 2-(4-(5-(1-(2.4-disulfonat tetrapotasic 405-240-3 - R43 R52-53 R43 . R51/53 1662 613-103-00-6 sodiu 5-n-butilbenzotriazol 404-450-2 118685-34-0 Xn. R51-53 404-840-2 Xn.14 403-730-1 404-230-6 2687-96-9 C.1654 613-095-00-4 3-(2H-benzotriazolil-2)5-sec-butil-4hidroxibenzensulfonat de sodiu 403-080-9 92484-48-5 Xi.9-bi(3(dietilamino)propilsulfamoil)chino(2. R50-53 R43 R53 1660 613-101-00-5 N-tert-pentil-benzotiazolsulfenamidă 404-380-2 110799-28-5 R43 R52-53 1661 613-102-00-0 4-(3-(4-clorfenil)-3-(3.4dieniliden)-3-etoxicarbonil-5-oxo-2pirazolinil-1)benzen -1. R34 - R43 N.5-triazină 403-580-7 62096-63-3 Xn.4dimetoxifenil)acriloil)morfolină 404-200-2 110488-70-5 N.

R50-53 76714-88-0 Xn.4-diclorfenil) metilen]a-(1. R22 N.4-dimetil -2(1H-1.4-diclorfenil)-4. Cat.3. himexazol 233-000-6 1675 613-116-00-7 diclor. dimepiperat 262-784-2 61432-55-1 Xn.5-triazintriil1.4-triazol-1-etanol. R50-53 .3. tolifluanid 211-986-9 1676 613-117-00-2 diniconazol.2''-(hexahidro-1. (E)-ß-[(2.2)imino)dibenzen-1. R22 83657-24-3 N.4-triazol 206-022-9 1671 613-112-00-5 2-octil-2H-izotiazolonă-3 247-761-7 288-88-0 Repr.5-triazină 225-208-0 4719-04-4 Xn. R36 1667 613-108-00-3 benzotiazol-2-tiol 205-736-8 149-30-4 R43 N. R36 N. R22 C.5bi[(trifluormetil)imino]tiazolidin-2iliden]anilină. R51-53 1673 613-114-00-6 2.4-disulfonat hexasodic 405-280-1 76508-02-6 Xi. 1.N -[(dimetilamino)sulfonil]fluor .5-triazindiil4. (E)-(RS)-1-(2.1-dimetiletil)-1H-1. R51-53 1670 613-111-00-X 1.1666 613-107-00-8 2.2.5)trietanol.3. R41 R52-53 731-27-1 T. R63 Xn.1fenilen)imino( 6-( N-cianoetil-N-(2hidroxipropil)amino)-1. R23 Xi. R50-53 1672 613-113-00-0 2-(morfolintio)benzotiazol 203-052-4 102-77-2 Xi. R36/38 R43 N. R34 R43 N.2'.4-triazolil-1)pent -1-en-3-ol - 10004-44-1 Xn. 3.N (p-tolil)metansulfenamidă. R22 R43 1674 613-115-00-1 3-hidroxi-5-metilizoxazole.2'.2.2. R36/37 R43 N. R22 Xi. R36/37/38 R43 1669 613-110-00-4 S-(1-metil-1-feniletil)piperidin-1-carbotioat. R50-53 1668 613-109-00-9 disulfură de bi(piperidintiocarbonil) 202-328-1 94-37-1 Xi.3. flubenzimină 253-703-1 37893-02-0 Xi. R22 Xi.3. R36 26530-20-1 T.vinilenbi(( 3-sulfonato-4.5-tri(2hidroxietil)hexahidro-1. R23/24 Xn. R50-53 1677 613-118-00-8 N-[3-fenil-4.

R22 Xi.6-dihidro-3H-imidazo[2.6-triclorfenoxi)etil]-1Himidazol-1-carboxamidă.2. R22 N.2. R22 N.2-dimetil-3-(2metilpropenil)ciclopropancarboilat 249-014-0 Xn. 3RS)-1-(2. R36 R52-53 1686 613-127-00-7 clorură de 1.4-triazinonă-5.2. R50-53 1688 613-129-00-8 4-amino-3-metil-6-fenil-1. (R*.5-dihidro-4-metil-4-(1metiletil)-5-oxo-1H--imidazolil-2]-3-piridin carboxilat - 81334-34-1 Xi. R50-53 . 2-[4. (2RS. R22 N. trans-5-(4-clorfenil)-Nciclohexil-4-metil-2-oxo-3-tiazolidincarboxamidă - 78587-05-0 N.4diclorfenil)metil]-a-(1. R20 Xi.1-c]-1. R22 R52-53 1687 613-128-00-2 N-propil-N-[2-(2.4ditiazol-3-tionă. R36/38 R43 N. metamitron 255-349-3 41394-05-2 Xn.1678 613-119-00-3 (benzotiazol-2-iltio)metil tiocianat. R*)-(+)-ß-[(2.4-triazolil1)pentanol-3 - 75736-33-3 Xi.4-triazol-1-etanol. clorură de mepiquat 246-147-6 24307-26-4 Xn.4-dimetil-2-(1H-1. R36 N.3. R38 N. clorsulfuron 265-268-5 64902-72-3 N. procloraz 266-994-5 67747-09-5 Xn.1-dimetilpiperidină .5-triazinil2)amino]carbonil]benzensulfonamidă. etem 251-684-4 33813-20-6 Xn. R51-53 1684 613-125-00-6 hexitiazox. (5-bezilfuril-3)metil(1R)-trans2.4. R50-53 1685 613-126-00-1 imazapir. fenpropimorf 266-719-9 67564-91-4 Xn.6dimetilmorfolină. R51-53 1682 613-123-00-5 5. R50-53 1680 613-121-00-4 2-clor-N-[[(4-metoxi-6-metil-1.1-dimetiletil)-1H1. R26 1679 613-120-00-9 bioresmetrin.2. R50-53 28434-01-7 N.4diclorfenil)-4. R50-53 1683 613-124-00-0 cis-4-[3-(p-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-2. TCMTB 244-445-0 21564-17-0 T+. R50-53 1681 613-122-00-X diclobutrazol.

R36 N. R50-53 88671-89-0 Repr. R50-53 1697 613-138-00-7 chinoxifen - 124495-18-7 R43 N. R50-53 1699 613-140-00-8 cicloheximidă E 200-636-0 66-81-9 1700 613-141-00-3 1.2. 2-(4-clorfenil)-2-(1H1. R51-53 1690 613-131-00-9 piroquilon (ISO).4-diamino-2-(2-butiltetrazolil-5)-3cianoantrachinonă 401-470-3 - Muta. R50-53 2593-15-9 Carc.4-dionă. R61 T+.1689 613-130-00-3 hexaconazole (ISO).3benzotiazolil-2)1.1-ij]chinolinonă-4 - 57369-32-1 Xn.4-tiadiazol. R40 Repr. 1-(1.3. R50-53 1698 613-139-00-2 metsulfuron-metil. Cat. R51-53 R53 1701 613-142-00-9 acetat de trans-N-metil-2-stiril-[4'aminometin-(1-acetil-1-(2metoxifenil)acetamido)]-piridinină 405-860-4 - R43 N.2.3. etridiazol 613-134-00-5 myclobutanil (ISO).4-triazol-1-ilmetil)hexannitril 257-074-4 51235-04-2 Xn.4-triazolil-1)hexanol-2 - 79983-71-4 R43 N. R50-53 1696 613-137-00-1 methabenzthiazuron (ISO). 1. 3. metil-2-(4-metoxi-6metil-1.2. R22 219-991-8 Xi. R63 1694 613-135-00-0 disulfură de di(benzotiazolil-2) 204-424-9 120-78-5 1695 613-136-00-6 N-ciclohexilbenzotiazol-2-sulfenamidă 202-411-2 95-33-0 Xn.5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil) benzoate - 74223-64-6 N.2. R36 N. R23 Xn.6tetrahidropirol[3.3. 3.4tetrahidro-1.5-triazin-2. R50-53 R43 N. Cat.5. R21/22 N. 3. Cat. R22 R52-53 1691 1692 1693 613-132-00-4 3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1. R51-53 R31 R43 N.4diclorfenil)-1-(1H-1.2. R40 - T. R51-53 . 2.2. (RS)-2-(2. R22 Xi. R28 N. Cat.3-dimetiluree 242-505-0 18691-97-9 N. hexazinonă 613-133-00-X 5-etoxi-3-triclormetil-1.

R22 R52-53 83857-96-9 R43 N. cu sulfat de (E)-2(4-formilstiril)-3. parţial hidrolizat. R22 1714 613-155-00-X 5-clor-2.4-dimetiltiazolmetil 406-460-2 - Xi.6-dimetoxipirimidinil-2)carbamat de fenil 406-600-2 89392-03-0 R43 N. R22-48/22 .2. R41 1707 613-148-00-1 411-240-4 - R43 1.1702 613-143-00-4 bromură de 1-(3-fenilpropil)-2-metilpiridină 405-930-4 - Xn.2'-[3.4)dipropil]bi(1Hbenzimidazo[2. R51-53 1712 613-153-00-9 2.3.4. R51-53 1705 613-146-00-0 iodură de N-etil-N-metilpiperidină 407-780-5 - Xn. R50-53 1709 613-150-00-2 2.3-difluorpiridină 410-090-7 1715 613-156-00-5 2-butil-4-clor-5-formilimidazol 410-260-0 89402-43-7 R10 Xn.4-diamino-5-metoximetilpirimidină 410-330-0 54236-98-5 Xn.5-triclorpiridină 407-270-2 16063-70-0 R52-53 1713 613-154-00-4 2-amino-4-clor-6-metoxipirimidină 410-050-9 5734-64-5 Xn.n] [3.6-trionă 406-295-6 - R53 1710 613-151-00-8 1-(3-mesiloxi-5-tritiloximetil-2-Dtreofuril)timină 406-360-9 104218-44-2 R53 1711 613-152-00-3 N-(4. R22 N.3.4-tetrahidroizochinolin 4-metilbenzensulfonat 406-960-0 - N.6-trimetil-3sulfonatofenilamino]-1. R51-53 1716 613-157-00-0 2.3. R36 R52-53 R52-53 1704 613-145-00-5 (S)-3-benziloxicarbonil-1. R23/25 N.3.8]fenantrolin-1.1-b]benzo[1.5-triazin-2ilamino)etan tetrasodic R52-53 1708 613-149-00-7 2-tert-butil-5-(4-tert-butilbenziltio)-4clorpiridazinonă-3(2H) 405-700-3 96489-71-3 T. R22 1703 613-144-00-X Produşi de reacţie ai : poliacetatului de vinil. R51-53 1706 613-147-00-6 4-(2-(1-metil-2-(4morfolinil)etoxi)etil)morfolină 407-940-4 - Xi.3'-(piperazindiil-1.2-bi-(4-fluor-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoantrachinon-4-ilamino)-2.m.

1]heptan dibromhidrat 1720 614-001-00-4 nicotine (ISO).2.3-diclor-5-trifluormetil-piridină 1718 613-159-00-1 4-[2-[4-(1. R26/28 1727 614-008-00-2 aconitină 1728 614-009-00-8 săruri ale aconitinei 1729 614-010-00-3 atropină A . R20 N.3-dimetoxi-stricnidin-10-onă.2benzendicarboxilat (1:1) [4] 225-432-9 [1] 4845-99-2 T+. 2. R26/28 200-104-8 51-55-8 T+.2-benzendicarboxilat] [3]. azotat de brucină [2]. R51-53 410-580-0 120928-09-8 T. R25 Xn. R36 1717 613-158-00-6 2. R51-53 T+. compus cu (S)-mono(1-metilheptil)-1. mono[(R)1-metilheptil 1. R41 R43 N. R27/28 N.Xi. R50-53 1723 614-004-00-0 săruri de stricnina A # # T+. R26/27/28 N. R50-53 411-000-9 125224-62-6 R43 200-193-3 A 54-11-5 # # 200-319-7 57-24-9 T+. R26/28 [1] 227-317-9 [2] 5786-97-0 R52-53 [2] 269-439-5 [3] 68239-26-9 [3] 269-710-8 [4] 68310-42-9 [4] 206-121-7 302-27-2 T+. R27 T. R26/28 # # T+. 3-(N-metil-2pirolidinil)piridină 1721 614-002-00-X săruri ale nicotinei 1722 614-003-00-5 stricnină 410-340-5 69045-84-7 Xn. 2.1-dimetiletil)fenil]etoxi]chinazolină 1719 613-160-00-7 (1S)-2-metil-2. R26/28 N. R25 N. R50-53 1724 614-005-00-6 colchicină 200-598-5 64-86-8 T+.5-diazobiciclo[2. 2. R26/28 R52-53 1726 614-007-00-7 sulfat de brucină [1].3-dimetoxi-stricnidin-10-onă. R51-53 T+. R26/28 1725 614-006-00-1 brucină. R20/22 Xi.3-dimetoxistricnină 206-614-7 357-57-3 T+.

R26/28 614-022-00-9 digitoxin 200-760-5 71-63-6 T. R26/28 # # T+. R22 200-332-8 57-47-6 T+. R22 1744 614-025-00-5 uabain 211-139-3 630-60-4 1745 614-026-00-0 strofantin-K 234-239-9 1746 614-027-00-6 scilirozidă 208-077-4 507-60-8 T+. R23/25 R33 11005-63-3 T. R34 . R26/28 200-397-2 58-74-2 Xn. R26/28 # # T+. R22 1743 614-024-00-X săruri de efedrină # # Xn. R26/28 # # T+. R26/28 200-090-3 51-34-3 T+. R23/25 A A A A A A T. R23/25 R33 1742 614-023-00-4 efedrină 206-080-5 299-42-3 Xn. R26/27/28 202-128-4 92-13-7 T+. R23/24/25 Xi. R22 # # Xn. R12 T. R28 1747 615-001-00-7 izocianant de metil 210-866-3 624-83-9 1748 615-002-00-2 izotiocianat de metil 209-132-5 556-61-6 F+. R26/28 202-933-0 101-31-5 T+. R26/27/28 # # T+. R23/25 R33 C. R36/37/38 T.1730 614-011-00-9 săruri de atropină 1731 614-012-00-4 hiosciamină 1732 614-013-00-X săruri de hiosciamină 1733 614-014-00-5 hioscină 1734 614-015-00-0 săruri de hioscină 1735 614-016-00-6 pilocarpină 1736 614-017-00-1 săruri de pilocarpină 1737 614-018-00-7 papaverină 1738 614-019-00-2 săruri ale papaverinei 1739 614-020-00-8 fizostigmină 1740 614-021-00-3 săruri ale fizostigminei 1741 A # # T+.

Cat. o-(pizocianatobenzil)fenil izocianat [3]. difenilmetan-2.1749 615-003-00-8 acid tiocianic 1750 615-004-00-3 săruri ale acidului tiocianic A 1751 615-005-00-9 4. R51-53 5124-30-1 T. R23 1755 1756 615-009-00-0 4.6-diizocianat (2) C 239-714-4 1757 615-011-00-1 hexametilen-di-izocianat 212-485-8 1758 615-012-00-7 tosil izocianat 223-810-8 1759 615-013-00-2 cianamidă 206-992-3 15646-96-5 Xi.4-trimetilhexametilen-1.4'-metilendi(ciclohexil izocianat) 615-010-00-6 2. 4-metil-mfenilen diizocianat [2]. R36/37/38 [3] 1753 615-007-00-X 1. toluen-2.5-trimetilciclohexil izocianat. R36/37/38 R42/43 4083-64-1 R14 Xi. toluendiizocianat [3] C 207-337-4 463-56-9 # # R43 N. 3. 2. R36/37/38 R42 420-04-2 T. R36/37/38 R42 822-06-0 T. R25 Xn. difenilmetan-2. m-toliliden diizocianat [3]. R20 Xi. R36/37/38 [2] 227-534-9 [3] 5873-54-1 R42/43 [3] 202-039-0 [1] 91-08-7 [1] Carc.2'metilendifenil diizocianat [2].6-di-izocianat (1) 2.6-di-izocianat [1]. izoforon diizocianat 223-861-6 R42/43 R52-53 3173-72-6 Xn.5.2'-di-izocianat [2]. R40 209-544-5 584-84-9 [2] T+. R20 [1] 219-799-4 [2] 2536-05-2 Xi.4'-di-izocianat [1]. R36/37/38 R42 R52-53 4098-71-9 T. R23 Xi.5-naftilen diizocianat 221-641-4 1754 615-008-00-5 3-izocianatometil-3.4-trimetilhexametilen-1. R21 . R23 225-863-2 Xi. R26 [2] 247-722-4 [3] 26471-62-5 Xi.2. toluen-2.4. R23 241-001-8 Xi. R20/21/22 R32 202-966-0 101-68-8 [1] Xn. difenilmetan-4.4'-di-izocianat [3] C 1752 615-006-00-4 2-metil-m-fenilen diizocianat [1]. R36/37/38 R42/43 N. R20/21/22 R32 R52-53 Xn.4-di-izocianat [2]. R36/37/38 R42/43 16938-22-0 T.4'-metilendifenil diizocianat [1]. R50-53 Xn.

3. R50 2451-62-9 Muta. R25 C. R45 Muta. R36 T+.4. Cat. R34 R43 N. R48/22 Xi. 3. R40 Xn. R24/25 1765 615-019-00-5 diciclohexilcarbodiimidă 208-704-1 538-75-0 T. Cat. 2. R23/25 Xn.5-triazin2. R20/21 Xi. R41 R42 Repr. R41 R43 R52-53 79277-18-2 E.):2(izocianatosulfonilmetil)benzoat de metil 1770 616-001-00-X dimetil formamidă 1771 616-002-00-5 2-fluoracetamidă 1772 616-003-00-0 acrilamidă E D. R48/22 R42/43 83056-32-0 R10 1766 1767 1768 1769 - Xi. R61 Xn. R37-41 1764 615-018-00-X 2-(2-butoxietoxi)etil tiocianat 203-985-7 112-56-1 R10 T.6(1H.5-tri(oxiranilmetil)-1. R22 1762 615-016-00-9 cianat de potasiu 209-676-3 590-28-3 Xn. R2 410-900-9 R14 Xn. R26 219-514-3 T. E 200-679-5 68-12-2 211-363-1 640-19-7 201-173-7 79-06-1 R14 Muta. 2. R46 . R22 Xi. R20-48/22 Xi. TGIC E 615-022-00-1 3-izocianatosulfonil-2-tiofen-carboxilat de metil 615-023-00-7 esterul metilic al acidului 2(izocianatosulfonilmetil)benzoic . R22 615-020-00-0 metilen ditiocianat 615-021-00-6 1. R46 410-550-7 T. R41 R43 6317-18-6 T+. R22 Xi. 2.1760 615-014-00-8 tri(1-dodecil-3-metil-2fenilbenzimidazol)hexacianoferat 1761 615-015-00-3 izobornil tiocianoacetat 204-081-5 115-31-1 Xn.3.3H.5H)-trionă. Cat. R36/38 R43 7276-58-6 Xn. Cat. Cat. R22 1763 615-017-00-4 cianamidă de calciu 205-861-8 156-62-7 Xn. 2. R28 T. R24 228-652-3 Xn. R24 Carc. (alt.

R22 Xi. R40 Xn. R24 Xn. R28 15263-52-2 Xn. R34 R42 Xn.4-diclorfenilimino)tiosemicarbazidă 1786 616-017-00-7 clorhidrat de cartap 239-309-2 1787 616-018-00-2 N. R36/38 1774 616-005-00-1 clortiamid 217-637-7 1918-13-4 Xn. R36/38 . R20/21 1780 616-011-00-4 N. R24/2548/23/24/25 1773 616-004-00-6 alidoclor 202-270-7 93-71-0 Xn. R22 127-19-5 R31 C. R38 1782 616-013-00-5 oxima butiraldehidei 203-792-8 110-69-0 1783 616-014-00-0 oxima 2-butanonei 202-496-6 96-29-7 T. R22 Xi. R21/22 134-62-3 Xn. R22 1775 616-006-00-7 dichlofluanid (ISO). Cat. R20 Xi. R22 1776 616-007-00-2 difenamid 213-482-4 957-51-7 1777 616-008-00-8 propaclor 217-638-2 1778 616-009-00-3 propanil 211-914-6 1918-16-7 Xn. R22 - 15972-60-8 Carc.N-dietil-m-toluamidă 205-149-7 1788 616-019-00-8 perfluidonă 253-718-3 37924-13-3 Xn. R22 R43 5836-73-7 T+. R22 Xi.T. N-diclorfluormetiltioN'. R36 R43 709-98-8 Xn. R36 1781 616-012-00-X N-(diclorfluormetiltio)ftalimidă 211-952-3 719-96-0 Xi. R50-53 Xn.N-dimetilacetamidă 204-826-4 Xi. 3. R36 Xi. R36 R43 1784 616-015-00-6 alaclor 240-110-8 1785 616-016-00-1 1-(3. R22 1779 616-010-00-9 tosilcloramida de sodiu 204-854-7 127-65-1 Xn. R36 R43 N. R21/22 Xi. R36 1789 616-020-00-3 tebutiuron 251-793-7 34014-18-1 Xn. R22 Xi.N'-dimetil-N-fenilsulfamidă 214-118-7 1085-98-9 Xn.

4-dihidro-6-metil-2Hpiran-5-carboxanilida .4-di-tert-pentilfenoxi)octanamidă 403-790-9 108673-51-4 R43 R53 1798 616-029-00-2 N. R25 246-419-4 Xn. N-(2. 3. R41 R43 1799 616-030-00-8 1-(5-etilsulfonil-1. R50-53 83164-33-4 R52-53 1801 616-032-00-9 diflufenican.3.1790 616-021-00-9 tiazfluron 246-901-4 25366-23-8 Xn.4-di-tertpentilfenoxi)butiramido)-4.5-dioxooxazolidiil-1)-2'clor-5'-(2-(2. 3. ciprofuram 274-050-9 69581-33-5 T. dimetaclor 256-625-6 50563-36-5 Xn. R50-53 1800 616-031-00-3 2-clor-N-(2.3dimetiluree.4-tiadiazolil-2)-1. R45 Xn. R22 R43 N.4-difluorfenil)-2-[3trifluormetil)fenoxi]-3-piridincarboxamidă - 1802 616-033-00-4 N-(3-clorfenil)-N-(tetrahidro-2-oxo-3furil)ciclopropancarboxamidă. R50-53 24691-76-7 R52-53 1803 616-034-00-X pyracarbolid (ISO). Cat. R21 N.4-dimetil-3oxovaleranilidă 402-260-4 - E.4-dimetil-2. R22 1791 616-022-00-4 acetamidă 200-473-5 60-35-5 1792 616-023-00-X N-hexadecil(sau octadecil)-Nhexadecil(sau octadecil)benzamidă 401-980-6 - Carc.6-dimetilfenil)-N-(2metoxietil)acetamidă. R40 Xi. R22 Xi.N'-etilenbi(vinilsulfonilacetamidă) 404-790-1 66710-66-5 Xi. R2 R53 1794 616-025-00-0 valinamida 1795 616-026-00-6 tioacetamidă 1796 1797 402-840-7 E 20108-78-5 Xi. etidimuron 250-010-6 30043-49-3 R43 N. R36/38 R52-53 R43 616-027-00-1 3-acetoacetamido-4-metoxibenzensulfonat de tri(2-(2-hidroxietoxi)etil)amoniu 403-760-5 - 616-028-00-7 N-(4-(3-(4-cianofenil)ureido)-3-hidroxifenil)2-(2. 2. R36 R43 200-541-4 62-55-5 Carc. Cat. R38 R43 1793 616-024-00-5 2-(4.

R51-53 1814 616-045-00-X 2'-(4-clor-3-ciano-5-formil-2-tienilazo)-5'dietilamino-2-metoxiacetanilida 405-190-2 122371-93-1 R43 R53 1815 616-046-00-5 N-(2-(6-clor-7-metilpirazolo(1.Ndi(C16)alchilacetamidă.Ndi(C18)alchilacetamidă 406-640-0 - R43 .2'. R25 R43 1806 616-037-00-6 2-clor-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6metilfenil)acetamidă. 2-ciano-N-[(etilamino)carbonil]2-(metoxiimino)acetamidă 616-036-00-0 2-cloracetamidă 261-043-0 201-174-2 57966-95-7 Xn. R50-53 Repr. R62 T. R41 1808 616-039-00-7 3'.2.2'''(etilendinitrilotetrakis-N. R41 1810 616-041-00-8 3'.5'-diclor-2-(2. acetoclor 1807 616-038-00-1 clorhidrat de (4-aminofenil)-Nmetilmetilensulfonamidă 251-899-3 406-010-5 34256-82-1 Xn.4-di-tertpentilfenoxi)octanamida 406-390-2 - N. R50-53 1816 616-047-00-0 Amestec de : 2.2''.1804 1805 616-035-00-5 cimoxanil. R51-53 R43 1809 616-040-00-2 potasiu N-(4-toluensulfonil)-4toluensulfonamidă 406-650-5 - Xi. R20 - Xi.6-dimetoxibenzamidă 407-190-8 - R53 1813 616-044-00-4 N-(3.5-diclor-4-etil-2-hidroxifenil)-2-(3pentadecilfenoxi)-butanamida 402-510-2 - N.2-oxazolil-5]2. Cat.2''. R50-53 Xi.2'''(etilendinitrilotetrakis-N.5-b)-1.2.4triazolil-4)propil)-2-(2. R37/38 R43 N. R22 79-07-2 R43 N.2'.5'-diclor-4'-etil-2'-hidroxipalmitanilidă 406-200-8 - R43 N. 2.4]triazolil-2)-propil-2octadeciloxibenzamidă 407-070-5 - R43 R53 1812 616-043-00-9 N-[3-(1-etil-1-metilpropil)-1.4-di-tert-pentilfenoxi)-4'-etil2'-hidroxi-hexananilidă 406-840-8 - R53 1811 616-042-00-3 N-(2-(6-etil-7-(4-metilfenoxi)-1Hpirazolo[1.5-b][1. 3.

R11 1822 617-002-00-8 a. R51-53 1818 616-049-00-1 2-(2. R34 [3] . R51-53 3457-61-2 O. R2 219-306-2 [2] 2407-94-5 Xn. R51-53 O.1817 616-048-00-6 3'-trifluormetilizobutiranilida 406-740-4 1939-27-1 Xn. R48/22 N.a-dimetilbenzil) peroxid 201-279-3 617-007-00-5 tert-butil a.2.6difluorbenzamida 410-690-9 103055-07-8 R43 N.1-dimetiletil)fenoxi)-N-(3. R22 C. R36 R43 78-18-2 [1] E. ciclohexiliden hidroperoxid [3]. peroxid de ciclohexanonă [4] C 80-43-3 N. R50-53 O. R7 1823 617-003-00-3 peroxid de dilauroil 203-326-3 105-74-8 T. R38 N.3. R7 Xn.a-dimetilbenzil peroxid 617-008-00-0 peroxid de dibenzoil . R7 202-327-6 Xi. R7 222-389-8 Xi. R50-53 1820 616-051-00-2 Amestec de : 2. R23 Xn. R21/22-48/20/22 C. R7 1824 617-004-00-9 1. R2 201-091-1 [1] 94-36-0 Xi.4 -bi(N'-(4-metilfenil)ureido)-toluen.5diclor-4-etil-2-hidroxifenil)-hexanamidă 408-150-2 99141-89-6 R53 1819 616-050-00-7 N-[2.3. R34 N. R36/38 N. R51-53 E.5-diclor-4-(1. R22 [2] 220-279-4 [3] 2699-11-8 C.3hexafluorpropoxi)-fenil-aminocarbonil]-2.1. 1. 2. R7 F. hidroperoxid de cumen 201-254-7 80-15-9 O. peroxid de benzoil 617-010-00-1 1-hidroperoxiciclohexil 1-hidroxiciclohexil peroxid [1].a-dimetilbenzil hidroperoxid. R34 1825 1826 1827 1828 617-006-00-X bi(a.2.3.1'-dioxibiciclohexanol-1 [2].6 -bi(N'-(4-metilfenil)ureido)-toluen 411-070-0 - 1821 617-001-00-2 di-tert-butil peroxid 203-733-6 110-05-4 R53 O.4-bi(1.4-tetrahidro-1-naftil hidroperoxid 212-230-0 771-29-9 O.

R50/53 1831 1832 617-014-00-3 acid 6-(nonilamino)-6-oxo-peroxihexanoic 617-015-00-9 bi(4-metilbenzoil)peroxid 406-680-9 - 407-950-9 895-85-2 O. R7 N. R36/37/38 R42 1838 647-006-00-5 ficin 232-599-1 9001-33-6 Xi. R20 404-300-6 116753-76-5 O. R41 R43 N. R34 Xn. R36/37/38 R42 .1829 1830 235-527-7 [4] 12262-58-7 [4] 617-012-00-2 8-p-mentil hidroperoxid 201-281-4 80-47-7 617-013-00-8 C. suc # 232-572-4 # R42 9001-00-7 Xi.O-tert-butil O-docosil monoperoxioxalat O. R36/37/38 R42 1839 647-007-00-0 papain 232-627-2 9001-73-4 Xi. R36/37/38 R42 1841 647-009-00-1 renina 232-645-0 9001-98-3 Xi. R7 O. R36/37/38 R42 1842 647-010-00-7 tripsina 232-650-8 9002-07-7 Xi. R36/37/38 R42 1840 647-008-00-6 pepsină A 232-629-3 9001-75-6 Xi. cu excepţia celor specificate în altă parte în această anexă 1837 647-005-00-X bromelain. R7 N. R50 E. R2 1833 647-001-00-8 b-glucozidază 232-589-7 O. R7 Xi. R50-53 9001-22-3 R42 1834 647-002-00-3 celulază 232-734-4 9012-54-8 R42 1835 647-003-00-9 exo-celobiohidralază 253-465-9 37329-65-0 R42 1836 647-004-00-4 celulaze.

fractiuni benzenice . R45 1853 648-005-00-2 Hidrocarburi aromatice. R37/38-41 R42 1845 647-013-00-3 proteinază. fracţiuni uşoare cu punct de fierbere scăzut H. R45 1851 648-003-00-1 Frunţi benzenice de distilare (din cărbune). uleiuri uşoare 1850 232-565-6 # 9000-90-2 R42 # R42 H 283-482-7 84650-02-2 Carc. Cat. uşor. 2. fractiunea benzenică. 2. R36/37/38 R42 1846 647-014-00-9 proteaze. 2. fracţie xilen-stiren . 2. 2. cu punct de fierbere scăzut H. uleiuri uşoare redistilate. fracţiuni uşoare (cu punct de fierbere scăzut) H. Uleiuri redistilate uşoare . Cat.1843 647-011-00-2 chimotripsină 232-671-2 9004-07-3 Xi. Cat. R45 1855 648-007-00-3 Solvent nafta (cărbune). R45 1852 648-004-00-7 Distilate (gudroane de cărbune). J 287-502-5 85536-20-5 Carc. cu punct de fierbere scăzut H. C6-10. cu excepţia celor specificate în altă parte în această anexă # # Xi. J 266-023-5 65996-88-5 Carc. microbian neutră 232-966-6 9068-59-1 Xi. R45 648-002-00-6 Uleiuri de gudron de cărbune brun. J 302-674-4 94114-40-6 Carc. Cat. R36/37/38 R42 1844 647-012-00-8 subtilizin 232-752-2 9014-01-1 Xi. Cat. 2. J 309-984-9 101896-26-8 Carc. cu excepţia celor specificate în altă parte în această anexă 1849 648-001-00-0 distilate (gudroane de cărbune). ulei uşor redistilat cu punct de fierbere intermediar H. 2. Cat. R45 . uleiuri redistilate uşoare. ulei uşor H. Cat. R45 1854 648-006-00-8 Solvent nafta (cărbune). îmbogăţite în C8. ulei uşor redistilat. J 292-697-5 90989-41-6 Carc. îmbogăţite în BTX. J 287-498-5 85536-17-0 Carc. R36/37/38 R42 1847 647-015-00-4 a-amilaza 1848 647-016-00-X amilaze.

2.. uleiuri uşoare redistilate cu puncte de fierbere ridicate H. C8-9.. Cat. R45 1862 648-015-00-7 Rezidii de extracţie( gudron de cărbune). R45 1863 648-016-00-2 Rezidii de extracţie (cărbune). extracte acide. J 295-551-9 92062-36-7 Carc. 2.. Cat. J 292-625-2 90641-02-4 Carc. C8. R45 1857 648-009-00-4 Nafta ( din cărbune). J 298-725-2 93821-38-6 Carc. J 292-636-2 90641-12-6 Carc. rezidii de extracţie de uleiuri uşoare cu puncte de fierbere intermediare H. R45 1861 648-014-00-1 Rezidii de extracţie (cărbune). rezidii din extracţie de uleiuri uşoare cu punct de fierbere scăzut H. J 309-867-2 101316-62-5 Carc.1856 648-008-00-9 Solvent nafta (cărbune). R45 . fracţie indenică.. Cat. 2. J 295-281-1 91995-20-9 Carc. Cat.. Cat. ulei uşor redistilat cu punct de fierbere ridicat H. rezidii de extracţie de uleiuri uşoare cu puncte de fierbere scăzute H. rezidii din extracte de uleiuri uşoare cu puncte de fierbere scăzut H. conţinând cumaron-stiren. Cat. J 295-323-9 91995-61-8 Carc. hidrocarburi răşini polimer. extracte acide . R45 1859 648-012-00-0 Hidrocarburi aromatice. benzen dist. ulei uşor redistilat cu punct de fierbere intermediar H. rezidii de extracţie de uleiuri uşoare cu puncte de fierbere scăzute H. R45 1858 648-010-00-X Hidrocarburi aromatice. frunţi de distilare. fracţie benzenică acidă. J 309-868-8 101316-63-6 Carc. fracţii benzenice alc. R45 1864 648-017-00-8 Rezidii de extracţie (cărbune).. J 292-694-9 90989-38-1 Carc. Cat. produse secundare. 2. rezidii distil. ulei uşor redistilat cu punct de fierbere înalt H. C9-12. 2. R45 1865 648-018-00-3 Rezidii de extracţie (cărbune). R45 1860 648-013-00-6 Hidrocarburi aromatice. fracţii benzenice alc. J 287-500-4 85536-19-2 Carc. 2. ulei uşor redistilat cu punct de fierbere ridicat H. extracte acide. Cat. uleiuri uşoare alc. uleiuri uşoare alc. 2. 2. 2. 2. Cat. Cat.

R45 1877 648-031-00-4 Baze de gudron. extract acid . Rezidii de extracţie de ulei fenolic H. R45 1872 648-026-00-7 Rezidii de extracţie (cărbune). ulei fenolic H. R45 1869 648-022-00-5 Distilate (gudron de cărbune). R45 1876 648-030-00-9 Baze de gudron. J 292-624-7 90641-01-3 Carc. Cat. Cat. J 292-626-8 90641-03-5 Carc. 2. uleiuri uşoare alc. ulei uşor. uleiuri alc. uleiuri uşoare . 2. 2. Rezidii de extracţie de ulei fenolic H. R45 1874 648-028-00-8 Uleiuri de extracţie (cărbune). Cat. J 295-548-2 92062-33-4 Carc. uleiuri uşoare alcv. J 269-929-9 68391-11-7 Carc. R45 1875 648-029-00-3 Piridină. 2. R45 . Cat. Distilate bazice H.. R45 1871 648-024-00-6 Gudron de cărbune. 2.. derivaţi alchilici. R45 1870 648-023-00-0 Distilate (gudron de cărbune). J 266-013-0 65996-79-4 Carc. H. rezidii de extracţie de uleiuri uşoare cu puncte de fierbere ridicat H. 2. din gudron. 2. fracţie cu lutidinică. 2. Distilate bazice. J 293-766-2 91082-52-9 Carc. ulei fenolic H. R45 1867 648-020-00-4 Solvent nafta (cărbune). rezidii de extracţie de uleiuri uşoare cu puncte de fierbere ridicat H. rezidii de extracţie de uleiuri uşoare cu puncte de fierbere ridicat H. de cărbune. cărbune. de cărbune. R45 1868 648-021-00-X Distilate (gudron de cărbune). 2. Cat. J 266-016-7 65996-82-9 Carc. J 292-609-5 90640-87-2 Carc.1866 648-019-00-9 Rezidii de extracţie (cărbune). fracţie inden nafta. uleiuri uşoare. Cat. J 292-622-6 90640-99-6 Carc. 2. rezidii de extracţie de uleiuri uşoare cu puncte de fierbere ridicat H. fracţie picolinică. J 266-021-4 65996-87-4 Carc. fracţii neutre. Cat. Cat. Baze de gudron brut H. 2. Extract acid H. 2. J 283-483-2 84650-03-3 Carc. Cat. R45 1873 648-027-00-2 Rezidii de extracţie (cărbune). Cat. Cat. extracte acide. Cat. J 309-971-8 101794-90-5 Carc. uleiuri uşoare.

2. Distilate Bazice H. 2. J 310-170-0 122070-79-5 Carc. de cărbune. R45 . Redistilate din uleiuri de spălare H. Redistilate H. uleiuri de piroliză obţ. Cat. R45 1884 648-038-00-2 Uleiuri de extracţie (cărbune). Cat. J 295-543-5 92062-28-7 Carc. amestecate cu gudron de temperatură înaltă din cărbune. M 309-851-5 101316-45-4 Carc. R45 1880 648-034-00-0 Baze de gudron. de cărbune. 2. Cat. J 295-292-1 91995-31-2 Carc. redistilate. R45 1885 648-039-00-8 Uleiuri de extracţie (cărbune). 2. uleiuri din piroliza gudroanelor reziduale de cărbune. J 295-541-4 92062-27-6 Carc. 2. 2. 2. fracţie indenică. J 310-171-6 122070-80-8 Carc. Cat. J 273-077-3 68937-63-3 Carc. Distilate bazice H. R45 1879 648-033-00-5 Baze de gudron. 2. Cat. uleiuri din piroliza gudroanelor reziduale de cărbune. uleiuri reziduale din piroliza gudronului de cărbune. R45 1888 648-042-00-4 Distilate (gudron de cărbune ). Redistilate H. Redistilate H. Redistilate H. uleiuri naftalenice. Cat. uleiuri naftalenice.1878 648-032-00-X Uleiuri de extracţie (cărbune). R45 1882 648-036-00-1 Distilate ( din petrol). de cărbune. M 284-900-0 84989-11-7 Carc. 2. fracţiune colidinică. baze din gudron. J 293-767-8 91082-53-0 Carc. Distilate bazice H. Distilate bazice H. fracţie colidinică. R45 1886 648-040-00-3 Uleiuri de extracţie (cărbune). 2. Cat. Cat. R45 1881 648-035-00-6 Baze de gudron. J 295-329-1 91995-66-3 Carc. fracţie toluidinică. Redistilate H. 2. fracţiuni superioare îmbogăţite în fluoren. Cat. alchene-alchine. uleiuri naftalenice. fracţia cu hidrocarburi aromatice biciclice şi heterociclice. uleiuri din piroliza gudroanelor reziduale de cărbune. rezidii distilate . Cat. J 295-295-8 91995-35-6 Carc. fracţie anilinică. R45 1887 648-041-00-9 Uleiuri de absorbţie. uleiuri naftalenice. R45 1883 648-037-00-7 Distilate (cărbune). Cat. Redistilate din uleiuri de spălare H.

din gudron de cărbune de temperatură înaltă. 2. Cat. 2. Extracte de gudron de cărbune . R45 1900 648-054-00-X Bitum. Rezidii de extracţie de ulei antracenic H. Extracte din gudron de cărbune.1889 648-043-00-X Ulei de creozot. M 263-072-4 61789-60-4 Carc. Ulei antracenic greu H. M 295-312-9 91995-51-6 Carc. tratat cu cărbune. Cat. bitum ( gudron. M 295-304-5 91995-42-5 Carc. bitum) H. M 292-606-9 90640-85-0 Carc. fracţie superioară. R45 1892 648-046-00-6 Extracte acide de uleiuri antracenice . 2. R45 1893 648-047-00-1 Distilate (gudron de cărbune ). Ulei antracenic greu H. R45 1895 648-049-00-2 Distilate (gudron de cărbune ) din bitum. Cat. R45 . 2. uleiuri grele din bitum. R45 1899 648-053-00-4 Ceruri parafinice (cărbune). Bitum H 266-028-2 65996-93-2 Carc. gudron de temperatură înaltă din cărbune brun. R45 1894 648-048-00-7 Distilate (gudron de cărbune ). uleiuri grele. M 309-855-7 101316-49-8 Carc. Cat. 2. R45 1898 648-052-00-9 Ceruri parafinice (cărbune). Redistilate de ulei antracenic greu H. Redistilate din uleiuri de spălare H. Cat. Cat. Redistilate de ulei antracenic greu H. Cat. Ulei antracenic greu H. Cat. M 295-313-4 91995-52-7 Carc. 2. R45 1897 648-051-00-3 Distilate (gudron de cărbune ). 2. M 266-027-7 65996-92-1 Carc. R45 1896 648-050-00-8 Distilate (gudron de cărbune ). fracţie pirenică din uleiuri grele . R45 1890 648-044-00-5 Distilate (gudron de cărbune). M 308-296-6 97926-76-6 Carc. fracţie pirenică din bitum . H. Cat. Ulei antracenic greu H 292-607-4 90640-86-1 Carc. M 266-026-1 65996-91-0 Carc. 2. Cat. Ulei antracenic greu H. H. gudron de temperatură înaltă din cărbune brun. 2. M 295-274-3 91995-14-1 Carc. 2. Cat. 2. fracţia acenaftenică . tratat cu argilă. Cat. M 308-297-1 97926-77-7 Carc. 2. R45 1891 648-045-00-0 Distilate (gudron de cărbune). R45 1901 648-055-00-5 Bitum. Cat. fără acenaften. 2.

M 295-549-8 92062-34-5 Carc. hidrotratat. 2. M 295-454-1 92045-71-1 Carc. Extracte din gudron de cărbune H. 2. R45 1907 648-061-00-8 Rezidii de temperatură înalte. gudroane de înaltă temperatură din cărbune brun. din gudron de cărbune de temperatură inaltă. Cat. M 295-455-7 92045-72-2 Carc. 2. 2.. tratat termic. 2. din cocsarea bitumuluii din gudron de cărbune.. gudroane de înaltă temperatură din cărbune brun. din gudron de cărbune. 2. M 302-650-3 94114-13-3 Carc. R45 1903 648-057-00-6 Bitum de înaltă temperatură. R45 1908 648-062-00-3 Solide de temperaturi înalte. 2. Rezidii solide din gudron de cărbune H. Extract din gudron de cărbune H.Rezidii solide din gudron de cărbune H. 2. Rezidii solide din gudron de cărbune H. Cat. R45 1911 648-065-00-X Ceruri parafinice (din cărbune). M 310-162-7 121575-60-8 Carc. M 295-535-1 92062-20-9 Carc. Bitum redistilat H. Cat. R45 1909 648-063-00-9 Rezidii solide. R45 . R45 1906 648-060-00-2 Rezidii de stocare gudron de cărbune. Cat. Cat. Cat. R45 1912 648-066-00-5 Ceruri parafinice (din cărbune). M 294-285-0 91697-23-3 Carc. din gudron de cărbune. din gudron de cărbune . Cat. din gudron de cărbune. din bitum distilat. 2. secundar. Extract din gudron de cărbune H. Cat. Bitum H. 2. M 309-726-5 100684-51-3 Carc. Cat. Rezidii solide din gudron de cărbune H. Cat. Rezidii solide din gudron de cărbune H. Redistilat din bitum H. R45 1904 648-058-00-1 Rezidii (gudron de cărbune). M 295-507-9 92061-94-4 Carc. 2. R45 1905 648-059-00-7 Rezidii de distilare şi stocare de temperaturi înalte.1902 648-056-00-0 Bitum de înaltă temperatură. R45 1910 648-064-00-4 Rezidii de extracţie din cărbune brun . Cat. M 293-764-1 91082-50-7 Carc. M 273-615-7 68990-61-4 Carc.

H. Redistilat din ulei greu de spălare H. R45 1924 648-078-00-0 Distilate ( gudron de cărbune). amestecate cu derivaţi de piroliză polietilenici din bitum de gudron de cărbune. cu inele aromatice condensate . 2.oxidat. Rezidii de smoală H. policiclice. H. Cat. Cat. M 292-653-5 90669-58-2 Carc. amestecate cu derivaţi de piroliză polietilen-polipropilenici din bitum de gudron de cărbune. Cat. din gudron de cărbune. R45 1914 648-068-00-6 Rezidii distilate de temperatură scăzută. M 310-169-5 122070-78-4 Carc. M 308-298-7 97926-78-8 Carc. R45 1919 648-073-00-3 Hidrocarburi aromatice. amestecate cu derivaţi de piroliză polistirenici din bitum de gudron de cărbune. Rezidii de bitum tratate termic H. M 292-651-4 90669-57-1 Carc. tratat cu acid salicilic. 2. policiclice. Produşi de piroliză. gudroane de înaltă temperatură din cărbune brun. Rezidii de bitum oxidat H. Distilate H. R45 1917 648-071-00-2 Bitum de temperatură scăzută. 2. M 269-109-0 1923 648-077-00-5 Rezidii distilate de fenantren. R45 1918 648-072-00-8 Distilate (cărbune-petrol). tratat termic. din gudron de cărbune.petrol. 2. M 292-654-0 90669-59-3 Carc. oxidat. Produşi de piroliză H. Cat. R45 1922 648-076-00-X Bitum din gudron de cărbune . 2. M 309-887-1 101316-85-2 Carc. R45 . 2. Ulei de gudron cu temperatură de fierbere intermediară H. Cat. R45 1920 648-074-00-9 Hidrocarburi aromatice. 2. Extract din gudron de cărbune. R45 84989-10-6 Carc. M 284-899-7 68187-57-5 Carc. fracţii superioare. R45 1916 648-070-00-7 Bitum de temperatură scăzută. M 309-956-6 101794-74-5 Carc. M 309-957-1 101794-75-6 Carc. C20-28. Rezidii de bitum. Cat. 2. Cat. R45 1921 648-075-00-4 Hidrocarburi aromatice. fără fluoren. M 269-159-3 68188-48-7 Carc. M 309-958-7 101794-76-7 Carc. 2. 2. Cat. Ulei greu de antracen redistilat H. din gudron de cărbune. 2. Cat. C20-28. policiclice.1913 648-067-00-0 Ceruri parafinice (din cărbune). C20-28. . 2. Cat. R45 1915 648-069-00-1 Bitum de temperatură scăzută dn gudron de cărbune. Cat. Cat. Rezidii de bitum H. Produşi de piroliză H.

Cat. M 310-167-4 121620-48-2 Carc. 2. Cat. 2. Rezidiu de extracţie din ulei naftalinic H. R45 . J. R45 1930 648-084-00-3 Distilate (cărbune).. M 292-612-1 naftalinice fără naftalină. R45 1932 648-086-00-4 Distilate (gudron de cărbune). J. ulei naftalinic alc. ulei uşor din cuptorul de cocs fracţia naftalinică. 2. 2. Cat. R45 1936 648-090-00-6 Distilate (gudron de cărbune). J. Cat. R45 1927 648-081-00-7 Gudron de cărbune. Gudron de cărbune H 266-025-6 65996-90-9 Carc. Ulei antracenic. M 284-898-1 naftalinice. Cat. R45 1931 648-085-00-9 Distilate (gudron de cărbune). soluţia H. 2. R45 1933 648-087-00-X Distilate (gudron de cărbune). J. M 283-484-8 84650-04-4 Carc. M 292-602-7 90640-80-5 Carc. 2. 2. J. uleiuri H. Cat. uleiuri H. Redistilat de ulei naftalinic 84989-09-3 Carc. M 285-076-5 85029-51-2 Carc. Cat. naftalină de joasă temperatură. Cat. R45 1929 648-083-00-8 Gudron de cărbune de temperatură scăzută. Cat. R45 1928 648-082-00-2 Gudron de cărbune de temperatură înaltă. M 310-166-9 121620-47-1 Carc. Cat. Redistilat de ulei de spălare H.. din ulei naftalinic alc. 2.ulei de creozot distilat. J. 2. R45 1934 648-088-00-5 Rezidii de extracţie (cărbune).. Rezidiu de extracţie din ulei naftalinic H. M 295-506-3 92061-93-3 Carc. M 295-310-8 mumă de la cristalizarea uleiului naftalinic. 2.1925 648-079-00-6 Ulei antracenic. uleiuri naftalinice. Ulei naftalenic H. R45 1935 648-089-00-0 Rezidii de extracţie (cărbune). 2. Cat. Ulei naftalenic H. Gudron de cărbune H 232-361-7 8007-45-2 Carc. Gudron de cărbune H 266-024-0 65996-89-6 Carc. naftalină de joasă temperatură. extr. J. 2. Redistilat de ulei naftalinic 91995-49-2 Carc. Rezidiu de extracţie din ulei naftalinic 90640-90-7 Carc. H. Cat. R45 1926 648-080-00-1 Rezidii (gudron de cărbune).alc.

Ulei de spălare H. Rezidii de extracţie de uleiuri metilnaftalinice H. M 274-565-9 70321-79-8 Carc. M 284-901-6 84989-12-8 Carc. pastă antracenică. Cat. M 295-309-2 91995-48-1 Carc. 2. Ulei de spălare H. Rezidiu de extracţie de ulei metilnaftalinic H. J. uleiuri naftalinice. R45 naftalinice. Fracţie de ulei antracenic H. M 292-627-3 naftalinic alc. frunţi de distilare. fracţie benzenică. de ulei H. fără gudroane bazice. rezidii de distilare. Cat. fracţie acenaftenică. Cat. R45 1946 648-100-00-9 Ulei de creozot. Rezidiu de extracţie de ulei de spălare H. R45 1942 648-096-00-9 Distilate (gudron de cărbune). uleiuri H. M 310-165-3 121620-46-0 Carc. R45 1949 648-103-00-5 Ulei antracenic. Cat. J. Cat. M 263-047-8 61789-28-4 Carc. 2. R45 1941 648-095-00-3 Rezidii de extracţie (cărbune). de ulei naftalinic alc. Cat. Cat. 2. R45 1945 648-099-00-5 Ulei de creozot. J. M 309-972-3 101794-91-6 Carc. R45 90640-81-6 Carc. Ulei de spălare H.. R45 1947 648-101-00-4 Creozot. Cat. 2. M 292-605-3 90640-84-9 Carc. rezidii de distilare. Ulei de spălare H. fracţia metilnaftalinică. 2. M 310-189-4 122384-77-4 Carc. J. acide. distilat cu punct înalt de fiebere. Ulei de spălare H. 2. J. Cat. Rezidiu de extracţie din ulei naftalinic 90641-04-6 Carc. uleiuri naftalinice. J. J. extracte acide. Cat. Cat. R45 1948 648-102-00-X Rezidii de extracţie (cărbune). Cat. J. 2. M 292-628-9 90641-05-7 Carc. ulei de creozot acid. J. 2. R45 1943 648-097-00-4 Distilate (gudron de cărbune). J. 2. R45 1944 648-098-00-X Ulei de creozot. R45 1938 648-092-00-7 Distilate ( cărbune). Cat. M 232-287-5 8001-58-9 Carc. J. Rezidiu de extracţie din uleiuri metilnaftalinice H. Ulei metilnaftalinic 1940 648-094-00-8 Distilate (gudron de cărbune).. 2. M 309-985-4 101896-27-9 Carc.1937 648-091-00-1 Rezidii de extracţie (cărbune). J. M 292-603-2 H. R45 . J. Ulei metilnaftalinic 1939 648-093-00-2 Distilate (gudron de cărbune). 2. fraţia indol-metilnaftalinică. 2. 2.

Cat. brute . J. M 295-276-4 91995-16-3 Carc. R45 1951 648-105-00-6 Rezidii (gudron de cărbune). J. 2. 2. R45 1960 648-114-00-5 Distilate (gudron de cărbune). M 310-191-5 122384-78-5 Carc. M 292-604-8 90640-82-7 Carc. Fracţie de ulei antracenic H. extracte alc. Cat. R45 1953 648-107-00-7 Ulei antracenic. R45 1959 648-113-00-X Extracte. Amestec brut de fenoli H. J. J. Amestec brut de fenoli H. J. Cat. uleiuri naftalenice. J. J. Extract alcaline H.. 2. M 266-019-3 65996-85-2 Carc. Fracţie de ulei antracenic H. Cat. punct de fierbere înalt H. 2. R45 1963 648-117-00-1 Gudroane acide brute. M 292-629-4 90641-06-8 Carc. M 284-881-9 84988-93-2 Carc. M 295-275-9 91995-15-2 Carc. Cat. gudron de cărbune alc. fracţie antracenică . uleiuri uşoare. Cat. Fracţie de ulei antracenic H. Cat. Cat. fracţii de distilate uşoare. R45 1955 648-109-00-8 Uleiuri de gudron de cărbune.. 2. antracen de joasă temperatură. J. Cat. 2. M 292-610-0 90640-88-3 Carc. 2.. ulei de gudron alc. 1957 648-111-00-9 Fenoli. 2. din cărbune brun. J. J. R45 1961 648-115-00-0 Rezidii de extracţie (cărbune). R45 1952 648-106-00-1 Ulei antracenic. R45 temperatură joasă. R45 1958 648-112-00-4 Distilate (gudron de cărbune). ulei de gudron de cărbune alc. M 309-889-2 101316-87-4 Carc. M 295-505-8 92061-92-2 Carc. J. Cat. Extract alcalin H. 2. J. pastă antracenică. R45 . Fracţie de ulei antracenic H. J. fracţie carbazolică . de H. 2. M 292-611-6 90640-89-4 Carc. 2. R45 1954 648-108-00-2 Ulei antracenic. Extract alcaline H.. extracte alc. de temperatură scăzută. Extract alcalin H. M 295-278-5 91995-17-4 Carc.. J. extract lichid amoniacal. Cat. M 266-017-2 65996-83-0 Carc. Fracţie de ulei antracenic H. distilate de ulei antracenic. R45 1956 648-110-00-3 Rezidii de extracţie (cărbune). Uleiuri de gudron. Amestec de fenoli bruţi H. Cat. M 309-888-7 101316-86-3 Carc. Cat. Cat. pastă antracenică. pastă antracenică. carbonatate şi tratate cu var. 2. 2. 2. R45 1962 648-116-00-6 Gudroane acide de cărbune.1950 648-104-00-0 Ulei antracenic.

Fenoli distilaţi H. Distilate bazice. 2. Distilate bazice H. R45 1973 648-127-00-6 Fenoli. J. J. M 293-435-2 91079-47-9 Carc. C9-11. R45 1971 648-125-00-5 Gudroane acide. uleiuri naftalenice. Cat. R45 1969 648-123-00-4 Gudroane acide. Fenoli distilaţi H. M 302-662-9 94114-29-1 Carc. Cat. fracţie 3. J. J. 2. J. prima fracţie. R45 1974 648-128-00-1 Gudroane acide crezilice. R45 1970 648-124-00-X Gudroane acide. M 271-418-0 68555-24-8 Carc. M 284-896-0 84989-07-1 Carc. M 284-891-3 84989-03-7 Carc. J. M 274-560-1 70321-67-4 Carc. Cat.5-xilenolică. rezidii distilate. R45 1978 648-132-00-3 Gudroane bazice. Cat. fracţia derivaţilor chinolinici. J. 2. R45 1965 648-119-00-2 Gudroane acide. M 284-893-4 84989-05-9 Carc. R45 1967 648-121-00-3 Gudroane acide. M 306-251-5 96690-55-0 Carc. M 295-540-9 92062-26-5 Carc. 2.1964 648-118-00-7 Gudroane acide brute din gazeificarea cărbunelui brun. Cat. Cat. R45 1975 648-129-00-7 Gudroane acide de cărbune brun. J. J. Fenoli distilaţi H. Cat. fracţie xilenolică. M 270-713-1 68477-23-6 Carc. 2. J. 2. Cat. Cat. M 284-892-9 84989-04-8 Carc. M 284-895-5 84989-06-0 Carc. R45 1977 648-131-00-8 Gudroane bazice. Fenoli distilaţi H. R45 1976 648-130-00-2 Uleiuri de extracţie (cărbune). Cat. R45 1968 648-122-00-9 Gudroane acide. Extract acide H. J. J. Fenoli distilaţi H. Fenoli distilaţi H. fracţie etilfenolică. 2. R45 . Fenoli distilaţi H. Fenoli distilaţi H. Cat. J. din cărbune. Cat. 2. 2. derivaţi chinolinici. Cat. Amestec brut de fenoli H. H. Cat. J. 2. fracţia C2-alchilfenoli. rezidii. 2. Fenoli distilaţi H. 2. fracţie metilfenolică. R45 1966 648-120-00-8 Gudroane acide. 2. M 271-020-7 68513-87-1 Carc. M 292-623-1 90641-00-2 Carc. fracţie polialchilfenolică. 2. 2. Cat. J. rezidii de distilare. Fenoli distilaţi H. Fenoli distilaţi H. R45 1972 648-126-00-0 Gudroane acide crezilice. M 295-536-7 92062-22-1 Carc.

gudroane bazice brute H. pirolizate. Cat. săruri de sodiu. Cat. J. Cat. Cat. solvenţi lichizi de extracţie. M 302-681-2 94114-46-2 Carc. H. Cat. Cat. pirolizate. R45 1984 648-138-00-6 Ulei de creozot. 2. H. J. rezidii de distilare. M 277-567-8 73665-18-6 Carc. 2. J. Extracte alcaline H. M 309-748-5 100801-65-8 Carc. 2. aromatice. J. 2. soln. 2. R45 . R45 1982 648-136-00-5 Hidrocarburi uleioase. ulei de gudron alc. solvenţi lichizi de extracţie H. J. distilat cu punct de fierbere H. soluţii caustice. M 302-682-8 94114-47-3 Carc. 2. fracţiunea uleiuri uşoare . H. R45 1983 648-137-00-0 Rezidii din extracţie (cărbune). Cat. R45 1990 648-144-00-9 Lichide din cărbune. aromatice.. R45 1988 648-142-00-8 Rezidii (cărbune). 2. M 274-566-4 scăzut. 2. Cat. 2. rezidii naftalenice de distilare. J. amestecate cu polietilenă. Distilate bazice H. din cărbune. 2. Produse tratate termic H. J. Extract acide H. J. R45 1987 648-141-00-2 Gudroane bazice. crezilice. Rezidiu de extracţie de ulei naftalinic. amestecate cu polistiren. Cat. Cat. amestecate cu polietilenă şi polipropilenă. R45 1981 648-135-00-X Hidrocarburi uleioase. pirolizate. M 309-749-0 100801-66-9 Carc. 2. M 266-020-9 65996-86-3 Carc. Cat. J. solvenţi lichizi de extracţie. aromatice. M 266-018-8 65996-84-1 Carc. fracţiunea uleiuri uşoare . Produse tratate termic H. M 272-361-4 68815-21-4 Carc. Ulei de spălare 70321-80-1 Carc. Produse tratate termic H. M 302-683-3 94114-48-4 Carc. brute de cărbune. M 309-745-9 100801-63-6 Carc. fracţiunea uleiuri uşoare . R45 1980 648-134-00-4 Hidrocarburi uleioase. gudroane bazice . 2. Cat. R45 1986 648-140-00-7 Uleiuri de extracţie (cărbune). M 295-544-0 92062-29-8 Carc. R45 1989 648-143-00-3 Lichide de cărbune.1979 648-133-00-9 Gudroane bazice. R45 1985 648-139-00-1 Gudroane acide.

solvent lich. Cat. 2. din cuptorul de cocsificare. R45 1992 648-146-00-X Gudron de temperatură joasă. H. 1. solvent de extracţie de cărbune nafta. de extracţie primar H. Cat. fracţie medie hidrocracată hidrogenată H. 2.1991 648-145-00-4 Gudron. 3.. Cat. R45 1994 648-148-00-0 Distilate (cărbune). Cat. R40 . hidrocracat. J 302-692-2 94114-56-4 Carc. nafta hidrocracată H 302-691-7 94114-55-3 Carc. Benzen brut H. Cat. 2. hidrogenat H 302-694-3 94114-58-6 Carc. 2. R45 1999 648-153-00-8 Distilate (cărbune). Cat. din cărbune brun H 309-885-0 101316-83-0 Carc. R45 2000 648-154-00-3 Combustibili. J 302-690-1 94114-54-2 Carc. solvent de extracţie de cărbune. Cat. pentru aparate de zbor cu jet. fracţie medie hidrocracată H. R45 1993 648-147-00-5 Ulei uşor (cărbune). hidrocrac. J 266-012-5 65996-78-3 Carc. J 302-693-8 94114-57-5 Carc. R45 1998 648-152-00-2 Distilate (cărbune). solvent de extr. 2. din cărbune brun H 309-886-6 101316-84-1 Carc. 1. J 302-688-0 94114-52-0 Carc. Cat. R45 1996 648-150-00-1 Nafta (cărbune). Cat. R45 1995 648-149-00-6 Distilate (cărbune). Cat. J 302-689-6 94114-53-1 Carc. R45 1997 648-151-00-7 Benzină. solvent de extracţie hidrocracate H. 2. solvent de extr. solvent de extr. 2.

Etichetare

Limite ale concentraţiilor

Note P

Footnote

NOTA

T; N
E
45-21-25-36-43-51/53
53-45-61

C
10-21/22-35
(1/2-)26-37/39-45
F; Xn
11-42/43
(2-)16-22-24-37
T
22-23/24-34
(1/2-)26-36/37/39-45
F; C
11-20/22-34
(1/2-)16-26-36/37/39-45
C
21/22-34-37
(1/2-)22-26-36/37/39-45
C
21/22-34-43-52/53
(1/2-)26-36/37/39-45-61
Xn
22
(2-)23-24
C
21/22-34
(1/2-)26-28-36/37/39-45
C
22-34
(1/2-)26-36/37/39-45
T
22-24-34
(1/2-)26-36/37/39-45
T; C; N
22-23/24-35-51/53
(1/2-)26-36/37/39-45-61
Xn; N
21/22-40-43-51/53
(2-)24-36/37-61

T+; N
26/27/28-33-50
(1/2-)28-36/37-45-61
Xn; N
22-43-50/53
(2-)24-37-60-61
F; Xi

11-43-52/53
(2-)24-37-61
Xi
36-53
(2-)26-39-61
T; N
23-34-43-50/53
(1/2-)26-36/37/39-45-60-61
C; N
22-34-51/53
(1/2-)26-28-36/37/39-45-61
Xi; N

41-50/53
(2-)22-26-39-60-61
Xi; N
38-41-50/53
(2-)26-37/39-60-61
N
50/53
60-61
C; N
21/22-34-43-50/53
(1/2-)26-36/37/39-45-60-61
Xn; N
5-22-37/38-41-43-48/22-50
(2-)22-26-36/37/39-61

Xn; N

22-36/38-43-48/22-50
(2-)22-24-37-61

C > 25%

R21/22-34-43

10% < C < 25%
5% < C < 10%
1% < C < 5%

C; R34-43
Xi; R36/38-43
Xi; R43

T
24/25
(1/2-)25-39-45-53
T; N
20/21-25-43-51/53
(1/2-)24-37-45-61
T; N
E
45-21-25-36-43-51/53
53-45-61

Xn; N
20/22-51/53
(2-)28-61
Xn; N
20/22-40-50/53
(2-)28-36/37-60-61
F; C
11-20/22-34
(1/2-)16-26-36/37/39-45
Xn; N

C > 25%

C; R20/22-34

10% < C < 25%
5% < C < 10%

C; R34
Xi; R36/37/38

C
21/22-36-48/22-50/53
(2-)26-28-36/37/39-60-61
C
22-34
(2-)26-36/37/39-45
Xi
43-52/53
(2-)24-37-61
T; N

25-43-48/22-50/53
(1/2-)24-37-45-60-61
Xn; N

22-43-50/53

(2-)24-37-60-61
Xn; N
36/38-40-43-51/53
(2-)26-36/37-61
Xn; N

C > 25%

Xn; R22-43

22-43-50/53
(2-)24-37-60-61
T; N

0.1% < C < 25%

Xi; R43

E
45-23/24/25-43-50/53
53-45-60-61
Xn
22-52/53
(2-)36/37/39-61
N
51/53
61
C; N
21/22-34-50
(2-)36/37/39-45-61
Xn; N
22-40-50/53
(2-)36/37-60-61
Xn
22-40-52/53
(2-)36/37-61
T; N

25-36-43-50/53
(1/2-)24-26-37-45-60-61
Xi; N
36/38-43-50/53
(2-)36/37-60-61
T; N
20/21-25-36-40-43-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T; N
20/21-25-36-40-43-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T; N
23/24/25-36-40-43-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

T; N
23/24/25-36-40-43-50/53
(1/2-)28-36/37-45-60-61

Xn; N
22-36/37/38-51/53-62
(2)26-36/37/39-61
Xn; N
20/21/22-38-43-50/53
(2-)36/37/39-46-60-61
T; N
45-20/21-25-36-43-51/53
53-45-61

C
10-20/22-35-48/20-52/53
(1/2-)26-28-36/37/39-45-61
Xn

22-43-52/53
(2-)22-24-37-61

53
61

53
61
Xi; N

41-50/53
(2-)26-39-60-61
Xn; N
22-41-43-48/22-51/53

E

(2-)22-26-36/37/39-61
53

61
C; N

22-34-50/53
(1/2-)23-26-36/37/39-45-60-61
F; T+; N
D, E
45-46-11-26/27/28-34-51/53
53-45-61

F; Xn
11-20/21/22
(2-)26-28
E; Xn
1-20/21/22
(2-)35
T+
28
(1/2-)36/37-45
T
24/25-36/37/38
(1/2-)22-36/37/39-45
Xn; N
21/22-50/53
(2-)36/37-60-61
Xn; N
22-36-50/53
(2-)15-22-24-60-61
36/37/38
(2-)28
Xn; N
22-50/53
(2-)36-60-61
Xn; N
40-48/22-51/53
(2-)36-37-61
Xn
22-36-43-52/53

C > 5%

Xn; R20/21/22

(2-)24-37-61
Xn; N
22-50/53
(2-)37-60-61
Xn
22
(2-)24
Xn; N
21/22-50/53
(2-)36/37-60-61
Xn; N
22-50/53
(2-)22-60-61
Xn
22
(2-)36
Xn

22-36/37/38-52/53
(2-)22-36-61
Xn
22
(2-)24
T; N
E
61-20/22-38-50/53
53-45-60-61
Xn; N

22-50/53
(2-)24-60-61
Xn; N
20/21/22-50/53
(2-)13-60-61
Xn; N

20/21/22-50/53
(2-)13-60-61
Xn; N

20/21/22-50/53
(2-)13-60-61
Xn
22
(2)
Xn
22
(2)

F; T
11-23/24-34
(1/2-)16-26-27-45
C

C > 5%
1% < C < 5%

T; R23/24-34
Xn; R20/21-36/38

C > 25%

C; R20/21/22-34

10-20/21/22-34
(1/2-)23-36-45
O; Xn; N

10% < C < 25%
1% < C < 10%

C; R34
Xi; R36/38

C > 10%

Xn; R22-31-36/37

8-22-31-36/37-50/53
(2-)8-26-41-60-61

O; Xn; N
8-22-31-36/37-50/53
(2-)8-26-41-60-61

Xn; N
22-31-36/37-50/53
(2-)8-26-41-60-61
O; Xn; N
8-22-31-36/37-50/53
(2-)8-26-41-60-61

Xn
21/22-36-43
(2-)26-28
F; T+; N
E
45-11-26/27/28-41-51/53
53-45-61

Xn
22-38-41
(2-)24-26
C
21/22-34
(1/2-)26-36-45
Xn
10-20/21/22-36/37
(2-)26-36
T
10-20/22-24-36/37/38
(1/2-)26-36-45
Xn

22-52/53

(2-)61
T
61-22
53-45
Xn
22-44
(2-)24
Xn
14-36/38-40
(2-)26-30-36-38
Xn; N

E

20/22-41-50/53
(2-)26-39-60-61
Xn; N

20/22-41-50/53
(2-)26-39-60-61
Xn
36-40-43
(2-)36/37
Xn
36-40-43
(2-)36/37
T; N
45-43-50/53
53-45-60-61
T; N
21-25-50/53
(1/2-)36/37-45-60-61
Xn
40
(2-)36/37
Xn
40
(2-)36/37
F; T
45-11-22
53-45
Xn
22
(2-)24
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
Xi; N
36/38-50/53
(2-)22-60-61
Xn; N
22-50/53

E

(2-)60-61
Xi; N
36/37/38-51/53
(2-)26-61
Xn
22
(2)
Xi; N
36-50/53
(2-)60-61
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
Xn; N

21/22-50/53
(2-)36/37-60-61
Xi
36/37/38
(2-)36/37/39
Xn; N
22-36-50/53
(2-)60-61
Xn
22
(2)
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
Xn; N
40-50/53
(2-)36/37-60-61
Xn
20/22-36-40-43
(2-)36/37-46

Xn
20/22-36/37/38
(2)
Xn
40
(2-)36/37
Xi
10-43-52/53

(2-)24-37-61
C; N
34-43-51/53
(1/2-)26-28-36/37/39-45-61
Xn; N
43-48/22-51/53
(2-)24-37-61
T
23/25-41-52/53

(1/2-)22-26-36/37/39-45-61

O; T+; N
8-22-26-34-43-50
(1/2-)8-26-36/39-45-61

Xn
22-52/53
(2-)61
Xn; N
22-36-51/53
(2-)22-26-61
Xi; N

43-51/53
(2-)22-24-37-61
Xn; N

21/22-38-43-50/53
(2-)36/37-60-61
C; N
34-43-50/53
(1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61
Xn
22-52/53
(2-)61
Xn
21/22-52/53
(2-)36/37-61
C; N

34-43-48/22-50/53
(1/2-)24-26-28-37/39-45-60-61
Xi; N

36-50/53
(2-)26-60-61
Xi; N

43-50/53
(2-)24-37-60-61
Xn
22
(2)
F; Xn
11-20/21/22-36/38-52/53
(2-)16-23-36/37-61
Xn; N

C > 25%

Xn; R22-38-41-43

22-38-41-43-50
(2-)24-26-37/39-61

20% < C < 25%
10% < C < 20%
5% < C < 10%
0.05% < C < 5%

Xi; R38-41-43
Xi; R41-43
Xi; R36-43
Xi; R43

T+; N

22-26-36/37/38-43-48/25-50/53
(1/2-)28-36/37/39-45-60-61

T
24/25-36/37/38
(1/2-)22-36/37/39-45
Xn
22-36/37/38-52/53
(2-)22-36-61
T; N
25-50/53
(1/2-)45-60-61
Xn

42/43
(2-)22-24-37
Xn
22-48/22

A

(2-)22-36
Xi
41
(2-)26-39
Xn
22
(2)
Xn

42/43-52/53
(2-)22-24-37-61
C; N
34-51/53
(1/2-)23-26-36/37/39-45-61
C; N
34-43-50/53
(1/2-)26-36/37/39-45-60-61
Xi

43-53
(2-)24-37-61
Xi
43-52/53
(2-)36/37-61
N
51/53
61
C; N
22-34-43-51/53
(1/2-)26-36/37/39-45-61
Xn
22-41-48/22-52/53
(2-)26-36/39-61
T

25-43-52/53
(1/2-)24-37-45-61
Xi

43
(2-)24-37

Xi

36
(2-)26
Xi; N
43-50/53
(2-)24-37-60-61
Xi
36/37/38-43
(2-)24-26-37
Xn; N
22-51/53
(2-)61
Xn
22-36-63
(2-)36/37
T; N

C > 25%

T; R22-23/24-34-43

22-23/24-34-43-50/53
(1/2-)26-36/37/39-45-60-61

10% < C < 25%
5% < C < 10%
3% < C < 5%
0.05% < C < 3%

C; R20/21-34-43
Xn; R20/21-36/38-43
Xn; R20/21-43
Xi; R43

Xn

C > 25%

Xn; R22-43

22-43
(2-)24-37
Xn
22-41-52/53
(2-)26-39-61
T; N

0.1% < C < 25%

Xi; R43

Xi; N
36/38-43-51/53
(2-)24-26-37-61

23-36/37-43-50/53
(1/2-)24-26-37-38-45-60-61
Xn; N

22-50/53
(2-)60-61
Xi; N

36-50/53

(2-)26-60-61
T+; N
22-26-36/38-43-50/53
(1/2-)28-36/37-38-45-60-61

N

50/53
60-61
N

50/53
60-61
Xi; N

36-51/53
(2-)26-61
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
Xn; N
20-38-51/53
(2-)36/37/39-61
N

50/53
60-61
Xi

36-52/53
(2-)26-61
Xn
22-52/53
(2-)61
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61
Xn; N
22-50/53
(2-)60-61

Xi; N

43-51/53
(2-)24-37-61
Xn
22-52/53
(2-)61
Xn; N

22-36-50/53
(2-)60-61
T; N
21/22-23-40-50/53
(1/2-)36/37-38-45-60-61
Xn; N
22-36-51/53-63
(2-)36/37-46-61
Xi; N
31-43-50/53
(2-)36/37-60-61
Xi; N
43-50/53
(2-)24-37-60-61
N
50/53
60-61
Xi; N
43-50/53
(2-)24-37-46-60-61
N

50/53
60-61
T+; N
61-28-40-51/53
53-45-61

53
61
Xi; N

43-51/53
(2-)22-24-37-61

E

N 43-51/53 (2-)24-37-61 Xn . N 23/25-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 53 61 53 61 Xi.Xn 22-36-52/53 (2-)26-36/37-61 52/53 61 N 51/53 61 Xn. N 22-51/53 (2-)22-61 Xi 41 (2-)26-39 Xi 43-52/53 (2-)22-24/25-37-61 T. N 43-51/53 (2-)24-37-61 52/53 61 Xn 22 (2-)22 Xn 10-22-52/53 (2-)23-36-61 Xi.

N 26/27/28-51/53 (1/2-)13-28-45-61 T+.22-36-48/22 (2-)22-26-36 Xn. N 20/22-41-43-51/53 (2-)24-26-37/39-61 T. N 25-27-51/53 (1/2-)36/37-45-61 T+. N A 27/28-50/53 (1/2-)36/37-45-60-61 T+. N 20-25-50/53 (1/2-)37-45-60-61 Xi 43 (2-)24-37 T+. N A 26/28-50/53 (1/2-)13-28-45-60-61 T+ 26/28 (1/2-)13-45 T+ 26/28-52/53 (1/2-)13-45-61 T+ 26/28-52/53 (1/2-)13-45-61 T+ 26/28 (1/2-)24-45 T+ 26/28 (1/2-)24-45 T+ 26/28 (1/2-)25-45 A .

T 12-23/24/25-36/37/38 (1/2-)9-30-43-45 T. N 23/25-34-43-50/53 A A A A A A A .T+ 26/28 (1/2-)25-45 T+ 26/28 (1/2-)24-45 T+ 26/28 (1/2-)24-45 T+ 26/27/28 (1/2-)25-45 T+ 26/27/28 (1/2-)25-45 T+ 26//28 (1/2-)25-45 T+ 26//28 (1/2-)25-45 Xn 22 (2-)22 Xn 22 (2-)22 T+ 26/28 (1/2-)25-45 T+ 26/28 (1/2-)25-45 T 23/25-33 (1/2-)45 Xn 22 (2-)22-25 Xn 22 (2-)22-25 T 23/25-33 (1/2-)45 T 23/25-33 (1/2-)45 T+ 28 (1/2-)36/37-45 F+.

5% < C < 2% C > 5% 1% < C < 5% T. R42 A C C Xn 20-36/37/38-42-52/53 (2-)26-28-38-45-61 C .1% < C < 1% C > 20% Xn. N C > 20% T. R20-42/43 Xn.5% < C < 2% C > 20% T. R42/43 T+ 0. R23-36/37/38-42/43 23-36/37/38-42/43-51/53 (1/2-)26-28-38-45-61 2% < C < 20% 0. R20-42 T. R23-36/37/38-42 23-36/37/38-42 (1/2-)26-28-38-45 T 2% < C < 20% 0.5% < C < 2% C > 20% T. R23-42/43 Xn. R23-42/43 Xn. R42 T+.1% < C < 1% Xn. R26-40-42/43 (1/2-)23-36/37-45-61 1% < C < 7% T. R23-42 Xn. R36/37/38-42 Xn. R36/37/38-42/43 (1/2-)23-36/37-45 1% < C < 5% Xn. R23-36/37/38-42/43 23-36/37/38-42/43 (1/2-)26-28-38-45 T 2% < C < 20% 0. R26-36/37/38-4042/43 26-36/37/38-40-42/43-52/53 7% < C < 20% T+. R23-40-42/43 0. R20-42/43 T C > 20% T. R20-42 T.(1/2-)36/37-38-45-60-61 Xn 20/21/22-32-52/53 (2-)13-61 Xn 20/21/22-32 (2-)13 Xn C > 25% Xn.5% < C < 2% T. R23-42/43 Xn. R20-36/37/38-42/43 20-36/37/38-42/43 5% < C < 25% Xn. R23-36/37/38-42/43 23-36/37/38-42/43 (1/2-)26-28-38-45 Xn 14-36/37/38-42 (2-)26-28-30 T 21-25-36/38-43 2% < C < 20% 0. R20-42/43 T.

E . Xn 2-14-42/43-48/22 (2-)22-30-35-36/37 Xn 10-14-20-40-41-42-48/22 (2-)23-26-36/37/39 T 61-20/21-36 53-45 T+ 24-28 (1/2-)36/37-45 T 45-46-24/25-48/23/24/25 E D. N 25-26-34-43-50 (1/2-)26-28-36/37/39-45-61 T E 46-23/25-41-43-48/22-52/53 53-45-61 E.(1/2-)3-22-36/37-45 Xn 22 (2-)24 Xn 22 (2-)24/25 Xn 22 (2-)24/25 Xn 22-37-41 (2-)22-26-36/37/39 T 10-24/25 (1/2-)13-36/37-45 T 22-24-41-43 (1/2-)24-26-37/39-45 T+.

R20/21-36 20/21-36 (2-)26-28-36 Xi 38 (2-)28 T 22-24-36 (1/2-)23-36-45 Xi 36-43 (2-)23-24 Xn 22-40-43 (2-)36/37/39 T+ 28 (1/2-)22-36/37-45 Xn 21/22 (2-)36/37 Xn 22-36/38 (2) Xn 22-36 (2) Xn 22 12.53-45 Xn 21/22-36/38 (2-)26-28-36/37/39 Xn 22 (2-)36 Xn. R20/21 .5% < C < 20% Xn. N 20-36-43-50/53 (2-)24-37-60-61 Xn 22 (2) Xn 22-36-43 (2-)24-37 Xn 22 (2-)22 C 22-31-34-42 (1/2-)7-22-26-36/37/39-45 Xn C > 20% Xn.

N 22-43-50/53 (2-)24-37-60-61 52/53 61 T. N 43-50/53 (2-)24-37-60-61 Xn.(2-)37 Xn 22 (2) Xn 40 (2-)36/37 Xi 38-43 (2-)24-37 E 2-53 (2-)61 Xi 36-43 (2-)24-26-37 T 45-22-36/38-52/53 53-45-61 Xi 43 (2-)24-37 Xi 43-53 (2-)24-37-61 Xi 41-43 (2-)24-26-37/39 Xi. N 21-25-50/53 (1/2-)36/37-60-61 52/53 61 E .

R25-43-62 5 % < C < 25 % 3%<C<5% 0. R43 . N 22-43-50/53 (2-)36/37-60-61 T 25-43-62 (1/2-)22-36/37-45 Xn. R22-43-62 Xn.1 % < C < 3 % Xn. N 41-43-51/53 (2-)24-26-37/39-61 Xi 43 (2-)24-37 Xi 41 (2-)26-39 53 61 Xi 43-53 (2-)22-24-37-61 53 61 N 51/53 61 Xi 43-53 (2-)22-24-37-61 N 50/53 60-61 Xi 43 C > 25 % T.Xn. R22-43 Xi. N 20-37/38-43-50/53 (2-)36/37-60-61 Xi.

N 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53 (1/2-)3/7-14-36/37/39-45-50-61 O 7 (2-)3/7-14-36/37/39 O. N 43-50/53 (2-)24-37-60-61 53 61 O. R22-34 2-22-34 10% < C < 25% C. N 7-36/38-51/53 (2-)3/7-14-36/37/39-61 O. R20-37/38-41 Xi. R36/37/38 C . R36/37/38 O. R21/22-23-34-48/20/22 10% < C < 25% 3% < C < 10% 1% < C < 3% C. Xi. R34 Xi. R36/37 C > 25% C. R22-34 7-22-34-50/53 10% < C < 25% (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-60-61 5% < C < 10% C. N C > 25% T. T. C C > 25% C. N 7-38-51/53 (2-)3/7-14-36/37/39-61 E.(2-)24-37 Xn. Xi. F 7-11 (2-)3/7-14-16-36/37/39 O. R34 (1/2-)3/7-14-36/37/39-45 5% < C < 10% Xi. R20-34-48/20/22 Xn. C. Xi 2-36-43 (2-)3/7-14-36/37/39 E. N 48/22-51/53 (2-)22-36-61 53 61 Xi.

R34 Xi. R36/37/38 7-50/53 (2-)7-14-36/37/39-47-60-61 O. Xi. N 2-7-50/53 (2-)7-14-36/37/39-47-60-61 Xn 42 (2-)22-24-36/37 Xn 42 (2-)22-24-36/37 Xn 42 (2-)22-24-36/37 Xn 42 (2-)22-24-36/37 Xn 36/37/38-42 (2-)22-24-26-36/37 Xn 36/37/38-42 (2-)22-24-26-36/37 Xn 36/37/38-42 (2-)22-24-26-36/37 Xn 36/37/38-42 (2-)22-24-26-36/37 Xn 36/37/38-42 (2-)22-24-26-36/37 Xn 36/37/38-42 (2-)22-24-26-36/37 . R20-34 7-20-34 (1/2-)3/7-14-36/37/39-45 O. N 10% < C < 25% 5% < C < 10% C. N 7-41-43-50 (2-)3/7-14-26-36/37/39-61 E. C C > 25% C.O.

J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H.Xn 36/37/38-42 (2-)22-24-26-36/37 Xn 37/38-41-42 (2-)22-24-26-36/37/39 Xn 36/37/38-42 (2-)22-24-26-36/37 Xn 36/37/38-42 (2-)22-24-26-36/37 Xn 42 (2-)22-24-36/37 Xn 42 (2-)22-24-36/37 T H 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J .

J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 .45 53-45 T H.

J 45 53-45 T H.53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 . J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T 45 53-45 T H. J H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H.

J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. M 45 53-45 . J 45 53-45 T H.T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H.

M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M H 45 . M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T 45 53-45 T H.T H. M 45 53-45 T H 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H.

M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T 45 H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H.53-45 T H. M 45 53-45 . M 45 53-45 T H. M 53-45 T H. M 45 53-45 T H.

M 45 53-45 T H. M 53-45 T 45 H.T 45 H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T 45 H. M . M 45 53-45 T H. M 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 53-45 T H.

M 45 53-45 T H. J. J.45 53-45 T 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. J. J. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 . J. J. M 45 53-45 T 45 53-45 T H H 45 53-45 T H 45 53-45 T H. J. M H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H.

J. J. J. J. J. J. M 45 53-45 T 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T 45 53-45 T H. J. M 45 53-45 T H. J. M H.T H. M 45 53-45 T H. M H. J. J. M 45 53-45 T H. J. J. J. M 45 53-45 . M 45 53-45 T 45 H. M 45 53-45 T H. M 53-45 T H.

M 45 53-45 T H. J. M 45 . M 45 53-45 T H. J. J. J. J. M 53-45 T 45 H. J. M 53-45 T 45 H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. J. M 45 53-45 T 45 H. J. M 45 53-45 T H. J. M 45 53-45 T H. J. J. J. M 45 53-45 T 45 H. M 45 53-45 T H. M 53-45 T H. M 53-45 T H.T H. J. J.

J.53-45 T H. J. M . J. M H. J. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. J. J. M 45 53-45 T H. J. J. M 45 53-45 T H. J. J. M 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T H. M H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. J. J. J. M 45 53-45 T H. J. J. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H.

J. M 45 53-45 . J. M 45 53-45 T H.45 53-45 T H. M 53-45 T H. J. J. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. J. J. M 45 53-45 T H. M 45 53-45 T H. J. M 45 53-45 T H. J. J. M 45 53-45 T 45 H. M 45 53-45 T H.

J 45 53-45 T H 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H.T 45 53-45 T H H 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H. J 45 53-45 Xn H 40 (2-)36/37 . J 45 53-45 T H. J 45 53-45 T H.

H .

22 19 19 19 Updating for environment effects: agreed in June 1995. Agreed in Juli 1995. Entri confirmed in October 1995. Revised for te environment in April 98 22 26 . Entri confirmed in October 1995. 26 21 Addition of second izomer agreed in Juli 1995. 22 19 19 Updating for environment effects: agreed in June 1995. Entri confirmed in October 1995. Entri confirmed in October 1995.Comments Revised for environment in April 98. ATP 26 19 Structure corrected.

22 22 22 22 Healt effects agreed in November 1994. corrected. Entri confirmed in October 1995. Entri confirmed in October 1995. . Environment agreed in June 1995. Healt effects agreed in Juli 1995. 22 20 20 20 20 20 21 20 Healt and environment effects agreed in Juli 1994. Entri confirmed in October 1995 wit S60 deleted. Environment in April 1995.Updating for environment effects: agreed in June 1995. Environment in April 1995. Index No. Healt effects agreed in November 1994. Entri confirmed in October 1995. Entri confirmed in October 1995.

R37 deleted and S-frases amended for tis entri. 22 24 Agreement reached on healt effects. R34 and conc limits added. R50-53. 22 Agreement reached in December 1995 to split 612-033-00-3. Agreement reached in Octo. 1995. F. 22 Updating for environment effects: agreed in June 1995. Environment agreed in March 1996. Agreement reached on healt effects. . R51-53 in December 1995. 24 24 24 S problem substance. Cat. Environment agreed in April 1995.Healt effects agreed in Mai 1995. 24 S problem substance. Xn. R11. April 1996. Classification agreed in Nov. Environment agreed in March 1996. Xi. R40: N. Following confirmation from Lonza and DK. Revised for environment in April 98. The 4-isomer is a new entri wit te classification Xn. 3. R20-22: Muta. R22 and C. Environment agreed in March 1996. R20/22. Agreement reached on healt effects. Environment agreed in March 1996. Revised for te environment in April 98 22 26 25 Agreement reached in October 1995 to split 612-033-00-3. classification was agreed to te present Xn. Agreement reached on healt effects. Agreed to classifi for te environment wit N. R34 . April 1996. C.1995 to split 612-048-00-5. Entri confirmed in October 1995. April 1996. S problem substance. April 1996.

Healt effects agreed in September 1996 and environment in June 1996. Environment for group entri agreed in September 1995 and healt in Juli 1996. Healt agreed in April 1997 and environment in December 1994. Healt effects agreed in Januari 1997 and environment in December 1996. Classification agreed in Nov. Pesticide. 26 25 25 . Entri (612-028-00-6) split in tree between o-. Agreed in Mai 1997. 1995. Healt effects agreed in Januari 1996. Agreement reached on healt effects in April 1996. 24 24 24 24 24 24 25 25 25 Problematic for S. N and Is problematic substance. Environment agreed in April 1995. Discussed at te March 1997 environment meeting where environmental classification agreed. Classification agreed in Nov.N problem substance. m. Healt effects agreed in Januari 1997 and environment in June 1996. N problem substance. Was part of group entri 612-010-00-8 in 22nd ATP.and p-isomers. Healt agreed in April 1997 and environment in April 1995. Environment agreed in March 1996. 1995. 1995. Classification agreed in Nov.

DE Rapporteur.and p-isomers. agreed in Mai 1997. N problematic substance. Healt agreed in April 1997 and environment in December 1994. environment in April 98.Entri (612-028-00-6) split in tree between o-. Healt agreed in October 1997 and environment in March 1997. Notified Pesticide. human healt agreed Juli 97. 25 25 25 25 26 25 25 25 25 26 26 .and p-isomers. m. Healt agreed in April 1997 and environment in June 1995. Entri (612-029-00-1) split in two between m.

Pesticides agreed in november 1997 25 .26 26 21 12 12 12 12 Pesticides agreed in november 1997 Pesticides agreed in november 1997 25 25 21 Pesticides agreed in november 1997 25 21 On DGVI Prioriti List.

Pesticides agreed in november 1997 25 15 Pesticides agreed in november 1997 Pesticides agreed in november 1997 25 25 12 26 Pesticides agreed in november 1997 15 pesticides November 97 25 25 Pesticides agreed in november 1997 Pesticides agreed in november 1997 25 25 Pesticides agreed in november 1997 25 Pesticides agreed in november 1997 15 15 .

Updating for environmental effects: agreed in March 1997. Added EC No. Updating for environmental effects: agreed in March 1997. Updating for environmental effects: agreed in March 1997. .12 12 Updating for environmental effects: agreed in March 1997. 25 25 25 26 21 Updating for environmental effects: agreed in March 1997. of te anhidrous salt (613-030-00-X) which covers bot te anidrous and hidrous salts. 25 12 12 12 12 26 Updating for environmental effects: agreed in March 1997.

Pesticides agreed in november 1997 Pesticides agreed in november 1997 pesticides November 97 25 25 25 .19 12 21 Pesticides agreed in november 1997 26 26 Pesticides agreed in november 1997 15 12 Pesticides agreed in november 1997 Pesticides agreed in november 1997 25 25 12 12 12 15 Problematic for AT.

Pesticides agreed in november 1997 25 21 Pesticides agreed in november 1997 Pesticides agreed in november 1997 25 25 25 Pesticides agreed in november 1997 15 Pesticides agreed in november 1997 25 15 Pesticides agreed in november 1997 pesticides November 97 Pesticides agreed in november 1997 25 26 25 15 15 15 16 .

16 16 16 16 16 19 16 16 16 16 16 16 .

16 16 21 Updating for environmental effects: agreed in June 1997. Entri was witdrawn from 24t ATP. 26 25 20 20 . Problematic for N. 25 25 25 Pesticides agreed in november 1997 19 Substance identiti updated in pesticides meeting November 97 Updating for environmental effects: agreed in March 1997. Environment agreed in April 98.

20 20 20 26 20 20 20 20 20 20 20 20 .

Environment discussed in April 1995. N problem substance. Environment agreed in March 1996. April 1996. Witdrawn from 24t ATP. 22 Healt effects agreed in October 1994. 1995. 1995. Environment in June 1996. Healt effects agreed in Januari 1996. 24 Classification agreed in Nov. 1995. Entri confirmed in October 1995. . April 1996. Sensitisation discussed in June 1995. 25 24 24 Classification agreed in Nov. 22 Healt and Environment effects agreed in Juli 1994. Environment in April 1995.20 Healt effects agreed in Juli 1995. Environment agreed in June 1995. Entri confirmed in October 1995. Classification agreed in Nov. 22 24 24 24 24 N problem substance. Entri confirmed in October 1995. Environment agreed in April 98. Healt agreed in Januari 1996 and environment in March 1996. Agreement reached on healt effects. Agreement reached on healt effects.

24 Classification agreed in Nov. 1995. 24 24 24 . Classification agreed in Nov. 1995. 1995. 1995. 24 Classification agreed in Nov. 1995. Classification agreed in Nov. 1995. 1995.Classification agreed in Nov. 1995. 1995. Classification agreed in Nov. Classification agreed in Nov. 24 24 24 Classification agreed in Nov. 1995. 24 24 Classification agreed in Nov. Classification rediscussed and agreed in Mai 1996. 24 Classification agreed in Nov.

26 25 26 On DGVI prioriti list. Agreed in Mai 1997. 25 26 N problematic substance. Agreed in Mai 1997. 1996. 1996. Agreed in Mai 1997. 26 26 25 Classification agreed in Nov. Notified Pesticide. Classification agreed in Nov. Pesticide. 25 N problematic substance and on te 2nd ESR List wit DE Rapporteur. 25 Pesticide. The manufacturer has since said it is to be notified under Dir. Healt and fisico-chemical effects agreed in April 1997 and environment in June 1997. No longer to be considered as a 'new substance' under Dir. Healt and fisico-chemical effects agreed in April 1997 and environment in June 1997. Notified bi UK in 1993 and assigned an ELINCS No. DE Rapporteur. agreed in Mai 1997. Environment April 98 Pesticides agreed in november 1997 25 25 25 .Classification agreed in Nov. 91/414/EEC. 67/548/EEC. 1996. Pesticide.

25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 .

26 26 26 Pesticides agreed in november 1997 Pesticides agreed in november 1997 Pesticides agreed in november 1997 Pesticides agreed in november 1997 26 25 25 25 12 Updating for environmental effects: agreed in June 1997. 12 12 12 . Entri altered to include te 4 individual salts. 26 26 Updating for environmental effects: agreed in June 1997.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 12 Pesticides agreed in november 1997 25 .

Updating for environmental effects: agreed in March 1997. N and ISL. Difference to first option: concentration limit 5% 26 Problematic for SE. Healt agreed in Juli 98. Environment agreed in June 97. Healt agreed in Juli 98..Updating for environmental effects: agreed in March 1997. 25 25 12 12 12 12 21 . Updating for environmental effects: agreed in March 1997. 25 12 25 Problematic for SE. Environment agreed in June 97.

Revised on te basis of additional information provided bi Industri. Healt effects agreed in Juli 1995 . Environment in April 1995. Entri confirmed in September and October 1995. New entri in te 22nd ATP. 22 25 22 26 26 19 12 15 . Entri confirmed in October 1995. Environment in April 1995. Agreed in April 1997.15 15 15 19 19 Healt effects agreed in Februari 1995.

Healt effects agreed in April 1996. 25 12 15 15 S and A problem substance. 26 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 . Healt agreed at Juli 98 CMR meeting. Environment rediscussed and agreed in June 1997.12 12 Problematic for AT.

Classification agreed in Nov. Classification rediscussed and agreed in Mai 1997. Classification agreed in Nov. 1996. 1995. 24 24 24 25 26 . 1996. 1995.15 15 13 16 13 Environment agreed in december 1997 25 20 20 20 Classification agreed in Nov. Classification agreed in Nov.

Pesticides agreed in november 1997 26 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 . Problematic for N. Healt effects agreed in Juli 1997 and environment in March 1996.Classification agreed in Mai 1997.

ECBI/08/96-Add. Updating for environmental effects: agreed in March 1996. Deletion of O. Updating for environmental effects: agreed in March 1996. March 1996. Agreed not to classifi for environment.26 26 26 26 19 Problematic for A and I. March 1996. R7 to correct te entri according to doc. 14). 1. R7 to correct te entri according to doc. 26 26 24 26 25 . added (ECBI/08/96.Add. ECBI/08/96-Add. Agreed not to classifi for environment. Deletion of O. CAS and EEC Nos. Healt effects agreed in September 1996 and environment in March 1996. 1. 25 19 Updating for environmental effects: agreed in March 1996.

Environment agreed in September 1995. Environment agreed in September 1995. Entri confirmed in October 1995. Entri confirmed in October 1995. Healt effects agreed in Juli 1995. Healt effects agreed in Juli 1995. Entri confirmed in October 1995. 22 Healt effects agreed in Juli 1995. Environment agreed in September 1995. Healt effects agreed in Juli 1995.19 21 25 26 Healt effects agreed in Juli 1995. Environment agreed in September 1995. Entri confirmed in October 1995 and S36 added. Environment agreed in September 1995. Environment agreed in September 1995. Entri confirmed in October 1995 and S36 added. Healt effects agreed in Juli 1995. Healt effects agreed in Juli 1995. Entri confirmed in October 1995. Environment agreed in September 1995. 22 22 22 22 22 22 22 . Healt effects agreed in Juli 1995. Environment agreed in September 1995. Entri confirmed in October 1995 and S36 added. 22 Healt effects agreed in Juli 1995. Entri confirmed in October 1995 and S36 added. Entri confirmed in October 1995 and S36 added. Entri confirmed in October 1995 and S36 added. Environment agreed in September 1995. Environment agreed in September 1995. 22 Healt effects agreed in Juli 1995.

Environment agreed in September 1995. Entri confirmed in October 1995 wit classification as Xi. R37/38-41 and R42 and S36/37/38 added. 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 . Environment agreed in September 1995. Healt effects agreed in Juli 1995. Environment agreed in September 1995. Entri confirmed in October 1995 and S36 added. Annex I sheet corrected due to a discrepanci between te EEC and CAS Nos. Environment agreed in September 1995. Entri confirmed in October 1995. Environment agreed in September 1995. Entri confirmed in October 1995 and S36 added. Healt effects agreed in Juli 1995.Healt effects agreed in Juli 1995. Entri confirmed in October 1995. Healt effects agreed in Juli 1995. Environment agreed in September 1995. Healt effects agreed in Juli 1995. Entri confirmed in October 1995 and S36 added. Healt effects agreed in Juli 1995.

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 .

Revision r r r r r r r Group No. . P.Notes Nota Conc.

r r n n n n .

n r n n n .

r .

r n n .

n n r r r .

r .

r r r .

r r r .

r r .

.

r r .

r .

n n n .

.

r r r r r .

n n n n n n n n n .

n n n r r r .

.

2 r 2 2 2 2 2 r .

n n n n .

r .

r .

r n n n n .

n n n n r r r .

r n n n n n n n n n n n .

n n n n n n n A n A n B n B n B n B n C .

n C n D n D n D n D n E n E n E n E n F .

n G n G n G n G n H n H n I n I n OO n PP n QQ n QQ .

n QQ n QQ n QQ n QQ n VV n VV n VV n VV n VV n P n P .

n P n U n U n T n U n U n U n V n V n Z n Z n W n W .

n W n X n X n Y n Y n Y n Y n Y n Z n Z n Z .

n Z n CC n GG n HH n II n RR n TT n TT n TT n UU n V n P .

n R n P n - n - n - n J n J n K n K n L n L n L .

n L n M n M n N n N n N n O n O n O n O n O n Q n S .

n S n S n S n S n S n BB n JJ n LL n LL n LL n LL n MM n MM n MM .

n MM n NN n NN n NN n NN n NN n NN n NN n NN n NN n NN n NN n OO n QQ n QQ .

n QQ n SS n SS n SS n L n O n LL n OO n PP n VV n VV n VV .

n - n - n - n VV n VV n VV n VV n VV n VV n VV .

n 17 .

solvent naftenic uşor de distilare 265-102-1 64742-03-6 Carc. În coloane la pres. 2. Cat. 2. păcură H 265-045-2 64741-45-3 Carc. produşi de reacţie cu imidodietanol şi acid boric 400-160-5 - Xi. hidrocracat. Cat. Cat. solvent parafinic uşor de distilare 265-104-2 64742-05-8 Carc. de hidrocracare . J 292-635-7 90641-11-5 Carc. Cat. 3. păcură H 265-064-6 64741-62-4 Carc. R45 2007 649-005-00-5 Extracte (petrol). solvent din motorină de vacuum uşor 295-341-7 91995-78-7 Carc. Denumirea substanţei Note S Nr. Ulei proaspăt 2003 649-001-00-3 Extracte din petrol. R45 2006 649-004-00-X Extracte (petrol). solvent naftenic greu de distilare 265-111-0 64742-11-6 Carc. Cat. dist.atm. C26-55.crt Index Nr. R45 2009 649-007-00-6 acizi graşi. Cat. 2. Cat. solvent parafinic greu de distilare 265-103-7 64742-04-7 Carc. R45 2008 649-006-00-0 Hidrocarburi. R45 2001 648-155-00-9 Combustibili Diesel. hidrogenat 2002 648-156-00-4 Ulei uşor (de cărbune). îmbogăţite în arom. R45 . 2. vacuum înaintat. 2. 2. din proces de semicocsificare. 2. 2. păcură H 265-076-1 64741-75-9 Carc. R51-53 2010 649-008-00-1 Rezidii din petrol. 2. Cat. R45 2004 649-002-00-9 Extracte din petrol. Cat. de cracare catalitică.CAS Clasificare H 302-695-9 94114-59-7 Carc. Cat. R45 2011 649-009-00-7 motorină (petrol). R38 N. . de cracare catalitică adâncă. R45 2014 649-012-00-3 Rezidii ( din petrol). R45 2005 649-003-00-4 Extracte din petrol. 2. din ulei de tal. păcură H 265-058-3 64741-57-7 Carc. R45 2013 649-011-00-8 uleiuri percolate (din petrol ). 307-753-7 97722-04-8 Carc. Cat.CEE Nr. păcură H 265-063-0 64741-61-3 Carc. solvent de extracţie de cărbune.Nr. R45 2012 649-010-00-2 Distilate (din petrol). Cat. R40 H. Cat. 2. 2.

de cracare catalitică cu hidrodesulfurare . 2. 2. R45 2018 649-016-00-5 Rezidii (din petrol). de distilare fracţionată a rezidiilor de la reformarea catalitică. 2. R45 . de cracare catalitică medie cu hidrodesulfurare . R45 2017 649-015-00-X motorină ( din petrol). R45 2020 649-018-00-6 Rezidii (din petrol). R45 2016 649-014-00-4 Distilate (din petrol).atm. de cracare cu abur . cu conţinut ridicat de sulf. Cat. Cat. Cat. din rezidiile de distilare primară. păcură H 265-193-8 64742-90-1 Carc. Cat. 2. păcură H 265-189-6 64742-86-5 Carc. 2.păcură H 269-777-3 68333-22-2 Carc. de cracare catalitică adâncă cu hidrodesulfurare . 2. păcură H 265-082-4 64741-81-7 Carc. R45 2023 649-021-00-2 Distilate ( din petrol). R45 2022 649-020-00-7 Uleiuri percolate (petrol). păcură H 265-181-2 64742-78-5 Carc. Cat. 2. păcură H 269-784-1 68333-28-8 Carc. R45 2021 649-019-00-1 Rezidii (petrol). păcură H 269-782-0 68333-26-6 Carc. Cat. 2. 2. R45 2027 649-025-00-4 Rezidii ( din petrol).2015 649-013-00-9 Rezidii ( din petrol). Cat. Cat. 2. păcură H 270-792-2 68478-13-7 Carc. Cat. R45 2026 649-024-00-9 motorină . .de cracare termică adâncă . prin hidrotratare sub vacuum. păcura H 270-675-6 68476-33-5 Carc. la pres. R45 2019 649-017-00-0 motorină (din petrol). 2. păcură H 269-783-6 68333-27-7 Carc. Cat. de cracare termică . R45 2024 649-022-00-8 Distilate ( din petrol). de la hidrodesulfurare la pres..atm. păcurăl H 265-081-9 64741-80-6 Carc. păcură H 265-162-9 64742-59-2 Carc. Cat. R45 2025 649-023-00-3 motorină. reziduală . 2. 2. Cat. de hidrodesulfurare în vacuum înaintat. păcură H 270-674-0 68476-32-4 Carc. Cat.

păcură H 271-763-7 68607-30-7 Carc. Cat. 2. păcură H 272-187-9 68783-13-1 Carc. vacuum . 2. R45 2032 649-030-00-1 motorină nr. Cat. de distilare atmosferică adâncă . 2. 2. Cat. Cat. R45 2037 649-035-00-9 Rezidii (din petrol). de la distilarea fracţiior uşoare . răşini . de la scruberul de cocsificare. Cat. motorină de la cocsare avansată şi motorină de vacuum .2028 649-026-00-X Rezidii ( din petrol). 2. păcură H 273-263-4 68955-27-1 Carc. Cat. R45 2038 649-036-00-4 Distilate ( din petrol). Cat.. R45 2036 649-034-00-3 Distilate (din petrol).păcură H 270-983-0 68512-61-8 Carc. H 271-013-9 68513-69-9 Carc. 2. motorină de cocsare avansată şi motorină de vacuum uşor . 2. de cracare cu abur . R45 2030 649-028-00-0 Rezidii (din petrol). păcură H 272-184-2 68783-08-4 Carc. de vacuum uşor . 2.6. R45 2034 649-032-00-2 motorină (din petrol). R45 2035 649-033-00-8 Rezidii (din petrol). 2. Cat. păcură. 2. R45 . păcură H 273-272-3 68955-36-2 Carc.păcură H 274-683-0 70592-76-6 Carc. păcură H 274-685-1 70592-78-8 Carc. Cat. de vacuum mediu . R45 2031 649-029-00-6 Rezidii (din petrol). R45 2029 649-027-00-5 Rezidii ( din petrol). Cat. păcură H 274-684-6 70592-77-7 Carc. de cracare uşoară cu abur. 2. R45 2040 649-038-00-5 Distilate ( din petrol). cu conţinut scăzut de sulf. de vacuum uşor. păcură H 271-384-7 68553-00-4 Carc. 2. R45 2039 649-037-00-X Distilate ( din petrol). Cat. 2. Cat. conţinând inele aromatice condensate. Cat. R45 2033 649-031-00-7 Rezidii (din petrol). de la distilarea în vacuum a rezidiilor de petrol.păcură H 270-796-4 68478-17-1 Carc.. păcură H 270-984-6 68512-62-9 Carc.

R45 2046 649-044-00-8 Distilate (din petrol). 2. Cat. R45 2044 649-042-00-7 Păcură . păcură Carc. 2. Cat. Cat. R45 Uleiuri reziduale (din petrol). de cracare catalitică . Cat. R45 2051 649-049-00-5 Gaz petrolier. de la hidrodesulfurarea întregii fracţii mijlocii . păcură H 292-658-2 90669-76-4 Carc. Cat. R45 2050 649-048-00-X Reziduri (din petrol). ulei bază nerafinat sau mediu rafinat H 265-053-6 64741-52-2 Carc. intermediare de cracare catalitică medie. R45 2042 649-040-00-6 Rezidii (din petrol). cu naftene uşoare. cu parafine grele. Cat. Cat. 2. 2. Cat. de la rectificarea reformatului catalitic. degradate termic. ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-052-0 64741-51-1 Carc.păcură H 292-657-7 90669-75-3 Carc. R45 2047 649-045-00-3 H 298-754-0 93821-66-0 Carc. 2. R45 2049 649-047-00-4 Distilate (din petrol). 1. 2. R45 2048 649-046-00-9 Reziduri. Ţiţei brut H 232-298-5 8002-05-9 2052 649-050-00-0 Distilate (petrol). 1. de la hidrodesulfurarea cocsului sub vacuum înaintat . 2. de vacuumare uşoară. Cat. de cracare cu abur. cu conţinut înalt de sulf. 2.2041 649-039-00-0 motorină (din petrol). R45 2043 649-041-00-1 Rezidii (din petrol). Cat. 2. R45 2054 649-052-00-1 Distilate (din petrol). tratate termic. 1. 2. păcură H 295-396-7 92045-14-2 Carc. păcură H 309-863-0 101316-57-8 Carc. 2. R45 2045 649-043-00-2 Rezidii (din petrol). Cat. Cat. păcură H 295-990-6 92201-59-7 Carc. Cat. cu parafine uşoare. păcură H 265-069-3 64741-67-9 Carc. distilate . R45 . Cat. R45 2053 649-051-00-6 Distilate (din petrol). păcură H 295-511-0 92061-97-7 Carc. de cracare cu abur. păcură H 308-733-0 98219-64-8 Carc. păcură H 285-555-9 85117-03-9 Carc. ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-051-5 64741-50-0 Carc.

1. ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-136-7 64742-35-4 Carc. R45 2057 649-055-00-8 Distilate (din petrol). 1. 2. Cat. 1. R45 2063 649-061-00-0 Distilate (din petrol). R45 2062 649-060-00-5 Distilate (din petrol). 1. Cat. cu naftene grele . R45 2056 649-054-00-2 Distilate (din petrol). cu parafine grele neutralizate chimic. R45 2058 649-056-00-3 Distilate (din petrol). cu parafine uşoare tratate cu acid. K 270-756-6 68477-74-7 Carc. îmbogăţite in C3. de la instalaţia de cracare catalitică . 1. 1. cu naftene uşoare tratate cu acid .ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-118-9 64742-19-4 Carc. ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-127-8 64742-27-4 Carc. 1.fără acizi . R45 2059 649-057-00-9 Distilate (din petrol). 2. cu naftene grele neutralizate chimic. cu naftene uşoare neutralizate chimic. R45 2061 649-059-00-X Distilate (din petrol). R45 2064 649-062-00-6 Gaz e (din petrol). ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-121-5 64742-21-8 Carc. frunţi de la instalaţia de depropanare după cracare catalitică nafta.ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-117-3 64742-18-3 Carc. Gaz petrolier H. cu naftene grele tratate cu acid . R45 . Cat. cu parafine uşoare neutralizate chimic. Cat. Cat. K 270-755-0 68477-73-6 Carc. Gaz petrolier H. ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-135-1 64742-34-3 Carc. Cat. 1. Cat. cu parafine grele tratate cu acid. R45 2060 649-058-00-4 Distilate (din petrol). Cat. ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-119-4 64742-20-7 Carc.2055 649-053-00-7 Distilate (din petrol). Cat. R45 2065 649-063-00-1 Gaz e (din petrol). 1. ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-128-3 64742-28-5 Carc. Cat.ulei bază nerafinat sau uşor rafinat H 265-054-1 64741-53-3 Carc. Cat.

Cat. 2. Gaz petrolier H. frunţi de la inst. K 270-768-1 68477-86-1 Carc. Cat. Cat. 2. R45 2068 649-066-00-8 Gaz e (din petrol). R45 2073 649-071-00-5 Gaz e(din petrol). bogate în propenă. îmbogăţită în C1-4 . Cat. R45 2067 649-065-00-2 Gaz e (din petrol). R45 2076 649-074-00-1 Gaz e (din petrol).2066 649-064-00-7 Gaz e (din petrol). de deetanare .Gaz petrolier H. Cat. de la coloana de depropanizare uscată . Cat. 2. Gaz petrolier H. K 270-760-8 68477-79-2 Carc. cu conţinut C3-5 olefinic-parafinic. fără hidrogen sulfurat. îmbogăţite în C4 . Gaz petrolier H. K 270-769-7 68477-87-2 Carc. R45 2075 649-073-00-6 Gaz e (din petrol). Cat. R45 2069 649-067-00-3 Gaz e (din petrol). Cat. de la alchilare. 2. Cat. K 270-778-6 68477-95-2 Carc. 2. frunţi de la inst. 2. R45 2070 649-068-00-9 Gaz e (din petrol ). frunţi de la instalaţia de stabilizare nafta polimerizată catalitic. Gaz petrolier H. K 270-777-0 68477-94-1 Carc. 2. Gaz petrolier H. K 270-767-6 68477-85-0 Carc.Gaz petrolier H. 2. frunţi de la coloana de deizobutanizare . de la instalaţia de cracare catalitică îmbogăţite în fracţia C1-5 . de la reformare catalitică. R45 2077 649-075-00-7 Gaz e (din petrol). K 270-773-9 68477-91-8 Carc. Cat. R45 2074 649-072-00-0 Gaz e (din petrol). 2. K 270-772-3 68477-90-7 Carc. Cat. îmbogăţit în C4. 2. Gaz petrolier H. K 270-765-5 68477-83-8 Carc. R45 . 2. 2. K 270-782-8 68477-99-6 Carc. Gaz petrolier H. de recuperare a Gaz elor de la depropanizare . K 270-757-1 68477-75-8 Carc. de la unitatea de alimentare Girbatol . Gaz petrolier H. Cat. K 270-758-7 68477-76-9 Carc. de depropanizare . R45 2071 649-069-00-4 Gaz e (din petrol). Gaz petrolier H. de la coloana de rectificare nafta izomerizat. Gaz petrolier H. R45 2072 649-070-00-X Gaz e (din petrol). frunţi de la inst. îmbogăţită în C2-4 .

îmbogăţiţi în hidrocarburi . Gaz petrolier H. 2. 2. îmbogăţit în C1-2. R45 2081 649-079-00-9 Gaz rezidual (petrol). de la coloana de rectificare-stabilizare a naftei reformate catalitic . din absorberul de stabilizare de la cracarea catalitică a naftei . Gaz petrolier H. R45 2084 649-082-00-5 Gaz rezidual (petrol). Cat. Cat. 2. K 270-813-5 68478-32-0 Carc. Cat. şi de reformare catalitică cu hidrodesulfurizare . Gaz petrolier H. K 271-001-3 68513-16-6 Carc. Cat. K 270-803-0 68478-22-8 Carc. Gaz petrolier H. Cat. R45 2087 649-085-00-1 Gaz e (din petrol). K 271-000-8 68513-15-5 Carc. de la tratarea termică în vacuum a rezidiilor . Cat. K 270-814-0 68478-33-1 Carc. întreaga gamă de la coloana de dehexanizare a naftei de la distilarea primară. K 270-806-7 68478-26-2 Carc. Cat. K 270-802-5 68478-21-7 Carc. K 270-815-6 68478-34-2 Carc. de la instalaţa de recuperare a Gaz ului saturat . Cat. R45 2086 649-084-00-6 Gaz e (din petrol). 2. îmbogăţite în C3-4. R45 2082 649-080-00-4 Gaz rezidual (petrol). 2. R45 2088 649-086-00-7 Gaz e (din petrol). distilat din petrol. K 270-990-9 68512-91-4 Carc. Cat. 2. 2. R45 . de la instalaţia de Gaz saturat cu alimentări diferite. Cat. K 270-804-6 68478-24-0 Carc.2078 649-076-00-2 Gaaz rezidual (din petrol). 2. de la fracţionarea produsului de cracare catalitică . de la vârful coloanei de fracţionare a uleiului percolat de la cracarea catalitică şi a rezidiilor de la cracarea termică în vid. Cat. Gaz petrolier H. 2. Gaz petrolier H. R45 2083 649-081-00-X Gaz rezidual (petrol). Gaz petrolier H. R45 2080 649-078-00-3 Gaz rezidual (petrol). Gaz petrolier H. K 271-002-9 68513-17-7 Carc. 2. de la coloana de depropanizare a produşilor de hidrocracare. Gaz petrolier H. R45 2079 649-077-00-8 Gaz rezidual (din petrol). 2. Gaz petrolier H. îmbogăţit în C4. de la distilarea primară uşoară a naftei fără stabilizare . Gaz petrolier H. R45 2085 649-083-00-0 Hidrocarburi.

K 272-205-5 68783-65-3 Carc. Gaz petrolier. Cat. K 271-261-8 68527-19-5 Carc. K 271-735-4 68606-26-8 Carc. R45 2100 649-098-00-2 Gaz e (din petrol). 2. R45 2096 649-094-00-0 Hidrocarburi. Cat. Gaz petrolier H. C1-5. R45 2097 649-095-00-6 Gaz e (din petrol).2089 649-087-00-2 Rezidii ( din petrol). C1-4 . K 272-203-4 68783-64-2 Carc. R45 2099 649-097-00-7 Gaz e (din petrol). 2. 2. R45 2095 649-093-00-5 Hidrocarburi. 2. de alchilare. 2. K 271-259-7 68527-16-2 Carc. Cat. 2. de la inst. R45 2102 649-100-00-1 Gaz e (din petrol). 2. Gaz petrolier H. C2-4. C1-3. Gaz petrolier H. Gaz petrolier H. Cat. K 271-010-2 68513-66-6 Carc. K 271-734-9 68606-25-7 Carc. Cat. Gaz petrolier H. Cat. de la inst. R45 2092 649-090-00-9 Hidrocarburi. Gaz petrolier H. de la cracare catalitică. Cat. R45 . 2. K 271-737-5 68606-27-9 Carc.îmbogăţie în C4. 2. C1-C4 desulfurate. Cat. Gaz petrolier H. 2. K 271-038-5 68514-36-3 Carc. Cat. de fracţionare a ţiţeilui brut. Gaz petrolier H. R45 2090 649-088-00-8 Hidrocarburi. Cat. Gaz petrolier H. K 272-183-7 68783-07-3 Carc. de la fracţionarea produsului de blaz de la depropanizare. H. R45 2093 649-091-00-4 Hidrocarburi. R45 2098 649-096-00-1 Gaz e (din petrol). Gaz petrolier H. Cat. C3. de la separatorul de alchilare . umede . 2. Gaz petrolier H. K 271-624-0 68602-83-5 Carc. R45 2094 649-092-00-X Gaz e ( din petrol). amestec de rafinărie . Gaz petrolier H. 2. Cat. 2. Gaz petrolier H. C2-4. Cat. R45 2101 649-099-00-8 Gaz e (din petrol). K 271-742-2 68606-34-8 Carc. C1-4. 2. K 271-032-2 68514-31-8 Carc. desulfurate. R45 2091 649-089-00-3 Hidrocarburi. K 272-871-7 68918-99-0 Carc. fracţie debutanizată. Cat.

Cat. de dehexanizare. K 273-176-1 68952-82-9 Carc. Cat. de la stabilizarea naftei şi distilatului cracate catalitic . Cat. Cat. Gaz petrolier H. de cracare termică. Cat. 2. K 272-878-5 68919-05-1 Carc. 2. de la inst. de la stabilizatorul inst.Gaz petrolier H. de stabilizare a rectificării benzinei de distilare primară uşoară . Gaz petrolier. K 272-893-7 68919-20-0 Carc. 2. de unifinare nafta . 2.2103 649-101-00-7 Gaz e (din petrol). R45 .de la reformarea catalitică a naftei de distilarea primară . de la debutainizarea naftei cracată catalitic . Gaz petrolier H. R45 2106 649-104-00-3 Gaz e (din petrol). R45 2109 649-107-00-X Gaz e (din petrol) . K 272-879-0 68919-06-2 Carc. K 272-872-2 68919-00-6 Carc. Gaz petrolier H. 2. 2. de la striperul de desulfurizare a inst. Cat.cracare catilitică . Cat. R45 2105 649-103-00-8 Gaz e (din petrol) . de fracţionarea hidrocarburilor de la inst. Cat. cocsarea petrolului . 2. de scindare . frunţile de la inst. 2. Cat. de stabilizare de la distilarea primară . K 273-170-9 68952-77-2 Carc. de concentrare a butadienei de la cracarea uşoară cu abur . K 273-265-5 68955-28-2 Carc. H. Gaz petrolier H. de cracare termică a distilatului . Cat. Gaz petrolier H. Gaz petrolier H. K 273-175-6 68952-81-8 Carc. K 272-883-2 68919-10-8 Carc. R45 2112 649-110-00-6 Gaz rezidual (din petrol). R45 2113 649-111-00-1 Gaz rezidual (din petrol). R45 2107 649-105-00-9 Gaz e (din petrol). K 273-169-3 68952-76-1 Carc. R45 2108 649-106-00-4 Gaz e (din petrol) de la inst. R45 2111 649-109-00-0 Gaz rezidual (din petrol). 2. de la absorberul cu motorină şi benzină al inst. Gaz petrolier H. Gaz petrolier H. 2. K 272-882-7 68919-09-5 Carc. Gaz petrolier H. de la inst. Cat. R45 2104 649-102-00-2 Gaz e (din petrol). de la inst. R45 2110 649-108-00-5 Gaz rezidual (din petrol). 2.

Gaz de rafinărie H. R45 2121 649-119-00-5 Rafinate (din petrol). de la sistem alimentare amine. Gaz petrolier H. de cracare cu abur. R45 2120 649-118-00-X Hidrocarburi. 2. R45 2119 649-117-00-4 K. K 270-748-2 68477-67-8 Carc. fracţia C4 cracată cu abur extr. 2. 2. R45 . bogate în hidrogen. K 270-746-1 68477-65-6 Carc. K 270-747-7 68477-66-7 Carc. Cat. K 292-456-4 90622-55-2 Carc. C1-4. fără butadienă. R12 Gaz e petroliere. Cat. Gaz petrolier H. fracţia C4. de la inst. Gaz petrolier H. Gaz petrolier H. Gaz petrolier H. Gaz de rafinărie H. S 295-463-0 92045-80-2 F+. 2. Cat. K 295-405-4 92045-23-3 Carc. Cat. de la unitatea de hidrodesulfurizare benzen. R45 2116 649-114-00-8 Alcani. R45 2125 649-123-00-7 Gaz e (din petrol). 2. de la inst. K 307-769-4 97722-19-5 Carc. Cat. Gaz petrolier H. Cat. 2. 2. Cat. lichifiate .3-butadiene şi izobutenă..2114 649-112-00-7 Gaz e (din petrol). K 273-270-2 68955-34-0 Carc. 2. de reformare catilitică de la distilarea primară a naftei. R45 2123 649-121-00-6 Gaz e (din petrol). 2. de cracare cu abur a distilatului. C3-5 şi C3-5 nesat. frunţile de la stabilizatorul inst. Gaz de rafinărie H. Cat. de la unitatea de reciclare a benzenului. Cat. R45 2124 649-122-00-1 Gaz e (din petrol).îmbogăţite în hidrogen-azot . cu acetat de amoniu şi cupru. 2. Gaz de rafinărie H. ulei compoundat. Gaz petrolier H. Cat. R45 2117 649-115-00-3 Gaz e (din petrol). C4 fără 1. K 306-004-1 95465-89-7 Carc. Cat. 2. K 270-749-8 68477-68-9 Carc. K 289-339-5 87741-01-3 Carc. K 295-404-9 92045-22-2 Carc. R45 2122 649-120-00-0 Gaz e (din petrol). 2. îmbogăţite în C3. Cat. R45 2118 649-116-00-9 Hidrocarburi. Gaz petrolier Carc. îmbogăţiti în C3. desulfurate. C4. R45 2115 649-113-00-2 Hidrocarburi. C4.

Gaz de rafinărie. bogat în hidrogen. 2. Gaz de rafinărie H. K 270-781-2 68477-98-5 Carc. 2. de la reformarea catalitică a fracţiei C6-8 . 2. R45 2134 649-132-00-6 Gaz e (din petrol). K 270-766-0 68477-84-9 Carc. frunţile de la striperul instalaţiei de reformare catalitică nafta . 2. K 270-783-3 68478-00-2 Carc. R45 2133 649-131-00-0 Gaz e (din petrol). 2. Cat. Cat. K 270-774-4 68477-92-9 Carc. bogate în hidrogen H. reciclu de la instalaţia de hidrotratare a uleiului compoundat . Cat.2126 649-124-00-2 Gaz e (din petrol).bogate în hidrogen şi azot. 2. de reformare compensare. bogate în hidrogen . Gaz de rafinărie H.Gaz de rafinărie H. K 270-762-9 68477-81-6 Carc. Cat. R45 2127 649-125-00-8 Gaz e (din petrol). Cat. R45 2135 649-133-00-1 Gaz e (din petrol). R45 2128 649-126-00-3 Gaz e (din petrol). Gaz de rafinărie H. unitatea de concetrare a Gaz elor. 2. 2. reciclu de la reformarea catalitică a fracţiei C6-8. de la absorberul de hidrogen . reciclu de la reformarea catalitică a fracţiei C6-8. 2. Gaz de rafinărie H. R45 2130 649-128-00-4 Gaz e (din petrol). acidulare uscată . de la inst. Cat. K 270-780-7 68477-97-4 Carc. R45 2137 649-135-00-2 Gaz e (din petrol). Gaz de rafinărie H. Cat. K 270-763-4 68477-82-7 Carc. R45 2129 649-127-00-9 Gaz e (din petrol). reciclu . Cat. 2. K 270-776-5 68477-93-0 Carc. R45 2136 649-134-00-7 Gaz e (din petrol). R45 2132 649-130-00-5 Gaz e (din petrol). bogat în hidrogen . Cat. R45 . Gaz e concentrate de la reabsorberul distilatului . K 270-784-9 68478-01-3 Carc. R45 2131 649-129-00-X Gaz e (din petrol). Cat. Gaz de rafinărie H. 2. Gaz de rafinărie H. Gaz de rafinărie H. K 270-761-3 68477-80-5 Carc. K 270-759-2 68477-77-0 Carc. Cat. 2. Gaz de rafinerie H. flux returnat C2 . K 270-779-1 68477-96-3 Carc. H. Cat.

bogate în hidrogen . bogate în hidrogen . 2. 2. K 270-787-5 68478-03-5 Carc.de reformare expandare efluent expandat din camera de înaltă presiune . K 270-785-4 68478-02-4 Carc. 2. R45 2142 649-140-00-X Gaz rezidual (din petrol). Gaz de rafinărie H. 2. R45 2147 649-145-00-7 Gaz el (din petrol) . R45 2146 649-144-00-1 Gaz e (din petrol) . Gaz de rafinărie H.2138 649-136-00-8 Gaz e (din petrol) . K 270-807-2 68478-27-3 Carc. de la inst. K 270-808-8 68478-28-4 Carc. K 270-805-1 68478-25-1 Carc. R45 2148 649-146-00-2 Gaz e (din petrol) . Cat. R45 . K 270-789-6 68478-05-7 Carc. de hidrotratare reformare . Gaz de rafinărie H. de hidrotratare reformare . K 270-788-0 68478-04-6 Carc. 2. 2. Cat. Gaz de rafinărie H. 2. K 270-809-3 68478-29-5 Carc. Gaz de rafinărie H. Cat. K 270-810-9 68478-30-8 Carc. 2.de la stabilizatorul de nafta reformată catalitic . de la separatorul inst. 2. 2. de la inst. de la inst. R45 2140 649-138-00-9 Gaz e (din petrol) . de la absorberul inst. Gaz de rafinărie H. Gaz de rafinărie H. R45 2145 649-143-00-6 Gaz rezidual (din petrol) . Cat.de la cracare termică distil. de la separatorul de nafta hidrodesulfurizată de la distilarea primară . R45 2144 649-142-00-0 Gaz rezidual (din petrol) . de hidrotratare a distilatului cracat . Cat.metan . Gaz de rafinărie H. frunţile de la stabilizatorul de nafta reformată catalitic de la distilarea primară. Cat. . R45 2143 649-141-00-5 Gaz rezidual (din petrol) de la separatorul de nafta reformată catalitic H. Cat. 2. Gaz de rafinărie H. Cat. de rectificare cracare catalitică. Cat.de la instalaţia de hidrotratare reformare compensare. Gaz de rafinărie H. K 270-999-8 68513-14-4 Carc. R45 2139 649-137-00-3 Gaz e (din petrol) . K 271-003-4 68513-18-8 Carc. R45 2141 649-139-00-4 Gaz e (din petrol) . Cat. Cat.

R45 2150 649-148-00-3 Gaz e (din petrol) . de la inst.de reformare expandare efluent expandat din camera de joasă presiune . Gaz de rafinărie H. K 271-623-5 68602-82-4 Carc. 2. produse de la inst. K 272-343-6 68814-90-4 Carc. 2. 2. kerosen acid hidratat de la stabilizatorul inst. K 272-776-0 68911-59-1 Carc. Gaz e de rafinărie . K 272-873-8 68919-01-7 Carc. R45 2155 649-153-00-0 Gaz e (din petrol). R45 2153 649-151-00-X Produse din petrol . K 272-338-9 68814-67-5 Carc. frunţile de la inst. Gaz de rafinărie H.Gaz de rafinărie H. R45 2160 649-158-00-8 Gaz e (din petrol). frunţile de la inst. R45 . de rafinărie . de fracţionare cracare catalitică în pat fluidizat . Cat. K 271-258-1 68527-15-1 Carc. R45 2157 649-155-00-1 Gaz e (din petrol). de la rectificare cracare catalitică fluidizată . Gaz de rafinărie H.Gaz de rafinărie H.de depentenizare . R45 2151 649-149-00-9 Gaz e (din petrol) . 2. 2. de platformare. 2. K 272-182-1 68783-06-2 Carc. Cat. Gaz de rafinărie H. R45 2159 649-157-00-2 Gaz e (din petrol). Cat. Cat. K 272-874-3 68919-02-8 Carc.Gaz de rafinărie H. Gaz de rafinărie H.de distilare de la rafinăriile de petrol . 2. Cat. de la absorberul secundar .Gaz de rafinărie H. Cat. Cat. Cat.2149 649-147-00-8 Gaz e (din petrol) . de la evacuarea Gaz elor de la inst. K 271-005-5 68513-19-9 Carc. Cat.Gaz de rafinărie H. de la separatorul de joasă presiune de la hidrocracare . K 271-625-6 68602-84-6 Carc. Cat. 2. R45 2154 649-152-00-5 Gaz e (din petrol). 2. Cat. kerosen acid hidratat de la camera de expandare . Cat. K 271-750-6 68607-11-4 Carc.de depentanizare ale unităţii de hidrotratare a benzenului . R45 2156 649-154-00-6 Gaz e (din petrol). R45 2152 649-150-00-4 Gaz e (din petrol) . de la striperul de desulfurare a inst. R45 2158 649-156-00-7 Gaz e (din petrol). K 272-775-5 68911-58-0 Carc. de unifinare distilat. 2. 2. 2. Gaz de rafinărie H. Gaz de rafinărie H.

Cat. K 273-269-7 68955-33-9 Carc. Cat. de distilare brută şi cracare catalitică. de la stabilizatorul inst. Gaz de rafinărie H. Gaz de rafinărie H. K 272-880-6 68919-07-3 Carc. K 272-884-8 68919-11-9 Carc. de la separatorul de nafta hidrodesulfurizată catalitic . 2. Cat. Cat. Gaz de rafinărie H. R45 2169 649-167-00-7 Gaz e (din petrol) de la absorberul cu material spongios. de la hidrodesulfurizatorul inst. K 272-885-3 68919-12-0 Carc. Gaz de rafinărie H. K 272-876-4 68919-04-0 Carc.Gaz de rafinărie H. de la absorberul secundar al scruberului instalaţiei de cracare fluidizată . de la striperul de unifinare . Cat. 2. Cat. Gaz de rafinărie H. de platformare. 2. 2. R45 2167 649-165-00-6 Gaz rezidual (din petrol). R45 2170 649-168-00-2 Gaz e (din petrol).2161 649-159-00-3 Gaz e (din petrol). Cat. Cat. K 273-173-5 68952-79-4 Carc. rectificare fracţii uşoare de capăt. Cat. 2. R45 2171 649-169-00-8 Gaz e (din petrol) . Cat. efluentul de la hidrodesulfurizarea motorinei . K 272-875-9 68919-03-9 Carc. K 273-174-0 68952-80-7 Carc. R45 2172 649-170-00-3 Gaz e (din petrol) . R45 2166 649-164-00-0 Gaz e (din petrol). Gaz de rafinărie H. R45 2162 649-160-00-9 Gaz e (din petrol).Gaz de rafinărie H. Gaz de rafinărie H. de la striperul de gudroane . K 273-563-5 68989-88-8 Carc. R45 2163 649-161-00-4 Gaz e (din petrol). R45 2165 649-163-00-5 Gaz e (din petrol). K 272-881-1 68919-08-4 Carc. de distilare primară nafta . de la striperul de desulfurizare hidrotratare fracţiunii grele distilat. Cat. Gaz de rafinărie H. R45 2164 649-162-00-X Gaz e (din petrol). Cat. de la coloana de detentă distilat brut . K 295-398-8 92045-16-4 Carc. R45 . K 295-397-2 92045-15-3 Carc. 2. 2. de la scruberul de reţinere a dietanolaminei din motorină . 2. 2. Gaz de rafinărie H. 2. R45 2168 649-166-00-1 Gaz rezidual (din petrol). rectificarea frunţilor de la desulfurizarea motorinei şi cracare catalitică fluidizată.Gaz de rafinărie H. 2. 2.

fără hidrogen sulfurat . Cat. K 295-401-2 92045-19-7 Carc. de la expandare hidrogenare efluent. 2. 2. Cat. Cat. Cat. purjă de la hidrodesulfurizarea motorinei . Ulei de blaz H.2173 649-171-00-9 Gaz e (din petrol) . K 269-618-8 68307-99-3 Carc. Gaz de rafinărie H. de rectificare nafta reformată catalitic . R45 2175 649-173-00-X Gaz e (din petrol). C3-4. Cat. Fractii grele din petrol H. K 295-400-7 92045-18-6 Carc. K 269-617-2 68307-98-2 Carc. de la stabilizatorul inst. Cat. R45 2174 649-172-00-4 Gaz e (din petrol). L 300-226-2 93924-32-4 Carc. de reducerea vâscozităţii rezidiului . K 269-619-3 68308-00-9 Carc. 2. 2. R45 2178 649-176-00-6 Fracţii grele (din petrol). Gaz petrolier H. 2. Gaz de rafinărie H. Gaz de rafinărie H. 2. Cat. de la striperul de hidrotratare distilat cracat . L 300-225-7 93924-31-3 Carc. K 295-399-3 92045-17-5 Carc. de la stabilizatorul inst. R45 2176 649-174-00-5 Gaz e (din petrol). R45 . Gaz petrolier H. Gaz petrolier H. Cat. Gaz petrolier H. 2. R45 2183 649-181-00-3 Gaz rezidual (din petrol) . R45 2180 649-178-00-7 Gaz rezidual (din petrol) . catalitic . 2. R45 2182 649-180-00-8 Gaz rezidual (din petrol) . de la absorberul de rectificare al distilatului cracat catalitic şi naftei cracate catalitic . de la inst. R45 2179 649-177-00-1 Gaz e (din petrol) . K 269-620-9 68308-01-0 Carc. K 295-402-8 92045-20-0 Carc. de rectificare nafta polimeriz. 2. 2. Cat. Gaz de rafinărie H. R45 2181 649-179-00-2 Gaz rezidual (din petrol). rezidiile de presiune înaltă de la cracarea cu abur a naftei . tratate cu argilă . Cat. 2. Gaz petrolier H. Cat. K 268-629-5 68131-75-9 Carc. R45 2177 649-175-00-0 Fracţii grele (din petrol) . tratate cu acid .

de la striperul ptr. Cat. Gaz petrolier H. Gaz petrolier H. Cat. Gaz petrolier H. R45 2186 649-184-00-X Gaz rezidual (din petrol) . 2. 2. K 269-629-8 68308-09-8 Carc. R45 2185 649-183-00-4 Gaz rezidual (din petrol) . 2. Cat. R45 2194 649-193-00-9 Alcani .2184 649-182-00-9 Gaz rezidual (din petrol) . Gaz petrolier H. 2. K 269-631-9 68308-11-2 Carc. R45 2191 649-189-00-7 Gaz rezidual (din petrol ) . Gaz petrolier H. de alimentare cu propan . Cat. K 269-632-4 68308-12-3 Carc. de la inst. Gaz petrolier H. 2. C1-2 .Gaz petrolier H. de la deetanizatorul inst. fără hidrogen sulfurat . R45 2187 649-185-00-5 Gaz rezidual (din petrol) . K 269-623-5 68308-03-2 Carc. de la absorberul inst. 2. de la dehidrodesulfurizatorul distilatului obţinut la distilarea primară . de cracare catalitică a motorinei . 2. K 270-651-5 68475-57-0 Carc. R45 2189 649-187-00-6 Gaz rezidual (din petrol) . Cat. de la coloana de rectificare distilat drodesulfurizat şi nafta desulfurizată .Gaz petrolier H. K 269-627-7 68308-07-6 Carc. 2. K 269-630-3 68308-10-1 Carc. K 269-626-1 68308-06-5 Carc. fără acid . R45 . R45 2193 649-191-00-8 Gaz rezidual (din petrol ) . 2. Cat. K 269-624-0 68308-04-3 Carc. Cat. Cat. K 270-071-2 68409-99-4 Carc. Gaz petrolier H. R45 2188 649-186-00-0 Gaz rezidual (din petrol) . 2. 2. de la deetanizare recuperare Gaz e. de la stabilizatorul de nafta uşoară de la distilarea primară. Cat. Gaz petrolier H. motorină de vacuum hidrodesulfurizată. de hidrodesulfurizare a motorinei de vacuum .fără hidrogen sulfurat . Cat. R45 2190 649-188-00-1 Gaz rezidual (din petrol ) . alchilare . K 269-625-6 68308-05-4 Carc. Gaz petrolier H.de recuperare Gaz . fără hidrogen sulfurat .propilen ptr. R45 2192 649-190-00-2 Gaz rezidual (din petrol ) . Cat. fără hidrogen sulfurat . de la inst. frunţi cracate catalitic .

frunţi de la inst. C3-4 . Gaz petrolier H. R12 Carc. bogate în C3 . Cat. R45 . 2. R45 2204 649-203-00-1 Gaze de petrol. Gaz petrolier H. Gaz petrolier H. Cat. Gaz petrolier K. 2. K 270-654-1 68475-60-5 Carc. 2. 2. Cat. Gaz petrolier H. K 270-681-9 68476-40-4 Carc. C3-6. C2-3 . 2. C3-4 . Gaz petrolier H. R45 2199 649-198-00-6 Gaz e combustibile . R45 2203 649-202-00-6 Gaze de petrol. K 270-682-4 68476-42-6 Carc. C4-5 . K 270-689-2 68476-49-3 Carc. 2. Gaz petrolier H. R45 2205 649-204-00-7 Gaze (din petrol) . C3-4 . Gaz petrolier H. Cat. K 270-667-2 68476-26-6 Carc. C2-4 . R45 2200 649-199-00-1 Hidrocarburi . S 270-704-2 68476-85-7 F+. bogate în propilenă. Cat.2195 649-194-00-4 Alcani . Cat. bogate în izobutan . R45 2208 649-207-00-3 Gaze (din petrol) . 2. Cat. R45 2201 649-200-00-5 Hidrocarburi . C4-5 . Cat. 2. Gaz petrolier H. Gaz petrolier H. R12 Carc. S 270-705-8 68476-86-8 F+. lichifiate desulfurată . 2. 2. Gaz petrolier H. K 270-670-9 68476-29-9 Carc. K 270-652-0 68475-58-1 Carc. K 270-751-9 68477-70-3 Carc. 2. K 270-750-3 68477-69-0 Carc. 2. 2. R45 2202 649-201-00-0 Hidrocarburi . Cat. K 270-724-1 68477-33-8 Carc. K 270-653-6 68475-59-2 Carc. Cat. lichifiate . Cat. R45 2206 649-205-00-2 Distilate (din petrol). Gaz petrolier K. C2-3 . 2. distilate de petrol brut . Gaz petrolier H. K 270-726-2 68477-35-0 Carc. Cat. Cat. R45 2198 649-197-00-0 Gaze combustibile . Gaz petrolier H. R45 2197 649-196-00-5 Alcani . Cat. R45 2207 649-206-00-8 Gaze (din petrol) . R45 2196 649-195-00-X Alcani . de separare butan.

fracţii mijlocii tratate cu acid.fără acid . de rectificare a nafta izomerizat . R45 2217 649-216-00-2 Distilate (din petrol). 2. Motorină nespecificată H. Cat. N 265-139-3 64742-38-7 Carc. Cat. N 265-130-4 64742-30-9 Carc. R45 2216 649-215-00-7 Motorine (din petrol). acid-treated light. K 270-752-4 68477-71-4 Carc. Motorină nespecificată H. produse de la partea inferioară a depropanizorului de motorină cracată catalitic . Gaz petrolier H. K 269-628-2 68308-08-7 Carc. Motorină nespecificată H. R45 2221 649-220-00-4 Distilate (din petrol). R45 2215 649-214-00-1 Distilate (din petrol). 2. 2. tratate cu acid. fracţii medii tratate cu argilă. 2.de la coloana stabilizare a inst. Gaz petrolier H. neutralizate chimic. bogate în C-4 .rafinate . Motorină nespecificată H. L 308-126-0 97862-76-5 Carc. R45 2220 649-219-00-9 Distilate (din petrol). N 265-092-9 64741-90-8 Carc. N 265-088-7 64741-86-2 Carc. solvent . Cat. tratate cu cărbune. produse de la partea inferioară a coloanei de debutanizare a nafta cracată catalitic . Cat. Cat. 2. 2. bogate în C3-5 . Cat.2209 649-208-00-9 Gaze (din petrol) . R45 2214 649-213-00-6 Motorine (din petrol). R45 2210 649-209-00-4 Gaze (din petrol) . Motorină nespecificată H. 2. Motorină nespecificată H. R45 2211 649-210-00-X Gaz rezidual (din petrol ) . Cat. N 265-113-1 64742-13-8 Carc. 2. solvent rafinate . N 265-093-4 64741-91-9 Carc. Cat. Motorină nespecificată H. N 265-112-6 64742-12-7 Carc. fracţii mijlocii desulfurate. 2. R45 2218 649-217-00-8 Distilate (din petrol). Cat. Gaz petrolier H. 2. fracţii medii neutralizate chimic. N 265-129-9 64742-29-6 Carc. R45 2219 649-218-00-3 Motorine (din petrol). 2. Motorină nespecificată H. 2. Cat. R45 . N 265-114-7 64742-14-9 Carc. K 270-754-5 68477-72-5 Carc. fracţii mijlocii . R45 2213 649-212-00-0 Distilate (din petrol). Cat. fracţii grele din petrol H. R45 2212 649-211-00-5 Fractii grele (din petrol). Cat. 2. Motorină nespecificată H. Cat.

Motorină nespecificată H. Cat. Motorină nespecificată H. fracţii medii înalt rafinate. R40 2228 649-227-00-2 Combustibil. Diesel. Motorină nespecificată H. rezidiu de fractionare de la reformarea catalitică.2222 649-221-00-X Distilate (din petrol). R45 2232 649-231-00-4 Distilate (din petrol). Cat. N 295-294-2 91995-34-5 Carc. 2. Cat. uşor volatil. Motorină nespecificată H. Motorină nespecificată H 270-676-1 68476-34-6 Carc. arom. 3. 3. 2. N 270-721-5 68477-30-5 Carc. N 265-148-2 64742-46-7 Carc. hidrodesulfurizate.2. Cat. Motorină nespecificată H 270-671-4 68476-30-2 Carc. Cat. 3. Conc. 2. R45 2223 649-222-00-5 Motorine (din petrol).4. Cat. R45 2230 649-229-00-3 Distilate (din petrol). fracţii medii hidrodesulfurizate. R45 . N 270-719-4 68477-29-2 Carc. R40 2227 649-226-00-7 Păcură no. Cat. Cat. R40 2226 649-225-00-1 Păcură no. Diesel no. grele de la reformarea catalitică. rezidiu de fractionare de la reformarea catalitică. N 292-615-8 90640-93-0 Carc.2. fracţii mijlocii hidrotratate . Motorină nespecificată H 269-822-7 68334-30-5 Carc. Motorină nespecificată H. greu volatil. 2. punct de fierbere intermediar. R45 2225 649-224-00-6 Combustibili. 2. N 270-722-0 68477-31-6 Carc. 2. rezidiu de fractionare de la reformarea catalitică. R40 2229 649-228-00-8 Distilate (din petrol). Cat. 2. N 265-182-8 64742-79-6 Carc. Motorină nespecificată H. 3. Cat. Motorină nespecificată H. N 265-183-3 64742-80-9 Carc. Motorină nespecificată H 270-673-5 68476-31-3 Carc. R45 2233 649-232-00-X Distilate (din petrol). Cat. 2. R45 2231 649-230-00-9 Distilate (din petrol). Cat. Motorină nespecificată H. R45 2224 649-223-00-0 Distilate (din petrol).

Cat. Cat. C12-20. 2. R45 2241 649-240-00-3 Distilate (din petrol). solvent-extr. R45 2242 649-241-00-9 Distilate (din petrol). R45 2236 649-235-00-6 Hidrocarburi. Cat. Cat. uşoare de dist. Cat. N 309-667-5 100683-97-4 Carc. Cat. fracţ. Cat. uşoare parafinice. N 309-669-6 100683-99-6 Carc. N 307-660-1 97675-86-0 Carc. uşoare de distilare. Motorină nespecificată H. Cat. 2.2234 649-233-00-5 Motorine. 2. tratate cu cărbune. Motorină nespecificată H. fr. R45 2240 649-239-00-8 Distilate (din petrol). parafinice. N 292-659-8 90669-77-5 Carc. N 307-035-3 97488-96-5 Carc. C16-20. N 300-227-8 93924-33-5 Carc. tratate cu cărbune. Unsori H. 2. 2. intermediare parafinice. Cat. Motorină nespecificată H. 2. uşoare naftenice. parafinice hidrotratate . N 307-757-9 97722-08-2 Carc. Motorină nespecificată H. 2. 2. Motorină nespecificată H. frac. 2. 2. Gaci de parafină H. 2. Motorină nespecificată H. Cat. frac. Cat. Fracţii grele solvent rafinate hidrodesulfurizate. Motorină nespecificată H. N 309-668-0 100683-98-5 Carc. R45 2244 649-243-00-X Vaseline. N 278-011-7 74869-21-9 Carc. Frac. frac. C12-26-ramificaţi şi liniari H. hidrotratate. R45 2235 649-234-00-0 Nafta (din petrol). R45 2245 649-244-00-5 Gaci de parafină (din petrol). tratate cu argilă. N 265-165-5 64742-61-6 Carc. 2. N 292-454-3 90622-53-0 Carc. R45 2239 649-238-00-2 Motorine. Cat.. R45 2243 649-242-00-4 Alcani. Motorină nespecificată H. tratat cu acid. N 307-659-6 97675-85-9 Carc. R45 2246 649-245-00-0 Gaci de parafină (din petrol). distilat mediu hidrotratat. C11-17. R45 2238 649-237-00-7 Hidrocarburi. R45 2237 649-236-00-1 Hidrocarburi. Cat. 2. Motorină nespecificată H. Gaci de parafină H. intermediare parafinice. N 308-128-1 97862-78-7 Carc. R45 .

tratat cu cărbune. Cat. R45 2258 649-257-00-6 Petrolatum (din petrol). tratat cu acid silicic. cu punct de topire scăzut. tratat cu argilă. cu punct de topire scăzut. tratat cu argilă. N 265-206-7 64743-01-7 Carc. Petrolatum H. 2. R45 2255 649-254-00-X Petrolatum. 2. Petrolatum H. R45 2251 649-250-00-8 Gaci de parafină (din petrol). 2. Petrolatum H. R45 2252 649-251-00-3 Gaci de parafină (din petrol). tratat cu cărbune. R45 2249 649-248-00-7 Gaci de parafină (din petrol). 2. 2. N 295-524-1 92062-10-7 Carc. hidrotratat. Petrolatum H. R45 . R45 2254 649-253-00-4 Gaci de parafină (din petrol). R45 2250 649-249-00-2 Gaci de parafină (din petrol). Cat. Gaci de parafină H. 2. N 295-459-9 92045-77-7 Carc. cu punct de topire scăzut. tratat cu carbon. Cat. Cat. Cat. tratat cu alumină. N 309-723-9 100684-49-9 Carc. Gaci de parafină H. N 292-660-3 90669-78-6 Carc. N 295-525-7 92062-11-8 Carc. Cat. 2.2247 649-246-00-6 Gaci de parafină (din petrol). N 285-098-5 85029-74-9 Carc. 2. Cat. oxidat. N 308-155-9 97863-04-2 Carc. cu punct de topire scăzut. Cat. Cat. N 308-149-6 97862-97-0 Carc. 2. Cat. R45 2248 649-247-00-1 Gaci de parafină (din petrol). Gaci de parafină H. Cat. 2. Gaci de parafină H. cu punct de topire scăzut. N 308-156-4 97863-05-3 Carc. R45 2257 649-256-00-0 Petrolatum (din petrol). hidrotratat. R45 2253 649-252-00-9 Gaci de parafină (din petrol). N 295-523-6 92062-09-4 Carc. 2. N 232-373-2 8009-03-8 2256 649-255-00-5 Petrolatum (din petrol). Gaci de parafină H. 2. Petrolatum H. Gaci de parafină H. N 308-158-5 97863-06-4 Carc. Gaci de parafină H. Cat. 2. Gaci de parafină H. Cat. R45 Carc. R45 2259 649-258-00-1 Petrolatum (din petrol). hidrotratat.

dist. Cat. R45 2262 649-261-00-8 Benzină. Cat. R65 2264 649-263-00-9 Ligroină. uşoare. R65 2271 649-270-00-7 Benzină. R45 Xn. R45 Xn. Cat.grea. Cat. Cat. R45 Xn. Cat. P 271-727-0 68606-11-1 Carc. 2. 2. R65 . N 308-150-1 97862-98-1 Carc. Nafta cu punct de fierbere scăzut H. R65 2266 649-265-00-X Nafta (din petrol).2260 649-259-00-7 Petrolatum (din petrol). R45 Xn. Nafta cu punct de fierbere scăzut H. 2. Primară fracţ. Cat. naturală. P 272-186-3 68783-12-0 Carc. P 265-042-6 64741-42-0 Carc. distilare primara fracţiuni uşoare. inst. Cat. Petrolatum H. 2. Cat. Nafta cu punct de fierbere scăzut H. 2. R65 2267 649-266-00-5 Nafta (din petrol). Nafta cu punct de fierbere scăzut H. Nafta cu punct de fierbere scăzut H. P 232-443-2 8030-30-6 Carc. 2. R65 2270 649-269-00-1 Benzină. Cat. R45 Xn. 2. P 265-192-2 64742-89-8 Carc.Nafta cu punct de fierbere scăzut H. R65 2268 649-267-00-0 Solvent nafta (din petrol). Nafta cu punct de fierbere scăzut H. distilare primară frac. distilare primară toate fracţ. P 270-077-5 68410-05-9 Carc. R65 2272 649-271-00-2 Nafta (din petrol). 2. R45 Xn. uşoare.Nafta cu punct de fierbere scăzut H. Cat. tratat cu acid silicic . 2. Cat. R45 2261 649-260-00-2 Petrolatum (din petrol). 2. 2. uşor alif. R65 2269 649-268-00-6 Distilate (din petrol). N 309-706-6 100684-33-1 Carc. Cat. P 271-025-4 68514-15-8 Carc. R45 Xn. distilare primară fracţ. 2. P 232-349-1 8006-61-9 Carc. Nafta cu punct de fierbere scăzut H. R65 2265 649-264-00-4 Nafta (din petrol). recuperare vapori.. Petrolatum H. 2. Nafta cu punct de fierbere scăzut H. Nafta cu punct de fierbere scăzut H. R45 Xn. P 265-041-0 64741-41-9 Carc. R65 2263 649-262-00-3 Nafta. nedesulfurată. P 232-453-7 8032-32-4 Carc. R45 Xn. R45 Xn. R45 Xn.. P 265-046-8 64741-46-4 Carc. tratat cu argilă.

2. R45 Xn. Cat. 2. R65 2275 649-274-00-9 Nafta (din petrol). Cat. fracţ. Lurgi . R65 2276 649-275-00-4 Nafta (din petrol). dist. 2.2273 649-272-00-8 Distilate (din petrol). R45 Xn. R65 . Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. R45 Xn. P 271-267-0 68527-27-5 Carc. fracţ. 2. R65 2274 649-273-00-3 Nafta (din petrol). Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. R65 2280 649-279-00-6 Nafta (din petrol). Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. extr. R45 Xn. Cat. R45 Xn. Uşoară solventrafinată. P 265-067-2 64741-65-7 Carc. uşoară alchilată. R65 2277 649-276-00-X Nafta (din petrol). P 272-931-2 68921-08-4 Carc. 2. R65 2279 649-278-00-0 Nafta (din petrol). Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. izomerizare. 2. primară fracţ. Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. Cat. Cat. 2. 2. Cat. P 265-095-5 64741-92-0 Carc... R45 Xn. P 265-068-8 64741-66-8 Carc. toată gama alchilată. R45 Xn. R45 Xn. Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. Nafta cu punct de fierbere scăzut H. Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. R65 2282 649-281-00-7 Rafinate (din petrol). Cat. R65 2281 649-280-00-1 Rafinate (din petrol). conţ. Nafta cu punct de fierbere scăzut H. R65 2283 649-282-00-2 Nafta (din petrol). arom. grele solvent rafinate. Cat. R45 Xn. butan. de la reformare. R45 Xn. fracţ. 2. frunţi de la coloana de stabilizare rectificare benzină de distilare primară fracţ. grea alchilată. 2. P 265-066-7 64741-64-6 Carc. R65 2278 649-277-00-5 Nafta (din petrol). Cat. P 270-349-3 68425-35-4 Carc. P 309-945-6 101631-20-3 Carc. grele conţ. Cat. uşoare. Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. R45 Xn. fracţ. P 265-073-5 64741-70-4 Carc. unit de separ. 2.de reformare catalitică etilen glicol-apă în contracurent. P 265-086-6 64741-84-0 Carc. Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. întreaga gamă alchilată. Cat. P 270-088-5 68410-71-9 Carc.

Cat. 2. P 270-686-6 Xn. 2. Cat. 2. Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. R45 Xn. R65 2289 649-288-00-5 Hydrocarbons. catalytic cracked light distd. bogată în izooctan. Low boiling point cat-cracked naphtha H. Cat. Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. 2. R65 2294 649-293-00-2 Distilate (din petrol). C6-rich. fracţ. P 265-055-7 Xn.2284 649-283-00-8 Distilate (din petrol). Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. 2. catalytic cracker Distilate. P 272-185-8 68783-09-5 Carc. solvent rafinată. R45 Xn. R65 . P 309-871-4 101316-67-0 Carc. C3-11. R45 2292 649-291-00-1 Hydrocarbons. Low boiling point cat-cracked naphtha H. Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. R65 2286 649-285-00-9 Hidrocarburi. C4-12 butan-alchilată. R45 Xn.. uşoară solvent rafinată hidrotratată. Cat. R45 Xn. P 265-056-2 64741-55-5 Carc. P 295-315-5 91995-53-8 Carc. Cat. Cat. R65 2287 649-286-00-4 Nafta (din petrol). R45 Xn. Low boiling cat-cracked naphtha H. R65 68476-46-0 Carc. R65 2288 649-287-00-X Hidrocarburi. 2. solvent-refined. 2. P 295-311-3 91995-50-5 Carc. naphtha steam cracking-derived. hydrotreated light naphtha Distilate. fracţia C6-7. R45 Xn. Cat. P 295-440-5 92045-58-4 Carc. R65 2285 649-284-00-3 Nafta (din petrol). R65 2293 649-292-00-7 Naphtha (din petrol). hydrotreated light arom. R45 Xn. de nafta de la cracare cu abur. R65 2291 649-290-00-6 Naphtha (din petrol). deriv. solvent-rafin. 2. heavy catalytic cracked. light catalytic cracked. distilate de nafta uşoară hidrotratată. Cat. R45 2290 649-289-00-0 Naphtha (din petrol). izomerizare. Cat. R65 64741-54-4 Carc. 2. Cat. Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut H. fracţia C6. P 295-430-0 92045-49-3 Carc. 2. R45 Xn. Low boiling point cat-cracked naphtha H. P 295-446-8 92045-64-2 Carc.. 2. de la cracare nafta. Cat.. Low boiling point cat-cracked naphtha H. P 295-436-3 92045-55-1 Carc. R45 Xn.

P 309-974-4 101794-97-2 Carc. R45 Xn. P 309-987-5 101896-28-0 Carc. C2-6. 2. heavy catalytic cracked. 2. R65 2303 649-302-00-X Hidrocarburi. Low boiling cat-cracked naphtha H. Nafta cataliticreformată cu punct de fierbere scăzut H. C8-12. R45 Xn. Low boiling point cat-cracked naphtha H. light catalytic cracked sweetened. R65 2296 649-295-00-3 Naphtha (din petrol). light catalytic reformed. Cat. Low boiling point cat-cracked naphtha H. 2. C8-12. P 295-431-6 92045-50-6 Carc. R65 2300 649-299-00-5 Naphtha (din petrol). P 270-687-1 68476-47-1 Carc. Cat. 2. sweetened. R65 . Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H. R65 2297 649-296-00-9 Hydrocarbons. de la depentenizare reformare catalitică. R45 Xn. Low boiling point catcracked naphtha H. 2. Low boiling point catcracked naphtha H. Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H. 2. P 265-065-1 64741-63-5 Carc. R45 Xn. Cat. P 265-070-9 64741-68-0 Carc.2295 649-294-00-8 Naphtha (din petrol). 2. Cat. catalytic-cracking. sweetened. Cat. R45 Xn. de la reformare catalitică. R65 2302 649-301-00-4 Distilate (din petrol). 2. Cat. neutralized. Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H. Cat. Cat. P 270-660-4 68475-79-6 Carc. chem. P 295-794-0 92128-94-4 Carc. de la reformare catalitică grea. C8-12. R45 Xn. chem. R45 Xn. catalytic cracking. 2. Cat. R45 Xn. Cat. C6-8. R65 2301 649-300-00-9 Nafta (din petrol). R65 2298 649-297-00-4 Hydrocarbons. de la reformare catalitică. R65 2299 649-298-00-X Hydrocarbons. P 295-441-0 92045-59-5 Carc. R45 Xn. Low boiling point cat-reformed naphtha H. 2. catalytic cracker Distilate. C6-8. P 270-794-3 68478-15-9 Carc. neutralized. R45 Xn. R65 2304 649-303-00-5 Rezidii (din petrol).

N 38-51/53 (2-)28-37-61 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 Limite ale concentraţiilor Note P Footnote Class. Footnote .Etichetare Xn 40 (2-)36/37 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 Xi.

53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T .

45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45-12 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 F+.

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T .

45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T .

45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 F+. T 45-12 53-45 F+. T 45-12 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T .

45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 Xn 40 (2-)36/37 Xn 40 (2-)36/37 Xn 40 (2-)36/37 Xn 40 (2-)36/37 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 .

53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 .1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.T 45 53-45 T 45 53-45 T C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T.

1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45 .1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.T C > 10% T. R45 C > 10% T.

R45 C > 10% T. R45 T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.T C > 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% C > 10% T. R45 .1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 45-65 0. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 45-65 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 0. R45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.

R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T.T C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45 . R45-65 45-65 53-45 0. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T.

Comments ATP 21 21 19 19 19 19 19 19 16 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 revised for Nota S 25 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 revised for Nota S revised for Nota S 25 25 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

Revision Group No. n VV n - n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 P.Notes .

n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 .

n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 .

n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 17 n 1 n 19 n 19 n 19 .

n 19 n 19 n 19 n 19 n 19 n 19 n 19 n 19 n 19 n 2 n 2 .

n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 .

n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 .

n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 .

n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 .

n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 33 n 33 n 33 n 33 .

n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 .

n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 .

n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 .

n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 n 33 .

n 33 n 33 n 33 n 33 n 27 n 27 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 .

n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 .

n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 .

n 2 n 2 n 2 n 27 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 .

n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 .

n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 18 n 28 n 28 .

n 28 n 28 n 28 n 28 n 28 n 28 n 28 n 28 n 29 n 29 n 29 n 29 n 29 .

n 29 n 29 r 3 r 3 r 3 r 3 r 3 r 3 r 3 r 3 r 3 r 3 r 3 .

r 3 r 3 r 4 r 4 r 4 r 4 r 4 r 4 r 4 r 4 r 4 .

r 4 r 4 r 4 r 4 r 4 r 4 r 5 r 5 r 5 r 5 r 5 .

r 5 r 5 r 5 r 5 r 5 r 6 r 6 r 6 r 6 r 6 .

R65 2313 649-312-00-4 Benzină. R65 2314 649-313-00-X Hidrocarburi.Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H. 2. P 295-279-0 91995-18-5 Carc. reformate de la instalaţia de hidrofinare formare cu energie . Cat. derivaţi de la reformarea catalitică. reformată. P 297-465-7 93572-35-1 Carc. Nafta cataliticreformată cu punct de fierbere scăzut H. 2. 2. R65 2307 649-306-00-1 Produse de petrol. R65 2306 649-305-00-6 Distilate (din petrol). 2. 2. îmbogăţite în C8. P 272-895-8 68919-37-9 Carc. R65 2311 649-310-00-3 Hidrocarburi aromatice. C7-12. Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H. Nafta cataliticreformată cu punct de fierbere scăzut Note S Nr. R65 2312 649-311-00-9 Hidrocarburi aromatice. P 270-993-5 Nr. Cat. reformate catalitic. Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H. P 297-458-9 93572-29-3 Carc. R65 2309 649-308-00-2 Nafta (din petrol). R45 Xn. R45 Xn. R45 Xn. R65 2308 649-307-00-7 Nafta (din petrol). 2.CAS Clasificare 68513-03-1 Carc. Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H. Cat. P 271-058-4 68514-79-4 Carc. Cat. Cat. Denumirea substanţei 649-304-00-0 Nafta (din petrol). R65 2310 649-309-00-8 Distilate (din petrol). Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H.crt 2305 Index Nr. reformate catalitic. 2. C5-11. 2. C8.CEE H. P 297-401-8 93571-75-6 Carc. Cat. Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H. fracţii uşoare hidrotratate. R45 Xn. P 271-008-1 68513-63-3 Carc. de la reformare catalitică uşoară. fără arom. Cat.Nr. Nafta cataliticreformată cu punct de fierbere scăzut H.. R45 Xn. frunţi de nafta de la distilarea primară. reformare întreaga gamă. R45 Xn. stabilizată cu cifră octanică înaltă. R45 Xn. Cat. Cat. Cat. P 285-509-8 85116-58-1 Carc. R45 Xn. de la reformarea fracţiei grele. C7-12. 2. P 273-271-8 68955-35-1 Carc. de la reformare catalitică. 2. R65 . Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H. îmbogăţite în aromatice C>9. R45 Xn. R45 Xn. C8-12 fracţia aromatică .

Cat. Nafta cracată termic cu punct de fierbere scăzut H. R65 2319 649-318-00-7 Distilate (din petrol). P 271-634-5 68603-03-2 Carc. Nafta cracat termic cu punct de fierbere scăzut H. derivaţi de la piroliza naftei rafinate. R45 2317 649-316-00-6 Nafta (din petrol). Nafta catalitic-reformată cu punct de fierbere scăzut H. C5-11. Cat. R65 2323 649-322-00-9 Distilate (din petrol). R45 Xn. 2. tratate cu acid silicic. aromatice uşoare. P 270-658-3 68475-70-7 Carc. Cat. conţinând dimer C-5. 2. de la cracare termică uşoară. R45 Xn. P 270-344-6 68425-29-6 Carc. R65 2318 649-317-00-1 Nafta (din petrol). Nafta cracată termic cu punct de fierbere scăzut H. Nafta cracată termic cu punct de fierbere scăzut H. Cat. R45 Xn. 2. Nafta cracată termic cu punct de fierbere scăzut H. Nafta cracat termic cu punct de fierbere scăzut H. R45 Xn. Cat. R65 2322 649-321-00-3 Hidrocarburi aromatice. P 271-632-4 68603-01-0 Carc. extracte de motorină şi nafta cracate termic. 2. motorină şi nafta cracate termic. 2. R45 Xn. Cat. motorină şi nafta cracate termic. P 267-563-4 67891-79-6 Carc. R45 Xn. 2. R45 Xn. L 308-127-6 97862-77-6 Carc. R45 Xn. R65 2324 649-323-00-4 Distilate (din petrol). R45 Xn. derivaţi de la piroliza naftei rafinate. Nafta cracat termic cu punct de fierbere scăzut H. Cat. Cat. R65 . de la reformarea fracţiei uşoare. R45 Xn. Cat. P 265-085-0 64741-83-9 Carc. P 265-075-6 64741-74-8 Carc. 2.2315 649-314-00-5 Hidrocarburi. aromatice grele. 2. P 267-565-5 67891-80-9 Carc. R65 2321 649-320-00-8 Distilate (din petrol). Nafta cracată termic cu punct de fierbere scăzut H. 2. R65 2316 649-315-00-0 Fracţii grele de ţiţei (din petrol). Cat. 2. de la cracare termică avansată. amestec de benzine H. Cat. îmbogăţite în nearomatice. P 271-631-9 68603-00-9 Carc. R65 2320 649-319-00-2 Distilate (din petrol). Fracţii grele de ţiţei H. 2. P 297-466-2 93572-36-2 Carc. C6-8. R65 2325 649-324-00-X Distilate (din petrol).

Nafta cu punct de fierbere scăzut. tratată cu hidrogen H. arom. P 270-988-8 68512-78-7 Carc. Cat. tratată cu hidrogen H. de la cracare termică uşoară. tratată cu hidrogen H. P 265-151-9 64742-49-0 Carc. 2. fracţia grea hidrodesulfurată. Nafta cu punct de fierbere scăzut. R65 2336 649-335-00-X Nafta (din petrol). P 270-092-7 68410-96-8 Carc. P 285-511-9 85116-60-5 Carc. R65 2335 649-334-00-4 Solvent nafta (din petrol). R65 2331 649-330-00-2 Nafta (din petrol). R65 2327 649-326-00-0 Nafta (din petrol). debutanizate. P 265-150-3 64742-48-9 Carc. Cat. Cat. Cat. 2. R45 . fracţia uşoară aromatică . Nafta cu punct de fierbere scăzut. de la cracarea termică uşoară. Nafta cu punct de fierbere scăzut. R45 Xn. Cat. R65 2329 649-328-00-1 Nafta (din petrol). P 295-447-3 92045-65-3 Carc. P 270-093-2 68410-97-9 Carc. 2. R65 2334 649-333-00-9 Distilate (din petrol). 2. Nafta cracată termic cu punct de fierbere scăzut H. tratată cu hidrogen H. 2. medie hidrotratată. Cat. R45 Xn. R45 Xn. Cat. R65 2328 649-327-00-6 Nafta (din petrol). proces de hidrotratare a distilatului uşor. tratată cu hidrogen H. R65 2332 649-331-00-8 Distilate (din petrol). cu punct de fierbere intermediar. frac. 2. fracţia uşoară cracată termic hidrodesulfurizată. P 273-266-0 68955-29-3 Carc. Cat. Cat. fracţia uşoară hidrodesulfurată. Nafta cracată termic cu punct de fierbere scăzut H. P 265-185-4 64742-82-1 Carc. 2. R45 Xn. Nafta cu punct de fierbere scăzut. P 270-094-8 68410-98-0 Carc. Nafta cu punct de fierbere scăzut. Cat. 2. P 265-178-6 64742-73-0 Carc. hidrotratate.2326 649-325-00-5 Distilate (din petrol). desulfurate. 2. R45 Xn. R45 Xn. R45 Xn. cu punct de fierbere scăzut. Nafta cu punct de fierbere scăzut. tratată cu hidrogen H. fracţiunea uşoară hidrotratată . tratată cu hidrogen H. R45 Xn. Nafta cu punct de fierbere scăzut. R65 2330 649-329-00-7 Nafta (din petrol). frunţi de la coloana de deizohexanizare a fracţiunilor grele de nafta. fracţiuni grele hidrotratate. Cat. 2. R45 Xn. R65 2333 649-332-00-3 Distilate (din petrol). tratată cu hidrogen H. tratată cu hidrogen H. 2. R45 Xn. hidrotratată . Nafta cu punct de fierbere scăzut.

cu punct de fierbere scăzut H. Nafta-nespecificatăă. Cat. 2. Cat. Nafta cu punct de fierbere scăzut. R45 Xn. P 296-942-7 93165-55-0 Carc. Cat. R45 Xn. R45 Xn. P 295-443-1 92045-61-9 Carc. 2. dearomatizate. R45 Xn. P 285-512-4 85116-61-6 Carc. R45 Xn. fracţia uşoară hidrotratată. R65 2347 649-346-00-X Condensate de gaze naturale (din petrol). R65 2339 649-338-00-6 Nafta (din petrol). R65 2343 649-342-00-8 Nafta (din petrol). R65 2337 649-336-00-5 Nafta (din petrol). C6-11. Cat. R65 2344 649-343-00-3 Hidrocarburi. 2. R45 Xn. Cat. 2. tratată cu hidrogen H.conţinând cicloalcani. Cat. 2. R65 2340 649-339-00-1 Nafta (din petrol). P 295-432-1 92045-51-7 Carc. P 297-852-0 93763-33-8 Carc. Nafta cu punct de fierbere scăzut. cu punct de fierbere scăzut H. C4-12. R45 Xn. tratat cu hidrogen H. R65 2338 649-337-00-0 Nafta (din petrol). tratată cu hidrogen H. R65 2346 649-345-00-4 Solvent Stoddart. P 265-047-3 64741-47-5 Carc. dearomatizate. hidrotratată. P 297-853-6 93763-34-9 Carc. P 295-433-7 92045-52-8 Carc. de la cracarea nafta hidrotratate. fracţia uşoară naftenică. Nafta cu punct de fierbere scăzut. 2. tratată cu hidrogen H. R65 2342 649-341-00-2 Solvent nafta (din petrol). hidrotratate. hidrogenată. întreaga gamă hidrodesulfurizată. tratată cu hidrogen H. Nafta cu punct de fierbere scăzut. Nafta cu punct de fierbere scăzut. tratată cu hidrogen H. R45 Xn. P 232-489-3 8052-41-3 Carc. R65 2345 649-344-00-9 Hidrocarburi. tratată cu hidrogen H. Nafta -nespecificatăă. Nafta cu punct de fierbere scăzut. hidrogenată. Cat. cracată uşor cu abur. P 295-529-9 92062-15-2 Carc. 2. cracată uşor cu abur. R45 Xn. hidrotratată. Cat. tratată cu hidrogen H. R45 Xn. C9-12. 2. 2. Cat. R65 2341 649-340-00-7 Hidrocarburi. de cracare avansată cu abur. Cat. Cat. 2. Nafta cu punct de fierbere scăzut. R45 Xn. Nafta cu punct de fierbere scăzut. tratată cu hidrogen H. Nafta cu punct de fierbere scăzut. R65 . hidrotratate. 2. P 295-438-4 92045-57-3 Carc.Xn.

Cat. R45 2354 649-353-00-8 Nafta (din petrol). P 265-199-0 64742-95-6 Carc. R45 Xn. P 265-187-5 64742-83-2 Carc. de la cracare uşoară cu abur. R65 64741-87-3 Carc. R65 2356 649-355-00-9 Nafta (din petrol). C3-5. R45 2350 649-349-00-6 Nafta (din petrol). R65 2357 649-356-00-4 Solvent nafta (din petrol). R65 64742-22-9 Carc. R45 Xn. Nafta-nespecificată. P 265-048-9 64741-48-6 Carc. Cat. desulfurată. R65 64741-69-1 Carc. 2. 2. Nafta-nespecificată. Cat. R45 2352 649-351-00-7 Nafta (din petrol). 2. 2. 2. cu punct de fierbere scăzut H. P 265-170-2 64742-66-1 Carc. R45 2351 649-350-00-1 Nafta (din petrol). R45 Xn. 2. îmbogăţite în 2metil-2-butenă. P 270-725-7 68477-34-9 Carc. cu punct de fierbere scăzut H. Nafta-nespecificată. tratate cu acid. Naftanespecificată. aromatice uşoare. Cat. Nafta-nespecificată. cu punct de fierbere scăzut H. P 265-123-6 Xn. 2. cu punct de fierbere scăzut H. P 265-122-0 Xn. cu punct de fierbere scăzut H. Naftanespecificată. R65 64742-15-0 Carc. C6-10. deparafinată catalitic. cu punct de fierbere scăzut H. P 265-089-2 Xn. 2. R65 2355 649-354-00-3 Nafta (din petrol). fracţia grea neutralizată chimic. uşor hidrocracată. 2. 2. Cat. Cat. R45 Xn. cu punct de fierbere scăzut H. Nafta-nespecificată. Cat. tratată cu acid. R65 . Nafta-nespecificată. P 265-079-8 Xn. 2. P 268-618-5 68131-49-7 Carc. Cat. R45 2349 649-348-00-0 Nafta (din petrol). P 265-115-2 Xn. Cat. R65 2359 649-358-00-5 Distilate (din petrol). P 265-071-4 Xn. cu punct de fierbere scăzut H. Nafta-nespecificată. Cat. cu punct de fierbere scăzut H. R65 64742-23-0 Carc. cu punct de fierbere scăzut H. amestec lichid brut.2348 649-347-00-5 Gaze naturale (din petrol). R65 2358 649-357-00-X Hidrocarburi aromatice. Nafta-nespecificată. 2. Nafta-nespecificată. cu punct de fierbere scăzut H. R45 2353 649-352-00-2 Nafta (din petrol). cu punct de fierbere scăzut H. R45 Xn. Cat. Naftanespecificată. Cat. fracţia uşoară neutralizată chimic. hidrocracată avansat. R45 Xn. R65 64741-78-2 Carc. neutralizate.

de la cracarea cu abur . 2. Naftanespecificată. R65 2361 649-360-00-6 Distilate (din petrol). R65 2363 649-362-00-7 Extracte (din petrol). P 270-791-7 68478-12-6 Carc. Naftanespecificată. Nafta-nespecificată. R65 68516-20-1 Carc. P 270-736-7 68477-53-2 Carc. P 270-741-4 68477-61-2 Carc. Nafta-nespecificată. 2. R45 2369 649-368-00-X Nafta (din petrol). cu punct de fierbere scăzut H. Cat. P 270-738-8 68477-55-4 Carc. R45 2370 649-369-00-5 Nafta (din petrol). R65 68527-22-0 Carc. Cat. R45 Xn. distilate de petrol cracate cu abur. P 270-795-9 68478-16-0 Carc. de la cocsificarea întregii game. P 271-263-9 Xn. C4-6. P 271-262-3 Xn. P 270-735-1 68477-50-9 Carc. R45 Xn.. R65 68513-02-0 Carc. Cat. Nafta-nespecificată. R65 2366 649-365-00-3 Uleiuri reziduale (din petrol). P 270-991-4 Xn. P 271-138-9 Xn. R65 68527-21-9 Carc. cu punct de fierbere scăzut H. R65 . 2. polim. 2. 2. 2. de la cracarea cu abur a fracţiei medii aromatice. tratată cu argilă. întreaga gamă de la distilarea primară. R65 2364 649-363-00-2 Distilate (din petrol).. rezidii din blazul instalaţiei de separare butan. Cat. cu punct de fierbere scăzut H. de la cracarea cu abur. Cat. cu punct de fierbere scăzut H. 2. R45 Xn. Cat. fracţia C5-12. Cat. R45 Xn. Naftanespecificată. Cat. R65 2365 649-364-00-8 Rezidii (din petrol). Nafta-nespecificată.2360 649-359-00-0 Distilate (din petrol). R45 2368 649-367-00-4 Nafta (din petrol). fracţia C5-10. R45 Xn. P 270-771-8 68477-89-4 Carc. tratată cu argilă. amestecată cu fracţia C5 din nafta din petrol cracat uşor cu abur . Cat. 2. cu punct de fierbere scăzut H. Naftanespecificată. Nafta-nespecificată. R45 Xn. fracţia C5-12. frunţi de depentanizare. tratate la rece cu acid. cu punct de fierbere scăzut H. Nafta-nespecificată. Cat. cu punct de fierbere scăzut H. cu punct de fierbere scăzut H. cu punct de fierbere scăzut H. 2. de la deizobutanizare. 2. R45 Xn. R65 2362 649-361-00-1 Distilate (din petrol). fracţia uşoară de la distilarea primară. Nafta-nespecificată. R45 2367 649-366-00-9 Nafta (din petrol). Cat. 2. cu punct de fierbere scăzut H. cu punct de fierbere scăzut H.

R45 2378 649-377-00-9 Nafta (din petrol).2371 649-370-00-0 Nafta (din petrol). cu punct de fierbere scăzut H. P 271-726-5 68606-10-0 Carc. fracţia aromatică cracată uşor cu abur . C7-8. Nafta-nespecificată. R45 Xn. fracţia fără aromatice. Naftanespecificată. R65 85116-59-2 Carc. R45 Xn. R45 649-381-00-0 Distilate (din petrol). cu punct de fierbere scăzut H. P 292-698-0 90989-42-7 Carc. R45 2372 649-371-00-6 Nafta (din petrol). P 295-302-4 Xn. R65 68527-26-4 Carc. fracţia uşoară. 2. Nafta-nespecificată. R45 2373 649-372-00-1 Nafta (din petrol). desulfurată. cu punct de fierbere scăzut H. îmbogăţit în C5. Naftanespecificată. 2. rezidii de distilare. Nafta-nespecificată. Cat. Cat. Cat. Cat. R65 2377 649-376-00-3 Distilate (din petrol). Cat. 2. R45 649-380-00-5 Hidrocarburi. fracţia uşoară reformată catalitic. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. cu punct de fierbere scăzut H. R65 2375 649-374-00-2 Nafta (din petrol). R65 68603-08-7 Carc. 2. cu punct de fierbere scăzut H. R45 Xn. fracţii uşoare de depentanizare. Cat. 2. R65 91995-41-4 Carc. R45 Xn. Cat. P 289-220-8 Xn. cu punct de fierbere scăzut H. debenzenizată. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. 2. P 272-206-0 68783-66-4 Carc. Naftanespecificată. R45 2376 649-375-00-8 Condensate de gaze naturale . nafta cracat cu abur saturat termic. C4-6. 2. P 271-264-4 68527-23-1 Carc. Cat. R65 86290-81-5 Carc. cu conţinut de aromatice . P 285-510-3 Xn. Nafta-nespecificată. P 272-932-8 68921-09-5 Carc. P 271-266-5 Xn. 2. 2. cu punct de fierbere scăzu H. P 295-298-4 Xn. instalaţia de hidrotratare a aromaticelor. 2. cracat termic. P 271-635-0 Xn. Naftanespecificată. R65 91995-38-9 Carc. Cat. Cat. produşi de dealchilare. R45 2379 649-378-00-4 Benzină. Naftanespecificată. Nafta-nespecificată. 2. de la striperul instalaţiei de unifinare nafta. cu punct de fierbere scăzut H. cu punct de fierbere scăzut H. rezidiile din blazul coloanei de debutanizare. 2. R65 2380 649-379-00-X 2381 2382 Hidrocarburi aromatice. cu punct de fierbere scăzut H. R45 . Cat. Cat. R65 2374 649-373-00-7 Benzină de la piroliză. R65 68919-39-1 Carc. cracată uşor cu abur. P 272-896-3 Xn.

2. hidrogenată. P 308-261-5 97926-43-7 Carc. 2. R45 Xn. cu punct de fierbere scăzut H. tratat cu argilă. P 295-442-6 92045-60-8 Carc. R65 2388 649-387-00-3 Nafta (din petrol). P 295-434-2 92045-53-9 Carc. R45 Xn. fracţia C8-12 polimerizat. Naftanespecificată. 2. R65 2389 649-388-00-9 Distilate (din petrol). R65 2391 649-390-00-X Distilate (din petrol). R45 Xn. de la cracare nafta fără aromatice. Cat. Cat. îmbogăţit în C6. C4-11. fracţie uşoară. P 295-445-2 92045-63-1 Carc. R45 Xn. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. R45 Xn. Cat. P 296-028-8 92201-97-3 Carc. C8-11. de la cracare nafta. de la reformarea catalitică solvent nafta uşor. de la cracare usoară cu abur saturat. dearomatizată. cu punct de fierbere scăzut H. 2. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. Cat. 2. cu punct de fierbere scăzut H. P 296-903-4 93165-19-6 Carc.2383 649-382-00-6 Extracte (din petrol). fracţie uşoară hidrodesulfurizată. 2. 2. R65 . solvent nafta greu. R65 2386 649-385-00-2 Hidrocarburi. Cat. de la piroliză. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. 2. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. Naftanespecificată. P 302-639-3 94114-03-1 Carc. P 295-331-2 Xn. R45 Xn. Cat. R45 Xn. R45 Xn. R65 91995-68-5 Carc. fracţia toluenică. fractiile uşoare distilate. R65 2384 649-383-00-1 Nafta (din petrol). R65 2392 649-391-00-5 Extracte (din petrol). Nafta-nespecificată. Cat. R65 2390 649-389-00-4 Benzină. R45 Xn. 2. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. îmbogăţit în C5. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. desulfurat. 2. Cat. Cat. P 295-444-7 92045-62-0 Carc. cracate cu abur. R65 2387 649-386-00-8 Hidrocarburi. Cat. Naftanespecificată cu punct de fierbere scăzut H. R45 Xn. R65 2385 649-384-00-7 Nafta (din petrol). P 305-750-5 95009-23-7 Carc.

arom. P 310-012-0 102110-14-5 Carc. fracţia uşoară cracată cu abur . P 308-713-1 98219-46-6 Carc. 2. 2. R65 2401 649-400-00-2 Rezidii (din petrol). dearomate. 2. P 270-690-8 68476-50-6 Carc. Cat. R65 2397 649-396-00-2 Nafta (din petrol). R45 Xn. P 309-976-5 101795-01-1 Carc. Cat. Naftanespecificată cu punct de fierbere scăzut H. conţinând diciclopentadienă. P 310-013-6 102110-15-6 Carc. Naftanespecificată. hidrogenate. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H.2393 649-392-00-0 Nafta (din petrol). cu punct de fierbere scăzut H. 2. debenzenizat. 2. R45 Xn. îmbogăţit în C5-6. P 309-879-8 101316-76-1 Carc. R45 Xn. tratat termic. îmbogăţite în C8. dearomatizate prin sorbţie. cu punct de fierbere scăzut H. C3-6. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. Cat. Cat. 2. de la cocsarea întregii game. 2. de la rafinarea toluenului. cracat uşor cu abur. R45 Xn. R45 Xn. C7-9. R65 2400 649-399-00-9 Hidrocarburi. R65 2394 649-393-00-6 Nafta (din petrol). Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H.. R65 2398 649-397-00-8 Nafta (din petrol). Nafta-nespecificată. 2. R45 Xn. P 310-057-6 102110-55-4 Carc. îmbogăţite în C5. P 309-870-9 101316-66-9 Carc. hidrodesulfurate. hidrodesulfurizată. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. Cat. R65 2396 649-395-00-7 Hidrocarburi. R65 2395 649-394-00-1 Distilate (din petrol). R65 2402 649-401-00-8 Hidrocarburi C>=5. R45 Xn. Cat. P 308-714-7 98219-47-7 Carc. 2. P 309-862-5 101316-56-7 Carc. 2. C6-8. tratat termic. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. Cat. R65 2399 649-398-00-3 Hidrocarburi. Nafta-nespecificată cu punct de fierbere scăzut H. Cat. R65 . R45 Xn. Cat. R45 Xn. cracat uşor cu abur. nafta cracată cu abur. fracţie uşoară desulfurata. îmbogăţit în C5. Naftanespecificată cu punct de fierbere scăzut H. Cat. R45 Xn.

Kerosen cracat H 270-728-3 68477-39-4 Xn. Kerosen de distilare primară H 295-418-5 92045-37-9 Xn. R65 2405 649-404-00-4 Kerosen (din petrol). de la cracare cu abur. greu alifatic. Kerosen de distilare primară H 265-191-7 64742-88-7 Xn. C8-10. cracate stripate. hidrodesulfurizat. fracţie largă de la distilarea primară. 2. Kerosen cracat H 292-621-0 90640-98-5 Xn. P 292-695-4 90989-39-2 Carc. cracate stripate. Produs petrolier alb redistilat cu punct de fierbere ridicat H. R45 Xn. mediu alifatic. cracate cu abur . R65 2415 649-414-00-9 Nafta (din petrol). de la cracare cu abur.2403 649-402-00-3 Hidrocarburi. hidrotratate. cracat termic. Kerosen cracat H 285-507-7 85116-55-8 Xn. R45 Xn. îmbogăţită în hidrocarburi aromatice C9-10. P 270-695-5 68476-55-1 Carc. distilate de petrol cracate cu abur . R65 2413 649-412-00-8 Kerosen (din petrol). R65 2409 649-408-00-6 Distilate (din petrol). R65 2407 649-406-00-5 Solvent nafta (din petrol). R65 2411 649-410-00-7 Distilate (din petrol). R65 2408 649-407-00-0 Kerosen (din petrol). hidrotratată. R65 2414 649-413-00-3 Hidrocarburi aromatice C>=10. distilate de petrol cracate cu abur . Kerosen cracat H 270-729-9 68477-40-7 Xn. fracţia C8-10. de la cracarea cu abur. R65 . R65 2404 649-403-00-9 Hidrocarburi aromatice. Cat. 2. Kerosen de distilare primară H 265-200-4 64742-96-7 Xn. fracţia C8-12. Kerosen cracat H 270-737-2 68477-54-3 Xn. R65 2406 649-405-00-X Solvent nafta (din petrol). R65 2410 649-409-00-1 Distilate (din petrol). Kerosen cracat H 292-637-8 90641-13-7 Xn. Naftanespecificată cu punct de fierbere scăzut H. R65 2412 649-411-00-2 Distilate (din petrol). fracţia C10-12. Kerosen de distilare primară H 232-366-4 8008-20-6 Xn. Cat. îmbogăţite în C5. Kerosen cracat H 265-194-3 64742-91-2 Xn.

Kerosen . Kerosen nespecificată H 265-132-5 64742-31-0 Xn. R65 2427 649-426-00-4 Nafta (din petrol).nespecificat H 265-198-5 64742-94-5 Xn. de la reformare catalitică fracţia aromatică grea. hidrodesulfurizata . R65 2426 649-425-00-9 Nafta (din petrol).nespecificat H 269-778-9 68333-23-3 Xn. R65 2418 649-417-00-5 Solvent nafta (din petrol).nespecificat H 285-508-2 85116-57-0 Xn. Kerosen cracat H 309-881-9 101316-80-7 Xn. R65 2419 649-418-00-0 Distilate (din petrol). R65 2417 649-416-00-X Distilate (din petrol). de la hidrocracare aromatice grele.Kerosen cracat H 309-938-8 101631-13-4 Xn. R65 2422 649-421-00-7 Distilate (din petrol). de la cracare catalitica. Kerosen . Kerosen nespecificată H 265-074-0 64741-73-7 Xn. R65 2425 649-424-00-3 Solvent nafta (din petrol).2416 649-415-00-4 Distilate (din petrol). Kerosen cracat H 309-940-9 101631-15-6 Xn. aromatic greu. fracţie uşoară neutralizată chimic. de la cracare cu abur fracţie uşoară de gudron greu. cracate termic. R65 2420 649-419-00-6 Distilate (din petrol). fracţie uşoară din gudron greu . Kerosen .Kerosen .nespecificată H 265-184-9 64742-81-0 Xn. R65 2423 649-422-00-2 Distilate (din petrol). îmbogăţit în hidrocarburi alchilaromatice. de la coxare avansata. R65 . Kerosen . R65 2421 649-420-00-1 Extracte (din petrol). alchilate. Kerosen cracat H 309-866-7 101316-61-4 Xn. Kerosen . solvent nafta greu. hidrodesulfurizat .nespecificat H 265-099-7 64741-98-6 Xn. fracţie uşoară hidrotratată. R65 2424 649-423-00-8 Kerosen (din petrol).nespecificat H 265-149-8 64742-47-8 Xn.

nespecificat H 295-416-4 92045-36-8 Xn. R65 2430 649-429-00-0 Hidrocarburi. Cat. dearomatizate. R65 2432 649-431-00-1 Distilate (din petrol). Motorină cracată H 265-062-5 64741-60-2 Carc. hidrotratare. Motorină cracată H 265-084-5 64741-82-8 Carc. întreaga gamă de la cracarea medie. C9-16. desulfurat. R65 2435 649-434-00-8 Kerosen (din petrol). hidrodesulfurizat. 2. de la cracare catalitică uşoară hidrodesulfurizare.nespecificat H 307-033-2 97488-94-3 Xn. de la cracare catalitică uşoară. de la cracare termică uşoară. Kerosen nespecificat H 294-799-5 91770-15-9 Xn. R65 2436 649-435-00-3 Distilate (din petrol). Kerosen . R40 2439 649-438-00-X Distilate (din petrol). de la hidrocracare uşoară. 2. R45 . Kerosen . desulfurat. R45 2438 649-437-00-4 Distilate (din petrol).nespecificat H 309-944-0 101631-19-0 Xn.nespecificată H 297-854-1 93763-35-0 Xn. Kerosen . hidrotratate. Motorină cracată H 269-781-5 68333-25-5 Carc. R45 2437 649-436-00-9 Distilate (din petrol). rafinat cu solvent.nespecificată H 309-882-4 101316-81-8 Xn. Motorină cracată H 265-078-2 64741-77-1 Carc. R65 2433 649-432-00-7 Solvent nafta (din petrol). 2. Motorină cracată H 265-060-4 64741-59-9 Carc. Kerosen . 2. R45 2440 649-439-00-5 Distilate (din petrol). 3.nespecificat H 309-864-6 101316-58-9 Xn. R65 2434 649-433-00-2 Solvent nafta (din petrol). Cat. fracţia medie hidrodesulfurizată . Kerosen . Kerosen . R65 2429 649-428-00-5 Kerosen (din petrol). de la cracare catalitică intermediară. Cat. hidrodesulfurizate. Cat.2428 649-427-00-X Kerosen (din petrol). aromatice grele hidrodesulfurizate. Kerosen . rafinat cu solvent.nespecificat H 309-884-5 101316-82-9 Xn. R65 2431 649-430-00-6 Kerosen (din petrol). Cat.

2. 3. degradate termic. R45 2447 649-446-00-3 Rezidii (din petrol). R45 2445 649-444-00-2 Motorine(din petrol). Motorină cracată H 309-865-1 101316-59-0 Carc. nafta cracat cu abur saturat. Cat. Cat. Motorină cracată H 295-514-7 92062-00-5 Carc. R45 2449 649-448-00-4 Rezidii (din petrol). R45 2444 649-443-00-7 Distilate (din petrol). distilate de nafta cracată cu abur. 2. Cat. 2.2441 649-440-00-0 Distilate (din petrol). de la hidrogenarea naftei cracată cu abur . 2. R45 . Cat. Cat. Motorină cracată H 307-662-2 97675-88-2 Carc. nafta cracat uşor cu abur. Motorină cracată H 295-411-7 92045-29-9 Carc. Motorină cracată H 309-939-3 101631-14-5 Carc. 2. Motorină cracată H 295-991-1 92201-60-0 Carc. R45 2452 649-451-00-0 Distilate (din petrol). 2. Cat. R45 2443 649-442-00-1 Motorină (din petrol). 2. Motorină cracată H 270-727-8 68477-38-3 Carc. 2. hidrodesulfurizate de la cocsare medie. R45 2446 649-445-00-8 Rezidii (din petrol). Cat. de la cracarea cu abur avansată. hidrodesulfurizate. R45 2442 649-441-00-6 Distilate (din petrol). R45 2453 649-452-00-6 Distilate (din petrol). C16-20. Cat. Cat. 2. cracate termic. de vacuum uşor. deparafinate cu solvent . Motorină cracată H 285-505-6 85116-53-6 Carc. rezidii de la distilarea fracţiei parafinice hidrocracate . Motorină cracată H 271-260-2 68527-18-4 Carc. hidrodesulfurizate. Motorină cracată H 295-517-3 92062-04-9 Carc. fracţie medie cracată termic hidrodesulfurizată . R45 2448 649-447-00-9 Distilate (din petrol). cracate termic. Cat. 2. 2. Cat. distilate de petrol cracat cu abur cracate. Motorină cracată H 308-278-8 97926-59-5 Carc. Cat. de la cracare catalitică uşoară. Motorină cracată H 270-662-5 68475-80-9 Carc. R40 2451 649-450-00-5 Motorine (de petrol). Cat. Motorină cracată H 297-905-8 93763-85-0 Carc. de la cracare cu abur. 2. R45 2450 649-449-00-X Hidrocarburi.

Cat. Cat. R45 2462 649-461-00-5 Distilate (din petrol). fracţie uşoară naftenică rafinată cu solvent. R45 2461 649-460-00-X Distilate (din petrol). R45 2459 649-458-00-9 Distilate (din petrol). Cat. Cat. fracţie naftenică grea tratată cu argilă. 2. fracţii uşoare parafinice rafinate cu solvent . Cat. de la deasfaltarea cu solvent. Ulei bază nespecificat H. Cat. Cat. L 265-091-3 64741-89-5 Carc. fracţii grele parafinice rafinate cu solvent. Ulei bază nespecificat H. R45 2456 649-455-00-2 Distilate (din petrol). Ulei bază nespecificat H. L 265-143-5 64742-41-2 Carc. L 265-138-8 64742-37-6 Carc. 2. 2. 2. R45 2465 649-464-00-1 Distilate (din petrol). R45 2464 649-463-00-6 Distilate (din petrol). L 265-137-2 64742-36-5 Carc. L 265-098-1 64741-97-5 Carc. Ulei bază nespecificat H. dela hidrocracare avansată. Cat. Ulei bază nespecificat H. 2. R45 2457 649-456-00-8 Uleiuri reziduale (din petrol). Cat. Ulei bază nespecificat H.2454 649-453-00-1 Distilate (din petrol). Ulei bază nespecificat H. rafinate cu solvent. L 265-101-6 64742-01-4 Carc. Ulei bază nespecificat H. 2. L 265-147-7 64742-45-6 Carc. L 265-077-7 64741-76-0 Carc. R45 . Ulei bază nespecificat H. Ulei bază nespecificat H. 2. L 265-096-0 64741-95-3 Carc. R45 2458 649-457-00-3 Distilate (din petrol). 2. fracţie naftenică uşoară tratată cu argilă. R45 2463 649-462-00-0 Uleiuri reziduale (din petrol). fracţie parafinică uşoară tratată cu argilă. 2. Ulei bază nespecificat H. L 265-097-6 64741-96-4 Carc. 2. R45 2460 649-459-00-4 Ulei rezidual (din petrol). fracţie grea naftenică rafinată cu solvent. Ulei bază nespecificat H. R45 2455 649-454-00-7 Distilate (din petrol) . Cat. Cat. L 265-146-1 64742-44-5 Carc. tratate cu argilă. 2. Cat. L 265-090-8 64741-88-4 Carc. fracţie parafinică grea tratată cu argilă. 2.

R45 2470 649-469-00-9 Distilate (din petrol). fracţie uşoară deparafinată catalitic. L 265-169-7 64742-65-0 Carc. Cat. R45 2472 649-471-00-X Uleiuri reziduale (din petrol). Ulei bază nespecificat H. 2. Cat. fracţie naftenică uşoară hidrotratată . fracţie parafinică grea deparafinată cu solvent. Ulei bază nespecificat H. L 265-157-1 64742-54-7 Carc. fracţie parafinică uşoară deparafinată cu solvent. L 265-158-7 64742-55-8 Carc. Ulei bază nespecificat H. R45 2473 649-472-00-5 Distilate (din petrol). R45 . 2. Cat. 2. R45 2469 649-468-00-3 Distilate (din petrol). L 265-173-9 64742-69-4 Carc. L 265-156-6 64742-53-6 Carc. L 265-160-8 64742-57-0 Carc. Ulei bază nespecificat H. fracţie parafinică uşoară. 2. fracţie naftenică grea hidrotratată . Cat. Ulei bază nespecificat H. Ulei bază nespecificat H. deparafinate cu solvent. R45 2477 649-476-00-7 Uleiuri naftenice (din petrol). hidrotratate. Cat. L 265-155-0 64742-52-5 Carc. R45 2476 649-475-00-1 Uleiuri naftenice (din petrol). Cat. Cat. 2. Ulei bază nespecificat H. fracţii naftenice grele deparafinate cu solvent. Ulei bază nespecificat H. Ulei bază nespecificat H.2466 649-465-00-7 Distilate (din petrol). R45 2475 649-474-00-6 Distilate (din petrol). Ulei bază nespecificat H. Cat. L 265-172-3 64742-68-3 Carc. Ulei bază nespecificat H. fracţie parafinică grea hidrotratată . R45 2467 649-466-00-2 Distilate (din petrol). R45 2471 649-470-00-4 Uleiuri reziduale (din petrol). Cat. 2. fracţie grea deparafinată catalitic. hidrotratată . Cat. Cat. 2. 2. L 265-159-2 64742-56-9 Carc. L 265-166-0 64742-62-7 Carc. L 265-168-1 64742-64-9 Carc. L 265-167-6 64742-63-8 Carc. Ulei bază nespecificat H. 2. R45 2468 649-467-00-8 Distilate (din petrol). 2. 2. 2. fracţie naftenică uşoară deparafinată cu solvent. R45 2474 649-473-00-0 Distilate (din petrol). Cat.

Cat. Cat. uleiuri bază neutre. R45 2482 649-481-00-4 Uleiuri de lubrifiere (din petrol). C20-50. R45 2489 649-488-00-2 Hidrocarburi. fracţie uşoară deparafinată catalitic. fracţie uşoară parafinică. fracţie grea parafinică deparafinată complex. Ulei bază nespecificat H. L 276-737-9 72623-86-0 Carc. C20-50. Ulei bază nespecificat H. fracţie grea parafinică deparafinată cu solvent. 2. Cat. uleiuri bază neutre. 2. L 276-738-4 72623-87-1 Carc. L 292-616-3 90640-94-1 Carc. Cat. R45 . C20-50. R45 2488 649-487-00-7 Distilate (din petrol). L 265-176-5 64742-71-8 Carc. L 265-174-4 64742-70-7 Carc. Ulei bază nespecificat H. Cat. R45 2483 649-482-00-X Uleiuri de lubrifiere (din petrol). R45 2487 649-486-00-1 Distilate (din petrol). R45 2486 649-485-00-6 Distilate (din petrol). 2. Cat. deparafinată complex. L 292-614-2 90640-92-9 Carc. L 278-012-2 74869-22-0 Carc. L 265-179-1 64742-75-2 Carc. 2. 2. uleiuri bază neutre. Ulei bază nespecificat H. Ulei bază nespecificat H. 2. 2. R45 2479 649-478-00-8 Uleiuri parafinice (din petrol). L 276-736-3 72623-85-9 Carc. R45 2480 649-479-00-3 Uleiuri naftenice (din petrol). R45 2484 649-483-00-5 Uleiuri de lubrefiere (din petrol). hidrotratate . Ulei bază nespecificat H. cu vâscozitate înaltă. Cat. hidrotratată. L 265-180-7 64742-76-3 Carc. Cat. 2. fracţie grea deparafinată catalitic. Cat. C15-30. 2. Cat. 2. R45 2481 649-480-00-9 Uleiuri naftenice (din petrol). fracţie uşoară deparafinată complex. Cat. R45 2485 649-484-00-0 Uleiuri de lubrifiere. Ulei bază nespecificat H. fracţie grea deparafinată complex. L 292-617-9 90640-95-2 Carc. Ulei bază nespecificat H. tratată cu argilă. hidrotratate. Ulei bază nespecificat H. fracţie grea parafinică deparafinate cu solvent. 2. Ulei bază nespecificat H. Ulei bază nespecificat H. Cat. Ulei bază nespecificat H. L 292-613-7 90640-91-8 Carc.2478 649-477-00-2 Uleiuri parafinice (din petrol). hidrotratate . 2.

L 295-423-2 92045-42-6 Carc. Cat. Ulei bază nespecificat H. L 295-301-9 91995-40-3 Carc. hidrotratată. deparafinate cu solvent hidrotratate. R45 2499 649-498-00-7 Uleiuri de lubrefiere (din petrol). tratată cu argilă. R45 2494 649-493-00-X Distilate (din petrol). hidrocracate. L 295-499-7 92061-86-4 Carc. fracţie uşoară parafinică deparafinată hidrotratată. 2. rafinată cu solvent. 2. Ulei bază nespecificat H. deparafinate cu solvent. hidrotratată. Ulei bază nespecificat H. rafinate cu solvent. 2. hidrotratată. extrase cu solvent. nonaromatice hidrocracate. tratate cu acid. hidrotratate . 2. deparafinate catalitic. 2. R45 2493 649-492-00-4 Uleiuri reziduale (din petrol).deparafinate. Cat. R45 2497 649-496-00-6 Distilate (din petrol). 2. hidrocracate . Cat. R45 . 2.2490 649-489-00-8 Distilate (din petrol). Cat. Cat. Ulei bază nespecificat H. fracţie uşoară parafinică deparafinată cu solvent. Cat. L 292-620-5 90640-97-4 Carc. R45 2492 649-491-00-9 Uleiuri reziduale (din petrol). Ulei bază nespecificat H. Cat. Ulei bază nespecificat H. L 295-316-0 91995-54-9 Carc. Ulei bază nespecificat H. R45 2498 649-497-00-1 Uleiuri de lubrifiere (din petrol). L 295-424-8 92045-43-7 Carc. fracţia grea parafinică deparafinată. Ulei bază nespecificat. 2. R45 2496 649-495-00-0 Distilate (din petrol). Ulei bază nespecificat H. 2.deparafinate. R45 2500 649-499-00-2 Uleiuri reziduale (din petrol). Cat. fracţie uşoară naftenică . fracţie uşoară parafinică deparafinată cu solvent. Cat. 2. C17-35. R45 2491 649-490-00-3 Distilate (din petrol). R45 2495 649-494-00-5 Distilate (din petrol). Cat. L 295-306-6 91995-45-8 Carc. Cat. L 295-300-3 91995-39-0 Carc. H. L 294-843-3 91770-57-9 Carc. deparafinate cu solvent. L 292-656-1 90669-74-2 Carc. Ulei bază nespecificat H. Ulei bază nespecificat H. 2. L 292-618-4 90640-96-3 Carc.

Ulei bază nespecificat H. hidrogenate. R45 2508 649-507-00-4 Uleiuri de lubrifiere (din petrol). 2. Ulei bază nespecificat H. Ulei bază nespecificat H. Ulei bază nespecificat H. L 305-595-3 94733-16-1 Carc. fracţii grele hidrotratate. Cat. hidrogenate. C16-32. C13-30. L 297-474-6 93572-43-1 Carc. 2. 2. Ulei bază nespecificat H. 2. L 297-857-8 93763-38-3 Carc. Ulei bază nespecificat H. îmbogăţite în aromatice. L 305-972-2 95371-05-4 Carc. L 305-974-3 95371-07-6 Carc. îmbogăţite în aromatice. Ulei bază nespecificat H. rafinate cu solvent. L 305-589-0 94733-09-2 Carc. Ulei bază nespecificat H. distilat naftenic extras cu solvent. 2. deparafinate cu solvent. Ulei bază nespecificat H. Cat. R45 2503 649-502-00-7 Hidrocarburi. hidrotratate. L 305-594-8 94733-15-0 Carc. rafinate bază. Cat. R45 2507 649-506-00-9 Uleiuri de lubrifiere (din petrol). R45 2502 649-501-00-1 Uleiuri de lubrifiere (din petrol). hidrocracate. C20-50. Cat. fracţii uşoare hidrocracate. 2. deparafinate cu solvent. 2. fracţii grele deparafinate rafinate cu solvent . uleiuri bază. distilate bază. Cat. R45 .2501 649-500-00-6 Uleiuri parafinice(din petrol). C18-40. C18-40. L 305-588-5 94733-08-1 Carc. Cat. ulei rezidual de la hidrogenarea distilatelor în vacuum. Cat. deparafinate cu solvent. R45 2511 649-510-00-0 Hidrocarburi. Ulei bază nespecificat H. deasfaltate deparafinate. Cat. Cat. C37-68. 2. rezidii de la distilarea parafinicilor hidrocracate. L 300-257-1 93924-61-9 Carc. L 295-810-6 92129-09-4 Carc. 2. R45 2506 649-505-00-3 Distilate (din petrol). distilat naftenic extras cu solvent. parafinice. R45 2504 649-503-00-2 Hidrocarburi. rezidii de la distilarea sub vacuum. 2. R45 2509 649-508-00-X Hidrocarburi. L 305-971-7 95371-04-3 Carc. R45 2510 649-509-00-5 Hidrocarburi. Cat. R45 2505 649-504-00-8 Distilate (din petrol). rafinate cu solvent. Ulei bază nespecificat H. Cat. 2.

Ulei bază nespecificat H. fracţii uşoare de distilare. R45 2519 649-518-00-4 Hidrocarburi. fracţii naftenice uşoare extrase cu solvent. R45 2514 649-513-00-7 Distilate (din petrol). dearomatizate. hidrotratate. R45 2518 649-517-00-9 Hidrocarburi. Ulei bază nespecificat Hidrocarburi. Cat. Ulei bază nespecificat H. distilate hidrotratate. dezasfaltate cu solvent. L 307-661-7 97675-87-1 Carc. C14-29. Cat. fracţii naftenice uşoare extrase cu solvent. hidrotratate. 2. Ulei bază nespecificat . 2. C17-30. rezidii de la distilarea sub vacuum. C13-27. Cat. C17-30. 2. L 307-758-4 97722-09-3 Carc. 2. L 307-034-8 97488-95-4 Carc. dezasfaltate cu solvent. rezidii de distilare . fracţii uşoare de distilare sub vacuum. 2. Cat. Ulei bază nespecificat H. distilare sub vacuum a naftenicelor. rafinate cu solvent. rafinate cu solvent. Ulei bază nespecificat H. L 307-011-2 97488-74-9 Carc. C18-27. L 307-755-8 97722-06-0 Carc. Ulei bază nespecificat H. Ulei bază nespecificat H. Cat. Cat. L 307-010-7 97488-73-8 Carc. L 308-132-3 97862-82-3 Carc. C17-40. hidrotratate. L 308-131-8 97862-81-2 Carc. Cat. deparafinate cu solvent. C27-45. Cat. Cat. Cat. R45 2516 649-515-00-8 Hidrocarburi. R45 2521 649-520-00-5 H. R45 Hidrocarburi. R45 2520 649-519-00-X Hidrocarburi. L 307-760-5 97722-10-6 Carc. Ulei bază nespecificat H. 2. hidrocracate. Ulei bază nespecificat H. hidrogenate. fracţii uşoare. Cat. 2. fracţii grele. 2. L 305-975-9 95371-08-7 Carc. R45 2513 649-512-00-1 Distilate (din petrol). C37-65. R45 2522 649-521-00-0 H. 2. 2. rezidii de distilarea la presiunea atmosferică. 2. R45 2515 649-514-00-2 Uleiuri de lubrifiere(din petrol). R45 2517 649-516-00-3 Hidrocarburi. fracţii uşoare de distilare. deasfaltate.2512 649-511-00-6 Hidrocarburi. Ulei bază nespecificat H. C27-42. hidrocracate. L 308-133-9 97862-83-4 Carc.

R45 2531 649-530-00-X H. R45 2532 649-531-00-5 H. C>25. L 309-876-1 101316-71-6 Carc.2523 649-522-00-6 Hidrocarburi. Ulei bază nespecificat Uleiuri de lubrifiere (din petrol). Ulei bază nespecificat Uleiuri de lubrfiere (din petrol). Ulei bază nespecificat Uleiuri de lubrifiere (din petrol). Ulei bază nespecificat Uleiuri de lubrifiere (din petrol). R45 2529 649-528-00-9 H. 2. hidrogenate. deparafinate cu solvent. L 272-175-3 68783-00-6 Carc. Ulei bază nespecificat H. deparafinate. L 308-290-3 97926-71-1 Carc. 2. dezasfaltate cu solvent. dearomatizate. hidrotratate. solvent de distilare a fracţiei grele parafinice . concentrat în aromatice. Cat. hidrogenate. Cat. extrase cu solvent. Extract aromatic distilat ( tratat) . R45 2530 649-529-00-4 H. R45 H. Cat. L 272-180-0 68783-04-0 Carc. R45 2528 649-527-00-3 H. Cat. deparafinate. extrase cu solvent. solvent de distilare a naftenicelor grele. C24-50. 2. L 309-877-7 101316-72-7 Carc. Ulei bază nespecificat Uleiuri reziduale (din petrol). tratate cu argilă. Ulei bază nespecificat H. C20-58. Cat. 2. L 309-711-3 100684-38-6 Carc. R45 2527 649-526-00-8 H. extrase cu solvent. C27-42. R45 2525 649-524-00-7 Hidrocarburi. C17-32. Extract aromatic distilat ( tratat) Extracte (din petrol). deparafinate. Cat. C27-45. L 308-287-7 97926-68-6 Carc. Ulei bază nespecificat H. C20-35. Cat. rafinată cu solvent. R45 Uleiuri reziduale (din petrol). deasfaltate. naftenice. L 309-875-6 101316-70-5 Carc. L 272-342-0 68814-89-1 Carc. R45 2526 649-525-00-2 H. R45 H. 2. 2. Cat. 2. extrase cu solvent. 2. Ulei bază nespecificat Extracte (din petrol). distilate parafinice grele. Cat. 2. 2. Cat. R45 2524 649-523-00-1 Hidrocarburi. Extract aromatic distilat ( tratat) 2533 649-532-00-0 2534 649-533-00-6 Extracte (din petrol). L 308-289-8 97926-70-0 Carc. 2. hidrogenate. deparafinate cu solvent. L 309-710-8 100684-37-5 Carc. Cat. 2. hidrogenate. tratate cu cărbune. L 309-874-0 101316-69-2 Carc. deparafinate. Cat.

solvent de distilare a parafinicelor uşoare hidrotratat. Cat. Extract aromatic distilat ( tratat) Extract (din petrol). Extract aromatic distilat ( tratat) 2542 649-541-00-X 2543 649-542-00-5 2544 649-543-00-0 2545 649-544-00-6 Extracte (din petrol). 2. R45 H. solvent de distilare a parafinicelor grele deparafinate cu solvent. R45 H. Cat. hidrodesulfurizat. R45 H. L 295-338-0 91995-75-4 Carc. L 292-632-0 90641-08-0 Carc. Cat. tratat cu argilă. 2. Cat. R45 H. solvent de distilare a naftenicelor uşoare. R45 H. L 295-342-2 91995-79-8 Carc. solvent de distilare a naftenicelor grele. Cat. L 295-335-4 91995-73-2 Carc. L 292-633-6 90641-09-1 Carc. hidrotratate. 2. Extract aromatic distilat ( tratat) Extracte (din petrol). solvent de motorină de vacuum uşor. Extract aromatic distilat ( tratat) Extracte (din petrol). 2. Extract aromatic distilat ( tratat) . Cat. hidrodesulfurizat.2535 649-534-00-1 2536 649-535-00-7 2537 649-536-00-2 2538 649-537-00-8 2539 649-538-00-3 2540 649-539-00-9 2541 649-540-00-4 Extracte (din petrol). 2. 2. R45 H. Cat. hidrotratate. hidrodesulfurizate. Extract aromatic distilat ( tratat) Extracte (din petrol). Cat. Extract aromatic distilat ( tratat) Extracte (din petrol). Extract aromatic distilat ( tratat) Extracte (din petrol). Cat. solvent de distilare a parafinicelor grele. solvent de distilare a naftenicelor grele. L 297-827-4 93763-10-1 Carc. 2. L 296-437-1 92704-08-0 Carc. L 297-829-5 93763-11-2 Carc. Extract aromatic de distilat ( tratat) Extracte (din petrol). R45 Extracte (din petrol). Extract aromatic distilat ( tratat) H. R45 H. hidrotratat. L 295-340-1 91995-77-6 Carc. 2. R45 H. hidrotratat. hidrodesulfurizat. 2. Cat. L 295-339-6 91995-76-5 Carc. L 292-631-5 90641-07-9 Carc. Cat. 2. R45 H. 2. solvent de distilare a parafinicelor uşoare. solvent de distilare a parafinicelor uşoare. Extract aromatic distilat ( tratat) Extracte (din petrol). solvent de distilare a parafinicelor uşoare tratat cu acid . solvent de distilare a parafinicelor grele. R45 H.

N2-(4-clor-o-tolil)N1. Fracţii grele de petrol H. R51-53 Xn. 2. 3. R36 N.2.3-h]cromenonă-6. fenson 650-004-00-7 R10 80-38-6 Xn. R45 2551 649-550-00-9 Fracţii grele de petrol (din petrol). L 309-673-8 100684-03-5 Carc.4b]furo[2. R45 2550 649-549-00-3 Fracţii grele de petrol (din petrol).N1-dimetilformamidină 228-200-5 6164-98-3 Carc. L 309-672-2 100684-02-4 Carc. solvent de motorină de vacuum uşor. R22 201-501-9 83-79-4 T.12. 2. rotenonă 650-006-00-8 207-807-9 benquinox Xn. R36/37/38 N. R45 2552 650-002-00-6 Ulei de terebentină 232-350-7 8006-64-2 2553 2554 650-003-00-1 Extracte (din petrol). tratat cu cărbune .6. Cat. tratat cu cărbune. R22 213-589-6 991-42-4 Xi. R50-53 T. Extract aromatic distilat ( tratat) Extracte (din petrol).12aS)-1. L 309-674-3 100684-04-6 Carc. R45 2548 649-547-00-2 H. R21 2557 650-007-00-3 chlordimeform (ISO). Cat.9-dimetoxicromeno[3. Fracţii grele de petrol H. L 265-171-8 64742-67-2 Carc.6a. Cat. R25 201-274-6 norbormidă 2555 2556 650-005-00-2 (2R. L 309-675-9 100684-05-7 Carc. R40 Xn. Extract aromatic distilat ( tratat) Extracte (din petrol). Extract aromatic distilat ( tratat) 4-clorfenil benzensulfonat. R36/38 R43 N. 2. R20/21/22-65 Xi. R45 2549 649-548-00-8 H. solvent de motorină de vacuum uşor tratat cu argilă. 2.6aS. tratat cu argilă. R51-53 Xn. 2. R45 2547 649-546-00-7 H. Cat. 2. Cat. Extract aromatic distilat ( tratat) Extracte (din petrol). L 295-394-6 92045-12-0 Carc. hidrotratate.12a-hexahidro2-izopropenil-8. solvent de distilare a parafinicelor uşoare. solvent de distilare a parafinicelor uşoare. Cat.2546 649-545-00-1 H. R25 495-73-8 Xi. Cat. R21/22 .

[fibre sintetice din sticlă (silicaţi) cu orientare aleatorie. 3. R50-53 T. cu excepţia celor specificate în altă parte în această anexă. R # # Carc. R34 Xn. formaldehidei. R45 - 132207-33-1 Carc. R50-53 2559 2560 650-009-00-4 Clorhidrat de chlordimeform . [fibre sintetice din sticlă (silicaţi) cu orientare aleatorie. 4-(2-clorfenilhidrazon)-3metil-5-izoxazolonă 227-197-8 5707-69-7 N. produşi de reacţie cu metasilicat disodic 12510-42-8 Carc. R38 2566 650-017-00-8 A. Cat. R20 . colofoniu 2565 232-484-6 277-299-1 A. 2. 1. R40 216-901-9 Xn. Cat. R22 2564 650-015-00-7 232-475-7 8050-09-7 R43 Colofoniu. cu conţinut mai mic sau egal cu 18% procente de greutate de oxid alcalin şi alcalino-pământoase Xi. R38 2567 650-018-00-3 Produşi de reactie ai: acetofenonei.Cat. 3. R40 1694-09-3 benzil violet 4B 2561 650-012-00-0 erionită 2562 650-013-00-6 azbest 2563 650-014-00-1 - E Sarea tetrasodică de dietil 2.Ndimetilformamidina . R22 N. Cat.4diilbi(trimetilen)difosfonat. clorhidrat de N2-(4clor-o-tolil)-N1. ciclohexilaminei.N1-dimetilformamidină 650-010-00-X 243-269-1 19750-95-9 Carc. R25 N. R34 Xn. Cat. Cat.2558 650-008-00-9 drazoxolon (ISO). R40 C. Q. R45 132207-32-0 T. R # 650-016-00-2 8052-10-6 73138-82-6 # Carc. Cat. R50-53 Carc. 1. cu conţinut mai mare de 18% procente de greutate de oxid alcalin şi de oxid alcalino-pământos Xi.4dihidroxiciclodisiloxan-2. R49 Fibre ceramice refractare: fibre cu destinaţie specială. monoclorhidrat de N1-(4-clor-o-tolil)-N. 3. metanolului şi al acidului acetic 406-230-1 - R10 Carc. R48/23 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 401-770-4 C.3. R40 Lână minerală cu excepţia celor specificate în această anexă.

R50-53 82097-50-5 N. R22 N. R22-48/22 - R43 N.5-triazinil-2)uree 200-237-1 55-55-0 R43 N.4-triazolil1)butanol-2 650-033-00-5 650-041-00-9 esfenvalerate (ISO). R50-53 94361-06-5 Repr. (2RS.2568 2569 2570 2571 650-031-00-4 bi(4-hidroxi-N-metilanilin)sulfat 650-032-00-X ciproconazol. R63 - Xn. R50-53 Xn.2RS. R50-53 . R23/25 - R43 N.3RS.3. (S)-a-ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-clorfenil)-3-metilbutirat triasulfuron (ISO).2. 3. 1-[2-(2cloretoxi)fenilsulfonil]-3-(4-metoxi-6-metil1. R50-53 66230-04-4 T.3SR)-2-(4clorfenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1. Cat.

R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. Footnote .1% < C < 10% T. R45 Note P Footnote Class. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.Etichetare Limite ale concentraţiilor T C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0.

R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.T C > 10% T. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 0. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45 .

R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 . R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.T C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T.

R45 .1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 0. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T.

1% < C < 10% T. R45 T. R45 . R45 C > 10% T.1% < C < 10% C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 T. R45 T. R45-65 53-45 T 45-65 0. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% C > 10% T. R45-65 53-45 T 45-65 0.T 45-65 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 T. R45-65 53-45 T 45-65 0.1% < C < 10% C > 10% T.1% < C < 10% C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 53-45 T 45-65 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 53-45 T 0. R45 T.1% < C < 10% T. R45-65 53-45 T 45-65 0. R45-65 45-65 53-45 0. R45 T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T.1% < C < 10% C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.

R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% C > 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45 T. R45-65 45-65 53-45 T 45-65 0. R45 C > 10% T. R45 T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% C > 10% T.1% < C < 10% C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 53-45 T 45-65 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 . R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 53-45 T 45-65 0. R45-65 53-45 0. R45-65 53-45 T 45-65 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 T. R45 T. R45 C > 10% T. R45-65 53-45 T 45-65 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% C > 10% T.T C > 10% T.

R45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% C > 10% T. R45-65 . R45 T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% C > 10% T.1% < C < 10% C > 10% T. R45 C > 10% T. R45 T. R45-65 53-45 T 45-65 0. R45 T.1% < C < 10% C > 10% T. R45 T. R45-65 45-65 53-45 T 0.T 45-65 C > 10% T. R45 T.1% < C < 10% C > 10% T. R45-65 53-45 T 45-65 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 45-65 0.1% < C < 10% C > 10% T. R45-65 53-45 T 45-65 0. R45-65 45-65 53-45 T 45-65 0. R45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 T.1% < C < 10% C > 10% T. R45 T. R45-65 53-45 T 45-65 0. R45-65 45-65 53-45 T 45-65 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T.

R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45 .1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% C > 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 T. R45 C > 10% T.

R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T.1% < C < 10% T. R45 C > 10% T. R45 C > 10% T.T C > 10% T. R45 . R45-65 45-65 53-45 0.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T.1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45-65 45-65 53-45 T 0.1% < C < 10% T.

R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 .1% < C < 10% T. R45-65 45-65 53-45 T 0. R45 C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn.T C > 10% T. R45 C > 10% T. R45-65 45-65 53-45 Xn 0. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn.1% < C < 10% T. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn.

R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 . R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn.65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn.

R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn.Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 Xn C > 10% Xn. R65 65 (2-)23-24-62 T 45 53-45 T 45 53-45 Xn 40 (2-)23-24-62 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 Xn 40 (2-)36/37 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 .

53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 .

53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T .

45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 .

T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T .

45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T .

N 10-20/21/22-36/38-43-51/53-65 (2-)36/37-46-61-62 Xn. N 25-36/37/38-50/53 (1/2-)22-24/25-36-45-60-61 T 21-25 (1/2-)36/37-45 Xn.45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 T 45 53-45 Xn. N 21/22-40-50/53 . N 22-36-51/53 (2-)24-26-61 Xn 22 (2) T.

(2-)22-36/37-60-61 T. N 25-50/53 (1/2-)22-24-36/37-45-60-61 Xn. N 10-20-34-40-43-50/53 (1/2-)26-36/37/39-45-60-61 . N 22-40-50/53 (2-)22-36/37-60-61 Xn 40 (2-)36/37 T 45 53-45 T 45-48/23 53-45 C 22-34 (1/2-)26-36/37/39-45 Xi 43 (2-)24-37 Xn 40-38 (2-)36/37 T 49-38 53-45 C.

Xn. N 22-43-48/22-50/53 (2-)36/37-46-60-61 Xn. N 23/25-43-50/53 (1/2-)24-36/37/39-45-60-61 N 50/53 60-61 . N 22-50/53-63 (2-)36/37-60-61 T.

Comments ATP 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 .

22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 .

21 21 21 21 21 21 Problematic for N. Pesticides agreed in november 1997 25 25 15 25 Pesticides agreed in november 1997 15 26 . Updating for environmental effects: agreed in June 1997. No longer problematic for S.

25 . The substance was by misstake given the number 650-016-00-2 in the 25 ATP.Pesticides agreed in november 1997 26 26 Pesticides agreed in november 1997 12 12 15 13 21 23 23 Index number changed in 26 ATP because overlap with already used Index No.

Pesticides agreed in november 1997 DGVI priority pesticide. 26 26 On DGVI priority list. 26 . Classification agreed in November 97.25 Problematic for N. Environment agreed in April 98. Health agreed in July 98.

r 6 r 6 r 6 r 6 r 6 r 6 r 6 r 6 r 6 r 6 P.Notes .Revision Group No.

r 6 n 27 r 7 r 7 r 7 r 7 r 7 r 7 r 7 r 7 r 7 .

r 7 r 7 r 8 r 8 r 8 r 8 r 8 r 8 r 8 r 8 r 8 .

r 8 r 8 r 8 r 8 r 8 r 8 r 8 r 8 r 8 r 9 r 9 .

r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 .

r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 .

r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 .

r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 .

r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 .

r 9 r 9 r 10 r 10 r 10 r 10 r 11 r 11 r 11 r 11 r 11 r 11 r 11 .

r 11 r 11 r 11 r 11 r 12 r 12 r 12 r 12 r 12 r 12 r 12 r 12 .

r 12 r 12 r 12 r 12 r 12 r 12 r 12 r 12 n 14 n 14 n 14 n 14 n 14 .

n 14 n 14 n 14 n 14 n 14 n 14 n 14 n 14 n 14 n 14 n 14 n 14 n 14 .

n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 .

n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 .

n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 .

n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 .

n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 .

n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 .

n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 21 n 24 n 24 n 24 .

n 24 n 24 n 24 n 24 n 24 n 24 n 24 n 24 n 24 n 24 n 24 .

n 24 n 24 n 24 n 24 n 27 n 27 r .

r r r .

n r r .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful